Zajímavé...

Nebe a země se dnes spojily

Ruská ikona Narodenia,výřez, Public Domain, sk.wikipedia.org
Ikona Vánoc dává odpověď na otázku, jaký význam má Kristovo narození pro svět.

Bůh stvořil lidi a povolal k životu ve své blízkosti. Pádem do hříchu ale lidé přerušili dobrý vztah, který existoval mezi Bohem a nimi. Bůh je poslal z ráje pryč - naznačil ale, že tato odluka neměla zůstat věčným osudem. (Genesis 3)

Lidé, kteří nemohli na své situaci nic víc změnit, nasměrovali svou naději na Spasitele, kterého pošle Bůh. Tohoto Spasitele neustále ohlašovali proroci. Ovšem čím déle na něj čekali, tím více se v nich upevňovalo přesvědčení, že to může být jen sám Bůh, kdo přijde k lidem zázračným, všechno pozemské myšlení přesahujícím způsobem. (Izajáš 59,19-21) Kristovým narozením se to událo.

Je nepochopitelným Božím zázrakem, který umožňuje lidem opět najít cestu k Bohu. Lidem se přitom naskýtají mnohé otázky, na které dostanou odpověď, když se nechají vést Bohem. Toho příkladem je sv. Jozef. Jemu dali události kolem Ježíšova vtělení těžké hádanky. (Matouš 1,19nn) V zamyšleném postoji sedí v levém spodním rohu ikony a pokouší se udělat si v tom jasno. Před ním stojí jedna postava, která je oblečena do chlupatého oděvu a opírá se o hůl. Hůl, kterou drží v ruce, je holí pastýře, která se stala nejdříve znakem duchovního učitele a pak biskupskou holí. Postavě, která stojí před Josefem, tedy náleží duchovní autorita. Vidíme v ní proroka Izaiáše. Jeho spis je klíčem k pochopení událostí, o kterých Jozef tak namáhavě uvažuje. Prorok vysvětluje Josefovi a s ním pozorovateli ikony, co se stalo.

Ruská ikona Narodenia, okolo 1475., Public Domain, sk.wikipedia.org


Ikona, která zprostředkovává náladu úžasu a radosti, ukazuje jeskyni uprostřed skalnaté země, ze které rostou stromy. V knize proroka Izaiáše čteme: "Raduj se, pláni a pustino, plesej pouši, a rozkveť kvítím!" (Izaiáš 35,1) Důvod této radosti se dozvídáme pohledem do jeskyně. Z její tmy září světlo. Vychází z novorozeného dítěte, které je zabaleno do zářivě bílých plachet. U Izaiáše se k tomu píše: "Lid, co kráčí v temnotách, uvidí velké světlo, nad těmi, co bydlí v zemi stínu smrti, zazáří světlo. Neboť chlapeček se nám narodil, syn je nám dán." (Izaiáš 9,1.5) S tímto "synem" se spojují velká očekávání:" A bude nazván: zázračný Rádce, Mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje." (Izajáš 9, 5)

Dítě v jeskyni je tedy sám Bůh a jeskyně není ledajakou jeskyní, ale symbolizuje svět. V něm vládne temnota a smrt. Bůh mu přináší - úplným obětováním se za člověka - světlo a život. Boží obětavost se ukazuje v Ježíšově vtělení, životě a smrti. Naznačené je to plenkami novorozeného. Září sice zářivě bíle, vypadají však jako hrobové plachty, do kterých bude Ježíš jednou zavinutý. Boží obětavost za lidi znamená, že sdílí s lidmi i temné stránky života, jako jsou chudoba a smrt. Ježíšův život začíná za chudobných okolností v Betlémě a končí na kříži, kde "ho připočítali ke zločincům" (Izaiáš 53,12).

Boží obětavost je neodvolatelná a platí pro všechny časy; není to žádná jednorázová událost, ale nově se zpřítomňuje v každém slavení eucharistie. O tom vypovídají jesle. Mají vzhled kamenného sarkofágu, ale zároveň připomínají obětní oltář. Ježíšovo vtělení a jeho smrt patří k sobě. V jeslích leží živý chléb, který sestoupil z nebe pro život světa (Jan 6,51). Ježíš osvobozuje lidi od všeho, co je tíží. Na to poukazují vůl a osel, o kterých čteme: "Vůl zná hospodáře a osel jesle svého pána." (Izaiáš 1,3) Církevní otcové vysvětlují toto místo takto: Vůl nese jho. Je symbolem židů, kteří trpí pod jhem Zákona. Osel nese břemeno. Symbolizuje pohany, kteří nesou břemeno modloslužby. Ježíš osvobozuje nejen židy, ale i pohany a přináší proto svobodu a spásu pro všechny lidi.

Podle slov Izaiáše se Spasitel měl narodit z panny: "Hle, panna počne a porodí syna." (Izaiáš 7,14) V symbolické řeči Bible znamená narození dítěte z panny, že se začíná něco nového. Co bylo, to už víc nehraje žádnou roli, záleží na otevřenosti a ochotě vůči Bohu, kterému je všechno možné. Maria projevila tuto ochotu. V ní se proto mohly naplnit Boží přísliby ohlášené Izaiášem. Maria leží v jeskyni a věnuje se svému dítěti. V Marii ale vidíme nejen matku Božího dítěte, ale i symbol Církve, která zve lidi, aby se obrátili k Bohu, věřili mu a důvěřovali a na znamení toho se dali pokřtít.

Koupel novorozeného, ​​který je znázorněn vpravo dole, je při přesnějším pozorování nejen očistnou koupelí pro novorozeně. Podtrhuje sice na jedné straně, že u Ježíše jedná o skutečné dítě, zároveň ale poukazuje na "koupel znovuzrození", křest. Koupací vana má vzezření křtitelnice, již odrostlé dítě stojí vzpřímeně, jak Ježíš při svém křtu v Jordánu, který se slaví jen několik dní po Vánocích: "Ale když se zjevila dobrota Boha, našeho Spasitele, a jeho láska k lidem, spasil nás ne pro skutky spravedlnosti ..., ale ze svého milosrdenství, koupelí znovuzrození a obnovy v Duchu svatém." (List Titovi 3,3-7)

Ikona, výřez


Židům i nežidům, všem lidem, patří Boží nabídka, všichni jsou pozváni do tohoto nového života (Jan 3,3). Na ikoně jsou židé zastoupeni pastýři, nežidé třemi mudrci. Obě skupiny se dozvídají poselství o vtěleném Spasiteli a sice cestou, kterou jim jejich náboženství přibližuje Boží poselství: židé prostřednictvím anděla, pohané skrze hvězdu. Kromě toho pastýři symbolizují lidi na okraji společnosti a tři mudrci bohaté a vznešené. Pastýři poznávají v chudém dítěti svého Zachránce a Pána (Lukáš 2,15-20), mudrci hledají Krále a poznávají ho v tomtéž dítěti (Matouš 2,1-2). Tím se uskutečňují slova proroka Izaiáše: "Národy přicházejí k tvému ​​světle a králové k záři, co ti vzešla ... všichni se sešli, přišli k tobě" (Izaiáš 60,3-4).

Dítě z Betléma spojuje nebe a zemi, opravuje, co lidé pokazili. Andělé komunikují s lidmi a lidé jsou vtaženi do božského světla. Světlo si proráží z nebe cestu do tmavého světa a proniká celé stvoření. Kristovo narození znamená smíření a tím pokoj. Tento pokoj je možný, když nebe a země, andělé a lidé společně oslavují Boha: "Nebe a země se dnes spojily, protože se narodil Kristus, neboť dnes Bůh sestoupil na zem a člověk vystoupil do nebe ... Proto chceme i my opěvovat a volat: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, neboť tvůj příchod nás jím obdaroval. Sláva tobě, náš Spasitel! (Velký komplet, stichira)

Podívejme se ještě jednou na sv. Josefa. Nechal se přesvědčit o tom, že Boží plány - i když byly pro něj nejprve nepochopitelné - jsou dobré pro lidi, a dal se jim - jako Marie - k dispozici. (Matouš 1,24)

Ikona, výřez


V uvažování nad slovy Písma sv. se ze skeptika stává věřící. Jako hlavu Marie a hlavy andělů obklopuje proto i jeho hlavu svatozář. Kristus osvěcuje lidi a celý svět svým světlem. "Tvé narození, Kriste Bože nás, přineslo světu světlo poznání. Neboť v něm jsou poučeni služebníci hvězd, aby tě vzývali jako slunce spravedlnosti a uznávali tě jako Východ z výsostí. Sláva tobě, Pane! "(tropár)

Hanns Sauter


Původní text: Hanns Sauter, Himmel und Erde sind heute eins geworden, in: Der Christliche Osten” 67 (2012) Nr. 6

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 27. 12. 2015 naleznete zde.

Ruská ikona Narodenia,výřez, Public Domain, sk.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ: “NAŠLI DÍTĚ S MARIÍ, JEHO MATKOU” Meditace svatého Alfonze Maria de Ligouri (06.01.2024)
VIGÍLIE SVÁTKU ZJEVENÍ PÁNĚ (05.01.2024)
Novéna k Nejsvětějšímu jménu Ježíš (01.01.2024)
Musica animata zve na vánoční koncerty 2023 (27.12.2023)
Vánoční zpívání v Plenkovicích (26.12.2023)
Vánoce a … samota (26.12.2023)
Vánoce nám připomínají, že radost i smutek jsou součástí „kalicha života" (26.12.2023)
Mariina nesmírná láska k dítěti Kristu nás v tuto vánoční noc zve k jeslím (25.12.2023)
Bůh se nemusel stát člověkem, aby nás zachránil. Tak proč to udělal? (25.12.2023)
Vladyka Milan Chautur: RODOKMEN KRISTA (24.12.2023)
Evangelizační námět (23.12.2023)
Kardinál Zen: „Advent je ten správný čas na přeorientování svého života směrem k Božímu dítěti“ (17.12.2023)
Získání plnomocných odpustků v době adventní a vánoční (15.12.2023)
Namaluj obrázek pro Ježíška (14.12.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (14.12.2023)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha 2023 (14.12.2023)
Advent moderního člověka (11.12.2023)
2 slova, nad kterými můžete během adventu rozjímat (06.12.2023)
Vánoční jarmark ve Vranově nad Dyjí 2023 (20.11.2023)
Adventní koncert ve Vranově 2023 (20.11.2023)
Rafal Soroczyński: Narodil se Ježíš v Nazaretě? (05.02.2023)
Úcta k Pražskému Jezulátku (04.01.2023)
Zasvěťte nový rok Boží prozřetelnosti 9 - hodinovou novénou (04.01.2023)
Modlitba na Vánoce (25.12.2022)
Vánoční koncerty souboru Musica animata (20.12.2022)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha (20.12.2022)
Mají Vánoce pohanské kořeny? (18.12.2022)
ADVENTNÍ VÝZVA 2022 "S Marií na cestě do Betléma" (16.12.2022)
ADVENT MÁ SVŮJ OBSAH, KTERÝ NENÍ LIBOVOLNÝ A KATOLÍK HO MÁ DOBŘE ZNÁT (15.12.2022)
Příběh o čtyřech svíčkách (10.12.2022)
Výstava betlémů v Hoješíně u Seče (05.12.2022)
Jak nejlépe využít tento Advent? Měli bychom dělat něco konkrétního. (01.12.2022)
Hledej znamení (ukázka z nové knihy) (26.11.2022)
Dítě svobodné matky, Matka Angelika a pravý, nefalšovaný smysl Vánoc (04.01.2022)
Tajemství Ježíšova dětství - pobožnost (03.01.2022)
Ježíš se narodil 25. prosince (03.01.2022)
Spontánní „vánoční příměří“ v roce 1914 ukázalo lidskost vojáků + odkaz na film o těchto událostech - Šťastné a veselé (30.12.2021)
Dopis svatého Josefa pro Ježíška a otce - Vánoce budou tehdy, když (29.12.2021)
Biblista Marek Vanuš: Vánoční příběh v nás vždy může něco osvítit. „Nevypněme“ při jeho poslechu (videorozhovor) (27.12.2021)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VÁNOCŮM (25.12.2021)
Obyvatelé Betléma se odvracejí od Marie a Josefa (22.12.2021)
ZMĚNIT POHLED... (jak se farář přesvědčil o nádheře betléma) (18.12.2021)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha 2021 (16.12.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 1. neděli adventní (05.12.2021)
Zveme na roráty do Lančova (04.12.2021)
Adventní rozjímání k poslechu (02.12.2021)
Adventní výzva (02.12.2021)
Vladyka Milan odpovídá - PRST NA ÚSTECH MATKY. (20.01.2021)
Vánoční výzdoba v kapli v Jablunkově (09.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Jablunkově (08.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Těrlicku (07.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Třinci (06.01.2021)
Dítě Ježíš, které se stalo viditelným při Proměnění (24.12.2020)
Čtyři věci, o které nás prosí Nebeská Matka každé Vánoce (23.12.2020)
DAR, KTERÝ ŽIJE DÁLE (Teddy Stallard) (22.12.2020)
Domácí pobožnost na Štědrý večer (19.12.2020)
Vánoční zázrak 1914 (16.12.2020)
Prožij letošní advent - Zapal světlo - nové stránky brněnských saleziánů (04.12.2020)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2020)
Vánoční dar (30.11.2020)
Adventní výzva 2020 (23.11.2020)
Věčné Slovo mezi námi (Druhé neděle po narození Páně, cykl. A) (03.01.2020)
10 darů vánočního období (27.12.2019)
Vánoce jsou adorací Božího daru a tajemství (Půlnoční, cykl. A) (25.12.2019)
Marián Kuffa - Co je srdcem Vánoc? (25.12.2019)
Narození Ježíše nepřestává svět provokovat ani dnes (25.12.2019)
Pobožnost u Štědrovečerní večeře (23.12.2019)
Vánoční stromek - pohanský symbol? (17.12.2019)
Adventní koncert v Blížkovicích (15.12.2019)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2019)
Pastýřský list slovenských biskupů na První adventní neděli 2019 (Rok Božího Slova) (05.12.2019)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (04.12.2019)
Aplikace Průvodce adventem 2019 (01.12.2019)
Tip na Advent - Evangelium podle Matouše (29.11.2019)
Předvánoční koncert ve Vranově nad Dyjí (15.02.2019)
Trapný vánoční pozdrav z kanceláře Merkelové (13.01.2019)
Co nám symbolizují dary tří mudrců? (06.01.2019)
Být hlasateli Krista - i v novém roce 2019 (Slavnost Matky Boží, Panny Marie) (01.01.2019)
Novoroční předsevzetí: být Bohorodičkou (30.12.2018)
Být tam, kde se mluví o Bohu (Slavnost sv. Rodiny, cykl. C) (29.12.2018)
Na Vánoce Bůh přináší naději (24.12.2018)
Modlitba u jesliček + Vánoční litanie (23.12.2018)
Vize narozeného Ježíška sestry Faustiny, která přinese dar do našich srdcí na Vánoce (22.12.2018)
Vánoce nemusí být takové, jaké chceme, aby byly (21.12.2018)
Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční (21.12.2018)
Vánoční koncerty v Třebíči, Lomnici a Náměšti nad Oslavou (21.12.2018)
List všem, kteří se na Vánoce cítí opuštěni (19.12.2018)
Advent nám pomáhá najít naše štěstí (15.12.2018)
Adventní koncert v Blížkovicích 2018 (13.12.2018)
Připravte cestu Pánu! (2. neděle adventní, cykl. C) (08.12.2018)
Vánoce – svátek života (Slavko Barbarić OFM) (04.12.2018)
Aplikace Průvodce adventem 2018 (02.12.2018)
Rozsvícení vánočního stromečku v Plenkovicích (01.12.2018)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (29.11.2018)
Tip na Advent – Evangelium podle Lukáše (26.11.2018)
Přání - Vše nejlepší do nového roku 2018. (01.01.2018)
Homilie: Kde hledat štěstí po Vánocích? (30.12.2017)
Z doručené pošty ... (29.12.2017)
Bolesť prvních vánoc je útechou v dnešních trápeních (29.12.2017)
P. František Trstenský: Ježíš je pravým důvodem Vánoc (25.12.2017)
Vánoční úvaha (24.12.2017)
Nebojte se! (24.12.2017)
5 tipů, jak si přes svátky čas se širší rodinou užít (nejen ho přežít) (22.12.2017)
Na co tyto VÁNOCE nezapomenou andělské ženušky (20.12.2017)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2017)
Čím mi Maria tyto Vánoce vyrazila dech (a co se chci od ní učit během následujícího roku) (11.01.2017)
Ty jsi můj milovaný Syn! (06.01.2017)
Vánoce, svátky komunikace (29.12.2016)
Andělé strážní, Vánoce a terorismus (28.12.2016)
Anselm Grün - O životě v domě lásky - Advent, doba vánoční a nový rok 2017 (27.12.2016)
Příběh vzniku písně "Tichá noc, svatá noc" z roku 1818 (25.12.2016)
Kristus je na zemi: povstaňte! (25.12.2016)
Vánoční bázeň (24.12.2016)
Z denního tisku (21.12.2016)
Bůh píše dějiny rovnými i křivými čarami (19.12.2016)
Buď "člověkem Adventu". Žij v naději! (10.12.2016)
Tři příchody Krista během Adventu (02.12.2016)
Zveme vás do projektu ADVENT S KONFERENCÍ BISKUPŮ Slovenska (02.12.2016)
P. Vojtěch Kodet: Advent a manželské vztahy (audio) (25.11.2016)
Betlémské světlo 2016 (10.11.2016)
Adventní koncerty Květinky (09.11.2016)
Jsme v Božích rukou - (Přání) (01.01.2016)
Vánoce tak trochu jinak (video) (25.12.2015)
Vánoční jesličky by neměly nikoho pobuřovat (25.12.2015)
Šest smyslů, které bychom ztratili nebýt Vánoc (25.12.2015)
Adventní cesta ke Kristu (15.12.2015)
Vánoční pozdrav otce Jiřího (12.12.2015)
Advent nám pomáhá přijmout největší dar (07.12.2015)
Jaký je původ adventního věnce (30.11.2015)
Adventní večer milosrdenství (29.11.2015)
Adventní koncert na Šumné v kostele Svatého Ducha (24.11.2015)
Doba Vánoční je taková, jaký byl Advent... (09.01.2015)
...jak se šíří láska...laskavost... (04.01.2015)
PF 2015 (31.12.2014)
Bohoslužby o Vánocích (v celé ČR) (25.12.2014)
Vánoční radost (24.12.2014)
23. adventní myšlenka (23.12.2014)
22. adventní myšlenka (22.12.2014)
21. adventní myšlenka (21.12.2014)
Třetí adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jako plod Ducha (21.12.2014)
20. adventní myšlenka (20.12.2014)
19. adventní myšlenka (19.12.2014)
18. adventní myšlenka (18.12.2014)
Krátká ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ na každý den vždy nová (17.12.2014)
17. adventní myšlenka (17.12.2014)
16. adventní myšlenka (16.12.2014)
Ztracený advent a nečekané Vánoce (16.12.2014)
15. adventní myšlenka (15.12.2014)
14. adventní myšlenka (14.12.2014)
13. adventní myšlenka (13.12.2014)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2014)
12. adventní myšlenka (12.12.2014)
Betlémské světlo (11.12.2014)
11. adventní myšlenka (10.12.2014)
10. adventní myšlenka (09.12.2014)
9. adventní myšlenka (08.12.2014)
První adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jakožto Boží dar v Ježíši Kristu (08.12.2014)
8. adventní myšlenka (07.12.2014)
7. adventní myšlenka (06.12.2014)
6. adventní myšlenka (05.12.2014)
5. adventní myšlenka (04.12.2014)
4. adventní myšlenka (03.12.2014)
3. adventní myšlenka (02.12.2014)
2. adventní myšlenka (01.12.2014)
1. adventní myšlenka (30.11.2014)
Tipy na slavení Adventu v rodině, aneb jak přežít adventní dobu s dětmi (27.11.2014)
Vojtěch Kodet: Čekám něco v adventu? (audio) (25.11.2014)
Vánoční koncerty - Missa brevis Jiřího Pavlici (25.12.2013)
Budějovický kostel láká na výstavu betlémů a andělů (23.12.2013)
Benefiční vánoční koncert (23.12.2013)
Adventní koncert (10.12.2013)
Se začátkem adventního období odstartoval projekt zamyšlení (i na email) (01.12.2013)
Inspirace pro Advent (30.11.2013)
Advent s myšlenkami bl. Zdenky (30.11.2013)
BESÍDKA SE SVATÝM MIKULÁŠEM 2013 (23.11.2013)
Svatý Mikuláš 2. prosince 2012: kostel Ducha sv. Šumná - foto (05.02.2013)
Návštěva farnosti Jeníkov 14. 1. 2013: Tříkrálový přípitek, vítězové tříkrálové soutěže „Namaluj Tři krále“, přijetí kat (05.02.2013)
Pokračování Tříkrálové sbírky celý rok: díky DMS (05.02.2013)
Poděkování za TKS 2013, prezentace TKS 2013 a pozvánka na TKS 2014 (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013: Výpomoc oblastní charitě Most díky oblastní charitě Znojmo a FATYM Vranov nad Dyjí – prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 – poohlédnutí: Obec Štítary a Šumná - prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 - poohlédnutí: Farnost Jeníkov (04.02.2013)
Žehnaní adventního stromu- Lančov, Šumná a Štítary – foto (04.02.2013)
FOTKY - adventní věnce, výroba (04.02.2013)
VSTUPY DO ŠKOL – DUCHCOV U TEPLIC (04.02.2013)
FATYM Silvestr 2012 Štítary a Vranov nad Dyjí (04.01.2013)
Vánoční přání generálního vikáře Jiřího Mikuláška (29.12.2012)
Vánoční přání otce arcibiskupa Jana Graubnera (29.12.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho (29.12.2012)
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně (26.12.2012)
Vánoční koncerty třech sborů na Třebíčsku, Jiří Pavlica - Missa brevis (22.12.2012)
Vánoční koncert v Jaroměřicích nad Rokytnou (19.12.2012)
Tichá noc (19.12.2012)
Kristus se skutečně narodil 25. prosince v roce 1 (18.12.2012)
Betlémské světlo (18.12.2012)
Vánoční dílnička - již zítra! (17.12.2012)
Píseň z nebes (16.12.2012)
Jaký dárek dáš Kristu Pánu k narozeninám? (15.12.2012)
Adventní čas (15.12.2012)
Myšlenky kardinála Piacenza pro kněze k Adventu (29.11.2012)
Námět na advent - Brána víry (12.11.2012)
Advent a my (30.11.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 30. 12. 2015 | 6294 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoy.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace