Zajímavé...

P. František Trstenský: Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A)

Bible Evangelijní úryvek Čtvrté adventní neděle (Mt 1, 18 - 24) podává události, které bezprostředně předcházely narození Ježíše Krista.

V Matoušově evangeliu Josef stojí v popředí vánočního povídání a evangelista vše podává z jeho stanoviska. Bůh zjevuje svou vůli a své plány prostřednictvím tohoto novozákonního patriarchy.

Otcovství

Písmo říká, že Josef byl zasnoubený s Marií. Podle Božího zákona už zasnoubení znamenalo, že po právní stránce se Maria považovala za jeho manželku, ačkoli ještě nebydleli spolu. Asi po roce od zasnoubení proběhl sňatek, po kterém už manželé bydleli spolu. Panenství před manželstvím se počítalo za samozřejmost. Vzniká tak otázka, kdo je otcem Ježíše, jestliže je Josef sice uveden jako Mariin manžel, ale není Ježíšův otec. Matouš odpovídá jasně. Ježíšovo narození je zázračné. Jeho otcem je Bůh. O pár řádků níže je to přímo potvrzeno slovy anděla, které říká Josefovi: "... neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého." (Mt 1, 20)

Už židovství se setkávalo s tím, co znalo starověké římské právo: "Matku je snadné určit, ale těžší je stanovit, kdo je otcem." Pro určení otcovství se nestačilo zeptat pouze matky, neboť mohla lhát, aby se vyhnula obvinění z cizoložství. Proto židovství vyžadovalo i od muže, aby vydal svědectví, že je otcem dítěte. Podle židovského zákona, pokud muž řekl, "tohle je můj syn", muselo se mu věřit. Nezáleželo na fyzickém otcovství. Podle evangelia Josef vydal takové potvrzení, když dal dítěti jméno, a tím se stal legálním otcem Ježíše. Toto je přesnější popis než adoptivní otec či pěstoun, jak se to obecně říká. Proto v evangelijních textech se Josef zmiňuje jako Ježíšův otec (například v příbězích o obětování a nalezení v chrámu v Lk 2).

Spravedlnost před Bohem

V souvislosti s Josefem se mnozí ptají: "Proč se říká, že Josef byl spravedlivý, když chtěl Marii propustit? Pokud by byl spravedlivý, jednal by podle Mojžíšova zákona. Nebylo to z jeho strany vlastně zakrývání Mariina hříchu?"
Aby se zjistil skutečný stav a dala se odpověď o vině nebo nevině ženy, byl v židovství potřebný soudní proces. Josef si však nevybral toto řešení. Matouš uvádí, že se rozhodl Marii propustit potají. Ne proto, aby se nikdo nic nedozvěděl a aby nezůstali v hanbě před veřejností, ale aby se nekonalo žádné formální vyšetřování ve věci Mariina jednání. Co to znamená? Josef správně pochopil, v čem spočívá zachování Božích předpisů. Není to bezduché trvání na každé čárce a tečce v zákoně. Matouš v Josefovi ukazuje, jak bychom měli postupovat i my. Josef pochopil Boží zákon v jeho plnosti.

Měli bychom se ptát, zda v našem prožívání víry netrpíme legalizmem. Nesouhlasím s těmi, kteří apelují na "ducha" zákona nebo nějakého předpisu jen proto, aby si ospravedlnili vlastní nemorální jednání. V tomto směru dnešní společnost trvá na lásce k hříšníkovi až do takové míry, aby se i hřích, kterého se dopustil, stal akceptovaným. S tím nelze nikdy souhlasit. Postava Josefa nám nabízí odlišný přístup. Josef usiloval do hloubky správně porozumět smyslu Božího zákona. Právě tato "josefovská" citlivost pro spravedlnost nám chybí.

Naplnění přislíbení

Ježíšovo zázračné panenské početí z Marie Matouš vidí jako naplnění starozákonního zaslíbení v knize proroka Izaiáše: "To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: " Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel," což v překladu znamená: Bůh s námi." (Mt 1, 22 - 23) Tato slova adresoval prorok Izaiáš původně judskému králi Achazovi (736 - 716 před kr.). Hebrejský text používá slovo "alma", což se dá přeložit jako "mladá žena, dívka", tedy ne nutně "panna". Matouš vycházel z řeckého překladu Starého zákona, který udělali Židé žijící v egyptské Alexandrii už ve 3. - 2. století před Kr. a dostal pojmenování Septuaginta. V něm hebrejský výraz "alma" přeložili řeckým slovem "parténos" - "panna". Matouš ve svém evangeliu použil právě tento výraz, neboť lépe odpovídal situaci Ježíšovy matky Marie, která zázračným způsobem bez zásahu muže počala dítě.

Bůh s námi

Když jde o Mariino dítě, hovoří se o dvou jménech: Ježíš a Emanuel. V případě jména Emanuel chce evangelista ukázat, že v Izaiášově citaci nejde na prvním místě o určení jména, které má Boží Syn nosit v lidské přirozenosti, ale o naplnění jeho poslání na zemi, u zrodu kterého stojí Maria. Novorozené dítě bude "Ježíš", což v překladu znamená "Bůh je spása" a "Emanuel" - "Bůh s námi". Boží spása se v plnosti realizuje na kříži. Na konci Matoušova evangelia zazní ještě jednou ujištění: "A hle, já jsem s vámi ..." (Mt 28, 20) Celé své evangelium Matouš vložil do povědomí Boží blízkosti, která v osobě Emanuela - Ježíše - dostala nový a trvalý způsob.

Úvodní kapitola Matoušova evangelia je jednoznačně zaměřena na představení Ježíše jako Božího Syna. Vtělení je rozhodnutím Boha, aby vysvobodil lid z hříchů (srov. Mt 1, 21). Matkou Božího Syna je Josefova manželka Maria, "z níž se narodil Ježíš" (Mt 1, 16). Jde o zázračné početí z panny bez přispění muže, které je dílem Ducha Svatého. Evangelista nezachytil žádné Mariino slovo, ale kromě jejího výslovného panenského mateřství (Mt 1, 20. 23. 25) až třikrát v úryvku zdůrazňuje její úlohu Josefovy manželky (Mt 1, 18. 20. 24).


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 20. 12. 2019 naleznete zde

(Na Fatym.com vydáno 21. 12. 2019; 18. 12. 2022 - 3479 přečtení)

sv. Josef

Sdílet

Související články:
ÚKON ZASVĚCENÍ SE SVÁTÉMU JOSEFOVI (19.03.2023)
Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (18.03.2023)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (02.03.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (24.12.2022)
P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video) (30.03.2022)
Svatojosefská píseň - výsledky soutěže (26.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
Závěr zasvěcení se sv. Josefovi (31.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Křížová cesta se svatým Josefem (22.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 12. 2022 | 3653 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace