Zajímavé...

O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti

svatostánek „Opakuji tedy ještě jednou: milujte svého Pána a Boha v Nejsvětější svátosti ještě o něco více a jsem si jist, že vás před oltářem uvidíme častěji.“

Kde je ten právě narozený král Židů?“ ptali se tři mágové krále Heroda. „Kde je?“ ptali se znovu v touze ho najít. „

Jakou radost museli mít tito tři svatí králové, když se dozvěděli, že se v Betlémě narodil Spasitel světa; jak rychle se tam museli vydat, aby našli svého pravého Krále, který způsobil, že se objevila zázračná hvězda, jež je dovedla k jeho příbytku.

CC0, pixabay.com


Milovaní křesťané, slyšeli a četli jste o této události spolu s mnoha dalšími podivuhodnými událostmi v životě našeho Boha a Spasitele. Když jste toto vyprávění slyšeli nebo četli, možná jste si dokonce vroucně přáli žít v době apoštolů, abyste měli to štěstí spatřit svého Pána a Spasitele.

Měli byste však vědět, že nyní jste mnohem šťastnější, než kdybyste žili v době apoštolů, protože byste možná museli cestovat velmi daleko a mnoho pátrat, abyste zjistili, kde se nachází. Nyní však již není třeba cestovat daleko ani mnoho pátrat, abyste ho našli. Jak víme z víry, je v našich kostelích, nedaleko našich domovů.

Mudrci ho mohli najít jen na jednom místě, my ho můžeme najít v každém koutě světa, kdekoli se uchovává Nejsvětější svátost. Nejsme tedy šťastnější než ti, kdo žili v době samotného Spasitele? Ano, jsme šťastnější než oni; žádná věřící duše o tom nemůže pochybovat. Ale můžeme také říci, že víme, jak tohoto štěstí využít?

Žel nikoli! Kolik je asi těch, kteří musí přiznat, že až do dnešního dne nikdy nenavštívili Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti, podobno Juttě, neteři císařovny svaté Kunhuty, o níž se vypráví, že bez jakéhokoli hodnověrného důvodu zůstala doma, zatímco v kostele byla vystavena Nejsvětější svátost.

Svatá Kunhuta, vedená svatým rozhořčením nad touto lhostejností, dala své neteři facku. Pán za trest za Juttinu lhostejnost vůči němu dovolil, aby Kunhutiny prsty zůstaly nesmazatelně otisknuty na její tváři. Stalo se to pro ni doživotní připomínkou.

Taková připomínka však není dána každému, aby ho upozorňovala na jeho povinnost vůči Ježíši Kristu v Nejsvětější svátosti; uvedu proto několik důvodů, které by měly každou věrnou duši přimět k tomu, aby v budoucnu projevovala více vroucnosti, vděčnosti a lásky ke svému Božskému Spasiteli tím, že ho bude často navštěvovat v tomto tajemství lásky a vyprošovat si od něho milosti nejen pro sebe, ale zejména pro všechny, kdo jsou chladní a lhostejní vůči nesmírné Boží lásce a trpělivosti skryté pod svátostnými způsobami.

Pokud existuje jedna úvaha, která by vás měla více než všechny ostatní přimět k častému navštěvování Ježíše Krista v kostele, pak je to myšlenka na nesmírnou lásku, kterou k nám chová v tomto obdivuhodném tajemství.Mým potěšením je být s lidskými syny,“ říká náš Božský Spasitel v Písmu svatém.

Ach, jak velkou blahosklonností by bylo, kdyby král pozval chudáka do svého paláce a dělal mu společnost! Ale Ježíš Kristus, Král nebe a země, říká: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout“ (Mt 11,28).

Neměli bychom to považovat za velkou milost a přízeň, že jsme pozváni do jeho přítomnosti? Jistě bychom v jeho společnosti měli nacházet potěšení, protože on je rád v naší společnosti. Měli bychom k němu často přicházet a říkat mu:

Můj Ježíši, proč mě tak miluješ?
Co dobrého na mně vidíš, že jsi do mě tak zamilovaný?
Copak jsi už zapomněl na hříchy,
kterými jsem tě tak těžce urazil?
Ach, jak mohu milovat cokoli jiného než tebe, můj Ježíši?
Nikdo nikdy neudělal tolik pro to, abych byl šťastný, jako ty,
ó milý, ó nejdražší Ježíši!
Nikdy mi nedovol, abych miloval něco jiného než tebe.


Kdybys měl přítele, který by ti vždy přál dobro a který by ti slíbil, že ti pomůže ve všech tvých potřebách, a který by dokonce s velkým potěšením využil příležitosti, aby ti prokázal nějaké dobrodiní, nepochybně bys jednal nevděčně, kdyby ses k němu ve svých potřebách neuchýlil. Ptám se však, kde najdeš lepšího, věrnější ho nebo velkorysejšího přítele, než je Ježíš Kristus v Nejsvětější svátosti? – takového, který ti upřímněji přeje dobro, který více hledí na tvůj prospěch a štěstí, který s větší ochotou a radostí plní tvé prosby? Neměl bys tedy být veden k tomu, abys šel za svým Králem a nejlepším Přítelem a projevil mu svou vděčnost?

Co byste řekli, kdyby bohatý člověk přišel a usadil se v sousedství chudého žebráka jen proto, aby chudákovi usnadnil přijímat od něj pomoc ve všech svých potřebách? Co byste řekli o takovém pánovi? „Ach!“ zvolali byste, „jak je dobrý, jak je nesmírně dobrý! Zaslouží si, aby ho všichni lidé ctili, vážili si ho, chválili ho a milovali. Jak šťastný je chudák, který má takového pána za přítele!

Ale zatímco ve skutečnosti nikdo z bohatých tohoto světa nikdy tak daleko ve své lásce k chudým nezašel, Ježíš Kristus, Král nebe a země, šel ve své lásce k nám, chudým hříšníkům, ještě mnohem dál; pro pohodlí každého z nás se usídlil v našich kostelích. Ó, jak jsme šťastní! Kéž by každý z nás využíval tohoto štěstí tím, že bude často navštěvovat Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti. Alespoň svatí takto vždy projevovali svou vděčnost.

Svatá Marie Magdaléna de Pazzi, jak čteme v jejím životopise, navštěvovala Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti třicetkrát denně. Hraběnka z Ferie, horlivá žačka ctihodného otce Avily a později řeholnice řádu klarisek, byla nazývána manželkou Nejsvětější svátosti, protože ji tak horlivě navštěvovala.

Marie Magdaléna de´Pazzi, revue.theofil.cz/


Když se jí jednou zeptali, co dělala během mnoha hodin, které trávila před Nejsvětější svátostí, odpověděla:

Mohla bych tam zůstat celou věčnost!
Cožpak tam není sama Boží podstata,
která je pokrmem blažených?
Dobrý Bože! Ptají se, co děláme před tebou?
Co bychom jen před tebou nedělali?
Milujeme, chválíme, děkujeme, prosíme.
Co dělá žebrák v přítomnosti boháče?
Co dělá nemocný, když navštíví svého lékaře?
Nebo žíznivý člověk u tekoucího pramene?
Nebo hladový u bohatého stolu?


CC0, pixabay.com


Svatá Alžběta Uherská byla zvyklá už v dětství často navštěvovat Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti. Když našla kostel zavřený, z lásky k Ježíši Kristu v Nejsvětější eucharistii láskyplně líbala zámek dveří a stěny kostela.

Protože svatý Alfons nemohl kvůli svému pokročilému věku chodit do kostela pěšky, nechal se tam přenést na židli, aby mohl navštívit svého milovaného Spasitele.

Otec Louis la Nusa, velký sicilský misionář, byl už jako mladý student ve světě tak připoután k Ježíši Kristu, že se zdálo, jako by se jen stěží mohl odtrhnout od přítomnosti svého milovaného Pána kvůli velkému potěšení, které tam nacházel, a protože mu ředitel přikázal, aby nezůstával před Nejsvětější svátostí déle než hodinu v kuse, když tato doba uplynula, bylo pro něj odloučení od Ježíše stejným násilím jako pro nemluvně odtržení od matčina prsu.

Jeho životopisec říká, že když byl nucen opustit kostel, stál, díval se na oltář a znovu a znovu se obracel, jako by se nemohl rozloučit se svým Pánem, jehož přítomnost byla tak sladká a utěšující.

Otec Salesio z Tovaryšstva Ježíšova pociťoval útěchu i při hovoru o Nejsvětější svátosti. Jeho návštěvy eucharistie mu nikdy nepřipadaly dost časté. Když ho volali k bráně, když se vracel do svého pokoje nebo když přecházel z jedné části domu do druhé, využíval všech těchto příležitostí k opakovaným návštěvám svého milovaného Pána, takže si lidé povšimli, že neuplynula téměř žádná denní hodina, aby ho nenavštívil. Tak si nakonec zasloužil milost mučednické smrti z rukou heretiků, když hájil reálnou přítomnost v Nejsvětější svátosti.

Ach, jak nás tyto příklady svatých matou, když máme tak málo lásky k Ježíši Kristu a tak nedbale ho navštěvujeme!
Někdo by však mohl říci: „Mám příliš mnoho práce, jsem zaneprázdněn, nemám čas.“ Milý křesťane, neříkej: „Mám příliš mnoho práce“, ale řekni: „Mám příliš mnoho lásky a náklonnosti k statkům tohoto světa a příliš málo lásky k Ježíši Kristu.

Najdeš si čas na jídlo a pití, najdeš si čas na odpočinek a spánek, najdeš si čas na rozhovory a smích, najdeš si čas na zábavu, najdeš si čas na všechny své světské záležitosti, najdeš si čas dokonce i na hřích. Jak je tedy možné, že máš na všechny tyto věci čas? Protože je máš rád.

Pokud se jen zřídka objevujete před Ježíšem Kristem v Nejsvětější svátosti, je to zjevné, že ho máte jen málo rádi. Milujte ho o trochu víc, a najdete si čas, abyste ho navštívili. Neříkejte: „Mám moc práce.“ I svatí byli velmi zaneprázdněni, možná více než vy, a přesto si našli dost času na návštěvu svého Pána. Domníváte se snad, že máte víc starostí než svatý Václav nebo francouzský král svatý Ludvík? A přece, protože něžně milovali Ježíše Krista, svého Krále, našli si každý den čas, aby ho navštívili.

P. Michael Müller CSsR. (1825–1899)
německo–americký redemptorista a autor duchovní literatury
TAN Books
Přeložil Pavel Štička

Převzato z časopisu MONITOR 11/2022

Archiv vyšlých čísel je zde.

Fr. Michael Mueller, CSSR, volné dílo


CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 05. 06. 2022 | 396 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MONITOR 11/2022
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace