Zajímavé...

P. František Trstenský: A o čem se bavíme my?

Bible Evangelijní úryvek Třetí velikonoční neděle (cykl. A - Lk 24, 13 - 35) nabízí příběh dvou učedníků, kterým se na cestě do Emauz zjevil vzkříšený Pán.

Z archeologického hlediska probíhá mezi odborníky dodnes diskuse, kde se nacházely biblické Emauzy. Evangelium uvádí vzdálenost z Jeruzaléma 60 stadií = 12 km. Ve starověku se církevní otcové (Origenes, Eusebius, Jeroným atd.) přikláněli k lokalitě Nikopolis, která měla ve Starém zákoně pojmenování Emauzy (srov. 1 Mach 3, 40). Avšak od Jeruzaléma je vzdálená až 160 stadií. Ve středověku se za Emauzy považovalo město Kyria Yearim (dnes Abu Goš), které vzdálenostně odpovídá biblickým 60-ti stádiím. V současnosti převažuje názor, že biblické Emuazy se shodují s dnešní vesničkou El-Qubeibeh. Událost připomíná tamní katolický kostel uctíván jako Kleopasův dům, který spravují františkáni.  

Cesta

V působivém vyprávění Lukáš popisuje dva učedníky, kteří se během cesty baví o Ježíši Kristu. Evangelista uvádí, že jeden z nich se jmenoval Kleofáš. Nepatřil do okruhu dvanácti apoštolů. Někteří biblisté ho spojují s Marie Kleofášovou (manželka ?, dcera?), která podle evangelisty Jana stála u Ježíšova kříže (srov. Jan 19, 25). Identita druhého učedníka je neznámá. Někteří v něm vidí samotného evangelisty Lukáše. Jsme však jen v rovině hypotéz. V celém příběhu je klíčovým rozhovor, který dva učedníci vedou nejprve sami a později s neznámým poutníkům. Cesta a rozhovor na ní je oblíbený způsob komunikace Lukáše se svými čtenáři. V části 9, 51 - 19, 28 svého spisu třetí evangelista uspořádal materiál do jednoho celku Ježíšovy cesty do Jeruzaléma.

Všechna Ježíšova slova a skutky je třeba hodnotit z tohoto pohledu. Ve Skutcích apoštolů Lukáš mluví o Ježíšových učednících jako o následovnících Cesty. Toto označení má obrazný význam a vyjadřuje životní styl a chování člověka. Evangelium a Skutky apoštolů ukazují, že cestou, kterou prošel Ježíš, nyní kráčejí apoštolové, kteří ohlašují evangelium v Jeruzalémě přes Judeu a Samaří až po hranice světa (srov. Sk 1, 8).

Rozhovor

Nyní se vrátím k druhému učedníkovi, jehož jméno a identitu neznáme. Můžeme v něm vidět sami sebe. Kráčíme životem. Je to naše pouť - naše cesta. Není osamocená. Vytváříme rodiny, partie, přátelství, kolektivy, komunity atd. Evangelista nám odkazuje, že do našeho života patří také rozhovory o víře, o Bohu, o náboženství, o hodnotách. V řeckém jazyce je v tomto příběhu pro výraz "bavit se, mluvit spolu" použité sloveso "homiléo", ze kterého pochází i výraz "homilie". Naše rozhovory by neměly být jen předáváním "drbů", ale měly by se stát homiliemi. To je podnět i pro nás kněze. Co je obsahem našich homilií, které podáváme našim posluchačům? Jak se na ně připravujeme? Dnes se Kristus ptá také nás: "O čem si to cestou spolu vykládáte?" (Lk 24, 17) O čem vedeme naše rozhovory? Čemu věnujeme pozornost?

Další důležitou skutečností je, že ke dvěma učedníkům se v jistém okamžiku přidává samotný Ježíš. Nejdříve je nepoznaný. Přesně jako mnohokrát v dějinách. Učedníci ho dokonce nazývají "cizincem". Skutečně pro mnohé země se Bůh stal cizincem. Ale i společnost, která se prohlašuje za agnostickou, ba až nevěřící, čelí hodnotovým otázkám, tzn. na své cestě časem a prostorem se dostává do kontaktu s Bohem. Jako příklad uvedu nynější televizní debaty v sousední České republice, ve kterých se vedle medicínských a ekonomických pohledech na koronavirus věnuje poměrně široký prostor etickému pohledu. Diskutuje se o tom, v čem společnost udělala v minulosti chybu a uvažuje se, jakým způsobem by se měly některé naše vzorce chování změnit. Je dobré, že i v rámci společenství věřících se otevřela témata, která jsme dosud neřešili. Uzavřené chrámy nás nutí přemýšlet o naší víře a našem vztahu k Bohu.

Klíčem je Kristus

Jak jsem zmínil, v celém příběhu mají klíčová místa dialogy. Učedníci vyznávají neznámému cizinci, že tématem jejich rozhovoru je osoba a dílo Ježíše Krista. Spolupoutníkovi nabízejí i krátké shrnutí, které představuje vyznání víry: Byl to prorok, mocný v činem i slovem před Bohem i přede vším lidem. Zemřel na kříži a byl pohřben, ale prý nyní žije.

Evangelista Lukáš hovoří o reakci Krista, který "počínaje od Mojžíše a všech proroků, vykládal jim, co se na něj v celém Písmu vztahovalo." (Lk 24, 27) Tato slova mají vážný důsledek pro interpretaci Písma. Evangelista Lukáš nám - svým čtenářům ústy Pána Ježíše zanechal návod jak číst Písmo. Tentýž Bůh je autorem obou částí. Pokud čteme starozákonní texty, máme to dělat ve světle Ježíšova poselství. Pro křesťany je osoba a nauka Božího Syna "klíčem", kterým vždy otevíráme Starý zákon s vědomím, že Kristus je jeho naplněním. Výstižně to vyjádřil svatý Augustin: "Nový zákon je skrytý ve Starém a Starý zákon je zjeven v Novém." Už ve 2. století Církev jasně odmítla učení kněze Marciona, podle kterého je Starý zákon pro křesťanství již nepotřebný. Vnitřní jednota a nerozlučitelnost celého Písma svatého je rozhodující kritérium správné hermeneutiky víry.

Boží Syn otevírá Písma

Chci ukázat ještě jednu textovou zajímavost. Evangelista evidentně klade důraz na sloveso "otevřít" (v řečtině "dianóigo"). Na začátku příběhu se píše: "Jejich oči byly zastřené, aby ho nepoznali." (Lk 24, 16) Přesnější překlad by možná zněl: "Něco bránilo jejich očím, aby ho poznali." Na konci Lukáš konstatuje: "Vtom se jim otevřely oči a poznali ho." (Lk 24, 31) Tato vyjádření mají dva zásadní odkazy.
1. Ježíš Kristus není dosažitelný lidským zrakem. Potřebujeme zrak víry;
2. Tento dar není výsledkem lidského výkonu, ale Boží milostí. Je to Boží Syn, který jim otevřel oči.
Avšak člověk vůbec není v pozici pouze pasivního příjemce. To, že se oni otevřeli neznámému cizinci, že s ním sdíleli svůj pohled, svěřili se mu i se svými zklamáními, bylo přípravou, že Boží Syn mohl zapálit jejich srdce, aby ho poznali. Buďme i my v naší víře a v našem hledání Boha upřímní a otevření, protože to je první krok, aby do našeho života mohl vstoupit.

Samotní učedníci si byli vědomi tohoto Božího působení: "Což nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?" (Lk 24, 32) I v tomto případě slovenský překlad "vysvětloval nám Písma" v řeckém textu doslova zní "otvíral nám Písma."

Praktické doporučení

Čtěme Písmo denně. Vytvořme si denní plán čtení a snažme se ho dodržet. Doporučuji číst raději kratší biblické úseky, ale pravidelně, pozorně a pamatovat si obsah přečítaného. Buďme trpěliví, pokud některému biblickému textu hned dobře nerozumíme. Ať si zachovají věrnost četbě Božího slova a ve správném čase Bůh osvítí jejich mysl, jak to udělal učedníkům jdoucím do Emauz.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek ze 24. 4. 2020 naleznete zde

CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (03.12.2022)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (26.11.2022)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2022)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2022)
P. František Trstenský: Pán nás nezachraňuje před bouřkou, ale v bouřce! (19.06.2021)
P. František Trstenský: Vystřízlivět z představy plných kostelů a pokorně začít znovu (12.06.2021)
P. František Trstenský: Patřit do Ježíšovy rodiny (05.06.2021)
P. František Trstenský: Žít ve společenství Trojice (29.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není systém, ale společenství (28.05.2021)
P. František Trstenský: Nezbytný konflikt Ježíšových následovníků se světem (15.05.2021)
P. František Trstenský: Zůstat uprostřed tohoto světa Božími přáteli (08.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není společenstvím dokonalých, ale smířených (01.05.2021)
P. František Trstenský: Nakonec zůstane pouze láska Pastýře (24.04.2021)
P. František Trstenský: Jenom srdce, ve kterém vládne pokoj, může rozumět (19.04.2021)
P. František Trstenský: Kristus jako řešení otázky smyslu života (10.04.2021)
P. František Trstenský: Kráčet dobou jako Ježíšův učedník (10.04.2021)
P. František Trstenský: Spása člověka v bezmocnosti Boha (Květná neděle) (27.03.2021)
P. František Trstenský: Kříž je intronizací lásky (20.03.2021)
P. František Trstenský: Zkuste si představit, že jste Nikodémem (12.03.2021)
P. František Trstenský: Sjednotit se s novým Chrámem (06.03.2021)
P. František Trstenský: Zastavit se u pramene dobra, pokoje a radosti (27.02.2021)
P. František Trstenský: Postní doba je pozváním začít znovu (20.02.2021)
P. František Trstenský: Uzdravení z vyloučení pro společenství (13.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš potřebuje modlitbu. A my? (06.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš nabízí nové učení s mocí (30.01.2021)
P. František Trstenský: V dnešní digitální době spustit sítě evangelia (23.01.2021)
P. František Trstenský: Radost z nalezení Krista (16.01.2021)
P. František Trstenský: Naučit se uprostřed hluku poslouchat Boží hlas (10.01.2021)
P. František Trstenský: Opustit pohodlí a jistoty a jít hledat Boha (Slavnost Zjevení Páně) (08.01.2021)
P. František Trstenský: Mudrci - upřímní hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (06.01.2021)
P. František Trstenský: Pravé Světlo přišlo na svět (02.01.2021)
P. František Trstenský: Dát událostem správnou důležitost a pořadí (01.01.2021)
P. František Trstenský: Rodina je jádro společnosti i znamení odporu (26.12.2020)
P. František Trstenský: Tehdy i dnes (24.12.2020)
P. František Trstenský: Raduj se, Maria, raduj se celé lidstvo! (4. nedele adventní, cykl. B) (18.12.2020)
P. František Trstenský: Bůh je vždy na cestě k člověku (3. nedele adventní, cykl. B) (14.12.2020)
P. František Trstenský: Ave nová evA (Slavnosti Neposkvrněného Početí) (07.12.2020)
P. František Trstenský: Objevme radost evangelia (2. neděle adventní, cykl. B) (04.12.2020)
P. František Trstenský: Připravme se na Pánův třetí příchod (1. neděle adventní, cykl. B) (28.11.2020)
P. František Trstenský: Když přijde chvíle Pravdy (21.11.2020)
P. František Trstenský: Křesťan není "údržbář", ale aktivní učedník (14.11.2020)
P. František Trstenský: Nežít svou víru pro jednu hvězdnou chvíli (07.11.2020)
P. František Trstenský: Blahoslavenství - Ježíšova cesta štěstí (31.10.2020)
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
P. František Trstenský: Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
P. František Trstenský: Upřímní a vytrvalí hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (05.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 04. 2020 | 2540 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace