Mimo oblast FATYMu

P. James Manjackal přijede do Slavkova u Brna

Evangelizační den s charismatickým katolickým knězem z Indie P. Jamesem Manjackalem se koná v neděli 9. 10. od 10 do 15 h ve farním kostele ve Slavkově u Brna.

Svědectví a poselství Patera Jamese,
misionáře z Indie z Misionářské společnosti sv. Františka SaleskéhoKatolický kněz Pater James Manjackal (nar. 1946) je univerzitním profesorem, v posledních letech se věnuje více misionářské činnosti. V současnosti působí jako misionář v Bangalore v Indii, několik měsíců během roku káže v Evropě: v Německu, Švýcarsku, Francii, Rakousku, Chorvatsku a Bosně – Hercegovině, ale i v jiných zemích a světadílech. Působí také mezi Araby, kde vytvořil 80 modlitebních skupin. Otec James vede každý měsíc nejméně tři semináře duchovní obnovy.
Centrum jeho činnosti spočívá ve velké úctě Nejsvětější Svátosti oltářní a v mariánské úctě. Pomáhá lidem dnešní doby řešit problémy objevením osobní důstojnosti v úzké spolupráci s naším Spasitelem Ježíšem Kristem.

A. Svědectví otce Manjackala o získání síly a odvahy při hlásání Božího slova

A.1. Jaký jsem byl a co mě poznamenalo na celý život
Když mi bylo sedm roků, dostal můj otec infarkt. Poslal mě za knězem, aby ho přišel zaopatřit. Kněz mi nevěřil, byl jsem příliš malý. Když za otcem později přišel, byl už otec mrtvý. Velmi jsem se hněval a obviňoval kněze, že otec kvůli němu zemřel bez přijetí svátostí. Byl jsem velmi kritický k víře i ke knězi, ke kterému jsem měl negativní postoj. Už v mládí jsem se rozhodl, že se stanu knězem, budu pomáhat nemocným a přinášet jim Ježíše ve sv. Hostii. Moje matka mi byla příkladem ve víře, učila mě důvěřovat Ježíši. Když mi bylo devět roků, měl jsem ránu na noze. Žili jsme v chudobě, matka se sama starala o sedm dětí, neměli jsme peníze na lékaře. Matka se modlila před křížem za moje uzdravení, měl jsem vysoké horečky, přikládala mi ruce několik dní na ránu a vyléčila mě.
V r. 1973 jsem byl vysvěcený na kněze. Na svém prvním působišti jsem měl velké problémy se postavit před lidi a kázat jim. Homilie byly pro mě postrachem. Můj představený farář ode mě žádal, abych během mše sv. kázal. Neovládal jsem jazyk státu, ve kterém jsem jako kněz působil, a měl jsem velkou trému a strach promluvit. Když jsem si napsal kázání a četl ho, nebyl jsem schopný se podívat na lidi. Měl jsem strach a chyběla mi odvaha mluvit. Potom jsem onemocněl, ležel jsem v nemocnici před operací a můj stav byl vážný. Přišel mě navštívit neznámý mladý člověk – původem hinduista, který se nabídl, že se za mne pomodlí – za moje uzdravení. Byl jsem zmatený a neměl jsem k němu dostatečnou důvěru. Mladík mi řekl, že věří v Ježíše, Spasitele. Položil na mě své ruce a řekl Ježíši všechno do podrobností o mém dosavadním životě. Dodnes si uchovávám jeho slova v mysli a v srdci. Uvědomil jsem si, že Ježíš za mnou poslal tohoto mladíka, abych poznal, že Pán o mně ví všechno a že mám dělat o mnoho víc jako kněz v šíření jeho slova. Zastyděl jsem se nad svým dosavadním ustrašeným životem a vnitřně jsem se změnil. Pocítil jsem velký pokoj a vyrovnanost. Bůh mi jasně zjevil svou vůli a plán se mnou. Začal jsem žít v nové naději. Uzdravil jsem se tak, že mi lékař oznámil, že se stal zázrak a že není nutná operace. Začal jsem o své zkušenosti bezprostředně vyprávět a neměl jsem žádné problémy s komunikací a kázáním.

A.2. Moje druhá zkušenost, která mě ovlivnila – moc Ježíše v Eucharistii
Pochopil jsem svoje povolání. Vložil jsem vše do Boží náruče. Uvědomil jsem si, že moje poslání nespočívá v přednáškách na univerzitách. Požádal jsem svého představeného, aby mi umožnil hlásat Ježíšovo evangelium jako misionáři. Začal jsem působit jako kazatel a modlil jsem se k Bohu, aby mi pomáhal v růstu a posilňování mojí víry.
Jednou jsem měl seminář a v kostele bylo mnoho lidí. Modlili jsme se před vystavenou Svátostí Oltářní. Před požehnáním přišel k Svátosti jeden hinduista, který měl rakovinu, viditelnou cystu na čele. Zeptal se mě, zda může obejmout Svátost, zda je v ní přítomný Ježíš. Odpověděl jsem mu, že my věřící věříme, že je ve sv. Hostii Ježíš. Je to tajemství, které se nedá rozumem pochopit. Tento člověk však viděl tvář a ruce, které ho volaly, aby přišel k němu. Člověk objal ciborium a zakřičel: „Ježíši, můj Spasiteli – jsem uzdravený“. Všichni přítomní viděli, že cysta z čela mu zmizela. Viděl jsem a pochopil víru toho člověka, který nebyl křesťanem. Uvědomil jsem si, že jsem se i já vnitřně proměnil. Od té doby je moje víra pevná a rád sloužím nemocným. V Ježíšově jménu s Jeho pomocí pomáhám těm, kteří o pomoc žádají. Můj život je život modlitby.

A.3. Moje další zkušenost – únos
Cestoval jsem vlakem na seminář do jižní Indie. Ve vlaku za mnou přišli dva slušně oblečení muži, kteří mi oznámili, že mě dovedou na místo semináře. Venku bylo přistavené auto, ve kterém mě spoutali a zavázali mi oči. Přivezli mě do jiného státu, 4 dny mě věznili, nedali mi jíst ani pít. Nakonec mě svázaného vyložili u autobusové zastávky. Neměl jsem u sebe doklady ani peníze. Policie mě odvezla do nemocnice, protože jsem měl vykloubené rameno a rozštípnuté kosti na nohách a podlitiny od zápasu. Měl jsem problémy se spánkem, vnímal jsem veliký strach a měl jsem psychické problémy. Můj představený mi doporučil návštěvu psychologa. Požádal jsem ho, aby mi umožnili setrvat 3 dny v přítomnosti Svátosti Oltářní v mém pokoji, protože jsem ještě nemohl chodit. Tři dny jsem strávil v přítomnosti a v rozhovoru s Ježíšem ve Svátosti. Ježíš mě uzdravil, nepotřeboval jsem navštívit psychologa – byl jsem úplně zdravý. Dalšího dne jsem už mohl pokračovat ve své činnosti misionáře – kazatele. Po prožitých zkušenostech mám absolutní důvěru v Ježíše a v Jeho Lásku a s velkou úctou a radostí se mu klaním ve Svátosti Oltářní.


B. Čtení Božího slova, Bible

„Celé Písmo je Bohem vnuknuté a užitečné k poučení, k usvědčování, k nápravě a k výchově ke spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonalý a připravený ke každému dobrému dílu“ (2 Tim 3, 16 – 17). Ten, kdo se rozhodne následovat Ježíše, by si měl vyhradit čas na čtení Bible. Já nazývám čtení Bible modlitbou s Biblí anebo posloucháním Ježíše prostřednictvím Bible. Boží slovo je lampou pro život člověka a světlem na jeho cestě (Ž 119, 105). Sv. Augustin říkával, že neznalost Bible je neznalostí samotného Ježíše. Pouze když poznáme Ježíše, můžeme ho milovat.
Při modlitbě s Biblí může modlící se zakusit, že Ježíš k němu hovoří prostřednictvím slov Písma svatého tím, že ho usvědčí z hříchů, že mu poradí, jak jít Pánovou cestou, že ho posilní Duchem, že ho povede k uzdravení...
Jednou mi jeden muslim řekl, že si četl z Bible příběh o uzdravení ochrnutého. Pocítil, že se má modlit za svoje vlastní uzdravení, protože měl problémy se žaludkem, a náhle pocítil, že je uzdravený. Znám hinduistu, jmenuje se Krišnan, který byl uzdravený z rakoviny plic, když si četl Bibli. Mám mnoho svědectví od lidí, jejichž život se změnil, byli uzdravení ze svých chorob, dostali odpovědi na své životní problémy během četby Bible. Napsání Bible bylo inspirované Duchem Svatým a když ji někdo používá s pokorou a vírou, Duch Svatý ho vede. Bible má odpovědi na problémy všech lidí všech dob, neboť je věčným proroctvím pro všechny. Bible je pokladem nespočetných Božích požehnání a dokonce i dotyk Bible při modlitbě vyvolává Boží požehnání!
Musíte mít svou vlastní Bibli. Když vás během četby některé věty oslovily, podtrhněte si je. Je dobré se naučit nazpaměť některé inspirující věty z Bible, aby v době, kdy to potřebujete, vám přišly na mysl a vedly vás.
Jednou jsem byl velmi zahanbený a nepochopený ve svém řeholním společenství. Cítil jsem se velmi zraněný. Když jsem se obrátil na Pána v modlitbě a otevřel jsem si Bibli, oslovilo mě pár slov napsaných Sirachovcem, která byla podtržená: „Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu, připrav svou duši na pokušení. Drž na uzdě své srdce a buď vytrvalý a nejednej ukvapeně, když tě něco postihne. Přilni k Hospodinu, neodvracej se od něho, abys nakonec dosáhl vyvýšení. (Sir 2, 1-3).
Jakmile mě slovo usvědčilo, v slzách jsem prosil Pána o odpuštění svých hříchů a vyhnal jsem zlého ducha zmatku a ničení, a potom mě Pán potěšil. „Ti, kteří si uchovávají Boží slovo v srdci, nepáchají hřích.“ (Žalm 119, 11).
Je dobré si napsat vhodné věty z Bible na kus papíru a připnout si ho na stěnu, na knihu, na auto atd. Dnes je možné získat biblické nálepky, které mohou být umístěné na různých místech. Pán řekl Izraelitům: „Tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům, budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.“ (Dt 6, 6-9). Je smutné vidět, že některé domy jsou ozdobené nemravnými obrazy. Když se někdo očišťuje, musí očistit i svůj dům.
Je dobré začít číst Bibli po modlitbě nebo hymnu k Duchu Svatému, aby vás vedl během čtení. Čtení je dobré ukončit spontánní modlitbou, vycházející z toho, co jste četli. Je samozřejmé, že po čtení by čtenář měl v duchu rozjímat o tom, co četl. Čtené nebo slyšené slovo je pouze „logos“ (zvuky a jazyk slova), potom by se mělo stát „rhematem“ (slovem proniknutým Duchem). Ježíš řekl: „Slova, která jsem vám řekl (logos), jsou Duch a život (rhema)“ (Jn 6,63). Vaše srdce musí být otevřené Božímu slovu, které jste četli. Bůh zjeví svou vůli a plán pro životy lidí prostřednictvím Božího slova a v Duchu Svatém „Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozesívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“ (Iz 55, 10-11) Pro ty, kteří jsou začátečníky ve čtení Bible, navrhuji, aby nejdříve četli Nový zákon a potom přešli ke knihám Starého zákona. Je dobré denně číst Žalmy. Všechny žalmy jsou modlitbami.

Modlitba o Ducha Svatého
Duchu Svatý, Pane, toužím po Tobě. Rač přijít do mého srdce a budu šťastný a spokojený. Lituji všech svých hříchů a smiřuji se se všemi lidmi. Zavazuji se žít svůj život ve spravedlnosti podle Boží vůle. Vyznávám Ježíše Krista za svého jediného Spasitele a Pána a chci ho následovat na všech svých životních cestách. Duchu Živého Boha, přijď a zasedni na trůn mého srdce a dej mi osobní vztah s Ježíšem a jeho Otcem. Dej mi milost a sílu, abych mohl nazývat Boha svým Otcem a tak zakusit Ježíše jako svého bratra a vidět každého člověka jako svého bratra a sestru. Zaplav mé srdce vším Tvým požehnáním, zvláště láskou, pokojem a radostí. Duchu Svatý, Pane, veď mě a provázej mě tvými vnuknutími a slovy, abych kráčel ve svatosti a pravdě, a dej mi sílu vybojovat si spásu, přemoci Satana, tělo a svět.
(Po této modlitbě, která se může několikrát opakovat se živou vírou, uvěř, že jsi dostal Ducha Svatého a děkuj a oslavuj Pána. Opakovaně vyslovuj: „Děkuji Ti, Ježíši, chválím Tě, Ježíši“, „Aleluja“. Můžeš cítit vnitřní ponoukání k spontánní oslavě Ježíše, vyjádřené zvláštními zvuky, slovy nebo celými větami, což je dar jazyků).
Děkuji Ti, Duchu Svatý, že jsi vyslyšel mou modlitbu a přišel do mého srdce s novým životem. Nyní věřím, že jsem v Božím království a že jsem spasený. Díky ti, Duchu, díky Ti, Otče, díky Ti, Ježíši. Amen. Pokračujte v děkování a oslavě Boha, vždyť zakoušíte nový život!

C.1. Proste Pána, aby vás naplnil Duchem

Otče na nebesích, děkuji Ti za Tvoji nezměrnou lásku, se kterou jsi dovolil, aby Tvůj Syn zemřel na kříži za mne, hříšníka. Ježíši, můj Spasiteli, děkuji Ti, že jsi vzal mé hříchy a kletby na svém těle na kříž a poslal mi svého Svatého Ducha. Pane, Duchu Svatý, děkuji Ti, že jsi přišel ke mně a učinil mě dítětem Boha Otce a bratrem Ježíše Krista. Pane, Duchu Svatý, lituji všech hříchů, které jsem spáchal tím, že jsem se nepodřídil tvému mocnému působení. Uznávám Ježíše za jediného Pána mého života. Bože, Duchu Svatý, lásko Otce a Syna, zasvěcuji Ti svoje tělo a svou duši, svůj rozum a celou svoji bytost, svoje myšlenky a tužby, svoje slova a skutky, svoje radosti a žalosti, svůj život a smrt, abych Ti úplně patřil. Vládni nade mnou, Duchu lásky, naplň mě, posvěť mě, posilni mě a veď mě.
(Opakuj poslední větu několikrát s očekávající vírou a věř, že on tě proniká, přejdi ke vzdávání díků a k chválám. Potom zakusíš, jak Duch přichází a naplní tě a budeš dokonce schopný se modlit v jazycích, otvírajíc tak svoje nitro velké a nádherné zkušenosti Boží lásky. Obracej se i na Marii, Neposkvrněnou Nevěstu Ducha Svatého, aby ti vyprosila vnitřní naplnění Duchem.)

Co bychom měli dělat?
Uvědomovat si své hříšné návyky.
Litovat jich a ze srdce si je ošklivit.
Ve své slabosti se obraťte na Ježíše, který vás posilní svým Duchem.
Když budete setrvávat v modlitbách, svátostném životě a konat dobré skutky, budete vždy spojeni s Ježíšem a nebudete se moci vrátit ke starému způsobu života. „Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává jeho símě; a nemůže hřešit, protože se narodil z Boha“ (1 J, 3,9).
„Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, kterou jim nepřestanu činit dobro; vložím jim do srdce svou bázeň, aby se ode mne neodklonili“ (Jer 32,40).
Uvědom si, že Ježíš je s tebou v každé chvíli tvého života.

Modlíme se dále:
Ježíši, za mě ukřižovaný, smiluj se nade mnou. Vzdávám se před Tebou všech svých závislostí a zmatků (vědomě přines každý, který tě zotročuje; může to být alkoholismus, kouření, sebeukájení, homosexualita, hněv, egoismus, strach, chamtivost, zatrpklost atd.) Božský Spasiteli, umyj moje srdce a mysl ve Tvé vzácné Krvi, abych byl očištěný a stal se čistým jako sníh. Sešli do mého Srdce svého Svatého Ducha, sílu a moc, která vychází z Tvého Nejsvětějšího Srdce, abych se nevrátil zpět ke starému způsobu života. Dovol mi žít velmi blízko Tvého laskavého Srdce, abys Ty mohl být ve mně a já abych mohl být v Tobě. Chválím Tě, Ježíši. Děkuji Ti, Ježíši.
(Je dobré strávit víc času chválením Ježíše. Můžeš zpívat oslavnou píseň na Ježíše).
Čti: Mt 5, 1-48; Ef 4, 17-32; Ž 22.

C.2. Jak se modlit osobní modlitbu

Vyber si nejlepší čas pro svoji osobní modlitbu a začleň ji do svého denního rozvrhu. Ať je to čas, kdy tě neznepokojuje ospalost, únava nebo telefonáty. Pro mnohé je nejlepší dobou časné ráno. Modli se každý den v pevně stanoveném čase, aby se modlitba stala pro tebe pravidelnou. Je to nádherné, když se můžeš setkat s Pánem ve stejném čase každý den.
Osobní modlitba není recitování modliteb, není to modlitba růžence nebo čtení Bible, není to čas modliteb za druhé, není to modlitba před obrazem nebo sochou. Jsi to pouze ty a tvůj Bůh, když zavřeš dveře svých očí a uší a vstoupíš do svatyně svého srdce, kde se setkáš s Otcem a Synem prostřednictvím Ducha Svatého.
Na začátku osobní modlitby je dobré začít oslavou Boha a vzdáváním mu díků za všechno. Tam, kde je chvála, je Bůh! Vstup do jeho přítomnosti oslavou a vzdáváním díků. Chválení tě bude chránit před rozptylování a pouty, pocházejícími od zlého.
Když se dostaneš do jeho přítomnosti, odevzdej mu pomocí krátkých písní jako „Otče, velebím Tě, kladu svůj život před Tebe, Synu a Duchu.“ Každý, kdo je v přítomnosti Pána, pociťuje svou nehodnost a nedostatek svatosti k tomu, aby mohl být v jeho Nejsvětější a Všemohoucí přítomnosti. Proto modlící se má věnovat čas modlitbě, ve které prosí Boha o odpuštění a milosrdenství kvůli spáchaným hříchům. Můžeš zakusit soucitné a milosrdné Ježíšovo Srdce, odkud vytékají Živé Vody do tvého srdce, omývají tě a očišťují tě, dávají ti nové srdce (Ez 36, 26). Po obdržení jeho odpuštění, po smíření se s Bohem a po odpuštění všem opět děkuj a oslavuj Boha za jeho dobrotu vůči tobě. Odpusť každému a smiř se se všemi ve svém srdci (Mk 11, 25).
Pros Pána, aby tě uzdravil ze starých i současných zranění tvého srdce. Přines všechny své zraněné vzpomínky Pánu a nech se uzdravit Kristovými ranami. Jeho ranami jsi uzdravený (1 Pt 2, 24). Přednes svoje zraněné pocity, pocity odmítnutí, nelásky, strachu, obav, komplexy méněcennosti... k Pánovým ranám a pros o uzdravení svého srdce. Předlož mu jizvy svých minulých hříchů, vin, smutku... a pros o hluboký vnitřní pokoj a radost. V této vzácné chvíli milosti máš možnost získat svobodu od všech zlých návyků a žádostí těla, a tak celý den vítězit nad hříchem. Budeš slyšet Ježíše, jak hovoří ve tvém srdci: „Stačí to moje milost“ (2 Kor 12, 9). V této době můžeš žádat i o svoje tělesné uzdravení, pokud ho potřebuješ.
Po získání nového života v Ježíši prostřednictvím lítosti a vnitřního uzdravení se odevzdej úplně Pánu, odevzdej mu svoje srdce, mysl a každou část svého těla, svoje plány, tužby, práci, peníze, svůj program, cestování, vztahy... (Řím 6, 12-19). Ve svém srdci můžeš zpívat vhodnou píseň odevzdání se, např. „ Dávám Ti, Pane, všechny touhy, co mám.“ Spolu s úplným odevzdávám se pros Ducha sv., aby tě naplnil silou a milostí. Můžeš zazpívat krátkou píseň k Duchu Svatému. Otevři své srdce Duchu a přijmi Ducha se všemi plody, dary a charismaty (Gal 5, 22-23; Iz 11, 2; 1 Kor 12, 4-10). Toto musí být nejkratším časem tvé osobní modlitby. Budete mít různé zkušenosti Boží přítomnosti jako Živé vody proudící přes vás s láskou, pokojem a radostí. Též můžete zakusit Pánovu přítomnost ve vás prostřednictvím duchovních a citových projevů. Můžete mít vidění; možná budete slyšet Pána, který vám dává rady a směrnice. Když mu přednesete problém, určitě dostanete odpověď. Po dobu této nejdůležitější části vaší osobní modlitby vstupujete do osobního přátelského vztahu s ním. Nyní mu můžete říct, cokoli chcete jako bratr nebo přítel (Jn 15, 15). Vytvořte si důvěrný vztah s Pánem ve svém srdci. V tomto čase můžete s Pánem činit rozhodnutí pro daný den, aby všechno, co konáte, bylo v souladu s jeho vůlí a plánem. Když vám Pán řekne, abyste nedělali určité věci nebo změnili vaše plány, poslechněte ho. Naplňte se, nakolik můžete, jeho milostí, abyste mohli kráčet v jeho milosti a lásce. Vzdávejte mu mnoho díků a oslavujte ho v jeho sladké a milující přítomnosti. Když dobře strávíte čas s Pánem, nebudete si uvědomovat, jak s ním uběhl čas. Ukončete modlitbu přežehnáním se, svěřte se Kristově Krvi, aby vás ochraňovala a zabezpečovala. Potom s hojností milosti a Boží lásky konejte denní práce s pokojem a radostí. Když se takto budete modlit denně, uvidíte ve svém životě mnoho Pánových požehnání a uvidíte, že vás vede Duch.

C.3. Modlitba za vnitřní uzdravení

„Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.“ (Ef 4, 22-24)
Každý věřící zakouší v sobě život ducha a život těla. Křesťan musí umrtvovat skutky těla (Řím 8, 13) a žít život podle Ducha svatého. Tělo znamená všechny představy, vzpomínky, křivdy, zranění, negativní pocity, otřesy, odmítnutí, vinu, žal, pocity opuštěnosti, zděděné zlozvyky, zlé představy atd. Když je toto všechno v člověku, nemůže žít život v souladu s Duchem. Proto potřebuje osvobození a vnitřní uzdravení. „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2 Kor 5, 17)

Co byste měli konat:
Přineste před Pána vaše staré „já“ se všemi jeho problémy. Když strávíte nějaký čas v modlitbě, budete schopní vidět vaše staré Já.
Uvěřte, že Ježíš vzal vaše zranění na svém těle na Kříž (1 Pt 2, 24). Pozvěte Ježíše do vašeho života a proste ho, aby prošel vaším životem od lůna vaší matky až do současnosti.
Po tu dobu, co se modlíte, věřte ve svém srdci, že Pán se vás dotýká a uzdravuje vás (1 Jn 5, 14-15) a oslavujte Boha za nádhernou zkušenost vnitřního uzdravení.

Dále se modlete:
Ježíši, prosím Tě, vstup do mého srdce a dotkni se těch životních zkušeností, které potřebují být uzdravené. Ty mě znáš o mnoho lépe než se znám já sám. Proto přines svou lásku do každého zákoutí mého srdce. Kdekoli najdeš něco zraněného, dotkni se toho místa, potěš mě a přines mi úlevu.

D.1. Modlitba za fyzické uzdravení

„Přinášeli k němu všechny nemocné, postižené různými nemocemi a utrpením, posedlé zlými duchy, náměsíčné a ochrnuté, a on je uzdravoval“ (Mt 4, 24).
Ježíš uzdravuje i dnes všechny, kteří k němu přicházejí s vírou. Je to víra v něho, která uzdravuje. „Tvoje víra tě uzdravila, běž v pokoji,“ jsou jeho slova. Jsou platná dodnes.

Jak se modlit za uzdravení?
Přines svou chorobu uzdravujícímu Pánu a odevzdej ji s vírou. Protože Ježíš tě miluje, chce tě uzdravit. Když se modlíš za uzdravení, musíš ve svém srdci věřit, že on tě už uzdravuje, ať už vidíš svoje uzdravení nyní nebo později. „ A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. (1 Jn 5, 15). Když věříš, že jsi uzdravený, musíš vydat svědectví před ostatními. Vzpomeň si na ženu s krvotokem. Poté, když pocítila uzdravující dotyk Pána, bez zaváhání vyhlásila před všemi lidmi, proč se ho dotkla a jak byla okamžitě uzdravená (Lk 8, 47).
„Ale ať prosí s vírou, bez pochybování“ (Jak 1, 6).

Modli se následovně:
Můj Pane Ježíši, věřím, že mě velmi miluješ. Chválím a oslavuji tě jako svého jediného Spasitele a Mistra. Prosím Tě, uzdrav mě z mé choroby, dej mi úplně zdraví a osvoboď mě. Dej své zraněné ruce na mou hlavu a tvoje uzdravující moc ať pronikne moje tělo a to, co je nemocné, zakusí mimořádnou moc tvého uzdravujícího dotyku. Posilni mě, Pane, abych mohl kráčet po tvých cestách a plnit všechny svoje povinnosti podle tvé svaté vůle. Chvála ti, Ježíši, díky ti, Ježíši, aleluja.
(Opakuj tyto modlitby. Po uzdravující modlitbě musíš strávit více času chválením Ježíše a pokud máš dar jazyků, použij ho.)
Čti: Lk 8, 22-56; Žid 11, 1-40; Sk 3, 1-26; Ž 38.

D. 2. Osvobození od návykových hříchů

Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. (1 Kor 6,9-10)
Opakováním hříchu člověk upadá do hříšného návyku. Někteří lidé upadnou do hříšného návyku, aby zakryli staré vzpomínky anebo obavy. Když se modlíte oslavujíce Kristovy rány a Jeho vzácnou krev, budete uzdraveni z vašich pout, neboť jeho ranami jsme byli uzdraveni. Krev Krista, který prostřednictvím Ducha sv. obětoval sebe samého bez poskvrny Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků, abychom oslavovali živého Boha (srov. Žid 9,14).
Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství...(Ef 4,22-23)

D. 3. Modlitba o Boží Milosrdenství

...“Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení.“ (Ex 34,6-7). Možná, že některé problémy, kterým musíme čelit, jsou následkem zloby a hříšného způsobu života našich předků, neodpuštěných hříchů, dluhů, které je třeba vyrovnat, potratu, útlaku vdov a sirotků, čarodějnictví a věštění, modloslužby atd.... Proto potřebujeme prosit Boha o milosrdenství a odpuštění. Pokud je přítomná nenávist nebo hořkost, je potřeba smíření.
Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho nebylo zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší. (Iz 59, 1-2)
Je-li to možné, pomodli se následující modlitbu před křížem.

Modlitba:
Milosrdný Ježíši, smiluj se nade mnou, hříšným. Vroucně tě prosím, abys odpustil všechny hříchy a nepravosti spáchané mými rodiči, prarodiči, blízkými příbuznými, přáteli a představenými. Očisti mě z mých hříchů a vin vzácnou krví, kterou jsi vylil za mě na kříži. Neodvrhuj mě v hněvu z tvé přítomnosti. Smiluj se nade mnou, Pane, jako jsi byl milosrdný ke kajícímu se lotrovi a hříšné ženě a ukryj mě ve svých ranách. Buď mojí silou a pevností. Veď mě bezpečně po tvé cestě spásy. Podřizuji se tvé vůli, Pane. Jsem připravený jít kamkoliv si přeješ, abych šel. Sešli mi svého Svatého Ducha a posilni mě, Pane, můj Bože. Chválím Tě, Ježíši. Děkuji Ti, Ježíši (opakuj).

Je dobré zpívat kající hymny.
Čti: Jn 19, 17-37; Řím 5, 1-12; Ž 106.

E. Bojujte proti Satanovi!

Takto hovoří Pán: „Děti moje, proč se ode mě vzdalujete a odcházíte, stáváte se dětmi Satana – mými nepřáteli?
Je velkým klamem a rouháním, když někteří z vás tvrdí, že já jsem se se Satanem smířil a že vy můžete stát po jeho boku a dělat vše, co dělá on. Ještě donedávna se šířila Satanova lež, která tvrdila, že Satan neexistuje. Nová lež zní: Satan je můj přítel (!).
Nesmíte zapomenout, že Satan je lhář a otec všech lhářů, který nikdy nesetrval v právě. Satan a jeho padlí andělé žijí nadále jako moji nepřátelé. Od začátku se bouřili a bojovali proti mně a proti mému Synovi a proti těm, které jsem si vyvolil za své.
Satan chce zničit můj lid a všechno dobré, co jsem pro lidi vykonal. Satan – vládce země má moc zatemnit, oslnit i zaslepit myšlení člověka. Tím může Satan každému vzít slovo Pravdy. Je dostatečně šikovný, dokáže se převléknout za anděla světla, který činí i uzdravení a zázraky.
Mám stížnost na kněze, kteří nevěří v existenci zlých duchů a kteří je nevyhánějí z mého lidu. Jako svým milovaným apoštolům jsem dal i kněžím úřední moc a autoritu, aby vyháněli démony. Nyní přijdou o můj lid. Pro nedostatek zkušeností v duchovním boji moji pastýři nevedou dobře můj lid, proto je rozptýlený a bloudí a mnozí jsou obětmi nepřítele; někteří jdou do Chrámu Satana, do New Age. Nikdo jim neřekne, že je to zlé a falešné, a tak je jen málo těch, kteří se odvracejí od Zlého a osvobozují se z ďábelské moci. Moje Srdce o to více trpí, že ještě i mnozí kněží, řeholníci a řeholnice – ti, kteří mi jsou zasvěceni, aby šířili svatost v mém Duchu, jdou opačnou cestou sekularizace, odpadu a zatracení. Podle ducha tohoto světa se nechávají vést duchem Antikrista. Využívají center New Age, která používají holistické a ezoterické metody léčení. Můj hněv padá osobně na ty, kteří dávají takovéto kurzy v kněžských seminářích a v řeholních noviciátech a tak školí služebníky pro New Age.
Moje děti, Satan se díky své protřelosti vetřel na mnohá místa, dokonce už vládne nad mnohými posvátnými místy. Ale vy, moje milované děti, věřte v mého Syna Ježíše, přijměte ho za jediného Pána vašeho života a žijte život ve svatosti! Potom se nemusíte bát, žádné zlo se vás nebude moci dotknout. Dám vám moc, abyste zvítězili ve jméně a autoritě mého milovaného Syna, který se pro vaši spásu obětoval na Golgotě. Ještě jednou vás varuji, moje děti: nenásledujte falešné učitele a pastýře, kteří popírají existenci Satana nebo tvrdí, že Satan není můj nepřítel, a proto je zbytečné proti Satanovi a démonům bojovat. Následujte nauku Písma svatého! Tam jasně vidíte, jak Ježíš, můj Syn vyháněl zlé duchy – Satana a démony, a každému, kdo v něho uvěří a následuje ho, dal moc a autoritu nad Satanem a démony.
Dnes více než předtím vládne Satan a pracuje na tom, aby lidi ode mne odtrhl a a by je vyrval z mého království. Dělá to s pomocí falešných učitelů a pastýřů a mnohých teologů a formátorů řeholních komunit v klášterech, kteří jdou vlastní zvrácenou cestou a nenásledují Pána Ježíše Krista a nežijí podle jeho slov.
Moji milovaní kněží, vyzývám vás, abyste rozšířili moc Kristova kněžství ve vás a skrze vás ve světě a abyste skutečně zachraňovali lid, který jsem vám svěřil.
Moje děti, přijměte moc od vašeho Pána a Vykupitele Ježíše Krista, moc Ducha Svatého, abyste vytrvali a zvítězili v boji proti Ďáblovi a abyste byli mým vítězným lidem. Nedělejte si starosti a nežijte ve strachu, neboť Já jsem s vámi až do konce světa.

F. Poselství v postní době

Takto mluví Pán: „Moje milované děti! Rozjímejte v těchto dnech nad utrpením, smrtí a vzkříšením mého Syna Ježíše a nad událostmi souvisejícími s Vykupitelem. Já vás vyzývám: Čerpejte sílu milost od Ježíše Krista, který mezi vámi žije a nese vaše utrpení a hříchy. On vás odmění duchovními i hmotnými milostmi, když se nyní budete více modlit a postit. Myslete i na chudé a trpící na celém světě. Po dobu tohoto postního období žijte více evangelium, veďte zralejší křesťanský život. Moje láska mě přinutila poslat svého jediného Syna celému světu, aby všichni, kdo v něho uvěří, byli zachráněni. V poslušnosti mojí vůli se toho pevně držel, ale byl zklamaný. Přijal lidství, vzal na sebe všechno, viny, hříchy, utrpení a nejhorší smrt na kříži jako hříšník. Trpěl, aby zachránil vaše životy pro Ráj ztracený skrze hřích. Proto byste měli tuto lásku opětovat v poslušnosti Božímu slovu a jeho přikázáním. Musíte vědět, že skrze čistou Krev Ježíše Krista, Božího Beránka, se uskutečnilo vykoupení a vy jste se znovuzrodili v Duchu Svatém a toto vám bylo zvěstováno. Vy jste drahokamy v mých očích. Moje věčná láska ve vás zůstává. Moje děti, v této postní době chci, abyste litovali svých hříchů a abyste se obrátili, aby vaše hříchy byly smyté skrze krev a vodu, která vytéká ze zraněného Srdce Ježíšova, vašeho Pána a Vykupitele. On je milosrdný Bůh, který k vám přichází a volá vás. On je připravený odpustit všechny vaše hříchy, když jich budete litovat a přijmete svátost smíření. On je Dobrý Pastýř, který zanechá 99 ovcí, aby hledal a našel jednu ztracenou. Já, váš Otec, hledím na vás a čekám, až se ke mně vrátíte, abych vás mohl obejmout svojí překypující láskou. Chci vám dát nový život a všechno, co k životu potřebujete, ať už duchovního nebo materiálního – to vám chci dát za vaše obrácení zpět k Bohu. Budeme mít velkou radost a společně se všemi obyvateli nebe budete i vy mít nárok na tuto radost, kterou vám už nikdo nebude moci vzít. Pokud má někdo z vás zlost nebo těžké srdce na někoho, odpouštějte v této svaté době a žijte ve společenství lásky! Moje děti, rozhodněte se pevně ve svých srdcích, že budete následovat Ježíše. Moje děti, osvoboďte se od přehnaného bohatství a luxusu a mějte podíl na chudobě Krista na Golgotě, který se obětoval pro druhé. Když při slavení Nejsvětější Eucharistie vidíte kněze lámat Kristovo Tělo, myslete na to, že Ježíš se sám láme, aby vás nasytil a učinil vás bohatými. Každého z vás vyzývám, abyste se o svůj chléb podělili s chudými. Především vás, kteří vlastníte přebytek materiálního bohatství, prosím, abyste nebyli pyšní a nespoléhali se na pomíjivá a nejistá bohatství, ale věřte v Boha, který vám ta dobra a radosti daroval. Buďte dobrosrdeční a velkodušní k sobě navzájem, abyste dosáhli nepomíjejícího a věčného bohatství v nebi. Budu se těšit z vašich darů a bohatě vás obdaruji. Pomáhejte sirotkům, nemocným a chudým, dejte jim jídlo, šaty a střechu nad hlavou. Těšte a posilňujte ty, kteří trpí a jsou slabí. Žádejte a dejte lásku a spravedlnost, abyste odvrátili diskriminaci a kletbu. Když to budete konat, rozšířím nad vámi bohaté požehnání skrze utrpení, smrt a vzkříšení vašeho Pána a Vykupitele Ježíše. Modlete se a volejte ke mně, já vás vyslyším a odpovím a najdete moc a znovuzrození.“


O. James Manjackal
se narodil 18. dubna 1946 v Cheruvally, Kottayam, v Kerrale, v jižní Indii a na kněze byl vysvěcen 23. dubna 1973 v Kongregaci misionářů sv. Františka Saleského (M.S.F.S.), která patří v Indii do jihozápadní provincie. Jeden rok pracoval na misiích ve Visakhapatnamu. Pak byl ustanoven profesorem v S.F.S. semináři, v Ettumanooru, v Kerale. Právě zde se setkal s Ježíšem skrze modlitbu mladého muže, který vzýval sílu Ducha svatého, jenž na něho sestoupil.
Okamžitě byl vnitřně i zevně uzdraven a začal kázat charismatická duchovní cvičení po celém světě. Byl prvním, kdo kázal první charismatické cvičení v Malayalam ve svém mateřském jazyce r. 1976. Během posledních 34 let svého kázání musel čelit různým zkouškám a utrpením, např. únosu vlastními lidmi, několika zatčení a uvěznění nevěřícími v zemích Perského zálivu. V tom všem se ale ukázal být věrným a oddaným služebníkem Pána a jeho Církve. Několikrát sloužil v regionálních a národních sloužících týmech Katolické charismatické obnovy (CCR).
V roce 1989 založil „Charis Bhavan“, velmi známé charismatické exerciční centrum v Kerale, kde byl ředitelem a představeným šest let. Kongregace misionářů svatého Františka Saleského nabídla tuto službu obecné Církvi. Nyní pobývá v Mermier Bhavan, v Bangalore, kde pokračuje ve službě evangelizace mezi křesťany a i nekřesťany jak ve své zemi, tak v zahraničí. Vykonal mnoho evangelizačních cest do zahraničí zahrnujících 87 zemí ve všech pěti kontinentech, kde kázal duchovní cvičení, vedl konference a uzdravující bohoslužby, školy evangelizace a průkopnické misie mezi muslimy v Perském zálivu. Všechna jeho evangelizační práce, zvláště mezi muslimy, tisk biblí, knížek, modlitebních knih, atd. je podporována pomocí mnoha lidí na celém světě. Jakákoliv nabídnutá pomoc jde na evangelizační práci. Je také zakladatelem „Charis Marien Maids“ (Mariánské služebnice lásky), apoštolského společenství nevdaných žen, zasvěcených Ježíši, v diecézi Vijayapuram, v Kottayam, v Kerale.
Je autorem mnoha knih, básní, článků ve svém mateřském jazyce; mnohé z nich byly přeloženy do evropských jazyků. Jeho kniha „33 charismatických modliteb“ byla přeložena do mnohých jazyků a je používána tisíci lidí na celém světě. Jeho knihy: „Modlitby dělají divy“ (o modlitbě), „On se mne dotkl a uzdravil “ (o Eucharistii), „Uzdravení k novému životu“ (o tělesném a vnitřním uzdravení), „Hle, klepu“ (velké divy v duši toho, kdo otevře své srdce Bohu zvláště ve svátosti smíření), „Eureka“ a „Vstup do archy“.

James Manjackal: Svedectvo a posolstvo pátra Jamesa
Preklad z angličtiny: Spoločenstvo při Kongregácii sestier Královnej apoštolov, Nitra
Vydalo Združenie Jas, Zvolen, pre vnútornú potrebu
August 2002
ISBN 80-88795-87-7
Převedeno ze slovenštiny


Kacov 2010

Sdílet

Související články:
P. James Manjackal a P. George Biju v Medžugorje + Poselství pro Evropu (15.11.2017)
Misionář Božího milosrdenství P. James Manjackal přijede na Slovensko tisková zpráva (24.05.2016)
* Pozvánka na mši svatou za P. Jamese ve Zlíně
* Info o duchovní obnově v Košicích
(05.05.2016)
DUCHOVNÍ OBNOVA NA PODPORU NÁRODNÍHO EUCHARISTICKÉHO KONGRESU S OTCEM JAMESEM MANJACKALEM (04.10.2015)
P. George Biju VC přijede do Staré Bělé (08.04.2015)
Obnovený ráj křesťanská rodina je nebe na zemi (16.12.2014)
Patříš do Božího království nebo satanovi? - ohlédnutí za Duchovní obnovou za uzdravení s otcem Jamesem Manjackalem 6. – 8. 6. 2014 v Brně + FOTOGALE (21.06.2014)
Duchovní obnova za uzdravení s otcem Jamesem Manjackalem – 6. – 8. 6. 2014 Brno (27.05.2014)
Video: Otec James Manjackal - Půst (2014) (19.03.2014)
Nanebevzetí 2013 od Otce Jamese Manjackala (15.10.2013)
Otec James Manjackal - Letnice a křest ohněm Ducha svatého (2013) (23.05.2013)
ČR pro Ježíše - Samopše 2012 - P. Patrick Collins CM (02.08.2012)
ČR pro Ježíše 2012 - aktuální informace (16.06.2012)
P. Manjackal ve Slavkově, byl jsem tam (22.10.2011)
Svědectví o. Dokládala o evangelizaci o Jamese Manjackala v České republice (03.07.2011)
Ohlédnutí za akcí Česká republika pro Ježíše (22.06.2011)
Program Modlitebního festivalu ČR pro Ježíše 2011 (14.06.2011)
P. James Manjackal: Mše svatá za obrácení ČR - Kácov 2010 (03.05.2011)
Seminář Kácov 2010 (01.05.2011)
ČR pro Ježíše - změna místa konání! (23.04.2011)
Poselství o. Jamese Manjackala pro ČR (20.04.2011)
Modlitební festival Česká republika pro Ježíše 2011 (27.03.2011)
Exercicie P. Jamese Manjackala na TV- MIS (02.03.2011)
Česká republika pro Ježíše 2011 (06.01.2011)
Velký evangelizační den - video (01.10.2010)
Velký evangelizační den v Koclířově u Svitav (28.08.2010)
Jaké byly a co přinesly červnové exercicie v Kácově Česká republika pro Ježíše 2010 (28.08.2010)
Česká republika pro Ježíše 2010 aneb evangelizační dny "Jirsíkův Kácov" (04.06.2010)
Autobus na exercicie otce Jamese Manjackala (28.05.2010)
Exercicie Koclířov 2009 - P. Manjackal - na TV-MIS (31.03.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 02. 10. 2011 | 21768 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace