Zajímavé...

O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ

BOŽÍ TĚLO 2013 Úryvek z díla Výklad nejdražší oběti Mše svaté od ctihodného kněze Martina z Kochemu, kapucína, který v 18. století patřil k vůbec nejvydávanějším autorům ve střední Evropě.


V článku odkaz na stažení knihy.

Kéž bychom alespoň tušili, co ve skutečnosti je a jakou hodnotu má mše svatá... 1. Každodenně posílá Bůh Otec při Mši svaté svého milovaného Syna z nebe na oltář.

2. Syn Boží se z poslušnosti k svému nebeskému Otci a kvůli tobě ponižuje tak, že se skrývá v podobě svaté Hostie.

3. Duch Svatý zprostředkuje pro tvou spásu proměnu chleba a vína v pravé Tělo a pravou Krev Ježíše Krista.

4. Kristus Pán se při Mši svaté ponižuje tak hluboce, že je i v té nejmenší částečce svaté Hostie.

5. Pro tvé blaho obnovuje při Mši svaté milostiplné tajemství svého Vtělení.

6. Pro tvé blaho se při každé Mši svaté duchovním způsobem znovuzrozuje.

7. Na oltáři ti znovu uděluje veškeré důkazy své lásky, jež prokazuje za pozemského života lidem.

8. Pro tvé blaho obnovuje své hořké Umučení, aby tě učinil hodným zásluh, které z něho plynou.

9. Pro tvé blaho duchovně znovu umírá při Mši svaté a obětuje za tebe svůj nejušlechtilejší život.

10. Pro tvé blaho prolévá duchovním způsobem svou přesvatou Krev a obětuje ji za tebe svému nebeskému Otci.

11. Touto přesvatou Krví svlažuje tvou duši a očišťuje ji od jejích škodlivých skvrn.

12. Kristus Pán obětuje za tebe sebe jako pravou zápalnou oběť, a tak prokazuje velikou čest Božství, jakou mu přísluší přijímat.

13. Když tyto projevy úcty Pána Ježíše Bohu obětuješ, prokazuješ mu tu čest, jež jsi mu dosud zanedbal prokázat.

14. Kristus Pán obětuje při Mši svaté za tebe sebe jako oběť chvály a nahrazuje za tebe, co jsi pro chválu Boží opomenul.

15. Když obětuješ Bohu tuto chválu Ježíše Krista, vzdáváš mu vznešenější chválu, než mu vzdávají andělé.

16. Kristus Pán za tebe obětuje sebe jako dokonalou oběť díků a nahrazuje, co jsi v díkůvzdání promeškal.

17. Když obětuješ díky Ježíši Kristu, odplácíš mu za všechna dobrodiní, která ti prokázal.

18. Kristus Pán za tebe obětuje sebe jako nejmocnější smírnou oběť a činí ti z rozhněvaného Boha nejupřímnějšího, nejvěrnějšího a nejlaskavějšího Přítele.

19. Odpouští ti také všechny tvoje všední hříchy, když učiníš pevné předsevzetí, že se jich vyvaruješ.

20. Kristus Pán nahrazuje při Mši svaté to mnohé dobro, které jsi měl vykonat, ale nevykonal jsi.

21. Napravuje tvé mnohé nedbalosti, jimiž ses provinil při konání dobra.

22. Odpouští ti také tvoje nevědomé a zapomenuté hříchy, které jsi nemohl nikdy vyznat ve svátost smíření.

23. Kristus Pán při Mši svaté přináší za tebe sebe jako oběť zadostiučinění a splácí vždy část tvého provinění i tvých trestů, které za ně zasloužíš.

24. V každé Mši svaté můžeš odpykat více trestů, než bys mohl odčinit sebevětším pokáním.

25. Ježíš Kristus ti ve Mši svaté daruje část svých zásluh, které můžeš obětovat Bohu Otci za hříchy.

26. Kristus Pán se za tebe ve Mši svaté obětuje v nejmocnější prosebné oběti, při níž prosí za tebe tak vroucně, jako se modlí při svém umírání na kříži za své nepřátele.

27. Jeho přesvatá Krev za tebe volá do nebe tolika slovy, kolik krůpějí jí z jeho Těla vytéká.

28. Jeho svaté rány volají za tebe k nebi tolika výkřiky, kolik je těch ran na jeho přesvatém Těle.

29. Pro tuto přemocnou prosebnou oběť Páně docházejí tvé prosby vyslyšení spíše při Mši svaté než kdykoli jindy.

30. Modlitba, které se účastníš při Mši svaté, je mnohem dokonalejší a naléhavější než ta, kterou vyjadřuješ mimo Mši.

31. Kristus Pán spojuje tvou modlitbu se svými modlitbami a všechno obětuje svému nebeskému Otci.

32. On mu také přednáší všechny tvé potřeby a každé tvé ohrožení a věnuje zvláštní péči tvé spáse.

33. Také všichni andělé, přítomní při Mši svaté, za tebe prosí a současně obětují Bohu i tvé nedokonalé modlitby.

34. Při každé Mši svaté pamatuje kněz zvláště a výslovně na všechny přítomné, a tedy i za tebe, a mocí z ní vycházející odhání od tebe pekelného nepřítele.

35. Tak činí Mši svatou zlým duchům obzvláště hroznou.

36. Účastí na Mši svaté se duchovně stáváš knězem, jemuž Kristus Pán udílí svou moc, aby mohl s knězem obětujícím Mši svatou spoluobětovat jak za sebe, tak i za jiné.

37. Když spoluobětuješ Mši svatou, uctíváš spolu s knězem Nejsvětější Trojici tím nejpříjemnějším darem.

38. Přinášíš Nejsvětější Trojici tak vzácný dar, že ani nebesa ani země nemají nic drahocennějšího.

39. Obětuješ Nejsvětější Trojici dar tak skvostný, že má cenu zrovna tak velikou jako samotný Bůh.

40. Tímto obětováním prokazuješ Bohu poctu, jaká mu právem náleží.

41. Tímto obětováním oblažuješ Nejsvětější Trojici neskonalým způsobem.

42. Tuto ušlechtilou oběť přinášíš jako svůj vlastní dar, protože ti ho sám Kristus Pán věnuje.

43. Řádnou účastí na Mši svaté konáš dílo nejvznešenější bohoslužby.

44. Účastí na Mši svaté prokazuješ nejvyšší službu a nejhodnější poklonu člověčenství Ježíše Krista.

45. Tak uctíváš utrpení Ježíše Krista nejlepším způsobem a dostává se ti účast na jeho ovoci.

46. Zbožnou účastí na Mši svaté můžeš nejlepším způsobem uctít a potěšit bolestnou Matku Boží.

47. Náležitou účastí na Mši svaté můžeš uctít všechny anděly a svaté, a to víc, než mnoha modlitbami.

48. Zbožnou účastí na Mši svaté můžeš obohatit svou duši víc, než jakoukoli jinou věcí na světě.

49. Patřičnou účastí na Mši svaté konáš dílo, které je jedním z nejlepších dobrých skutků.

50. Zbožnou účastí na Mši svaté konáš vznešené cvičení v pravé míře a zasloužíš si tak velkou odměnu.

51. Skláníš-li se při Mši svaté zbožně a pokorně před svatou Hostií a před kalichem svaté Krve, konáš výborné dílo klanění.

52. Kolikrát pohlédneš se zbožností a vírou na svatou Hostii, tolikrát si zasloužíš v nebi zvláštní odměnu.

53. Kolikrát dáš najevo kajícné vyznání svých hříchů, tolikrát dosahuješ odpuštění některých provinění.

54. Jsi-li ve stavu těžkého hříchu přítomen se zbožnou myslí při Mši svaté, pokaždé ti Pán Bůh nabízí milost k pokání.

55. Účastníš-li se zbožně a ve stavu posvěcující milosti Mše svaté, Pán ti pokaždé rozmnožuje milost a uděluje ti za milostí posvěcující pokaždé milost pomáhající.

56. Při Mši svaté se duchovně sytíš Tělem Páně a piješ Krev Páně.

57. Při Mši svaté nabýváš té milosti, že můžeš na vlastní oči spatřit Krista Ježíše, skrytého pod svatými způsobami.

58. Při Mši svaté se také zúčastňuješ požehnání kněze, které Kristus Pán potvrzuje v nebi.

59. Pravidelnou účastí na Mši svaté nabýváš Božího požehnání také v časných záležitostech.

60. Tak získáš ochranu před mnohým neštěstím, jemuž by ses jinak nevyhnul.

61. Tak nabýváš posilu proti pokušení, jemuž bys jinak podlehl.

62. Každou Mší svatou si také můžeš zasloužit milost pro šťastnou hodinku smrti.

63. Každá Mše svatá, jíž se zúčastníš na počest andělů a svatých, ti získává zvláštním způsobem jejich přímluvu a pomoc ve všech záležitostech.

64. V poslední chvíli života ti budou Mše svaté, kterých ses zbožně zúčastnil, poskytovat útěchu i pevnou důvěru v Boží milosrdenství.

65. Připočtou se ti při Božím soudu a vymohou ti milost u spravedlivého Soudce.

66. Když si zbožnou účastí na mnoha Mších svatých odpykáváš většinu trestů za hříchy, roste tvá jistota na mírné a krátké očišťování.

67. Každou Mší svatou si zmírňuješ očistec víc, než jakýmkoli pokáním.

68. Jediná Mše svatá, které se na své životní pout zbožně účastníš, ti prospěje víc než mnohé, sloužené za tebe po smrti.

69. Za Mše svaté, kterých se zbožně účastníš, se ti v nebi dostává vysoký stupeň oslavy, a to navěky.

70. Každá Mše svatá, které se zbožně účastníš, tě v nebi o něco povznáší a rozhojní tvou blaženost.

71. Za své přátele se nemůžeš modlit účinněji, než když za ně obětuješ Mši svatou a zbožně se jí účastníš.

72. Svým dobrodincům se odměníš nejštědřeji, když za ně obětuješ Mši svatou a zbožně se jí účastníš.

73. Chudým, nemocným a umírajícím můžeš nejlépe prospět, když za ně obětuješ Mši svatou.

74. Můžeš získat pro mnohé hříšníky milost k pokání, když za ně obětuješ Mši svatou a účastníš se jí.

75. Zbožnou účastní na Mši svaté můžeš vyprosit všem věřícím křesťanům mnohé milost potřebné ke spáse.

76. Obětováním Mše svaté za duše zesnulých můžeš zmírnit i zkrátit jejich očišťování.

77. Nemůžeš-li za své zesnulé přátele, příbuzné a dobrodince obětovat Mši svatou, můžeš jim mnohé milosti vyprosit i zbožnou účastí na Mši svaté.
Převzato z FC - Exorcismus a osvobození, článek naleznete zde.

Naleznete také na odkazech

http://www.cormierop.cz/CERVEN-2012.html
http://www.cormierop.cz/CERVENEC-2003.html

Celá kniha:

Výklad nejdražší oběti Mše svaté
od ctihodného kněze Martina z Kochemu


Vydání z roku 2013 (informace)
http://www.ikarmel.cz/kniha/Vyklad-nejdrazsi-obeti-Mse-svate-od-ctihodneho-kneze-Martina-z-Kochemu_MZE0031.html

Starší vydání celé knihy (z r. 1933) lze stáhnout na adrese

http://www.izidor.cz/wp-content/uploads/martinzkochemu-vykladmsesvate.pdf


...................


(Na www.fatym.com vydáno 16. 05. 2014 / 2305 přečtení; odkaz na stažení knihy doplněn 1. 2. 2016)

Slavnostní bohoslužba

Sdílet

Související články:
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 06. 2017 | 7542 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: FC - Exorcismus a osvobození
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace