Zajímavé...

Na misiích mezi Indiány

V časopise Světlo 28/2012 byl uveřejněn zajímavý rozhovor s P. Aloisem Hoellwerthem, misionářem Služebníků chudých třetího světa o jeho povolání.

P. Alois se narodil v roce 1979 jako třetí z pěti dětí v Riedu. Vyrůstal v obci Innviertel v Horním Rakousku. Rodiče byli velmi zbožní a předali mu jako samozřejmou přirozenou víru v Boha podporovanou společnou modlitbou v rodině a společnými návštěvami nedělní mše svaté. Po prvním svatém přijímání se stal ministrantem a velmi ho zaujala liturgie. V deseti letech odchází do internátu Boromeum v Salzburgu, kde byl dříve otec a jeho starší bratři. V prvním ročníku chodí ještě spontánně a rád na ranní mši svatou, čte se zaujetím životopisy svatých. Při zpětném pohledu si uvědomuje, že již tehdy vložil Bůh do jeho srdce povolání. Prostředí internátu ho v tomto roce vnitřně poznamenalo více, než se domníval.
Ale ve 12 a13 letech jako když se obrátí list. Od té doby zapadl do prostředí vrstevníků a starších výrostků, se kterými navštěvuje o víkendech disko. Kvůli rodičům sice chodí ještě v neděli na mši, ale jinak se o náboženství nezajímá. Připadá mu podobně jako kamarádům všechno příliš nudné. Po krátkém zamyšlení P. Alois dodává: „Jakési zdánlivě neúspěšné hledání však ve mně zůstalo.“ Kromě rockové scény ho zajímá umění, především malířství. Po maturitě se rozhoduje mezi vojenskou a civilní službou. Protože by chtěl být daleko ode všeho obvyklého a od domova a prožít něco nového, nastoupí na 14 měsíců zahraniční civilní službu v severním Německu. Je to mírová služba, jak tomu říkají, v jednom bývalém koncentračním táboře. Nevěděl samozřejmě, co ho zde čeká, totiž vážné setkání s dějinami a především s velkým utrpením. Tato konfrontace přivádí mladého Aloise k vážnému zamyšlení nad smyslem života. Jinak však mu noční život s tamní mládeží a technoscéna poskytují ohnivě radostné zážitky. Pohybuje se ve dvou protikladných světech. Život víry klesl k nule, ale přece někde hluboko v hlavě zůstala myšlenka, že jedinou odpovědí na mnoho utrpení ve světě musí být Bůh, který se stal člověkem z lásky k člověku. Ale zatím není schopný zcela tomu uvěřit.
Vlivem různých okolností ho myšlenky o nesmyslnosti života tak trápí, že jednou formuloval sám tuto modlitbu jako dotaz: „Buďto je nějaký Bůh, který mě slyší a který mi pomůže, nebo to vypadá s mým životem velmi smutně, protože nemá vůbec žádný smysl.“

„Tehdy došlo v mém životě ke zlomu,“ vypráví P. Alois a připadá mu těžké popsat zážitek víry, který mu byl tehdy darován: „Bylo to setkání, při kterém jsem zažil sílu víry, Boží blízkost a lásku i sílu modlitby.“ Pocítil: „Bůh je zde. Znamená více než jen útěchu pro onen život po smrti.“ Tato zkušenost se stala počátkem osobního života modlitby. Po skončení civilní služby se vrací do vlasti. Studium umění? Ne. Teprve nyní skoncuje s dosavadním způsobem života, aniž by přerušil kontakty s nejlepšími přáteli. Modlitba vnesla do jeho života zvrat. Má nyní sílu říct ne tam, kde byl dříve ve vleku a jako všichni ostatní nacházel radost jen na diskotékách. Vzpomíná na to: „Jít na disko bylo vlastně něco jako přinucení. Nikdo tam nenacházel plné uspokojení. Bylo to jako předepsané.“ Tak už dále žít nechce. Ale co teď dělat? Jeden jeho starší bratr žil již tou dobou v klášteře. Poslal mu adresu „Společenství blahoslavenství“. Tam mohl jeden rok prohlubovat svou víru. Ano, to je ono. Chce nyní vědět, čím je vlastně jeho víra. Ve Společenství prožil, jak blízko je Bůh chudým. Tato blízkost by mohla patřit k jeho povolání. Slyší tam také o společenství „Archa“, které založil Jean Vanier a ve kterém žijí těžce postižení jako v rodinném prostředí. Stane se asistentem v jedné vesnici Archy. Žije zde pět duševně postižených společně se třemi až čtyřmi asistenty v rodinné atmosféře. Na jedné straně jde o péči o postižené, na druhé straně o společný život. Při jedné duchovní obnově s Jeanem Vanierem uvažuje vážně, zda by to neměla být jeho cesta.
V té době narazí v jednom benediktinském opatství na oběžník „Misionářů služebníků chudých třetího světa“. Bývalý převor opatství, přítel P. Salerna, zakladatele společenství, mu vypráví s nadšením o tomto hnutí. P. Alois se ihned cítí osloven službou chudým dětem z ulice a svědectvími mladých spolupracovníků o jednoduché, ale jasné spiritualitě těchto misionářů. „Pocítil jste zde povolání?“ zeptala jsem se. P. Alois mi dal na srozuměnou, že povolání pocítil spíše v pohledu zpět: „Ten vážný bod je tento: V okamžiku, kdy jsem v severním Německu tak pociťoval prázdnotu svého života, věděl jsem v hloubi duše, že to tak dál nemůže jít. Později jsem zpětně viděl, jak se zcela změnil můj život k lepšímu. Je zde někdo, kdo mě provázel již dříve, i když jsem si to neuvědomoval. Neměl jsem tehdy spojení mezi svým životem a Bohem. Je to příliš dlouhá cesta.“

Zážitek účinné Boží blízkosti vlastně všechno změnil, jak ještě jednou zdůrazňuje: „Když je mi Bůh skutečně tak blízko, když utrpení vtěleného Boha na kříži není nic abstraktního, nýbrž má spojitost s mým životem, jestliže vykoupení je moje vykoupení, zde a nyní, jestliže toto je víra, pak chci být prostředkem k tomu, abych také druhým umožnil tuto zkušenost. To bylo moje povolání k řeholnímu životu.“ Spojil se tedy s hnutím Misionářů ve Švýcarsku, obdržel od nich knihy, které posílily jeho záměr blíže se seznámit s tímto dílem. Jeden kněz tohoto hnutí přijel na duchovní obnovu a pozval ho do Španělska, kde se nedaleko Toleda nachází jejich seminář.
Proč ne do Peru, kde hnutí působí? Kněz mi s úsměvem odpovídá: „Člověk musí být nejprve plný Boha. Pak teprve může svůj život darovat chudým. Služba chudým musí být současně plodem úplného sebeobětování,“ vysvětluje mi P. Alois. Natolik je možno poznat hnutí již ve Španělsku. „Služba chudým je pokračováním blíženské lásky, kterou prožívám se všemi bratry a sestrami ve společenství.“ Zdůrazňuje: „Služba chudým na jedné straně a křesťanský život na druhé straně. Kdybych nedokázal milovat své bratry ve společenství, není pravá ani moje láska k chudým. A ještě více souvisí moje služba chudým s láskou, jakou mám k Bohu.“

Ve 23 letech se vyrovnává se vším: se spiritualitou (přijmout kříž a následovat Krista), se společným životem (velmi mezinárodní) a se třemi základními sloupy hnutí: Nejsvětější Eucharistie, Panna Maria a papež. Pak odchází do Peru. Je tam již deset let. Přichází do Cuzka, bývalého hlavního města říše Inků, kde má společenství hlavní sídlo na 3350 čtverečních metrech. Jeho první dojem: Často vidíme obrazy chudoby na obrazovkách nebo v novinách, ale když je člověk na místě samém a přijde do styku s lidmi, vidí jejich chatrče, poznává, že obrazy zdaleka nevystihují skutečnost. První návštěvy v obydlích Indiánů mu ukazují velkou panující bídu: jediný prostor – často bez vybavení – slouží rodinám s četnými dětmi k bydlení, spánku, vaření – i drobné domácí zvířectvo se zde zdržuje (pokud je mají). Když P. Alois poznal P. Jana Salerna, zakladatele Misionářů, měsíc po svém příchodu do Peru, pozdravil ho zakladatel radostnými slovy: „První květ z Rakouska!“ Ano, P. Alois je zatím jediný Rakušan, který vstoupil do společenství. Nejdříve se budoucí misionář seznamuje se všemi druhy činnosti: začíná u dětí, které žijí a učí se u společenství. Jsou to sirotci a děti z ulice, které P. Salerno poznal v 80. letech tak zblízka, že založil toto společenství. Jak často nacházel sirotky v odlehlých chatrčích zcela opuštěné a ponechané svému osudu! Nebo potkával děti i tzv. patrony, kteří předstírali, že se starají o jejich vzdělání, a zatím je drželi jako otroky a zneužívali, dívky, které byly zneužívány vlastními příbuznými nebo využívány bohatými studenty k zábavě. „Mnoho dívek, které u nás nyní žijí, bylo dříve nuceno k prostituci,“ vypráví P. Alois. Mnoho dětí pracovalo na ulicích, aby získaly prostředky pro rodinu, a nikdy neviděly školu.

V tomto prvním roce získávání zkušeností zažil P. Alois na misijních cestách s putovní sochou Panny Marie neuvěřitelnou bídu domorodých rodin v tamních vesnicích. Setkal se však také s hlubokou vírou Indiánů. „Víra domorodého obyvatelstva je úžasná. Je to prostá víra, která umožňuje rychle přístup k modlitbě. Když jim někdo hlásá evangelium, nacházejí ihned přímé vedení k Bohu a také ke svátosti smíření, především děti. I pohostinnost je podmaňující. Pro misionáře je zde hned jen to nejlepší, zkrátka dojemné!“ Mladému Aloisovi je jasné, jak velice ti chudí lidé potřebují, aby jim někdo vyprávěl o Bohu.
Všechno, co hledal, našel nyní zde: službu chudým spojenou s jednoduchým duchovním životem. Proto je mu po prvním pobytu v Peru jasné: to je jeho cesta, jeho povolání. Chtěl by vstoupit k „Misionářům služebníkům chudých třetího světa“ a stát se knězem, dát sebe Bohu, aby působil v jeho životě. Proto se další čtyři roky věnuje kněžskému vzdělávání ve Španělsku a další dva roky v Římě. Od roku 2010 žije v Cuzku. Dne 3. července 2011 přijal kněžské svěcení v katedrále v Toledu.
O hnutí, do kterého se zapojil, mi sděluje: Založil je P. Salerno, který chtěl vyhovět přání Církve zpřítomnit ji pro ty nejchudší. Nyní se skládá z různých komunit, které se spojují svým slibem: jsou to kněží, seminaristé, sestry a misijní manželské páry. Někteří bratři žijí kontemplativním životem. Každá komunita má své vlastní centrum. Misijní činnost mimo domovy vykonávají jak sestry, tak bratři i kněží. V současnosti je to 12 misijních rodin, asi 100 sester, 15 kněží, 2 jáhni, 11 seminaristů v různých řádových komunitách. Jejich řeholní pravidla stojí na Písmu svatém, především na evangeliích, a na knize Následování Krista od Tomáše Kempenského.

„O kolik dětí je takto pečováno?“ chci se dovědět. „Je to především »město kluků«, misijní centrum s domovem, školou, dílnami k řemeslné výchově (pekaři, stolaři, keramické dílny). Dochází sem 200 chlapců, 40 jich tam bydlí. Pak je to škola pro dívky, je jich přes 350, které se zde také stravují. Více než 40 jich bydlí v internátě. Členové společenství se snaží vytvořit dětem teplo rodinného prostředí, ale také jim předávat křesťanskou výchovu.“ P. Salerno ve své knize napsal: „Strašný hlad je nedostatek přízně.“ Tento hlad je třeba jak jen možno utišit. P. Alois má nyní na starosti 17 chlapců v malém semináři. „Mají mezi 13 a 18 lety, pocházejí hlavně ze skupin ministrantů a mají zájem o kněžské povolání.“ K jeho nekrásnějším povinnostem patří tato povolání zjistit a podpořit. „Myslím, že je mnoho lidí, kteří dříve pocítili kněžské povolání, ale nepochopili je správně, protože ani neměli, s kým by o něm hovořili,“ poukazuje na vlastní zkušenost.

Jak se praktikuje misijní činnost na vesnicích a jak to tam vypadá? „Jsou ještě misionáři jako kdysi P. Salerno, koňmo na cestách v oblastech, kam se jinak nikdo nevypraví?“ ptám se svého společníka. „Teď jezdíme dvě nebo tři hodiny džípem. Pak se ještě chodí kus cesty pěšky. Chodíme po dvou nebo po třech, kněží, bratři nebo malí seminaristé. Nejedná se tam o velké misijní aktivity, lidé se spíše dívají na naše morální svědectví, na jednotu, kterou tvoříme, na křesťanské písně a modlitby, jak je prožíváme a jak jim přinášíme naše dary. To na lidi působí a oni nám pak důvěřují,“ zdůrazňuje P. Alois.
Především pro děti, které jsou zanedbané, opuštěné, vykořisťované, je to důležité znamení, že existují muži a ženy, kteří při nich stojí, kteří jim předávají jistotu a bezpečí. „Jak dlouho tu s námi zůstaneš?“ to je nejčastější otázka těchto dětí, které se těší na to, že brzy zase uvidí své ochránce. Na lidi v těchto vesnicích silně působí, když zjišťují, že existují lidé, kteří jim věnují svůj čas, nasazují svůj život, kteří každého z nich berou tak vážně, jako by byl jejich jediný. Tak strávil P. Alois např. vánoční dny minulého roku ve dvou indiánských vesnicích v Andách. Byl to krásný čas. Otcové nemají žádný pocit nadřazenosti nad chudými, pozoruji to i u P. Aloise v jeho laskavém jednání: „Jsme ve skutečnosti od těch chudých více obdarováni, než jim sami můžeme darovat. Jim vděčím za své povolání.“

Sílu pro toto dílo čerpají z každodenní společné mše svaté, z adorace, společných a tichých modliteb, „aby nepropadli aktivismu“, jak kněz zdůrazňuje. „Abychom takto mohli žít, musíme mít důvěrný vztah k Bohu. Kdybych neměl svou víru, nevěděl bych ani, co mám těm chudým říct. To nejkrásnější, co jim můžeme dát, je křesťanská víra. Mnozí říkají, že je třeba nejdříve odstranit jejich bídu – to je ideální představa, kterou nelze uskutečnit, a my hlásáme chudým především víru. Je to zcela obrácené. Kdybychom chudým nepřinesli víru, a tu od nás především očekávají, udělali bychom z nich ještě ubožejší lidi. Chudí musí skrze nás zakusit, jakou lásku má Kristus ke kaž dému z nich. Mnoho Indiánů podniká dlouhé cesty pěšky, aby se setkali s knězem. A mimo to, když jdu k chudým, abych jim při nesl evangelium, pak to má nesporně za následek, že s nimi zůstanu a pokusím se zlepšit nebo vyřešit jejich situaci. Jsou však i strašné situace, pro které nám schází slov. Pak nám vždy ještě zbývá stát u nich v síle křesťanské víry, setrvat s nimi, sloužit jim tím, co máme: svým životem.“
Nevzniká tu při pohledu na tolik bídy a nespravedlnosti pokušení pochybovat o Bohu? Odpověď je bezprostřední: „Vidím to právě naopak. Kdybych neměl Boha nebo kdybych se s ním hádal, neměl bych sílu s těmi chudými zůstat. Když mi Bůh dává sílu a mohu jim sloužit i v nemožných situacích, pak je to právě proto, že Bůh chudé obzvláště miluje. Bůh nestvořil bídu a nouzi. Stvořil tento svět se vším krásným a dobrým pro všechny. Bídu a nouzi jsme způsobili my. Není na nás, abychom to napravili?“

P. Alois končí své úvahy slovy: „Často se ptáme, co Bůh dělá pro tolik chudých? Odpověď: Udělal nás. Každý z nás má možnost stát se Božím nástrojem a zasadit se o chudé a utlačované, aby zviditelnil na světě zvláštní Boží lásku k chudým. Každý tu opravdu může přispět, třeba tím, že obětuje své utrpení, bolesti nebo i svůj hněv za službu misionářů. Bůh potřebuje všechny.“

Alexa Gaspariová

VISION 2000 – 2/2012
Překlad -lš-

Světlo 28/2012


misie

Sdílet

Související články:
Soudíte kněze? Pamatujte na to, že… (20.01.2023)
Když opět potkáte svého pana faráře, vzpomeňte si (15.01.2023)
Zapálíte svíčku papeži Benediktovi XVI. i Vy? (03.01.2023)
Vzpomínky na P. Stanislava Krátkého (22.12.2022)
Spojme se v modlitbě (23.11.2022)
P. Leopold Kolísek a vznik českého oltáře v Lurdech (21.11.2022)
100 let P. Stanislava Krátkého (21.11.2022)
Prezentace knihy o P. Filipovi M. Stajnerovi (18.11.2022)
Zemřel nejstarší minorita v ČR (13.11.2022)
„Celibát potřebný a nezrušitelný!“ 2 (20.09.2022)
„Celibát potřebný a nezrušitelný!“ 1 (18.09.2022)
Požadavky pro světovou církev a Druhý vatikánský koncil (15.09.2022)
Výchova ke kněžskému celibátu podle Druhého vatikánského koncilu (13.07.2022)
Poděkování a informace pro podporovatele vzniku nového kostela v Brně-Lesné (01.07.2022)
Kněžské svěcení v Brněnské katedrále sv. Petra a Pavla (19.06.2022)
Očekávání od nových kněží - Nechceme z vás mít supermany, ale muže svátostí (16.06.2022)
Panna Maria mi dala znamení (svědectví z Medžugorje) (11.06.2022)
Boží milosrdenství a potopení Titanicu (+ další články v odkazech) (20.05.2022)
Zemřel P. Josef Červenka (16.04.2022)
Vzpomínková slavnost na P. Josefa Ondráčka (30.03.2022)
MODLITBA ZA KNĚZE - kněží velmi potřebují naše modlitby (05.02.2022)
P. Michal Cyprián Iwene Tansi (12.01.2022)
Zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ (08.12.2021)
Fra Mario Knezović, kterého mnozí znáte z Medžugorje, považuje za nutné duchovně probouzet: (15.11.2021)
Zkušenost kněze s psychicky nemocnými lidmi (05.11.2021)
5 sester, které Pán povolal do jedné řehole (29.10.2021)
Svěcení stálých jáhnů v Brně (záznam) (25.09.2021)
Kněží, nevzdávejte se ani v nejhorších časech (příběh) (26.08.2021)
Vize kněžství sv. Veroniky Giuliani (28.07.2021)
Svědectví kněze: Stojí to za to! (06.07.2021)
Od Jehovova svědka po řeholního kněze a ředitele pro povolání: Poznejte otce Bowena (11.06.2021)
O.Nik oslaví 20 let kněžství (11.06.2021)
Křížová cesta P. Filipa M. Ant. Stajnera pokračuje (24.04.2021)
Žádný biskup ani kněz se nestane svatým bez Božího lidu (20.04.2021)
P. František Lízna na Hoře křížů v Litvě (video) (06.03.2021)
O otci MONTFORTOVI (05.03.2021)
Povolání ke kněžství (01.03.2021)
Kněz objasňuje tvrdou pravdu o příčinách úpadku církve (22.01.2021)
Prosba kněze svým spolubratrům (18.01.2021)
Polibek od Ježíše - ministrant ukázal knězi Ježíšovu lásku (12.01.2021)
Rozhovor - Arcibiskup Jan Graubner: Ocitl jsem se na prahu věčnosti (11.01.2021)
Živý přenos posledního rozloučení s otcem Josefem Fialou - v neděli 10. 1. 2021 od 14:00 + Vzpomínka - rozhovor s ním... (10.01.2021)
Zemřel Mons. Josef Fiala, bývalý farář v Běhařovicích (01.01.2021)
Irská státní televize se musela omluvit za pomluvu kněze (14.12.2020)
Svátost na ulici - Chodí po centru Bratislavy a zpovídá. Stačí se jen pozastavit, říká kapucín (09.11.2020)
Poslední rozloučení s otcem Petrem Dokládalem. (27.10.2020)
Kanonizační řízení kněží Jana Buly a Václava Drboly (20.08.2020)
Benedikt XVI.: Katecheze – generální audience 5.8.2009: Faráře Arského učinila svatým věrnost Pánovu povolání (13.08.2020)
70 let po násilném rušení klášterů (20.04.2020)
Římskokatolická farnost společně s obcí pořádala na Květnou neděli jízdu v kabrioletu s Nejsvětější Svátostí Oltářní po ulicích obce. (11.04.2020)
Kněží v Neapoli slouží mši sv. na střeše fary, věřící se jí účastní z balkonů (05.04.2020)
Kněží si od nás zaslouží nejen úctu a modlitbu, ale i vyjádření vděčnosti (05.04.2020)
Karol Dučák: Kněz Dr. Jozef Tiso nebyl nacista a nechtěl rozbít ČSR, 2. část (01.04.2020)
Nebojte se, protože všichni jsme v Božích rukou (30.03.2020)
Karol Dučák: Kněz Dr. Jozef Tiso nebyl nacista a nechtěl rozbít ČSR, 1. část (30.03.2020)
Prof. Mons. Petr Piťha: Jak se chovat? (20.03.2020)
Životní jubilea otce Mons. Josefa Fialy, dlouholetého faráře v Běhařovicích (13.03.2020)
Prosba o modlitbu za o. Nika (12.03.2020)
O osvobozující milosti (k exhortaci o Amazonii) (19.02.2020)
Sbohem celibátu? (03.02.2020)
P. Marian Kuffa: Říkají mi, abych nemluvil do politiky. (25.01.2020)
Československý mučedník bl. Metoděj Dominik Trčka (20.01.2020)
Odpusť si (07.01.2020)
Otec Kuffa, liberalismus a jeho "třídní nepřátelé" (27.12.2019)
Otec Marian Kuffa a světlo do našeho života (k 60. narozeninám otce Mariana) (25.12.2019)
Vyjádření o. Mariana Kuffy k hlasování NR SR o Istanbulské úmluvě (29.11.2019)
Pozdrav a požehnání otce Montforta České republice: Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky (20.11.2019)
Ženatý katolický kněz přesvědčivě vysvětluje, proč by kněží MĚLI žít v celibátu (20.09.2019)
Můj přítel opouští kněžství, a přitom je lepším knězem než já (16.09.2019)
Kněz rozzlobený na mši svatou prožil zázrak (30.08.2019)
Od ateisty ke kněžství. Obrátil se díky mši svaté v televizi (25.08.2019)
O. Marian Kuffa - kázání Klokočov, 9. srpna 2019 (23.08.2019)
Slepý muž vysvěcen na kněze (20.08.2019)
Václav Peša - 70. let výročí kněžského svěcení (29.07.2019)
Celibát není problém, ale odpověď na kněze dopouštějící se zneužívání (27.07.2019)
Mše svatá ve Valči - 25. let kněžství o. Marka Dundy (30.06.2019)
Když se z otce-vdovce stane služebník oltáře (29.06.2019)
Kněžské svěcení - Ondřej Talaš (02.06.2019)
Od letničního hnutí ke katolickému knězi (31.05.2019)
Exorcista: Ne posedlost, ale pokušení je nejčastějším projevem působení zlého ducha (28.05.2019)
Z narkomana mariánský kněz (23.05.2019)
Biskup Evans: Co znamená být knězem? (21.04.2019)
Páter vedl na Titaniku modlitbu růžence (18.03.2019)
Kněz, který odčiňoval hříchy jiných kněží (09.03.2019)
Celibát není problém, ale řešení (04.03.2019)
Franz Mühlberger - mimořádná osobnost v naší oblasti (04.02.2019)
Do Lomničky chodí jen ti nejodolnější (21.01.2019)
'Ďábel a páter Amorth' (20.01.2019)
Znáte osobnosti z oblastí FATYMu? (12.01.2019)
Rozhovor s P. Štěpánem Smolenem pro Postoj.sk (03.01.2019)
Štandopéde do nebe (31.12.2018)
Povolání ke kněžství (21.12.2018)
Aktualizováno 2: Otec Marian Kuffa ve vážném stavu v nemocnici - prosba o modlitbu (28.10.2018)
Kněží se musím zastat (26.09.2018)
Začíná se 40-denní řetěz půstu a modliteb za kněze (15.09.2018)
Gratulujeme otci Milanovi k Abrahámovinám (07.09.2018)
Kardinál Tomáš Špidlík SJ (29.08.2018)
Rutina a vyhoření kněze při slavení liturgie (15.08.2018)
Zemřel P. Mgr. Josef Pelc (12.07.2018)
Přednáška a prezentace knihy Mons. Prof. probošta Petra Piťhy (03.06.2018)
100 let od narození P. Antonína Němčanského (17.05.2018)
Kázání jáhna Ladislava Kince ze 4. neděle velikonoční (30.04.2018)
Chtěli vstoupit do manželství a dnes .., z něj je kněz a z ní řádová sestra (17.04.2018)
Poděkování a blahopřání kardinálu Dominiku Dukovi (13.04.2018)
Bratři dvojčata se stali kněžími poté, co jejich matka odmítla potrat (03.04.2018)
Osobnost: P. Emanuel Tocháček (15.03.2018)
Karol Dučák: Dialog s nekřesťany a akomodační (adaptační) misijní metoda jezuitů (28.02.2018)
Svatá Veronika Giuliani varuje kněze před peklem (17.12.2017)
Povolání ke kněžství (17.12.2017)
100. výročí narození P. Františka Adámka (12.11.2017)
Kněz (poděkování) (16.09.2017)
Jiří Mikulášek: A za rok přijde vynadat ten třetí (17.08.2017)
Fotky z oslavy 20 let kněžství otce Milana Plíška (20.06.2017)
65. výročí popravy P. Jana Buly - foto ze vzpomínkové akce (28.05.2017)
20 let jáhenství otce Františka (24.05.2017)
Otec Milan oslaví 20 let svého kněžství (24.05.2017)
Primice - P. Jaroslav Kolbaba (17.05.2017)
Vzpomínkové akce 65. výročí popravy P. Jana Buly a všech v Jihlavě popravených politických vězňů (14.05.2017)
Arcibiskup Bober vyzval kněze k důvěře v Boha a věrnosti ideálům (18.04.2017)
ŽENA A KNĚZ (zamyšlení ženy ženám) (01.04.2017)
Karol Dučák: Celibát kněží v učení Druhého vatikánského koncilu (11.01.2017)
Fotbalista Philip Mulryne je jáhnem a stane se katolickým knězem (09.12.2016)
16. výročí smrti fra Slavka Barbariće v Medžugorji (26.11.2016)
Dokumentární film Jako bychom dnes zemřít měli (10.11.2016)
P. Amorth a jeho duchovní testament: časté přijímání svátostí jako ochrana před Satanem (24.10.2016)
* Zemřel bývalý provinciál salesiánů na Slovensku don Ernest Macák
* Přímý přenos zádušní mše svaté v Šaštíně v pátek 21. 10.
(20.10.2016)
Nová kniha: Robert Maria Mayer DĚCKA, VALÍME DO NEBE! (04.10.2016)
Otevření pamětní síně P. Jana Buly - Lukov 2016 (03.10.2016)
Exorcista v zácviku se dělí o zážitky z boje proti démonům v Římě (28.09.2016)
V Itálii přibývá žádostí o exorcismus, ale chybí exorcisté (27.09.2016)
Ano a rád, i když je to těžké - pocta St. Krátkému v Brně (27.09.2016)
Zemřel exorcista páter Gabriel Amorth (18.09.2016)
Řeholní sliby - Pavel Baxant, Leo Gallas a Václav Sládek (06.09.2016)
Otevření pamětní síně P. Jana Buly (05.09.2016)
Kněžská pouť 2016 v Kostelním Vydří (05.09.2016)
Modleme se za Dona Gabriela Amortha (11.08.2016)
Kněz je největší Boží dar (22.07.2016)
O.Nik slaví 20 let kněžství a 50 let života (30.06.2016)
EVROPA NA KOLENOU? K čemu kultura pohody potřebuje kněze (27.06.2016)
Kniha - Vzpomínka - P. Robert Mayer (17.06.2016)
Ve Štítarech se uskutečnila kněžská rekolekce (07.06.2016)
* Celosvětová modlitební štafeta za kněze 3. 6.
* Na Svatém Hostýně se věřící budou modlit za kněze
(02.06.2016)
Rozhovor s jáhnem Ladislavem Kincem (22.05.2016)
Otec Nik nadále slaví 45. narozeniny! (17.04.2016)
Katolický týdeník: Otřesný případ zneužití psychiatrie vůči knězi (14.04.2016)
Páteční pouť u Svaté brány Roku milosrdenství ve Znojmě (26.01.2016)
Popularita ďábelských her roste. Exorcisté a psychiatři varují (13.01.2016)
I kněží mohou vyhořet (30.12.2015)
Ukončení diecézní fáze kanonizačního řízení R. D. Václava Drboly a R. D. Jana Buly (16.12.2015)
Při příležitosti 15. výročí smrti fra Slavka Barbariće
* Pozadí jeho působení
(20.11.2015)
Od smrti P. Antonína Němčanského uběhlo již 5 let (11.11.2015)
„Máš ho ještě, svůj růženec?“ (2. část – dokončení) (06.11.2015)
Stoletý kněz: Stále bojuji s ďáblem (08.10.2015)
Co dokáže falešné obvinění (23.09.2015)
Celibát (20.09.2015)
Půst a pouť za kněze - 40 denní řetězec půstu a modliteb za kněze (13.09.2015)
Výstava k 100.výročí narození P. Otto Opálky (25.08.2015)
Menší rozhovor s naším knězem P. Markem Dundem (06.08.2015)
P. Josef Toufar je doma: Jako bychom dnes zemřít měli
+ kázání kardinála Dominika Duky
(13.07.2015)
Nekritizujme své kněze (07.07.2015)
Dnes nejsou povolání k zasvěcenému životu? (26.06.2015)
Primice diecézních novokněží v ČR v roce 2015 (22.06.2015)
Příběhy ze života kněze (01.06.2015)
Nejlepší dárek pro novokněze. Zadarmo. (20.05.2015)
Životní jubilea otce Mons. Josefa Fialy (13.04.2015)
Otec Jiří vtipem hýří (31.03.2015)
Kněží Jozef Maretta a Marián Kuffa hovoří o referendu (25.01.2015)
Povolání ke kněžství (23.01.2015)
Výstava věnovaná Josefu Toufarovi (15.01.2015)
Dokument Opři žebřík o nebe (08.01.2015)
Znamení doby pro apoštolát v Apokalypse (07.01.2015)
Kniha ke 100. výročí narození P. Aloise Pekárka (14.12.2014)
Biskup Jan Vokál odslouží mši v Číhošti (13.12.2014)
Za otcem Markem stojím !!! (K exorcismu ve Vranově nad Dyjí) (28.11.2014)
Kardinál Groer nevinen? (30.10.2014)
Půst a Pouť za kněze 2014 (17.09.2014)
"Musím být připravený na to, že Hospodin může kdykoliv říci – pojď domů" (16.07.2014)
Každý rok ubývá na Starém kontinentu tisíc kněží (15.07.2014)
Zamilovaný kněz (10.07.2014)
P. Karel Skočovský: Posílám novokněžské požehnání!
(+ přání novokněžím)
(08.07.2014)
Mezinárodní asociace exorcistů (07.07.2014)
Ohlednutí za slavností 20-let kněžství otce Marka (28.06.2014)
Kněžské svěcení 2014 v brněnské diecézi + termíny primicí (10.06.2014)
Pozvánka na kněžské svěcení a primici Mgr. Karla Skočovského, Ph.D. (22.05.2014)
„Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ (Mt 10,22) (10.04.2014)
Prosba o vzpomínky a zážitky s Mons. Aloisem Pekárkem (13.03.2014)
Vzpomínáme na o. Vladimíra Cyrila (11.03.2014)
Kněz počatý při znásilnění: "Svému otci jsem odpustil a vyzpovídal ho" (21.02.2014)
Farář Maroš Kuffa: Odpustit nepřátelům je nejtěžší, ale tam začíná křesťanství (06.01.2014)
V Číhošti po šedesáti čtyřech letech zazní Toufarovy promluvy (27.11.2013)
Ročně vystupuje z řeholních řádů tři tisíce osob (06.11.2013)
Rozhovor: Bratři Brožové aneb čtyřnásobné kněžské povolání v jedné rodině (04.11.2013)
Rozhovor s misionářem P. Vojtěchem Kohutem - část 2.
Jaké to je být misionářem v Středoafrické republice
(18.10.2013)
Rozhovor s misionářem P. Vojtěchem Kohutem - část 1.
Měl jsem asi pět, nebo šest roků, když to přišlo
(15.10.2013)
Benedikt XVI. - Brno (01.10.2013)
Kde vymírá víra, vymírá také zdrženlivost (27.09.2013)
Prázdniny na faře, aneb o. Vladimír Cyril zamlada (09.08.2013)
Sváteční slovo o. Marka Dundy (03.08.2013)
Dobrodružství s Bohem (14.07.2013)
Knězem na 40 hodin (02.07.2013)
Osobnosti Znojemska – kněz Marek Dunda (01.07.2013)
Kněžské svěcení, Brno 2013 + termíny primicí (25.06.2013)
Projev sv. Otce Pavla VI. k šestému Světovému dni modliteb za kněžské povolání (23.06.2013)
Kněžské svěcení - Michal Cvingráf (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Petr Václavek (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Pavel Kuchyňa (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Vojtěch Loub (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Jiří Brtník (13.05.2013)
Jáhenské svěcení - Michal Seknička (13.05.2013)
Primice Jana Davida SAC (13.05.2013)
Umučený kněz Toufar z Číhoště by mohl být blahořečen (09.05.2013)
Návštěva o.Vladimíra v nemocnici (03.05.2013)
Kdyby nad městem dlela kněžská požehnání.... (21.04.2013)
Co se stává, když někdo neodpovídá na Boží volání (08.04.2013)
Pius XI. a jeho pohled na nová kněžská povolání (05.04.2013)
Zemřel P. Boleslav Česlav Chroboczek OFM Conv. (02.04.2013)
Zemřel P. Tomáš Prnka (02.04.2013)
Kněžské svěcení Miloslava Chrásta (29.03.2013)
Velikonoční přání otce generálního vikáře (23.03.2013)
Autorské čtení z knihy Jako bychom dnes zemřít měli (09.03.2013)
Zemřel P. Stanislav Jiří Fiala, sac., OH (06.03.2013)
Blázen pro Krista (03.02.2013)
Otec Josef Koláček převzal Cenu města Brna (25.01.2013)
Zemřel P. Vojtěch Srna (21.01.2013)
P. Ferdinad Chýlek (08.01.2013)
Nová generace kněží překonává následky neblahého vlivu „osmašedesátníků” (07.01.2013)
Kandidát blahořečení Josef Karel Matocha (07.01.2013)
Naši kardinálové v moderních českých dějinách (02.01.2013)
P. Ignát Wurm - čestný občan města Přerova (31.12.2012)
Zemřel P. Jan Kabátek (28.12.2012)
Kázání z kněžského svěcení - Josef Peňáz (15.12.2012)
Zemřel biskup Ing. Jan Blaha (15.12.2012)
Zemřel vladyka Ivan Ljavinec, emeritní apoštolský exarcha (11.12.2012)
Co se událo 12. 12. 1992? Nevíte? My Vám pomůžeme… (10.12.2012)
Vzpomeňme na otce Františka!!! (28.11.2012)
Kněžské svěcení a primice - Josef Peňáz (13.11.2012)
Cesta k andělům - Jan Graubner (09.11.2012)
P. Pavel Pacner novým proboštem v Mikulově (06.11.2012)
Primice P. Josefa Kubeše na Humberku - foto (06.11.2012)
Vzpomínková bohoslužba - 30. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka (30.10.2012)
Beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků - foto (30.10.2012)
Primice P. Josefa Kubeše (18.10.2012)
Jiří Mikulášek: Vejdi do radosti (17.10.2012)
Zemřel P. Josef Krchňavý (11.10.2012)
Kněz, který evangelizuje skrze televizní obrazovky TV NOE (09.10.2012)
Dne 7. října 1987, na svátek Panny Marie, zavraždili kněza Štefana Poláka.
Aktualizováno, vyjádření historika
(06.10.2012)
Jáhen Kubeš - kněžské svěcení (30.09.2012)
Pohřeb P. Jeronýma Filipa Hofmanna (18.09.2012)
Smuteční oznámení (15.09.2012)
Slovensko: Pozvánka na 40-denní řetěz půstu a modliteb za kněze (13.09.2012)
Otec Pavel se představuje v Klokotech (11.09.2012)
Náboženská víra na ústupu? (10.09.2012)
Výstava ,,in memory" P.Otto Opálka u sv. Mikuláše ve Znojmě (10.09.2012)
Výstava v Louce a P. MUDr. Otto Opálka (28.08.2012)
Primice novokněze Martina Kohoutka (19.07.2012)
Zemřel Mons. Jan Kutáč (18.07.2012)
Příběh novokněze Karla Janů (18.07.2012)
70 let kněžství P. Antonína Němčanského a primiční mše sv. v jeho rodišti (05.07.2012)
Jaká je radost a odměna kněze ve farnosti? (23.06.2012)
Zemřel P. Julián Vladimír Veškrna, CFSsS (19.06.2012)
Zemřel P. Jan Zemánek, CSsR (12.06.2012)
Katolická kritika Anselma Grüna (10.06.2012)
Mše svatá u příležitosti výročí pontifikátu Svatého Otce (04.06.2012)
Svěcení a primiční mše svatá Stanislava Trčky (23.05.2012)
Zemřel Mons. ThDr. Josef Laštovica (21.05.2012)
Misionář P. Anthony Saji v České republice (09.05.2012)
Riskoval život za záchranu židovských dětí (02.05.2012)
Důležití pastýři, komentář A. Seleckého (30.04.2012)
Zemřel P. Angelus Alois Glabasnia OFM (25.04.2012)
Vikář hebrejsky mluvících katolíků vypráví svůj příběh (20.04.2012)
Připomínka 60. výročí popravy služebníka Božího R. D. Jana Buly (19.04.2012)
Aktuálně: benediktini si připomínají Pátra útěchy na Titaniku (15.04.2012)
Cesta k andělům (62. díl): kardinál Miloslav Vlk (12.04.2012)
Zemřel P. Cyril Václav Tomáško, OFMCap (11.04.2012)
Zemřel P. Josef Byrtus (11.04.2012)
Benedikt XVI. odpověděl na Výzvu rakouských kněží k neposlušnosti (06.04.2012)
Kněží rezignují před nepochopením věřících (05.04.2012)
Zemřel P. Jaroslav Moštěk (19.03.2012)
Návštěva v domově důchodců pro kněze (14.02.2012)
Zemřel P. Jan Dobeš (09.02.2012)
Dar a tajemství (07.02.2012)
Zemřel P. Jan Kutáč (04.02.2012)
Zemřel P. Josef Dobiáš (30.01.2012)
List otce kardinála Dominika Duky spolupracovníkům (30.01.2012)
Účast na instalaci kardinálů (25.01.2012)
100. výročí narození Mons. Josefa Navrkala (12.01.2012)
Informace k pouti do Říma na slavnostní jmenování kardinála Dominka Duky (11.01.2012)
Oficiální web P. Vojtěcha Kodeta ThD. O.Carm (09.01.2012)
P. Marián Kuffa v televizním přenosu a jeho další promluvy (01.01.2012)
5. celonárodní setkání koordinátorů pastorace povolání na Velehradě (19.12.2011)
PhDr. ThDr. Ján Čarnogurský (13.12.2011)
Prosby otce Vladimíra Cyrila (18.11.2011)
Církev hromosvodem (17.11.2011)
Vzpomínka na pana probošta Stanislava Krátkého (08.11.2011)
Děkovná mše sv. za blahořečení papeže Jana Pavla II. - promluva Ladislava Kince (22.10.2011)
P. ELIAS VELLA: DÉMONY VYHÁNĚJTE (15.10.2011)
Církev bude plnit své poslání, nepřipodobní-li se kněží světu (07.10.2011)
Zemřel P. Jan Kroupa, básník a přítel Radia Proglas (27.09.2011)
Nový nuncius pro Českou republiku (17.09.2011)
Zemřela paní Ludmila Holá (06.09.2011)
Dětský voják katolickým knězem (31.08.2011)
Zemřel Mons. Josef Kavale (28.08.2011)
Kardinál Robert Sarah varuje kněze, kteří neoponují potratům a homosexualitě (23.08.2011)
Pohřeb Dona Gobbiho (27.07.2011)
Primice P. Jiřího Jeniše v Újezdě u Brna (07.07.2011)
Zemřel otec Stefano Gobbi (30.06.2011)
Beatifikační proces P. Václava Drboly (28.06.2011)
Rekolekce ve Štítarech (14.06.2011)
Jak mě můj kněz neobtěžoval (06.06.2011)
Rozloučení s arcibiskupem Karlem Otčenáškem (31.05.2011)
Kněžské svěcení - Jiří Jeniš (21.05.2011)
Zemřel P. Alois Honek (17.05.2011)
Pozvánka na svěcení zvonů v Praze (11.05.2011)
Další zvony pro Nepomuk odlity na Zelený čtvrtek (29.04.2011)
Kněžské zvony pro Nepomuk (15.04.2011)
Zemřel P. Jan Štrumfa (09.04.2011)
Zajímavý výrok Benedikta XVI. na adresu povolaných (28.03.2011)
Farář chybuje vždycky... aneb Farářům s úsměvem (28.03.2011)
Promluva kněžím na rekolekci 8. 3. 011 (17.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XV. díl - P. Antonín Zgarbík (15.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XIV. díl - P. ThDr. Ambrož Jaroslav Tobola (14.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XIII. díl - P. Václav Celestin Šulc (13.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XII. díl - P. František Sitte (12.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XI. díl - P. Václav Říha (11.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu X. díl - P. ThDr. Ferdinand Nesrovnal (10.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu IX. díl - P. Albín Jaroslav Kvita (09.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VIII. díl - P. ThDr. Josef Koutný (08.03.2011)
Celonárodní pout ke cti sv. Jana N. Neumanna (07.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VII. díl - P. Adolf Kajpr (07.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VI. díl - P. ThDr. Stanislav Bohuslav Jarolímek (06.03.2011)
Slavnostní mše svatá k prvnímu výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ (05.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu V. díl - P. Josef Jakubec (05.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu IV. díl - P. Josef Chadraba (04.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu III. díl - P. Bohuslav Burian (03.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu II. díl - P. Bohumír Bunža (02.03.2011)
Zemřel mons. Oto Mádr (01.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu I. díl - P. ThLic. Vojtěch Basovník (01.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu - úvod (28.02.2011)
Ztracený ráj (14.02.2011)
Zemřel P. Stanislav PRAVEC (26.01.2011)
Zemřel R. D. ThDr. Josef PACAL (17.01.2011)
Pořad o P. Josefu Koláčkovi SJ na ČT2 (11.01.2011)
Vykonstruovaná obvinění kněží (10.01.2011)
Zemřel R. D. Doc. PhDr. Ing. Miloš RABAN, Th.D. (09.01.2011)
Zemřel mikulovský probošt - Stanislav Krátký (15.11.2010)
Zemřel P. Antonín Němčanský (10.11.2010)
Zemřel novokněz Pavel Jiřík (12.10.2010)
Papež Benedikt XVI. jmenoval své nové kaplany (28.09.2010)
Kněžský zvon sv. Janů pro Nepomuk (12.09.2010)
Kardinál J. H. Newmann patronem kněží? (03.09.2010)
140. výročí narození P. Jana Šrámka (02.08.2010)
Kněžské osobnosti - zajímavá výstava a kniha (30.07.2010)
Zemřel Mons. Metoděj Kotík (21.07.2010)
Jáhenské svěcení v Českých Budějovicích (12.07.2010)
Jáhenské svěcení (05.07.2010)
Přednáška na téma Uzdravení žen po potratu: role kněží (17.06.2010)
Benedikt XVI. zakončil Rok kněží (14.06.2010)
Výroční den služebníka Božího R. D. Jana Buly (25.05.2010)
Kněžské svěcení (16.05.2010)
Výzva k modlitbám za naše kněze (14.05.2010)
Nový web pražského semináře (12.05.2010)
Nejvýznamnější žijící rodák ze Šumné (10.05.2010)
Vzpomínka na kardinála Tomáše Špidlíka (03.05.2010)
Myšlenky ze zajímavého článku v Katolickém týdeníku (29.04.2010)
Poděkování za dar kněžství (21.04.2010)
Boží požehnání - sv. Jan Eudes mluví i k našim kněžím v dnešní době (16.04.2010)
Vzpomínkové bohoslužby (11.04.2010)
Střihomet je využíván i na Bílou sobotu (10.04.2010)
Stalo se u vsi Petrovskaja (08.04.2010)
Připojte se k modlitbě Růžence za kněžská povolání (23.03.2010)
Zemřel P. František Grmolec (23.03.2010)
P. Josef Fiala oslaví 60 roků kněžství (23.03.2010)
První kněžský zvon pro Nepomuk (18.03.2010)
Promluva P. Miloslava Fialy, OPraem v Číhošti (17.03.2010)
Poselství Svatého Otce k pastoraci povolání (13.03.2010)
Slovo předsedy Matice Velehradské (22.02.2010)
Povolání ke kněžství (15.02.2010)
Jak se schylovalo k mému pohřbu (02.02.2010)
Výstava k 60. výročí svěcení P. Václava Peši - pozvánka a foto (07.01.2010)
Výstava k 60. výročí svěcení P. Václava Peši (16.12.2009)
Vánoční dárek pro kněze - tvá modlitba (15.12.2009)
Promlvy P. Mariana Kuffy - nepřehlédněte! (07.12.2009)
Osm praktických rad pro Rok kněží (05.12.2009)
Svatý Jozef Damien De Veuster (01.11.2009)
Modlitba Svatého Otce Benedikta XVI. za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu (10.10.2009)
Interdiecézní projekt v Roce kněží - kněžské zvony pro Nepomuk (09.10.2009)
Setkání za obnovu a posvěcení života kněží na Blatnické hoře (28.07.2009)
Fara Chvalatice - vítáme otce Vladimíra Cyrila (27.07.2009)
Myšlenky z kázání P. Antonína Šuránka při rekviem za Jana Palacha (18.07.2009)
Denní modlitba za kněze (01.07.2009)
Modlitby za kněze (16.06.2009)
Novéna za kněze (11.06.2009)
Kněžské svěcení (05.06.2009)
400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra (20.03.2009)
Už jste napsali mail otci Františkovi??? (10.12.2008)
Zakládající člen FATYMu otec Pavel Zahradníček odešel do kláštera (12.10.2008)
P. Kuffa a jeho promluva v Trnavě - to stojí za poslechnutí... (27.09.2008)
Kněžské svěcení v Brně (02.07.2008)
Svěcení a primiční mše svatá Jana Bezděka (24.06.2008)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 05. 07. 2014 | 7412 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 28/2012
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace