Zajímavé...

Naše jediná naděje: 25 citátů o kříži

tpsdave, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Velký pátek je den, kdy si připomínáme spásonosné utrpení a smrt našeho Pána Ježíše. Kristus na kříži vydobyl naše spasení tím, že porazil smrt a navždy zničil moc hříchu. Veškerá naše naděje na věčný život je založena na kříži, a proto se modlíme: Ave Crus, Spes Unica! - Buď zdráv Kříž, naše jediná naděje!
Kríž je školou lásky. – sv. Maximilián Kolbe

Kalvárie je vrchem těch, co milují. Láska, která nepochází ze Spasitelova utrpení, je pošetilá a riskantní. Nešťastná je láska bez smrti Spasitele. Láska a smrt jsou tak promíchané ve Spasitelově utrpení, že v našich srdcích nelze mít jedno bez druhého. Na Kalvárii nemůžeme mít život bez lásky ani lásku bez Vykupitelovy smrti.
- Sv. František Saleský

*****


Kalvárie je školou lásky. - Sv. František Saleský

*****


Nikomu, jakkoli by byl slabý, se neodepře podíl na vítězství kříže. Každý má na dosah pomoc Kristovy modlitby. Jeho modlitba byla užitečná i davu, který křičel proti Němu. A o mnohem více přináší těm, kteří se na Něho obracejí v pokání.
- Sv. Lev Velký

*****


Tak jako se oni dívali, i my hledíme na Jeho rány, když visí na kříži. Vidíme Jeho krev, když umírá. Vidíme cenu, kterou nabídl Vykupitel, dotýkáme se jizev při Jeho vzkříšení. Sklání hlavu jakoby Tě chtěl políbit. Jeho srdce je probodnuté, tak jako tehdy, z lásky k Tobě. Jeho ruce jsou rozpjatá, aby Tě mohl obejmout. Celé Jeho tělo je odhaleno pro Tvé vykoupení. Přemýšlej, jak je to úžasné. Všechno to v mysli správně zvaž: tak jako byl jednou připevněn na kříži, každým kouskem svého těla za Tebe, ať je nyní připevněn na každý kousek Tvé duše.
- Sv. Augustin

*****


Smrt Hospodina, našeho Boha, by neměla být pro nás zdrojem studu, spíše by měla být naší největší nadějí, naší největší slávou. Tím, že vzal na sebe smrt, kterou našel v nás, nám nejvěrněji přislíbil, že nám dá život v Něm, jaký bychom sami v sobě nemohli mít.
- Sv. Augustin

*****


Bůh jednou měl na zemi Syna, který byl bez hříchu, ale nikdy neměl syna, který by netrpěl.
- Sv. Augustin

*****


Utrpení našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista je nadějí slávy a lekcí trpělivosti. Co by si srdce věřících nemohly slibovat jako dar Boží milosti, když kvůli nim jediný Boží Syn, věčný spolu s Otcem, nepřistoupil jen na to, že se narodí a přijme lidskou přirozenost, ale že také zemře rukama lidí, které stvořil?
- Sv. Augustin

*****


Zemřel, ale přemohl smrt; v sobě ukončil to, čeho jsme se báli; vzal ji na sebe a porazil ji, jako mocný lovec chytil a zabil lva.
- Sv. Augustin

*****


Jak vzácný je dar kříže, jak úžasné je kontemplovat ho! Na kříži se nemíchá dobro se zlem, jako na stromě v ráji: je zcela krásný na pohled a skvělé chuti. Plodem tohoto stromu není smrt, ale život, ne tma, ale světlo. Tento strom nás nevyhání z ráje, ale otevírá cestu pro náš návrat.
- Sv. Teodor Studita

*****


Ničím jiným, než křížem našeho Pána Ježíše Krista byla poražena smrt: Hřích našich prvních rodičů je zničen, peklo vypleněno, vzkříšení uděleno, nám je dána moc pohrdat věcmi tohoto světa, dokonce i smrtí, cesta k původní blaženosti je urovnána, brány ráje jsou otevřeny, naše podstata je usazena po pravici Boha a z nás jsou děti a dědicové Boží. Křížem se to všechno napravilo ... Je to pečeť, že nás ničitel nemůže napadnout, pozvednutí padlých, opora pro stojící, berla pro slabé, hůl pro pastýře, průvodce pro putující, dokonalost pro pokročilé, spása pro duši a tělo, štít před vším zlem, příčina všeho dobra, zničení hříchu, semeno vzkříšení, a strom věčného života.
- Sv. Jan Damašský

*****


Hledíc na Ježíše, průkopníka a zdokonalovatele naší víry, který pro blaženost, která byla pro Něj přichystána přetrpěl kříž, pohrdající hanbou, a sedí po pravici trůnu Boha.
- Sv. Pavel

*****


Ale já se nechci chlubit ničím jiným než křížem našeho pána Ježíše Krista, skrze který je pro mě ukřižován svět a já pro svět.
- Sv. Pavel

*****


Neboť slovo kříže je bláznovstvím pro ty, kteří jdou do záhuby, ale pro ty, co jsou na cestě spásy, tedy pro nás, je Boží mocí.
- Sv. Pavel

*****


Pokud se usiluje o trpělivost, nenajdete lepší příklad než kříž. Velkou trpělivost lze nalézt dvěma způsoby: buď při velkém utrpení nebo při utrpení, kterému je možné se vyhnout, a přesto se mu nevyhneme. Kristus na kříži mnoho vytrpěl a to trpělivě, protože když trpěl, nevyhrožoval, jako beránek ho vedli na porážku a On neotevřel ústa.
- Sv. Tomáš Akvinský

*****


Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuj mne.
- Ježíš Kristus

*****


Oheň Boží lásky není živen tím nejvytříbenějším dřevem ale dřevem Kříže.
- Sv. Ignác z Loyoly

*****


Kříže, kterými je poseta naše cesta životem, nás spojují s Ježíšem v tajemství Jeho ukřižování.
- Sv. Jan Eudes

*****


Vždy, když se ti stane něco, co se ti protiví, nebo ti je něco nepříjemné, vzpomeň si na ukřižovaného Krista a mlč.
- Sv. Jan od Kříže

*****


Cesta je úzká. Ten, kdo jí chce snadněji projít, musí odhodit všechno a opřít se o kříž jako o hůl. Jinými slovy, musí být skutečně odhodlán trpět ochotně pro Boží lásku ve všem.
- Sv. Jan z Kříže.

*****


Ó duše! Hledejte útočiště jako čisté holubice ve stínu kříže. Zde oplakávejte utrpení svého Božského Manžela a z plamenů lásky a potoků slz ze svého srdce udělejte vzácný balzám, který potře rány vašeho Spasitele.
- Sv. Pavel z Kříže

*****


Kristovo utrpení je největším a nejúžasnějším dílem Boží Lásky. Největším a nejvíce ohromujícím dílem Boží lásky.
- Sv. Pavel z Kříže

*****


Ó ctěný kříži! Skrze tebe jsou moje nejtrpčí zkoušky plné milostí!
- Sv. Pavel z Kříže

*****


Neexistuje zlo, kterému bychom čelili bez Kristovy blízkosti. Není nepřítele, kterého by Kristus už neporazil. Není kříže, který bychom museli nést, aniž by ho Kristus už nebyl nesl za nás a nenesl ho opět s námi. A na opačné straně každého kříže nacházíme nový život v Duchu Svatém, ten život, který svou plnost dosáhne ve vzkříšení. To je naše víra. To je naše svědectví před světem.
- Sv. Jan Pavel II

*****


Utrpení našeho Spasitele zvedá muže a ženy z hlubin, zvedá je ze země a staví je do výsosti.
- Sv. Maxim z Turína

*****


Zdroj: www.catholicgentleman.net/


Převzato z http://zastolom.sk/, článek z 24. 3. 2016 naleznete zde.

j_nnesk_sser, CC0 Public Domain,pixabay.com

Sdílet

Související články:
Kristův kříž - z jakého dřeva byl? (14.09.2022)
Odporují si evangelisté ve zprávách o zmrtvýchvstání? (03.05.2022)
Velikonoce v Těrlicku (20.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově vzkříšení (16.04.2022)
Bílá sobota: Kristův sestup do podsvětí (16.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení IV. (15.04.2022)
Sedm Kristových slov na kříži - Pobožnost na Velký pátek a Bílou sobotu (15.04.2022)
Velikonoce, jak jsem je neplánoval a stal se svědkem vzkříšení z covidu (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení III. (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení II. (13.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení I. (13.04.2022)
P. František Trstenský: Vy jste toho svědky (3. neděle velikonoční, cykl. B) (17.04.2021)
P. František Trstenský: Velký pátek - Ave crux (02.04.2021)
Přímý přenos – Trpíme s Ježišem Kristem na Zelený čtvrtek (1.4.) od 20:00 (01.04.2021)
Anna Kateřina Emmerichová: HOŘKÉ UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (31.03.2021)
P. František Trstenský: Zelený čtvrtek - den Eucharistie a kněžství (31.03.2021)
Vladyka Milan Chautur: LIDSKÁ SLÁVA - POLNÍ TRÁVA (Květná neděle) (28.03.2021)
Výzdoba kostela ve Vranově (28.05.2020)
Papežovo velikonoční poselství Urbi et Orbi (13.04.2020)
Přímý přenos na TV LUX od 16,55 h. - Na Bílou sobotu média zpřístupní modlitbu před Turínské plátnem (11.04.2020)
TV Lux: Program a programové tipy během Svatého týdne (06.04.2020)
Ke stažení: SVATÝ TÝDEN a KŘÍŽOVÁ CESTA - omalovánky pro děti (06.04.2020)
Být ve světě, ale ne ze světa (7. neděle velikonoční, cykl. B) (12.05.2018)
Nanebevstoupení Páně (09.05.2018)
Každý máme misionářské poslání (Slavnost Nanebevstoupení Páně) (09.05.2018)
Trvalé bydliště na Ježíšově adrese (6. neděle velikonoční, cykl. B) (05.05.2018)
Křesťan nemůže "vegetovat" na vinné révě (5. neděle velikonoční, cykl. B) (27.04.2018)
Hlásání evangelia nekončí zdmi kostela (4. neděle velikonoční, cykl. B) (20.04.2018)
Blahoslavení ti, kteří neviděli, a uvěřili (Neděle Božího milosrdenství, cykl. B) (06.04.2018)
Bídný konec zrádce Jidáše Iškariotského (01.04.2018)
Velikonoční neděle - Pán vstal z mrtvých! (cykl. B) (31.03.2018)
Dopis prefekta kongregace pro východní církve k velkopáteční sbírce na Svatou zemi (28.03.2018)
Kristův nový způsob bytí s námi (25.05.2017)
Což nám nehořelo srdce? (28.04.2017)
Pán můj a Bůh můj! (23.04.2017)
Dominica in albis - touha dotknout se Krista (22.04.2017)
Den Vzkříšení! Zařme, lidé, radostí! (16.04.2017)
Aleluja (12.02.2017)
Co lidi fascinuje na prázdném hrobě (25.03.2016)
Jak prožít Velikonoce? (20.03.2016)
Nabídka paškálů 2016 (04.02.2016)
Turínské plátno? Stopa, jež může vést ke Kristu (05.04.2015)
Bůh? Není tady.... (05.04.2015)
Urbi et orbi - velikonoční poselství svatého Otce Františka (28.04.2014)
Jak Ježíš zachránil svět (05.04.2013)
23. Diecézní setkání mládeže, Brno 2013 (04.04.2013)
Pastýřský list: Mons. Jan Graubner - Velikonoce 2013 (02.04.2013)
Bílá sobota: Turínské plátno prostřednictvím TV (30.03.2013)
Ježíšova modlitba (30.03.2013)
Do FATYMu přišlo i velikonoční přání z Prahy (30.03.2013)
Velikonoce - bl. A. K. Emmerichová (28.03.2013)
Velikonoční přání z Litoměřic (28.03.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 26. 03. 2016 | 5126 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace