Zajímavé...

Pastýřský list ordinářů české a moravské oblasti o kněžském povolání...

Květiny Mám tu pro vás pastýřský list o kněžském povolání který se psal v roce 1983..1. Jsme opět v období přihlášek na CM bohosloveckou fakultu. Jako každoročně, tak zvláště letos chceme soustředit pozornost vás všech na životní potřebu Církve - na kněžská povolání. Letos tak činíme se zvláštní náléhavostí.

II. 1. Bratři a sestry! Pohleďte s očima opravdu otevřenýma do řad vašich duchovních otců - kněží. Jsme si toho vědeomi, že není snad nikoho mezi vámi, koho by se nedotkl stále nerůstající nedostatek kněží. Mnozí z vás byli u hrobu těch, kteří vám s obětavostí lámali chléb života ve slávě Božím a v eucharistické oběti.

V uplynulém roce 1983 měli jsme v oblasti české a moravské 88 kněžských úmrtí a jen 29 novokněží. Z 88 kněžských hrobů slyšíme hlas: "Kdo na moje místo?" Někteří z nich padli vyčerpáním v namáhavé a horlivé práci na vinici Páně. Jeden z těchto služebníků oltáře odevzdal svou duši Kristu na stupních oltáře. Většina kněží má na starosti dvě, tři a někdy i více farností. O nedělích a svátcích mívají často tři až pět mší svatých a to nejednu ve farnostech od sebe vzdálených. Proto vás všechny vyzýváme: Pomáhejte svým kněžím! Především modlitbou, ale také svou pomocnou rukou, aby se mohli duchovními službami více věnovat vám! Pán počítá s každým z vás. Je nutné, abyste udělali všechno, co je ve vašich možnostech.

2. Bratři a sestry! Dejte k dispozici své ruce, ruce sepjaté i ruce rozepjaté: sepjaté k modlitbě a rozepjaté k oběti! Ano, sepněme ruce především k modlitbě! Právě k tomu nás vybízí náš Spasitel Ježíš Kristus slovy: "Proste Pána žně ať vyšle dělníky na svou žeň. " (Mat 9,38) Modlete se soukromě, v rodinách a v kostele, zvláště svatý růženec. Modleme se jako Boží rodina spojená nejen láskou k Bohu, ale také láskou vzájemnou, která je příkazem Páně. Právě tehdy bude on sám v našem středu a naše modlitba bude účinná právě pro tuto jeho přítomnost.

Rozepněte své ruce také k obětem: Bez oběti nevzniklo nic hodnotného. Platí to v běžném lidském životě a ještě více v nadpřirozeném životě Božího království - v Církvi.

3. Proto ve jménu našeho Pána Ježíše Krista se obracíme zvláště na vás mladí, kteří jste na rozcestí svého života. Zasvěťte své životy za věčně šťastný život svých bratří a sester! Duše hladovějící po Bohu čekají na vás! Z životní oběti věrných kněží Kristových se má zrodit život nové generace Božího lidu.

Když toužíte dát svůj život za velký a náročný ideál, staňte se kněžími Ježíše Krista! Tak budete duchovními otci mnoha duší, kterým ukážete cestu k plnému životnímu uspokojení a ke spáse! Kristus se obrací na vás s důvěrou. Buďte vnímaví pro Boží volání! V případě nejasnosti poraďte se se zkušeným knězem. Své ruce sepjaté k modlitbě a rozpjaté k obětem vložte do rukou Té která na Kalvárii přinesla velkou oběť pod křížem svého Syna a která v modlitbách s jeho učedníky očekávala seslání Ducha Svatého.

Jen v hluboké sjednocení s Kristem po boku nhebeské Matky Panny Marie půjdeme vítězně životem. Ona nám dala k tomu svou osobní záruku, neboť při svém zjevení slíbila: "Mé srdce neposkvrněné zvítězí!"

III. Bratři a sestry! Udělejme všechno, co je na nás pro růst nových kněžských povolání, neboť kněz Kristův je ve službě toho, o kterém čteme: "Bůh je láska". Jen v Boží lásce je záchrana člověka, rodiny a celého lidského společenství.

Jsme s vámi v modlitbách za kněžská povolání a ze srdce Vám všem žehnáme

Mons. Josef Vrana Biskup, apoštolský administrátor Olomoucký

Prel. Ludvík Horký Administrátor brněnské diecéze

Josef Hendrich administrátor litoměřické diecéze

František kardinál Tomášek arcibiskup pražský

Thdr. Karel Jonáš administrátor královéhradecké diecéze

Josef Kavale administrátor českobudějovické diecéze

Květiny

Sdílet

Související články:
Myšlenky ze sobotního kázání (12.9. 2020) (16.09.2020)
O katolickém knězi Janu Husovi píše katolický kněz Jan (03.07.2018)
Báseň - Vyznání (11.01.2016)
Přijmi svůj druh svatosti a buď sám sebou (19.05.2015)
Nemohu se stát součástí takového světa.... (11.05.2015)
Soudní řízení u nebeské brány (30.03.2015)
Miluji opravdu někoho víc než sám sebe? (22.03.2015)
Past kultury mužnosti (22.03.2015)
Komentář Antona Seleckého: Pramen pokoje (11.03.2015)
10 přikázání, jak se zničit (09.03.2015)
Kdybych měl ještě čas.... (06.03.2015)
Ježíši, Ty jsi pro mě zemřel a já pro Tebe NIC neudělám (18.01.2015)
Os Hilman: Když se zdá, že má Pán zpoždění (14.01.2015)
Možnost začít znovu (31.12.2014)
John Lennox - Věda a Víra (21.12.2014)
Pozvánka na vzdělávací setkání na faru ve Vranově nad Dyjí (04.11.2014)
Proč je Maria i naší matkou? (29.07.2014)
Měl Ježíš duši, ducha a tělo jako my? (28.07.2014)
Proč křesťané oslovují Ježíše ,,Pane"? (27.07.2014)
V čem spočívá rovnost všech lidí? (25.07.2014)
Co je to nebe? (24.07.2014)
Je Ježíš Bůh? Patří do Nejsvětější Trojice? (23.07.2014)
Jak můžeme Bohu odpovědět, když nás osloví? (22.07.2014)
Lze Boha definovat nějakými pojmy? Dá se o něm vůbec smysluplně mluvit? (22.07.2014)
Můžeme poznat Boží existenci svým pouhým rozumem? (20.07.2014)
Co působí svátost kněžství? (06.07.2014)
Co znamená pokání? (05.07.2014)
Co prožíváme, když slavíme bohoslužbu? (04.07.2014)
Co je to Peklo? (03.07.2014)
Proč je církev svatá? (02.07.2014)
Co znamená, že CÍRKEV je Kristova nevěsta"? (01.07.2014)
Mluvit jeden s druhým, ne jeden o druhém... (05.06.2014)
Proč je hřích užívat drogy? (23.05.2014)
Co jsou to neřesti? (23.05.2014)
Co je to pobožnost křížové cesty? (23.05.2014)
Co je viatikum? (23.05.2014)
Jak liturgie utváří čas? (23.05.2014)
Co je to Liturgie? (22.05.2014)
Co je věčný život? (22.05.2014)
Proč věříme ve vzkříšení mrtvých? (22.05.2014)
Má církev skutenčně moc odpouštět hříchy? (22.05.2014)
Kdo patří do katolické církve? (21.05.2014)
Co nastane, až Kristus příjde soudit celý svět? (21.05.2014)
Proč se můžeme snažit pochopit Ježíše jen jako ,,tajemství"? (20.05.2014)
Co znamená jméno ,,Ježíš"? (20.05.2014)
Řídí Bůh svět a můj život? (19.05.2014)
Lze s anděly navázat vztah? (19.05.2014)
Co je víra? (19.05.2014)
Vlastní tvorba č.14 (18.05.2014)
Vlastní tvorba č.13 (18.05.2014)
Koho zajímá středoafrická krize?? (07.05.2014)
Velikonoce: Moc Kristova kříže a vzkříšení... (18.04.2014)
25. Čím zhřešili první lidé v ráji? (16.01.2014)
24. Jací byli první lidé v ráji? (15.01.2014)
23. Čím se lidská duše podobá Bohu? (14.01.2014)
22. Z čeho se skládá člověk? (13.01.2014)
21. Jak se k nám chovají zlí duchové? (12.01.2014)
20. Jak se k nám chovají Andělé? (11.01.2014)
19. Proč se máme odevzdati do vůle Boží? (10.01.2014)
18. K čemu sesílá Bůh utrpení? (09.01.2014)
17. Co znamená slovo "řízení boží"? (08.01.2014)
16. K čemu stvořil Bůh svět? (07.01.2014)
15. Jak říkáme Bohu jednomu ve třech osobách? (06.01.2014)
14. Jak se jmenují tři Božské osoby? (05.01.2014)
13. V kolika osobách je Bůh? (04.01.2014)
12. Co znamená: Bůh je nejvýš milosrdný? (03.01.2014)
Další hrozná informace... (02.01.2014)
Další hrozná informace.. Předávám dál.. (02.01.2014)
11. Co znamená: Bůh je nejvýš dobrotivý? (02.01.2014)
Objevila jsem další hroznou informaci a předávám dál... (02.01.2014)
10. Co znamená: Bůh je nejvýš spravedlivý? (01.01.2014)
9. Co znamená: Bůh je všemohoucí? (31.12.2013)
8. Co znamená: Bůh je vševědoucí? (30.12.2013)
7. Co znamená: Bůh je všudepřítomný? (29.12.2013)
6. Co znamená: Bůh je věčný? (28.12.2013)
5. Kdo je Bůh? (27.12.2013)
4. Kdo nám předkládá zjevení Boží? (26.12.2013)
3. Kde je obsaženo zjevení Boží? (25.12.2013)
2. Skrze koho zjevil Bůh svatou pravdu o sobě? (24.12.2013)
Z mých dalšich zkušeností (08.12.2013)
Z mých dalšich zkušeností (04.12.2013)
Zajímavý citát č.11 (04.04.2013)
| Autor: Marie Naděžda Drtinová | Vydáno dne 21. 12. 2014 | 4563 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace