Zajímavé...

P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra!

Bible Evangelijní úryvek 20. neděle (v mezidobí, cykl. A - Mt 15, 21-28) přináší příběh uzdravení dcery kanaánské ženy.

Příběh začíná informací, že Ježíš opustil území Galileje a vydal se na severozápad směrem ke Středozemnímu moři do okolí Týru a Sidonu. Tyto dvě přístavní města se zmiňují na více místech ve Starém zákoně.

Mimo teritoria

Pro svůj kult pohanským bohem byly především negativním symbolem modloslužby a výstrahou pro Izrael. Zejména v prorocké literatuře se zmiňuje několik výroků namířených proti těmto městům (srov. Iz 23; Jer 25; 27; 47; Ez 26 - 28; Joel 4; Zach 9). Ve Starém zákoně je známý příběh Jezábel, dcery sidonského krále Etbála, kterou si vzal za manželku izraelský král Achab a která zavedla v Izraeli pohanský kult boha Bála (srov. 1 kr 16, 31 - 32). Na druhé straně v pohanském městě Sarepta u Sidonu žil v domě vdovy prorok Eliáš, který jí vzkřísil syna (srov. 1 kr 17, 7 - 24).

Děj evangelijního příběhu se odehrává mimo teritoria Svaté země. Jde více než jen o zeměpisný údaj. Odráží protiklad mezi nepřijetím Krista ze strany vlastního národa a projevy víry ze strany lidí nežidovského původu. Na jedné straně stojí vyvolený Boží lid, kterému se Bůh dal poznat zvláštním způsobem v jeho dějinách (Abraham, Mojžíš, David, proroci atd.), uprostřed kterého si vybral svaté místo, kde bude přebývat (Jeruzalém, chrám, archa smlouvy, kněžství), se kterým uzavřel smlouvu (Boží přikázání na hoře Sinaj, vyvolení, zasnoubená krajina, Svaté písmo) a dal zaslíbení ohledně Mesiáše. Na druhé straně jsou to lidé, kteří v očích židovského národa byli považováni za modláře, bydleli za hranicemi Svaté země, nerozlišovali mezi čistými a nečistými jídly, neznali Boží přikázání, uctívali bůžky a konali pohanský kult na jejich oslavu.

Velká víra

V textu se uvádí, že žena "křičela" na Ježíše. Stejné řecké sloveso použil evangelista již minulou neděli, když se Petr topil a "křičel" na Ježíše o pomoc. Výraz odráží jednak zoufalou situaci matky, která opouští nemocné dítě, přichází sama a hledá všechny možnosti, aby se její dcera uzdravila. Je to však výkřik víry. Žena totiž přichází ke Kristu a pokloní se mu. Dělá tzv. prostraci, tzn. žena padá před Kristem na zem, aby ho vyznala jako Boha. Vyprošuje od něj to, co dokáže pouze Bůh - zvítězit nad zlým duchem.

  Když v roce 332 před Kr. Alexandr Veliký dobyl území Svaté země a začlenil je do své obrovské říše, Židé začali používat pro obyvatele nežidovského původu obecné označení "Řekové". Používali i tvrdší vyjádření: pohané, národy (tzv. gojím), hříšníci, ba dokonce psi. Toto poslední označení je důležité, abychom pochopili Ježíšovu námitku: "Není dobré vzít chléb dětem a hodit ho štěňatům." (Mt 15, 26) Ježíšova odpověď ženě je mimořádně tvrdá a vyjadřuje skutečnost, že není součástí vyvoleného národa. Neodráží Kristovo smýšlení, ale stereotyp a vyjadřování, jakým se v té době Ježíšovi soukmenovci dívali na ostatní národy. Mnozí biblisté se snaží tato slova "zmírnit". Dělají to například tvrzením, že označení "štěňata" ("psíci") je odkazem na milé zvířátko nebo že Pán Ježíš ženu pouze zkoušel. Nesouhlasím s jejich důvody, neboť v textu jde o zřejmé odmítnutí. Žena však k překvapení mnohých neodchází, ale "přijímá" tuto hru argumentů, které využije ve svůj prospěch. Vzpomeňme si na jiná evangelijní místa, která poukazují na skutečnost, že vyslyšení prosby je výsledkem vytrvalosti a neodbytnosti. Stačí uvést podobenství o nepoctivém soudci a neodbytné vdově v Lk 18, 1 - 7. Podobně i v našem příběhu byla žena vyslyšena pro svou neodbytnost. Chování této ženy můžeme přirovnat také k jednání ženy trpící krvácením, která se ve své touze dotknout Krista nedala odradit ani velkým zástupem, ani předpisy židovského náboženství.

Příběh nás učí, jak se máme chovat, když se nám zdá, že Bůh mlčí. Odpovědí není rezignace nebo hněv, ale ještě větší naléhání na Boha. Žena je vzorem víry, který Matouš předává svým čtenářům, aby následovali její příklad ve chvílích, kdy se zdá, že Bůh mlčí.  

Příprava na novou perspektivu.

Matouš uvádí oslovení, kterým se žena obrátila na Ježíše. Matoušovo evangelium vyniká v jasném označení Ježíše jako Davidova syna. Matouš chce ukázat, že v osobě Krista se naplňuje příslib daný Davidovi a jeho potomstvu v 2 Sam 7, 16: "Tvůj dům a tvé království bude přede mnou navěky pevné; tvůj trůn bude upevněn navěky!" Evangelista odmítá politické nebo národní chápání Ježíšova mesiášství a představuje Davidova syna jako uzdravovatele. Titul "Syn Davidův" se totiž často používá ve spojení s uzdraveními, což je i náš případ. Na rozdíl od Marka Matouš zjednodušuje původ pohanské ženy a nazývá ji "kananejská žena". Jde o starozákonní výraz původního obyvatelstva, kterému se izraelský národ měl vyhýbat, aby ho nenavedl k modloslužbě. Proto Ježíš v Matoušově evangeliu zdůrazňuje své poslání pouze k ovcím ztraceným z domu Izraele. Tato perspektiva Matoušova evangelia je pro nás srozumitelnější, když si uvědomíme, že jeho adresáty byli především křesťané pocházející ze židovství. Matouš jim představuje osobu Ježíše jako Mesiáše, na kterém se vyplňují starozákonní zaslíbení, a zve je nově ho číst a vidět v něm základní linie, které vedou k Ježíši Kristu. Před námi stojí úkol dobře znát Starý zákon. Také pro nás zaznívá pozvání tohoto evangelisty číst starozákonní události, osoby a proroctví ve světle víry v Ježíše Krista.

Spolu s příběhem uzdravení setníkova sluhy (srov Mt 8, 5 - 13) je vyzdvižena víra osob z pohanského prostředí. Je to příprava na misii k pohanům, která naplno zazní v závěru celého evangelia Ježíšovou výzvou: "Jděte tedy, učte všechny národy ..." (Mt 28, 19) Matouš si je vědom, že v Ježíši Kristu se otevírá Boží spása i pro pohany, co původní židovství nebylo schopno realizovat. Boží milosrdenství je nesmírné, proto pozvání pohanů není na úkor zaslíbení daných Izraeli. Nové společenství, které založil Ježíš Kristus, se má stát Božím nástrojem spásy pro celý svět.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek ze 15. 8. 2020 naleznete zde

Poky, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (03.12.2022)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (26.11.2022)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2022)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2022)
P. František Trstenský: Pán nás nezachraňuje před bouřkou, ale v bouřce! (19.06.2021)
P. František Trstenský: Vystřízlivět z představy plných kostelů a pokorně začít znovu (12.06.2021)
P. František Trstenský: Patřit do Ježíšovy rodiny (05.06.2021)
P. František Trstenský: Žít ve společenství Trojice (29.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není systém, ale společenství (28.05.2021)
P. František Trstenský: Nezbytný konflikt Ježíšových následovníků se světem (15.05.2021)
P. František Trstenský: Zůstat uprostřed tohoto světa Božími přáteli (08.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není společenstvím dokonalých, ale smířených (01.05.2021)
P. František Trstenský: Nakonec zůstane pouze láska Pastýře (24.04.2021)
P. František Trstenský: Jenom srdce, ve kterém vládne pokoj, může rozumět (19.04.2021)
P. František Trstenský: Kristus jako řešení otázky smyslu života (10.04.2021)
P. František Trstenský: Kráčet dobou jako Ježíšův učedník (10.04.2021)
P. František Trstenský: Spása člověka v bezmocnosti Boha (Květná neděle) (27.03.2021)
P. František Trstenský: Kříž je intronizací lásky (20.03.2021)
P. František Trstenský: Zkuste si představit, že jste Nikodémem (12.03.2021)
P. František Trstenský: Sjednotit se s novým Chrámem (06.03.2021)
P. František Trstenský: Zastavit se u pramene dobra, pokoje a radosti (27.02.2021)
P. František Trstenský: Postní doba je pozváním začít znovu (20.02.2021)
P. František Trstenský: Uzdravení z vyloučení pro společenství (13.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš potřebuje modlitbu. A my? (06.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš nabízí nové učení s mocí (30.01.2021)
P. František Trstenský: V dnešní digitální době spustit sítě evangelia (23.01.2021)
P. František Trstenský: Radost z nalezení Krista (16.01.2021)
P. František Trstenský: Naučit se uprostřed hluku poslouchat Boží hlas (10.01.2021)
P. František Trstenský: Opustit pohodlí a jistoty a jít hledat Boha (Slavnost Zjevení Páně) (08.01.2021)
P. František Trstenský: Mudrci - upřímní hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (06.01.2021)
P. František Trstenský: Pravé Světlo přišlo na svět (02.01.2021)
P. František Trstenský: Dát událostem správnou důležitost a pořadí (01.01.2021)
P. František Trstenský: Rodina je jádro společnosti i znamení odporu (26.12.2020)
P. František Trstenský: Tehdy i dnes (24.12.2020)
P. František Trstenský: Raduj se, Maria, raduj se celé lidstvo! (4. nedele adventní, cykl. B) (18.12.2020)
P. František Trstenský: Bůh je vždy na cestě k člověku (3. nedele adventní, cykl. B) (14.12.2020)
P. František Trstenský: Ave nová evA (Slavnosti Neposkvrněného Početí) (07.12.2020)
P. František Trstenský: Objevme radost evangelia (2. neděle adventní, cykl. B) (04.12.2020)
P. František Trstenský: Připravme se na Pánův třetí příchod (1. neděle adventní, cykl. B) (28.11.2020)
P. František Trstenský: Když přijde chvíle Pravdy (21.11.2020)
P. František Trstenský: Křesťan není "údržbář", ale aktivní učedník (14.11.2020)
P. František Trstenský: Nežít svou víru pro jednu hvězdnou chvíli (07.11.2020)
P. František Trstenský: Blahoslavenství - Ježíšova cesta štěstí (31.10.2020)
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
P. František Trstenský: Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
P. František Trstenský: Upřímní a vytrvalí hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (05.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 08. 2020 | 2120 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace