Zajímavé...

Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A)

Bible Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Mt 4, 12 - 23) popisuje začátek Ježíšovy veřejné činnosti a povolání prvních učedníků. V Církvi se tento den slaví jako Neděle Božího slova.

Svatý otec František apoštolským listem Aperuit Illis ještě z 30. září 2019 ustanovil 3. neděli v mezidobí jako "Neděli Božího slova." Ve svém dopise papež připomíná: "Bez Písma svatého jsou pro nás nepochopitelné události související s posláním Ježíše a jeho Církve ve světě."

Novost evangelia

Postava Jana Křtitele spojuje, ale také odděluje působení Ježíše Krista. Na jedné straně je Jan Pánovým předchůdcem. Je završením starozákonních očekávání. Je posledním prorokem, který představil Mesiáše u řeky Jordán. Slovenský text říká, že Jana "uvěznili". V řeckém textu sloveso "paradídomi" znamená "předat, vydat" i ve smyslu "zatknout". Podobným způsobem i Syn člověka bude "vydán" do rukou mučitelů (srov. Mt 17, 22; 20, 18). V tom Předchůdce a Mesiáš sdílejí společný osud.
Na druhé straně Ježíš není Janovým pokračovatelem. Je Bůh a v jeho osobě přichází Boží království. Pokud Jan připravoval na příchod Božího království, s Ježíšem nastává čas tohoto Království.

Světlo v temnotách

Zabulón a Neftalí byly kmeny, které měly své území kolem Galilejského jezera. Podle Druhé knihy králů 15, 29 obyvatelé Galileje byli mezi prvními, které král Tiglatpilesar III. (vládl v letech 745 - 727 před Kr.) deportoval do Asýrie. V roce 732 před Kr. totiž dobyl Damašek a okupoval značnou část Izraele. Izaiáš prorokuje, že tak, jak tyto dva kmeny byly mezi prvními, které šly do zajetí, budou mezi prvními, kteří se dočkají svobody a návratu.

Pro evangelisty Matouše je poselství Božího Syna poselstvím pravé svobody a návratu k Bohu. Někteří biblisté hovoří o podobnosti Matouše s Lukášovým textem o proroctví Simeona v jeruzalémském chrámu, který nazval Krista "Světlo k osvícení pohanů". Výraz "na cestě k moři" se může vztahovat na známou obchodní cestu "Via maris" = "Mořskou cestu", která procházela přes Galileu a spojovala Damašek se Středozemním mořem. Výraz "Galilea pohanů" se používal z toho důvodu, že na tomto území žili různé národy. Pohané tak byli začleněni do Božího plánu spásy. Naznačuje to i zmínka o tom, že Ježíš "opustil Nazaret a přišel bydlet do pobřežního města Kafarnaum." (Mt 4, 12) Odešel tedy ze svého rodného města, aby přinesl světlo Božího poselství lidem, ke kterým se ještě nedostalo. Kafarnaum ležel na břehu Galilejského jezera u již zmíněné obchodní cesty. Bylo rušným městem s rozmanitým obyvatelstvem, které se živilo obchodem, řemeslem a prodejem ryb. Boží Syn se nevyhýbal kontaktu s lidmi, právě naopak. Prvotní Církev následovala jeho příkladu a rozvinula širokou misionářskou činnost.

Starozákonní evangelista

Na začátku pozemské přítomnosti Božího Syna při popisu jeho narození evangelista uvádí citát z knihy proroka Izaiáše (srov Mt 1, 23). Nyní na začátku Ježíšovy veřejné činnosti se Matouš opět vrací k Izaiášovi (Iz 8, 23 - 9, 1). Tento starozákonní prorok, který se pro velké množství mesiášských předobrazů obvykle označuje "evangelistou Starého zákona", je ze čtyř novozákonních evangelií nejcitovanější právě v Matoušově evangeliu (13 citátů a narážek). Matouš protkávají své evangelium starozákonními odkazy. Svým čtenářům představuje osobu Ježíše jako Mesiáše, ve kterém se naplňuje Starý zákon. Zve je nově číst starozákonní události, osoby a proroctví ve světle Ježíšova poselství a vidět v nich základní linie, které vedou ke Kristu. Neděle Božího slova je pozváním dobře poznat Starý zákon.

Boží království

Evangelista Matouš upřednostňuje formu "nebeské království" před označením "Boží království". Je to kvůli úctě židů a židokřesťanů, kteří nevyslovovali Boží jméno dokonce ani v liturgických textech. Neexistuje však obsahový rozdíl mezi těmito dvěma výrazy. Myšlenka Boží vlády byla přítomna již ve Starém zákoně.

Především Kniha žalmů představuje Boha jako krále a jeho vláda odrážela lidskou touhu po pokoji, svobodě a spravedlnosti. Matoušovo evangelium zobrazuje Ježíše Krista jako naplnění těchto očekávání. Ježíš ohlašoval, že Boží království je blízko, ale jeho poselství jasně ukazuje, že nejde o politické, ale o duchovní království. Toto království je určeno již nyní pro toho, kdo odpovídá na Kristovo pozvání svou vírou. Boží království se stává přítomným v Ježíšových mocných slovech a skutcích. K pochopení podstaty Božího království Boží Syn nejednou používá podobenství. Druhou formou ohlašování Božího království v Matoušově evangeliu jsou Ježíšovy skutky: "Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá evangelium." (Mt 11, 5).

Výzva

Galilea v porovnání s Judskem, jehož centrum byl Jeruzalém se svým chrámem a liturgií, měla pověst méně zbožného kraje. Avšak Ježíš Kristus si vybral právě Galileu za místo hlásání Božího království. Evangelista Matouš ji nazval "Galileou pohanů" a "temným krajem smrti" (srov. Mt 4, 15 - 16). Boží Syn nejde lehčí, ale náročnější cestou. Pokud konstatujeme, že i v naší zemi a v Evropě dochází k odkřesťanšťování, nesmí to zůstat pouze konstatováním. Pro nás křesťany je to výzva přinášet svým životem světlo evangelia podle vzoru Božího Syna.

Povolání

Evangelista zachoval povolání prvních učedníků v dvojicích. Jde o oblíbený "matoušovský" styl zdvojení počtu osob, který nacházíme i v dalších částech tohoto evangelia:

* v Mt 8,28 jsou dva posedlí,
ačkoli Mk 5,2 v téže události
vzpomíná pouze jednoho;

* v Mt 20,30 dva slepci v Jerichu prosí Ježíše o uzdravení,
ačkoli v Mk 10,46 je pouze jeden.


Důvodem je pravděpodobně ta skutečnost, že v židovství na platnost svědectví byli potřební alespoň dva svědci.

V židovství si žák vybíral učitele. Jeho ambicí bylo být jednou větší než jeho učitel. Kritériem výběru bylo, aby se žák při svém mistrovi naučil co nejlépe chápat Boží zákon - Tóru. Pán Ježíš koná odlišně. Ujímá se iniciativy a povolává ty, které on sám chce. Učedníky povolává, aby následovali jeho samotného, ​​neboť On je naplněním Zákona. Opouštějí jistotu obživy vyjádřené rybářskými sítěmi a lodí, své dosavadní vztahy, což je vyjádřeno zmínkou o otci Zebedejových a vkládají svůj život do jistoty, kterou bude nyní pro ně Ježíš. Boží Syn jim nabízí, že se stanou "rybáři lidí". Dosud se živili jako rybáři. Spouštěli sítě a chytali ryby. Nyní jejich poslání bude "chytat" lidí pro Boží království. V 13. kapitole Matouš předal Hospodinovo podobenství O rybářské síti, "kterou spustí do moře a ona zachycuje všechny druhy." (Mt 13, 47) Úloha učedníků není vybírat si následovníky, vytvářet privilegované skupinky. Pravý Ježíšův učedník zve do Božího království všechny bez rozdílu. Příslovcem "euthéos" - "ihned", která se zmiňuje u obou bratrských dvojicích, evangelista klade důraz na okamžité rozhodnutí muže následovat Krista. Prosme si i my o tuto rozhodnost v následování Božího Syna.  


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek ze 24. 1. 2020 naleznete zde

Bible

Sdílet

Související články:
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (08.01.2023)
P. František Trstenský: Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2023)
P. František Trstenský: Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (03.12.2022)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (26.11.2022)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2022)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2022)
P. František Trstenský: Pán nás nezachraňuje před bouřkou, ale v bouřce! (19.06.2021)
P. František Trstenský: Vystřízlivět z představy plných kostelů a pokorně začít znovu (12.06.2021)
P. František Trstenský: Patřit do Ježíšovy rodiny (05.06.2021)
P. František Trstenský: Žít ve společenství Trojice (29.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není systém, ale společenství (28.05.2021)
P. František Trstenský: Nezbytný konflikt Ježíšových následovníků se světem (15.05.2021)
P. František Trstenský: Zůstat uprostřed tohoto světa Božími přáteli (08.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není společenstvím dokonalých, ale smířených (01.05.2021)
P. František Trstenský: Nakonec zůstane pouze láska Pastýře (24.04.2021)
P. František Trstenský: Jenom srdce, ve kterém vládne pokoj, může rozumět (19.04.2021)
P. František Trstenský: Kristus jako řešení otázky smyslu života (10.04.2021)
P. František Trstenský: Kráčet dobou jako Ježíšův učedník (10.04.2021)
P. František Trstenský: Spása člověka v bezmocnosti Boha (Květná neděle) (27.03.2021)
P. František Trstenský: Kříž je intronizací lásky (20.03.2021)
P. František Trstenský: Zkuste si představit, že jste Nikodémem (12.03.2021)
P. František Trstenský: Sjednotit se s novým Chrámem (06.03.2021)
P. František Trstenský: Zastavit se u pramene dobra, pokoje a radosti (27.02.2021)
P. František Trstenský: Postní doba je pozváním začít znovu (20.02.2021)
P. František Trstenský: Uzdravení z vyloučení pro společenství (13.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš potřebuje modlitbu. A my? (06.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš nabízí nové učení s mocí (30.01.2021)
P. František Trstenský: V dnešní digitální době spustit sítě evangelia (23.01.2021)
P. František Trstenský: Radost z nalezení Krista (16.01.2021)
P. František Trstenský: Naučit se uprostřed hluku poslouchat Boží hlas (10.01.2021)
P. František Trstenský: Opustit pohodlí a jistoty a jít hledat Boha (Slavnost Zjevení Páně) (08.01.2021)
P. František Trstenský: Mudrci - upřímní hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (06.01.2021)
P. František Trstenský: Pravé Světlo přišlo na svět (02.01.2021)
P. František Trstenský: Dát událostem správnou důležitost a pořadí (01.01.2021)
P. František Trstenský: Rodina je jádro společnosti i znamení odporu (26.12.2020)
P. František Trstenský: Tehdy i dnes (24.12.2020)
P. František Trstenský: Raduj se, Maria, raduj se celé lidstvo! (4. nedele adventní, cykl. B) (18.12.2020)
P. František Trstenský: Bůh je vždy na cestě k člověku (3. nedele adventní, cykl. B) (14.12.2020)
P. František Trstenský: Ave nová evA (Slavnosti Neposkvrněného Početí) (07.12.2020)
P. František Trstenský: Objevme radost evangelia (2. neděle adventní, cykl. B) (04.12.2020)
P. František Trstenský: Připravme se na Pánův třetí příchod (1. neděle adventní, cykl. B) (28.11.2020)
P. František Trstenský: Když přijde chvíle Pravdy (21.11.2020)
P. František Trstenský: Křesťan není "údržbář", ale aktivní učedník (14.11.2020)
P. František Trstenský: Nežít svou víru pro jednu hvězdnou chvíli (07.11.2020)
P. František Trstenský: Blahoslavenství - Ježíšova cesta štěstí (31.10.2020)
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
P. František Trstenský: Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
P. František Trstenský: Upřímní a vytrvalí hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (05.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 25. 01. 2020 | 2660 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace