Zajímavé...

Může být manželská krize pozitivním jevem?

ptáci-osamocení, www.pixabay.com, CC0 Public Domain / FAQ Jako lidské bytosti jsme neustále vystavováni riziku vzájemných konfliktů. V životě se dostáváme do mnohých krizových situacích, které jsme nuceni řešit. Krize však může být zdrojem nové vitality, lepší komunikace. To, co je pevné, je obyčejně postaveno na tvrdých základech.

Křik - výkřik partnera


V křesťanském chápání jsou "krize" či "kříže" předzvěstí vzkříšení. Manželské krize nejednou vyplývají jen z toho, že partneři neodpovídají na vzájemné výzvy, na volání po potřebě pozornosti, ocenění, vyslechnutí, pochopení. Na výzvu manželského partnera po smyslové radosti, uspokojujícím přístupu a pod. Krize bývají často volání o pomoc, výkřiky trpícího partnera. Mají podobu slz, trucu, mlčenlivosti, chuti po pomstě, jsou strachem, obavou, možná je v pozadí nejasné onemocnění. Nejednou ústí do agresivity, zneužívání léků nebo až k uchylování se k nevhodným utišujícím prostředkům jako jsou drogy, zejména alkohol.

Krize však může být i startovací plochou pro další vzlet. Nikdy nedoceníme důležitost vzájemných rozhovorů a odpuštění. Manželský pár může přímo "umírat na ticho". Domácí scéna je vlastně výkřik partnera, který chce toho druhého vytáhnout ven z uzavřenosti, zamlklosti. Chce ho probrat z ticha, do kterého se ukrývá za zprávami, novinami, televizí. "Kdyby se manželé uměli společně bavit, bylo by mnohem méně utrpení", říká manželský poradce Jean Gauthier, který považuje za největšího nepřítele věrnosti lhostejnost. Právě ta manželství zabíjí. Nevěra v sexuální oblasti bývá jen důsledek jiné nevěry. Otázky vzájemné komunikace najdeme dnes rozebrané v četných dílech. (Dobře jsou podány i v knize švýcarského psychiatra P. Tourniera Difficultés conjugales- slovenský překlad: Porozumenie v manželstve).

Problémová čtyřicítka


Zvláštní pozornost patří krizím v období čtyřicítky, kdy se manželé dostávají do širšího kontextu této "tranzitní fáze" života. Ta se často prožívá jako krizové období vlastního růstu, jako nějaké "druhé dospívání". Partner cítí nepochopení, protože najednou nechápe ani sám sebe. Symptomatické jsou pocity osamocení, rozčarování, vlastní i manželovy omezenosti, pochybnosti, deprese, nedostatek sebedůvěry, rozpolcenost a znechucení z dosavadní práce. Přítomná bývá lhostejnost k životu, neujasněné perspektivy, povědomí smrti a podobně. I tuto periodu je třeba akceptovat jako období růstu, jako čas proměny k plnější zralosti.

Pocity, o kterých jsme se zmínili, bývají příčinou zlověstného "démona du midi" (touha po dobrodružství života o poledni života), který je jinak řečeno známou "krizí čtyřicítky". Prof. Gautier v těchto stavech doporučuje, abychom i nadále důvěřovali životu, abychom v tichu a s respektem zůstávali věrni svému partnerovi. Teď přichází čas, abychom si uvědomili, že nemáme očekávat to, co nám partner nemůže dát. Abychom to, co může dát jen Bůh, hledali v Ježíši: pokoj, lásku, zahloubení se do sebe, schopnost sebedarování. Právě v našem vlastním nitru, kde zůstává Bůh, je třeba hledat naši nejhlubší touhu, která nám dává schopnost žít, byť by i všechno ostatní pominulo.

A dva už budou jedno...


...jen je třeba vědět, kterým z těch dvou," vtipně poznamenává na margo výroku spisovatel Bernard Shaw.

Manželskému vztahu vůbec neprospívá, když se manželé v úsilí o vzájemnou "věrnost" obětují natolik, že potlačí vlastní osobnost, uhasí svoje vlastní impulzy, když dají celkem stranou svoje šlechetné cíle, nebo mety, ke kterým je předurčil charakter jejich osobnosti.

Oblíbený manželský poradce a kněz, autor mnohých výborných publikací Denis Sonet, nazývá tento jev "fagocytózou" manželského partnera (v biologii pod tímto pojmeme rozumíme pohlcování jedné buňky, či baktérie druhou).

Jestliže máme zůstat věrni svému partnerovi, nejprve musíme zůstat věrni sami sobě. V hloubce tu nejde jen o naše momentální pocity, ale o věrnost svému hlubokému "já", tomu vnitřnímu a neměnnému bytí, které se pro výběr partnera definitivně rozhodlo, a tak vytvořilo trvalý svazek.

Život pro Boha v manželství


Věrnost je cesta svobody, kterou si denně vybíráme, zejména však tehdy, když se objeví něco nečekaného. Věrnost nás osvobozuje od momentálních chutí, od našich povrchních pocitů. Připoutává nás k tomu, co je v nás hluboké a trvalé. Vyžaduje pokrok v pravdě: "Pravda vás osvobodí". Je to postoj průhlednosti srdce. "Kráčet společně neznačí kráčet tím stejným krokem", říká spisovatelka a matka rodiny Chistine Ponsardová. V manželství jsme povoláni vzájemně se posvěcovat. Tady neexistuje jeden aspekt života, který by byl náš život s Bohem a druhý aspekt, náš manželský život. Je tu jen jeden život, život pro Boha v manželství. Víru nemůžeme prožívat tak, jako bychom byli svobodní, bez manželského partnera, a právě to je věrnost. Povolání každého z nás je jedinečné, a povolání každého ze dvou partnerů také. Není možné partnera kopírovat, napodobovat, ani dovolovat, aby jen on udával všemu tón podle jeho vlastní vůle. Stejně není žádoucí všechno vnitřní vyjadřovat navenek, protože duchovní život se v hloubce prožívá o samotě a v mlčenlivosti, i mezi manžely. Úsilí o manželskou věrnost je výzvou respektovat a umožňovat duchovní pokrok druhého z manželského páru bez toho, abychom ho chtěli řídit po svém, nebo poznat i to, co jednoduše nejde zprostředkovat.

Abychom ve věrnosti vytrvali...


Přibližme si ještě několik doporučení otce Soneta z knihy Réssir notre couple (Dobrý manželský vztah). Právě ti manželé, kteří žijí v dobrém vzájemném vztahu, by si měli dávat velký pozor na nebezpečné setrvávání ve vlastní intimní uzavřenosti. Měli by se otevřít i jiným. Svůj vlastní duchovní vývoj by měli stále konfrontovat ve vzájemných dialozích. Lásku je třeba živit jako oheň, přikládat na něj malá polínka, a to stálou pozorností. Občas by si měli připravit vynalézavá překvapení. Manželskému partnerovi je třeba dopřát i chvíle svobody, dát mu právo na jeho vlastní existenci. Svobodu by neměli hledat mimo svojí vlastní dvojice, ale právě v jejím nitru by se měli cítit svobodní. Vždy by si měli najít čas pro sebe, pěkné chvíle by měli prožít i jako manželé sami, jen ve dvojici. Nakonec, měli by být otevřeni radám, měli by se umět poradit s psychologem, s knězem, s přítelem, s někým třetím. A vždy je tu výzva k bdělosti, protože láska se uchovává v křehkých nádobách.

Setrvat ve věrnosti může být problematičtější v případech, kdy je naše vlastní identita nějakým způsobem zraněná. Máme však k dispozici nadpřirozené prostředky. Tajemstvím úspěchu manželů je Boží přítomnost mezi nimi. Bůh nás stvořil ke svému obrazu. Udělal z nás rodinnou bytost k obrazu sv. Trojice. Bez přestání nás zve vstoupit do dynamiky lásky, která sjednocuje tyto tři Božské osoby.

Aktivovat milosti


Pokud mají manželé problémy, nejlepší terapií je modlitba k Duchu Svatému. Zapomněli jsem na poklady milosti, které dává Církev osobám v nebezpečí, zapomněli jsme na sílu svátosti manželství. Tradice církevních otců, včetně sv. Jana Zlatoústého, mluví "o manželských Letnicích" při společné modlitbě k Duchu Svatému. Bůh si přeje nadevše, aby mohl navštívit svůj lid. Můžeme se spolu modlit i v tichu, adorovat Pána, chválit ho, odříkávat desátek, být spolu na mši svaté. Milosti plynoucí ze svátosti manželství je třeba "aktivovat". A právě ty uzdraví naše rodiny. Do manželského života je třeba přijmout Boží lásku, ve které se každá jedna ze tří Božských Osob přijímá a dává...

Na závěr si připomeňme myšlenky Jana Pavla II. rodinám během návštěvy v Saint-Anne d´Auray ve Francii, v září roku 1996: "Manželský život není nikdy bez zkoušek. Přináší i bolestné chvíle, kdy se nám zdá, že láska se vytrácí a důvěra v druhého i v sebe selhává. Manželé načerpají sílu ve sjednocení se s pocity Krista v noci Velkého pátku. Mnozí zakusili, jak prožitá zkouška přispívá k očištění lásky. Manželé však budou prožívat i intenzivní chvíle radosti, která vyplývá z jejich spojení v lásce a připomíná, že i přes všechno utrpení přichází oslňující světlo a konečné vítězství Velikonočního rána. Svátost manželství má tak paschální strukturu.

Cestou odpuštění můžeme opět nabýt sebedůvěru a nastolit vzájemné sjednocení. Hodnotný manželský a rodinný život je možný jen díky neustálému úsilí o obrácení se a zřeknutí se vlastního egoismu.

Převzato z zastolom.sk, 27. září 2014 článek naleznete zde.

Autor: Anna Kováčová-Habovštiaková

svatební pár, lavička, květiny, Public Domain CCO, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 08. 11. 2014 | 6909 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace