Zajímavé...

Obnova osobní víry jako odpověď na krizi Církve v Evropě

středa 2012 Média často představují Církev jako zřízení, které se zmítá v krizi a potřebuje obnovu. Intenzivní zpravodajství během posledního konkláve k tomu nabízelo příležitost. Ale co se má obnovit? A kdo je osloven? My křesťané – a sice my všichni.

Na začátku února 2013 zveřejnil Der Spiegel statistiku, která mnou hluboce otřásla. Zde se bylo možné dočíst, že se v současnosti nachází v Německu 45 000 církevních budov, z toho ale musí být v příštích letech 15 000 kostelů zavřeno, prodáno nebo zbouráno. Útěchou mi není ani to, že většina neufinancovatelných budov patří evangelické církvi, neboť i katolická církev je zasažena.
Již v roce 2008, když jsem kvůli reklamě našeho Chant-CD cestoval po Evropě, strávil jsem zhruba den v Amsterodamu, kde jsem podával tucty rozhovorů v bývalém katolickém kostele, který sloužil jako koncertní síň. A v diecézi Essen v Ruhrgebiet, kde před 25 lety založil můj klášter Heiligenkreuz kvetoucí převorát Bochum- Stiepel, byla kvůli dramatickému stěhování obyvatelstva odsvěcena spousta kostelů. Na cestě po Anglii jsem narazil na několik restaurací, které byly v bývalých farních kostelech. Pro věřícího je to skličující pocit, když musí svůj toast jíst mezi gotickými sloupy a svatými na barevných oknech...

To líčím proto, abych ukázal celou dramatickou situaci, v které se právě nachází evropské křesťanství. Zatímco na jiných kontinentech je křesťanská víra na vzestupu, jde u nás z kopce. To, že nám Duch Svatý daroval papeže z Jižní Ameriky, byl možná jeho božský pokus naši neduživou víru oživit. Ale varuji před tím, abychom si sedli na židli a líně čekali na to, že „papež František to už udělá sám“. A stejně tak je důležité, že může existovat kurie bez skandálů, která pomáhá Petrovu stolci při vedení Církve a v zachování jednoty víry. Nicméně musíme zcela jasně vidět: Zlo leží mnohem hlouběji. Krize Církve není v první řadě krizí hříšných představitelů Církve a ani špatně fungujících struktur. Tyto nedostatky lze velice rychle napravit, to „aparát“ Církve v průběhu 2000 let dějin Církve vždy dobře zvládl. Abychom kráčeli vstříc budoucnosti, potřebujeme ale především lidi vroucí víry. Hluboce se mě dotýká věta z proroka Izaiáše, protože jasně analyzuje i současnou situaci: „Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte.“ (Iz 7,9)
Nejlepší papež, nejlepší biskupové, nejlepší farář, nejlépe organizovaná kurie, nejlépe míněné pastorální a personální plány nenahradí osobní víru jednotlivců. Bez této osobní víry již neexistuje křesťanství, ale pouhý folklór; bez této osobní víry již neexistuje modlitba jako dialog s Bohem, nýbrž jen chytré distancované povídání o náboženství; bez této osobní víry již neexistují svatí a mučedníci, ale jen církevní funkcionáři a církevní kariéristé. Podívejme se do našeho vlastního srdce, jestli už i tam není náznak toho, že bychom mluvili více o Církvi než s Bohem.

Co je to podstatné na křesťanské víře? V srdci cítím bolest, když dnes křesťané neznají základy víry. Nejsvětější Trojice, Ježíš Kristus, sedm svátostí, stvoření, spása, konečný cíl – věčnost... Pravdy víry jsou v mnoha mozcích zahaleny řídkou mlhou. Papež teolog Benedikt XVI. se jako mistrný učitel víry tomuto zhloupnutí vědění o víře s veškerou vehemencí vzepřel. A papež František se pokouší svým způsobem v nové evangelizaci pokračovat a zakořenit víru do srdcí lidí.
Abychom mohli věřit, potřebujeme opět myšlenkové setkání s vírou a určitý způsob základního katechetického vědění. Existují dobré zdroje, např. Katechismus katolické církve nebo Youcat. Potřebujeme ale také učitele, kteří budou umět sdělit obsah víry živě a jako ze života, autenticky, a přesto také napínavě. Potřebujeme tedy znalosti víry, a sice velmi naléhavě. Ale podstata křesťanské víry je více než „znalosti“ a „dodržování nauky“ určitého obsahu. To zvláštní a jedinečné na naší víře je přece, že se Bůh stal člověkem. Ve všech ostatních náboženstvích vězí propast mezi bohem, který je duch, a člověkem, který je materie: zde bůh, tam člověk! A mezi nimi je „nauka“, která zjevuje boha moudrým, prorokům, zakladatelům náboženství, osvíceným.

U nás to tak není. U nás vstupuje sám Bůh na stranu člověka. V žádném jiném náboženství se to nevyskytuje, že by Bůh o sobě sdělil nějaká slova, a dokonce se Slovo stalo Tělem. Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk. Božstvím je, jak to učí koncil v Chalcedonu roku 451, rovný Otci, člověčenstvím je ale rovný nám lidem. Snad tisíckrát citovaná věta od teologa Karla Rahnera, jenž roku 1984 zemřel, zní: „Křesťan budoucnosti bude muset být mystikem, nebo nebude vůbec.“ To je aktualizace toho, co řekl Izaiáš: „Nebudete- li stálí ve víře, neobstojíte.“ „Mystika“ křesťana schopného budoucnosti nemůže ale ležet v tom, že věří v pouhé obsahy víry. To samozřejmě také! Ale musí to být mnohem více.

Ještě jednou: Křesťanská víra není založena na nauce, kterou nám dal Bůh ve své nepřesažitelné věčnosti skrze svého proroka. Ne! My křesťané nemusíme věřit nějaké nauce nebo knize či dogmatickému systému, nýbrž jedné Osobě! Samozřejmě Ježíš chce, abychom dělali všechno, co nám slovy, přikázáními a poučeními předává. Ale to není všechno. To vše je zakotveno v jedinečném požadavku na nás, že máme v Něho věřit. Ježíš neříká jen: „Věřte mým slovům“, nýbrž říká také: „Věříte v Boha, věřte i ve mne.“ (Jan 14,1) Křesťan musí vědět, že nemá věřit v nějakou nauku nebo dogmatickému systému, nýbrž jedné osobě: Ježíši Kristu.

Křesťanská víra je v první řadě přátelství s Ježíšem Kristem. Všechno, co dnes potřebujeme k osobní a silné přátelské víře v Ježíše, je nám předloženo v evangeliu: Učedníci byli povoláni Ježíšem osobně, on je uviděl, vyzval, smějí ho slyšet, vidět, dotýkat se ho, odpočívat po jeho boku. Jsou jím dotazováni, opravováni, povzbuzováni, utěšováni, upozorňováni, posilováni, posláni... Žijí v TY-vztahu se Synem Božím a svůj život sdílejí s jeho životem. Přesně takové lidi potřebujeme i dnes.

Řeknu to jasně: Nemyslím tím, že máme vyžadovat Církev jako „malé stádce“, naopak! Ježíš nikdy nechtěl exkluzivní elitu. Proto stále bude a smí existovat velké množství křesťanů, již jsou „jen tak“ křesťané, kteří jednoduše spolupracují, protože jsou „nějak“ osloveni Ježíšem a jeho poselstvím. Církev musí zůstat lidovou. Ale do budoucnosti dojdeme jen s těmi věřícími, kteří nejsou jen křesťané podle křestního listu či sympatizanti s křesťanstvím, ale s lidmi, kteří jsou pravými „učedníky“: Věřící, kteří žijí z přátelství s Ježíšem. Ježíšovi se přece podařilo získat si celý svět jen s pomocí dvanácti většinou galilejských rybářů... Malý plamínek stačí k tomu, aby se rozhořel velký plošný požár.

A jak přijdeme k takovýmto zapáleným učedníkům, kteří „se rozletí jako jiskry po strnisku“ (Mdr 3,7)? Nemůžeme je vyrobit. Plamen víry vznikne totiž jen tam, kde potkáme samotného Pána. O Velikonocích vznikla Církev z frustrovaného hloučku rezignovaných a ustrašených učedníků, kteří ho zbaběle zradili, zrádně se mu vyhýbali, když šlo Ježíšovi o tělo a o život. A pak přichází Ježíš, ten Zmrtvýchvstalý: „Shalom aleikem, pokoj s vámi!“

To zapříčiňuje zapálení víry, kterou dnes tak nutně potřebujeme. A jenom Ježíš může tuto víru vyvolat: v našich srdcích a v srdcích mnoha, které chce ještě ke svému učednictví povolat, je jedno, do jakého církevního stavu. Prosme Ježíše o toto přátelství. Plni důvěry ho také prosme, aby rozvinul svou moc v srdcích mnoha lidí.

Z VISION 2000 – 3/2013
přeložil -tk-
Světlo 32/2013

Poznámka: Autor - P. Karl Wallner OCist. je rektorem Filosoficko-teologické vysoké školy Benedikta XVI. v Heiligenkreuzu u Vídně.


2011 úterý2011 úterý

Sdílet

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 19. 03. 2014 | 4740 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 32/2013
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace