Zajímavé...

P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video)

Slovenský dohovor za rodinu O svatém Josefovi je všeobecně známo, že je patronem rodin, otcovství a dělníků. My vám v tomto článku ukážeme, proč se stal tímto patronem, jak se poznal s Marií a proč ji tak nesmírně miloval a tak změnil dějiny lidstva. Zveme vás přečíst si dva skutečné příběhy, jak mocně působí svatý Josef. A zodpovíme na jednu z nejčastějších otázek ...

,,Proč mnozí rodiče nedostávají pro sebe i své děti to, o co prosí?“ A v neposlední řadě vám prozradíme, jak se nebát přijmout Boží plán a jak i v utrpení důvěřovat Bohu.

SVATÝ JOSEF


Svatý Josef je vzorem otcovství a mužnosti. Je úžasným mužem ve všech ohledech. On byl mužem, který byl vybrán z milionů mužů, aby ochraňoval Boha a Matku Boha. Tento světec v evangeliích neřekl ani slovo. I když nemluvil mnoho, místo toho konal lásku. Pocházel z rodu Davidova a jeho celoživotním posláním bylo, aby se stal ochráncem Boha i Panny Marie a patronem rodiny.

Doporučovala jsem se vroucně sv. Josefovi. Nepamatuji se, že bych ho byla dosud prosila o něco, co by nebyl splnil. Jiným svatým dal Pán milost přispívat na pomoc v jedné potřebě, vím však ze zkušenosti, že tomuto světci dal milost pomáhat ve všech potřebách.“ (sv. Terezie z Avily)

ŽIVOT SVATÉHO JOSEFA A PANNY MARIE


Svatý Josef se oženil s nejkrásnější a nejpůvabnější ženou na světě. Touto ženou byla Panna Maria, která byla už jako malá holčička poslána do chrámů, protože jí zemřeli rodiče. Když jí bylo asi 16 let, její opatrovníci - prorokyně Anna a velekněz Zachariáš, pro ni připravovali muže. Maria ale měla velkou touhu celým srdcem sloužit ženě, která se objeví ve světě a která bude matkou Boha. Protože byla nesmírně pokorná, ani v těch nejsmělejších myšlenkách jí nenapadlo, že tou ženou bude ona.

Josef a Maria se stali manžely tak, že podle židovské tradice se on, jakož i mnozí jiní muži, ucházel o Mariinu ruku. Kněz Zachariáš tehdy udělal něco úžasného. Postavil všechny kandidáty do řady, každému z nich dal větvičku a říkal: ,,Budeme se nyní modlit k Bohu, a ve kterých rukou tato větvička rozkvete, od toho Bůh chce, aby se stal mužem Marie. A tak, jak si Maria nemyslela, že ona bude tou vyvolenou ženou, podobně ani Josef nečekal, že bude jejím manželem. Josef si vzal Marii a byl do ní naprosto zamilovaný.

Svatba v Izraeli nebyla taková jako u nás, ale spočívala se ze dvou částí. První etapou byl sňatek v chrámu u kněze a druhou etapou bylo, že se Maria vrátila domů ke své rodině i Josef se vrátil domů, tedy nebydleli spolu. Josef připravoval nový dům pro sebe a svou manželku. Právě o této druhé etapě sňatku píše Písmo svaté: ,,Dříve než začnou spolu bydlet, Maria počne z Ducha Svatého. Archanděl Gabriel přichází k Marii, aby jí oznámil, že se stane Matkou Boha. Jak víme z Písma, Maria se ptá: ,,Jak se to stane, vždyť já muže nepoznám.“ (Boží Slovo říká znát = žít s někým intimně) Anděl dále říká: ,,Moc Nejvyššího sestoupí na tebe a zastíní tě. Bůh udělá to, že v tobě se počne Ježíš.“ A Maria odpovídá známé „Fiat.

Tady nastává problém, že Maria neví, jak to oznámit Josefovi. Kdyby řekla, že ji oplodnil Bůh, jistě by jí neuvěřil. Uvědomovala si, že to, co se jí stalo, není schopna vysvětlit svému manželovi. Modlila se proto, aby to všechno Bůh vysvětlil Josefovi, aby se mu zjevil anděl. Jelikož její modlitby byly dlouho nevyslyšeny, Josef si myslel, že ho podvedla a měl právo oznámit to všem a hrozilo jí ukamenování. Josef, protože Marii velmi miloval, t nedokázal udělat. Tehdy se rozhodl, že ji tajně v noci propustí. Ale přišel anděl, který mu nakonec všechno vysvětlil: ,,Neboj se, Josefe, přijmout Marii za manželku do svého domu, protože dítě, které se v ní počalo je Bůh.“ Josef si tehdy uvědomil, že se plní proroctví všech proroků.

ODKAZ PANNY MARIE


Maria nám ukazuje, že na jedné straně máme být otevření pro Boží zjevení k inspiraci Ducha Svatého, ale na straně druhé to mají potvrdit vnější znaky, které nám dává Bůh.

Je velmi důležité, abychom rozpoznávali Boží vůli v manželství, v rodině, v domě, pomocí znaku jednoty mezi mužem a ženou. Ježíš říká: ,,Kde se budou dva nebo tři modlit sjednocení v mém jménu, tam jsem i já mezi nimi a Otec jim dá všechno, o co budou prosit.

PROČ MNOZÍ RODIČE NEDOSTÁVAJÍ TO,
O CO PROSÍ?


To, že se mnozí rodiče za něco modlí, je velmi užitečné, nemusí se jim však jejich prosba splnit. Nemusí to být totiž Boží vůle, protože Bůh má jiný plán. Nejčastěji je to spojeno s tím, že neexistuje jednota (,,dva budou o něco prosit“). Musí nastat sjednocení ducha, sjednocení vůle, sjednocení v lásce.

Proto, když Bůh vidí mámu a otce, kteří se spolu modlí v jednotě a jsou přeplněni láskou k sobě, dá jim všechno, o co Ho budou prosit. Síla manželství není o tom, že jsem JÁ a TY, ale jsme MY – tohle je jednota. Když se k rodičům v modlitbě přidají děti, jednota mezi nimi je tak mocná a obrovská, že tam ďábel nemá co dělat.

Proto chceme-li být efektivní v modlitbách, chceme-li měnit skutečnost Božími milostmi, které chce On seslat z Nebe na zem, potřebujeme JEDNOTU – fyzickou, duchovní a emocionální.

MOCNÝ PATRON


O svatém Josefovi je známo, že je mocný patron, orodovník a také pomocník dětí. V následujících dvou příbězích se prokazuje vyslyšení proseb a síla jeho mocné přímluvy u Otce.

Příběh 1.

Malý chlapec Kristián velmi toužil po koťátku, ale rodiče mu ho nechtěli dovolit. Nevěděl, co má udělat. V jeden den měl hodinu náboženství a katechetka jim řekla, že sv. Josef chce plnit touhy dětí, on si to zapamatoval. Uběhl týden a náhle do domu Kristiána někdo klepal na dveře. Rodiče otevřeli dveře a viděli neznámého pána s kotětem v rukou. Říkali, že je to jistě nějaké nedorozumění, ale pán tvrdil, že ne. Říkal, že má několik koček, které se nyní narodily v jeho, a neví proč, ale cítil, že jedno kotě má přinést na tuto adresu. Rodiče nechápali a říkali, že si žádné kotě neobjednali. Tehdy mezi ně přišel malý Kristián a vysvětloval jim: ,,Mami, tati, udělal jsem takovou věc. Řeholní sestra, která s námi měla náboženství řekla, že sv. Josef chce mimořádným způsobem plnit přání dětí. Já jsem na další hodině náboženství v kostele namaloval obrázek kočky jako přání od sv. Josefa. Tento obrázek jsem poskládal a když řeholní sestra řekla, že máme odejít z kostela, tak jsem rychle šel a vložil jsem obrázek pod sochu sv. Josefa.“ Když rodiče slyšeli, že toto udělal sv. Josef, řekli, že berou kotě k sobě. Po hodině na jejich dveře opět někdo klepal. Otevřeli a stál tam muž s mlékem a malou miskou. Teď už nechápali vůbec. Muž řekl, že byl v obchodě a v srdci cítil, že má na tuto adresu přinést mléko a misku. Zeptali se Kristiána, jestli má i toto na svědomí, odpověděl: ,,Asi ano. Protože já jsem na tom obrázku nenamaloval jen kotě, ale také to, jak pije mléko z misky.

Autentický příběh, který otec Dominik osobně slyšel od této rodiny. Takový je sv. Josef. Neznamená to, že nám tento mocný orodovník dá všechno, co budeme chtít. Je to o tom, že sv. Josef nám chce především dávat nejkrásnější dary přímo ze srdce Boha.

CC0, pixabay.com


Příběh 2.

Sv. Josef má neuvěřitelnou dovednost a dar najít správného manžela pro ženy. Přesně o tomto je druhý příběh, svědectví o dívce, která velmi prosila sv. Josefa, aby jí našel dobrého muže. Vymodleného, zbožného, věřícího.

Modlila se den za dnem, koupila si sošku sv. Josefa a postavila si ji k posteli. Uplynuly měsíce a muž nikde. Byla nervózní, rozzlobená. Přešly dva roky každodenních modliteb, její kamarádky se už provdaly, a ona pořád nic.

Nakonec došlo k dramatu. Bylo krásné odpolední léto, tato žena ztratila veškerou důvěru a vyhodila sošku sv. Josefa ven oknem. Náhle venku uslyšela křik. Viděla venku procházejícího muže, kterého tato soška zasáhla do hlavy. Tekla mu krev a ona se mu velmi omlouvala. Řekla muži, aby šel k ní a ona ho ošetří. Poslechl. Ošetřila ho a po čase se stal jejím manželem. Dnes mají nádherné manželství a čtyři děti.

BŮH MÁ PLÁN


Bůh má pro každého z nás jedinečný plán. Někdy nás nechává trpět a čekat, jako tomu bylo v případě Josefa a Marie. Bylo víc než jasné, že Josef Marii opustí a ona bude sama vychovávat Ježíše, ale v poslední chvíli mění své rozhodnutí, a takto mění dějiny lidstva. Kdyby se anděl Josefovi nezjevil a Josef se nerozhodl věřit, všechno by bylo jinak. Náš Spasitel Ježíš Kristus by nás možná nevykoupil a dopadlo by to s námi velmi špatně.

Proto nás Josef i Maria zvou modlit se za svá poslání a za zvládnutí každého plánu, který má s námi Bůh. Pokud přijmeme plány, jaké s námi má náš Otec, pokud v utrpení řekneme: ,,Otče, nerozumím, proč tomu je tak, ale věřím, chválím tě a vím, že připravuješ něco neuvěřitelného.“, budeme jen valit oči, divit se a už se víc nebudeme strachovat. Chceme-li zvládnout utrpení a obdržet přitom nekonečné štěstí, musíme upřít zrak na kříž a Ježíše, který nekonečně trpěl, ale získal tím otevření nebe pro všechny lidi na celém světě.

SVATÝ JOSEFE, ORODUJ ZA NÁS!


Zpracovala: Dominika Knapováhttps://www.youtube.com/watch?v=xrllNvSX3ds

https://media.somkatolik.sk/video/Online_vo_svete/150%20-%20Online%20vo%20svete%20-%20o.%20Dominik%20Chmielewski%20-%20sv.%20Jozef%20a%20rodina.mp4

https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/dominik-chmielewski-sv-jozef-a-rodina/

Převzato z https://slovenskydohovorzarodinu.sk/, článek z 1. 3. 2022 naleznete zde.

sv-Josef

Sdílet

Související články:
ÚKON ZASVĚCENÍ SE SVÁTÉMU JOSEFOVI (19.03.2023)
Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (18.03.2023)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (02.03.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (24.12.2022)
P. František Trstenský: Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (18.12.2022)
Svatojosefská píseň - výsledky soutěže (26.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
Závěr zasvěcení se sv. Josefovi (31.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Křížová cesta se svatým Josefem (22.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 30. 03. 2022 | 558 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Slovenský dohovor za rodinu
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace