Zajímavé...

Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem

Tři králové Brno 09 Člověk je Božím stvořením. Bůh stvořil člověka a ne člověk Boha. Projekt spásy je člověku nabídnut Bohem a ne člověk ho nadiktoval Bohu. Tento rozdíl mezi tím, kdo je spasitel a tím, kdo má být spasen je velmi důležitý moment poznání u každého jednotlivého člověka. Bůh a člověk nejsou si rovnocenné bytosti, což ale nebrání jednotlivému člověku si to myslet a na základě svobodné vůle podle toho i jednat.

Přesně tuto svobodu využil i Lucifer, když odmítl se podřídit Božímu plánu. Člověk má stejnou možnost uznat Boha a podrobit se Boží vůli, nebo se zahrát na Boha a měnit to, co Bůh ustanovil.

Odpouštět může pouze ten, komu se ublížilo. Pokud Vám někdo rozbije auto, bylo by uspokojující pro Vás, kdyby Vašemu viníkovi odpustil Váš soused? To, v jaké míře bude za rozbité auto udělána náprava, závisí na tom, jaké zadostiučinění bude požadovat ten, komu byla učiněna újma. V tomto případě jste to vy, kdo řekne, jestli Vám stačí omluva nebo i hmotné odškodnění nebo požadujete i květiny pro vlastní manželku, která utrpěla psychickou újmu. Vy jste ten, kdo ví, co je třeba udělat, aby se ve vás nabyl pocit, který jste měl před tím, než se daná negativní událost uskutečnila. Jak byste se cítil, kdyby Váš soused rozhodl za Vás, co Vám jako oběti stačí?

Především si však představte, že jste viníkem a toužil byste po odpuštění. Uspokojil byste se s tím, kdyby Vám daný soused řekl, co stačí udělat, abyste dosáhl uspokojení?

Hříchem člověk uráží Boha, který je dokonalý. Ježíš Kristus nám dal za úkol tady na zemi dosáhnout dokonalosti, protože Otec na nebesích je dokonalý. Ježíš poznal padlou lidskou přirozenost a věděl, že člověk rád dává na misku vah srovnání, co získám, pokud poruším pravidla. Člověk, když se rozhoduje pro hřích, má pocit, že tím něco získá, i když jen dočasně.

sipa, CC0 Public Domain, pixabay.com


Proto Ježíš člověka upozorňuje, že nic nečistého nevstoupí do království nebeského. Hřích nás dělá nečistými. Odpustit hřích dokáže pouze Bůh. Pohoršení, které v Židech pokaždé rostlo, když Ježíš někomu odpustil hřích, pramenilo právě z toho poznání, že pouze Bůh má tuto pravomoc.

Starozákonní židé chápali to, co moderní člověk často nechápe. Bůh zkouší víru člověka v něj. Zkouší ji, jestli je vytrvalá a jestli je člověk svou vůli a představu ochoten podřídit té Boží. Před tím, než židé byli vysvobozeni z egyptského zajetí, Bůh přikázal Židům, aby zabili beránka, aby si jeho krví natřeli veřeje dveří. Vím, že pokud by se našel někdo, kdo by si řekl, že Bůh to tak nemyslel doslovně a mohu to udělat i jinak, v tu noc zahynul. Starozákonní oběť beránka, kterou Bůh přikázal slavit židům na památku přechodu však měla ještě detailnější požadavek. Při přípravě a pojídání Beránka, mu nemohla být zlomená ani jedna kost. Kolik lidí by tento požadavek považovalo dnes za banalitu? Kolik lidí by se rozhodlo časem říci, že to je detail a není důležité, zda nějakou kostičku zlomím nebo ne, že Bůh to myslel obrazně a ne doslovně?

Při ukřižování Ježíše Krista apoštolové zdůraznili, že Kristovi nebyla zlomená kost a to v souladu s tradicí a proroctvími Starého zákona. Tento z mnoha příběhů je třeba mít na paměti, když mluvíme o svátostech, které ustanovil Bůh. Bůh nemá nikdy povinnost vysvětlit člověku proč žádá to, co žádá. Právě proto první a největší ctnost vůči Bohu, je poslušnost.

Pro porozumění svátosti smíření si musíme nejdříve uvědomit rozměr hříchu. Když zhřešila Eva, Bůh neproklel pouze Satana jako pramen pokušení, ale také zemi a stvoření. Hřích měl dopad nejen na Evu a Adama, ale i na jejich pokolení. Eva s Adamem neobstáli ve zkoušce svého vztahu k Bohu stejně jako neobstál Lucifer. Každé Boží stvoření, andělé i člověk, mají svou Getsemanskou zahradu, kdy se musí na základě své svobodné vůle rozhodnout, jestli jsou na straně Boha nebo proti němu. A pramenem vší hříšnosti je vlastní pýcha. Lucifer z vlastní pýchy a nadřazenosti odmítl sloužit Boha tak, jak to Bůh požadoval.

Na zemi na rozdíl od nadpozemského světa má však člověk druhou šanci, kdy má možnost vyznat svůj hřích a obnovit svůj vztah s Bohem. Andělé tuto možnost nemají. Jakékoliv rozhodnutí andělů je vzhledem k jejich dokonalé znalosti všeho, co jim Bůh k jejich poznání předložil, věčné. Když člověk řekne Bohu ne, má možnost, pokud žije, změnit ne na ano. Anděl své ne nikdy za ano už změnit nedokáže. První nejjednodušší odpověď na otázku: proč svatá zpověď musí být před knězem, je, že proto, že Ježíš to tak nařídil.

Apoštolu Petrovi, prvnímu papeži, dal Bůh klíče od království nebeského v podobě možnosti odpouštět hříchy: komu hříchy neodpustíte, budou mu zadrženy, komu je odpustíte budou odpuštěny. Bůh nikde neřekl, že apoštolové mají odpouštět hříchy těm, kteří za nimi přijdou, těm ostatním odpustí on sám. Proč vůbec by dával právo odpouštět hříchy, kdyby to právo neměl důvod využívat? Abychom dosáhli odpuštění, musíme respektovat podmínky, které na odpuštění stanoví ten, jemuž bylo ublíženo. V tomto případě jde o Boha. A Bůh ustanovil svátost smíření.

Pramenem hříchu je pýcha. Proč má hříšný člověk výhrady zpovídat se před knězem? Protože je to akt, při kterém se cítí ponížen. Čím větší hřích spácháme, tím větší ostudu cítíme. Čím větší ostudu cítíme, tím větší ponížení pro nás je ji vyznat. Bohu samému nemusíme své hříchy připomínat, on je vidí v plné nahotě.

Vyznáním hříchu podle toho, jak to Bůh požaduje, však smiřujeme sebe s Bohem. Každý hřích je zlem vůči sobě, bližnímu a Svaté církvi. Kolikrát jsme slyšeli pohoršení adresované na nějakého věřícího. To je katolík? Vždyť dělá toto a tamto. Právě proto je třeba si uvědomit, že hříšný život zraňuje zvláštním způsobem Matku Církev. Naše hříchy slouží druhým na obviňování jí samotné a tak na zpochybňování její svatosti, kterou požívá ne díky hříšnému člověku, ale díky tomu, kdo ji založil - Ježíš Kristus, kdo ji udržuje při životě - Duch Svatý a díky svatým svátostem, které mají pomáhat bojující Církvi na zemi přijít k Bohu. Právě z tohoto důvodu potřebujeme odpuštění i samotné Církve jako společenství zraněného našimi hříchy.


Zdroj: svetlo sveta,

Převzato z www.lifenews.sk, článek z 31. 8. 2020 naleznete zde.

Cristo de la Preciosa Sangre. Huelva, Esculturayfotografía, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia


Katedrála Lublin, CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 09. 2020 | 2168 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace