Zajímavé...

P. Peter Dufka SJ: Mystika Ježíšova Srdce - sv. Markéta Marie Alacoque

Margherita Maria Alacoque, Giovanni Destefanis, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org Měsíc červen je zasvěcený úctě k Božskému srdci Pána Ježíše. Zjevení Božského srdce sv. Markétě Marii Alacoque nám přiblíží o. Peter Dufka SJ, jezuita působící jako pro - rektor Papežské koleje ve Vatikánu.

Sv. Markéta Maria Alacoque


Tato panna z řehole Navštívení měla v letech 1673 - 1675 zvláštní zjevení. Mezi různými mystickými zážitky a viděními jsou tři nejdůležitější, které odevzdala celému lidstvu.

1. Božské Srdce je plné lásky k lidem.

2. Touží po lásce člověka - chce být milované.

3. Ustanovení zvláštního svátku Božského


St_Margaret Mary Alacoque, volné dílo, commons..


Zkusme se v krátkosti pozastavit u těchto tří zjeveních svaté Markéty Marie Alacoque s vědomím toho, že jde o zjevení mystického charakteru, zjevení, která jsou zahalena tajemstvím a ne každý porozumí jejich obsahu. V této souvislosti je užitečné připomenout zásadu Teofana Zatvorníka, který často připomínal: "Jen podobný rozumí podobnému," a dodává: "Hudebníci rozumí hudebníkům a také zemědělci si navzájem rozumějí, protože mají společný objekt zájmu." Často mají i zvláštní jazyk, kterému rozumí pouze oni.

I skutečnosti mystického charakteru, které nás přesahují, vyžadují zvláštní zkušenost. Kdo nezažil alespoň minimální dotyk milujícího Boha, neporozumí ničemu z toho, co nám zanechala tato mystička.

Je užitečné připomenout i to, co znamenalo poznání pro Semity. Při poznání šlo vždy o něco konkrétního, a nikoliv o intelektuální nebo abstraktní poznání jako u Řeků. Znát Boha znamenalo mít s ním zkušenost. Znát jiného člověka znamenalo především zažít ho v konkrétních situacích. Proto i mystické zážitky sv. Markéty Marie Alacoque jsou blíže člověku, který má alespoň minimální zkušenosti s duchovním životem.

Zkusme si nyní blíže všimnout prvního z jejich tří nejdůležitějších mystických zjevení.

Božské srdce - zjevení

1. Božské Srdce je plné lásky k lidem.

Někteří autoři uvažují nad tím, jak Bůh miluje nás lidi, a uvádějí tři charakteristické vlastnosti této lásky.

Srdce Ježíšovo,  Melaaagr11, CC BY-SA 4.0, commons... (výřez)


První z nich je láska, která nedělá rozdíly. I když z dějin izraelského národa jasně vyplývá, že Bůh má svůj vyvolený lid, a v synoptických evangeliích apoštol Jan vystupuje jako ten, kterého Ježíš zvláště miloval, přece jeho láska nedělá rozdíly. Vždyť on je Bůh, který dává vycházet slunci nad dobrými i špatnými a svůj déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Láska Božského Srdce Ježíšova se takto dotýká každého člověka a nedělá rozdíly.

Druhou charakteristikou jeho lásky je to, že nic za to neočekává. Jeho láska je bezpodmínečná. Mezi lidmi je běžný téměř obchodní vztah lásky. Já udělám něco pro tebe, ale očekávám za to vděčnost, návaznost, ba nejednou i závislost.

Láska Božského Srdce Ježíšova neklade podmínky. Jeho láska provází každého člověka i přesto, že se od něj vzdaluje. Něco z takové lásky umí dávat rodiče. Ať se jejich děti jakkoli chovají, nepřestávají je nosit ve svém srdci.

Třetí charakteristikou jeho lásky je svoboda. Nikoho nenutí zachycovat, vnímat jeho lásku a odpovídat na ni. Je to jen jemná, respektující nabídka. Všude tam, kde se objeví nátlak a kontrola, skutečná láska umírá. Proto nás jeho láska k ničemu nenutí.

2. Druhým z mystických zjevení Margity Marie Alacoque je poznání toho, že Božské Srdce Ježíšovo trpí, protože není milované.

Zde si mnozí teologové kladou otázku, jak může Bůh, který je dokonalý a nic mu nechybí, toužit po lásce svých stvoření, po lásce člověka? I to je jedno z mystických tajemství, ke kterému není snadný přístup. Přiblíží nám ho tajemství vtělení. Bůh se v Ježíši stal člověkem a stal se závislý na mnoha potřebách tak, jako každý z nás.

Vtělení Boha v Ježíši Kristu znamená vstup do světa závislostí. Stal se jedním z nás a měl stejné potřeby jako my. Totéž však platí i o vztahu lásky. Ten, který se zamiluje, do jisté míry začíná být ustaraný a závislý na tom druhém. Jestli najde rezonanci v jeho srdci, Jestli se na něj podíval, jestli na něj myslí, či mu zavolá. A toto je něco, co Božské Srdce Ježíšovo prožívá vůči nám. Jakoby bylo ustarané, abychom ho neztratili, nepřestali se na něj dívat a myslet na něj. Chce naši lásku do takové míry, že stále vytváří příležitosti na setkání a nová pozvání. Je jako zamilovaný mladík, který hledá příležitosti na nové setkání, aby mohl zůstat v přítomnosti milované osoby.

Tato "iniciativa" ze strany Boha úzce souvisí s přirozenou tendencí člověka. Každý člověk od raného dětství potřebuje být milován. Pokud nemá rodiče, kteří si ho k sobě občas přivinou, nevyvine se normálně. Citový rozvoj dítěte se zablokuje. Tato potřeba milované osoby se však s věkem nezmenšuje. I dospělý člověk pociťuje tuto potřebu a věří, že mu nebude chybět ani po smrti. Na zdech egyptských hrobů se našly nápisy, které hovoří o tom, že mrtvý se po smrti opět stane dítětem, aby zažíval péče otce a matky. Stát se dítětem, být obklopen péčí otce a matky, je všeobecná lidská touha, která úzce koresponduje s mystickým zjevením Markéty Marie Alacoque.

Margherita Maria Alacoque, Giovanni Destefanis, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org


3. Třetím požadavkem Božského Srdce Ježíšova bylo to, aby se ustanovil zvláštní svátek na šíření této úcty.

Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pro celou Církev ustanovil papež Pius IX. v roce 1856. O 33 let později Papež Lev XIII. povýšil tento svátek na stupeň 1. třídy a zároveň schválil litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Připomeňme si na závěr některé z příslibů pro ty, kteří budou přechovávat úctu k Božskému Srdci Ježíšovu:

1. Zažijí pokoj v rodinách.

2. Zakusí potěchu ve všech protivenstvích.

3. Okusí požehnání všech událostí.

4. Slibuji těm, kteří si vykonají pobožnost devíti po sobě následujících prvních pátků, že jim dám milost kajícnosti, že nezemřou bez mé milosti, ani bez přijetí svatých svátostí a moje Srdce jim bude bezpečným útočištěm v hodině smrti.

Milí přátelé, toto jsou zaslíbení samotného Ježíše, zjevené svaté Markétě Marii Alacoque, ke kterým sv. Jan Pavel II. dodává:

CC0, pixabay.com


"Vyzývám vás, drazí bratři a sestry,
hledět s důvěrou na Božské Srdce Ježíšovo
a často opakovat zejména v tomto měsíci červnu:
Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
v tebe důvěřuji.
"


ThDr. PaedDr. Mgr. art. Peter Dufka, PhD, SJ (* 8. listopad 1963, Handlová) je slovenský římskokatolický kněz – jezuita, profesor Papežského orientálního institutu v Říme, spolupracovník Rádia Vatikán, pro-rektor Papežské koleje Russicum v Římě.

Pater ThDr. PaedDr. Mgr. art. Peter Dufka, PhD SJ, foto: Martin Davídek,  CC BY-SA 3.0


Převzato z https://slovenskydohovorzarodinu.sk/, článek z 8. 6. 2021 naleznete zde.

public domain, commons..

Sdílet

Související články:
Rozália Celakówna: národy, které uznají Krista jako svého Pána a Krále, budou zachráněny (23.06.2022)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, archa nekonečných milostí (14.06.2022)
Sv. Markéta Marie Alacoque a čtyři mystická zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (24.06.2021)
"Vydal se za mě" - říká sv. apoštol Pavel. (12.06.2021)
Exorcista se setkává s mocí Nejsvětějšího srdce Ježíšova (11.06.2021)
Vladyka Milan: LÁSKA NENÍ JEN EMOCE - Svátek Božského Srdce (11.06.2021)
Božské Srdce (11.06.2021)
Měsíc Ježíšova Srdce - návod, jak prožít jeden den v Ježíšově Srdci (06.06.2021)
8 úžasných faktů o Božském srdci, (06.06.2021)
První sliby S.M. Heleny Haláskové (24.01.2021)
Úcta a zaslíbení Božského srdce (16.10.2019)
Obláčka Věrky Holasové (29.06.2019)
6 faktů o Svátku Božského Srdce, o kterých jste možná netušili (05.06.2019)
Růženec k Božskému Srdci Páně (16.06.2018)
8 zajímavých faktů o Božském Srdci Ježíšovu (03.06.2018)
Neustálá eucharistická adorace - online (09.12.2017)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (05.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (04.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (03.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (02.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (01.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (30.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (29.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (28.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (27.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (26.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (25.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (24.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (23.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (22.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (21.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (20.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (19.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (18.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (17.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (16.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (15.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (14.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (13.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (12.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (11.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (10.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (09.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (08.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (07.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (06.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (05.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (04.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (03.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (02.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (01.06.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 10. 06. 2021 | 601 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: slovenskydohovorzarodinu.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace