Zajímavé...

P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky

public domain,  commons.wikimedia.org Evangelijní úryvek svátku Našeho Pána Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (Mt 26, 36 - 42), nabízí scénu, ve které se Pán Ježíš před svým umučením modlí v Getsemanech ke svému Otci.

Na svátek, kterým se připomíná Kristovo kněžství, liturgie nabízí obraz modlícího se Krista. V jeho slovech modlitby a v gestech jde o hluboký odkaz na jeho oběť na kříži jako nejvyšší realizaci jeho kněžství.

Getsemane

Getsemane v překladu znamená "lis na olej" a označuje pozemek na úpatí Olivové hory. Jak už z názvu vyplývá, pohoří na východ od Jeruzaléma bylo v té době porostlé olivovníky. Bylo běžné, že hned při sklizni se olivy sypaly do lisu na výrobu oleje. Evangelista Jan mluví o zahradě, do které po Poslední večeři vstoupit Pán Ježíš se svými učedníky, přičemž Jan uvádí, že Boží Syn se zde často zdržoval (srov. Jan 18, 1 - 2).
V paralelním úryvku evangelista Lukáš říká, že Kristus chodivá "kata to ethos" - "podle svého zvyku" na Olivovou horu (Lk 22, 39). V řeckém textu se v evangelním úryvku dnešního svátky při Getsemane uvádí výraz "chorion" - "pozemek, pole" (srov Mt 26, 36). To vše naznačuje, že šlo o soukromý pozemek / zahradu. Jeho majitel se znal s Ježíšem a umožňoval jemu a jeho učedníkům se v něm zdržovat, když přišel z Galileje do Jeruzaléma.

Ve stínu stromů si během dne vzdálený od hluku města a chráněný před žárem slunce mohl vyprávět se svými učedníky. Není vyloučeno, že v teplých letních měsících využil místo i na přenocování.

Symbolika utrpení a slávy

Na místě, kde se lisovaly olivy, aby se staly vzácným olejem, Kristus přijímá Otcovu vůli, nastupuje bezprostředně cestu utrpení. Lis na hrozny a lis na olej jsou symbolem odevzdanosti a oběti ... Ve středověku se používal v duchovní literatuře a umění obraz "mystického lisu". Jak lis tlačí olivy/hrozny, tak Kristus je tlačený křížem, z něhož vychází Boží láska.

Symbolika kalichu má několik rozměrů. V biblických textech je kalich obrazem bolesti a utrpení. Pán Ježíš ujišťuje bratry Zebedeovy: "Kalich, který piji já, budete pít ..." (Mk 10, 39), čímž naznačuje jejich spoluúčast na svém utrpení.
Kalich je symbolem Božího požehnání. Při židovské sederové večeři na památku vysvobození z egyptského otroctví se pily sklenice naplněné vínem jako znamení Boží dobroty, hojnosti a požehnání. Starozákonní žalmista říká: "Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi dal? Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Páně." (Ž 116, 12 - 13) V liturgii mše svaté je tato symbolika obsažena. Samozřejmě nejde o samotnou nádobu, ale o přesvatou Kristovu krev, kterou obsahuje. Slavit mši svatou znamená vstoupit do tajemství Kristova utrpení, přijmout ho, ztotožnit se s ním. Znamená udělat vlastní život obětí, kterou přinášíme nebeskému Otci a kterou On přijme a bude žehnat. To vyjadřuje svátost kněžství, která má svůj pramen v Ježíši Kristu, nejvyšším a věčném knězi Nové smlouvy.

Tvá vůle

Poslední slova Pána Ježíše v dnešním úryvku "ať se stane tvá vůle", připomínají slova modlitby Otčenáš, ve které Kristus naučil své učedníky prosit: "buď vůle tvá". Myslím, že při těchto slovech svádíme jako lidé snad nejtěžší zápas. Obáváme se, že se to naše, resp. moje lidské "já" ztratí v tom velkém Božím "ty", když mluvíme o plnění Boží vůle. Hebrejský výraz "vůle" - "racon" znamená "touha, zalíbení". Plnit Boží vůli neznamená bezduše zachovávat přikázání, ale vidět v jejich plnění to, co se líbí Bohu, v čem má Bůh zalíbení.

Ježíš se v Getsemanské zahradě od nás nedistancoval. Právě naopak! Poodešel od svých učedníků, zůstal osamocený a bojuje v modlitbě: "Otče můj, jestliže je možné, ať mě mine tento kalich." Připomíná to starozákonní obraz zápasu patriarchy Jakuba, který v noci sám zápasí s Bohem, jehož žádá o požehnání (srov. Gn 32, 25 - 33). Ve scéně Krista, na kterého dolehl smutek a úzkost, který říká: "Má duše je smutná až k smrti," je nám Boží Syn snad nejblíže v naší lidské přirozenosti než v jakémkoli jiném evangelním příběhu.

Ježíš konal v životě vždy to, co se líbí nebeskému Otci: "Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal, a dokonat jeho dílo." (Jan 4,34) Plnit vůli Otce je tak nezbytnou podmínkou, jako je důležité jídlo pro zachování života. V Getsemanské zahradě Ježíš vyjádřil svou touhu, aby ho minul kalich utrpení, ale na konci modlitby říká: "ať se stane tvá vůle." Můžeme tedy říci, že plnění Otcovy vůle je tou nejhlubší odpovědí samotného Ježíše.

Mučivá otázka lidstva, jestli Bůh může dovolit, aby trpěl nevinný člověk, je zodpovězena v Božím Synu, který nevinný trpí a umírá na kříži v totální solidaritě s každým lidským utrpením. Na první pohled by se zdálo, že jde o krutého Otce, který nezbavuje svého Syna "kalichu utrpení", ačkoli ho o to žádal. Velikonoční ráno je Boží odpovědí. Předcházelo mu však to, že Ježíš zcela odevzdal celou situaci do Otcových rukou, což je příklad pro nás.

Otče

Pro Ježíše je vztah s Bohem důvěrným hlubokým vztahem. Je to vztah s Otcem. Především v Janově evangeliu se klade na to zvláštní důraz: "Jako mne zná Otec a já znám Otce." (Jan 10,15); "Já a Otec jsme jedno." (Jan 10,30); "Ve mně je Otec a já v Otci" (Jan 10,38). Tento postoj chce Kristus předat i nám.

On touží, aby jeho Otec byl i naším Otcem, abychom i my prožívali víru jako trvalý a pravidelný vztah s Otcem. Jméno Boha je Otec. Jméno člověka je Boží dítě. Člověk se může na něj obrátit jako syn a dcera. Jde o jedinečnost, kterou ohlašuje křesťanská víra. Jistě, Bůh je Stvořitel, Soudce, Pán, Král, Všemohoucí, Věčný, Milosrdný ... Všechna tato označení vycházejí z jeho otcovství.

  Titul "otec" označuje živý vztah. Bůh má o člověka zájem, chce mu být nablízku. Nebeský Otec miluje své pozemské děti. Je to pro nás velká útěcha a naděje, neboť máme Boha, který je Otcem. Když nazýváme Boha naším Otcem, uznáváme jeho autoritu nad námi. Chceme se nechat jím vést, poslouchat jeho rady, chceme jednat jako Boží děti. Připomíná nám to svatý Jan Zlatoústý (349-407): "Nemůže laskavého Boha nazývat Otcem, kdo má neústupné a nevlídné srdce: nemá totiž známky laskavosti, které má nebeský Otec."


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 3. 6. 2020 naleznete zde

Getsemany, public domain, commons.wikimedia

Sdílet

Související články:
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2022)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2022)
P. František Trstenský: Pán nás nezachraňuje před bouřkou, ale v bouřce! (19.06.2021)
P. František Trstenský: Vystřízlivět z představy plných kostelů a pokorně začít znovu (12.06.2021)
P. František Trstenský: Patřit do Ježíšovy rodiny (05.06.2021)
P. František Trstenský: Žít ve společenství Trojice (29.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není systém, ale společenství (28.05.2021)
P. František Trstenský: Nezbytný konflikt Ježíšových následovníků se světem (15.05.2021)
P. František Trstenský: Zůstat uprostřed tohoto světa Božími přáteli (08.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není společenstvím dokonalých, ale smířených (01.05.2021)
P. František Trstenský: Nakonec zůstane pouze láska Pastýře (24.04.2021)
P. František Trstenský: Jenom srdce, ve kterém vládne pokoj, může rozumět (19.04.2021)
P. František Trstenský: Kristus jako řešení otázky smyslu života (10.04.2021)
P. František Trstenský: Kráčet dobou jako Ježíšův učedník (10.04.2021)
P. František Trstenský: Spása člověka v bezmocnosti Boha (Květná neděle) (27.03.2021)
P. František Trstenský: Kříž je intronizací lásky (20.03.2021)
P. František Trstenský: Zkuste si představit, že jste Nikodémem (12.03.2021)
P. František Trstenský: Sjednotit se s novým Chrámem (06.03.2021)
P. František Trstenský: Zastavit se u pramene dobra, pokoje a radosti (27.02.2021)
P. František Trstenský: Postní doba je pozváním začít znovu (20.02.2021)
P. František Trstenský: Uzdravení z vyloučení pro společenství (13.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš potřebuje modlitbu. A my? (06.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš nabízí nové učení s mocí (30.01.2021)
P. František Trstenský: V dnešní digitální době spustit sítě evangelia (23.01.2021)
P. František Trstenský: Radost z nalezení Krista (16.01.2021)
P. František Trstenský: Naučit se uprostřed hluku poslouchat Boží hlas (10.01.2021)
P. František Trstenský: Opustit pohodlí a jistoty a jít hledat Boha (Slavnost Zjevení Páně) (08.01.2021)
P. František Trstenský: Mudrci - upřímní hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (06.01.2021)
P. František Trstenský: Pravé Světlo přišlo na svět (02.01.2021)
P. František Trstenský: Dát událostem správnou důležitost a pořadí (01.01.2021)
P. František Trstenský: Rodina je jádro společnosti i znamení odporu (26.12.2020)
P. František Trstenský: Tehdy i dnes (24.12.2020)
P. František Trstenský: Raduj se, Maria, raduj se celé lidstvo! (4. nedele adventní, cykl. B) (18.12.2020)
P. František Trstenský: Bůh je vždy na cestě k člověku (3. nedele adventní, cykl. B) (14.12.2020)
P. František Trstenský: Ave nová evA (Slavnosti Neposkvrněného Početí) (07.12.2020)
P. František Trstenský: Objevme radost evangelia (2. neděle adventní, cykl. B) (04.12.2020)
P. František Trstenský: Připravme se na Pánův třetí příchod (1. neděle adventní, cykl. B) (28.11.2020)
P. František Trstenský: Když přijde chvíle Pravdy (21.11.2020)
P. František Trstenský: Křesťan není "údržbář", ale aktivní učedník (14.11.2020)
P. František Trstenský: Nežít svou víru pro jednu hvězdnou chvíli (07.11.2020)
P. František Trstenský: Blahoslavenství - Ježíšova cesta štěstí (31.10.2020)
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
P. František Trstenský: Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
P. František Trstenský: Upřímní a vytrvalí hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (05.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 04. 06. 2020 | 2649 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace