Zajímavé...

Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce

snubní prstýnky, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ Učení katolické církve o antikoncepci nevyvolává v lidech zrovna nadšení. Kdesi hluboko za tím se možná skrývá podezření, že „církev má něco proti sexu“, nebo že chce dosáhnout toho, aby věřící rodiny měly dost dětí pro sestavení fotbalového týmu.


K obrazu Trojice

Možná vám to může připadat divné, ale tvrdím jednu věc: sex v manželství je v něčem podobný Bohu. On je totiž jeho Autorem. On stvořil sex ke svému obrazu. V něm se (byť velmi nedokonale) zrcadlí.

Jak je sex „jako“ Bůh? Bůh je Láska. Otec se dává Synu, Syn Otci a láska mezi nimi je Duch Svatý. Bůh stvořil muže a ženu proto, aby někdo další mohl zakoušet právě tuto lásku. Aby na ní mohl mít účast. Proto je v Božím plánu manželství. Proto existuje sex.

„Nikde nezobrazují manželé Boží lásku hlouběji, než když se stávají „jedním tělem,“ píše Christopher West. „Tehdy, jako v žádném jiném momentu manželského života, jsou manželé voláni k tomu, aby měli účast na „velkém tajemství“ Boží lásky.“[1]

Manželská láska skrze jednotu dává život. Mezi láskou a životem existuje v manželství a sexu těsné pouto. Tak těsné, že když lásku úmyslně zbavíme života, přestane být obrazem Boží Trojice. Toto spojení lásky a života „není dílem náhody, ale... nachází se v samém jádru velkolepého Božího plánu, podle něhož jsou lidé obrazem Svaté Trojice. Spojení muže a ženy v jedno tělo se „vtěluje“ v dítěti počatém a láskyplně přijatém způsobem, který zrcadlí věčné vycházení Ducha Svatého ze společenství Otce a Syna.“[2]

Když se neviditelné stává viditelným

Křesťanské manželství je opravdu podivuhodná skutečnost! Po přečtení předchozích řádků začíná vysvítat, že se netýká jen „dvou“ – muže a ženy. Je to totiž svátost – viditelné znamení neviditelných Božích věcí, které předává milost. Manželé v tom, co konají, jsou povoláni zrcadlit Boží lásku. Díky nim se neviditelné tajemství Trojice stává v jistém smyslu viditelným.

Přemýšleli jste někdy nad tím, kdy manželství jako „svátostný stav“ začíná? Má ve skutečnosti dva začátky. Ten první se odehrává (obvykle) v kostele a druhý (obvykle) v ložnici. Manželský slib a spojení v „jedno tělo“. Slovo se stává tělem. Sex totiž totéž, co manželé říkají ve svém slibu, dokáže vyjádřit jiným jazykem. Je (nebo lépe: má být!) završením, obnovou, zpřítomněním, uskutečněním manželské přísahy, oboustranné posvátné smlouvy.

Schéma slib-akt, https://tob.signaly.cz/
Manželský sexuální akt jako završení
a obnova manželského slibuVe své manželské smlouvě, která se zpřítomňuje při pohlavním styku, se manželé jeden druhému dávají se vším, co jsou, jako tělesné osoby. Tento dar zahrnuje jejich mužství a ženství a schopnost stát se otcem nebo matkou, která je mu vlastní. Jak papež [Jan Pavel II.] poznamenává, ‘lidské tělo mluví jazykem, jehož ono není autoremʼ.“[3]

To, co manželský slib vyjadřuje prostými slovy „přijímám tě za manžela, za manželku – odevzdávám se ti“, má velikou hloubku. Znamená to: Dávám se ti, přijímám tě se vším všudy. Chci s tebou všecko sdílet, nic, na co máš právo, si nechci nechat jen pro sebe. Chci s tebou zůstat na celý život.

Sex právě toto dokáže vyjádřit řečí těla: muž a žena se intimně spojují, stávají se „jedno tělo“. Muž v okamžiku extáze dává část svého těla ženě. A ona jeho dar svým tělem přijímá. Jejich těla „mluví“. Dokonce křičí: „Vezmi si mě! Patřím tobě! Celý, celá, beze zbytku.“ Tato úplnost je znakem manželství. Nejtěsnější jednoty dvou dospělých lidí na tomto světě.

Každý pokus úmyslně tento styk učinit neplodným, ať pomocí antikoncepce, sterilizace nebo jiným způsobem, řeč těla pokřivuje. Znamená to mluvit o úplném sebedarování, a přitom jednu část sama sebe – svoji plodnost – nechtít dát, nebo odmítnout plodnost toho druhého.“[4] Tím ze z řeči lásky stává lež.

Dva odlišné způsoby plánování rodiny

Jak tedy odpovědně plánovat rodinu, a přitom hovořit pravdivě řečí těla? Tomuto způsobu se říká „přirozené plánování rodičovství“ (PPR). Spočívá ve sledování příznaků plodnosti ženského těla a zachovávání sexuální abstinence v plodném období, pokud manželé mají vážný (morálně správný) důvod nemít další dítě.

Antikoncepce (vědomé způsobení neplodnosti) a PPR (zdrženlivost v plodném období) mají oba stejný cíl: vyhnout se početí při pohlavním styku. Ale to neznamená, že mezi nimi není z morálního hlediska rozdíl. Naopak – ten je obrovský. Účel nesvětí prostředky! V čem tento rozdíl spočívá? Nejprve si musíme vyjasnit používané pojmy:

Antikoncepce je z definice rozhodnutí mít pohlavní styk, ale udělat pak něco jiného, co ho učiní neplodným. Lze toho dosáhnou pomocí různých prostředků, hormonů, chirurgických postupů a prastarou metodou přerušovaného styku (coitus interruptus).

Manželé, kteří používají přirozené plánování rodičovství (PPR), když mají spravedlivý důvod vyhnout se těhotenství, nikdy nečiní svůj sexuální akt neplodným; nikdy nepoužívají antikoncepci. Sledují svoji plodnost, abstinují, když jsou plodní, a, pokud si tak přejí, objímají se, když jsou přirozeně neplodní.
“[5]

Antikoncepce a PPR představují dva zcela odlišné pohledy na lidské tělo, plodnost, sexualitu a Stvořitele.

Pro toho, kdo používá antikoncepci, je plodnost v tu chvíli „špatná část těla“, kterou je třeba co nejbezpečněji potlačit, zbavit se jí. Lidské tělo, jak ho Bůh stvořil, není „úplně dobré“, je potřeba ho „napravit“, „změnit“.

Antikoncepce zároveň jako by předpokládala, že plodnost se nijak netýká milované osoby. Je to jen jakási „biologie“. Jak by se ale žena tvářila, kdyby jí muž při milování řekl, aby si zakryla obličej, protože se mu v tuhle chvíli „nelíbí“? A přesto lidé potlačují schopnost s Bohem spolupracovat na předávání života, protože se jim „nelíbí“, že dnes mohou dát nový život.

Přirozené plánování rodičovství oproti tomu „přijímá plodnost jako dobro a jako něco, co je neoddělitelnou součástí osoby, a ne jako nemoc, kterou je třeba potlačit. Manželé, kteří se z dobrých důvodů zdržují pohlavního styku v manželčině plodném období, nepřekrucují řeč těla tím, že by odmítli svoji schopnost stát se otcem nebo matkou. Buď touto řečí při pohlavním styku hovoří pravdivě, nebo si svoji lásku vyjadřují nesexuálními způsoby. Řečí těla „mluví“ pouze pravdu.

Na druhé straně páry, které používají antikoncepci, narušují ono vnitřní spojení mezi láskou a životem, které Bůh vepsal do jejich těla.Podrobují Boží plán své libovůli. ‘Manipulují’ s lidskou sexualitou a snižují ji, … protože odnímají sexualitě charakter ‘úplného’ sebeodevzdání.“[6] Rozdíl mezi PPR a antikoncepcí v řeči těla je jako rozdíl mezi tím, když chvíli mlčím, a tím, když lžu.“[7]

PPR znamená potvrzení ženy: „Jak jsi krásná! Je dobře, že jsi, jaká jsi. Nemusíš být jiná.“ Je to radostný souhlas se stvořením, touha ho poznávat, chápat, spolupracovat s ním. Žena při něm může každý den říkat: „Jak nádhernou jsi mě, Pane, stvořil!


Plán milujícího Otce

Trojjediný Bůh stvořil manželství jako svaté místo, kam zve muže a ženu, aby s nimi bydlel. Chce jim žehnat, obdarovávat je. Jejich láska může čerpat sílu z jeho lásky. Manželská láska je podivuhodná!

Bůh stvořil mužské a ženské tělo se všemi jeho úžasnými schopnostmi a půvaby. Stvořil ženu s jejím tělem, s obdobími plodnosti, kdy je připravené přijmout dar nového života, i neplodnosti, kdy její tělo odpočívá.

Bůh svěřil manželům krásný úkol: být pro druhého znamením Boží lásky. Říkat řečí těla, polibkem, objetím, pohlazením, všemi intimními projevy: „Tak tě miluje Bůh. A ještě mnohem víc.

Takový je nádherný Boží plán se sexualitou. Antikoncepce ho odmítá a mrzačí.

Čím víc člověk Boha poznává jako milujícího Otce, jehož srdce přetéká láskou k nám a kterému jde o naše štěstí, tím víc důvěřuje opodstatněnosti i těch zákonů, které třeba na první pohled nedávají smysl. Tato důvěra v našeho Stvořitele musí stát u základu každého pokusu rozlišit dobro od zla, zvlášť když jde o „obtížně stravitelné“ učení církve [o nemorálnosti antikoncepce]...[8]

P. Karel Skočovský

Odkazy:

[1] West, Ch. (2006). Teologie těla pro začátečníky. Praha: Paulínky, str. 105.
[2] Healyová, M. (2009). Muži a ženy jsou z ráje. Praha: Paulínky, str. 93.
[3] Tamtéž, str. 96-97.
[4] Tamtéž, str. 97.
[5] West, Ch. (2006). Teologie těla pro začátečníky. Praha: Paulínky, str. 108.
[6] Jan Pavel II., Familiaris consortio, 32.
[7] Healyová, M. (2009). Muži a ženy jsou z ráje. Praha: Paulínky, str. 97.
[8] Tamtéž, str. 98-99.


Převzato z https://tob.signaly.cz/, článek z 5. 8. 2015 naleznete zde.

rodina, děvče, štěstí, Public Domain CCO, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 14. 08. 2015 | 5693 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://tob.signaly.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace