Zajímavé...

P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky

www.dvesrdcelasky.cz/ download/DSL_tisk.jpg Kázání otce Montforta z cyklu kázání o Království Boží Lásky také o tom, že Dvě Srdce Lásky, Ježíšovo a Mariino, tato Dvě Srdce jsou Božím řešením na všechny problémy ve světě; ať už politické, nebo rasové, dokonce i zdravotní, psychologické, problémy ekonomické a finanční. Může zachránit všechny duše! K tomu ale Bůh potřebuje nás ...

Drazí bratři, drahé sestry,

musíme začít poděkováním Bohu, našemu neustále milujícímu Otci, Bohu Nejsvětější Trojici Lásky, za jeho nekonečnou Lásku a Milosrdenství, za milosti, které na nás vylévá zvláště v tomto čase, za Jeho Lásku k celému Jeho stvoření.

Chci, abyste věděli, že Bůh zná všechny vaše problémy. Ve světě není nic, co by ušlo Boží pozornosti. Boží pozornosti neunikne jediná maličkost. Bůh zná všechno. Ví o všech problémech, které máme jako jednotlivci, jako rodiny, komunity, jako Církev, jako celé lidstvo, lidské pokolení a celé stvoření. A na všechny tyto problémy Bůh nabídl řešení.

Toto řešení nám Bůh dal k tomu, aby byly vyřešeny všechny problémy na světě. Tímto řešením je osoba našeho Pána Ježíše Krista, Bůh sám, který se vtělil mocí Ducha Svatého a narodil z Panny Marie. On je Boží Mocí, On je Boží Láskou. V Něm je plnost Boží Lásky.

Zve nás, abychom vstoupili do Jeho Srdce: “Přijďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi a já vám dám odpočinutí.” On zná všechny naše námahy, všechna naše břemena. Poskytl nám místo pro odpočinek. Kde? “Pojďte a učte se ode mě, od Mého Srdce, neboť jsem tichý a pokorného Srdce a naleznete pro své duše odpočinek.

Velebil Otce: “Velebím tě, Otče,” jak jsme slyšeli v evangeliu, “že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.” Letos oslavujeme Boží zjevení jeho Lásky, Jeho tajemství, Jeho řešení bezvýznamným dětem, stoleté výročí zjevení ve Fatimě. Bůh zde posílá svého nejvyššího vyslance, svou vlastní Matku Marii k malým fatimským dětem. A Bůh jim dal řešení, zjevil jim, co je třeba udělat, aby se včas předešlo zhoubě války, zkáze, bezbožnosti, ateizmu, komunizmu: zasvěcení Neposkvrněnému Srdci.

Tato Dvě Srdce Lásky, Ježíšovo a Mariino, tato Dvě Srdce jsou Božím řešením na všechny problémy ve světě; ať už politické, nebo rasové, dokonce i zdravotní, psychologické, problémy ekonomické a finanční. Ať máme jakýkoli problém, na každý z nich má Bůh řešení. Setrvejme tedy v tomto řešení, které nám Bůh dal, a přestaňme si na tyto problémy naříkat.

Podívejme se na to řešení!

Když Židé opouštěli Egypt, měli mimořádný problém: za nimi faraon, který je pronásledoval, aby je buď uvrhl zpět do otroctví, nebo aby je zničil. A před nimi bylo Rudé moře. Bědovali, protože neviděli žádné východisko. Před nimi Rudé moře, za nimi faraon se svým vojskem; ani na jedno, ani na druhé jejich lidské síly nestačily.

V Egyptě byli otroky. Před nimi bylo moře. Jsou lidé, a ne ryby! Nemají loď, žádné plavidlo. Ztratili naději. Zoufali si, dokonce i jejich vůdce plakal s nimi. Ale Bůh řekl Mojžíšovi: „Proč ke mně úpíš? Vždyť máš řešení.“ Bůh věděl, co se stane, a od začátku vše připravoval. Vše obstaral. Dal Mojžíšovi řešení: hůl, kterou měl v ruce.

Bůh věděl, že se náš svět dostane do této fáze, kdy zlo bude neobyčejně útočit. Věděl, že to nastane. A dal nám řešení: Dvě Srdce. Sjednocení s těmito Dvěma Srdci Lásky. Nemusíme „mýtit džungli“ a tak ztrácet čas. Řešení jsme dostali od Boha. My řešení nehledáme. My jsme je již nalezli. Bylo nám dáno.

www.2srdcelasky.cz


Naším jediným problémem je: Dokážeme Boha poslechnout… a dělat, co nám říká?

Drahý Boží lide, bratři a sestry, poslouchejte mě. Bůh vás vyvolil ze všech národů světa. Z více než 7 miliard lidí na světě si Bůh vyvolil vás za svůj vlastní lid, v této době, abyste byli příjemci a nositeli řešení pro celý svět.

Když si kdysi Bůh vyvolil Izraelity, Mojžíš jim řekl: „Jste zvláštní lid vyvolený Bohem“, ne sami pro sebe, ale pro Boha a pro celý svět, aby byli nositeli, příjemci, světlem a solí země.

Fatimské poselství zaujímá v poselství Dvou Srdcí Lásky ústřední místo, od začátku až do konce. Bůh svoji Vůli učinil zcela zřejmou. Přeje si úctu ke Dvěma Srdcím Lásky; je to jeho řešení na všechny problémy ve světě, v církvi i v rodinách, v této době. A toto řešení svěřil nám, mně a vám.

Je to řešení modlitbou; modlitbou a obětí, modlitbou a pokáním, životem v čistotě, svatosti, životem soustředěným na Svatou Eucharistii, Mši svatou a adoraci. Toto Boží řešení je neomylné, nemůže selhat. Jediným selháním je – nepoužívat je, neuplatnit je. Jakmile toto řešení od Boha aplikujeme, musí uspět. Je to také částí proroctví naší Paní z Fatimy: „Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!

Chci ujistit vás i všechny na celém světě, že je pouze jediný Bůh. Žádný jiný neexistuje. A Bůh svůj svět plně řídí. Může se zdát, že dovolil zlu, aby se vzmáhalo, ale nenechme se mýlit: ďábel neřídí svět. Zlo nemůže vládnout světu. Bůh své stvoření nikdy neopustil a neopustí, protože všechno, co učinil, učinil z Lásky, zvláště když se Jeho jednorozený Syn vtělil a přišel na svět. Nemůže nás nikdy opustit, vždyť Jeho Syn je přítomen v mnoha svatostáncích na světě. To musí být oslavováno. Bůh nikdy nemůže svět opustit. Jedinou věcí, kterou potřebujeme dělat, je ponořit se skrze modlitbu do tohoto milosrdenství, do nekonečného oceánu Božího milosrdenství.

Neočekávejte, že tomu bude každý naslouchat, že to každý vyslechne a bude se tím řídit. Z tohoto důvodu Bůh potřebuje některé lidi, kteří budou obětními dušemi. Obětní duše, které dají samy sebe, obětují samy sebe, budou trpět jako Kristus až k smrti, aby zachránily všechny. Máme od Boha pověření, abychom se modlili a činili oběti pro spásu všech duší. Chci ujistit vás i všechny, že Boží vůle musí být vykonána.

Nakonec Bůh musí naplnit to, co naplánoval, sjednotit všechno v Kristu, všechno na nebi i na zemi. Slíbil nám, oznámil nám to:Je možné zachránit všechny duše!“ Ale potřebuje vás, potřebuje mě, lidi, kteří se odevzdají tomu, že budou žít život víry, naděje a lásky, tento život modlitby a pokání, ve dne v noci. Panna Maria nám ve Fatimě oznámila: „Mnoho duší jde do pekla proto, že se za ně nikdo nemodlí!

Když tedy teď získáme dostatek lidí, kteří se budou modlit tuto modlitbu Srdcí Lásky, když získáme dostatek lidí, kteří se budou modlit tuto modlitbu Srdcí Lásky, kteří se budou takto modlit a žít tuto modlitbu celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší (tito lidé jsou oběti Lásky, jsou žijícími mučedníky Lásky), Bůh je použije k tomu, aby spasil všechny. Toto Boží milosrdenství není nic nového. Vždycky byl takový, Bůh milosrdenství a slitování.

Tehdy v době Lota a Abrahama byl Bůh připraven kvůli deseti lidem zachránit všechny v Sodomě a Gomoře, ale Pán nemohl těch deset lidí najít.

V naší vlastní době Bůh stále hledá lidi, kteří dobrovolně nabídnou sami sebe jako obětní duše a odpoutají se od všech ostatních zbytečností, od všech neužitečných a nesmyslných věcí, od vší marnosti, od všeho, co odvádí jejich pozornost, a budou se soustředit jen na Boží Království tím, že budou žít tento život čistoty, život modlitby, život pokání a smírného odčiňování, který má svůj souhrn v Nejsvětější Svátosti a v této modlitbě uctívání.

Proto vás zvu, bratři a sestry, abyste z lásky k Bohu, kvůli duším, kvůli lidstvu, kvůli Církvi učinili rozhodnutí a odpověděli jako Maria a nabídli sami sebe jako Maria, která řekla: „Hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova!

Jestliže dnes uslyšíte Boží hlas, jak vás volá, nezatvrzujte svá srdce. Pohleďte, co to bude znamenat, když řeknete ANO tomuto Božímu volání, kterým vás dnes v noci volá – pokud uslyšíte Jeho hlas a řeknete: „Zde jsem, Pane, slyšel jsem tě, jak mě v noci voláš. Půjdu, Pane. Obětuji se.

Nemůžete se svým životem zde na zemi udělat nic lepšího. Není žádná profese, žádné zaměstnání, kterému se můžete na světě věnovat, které by bylo větší než povolání být obětní duší. Není nic většího, co byste mohli tady na zemi dělat, než zachraňovat duše. Nemůžete udělat nic, není žádná vznešenější práce než zachraňování duší. A toto je Boží vlastní řešení: Sjednocení se Dvěma Srdci Lásky. A Bůh použije vás a použije mě a použije ty, kteří se tomu oddají, aby zachránil všechny duše. Tohle je jedno z největších poselství, z nejšťastnějších poselství, z nejslavnějších poselství, které Bůh dal světu. Ale přesto jeho účinnost závisí na mně, na vás.

Je nutné, aby ho někteří lidé přijali, obětovali se a dali sami sebe, a já vás této noci prosím, moji bratři a sestry, abyste měli soucit s padlým lidstvem, abyste měli soucit s Církví, na kterou jsou útoky ze všech stran, ale která nikdy nemůže být přemožena silami zla. Mějte soucit s lidským pokolením, se svými spolubratry a spolusestrami, kteří byli napadeni všemožnými druhy zla.

Použijte nyní toto řešení a uvidíte, co s vámi Bůh vykoná. Budete tím nejšťastnějším člověkem, když řekněte ANO a když toto ANO budete myslet vážně a budete na něm stát až do konce. Budete trpět, ano, ale nakonec vás Bůh použije k tomu, aby spasil všechny. A budete tím nejšťastnějším člověkem, až uvidíte, že zlo je poraženo, že ďábel je zničen, že nemoc je odstraněna, a tak je připraven svět, který přijde.

Nyní Boží sláva září a potom je uskutečněna Boží vůle tady na zemi tak, jako tomu je v nebi. Jeho Království přijde. Jediné řešení, jediné řešení, které mi Bůh zjevil, je toto: Sjednotit se s těmito Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci. Jiné řešení neexistuje.

Slavnostně vám říkám: toto zjevení Boží Lásky je tím nejhlubším i nejvyšším z Boží Lásky a je to pozvání pro vás, abyste i vy učinili závazek, nebo pokud jste ho již učinili, abyste ho z lásky k Bohu obnovili, abyste se sjednotili s těmito Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci, a tak abyste do tohoto sjednocení přitáhli všechny tím, že se za ně budete modlit, že je zasvětíte.

A Bůh se již rozhodl, že zachrání celé své stvoření bez ohledu na překážky, že vylije krev své Lásky na celý svět bez ohledu na překážky. Ale potřebuje vás, potřebuje mě jako obětí duše v jednotě s Nejvyšší Obětní Duší – samotným Ježíšem Kristem a Jeho Matkou Marií.

Kéž vám Bůh požehná, když necháváte toto poselství vnořit se do vašeho srdce, když přijímáte tuto Boží Lásku, pro kterou vás Bůh stvořil. Když uslyšíte Boží hlas, jak k vám mluví, dá vám světlo.

Zpívejme teď všichni: Zde jsem, Pane, jsem to já, Pane, slyšel jsem, jak mě v noci voláš. Půjdu, Pane, když mě povedeš. Tvůj lid bude v mém srdci.

Toto je řešení: sjednotit se s těmito Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci. Prosím, používejme toto řešení celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší.

Jako Panna Maria učila služebníky v Káně: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ Ježíš jim řekl, co mají udělat: „Naplňte džbány vodou.“ A oni to udělali, naplnili džbány až po okraj. Naplňme džbány až po okraj svou čistotou, svou modlitbou, svým šířením (tohoto poselství) a uvidíme, že tento svět bude zcela proměněn v místo, kde bude Boží Láska a Boží vůle uskutečňována tady na zemi tak, jako je tomu v nebi.

Slibuji vám, že budete tím nejšťastnějším člověkem bez ohledu na to, jak budete trpět, protože Bůh vás použije. Jako Maria, která zpívala Magnificat: „Velebí má duše Hospodina!“ Dovolte Bohu, aby vás použil!

Kéž vám Bůh požehná a skrze vás požehná všem, nyní i na věky. Amen.

o. Montfort,  www.2srdcelasky.cz/


Modlitba Dvou Srdcí Lásky:

Ježíši! Maria!
Miluji Vás. Smilujte se nad námi.
Zachraňte všechny duše. Amen.
(10x jako růženec)

Ó Srdce lásky!
Ó Srdce navždy spojená v lásce!
Dejte mi schopnost stále Vás milovat a pomáhejte mi,
abych mohl naučit druhé Vás milovat.
Ó Ježíši vezmi mé ubohé zraněné srdce k sobě
a nevracej mi je, dokud se nestane planoucím ohněm Tvé lásky.

Vím, že si nezasloužím být u Tebe,
ale vezmi mě k sobě a posvěť mě v plamenech své lásky.
Vezmi mě k sobě a nalož se mnou,
jak se Ti v Tvé dobrotě líbí, vždyť Ti zcela náležím. Amen.

Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko!
Protkni mě svými šípy a nechej stékat mou krev
do ran Neposkvrněného Srdce své Svaté Matky.

Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky,
sjednoť mě s Největším Srdcem svého Syna.

Ó Srdce Lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen.

Ó Ježíši! Ó Maria!
Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás.
Vezměte mě v sebe.
Vám patří má úplná oddanost. Amen.

Ó Srdce lásky!
Vezměte mě v sebe.
Vám patří má úplná oddanost. Amen.

www.dvesrdcelasky.cz/ download/DSL_tisk.jpg


THE PRAYER OF THE TWO HEARTS OF LOVE

-english-

Jesus! Mary! I love You.
Be appeased! Save all souls. Amen.
( 10 times as rosary)
O! Hearts of Love!
O! Hearts ever united in Love!
Make me to love You always and help me
to make others to love You.
Take my poor sinful heart to Thyself
and do not give it back to me,
until it becomes a flaming fire of Your Love.
I know that I am unworthy to come to You,
but take me to Thyself
and cleanse me by the flames of Your Love.
Take me to Thyself and use me as it
pleases You, for I am entirely Yours. Amen.

O! Pure Love! O! Holy Love!
Pierce me with Your arrows and send my blood
flowing into the wounds of the Immaculate Heart.
O! Immaculate Heart!
Unite with the Sacred Heart
to give life, to comfort,
to glorify and to love. Amen.

O! Jesus! O! Mary!
You are the Hearts of Love!
I love You! Consume me!
I am your victim of Love! Amen.

O! Hearts of Love! Consume me!
I am your victim of Love! Amen.


Zaslíbení Dvou Srdcí Lásky
– Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
a Neposkvrněného Srdce Mariina,
Dvou Srdcí navždy spojených v Lásce


Po Eucharistii a po mši svaté je tato modlitba a pobožnost ke Dvěma Srdcím lásky největším darem, který jsem dal své Církvi a celému světu. Tato modlitba k Srdcím Lásky tryská ze mše svaté stejně, jako vytryskl proud krve a vody z mého probodeného boku. Mše svatá a tato modlitba jsou sjednoceny. Nelze oddělovat tuto modlitbu a tuto úctu od eucharistické oběti mše svaté. Můj Synu, ať vládne má láska. Ať vládne Mé Srdce. Ať vládnou Moje Srdce Lásky.

Ó Srdce lásky! Ó jak miluji, když mne takto nazýváš! Jsem skutečně Srdcem Lásky a také moje Matka jím je. Jsme Srdce Lásky. Jsem Bůh, ale Bůh Lásky. Každý, kdo mě alespoň jednou v životě s dokonalou oddaností takto zavolá (Ó Srdce Lásky…), bude mít ve svém srdci vtisknutou pečeť Srdcí Lásky.

Ti, kteří neustále tuto pobožnost praktikují, budou proměněni v plamen božské Lásky a nikdy nebudou zatraceni.

Každého, kdo se na smrtelné posteli očistí úkonem lásky (Ježíši, Maria, miluji Vás…) a pak zbožně vysloví Modlitbu Srdcí Lásky (Ó Srdce Lásky…) a zároveň políbí (obraz*) Dvou Srdcí Lásky, toho vezmu k sobě. Tato osoba pak nebude trpět v očistci.

Ustanovím zvláštní den pro slavnost Dvou Srdcí Lásky. (Později řekl: V neděli po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a památce Neposkvrněného Srdce Panny Marie.) V tento den budou obě Srdce probodávána mešními oběťmi a modlitbami a jejich krev poteče do očistce. Všechny, kteří nosí pečeť Srdcí Lásky, přitáhnu k sobě jako magnet.

Ó Srdce Lásky! Kdy budu moci přestat oplakávat svou Lásku, která je oplácena nevděkem a hříchem! Jak moc si přeji zaplavit svou láskou celý svět, ale zloba, nenávist a hřích mi v tom zabraňují. Nyní ale slibuji, že rozšířím svou Lásku do celého světa skrze ty, kteří uctívají Dvě Srdce Lásky, bez ohledu na to, jak málo jich bude.

Nauč všechny, aby se tuto modlitbu modlili zejména v 6, 12 a 18 hodin (po Anděl Páně…), v 16 hodin (na konci smrtelné hodiny) a také jako díkůvzdání po svatém přijímání a po mši svaté.

Ti, jejichž jména budou zapsána (https://www.2srdcelasky.cz/.../zasveceni-a-zapis-clenstvi/), nebudou zatraceni, neboť se mi zasvětili zvláštním způsobem. Je to pro mne výzva; v hodině jejich smrti o ně svedu zvláštní boj.

Ti, kdo se snaží rozšiřovat tuto pobožnost, budou mít v nebi místo o to vyšší, čím byli horlivější. Bude je provázet velký úspěch.

Tato pobožnost se rozšíří jako prudký požár, protože mnozí lidé na mnoha místech ji už začali žít. Ale nevědí, že je to tato pobožnost, s čím začali. Je potřeba jim jen dát pokyny a přijmou to.

Buďte připraveni! Toto je doba zkoušky a slávy. Slibuji, že každý člověk, který byť jen jednou políbí obraz Dvou Srdcí Lásky*, bude mít na svém srdci ochrannou pečeť.

Každý dům, ve kterém bude vystaven a uctíván obraz Dvou Srdcí Lásky*, bude chráněn od náhlých úmrtí a Já zabráním, aby se na tomto místě někdo dopustil těžkého hříchu.

Možná si myslíš, že tato přislíbení jsou příliš velkolepá, ale není tomu tak. Pomysli jen, jak dlouho čekám na to, až ustanovím na světě vládu svého Srdce, ale zloba a hřích mi v tom brání.

Je to má vůle vylít na celý svět Krev mého Srdce Lásky, bez ohledu na překážky.

Mé dítě, budeš mnoho trpět, ale jen na krátkou dobu, protože Satan ví, že moje Srdce musí zvítězit; je připraven k poslednímu boji, který bude trvat chvíli, a mé Srdce zvítězí!

Mé dítě, již si tě nepřeji vidět, jak pochybuješ, neboť to znamená odkládání vítězství, což nejsem ochoten připustit.

Chci od tebe pouze jediné: Aby ses zřekl svého „já“ v prostotě víry, modlitby, lásky, poslušnosti a pokory.

Mé dítě, přijal jsem tě jako oběť a budu tě stravovat, dokud se nestaneš ničím. Pouze se mi odevzdej a Já si tě použiji, jak se mi zalíbí.

Jsem to Já, kdo k tobě mluví, tvá Láska, Ježíš Kristus.

Přeji si ustanovit vládu mého Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce mé Matky, která jsou navždy spojena. Jsme jedno, protože jsme sjednoceni v Lásce. A už nechci, aby kdokoliv tato dvě Srdce odděloval. Každého, kdo se pokouší naše Dvě Srdce rozdělit, vyloučím.

Laici, seminaristé, aspiranti, zasvěcené osoby, kněží a všichni duchovní se mají shromáždit kolem Dvou vítězných Srdcí lásky.

Satan ví, že jeho čas už vypršel. Až přijde doba, kdy uvidí oslnivě zářivé paprsky obětí Lásky, pak už to nebudu muset být Já, kdo mu přikáže, aby utekl a ukryl se ve svém domě.


https://m.youtube.com/watch?v=6E_BlO4iFis&feature=youtu.be


P. Montfort:
Toto dílo pochází od Boha. Bůh sám je základem všeho, co děláme, my jsme pouze jeho služebníky, jeho nástroji, které používá k tomu, aby šířil svou lásku, a já jsem šťastný, že jsem Božím nástrojem. Zcela se mu odevzdávám, aby mě v této práci pro spásu duší používal tak, jak si sám přeje. Hlavním cílem tohoto díla Srdcí Lásky je láska k Bohu. Milovat Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší a přivádět lidi k Boží lásce.

Přivádět lidi k Boží lásce znamená přivádět je ke spáse během toho, když se stále modlíme za spásu všech duší. Ježíš sám (když byl) zde s námi, vtělený Bůh, mnoho trpěl, když sem přišel jako člověk. A tím, že nám zanechal sám sebe v Nejsvětější svátosti, Jeho utrpení pokračuje v mnoha kostelích, kde je opuštěn. Lidé nemají zájem Ho navštívit, jít tam za Ním osamělým, opuštěným. Naší prací je utěšovat Ho. Jeho Srdce stále krvácí, protože tak mnoho lidí Ho nemiluje, nepřichází za Ním.

Když se mi Ježíš zjevil, ukázal mi sám sebe na Kříži, jak krvácí po celém těle. Snažil jsem se zastavit to krvácení svýma rukama, ale nešlo to, snažil jsem všechnu krev vypít, nešlo to. Pán mi řekl: „Můj synu, ty sám mě nemůžeš utěšit.“ Takže vidíme, že sami Ho utěšit nemůžeme.

A tak potřebujeme mnoho lidí, kteří se k nám připojí v tomto úsilí utěšovat Ježíše, v úsilí přinášet náhradu za tak mnohé hříchy světa. Každý hřích spáchaný kdekoli na světě zraňuje Ježíšovo Srdce a každé zranění je třeba odčinit, utěšit. Proto jsme obětní duše, které se dávají Ježíšovi k útěše.

Na světě je navíc tolik zraněných lidí. Nejhorším zraněním je oddělení od Boha. Tito lidé, kteří už neznají Boha, si způsobili hrozná zranění a potřebují uzdravení. Uzdravení spočívá v tom, přivést je zpátky k Bohu, sjednotit je s Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci.

Takže činnost našeho společenství směřuje především k Bohu: utěšovat Ježíše, těšit Boha, klanět se Mu, uctívat Ho, vzdávat Mu úctu, která Mu náleží. A ve vztahu k lidem se snažíme přivádět je k Bohu, utěšovat také je tím, že je vysvobozujeme z bolestí a zranění, které pocházejí z oddělení od Boha, ze zranění způsobených hříchem a učíme je milovat Boha, vyhýbat se hříchu, zvláště hříchům proti svému tělu, proti svému duchu, hříchům proti šestému přikázání. Proto je naší prací především modlitba, modlitba, modlitba.

Modlitba a také skutky lásky. Staráme se o nemocné, o chudé, o opuštěné a o děti. Dobré skutky, skutky lásky. Děkujeme Bohu, že nám dává toto poslání. Toto poslání je pro celý svět.

Chceme oslovit každou duši na tomto světě a každému jasně říci: Bůh tě miluje a Bůh potřebuje tvou lásku. Jsi Bohem stvořen z lásky a tento Bůh, který tě stvořil z lásky, potřebuje tvou lásku. Pojď k Bohu! Pojď ke své Lásce! Zveme všechny, aby se přidali, aby uctívali a milovali Boha a aby se zapojili do této práce Srdcí Lásky a přiváděli všechny k Boží lásce.

https://www.2srdcelasky.cz/modlitba/

http://www.twoheartsoflove.com/the_prayer_of_the_two...

páteční vigilie, 18. 8. 2017
P. Montfort Okaa, SHL
Evangelium: Mt 11.25-30

www.facebook.com

o Montfort OkaaSdílet

Související články:
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 07. 2021 | 807 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace