Zajímavé...

Mou povinností jakožto biskupa je varovat Západ - rozhovor s kardinálem Sarahem

CCO, pixabay.com Kardinál v tomto exkluzivním interview pro časopis La Nef hovoří o své nové knize.
Je to třetí kniha rozhovorů s Nicolasem Diatem: Den se již nachýlil. Kniha předkládá neochvějnou diagnózu, ale je plná naděje uprostřed duchovní a morální krize Západu.

V první části své knihy líčíte „duchovní a náboženský kolaps“. Jak se tento kolaps projevuje? Týká se jenom Západu, nebo zasahuje i ostatní části světa, jako například Afriku?

Duchovní krize postihla celý svět. Ale její zdroj je v Evropě. Lidé na Západě jsou vinni tím, že odmítli Boha. A nejen že Boha odmítli. Friedrich Nietzsche, kterého lze považovat za mluvčího Západu, prohlásil: „Bůh zemřel! Bůh je mrtev! My jsme ho zabili...“ Zavraždili jsme Boha. A vzhledem k tomu, že Bůh je pro lidi mrtev, Nietzsche jej nahradil prorockým „Nadčlověkem“.

Duchovní kolaps tak nese zcela západní charakter. Konkrétně bych chtěl zdůraznit odmítnutí otcovství. Naši současníci jsou přesvědčeni, že abychom mohli být svobodní, nesmíme být na nikom závislí. To je však tragický omyl. Lidé na Západě jsou přesvědčeni, že dostávat něco je v rozporu s důstojností lidské osoby. Ale civilizovaný člověk je dědicem, dostává dějiny, kulturu, jazyk, jméno, rodinu. Právě to jej odlišuje od barbara. Když odmítneme začlenit se do sítě závislosti, dědictví a původu, ocitneme se nazí v džungli konkurenčního hospodářství odkázáni pouze sami na sebe. Protože když člověk odmítne uznat, že je dědicem, je odsouzen do pekla liberální globalizace, v němž se vzájemně střetávají zájmy jednotlivců a kde nevládne jiný zákon než snaha vytvářet zisk za každou cenu.

V této knize však chci lidem na Západě ukázat, že skutečnou příčinou tohoto odmítnutí převzít své dědictví a tohoto odmítnutí otcovství je jejich odmítnutí Boha. Od něho dostáváme svou přirozenost jakožto muži a ženy. To je pro moderní mysl neúnosné. Genderová ideologie je luciferovské odmítnutí přijmout pohlavní přirozenost od Boha. A tak se někteří bouří proti Bohu a zbytečně se mrzačí, aby změnili své pohlaví. Ale ve skutečnosti nic zásadního na své bytosti jakožto muže či ženy nezmění.

Západ odmítá přijímat a bude přijímat jenom to, co si sám pro sebe zkonstruuje. Transhumanismus je konečným avatarem tohoto hnutí. Jelikož je lidská přirozenost Božím darem, stává se pro západního člověka nesnesitelnou.

Tato vzpoura je od počátku duchovní povahy. Je to satanova vzpoura proti daru milosti. V zásadě se domnívám, že západní člověk odmítá být spasen Boží milostí. Odmítá přijmout spásu a chce si ji pro sebe sám vytvořit. „Základní hodnoty“ prosazované OSN jsou založeny na odmítnutí Boha, které připomíná bohatého mládence z evangelia. Bůh shlíží na Západ a miluje ho, protože udělal úžasné věci. Bůh jej k sobě zve, ale Západ se k němu otočil zády. Dává přednost tomu bohatství, které si vytvořil sám.

Afrika a Asie zatím nejsou zcela kontaminovány genderovou ideologií, transhumanismem nebo nenávistí k otcovství. Ale mocný západní neokolonialistický duch a vůle ovládat činí na tamější země nátlak, aby tyto smrtící ideologie přijaly.

Píšete, že „Kristus nikdy neslíbil svým následovníkům, že budou tvořit většinu“ (s. 34), a dále pokračujete: „I přes největší úsilí misionářů církev svět neovládla. Poslání církve je misí lásky a láska neovládá“ (s. 35). Dříve jste napsal: „Je to ‚malý pozůstatek‘, který zachránil víru.“ Dovolte tedy smělý dotaz: V čem přesně je tedy problém, když vidíme, že tento „malý pozůstatek“ skutečně existuje a dokáže přežít i ve světě, který je vůči víře nepřátelský?

Křesťané musí být misionáři. Nemohou si nechávat poklad víry pro sebe. Misie a evangelizace zůstávají naléhavým duchovním úkolem. A jak píše sv. Pavel, každý křesťan by měl být schopen říct: „Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium; nemohu jinak, běda mně, kdybych nekázal.“ (1K 9,16) Dále, „Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“ (1Tm 2,4) Jak bychom mohli zůstat nečinní, když tolik duší nezná jedinou pravdu, která nás osvobozuje – Ježíše Krista? Převládající relativismus považuje náboženský pluralismus sám o sobě za dobrý. Ne! Plnost zjevené pravdy, kterou katolická církev přijala, musí být předávána, hlásána a kázána.

Cílem evangelizace není panování nad světem, ale služba Bohu. Nezapomínejme, že Kristovým vítězstvím nad světem je... kříž! Naším záměrem není získat moc nad světem. Evangelizace se provádí skrze kříž.

Mučedníci jsou prvními misionáři. V očích lidí je jejich život neúspěšný. Cílem evangelizace není „vydávat počet“ jako sociální média, která chtějí „šířit klepy“. Naším cílem není stát se populárními v médiích. Chceme, aby byla každá duše spasena Kristem. Evangelizace není otázkou úspěšnosti. Je to hluboce niterná a nadpřirozená realita.

Chtěl bych se vrátit k jednomu z vašich postřehů v předchozí odpovědi. Chcete říct, že evropské křesťanství, kde se křesťanství dokázalo prosadit v celé společnosti, bylo jen jakýmsi krátkým intermezzem v dějinách; že by nemělo být chápáno jako vzor v tom smyslu, že v Evropě křesťanství „dominovalo“ a vnucovalo se prostřednictvím určitého sociálního nátlaku?

Společnost, která je prostoupena vírou, evangeliem a přirozeným právem, je rozhodně žádoucí. Je úkolem laických věřících, aby ji vytvořili. To je jejich skutečné povolání. Pracují pro dobro všech, když budují obec v souladu s lidskou přirozeností a otevřeni Božímu zjevení. Ale církev má mnohem vyšší cíl než budovat nějakou konkrétní společnost. Církev má pověření hlásat spásu, která je nadpřirozenou realitou. Spravedlivá společnost připravuje duše k přijetí Božího daru, ale nemůže poskytnout spásu. Na druhou stranu, může existovat společnost, která je spravedlivá a žije v souladu s přirozeným právem, aniž by v duších lidí působil dar milosti? Je tedy nezbytně nutné hlásat jádro naší víry: jenom Ježíš nás zachrání od hříchu. Avšak je nutno zdůraznit, že evangelizace není úplná, když se drží společenských struktur. Společnost inspirovaná evangeliem chrání slabé před důsledky hříchu. A naopak, společnost oddělená od Boha se rychle mění v diktaturu a stává se hříšnou strukturou podněcující lidi ke zlému. Proto můžeme říct, že nemůže existovat spravedlivá společnost, pokud v její veřejné sféře není místo pro Boha. Stát, který oficiálně zastává ateismus, je nespravedlivý stát. Stát, který odsouvá Boha do soukromé sféry, se odřezává od pravého zdroje práva a spravedlnosti. Státu, který předstírá, že staví práva pouze na dobré vůli a nehledá základ zákonů v objektivním řádu přijatém od Stvořitele, hrozí, že propadne totalitarismu.

V průběhu evropských dějin jsme se přesunuli od společnosti, v níž skupina převažovala nad jednotlivcem (holismus ve středověku) – typu společnosti, který existuje v Africe a nadále charakterizuje islám – ke společnosti, v níž je jednotlivec od skupiny osvobozen (individualismus). Obecně lze říct, že jsme přešli od společnosti, v níž převládala touha nalézt pravdu, ke společnosti, v níž převládá touha po svobodě. Církev vytváří své učení tváří v tvář tomuto vývoji a na Druhém vatikánském koncilu vyhlásila právo na náboženskou svobodu. Jaké je podle vás postavení církve vzhledem k této evoluci? Existuje možnost dosáhnout rovnováhy mezi dvěma póly „pravdy“ a „svobody“, ačkoli jsme zatím spíše přešli od jednoho extrému ke druhému?

Není správné hovořit o „rovnováze“ mezi dvěma póly: pravdou a svobodou. To by totiž předpokládalo, že tyto skutečnosti si jsou cizí a vzájemně protikladné. Svoboda je v podstatě sklon k tomu, co je dobré a pravdivé. Pravda má být poznána a svobodně přijata. Svoboda, která není orientována na pravdu a pravdou vedena, je nesmyslná. Omyl nemá žádná práva. Druhý vatikánský koncil připomněl skutečnost, že pravdu lze prosadit pouze silou pravdy samotné, a nikoli nátlakem. Připomněl také, že respekt k lidem a k jejich svobodě by nás v žádném případě neměl činit lhostejnými k pravdě a dobru.

Zjevení je prolomením Boží pravdy do našeho života. Nijak nás neomezuje. Bůh, který se nám dává a zjevuje se, respektuje svobodu, kterou sám stvořil. Věřím, že stavění pravdy a svobody do protikladu je plodem chybného pojetí lidské důstojnosti.

Moderní člověk svou svobodu hypostatizuje a absolutizuje do té míry, že věří, že ji ohrozí, když přijme pravdu. Přijmout pravdu je však tím nejkrásnějším svobodným skutkem, jaký člověk může vykonat. Vaše otázka podle mého názoru prozrazuje, že krize západní morálky je ve skutečnosti hlubokou krizí víry. Západní člověk se bojí, že ztratí svobodu, když přijme dar pravé víry. Raději se uzavře uvnitř svobody, která je zcela bez obsahu. Akt víry je setkání svobody a pravdy. Proto v první kapitole své nové knihy trvám na tom, že nastala krize víry. Naše svoboda dochází naplnění, když přitaká zjevené pravdě. Pokud svoboda odmítne Boha, popře sebe samu. Udusí se.

Obšírně se zabýváte krizí kněžství a zastáváte se kněžského celibátu. Co považujete za hlavní příčinu sexuálního zneužívání nezletilých kněžími a co si myslíte o summitu, který se na toto téma koná v Říme?

Domnívám se, že krize kněžství je jedním z hlavních faktorů krize v církvi. Připravili jsme kněze o identitu. Vytváříme kněze, kteří si myslí, že nemusí být skutečnými muži. Ale kněz je v zásadě pokračováním Kristovy přítomnosti mezi námi. Neměl by být definován tím, co dělá, ale tím, čím je: ipse Christus, samotný Kristus. Odhalení mnoha případů sexuálního zneužívání nezletilých prozrazuje obrovskou duchovní krizi, závažnou, hlubokou a tragickou propast mezi knězem a Kristem.

Samozřejmě existují sociální faktory: krize z 60. let a sexualizace společnosti, která se obrátila proti církvi. Ale musíme mít odvahu jít dál. Kořeny této krize jsou duchovní povahy. Kněz, který se nemodlí nebo dělá ze svátostí divadlo, obzvláště z eucharistie, kněz, který se jen zřídka zpovídá a který nežije konkrétně jako druhý Kristus, je odříznut od zdroje svého vlastního bytí. Výsledkem je smrt. Věnuji tuto knihu kněžím na celém světě, protože vím, že trpí. Mnozí z nich se cítí opuštěni.

My biskupové neseme velkou část odpovědnosti za tuto krizi kněžství. Byli jsme jim otci? Neslouchali jsme jim, porozuměli jim a vedli je? Dávali jsme jim příklad? Až příliš často se diecéze přetvářejí v administrativní struktury. Pořádá se obrovské množství setkání. Biskup by měl být vzorem kněžství. Ale my sami zdaleka nejsme těmi nejochotnějšími modlit se v tichosti nebo vést denní modlitbu církve v katedrále. Obávám se, že jsme se ztratili v podružných, profánních povinnostech.

Místo kněze je na kříži. Když slaví mši, je u zdroje celého svého života, totiž u kříže. Celibát je konkrétním prostředkem, který nám umožňuje prožívat toto tajemství kříže v našem životě. Celibát vepisuje kříž přímo do našeho těla. Proto je celibát pro moderní svět nesnesitelný. Celibát je pohoršením pro moderní lidi, protože kříž je pohoršením.

Chtěl bych touto knihou kněze povzbudit. Chci jim říct: milujte své kněžství! Buďte hrdí na ukřižovaného Krista! Nebojte se nenávisti světa! Jako otec a bratr chci vyjádřit svou lásku ke kněžím na celém světě.

V knize, která vyvolala určitý rozruch (In the Closet of the Vatican od Frédérica Martela), autor vysvětluje, že ve Vatikánu je mnoho homosexuálních prelátů. Považuje za důvěryhodné tvrzení Mons. Vigana o vlivu mocné sítě homosexuálů uvnitř kurie. Co si o tom myslíte? Existuje v samotném centru církve problém s homosexuály – a pokud ano, proč je to tabu?

Dnes církev žije s Kristem uprostřed urážek utrpení Páně. Hříchy členů církve se jí vracejí zpět jako údery do tváře. Někteří se snaží tyto hříchy využít jako nástroj nátlaku na biskupy. Další chtějí, aby biskupové přijali úsudky a jazyk světa. Někteří biskupové tomuto tlaku podlehli. Vidíme, jak vyzývají k opuštění kněžského celibátu nebo zveřejňují nesprávná prohlášení o homosexuálním chování. Mělo by nás to překvapovat? Samotní apoštolové v Getsemanské zahradě selhali. Opustili Krista v jeho nejtěžší hodině.

Musíme být realističtí a konkrétní. Ano, jsou tu hříšníci. Ano, jsou tu nevěrní kněží, biskupové, a dokonce i kardinálové, kteří nežijí cudně. Ale také – a to je rovněž velmi závažné – se nedrží věroučné pravdy! Matou věřící křesťany svými nejasnými a dvojznačnými slovy. Ředí a falšují Boží slovo, jsou ochotni je překrucovat a ohýbat, jen aby si získali přízeň světa. To jsou Jidášové našich dnů.

Hřích by nás neměl překvapovat. Naopak, musíme mít odvahu jej jako hřích označit. Nesmíme se bát znovu objevovat prostředky duchovního boje: modlitbu, pokání a půst. Musíme být prozíraví, abychom mohli trestat nevěrnost. Musíme najít konkrétní způsoby, jak jí zabránit. Věřím, že bez společného modlitebního života, bez alespoň minimálního bratrského života kněží, je věrnost pouhou iluzí. Musíme hledět na vzor ve Skutcích apoštolských.

Co se týče homosexuálního chování, nechyťme se do pasti manipulátorů. V církvi není „problém s homosexuály“. Je tu problém hříchu a nevěry. Nepřebírejme slovník ideologie LGBT. Homosexualita nedefinuje identitu osob. Popisuje určité deviantní, hříšné a zvrácené skutky. Léky na tyto skutky stejně jako na ostatní hříchy jsou známé. Musíme přijít ke Kristu a dovolit mu, aby nás obrátil. Když k provinění dojde veřejně, musí být uplatněny tresty stanovené církevním právem. Trest je milosrdný, je skutkem milosrdenství a bratrské lásky. Trest napravuje škodu způsobenou obecnému dobru a umožňuje viníkovi zachránit se. Udělení trestu je součástí otcovské role biskupů. A konečně, musíme mít odvahu jasně aplikovat řády týkající se přijímání seminaristů. Muži, jejichž psychika je hluboce a trvale zakotvena v homosexualitě, nebo ti, kdo se chovají licoměrně a lžou, nemohou být přijati jako kandidáti kněžství.

Jedna kapitola je věnována „krizi církve“. Do jaké doby přesně stanovujete počátek této krize a v čem spočívá? Konkrétně, jaký má podle vás vztah „krize víry“ a krize „morální teologie“? Objevila se jedna dříve než druhá?

Krize církve je především krizí víry. Někteří chtějí, aby církev byla lidskou a horizontální společností. Chtějí, aby se vyjadřovala jazykem médií. Chtějí, aby byla populární. Naléhají na to, aby nehovořila o Bohu, ale aby se plně věnovala jenom sociálním problémům: migraci, ekologii, dialogu, kultuře setkávání, boji s chudobou, za spravedlnost a mír. To jsou samozřejmě důležité otázky, před kterými církev nemůže zavírat oči. Ale taková církev by nebyla pro nikoho zajímavá. Církev je zajímavá pouze tehdy, když umožňuje setkání s Ježíšem. Je legitimní pouze tehdy, když nám předává Boží zjevení. Když bude církev přetížená lidskými strukturami, bude bránit tomu, aby v ní a skrze ni svítilo Boží světlo. Jsme v pokušení domnívat se, že naše skutky a naše myšlenky zachrání církev. Bylo by lepší začít tím, že ji necháme, aby se zachránila sama.

Myslím si, že se nacházíme v přelomové době v dějinách církve. Církev potřebuje hlubokou, radikální reformu, která musí začínat reformou života kněží. Kněží musí být posedlí touhou po svatosti, po dokonalosti v Bohu a věrnosti učení toho, kdo je vyvolil a poslal. Celá jejich bytost a veškeré jejich jednání musí být dány do služby svatosti. Církev je sama o sobě svatá. Naše hříchy a naše světské zájmy brání tomu, aby se její svatost šířila. Je načase odložit všechna tato břemena a dovolit církvi, aby konečně vypadala tak, jak ji Bůh vytvořil. Někteří se domnívají, že dějiny církve jsou poznamenány strukturálními reformami. Já jsem přesvědčen, že dějiny mění světci. Struktury následují a nedělají nic jiného, než že udržují to, co způsobili světci.

Potřebujeme světce, kteří se odváží vidět vše očima víry, kteří budou mít odvahu nechat se osvítit Božím světlem. Krize morální teologie je důsledkem dobrovolné slepoty. Odmítáme hledět na život skrze světlo víry.

V závěru své knihy hovořím o jedu, kvůli němuž všichni trpíme: o smrtícím ateismu. Prostupuje všechno, dokonce i naše debaty v církvi. Spočívá v tom, že dovolíme, aby radikálně pohanské a světské způsoby myšlení či života existovaly vedle sebe s vírou. A jsme s tímto nepřirozeným soužitím docela spokojeni! To ukazuje, že je naše víra zředěná a nekonzistentní! První reformou, kterou potřebujeme, je reforma srdcí. Už nesmíme dělat kompromisy se lží. Víra je jak pokladem, který musíme chránit, tak silou, která nám umožňuje jej bránit.

Druhá a třetí část vaší knihy je o krizi západní společnosti. Je to nesmírně obsáhlé téma a vy se dotýkáte tolika významných bodů – od šíření „kultury smrti“ po problémy konzumerismu spjatými s globálním liberalismem, přes otázky identity, islamismu a tak dále – není možné se zde zabývat všemi. Který z těchto problémů vám připadá nejdůležitější a co jsou hlavní příčiny úpadku Západu?

Nejprve bych rád vysvětlil, proč si já, syn Afriky, dovoluji vyjadřovat se k Západu. Církev je strážkyní civilizace. Jsem přesvědčen, že západní civilizace v současné době prochází strašlivou krizí. Ta dosahuje extrému sebezničující nenávisti. Stejně jako při pádu Říma se elita zajímá jen o zvyšování pohodlí svého každodenního života a lid je umrtvován stále vulgárnější zábavou. Mou povinností jakožto biskupa je Západ varovat! Barbaři jsou již ve městě. Barbaři jsou všichni ti, kdo nenávidí lidskou přirozenost, všichni ti, kdo pošlapávají smysl pro posvátno, všichni ti, kdo nemají úctu k životu, všichni ti, kdo se bouří proti Bohu Stvořiteli člověka a přírody. Západ je zaslepen vědou, technologiemi a touhou po bohatství. Lidé jsou kvůli lákadlu bohatství, které jim liberalismus vkládá do srdcí, jako omámení. Zároveň pokračuje tichá tragédie potratů a eutanázie a pornografie a genderová ideologie ničí děti a dospívající. My tomuto barbarství přivykáme. Už nás ani nepřekvapuje! Chci volat na poplach a toto mé volání je také voláním lásky. Činím tak se srdcem plným synovské vděčnosti Západu za misionáře, kteří umírali v mé africké zemi a kteří mi předali vzácný dar víry v Ježíše Krista. Chci následovat jejich vedení a převzít jejich dědictví!

Jak bych mohl nezmínit hrozbu, kterou představuje islamismus? Muslimové pohrdají ateistickým Západem. Uchylují se k islamismu jako odmítnutí konzumní společnosti, která je jim nabízena jako náboženství. Může jim Západ jasně představit víru? K tomu by musel znovu objevit své křesťanské kořeny a identitu. V zemích třetího světa je Západ považován za ráj, protože je ovládán komerčním liberalismem. To podporuje příliv migrantů, tolik tragický pro identitu národů. Západ, který popírá svou víru, svou historii a svou identitu, je odsouzen k pohrdání, k smrti a zmizení.

Ale rád bych poukázal na to, že vše je připraveno na obnovu. Vidím rodiny, kláštery a farnosti, které jsou jako oázy uprostřed pouště. Z těchto oáz víry, liturgie, krásy a ticha se Západ obrodí.

Svou nádhernou knihu uzavíráte oddílem nazvaným „Znovuobjevení naděje: Praktikování křesťanských ctností.“ Co tím myslíte? Jakým způsobem může být praktikování těchto ctností lékem na mnohotvárnou krizi, o níž v tomto rozhovoru mluvíte?

Neměli bychom si představovat nějaký speciální program, který nám poskytne lék na současnou mnohotvárnou krizi. Musíme prostě žít svou víru, plně a radikálně. Křesťanské ctnosti jsou vírou kvetoucí ve všech lidských schopnostech. Vyznačují cestu k šťastnému životu v souladu s Bohem. Musíme vytvářet místa, kde budou moci kvést. Vyzývám křesťany, aby vytvářeli oázy svobody uprostřed pouště vytvořené přebujelým kšeftařením. Musíme vytvářet místa, kde bude dýchatelný vzduch, či prostě, kde bude možný křesťanský život. Naše společenství musí do svého středu postavit Boha. Uprostřed laviny lží musíme být schopni nalézt místa, kde pravda nebude jenom vysvětlována, ale prožívána. Jinými slovy, musíme žít evangelium: ne o něm přemýšlet jako o utopii, ale konkrétním způsobem jej žít. Víra je jako oheň, ale musí hořet, aby mohla být předávána ostatním. Střežte tento posvátný oheň! Nechť vás hřeje uprostřed této zimy Západu. „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Ř 8,31) V době katastrof, zmatku a temnoty našeho světa nalézáme „světlo, které ve tmě svítí“ (viz J 1,5): Toho, který řekl „Já jsem ta cesta, pravda i život.“ (J 14,6)

Christophe Geffroy, zakladatel a ředitel katolického měsíčníku La Nef
Catholic Herald
Přeložil Pavel Štička

článek naleznete v časopise MONITOR 15, str. 12-15 (28. 7. 2019) V elektronocké podobě zde.

Kardinal Robert Sarah, foto: François-Régis Salefran, CC BY-SA 4.0, wikimediaSdílet

Související články:
Dopis biskupa Zdenka Wasserbauera k neděli Božího slova (21.01.2023)
Kardinál Sarah: „Náboženská svoboda na Západě ohrožena“ (25.12.2022)
Slovo otce biskupa Pavla k Tříkrálové sbírce (17.12.2022)
Pastýřský list pro 1. neděli adventní 2022 (04.12.2022)
„Synodálny proces jako nástroj na zmenu Cirkve?“ (24.11.2022)
Kardinál Müller: Musíme mít pevnou důvěru ve vítězství Krista (31.10.2022)
Kardinál Brandmüller: Liberální profesoři morální teologie a pokrokoví biskupové způsobují CHAOS v Církvi. (30.10.2022)
Španělsko: Biskup varuje před jistými návrhy synodu (27.08.2022)
Slovensko se loučí s kardinálem Jozefem Tomkem (11.08.2022)
Svatý stolec: Synodální cesta v Německu nemůže přijímat doktrinální rozhodnutí (24.07.2022)
První pastýřský list biskupa Pavla (02.07.2022)
Kardinál Burke žádá papeže o odvolání německých biskupů (01.06.2022)
Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně (26.05.2022)
Kázání Dominika kardinála Duky v Katedrále sv. Víta, Navalis, neděle L.P. 15. 5. 2022 (17.05.2022)
Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner (13.05.2022)
Dominik Duka: Není vinen jen voják, který znásilňoval. / Nepodporujte je! II. (04.05.2022)
Výzva Svatého otce Františka k Popeleční středě (02.03.2022)
Polsko: Arcibiskup Gadecki napsal kritický dopis německým prelátům o jejich Synodální cestě (23.02.2022)
George Weigel: Podkopávání II. vatikánského koncilu na obranu II. vatikánského koncilu (19.02.2022)
George Weigel: Tekutý katolicismus a německá synodální cesta (19.02.2022)
Ve svátek Panny Marie Lurdské přijel do Medžugorje nový apoštolský vizitátor + první promluva v Medžugorji a (video) rozhovor (16.02.2022)
Kardinál Dominik Duka reaguje na nenávistnou kampaň proti Benediktu XVI. (09.02.2022)
Útoky na Benedikta XVI. přicházení z církevních kruhů a vyvolávají ničení Církve (soubor článků) (09.02.2022)
Karol Dučák: Katolická církev během Druhého vatikánského koncilu ateistický komunismus odsoudila! (21.01.2022)
ECCLESIA DISCUTENS - Církev diskutující (16.01.2022)
Kázání pražského generálního vikáře otce biskupa Zdenka při Půlnoční – 25.12.2021 (26.12.2021)
Úvaha konvertity nad synodální cestou (23.12.2021)
Církev a vakcíny Kardinál Müller a arcibiskup Cordileone zpochybňují očkování (12.12.2021)
Modlitba za nového biskupa brněnské diecéze (03.12.2021)
Byl jmenován nový Apoštolský vizitátor pro Medžugorje (29.11.2021)
Karol Dučák: Jaký je správný vztah člověka k majetku ve smyslu sociální nauky Katolické církve? (31.10.2021)
Synoda - Jak se k ní postavit, nakolik se zajímat, zapojit? (video) (19.10.2021)
Kardinál Burke: vděčný za uzdravení a modlitbu růžence (18.10.2021)
'Jako biskup mám povinnost důrazně varovat Západ': interview s kardinálem Robertem SARAHEM (02.10.2021)
Nigerijský kardinál: "Eucharistii bychom nikdy neměli přijímat nehodně." (18.09.2021)
Přednáška kardinála Dominika Duky na Mezinárodním eucharistickém kongresu (11.09.2021)
Zemřel Mons. Henryk Hoser, SAC - Apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje (14.08.2021)
Děkovný list arcibiskupa Jána Orosche Mons. Gadeckemu z Polska za jeho (kritizované) kázání (17.07.2021)
Prohlášení ČBK k manželství stejnopohlavních párů (12.07.2021)
(Ke+) Kázání poznaňského arcibiskupa Stanisława Gądeckeho z nitranské cyrilo-metodějské pouti (09.07.2021)
Stanovisko Komise biskupů zemí Evropské unie k tzv. reportu Matić (30.06.2021)
Otec biskup Vojtěch povzbuzuje (26.04.2021)
Kardinál Comastri o zrazení Pána a úloze Panny Marie během umučení (22.04.2021)
Polští biskupové proti vakcíně na základě potratů (22.04.2021)
Slovensko: Arcibiskup Zvolenský: Ignorování požadavků Církve se stalo neudržitelné (27.03.2021)
Pastýřský list ke slavnosti Zvěstování Páně 2021 (21.03.2021)
Kardinál Sarah: Situace Církve - jako Velký pátek (14.03.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 2. část (23.02.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 1. část (21.02.2021)
Otevřený dopis kardinála Duky prof. Hořejšímu (19.02.2021)
Kardinál Dominik Duka: Považuji za svoji povinnost se zastat Jany Jochové, předsedkyně Aliance pro rodinu. (08.02.2021)
Katoličtí biskupové v listu Joeovi Bidenovi odsuzují "nespravedlnost, jakou je potrat" (27.01.2021)
Biskup: Křesťané se musí připravit na novou dobu mučednictví (25.01.2021)
Skotský biskup vyzývá katolíky celého světa připojit se k němu v zasvěcení Panně Marii (18.01.2021)
Pastýřský list na Nový rok 2021 (01.01.2021)
PF 2021 (31.12.2020)
Kardinál Müller: Politici nemají právo zakazovat mši (25.12.2020)
Kardinál Pujats: Společnost stvořila náhradní náboženství: Zdraví! (22.12.2020)
Kardinál Burke: Síly stojící za "Velkým restartem" zneužily COVID na prosazení své zlomyslné agendy (video + text) (22.12.2020)
Odpověď polských biskupů EU parlamentu: Je jen právo na život, ne ale na potrat (21.12.2020)
Rozštěp rtu – smrtelné postižení? (15.12.2020)
Polsko: Biskupové odmítají kritiku EU k zákonu o potratu (08.12.2020)
Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska (02.12.2020)
Kardinál Dominik Duka: Dopis arménskému velvyslanci (18.11.2020)
Kardinál Dominik Duka: Bělohorská poznámka ze mše na Bílé Hoře (11.11.2020)
Biskupové Polska: "S bolestí sledujeme eskalaci agrese" + Modlitba za pokoj (na základě listu Efesanům) (31.10.2020)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ke slavnosti Všech svatých (31.10.2020)
Vladyka Ján Babjak: Buďme vynalézaví a pozitivně naladěni (30.10.2020)
Arcibiskup Aupetit: Pandemie si žádá ohleduplnost, nikoliv teror (27.10.2020)
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obracejí na všechny věřící s následující výzvou: (23.10.2020)
Texaský biskup: Tyto volby jsou o posvátnosti života (14.10.2020)
Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence (09.10.2020)
Kardinál Sarah: Bůh nechce vykořeňovat lidi migrací (27.09.2020)
Kardinál Sarah: "Vraťme se s radostí k Eucharistii!" (22.09.2020)
Burácející homilie vladyky Cyrila Vasila v Michalovcích - Co dělá z lidí mučedníky nebo mučitele (07.09.2020)
Katoličtí biskupové odsuzují vakcíny proti koronaviru z buněk potracených dětí (07.09.2020)
Kard. Dominik Duka: Pár slov o Evropské unii (29.08.2020)
Libanon: Maronitský patriarcha prosí o pomoc (05.08.2020)
Biskup Schneider: Usmiřujme Ježíše v Eucharistii (25.07.2020)
Milan Šášik: Mám pocit, že nás někdo zahání do kouta (17.07.2020)
Kardinál Napier ostře kritizuje hnutí Black Lives Matter (+ Život Cirkvi vo svete 28/2020) (13.07.2020)
Postoj biskupů k produkci nakladatelství Vérité (08.06.2020)
Výzva kardinálů - VERITAS LIBERABIT VOS !!! (18.05.2020)
Kardinál Sarah: Nelze přistoupit na eucharistii za cenu profanace (04.05.2020)
Biskup: Vlády používají covid-19 na pronásledování Církve + Život Cirkvi vo svete 18/2020 (02.05.2020)
Vladyka Milan Chautur - KVĚTEN - NOVÝ ŽIVOT (snad nejen v přírodě) (01.05.2020)
Kardinál Brandmüller: Velikonoce v době pandemie jsou drama! (28.04.2020)
Kardinál Müller: "Pánem Církve není lid, ale Bůh" (26.04.2020)
Rozhovor: Kardinál Dominik Duka hostem Bratislavských Hanusových dnů (video) (26.04.2020)
* O tom zda se katolíci (zvláště mladí) vrátí na mše svaté? * O falešném obvinění a propuštění kardinála Pella (17.04.2020)
* Plačící kardinál Comastri při růženeci u sv. Petra (+ video) * Biskupové, modlete se se svým lidem svatý růženec (16.04.2020)
Církev a Velikonoce v době pandemie (16.04.2020)
Rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou (06.04.2020)
Pozdrav brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho (06.04.2020)
Velikonoční výzva českých a moravských biskupů (06.04.2020)
Mons. Ján Orosch: Nedejme se zastrašit natolik, že bychom se ze strachu zcela odloučili od Boha a Církve (video + text) (05.04.2020)
Poselství biskupa z Astany Mons. Athanasia Schneidera (31.03.2020)
'Nastal čas vložit veškerou svou naději v Boha' - bývalý prefekt pro nauku víry kdl. Müller (25.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - ZÁBAVA NEBO KARANTÉNA ...? (21.03.2020)
Půst na zastavení koronaviru (16.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Noe přinesl Bohu oběť díků, co udělá člověk dnes? (16.03.2020)
Výzva litoměřického biskupa z 12. 3. 2020 (13.03.2020)
Slovenští biskupové vyzývají k postu za odvrácení šíření koronaviru (13.03.2020)
* Prohlášení našich biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. 3. 2020 *+* Rozhodnutí biskupa V. Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvisloslosti (12.03.2020)
Polští biskupové: Zvyšte počet nedělních mší svatých v kostelích (10.03.2020)
Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob (10.03.2020)
Biskup Pascal Roland: Epidemie koronaviru nebo epidemie strachu? (10.03.2020)
Italští biskupové: Zrušení bohoslužeb působí utrpení kněžím i věřícím (09.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Rizika choroby duše a těla! (08.03.2020)
* Příklad z místa vážného ohrožení koronavirem + MODLITBA
* Benátský patriarcha chce jednat o návratu bohoslužeb do kostelů
(27.02.2020)
(Z) prohlášení Slovenských biskupů k parlamentním volbám 2020 (26.02.2020)
Pentos - pláč nad hříchy - Velkopostní promluva vladyky Milana Chautura (25.02.2020)
Mons. S. Stolárik, rožňavský biskup: Pravda a lež nebo - Rozhodněme se správně! (08.02.2020)
'Zůstaňme věrnými Kristovými bojovníky'- kard. Burke během mše sv. před 'Pochodem' (04.02.2020)
Arcibiskup Aupetit: Kým jsem já, abych dítě zbavoval jeho kořenů (03.02.2020)
Karol Dučák: Dobrodiní Tridentského koncilu (22.01.2020)
Arcibiskup Cyril Vasiľ jmenován administrátorem košické řeckokatolické eparchie. Předcházelo falešné obvinění eparchy M. Chautura (21.01.2020)
Nářek kardinála Saraha: Katolická církev ztratila smysl pro posvátno (23.12.2019)
Nová kniha biskupa A. Schneidera: Kristův triumf nad temnotou věku (26.11.2019)
Trnavská novéna 2019 - kázání kardinála Raymonda L. Burkeho (22.11.2019)
Biskup Vlastimil Kročil: Nesprávné pojetí svobody může ohrozit svobodu druhého (13.11.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle k 30. výročí svatořečení Anežky České (25.10.2019)
Arcibiskup Tasmánie: Kněží nemohou dodržovat zákony, které porušují zpovědní pečeť (20.09.2019)
Bohoslužba za Mons. ThDr. Jaroslava V. Polce (13.09.2019)
Kardinál Sarah: Evropa nepozná pokoj a radost, dokud se nevrátí k Bohu (01.09.2019)
Kardinál Sarah: Človek na kolenou je mocnější než svět (20.08.2019)
Arcibiskup varuje před veřejnými satanistickými mšemi (20.08.2019)
* Prohlášení předsedy polského episkopátu o světonázorovém totalitarismu
* Připojení se kardinála Dominika Duky
(09.08.2019)
Promluvy ze mší svatých na Mladifestu v Medžugorji (audio) (06.08.2019)
Cenná slova útěchy vzácného pastýře na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (08.07.2019)
Odpověď Kardinála Dominika Duky na otevřený dopis Pavla Černého (02.07.2019)
Vyznání pravd vztahujících se k nejčastějším omylům v životě Církve naší doby. (02.07.2019)
Kardinál Sarah: Svět i církev umírá, protože ubývaji ti, kdo se klanějí Bohu (26.06.2019)
Dopis kard. Duky primátoru Hřibovi ohledně Mariánského sloupu (25.06.2019)
Postačí, když bude papež František jen mlčet? (24.06.2019)
Kardinálové a biskupové vydali 'Deklaraci pravd víry' (+ Život Cirkvi vo svete 24/2019) (17.06.2019)
Kardinál Sarah: Nestaňme se mlčením komplici nové ideologie! (09.06.2019)
Kardinál Ouellet: Evropskou krizi lze překonat na základě duchovních hodnot (09.06.2019)
Kardinál Müller: Němečtí biskupové na absolutně špatné cestě (06.06.2019)
Rozhovor s kardinálem Eijkem: Katolík nemůže prohlásit, že Bůh stvořil homosexualitu (02.06.2019)
Kardinál Sarah: Hlavním problémem dnešní církve je strach (10.04.2019)
* Tiskové prohlášení biskupa Kročila
* Kardinál Duka: O kauze sexuálního zneužívání v českobudějovické diecézi jsem nevěděl
(29.03.2019)
Kardnál Sarah: "Dobrý pastýř položí i svůj život za své ovce!" (25.03.2019)
Anglický biskup: V Církvi chybí úsilí o svatost (16.03.2019)
Právo na vlastní názor / objektivní skutečnost (10.03.2019)
Vzpomínková mše svatá (08.03.2019)
Poselství nemocným Postní doba a velikonoce 2019 (05.03.2019)
100. výročí narození kardinála Špidlíka (27.02.2019)
Biskup Atanáš Schneider: Dar Božího synovství (24.02.2019)
Kardinál Burke: 'Zmatek a omyly' lídrů Katolické církve mohou být znamením konce časů
* Jak překonat krizi v současné Církvi?
(17.02.2019)
Pastýřský list o kráse kněžského povolání (15.02.2019)
Pastýřský list o studiu teologie (15.02.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován před devětadvaceti lety (15.02.2019)
Nový generální vikář brněnské diecéze (21.01.2019)
Pastýřský list na Nový rok 2019 (01.01.2019)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (21.12.2018)
Kardinál: Praktikující homosexualitu, antikoncepci, cizoložství nemohou dostat přijímání (01.11.2018)
Biskup: "Církev nesmí mít strach před pravdou" "Církev spí a Evropa bude islamizovaná! ... (27.10.2018)
Kardinál Sarah na synodě: Odvážněě hlásat nauku a ne ji ředit!
+ Život Cirkvi vo svete 43/2018
(27.10.2018)
Biskup Chaput vystoupil proti užívání zkratky LGBT v církevních dokumentech (06.10.2018)
Arcibiskup Zvolenský překvapil politiky (03.10.2018)
Co je za falešným obviněním biskupa Milana Chautura (20.09.2018)
Biskup Schneider: Ze strachu před perzekucí nepodepíší někteří kazašští preláti prohlášení (11.09.2018)
Ještě nikdy v historii nebyl společenský kredit biskupa na tak nízké úrovni (04.09.2018)
Útok na nebe: Přidejte se ke kardinálovi Burkovi v jeho výpravě za Církev a společnost (01.09.2018)
Fulton Sheen prorocky varoval před krizí křesťanství (17.08.2018)
Kardinál Bagnasco: Jedině návrat Boha na první místo může ubránit Evropu a lidskost (05.08.2018)
Argentinský biskup:,Potrat není právo, ale tragédie' + Zpravodajství Život Cirkvi vo svete 28/2018 (20.07.2018)
„Program LGBT je démonický útok na rodinu“, varoval kardinál Robert Sarah v USA (24.06.2018)
Biskup Schneider vysvětluje, jak se vypořádat s "heretickým kazatelem" (18.06.2018)
Vyprazdňování kostelů nezpůsobil Druhý vatikánský koncil (04.06.2018)
Jak to vidí... kardinál Dominik Duka (01.06.2018)
Kardinál Burke přijede na Slovensko, bude mít přednášku i tridentskou mši (25.04.2018)
Katolický biskup: čelíme 'děsivé nové době temna' (25.04.2018)
Kázání kardinála Dominika Duky - repatriace kardinála Berana (21. 4. 2018) (21.04.2018)
Návrat kardinála Berana: Loučení s Římem v Papežské koleji Nepomucenum (21.04.2018)
Biskupové nesouhlasí s divadelní hrou Naše násilí a vaše násilí (19.04.2018)
* Na počest kardinála Berana se v pátek rozezní zvony ve všech kostelích
* Dominik Duka: Kardinál Beran je velká postava našich dějin, nikdy se nen
(13.04.2018)
Kardinál Sarah: "Odsuzuji krizi víry zrádného duchovenstva" (10.03.2018)
Úsvit velké apostaze a prorocká slova bl. kardinála Johna Henryho Newmana (01.03.2018)
Kardinál Erdö: Základy demokracie se "otřásají" (26.02.2018)
Biskup Andreas Laun: "Homosexuální svazky žehnat nelze" (17.02.2018)
Kardinál Müller na mezinárodním sympoziu u příležitosti 25. výročí encykliky Veritatis splendor + rozhovor (16.02.2018)
Konec iluzí o Evropské unii ve zprávě Observatoria sociální nauky církve kardinála Van Thuâna (15.02.2018)
Všechno nejlepší, pane kardinále - Režisér Jiří Strach píše kardinálu Dominiku Dukovi. Připojte se i vy (14.02.2018)
Stojím za naším Otcem Arcibiskupem Dominikem Kardinálem Dukou (13.02.2018)
POVINNOST HÁJIT POSVÁTNOST MANŽELSTVÍ
- Rozhovor s Mons. Thomasem Paprockim
(12.02.2018)
Kard. Sarah: Křesťané jsou nejvíce pronásledováni na Západě. Chtějí zabít vaši víru (09.02.2018)
Kardinál Dominik Duka k výsledkům prezidentských voleb (29.01.2018)
Exorcista: Démonické aktivity dramaticky rostou (28.01.2018)
Zvolme prezidenta s Boží pomocí, modlitbou a užívejme rozum (26.01.2018)
Kardinál Burke: homosexualita je 'nenormální'. Církev se nemá co omlouvat za svou nauku (18.01.2018)
Výzva arcibiskupa. Jana Graubnera všem farnostem (18.01.2018)
Modleme se za kandidáty na prezidenta i za voliče, vyzývá arcibiskup Graubner (05.01.2018)
Apoštol Kristův Arcibiskup Fulton Sheen (8. 5. 1895 – 9. 12. 1979) (28.12.2017)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (20.12.2017)
Pět nástrah na dnešní církev (Z knihy kardinála Carla Caffarry) (19.12.2017)
Zednáři zůstávají exkomunikovaní, potvrdil italský biskup (15.11.2017)
Biskup Schneider: katolíci musí být připraveni stát se i mučedníky pro svou víru (26.10.2017)
Kardinál Müller: Luther jednal "proti Duchu Svatému" (26.10.2017)
Polští biskupové zůstanou v linii Jana Pavla II. a Benedikta XVI. (26.10.2017)
Evropští biskupové apelují na celý Evropský kontinent, aby oživil své křesťanské kořeny (20.10.2017)
(Aktualizováno) Dnes (14. 10.) v Olomouci vysvětili nové biskupy
Josef Nuzík a Antonín Basler pomocnými biskupy v Olomouci
(14.10.2017)
Kardinál Burke byl znovujmenovaný na post Vatikánského nejvyššího soudu (03.10.2017)
Přímluvy a Svatováclavské kázání ze Staré Boleslavy 28. září 2017 (29.09.2017)
Kardinál Burke: Jak překonat „zmatek a omyly“ v Církvi (21.09.2017)
Kardinál Sarah: Nejste muzeálními kuriozitami, jste katolíci římského ritu (17.09.2017)
Stanovisko předsedy Konference biskupů Slovenska k výstavě Body The Exhibition: (20.08.2017)
Kardinál Sarah: Křesťanské rodiny předvojem vzpoury proti nové diktatuře egoismu (14.08.2017)
Modleme se za milost obrácení pro Evropu, kterou tvoříme (18.07.2017)
* Benedikt XVI. vzpomíná na kardinála Meisnera
* Z duchovní závěti kard. Meisnera
(16.07.2017)
Kardinál Dominik Duka hostem TV Lux (10.07.2017)
Kardinál Burke: Doufám, že budu moci i nadále trpět pro víru (10.07.2017)
Kardinál Turkson: Takto to dál nejde. Evropa musí zavřít kohoutek africké imigrace (07.07.2017)
* Zemřel kardinál Joachim Meisner
* Zemřel bývalý vatikánský tiskový mluvčí
Joaquin Navarro-Valls
(07.07.2017)
Kardinál Caffarra: satan hází Bohu do tváře rukavici - "definitivní a hrozná výzva" (26.06.2017)
Polská konference biskupů: Žádné přijímání pro "znovu sezdané" (19.06.2017)
Lidská náboženství a Boží náboženství (31.05.2017)
Kardinál Sarah pojmenovává diktaturu hluku, která proniká i na mše sv. (28.05.2017)
Biskup Luigi Negri dětem z Manchesteru: "Ubohé děti společnosti, která nerozezná již více Zlo" (26.05.2017)
Katolická církev k rodině v české společnosti (29.04.2017)
EXKLUZIVNĚ! interview s kardinálem Burkem: "Je zde velmi nebezpečný zmatek a se zmatkem přijde rozdělení." (25.04.2017)
Papežův vyslanec kritizuje úsilí OSN regulovat populaci (22.04.2017)
Přípravný dokument XV. řádného generálního zasedání biskupské synody (19.04.2017)
Kardinál Sarah: Benedikt XVI. mlčky promlouvá (30.03.2017)
Muži minulosti a muži budoucnosti v Katolické církvi (27.03.2017)
Kardinál Vlk odešel (22.03.2017)
Biskup Schneider: Pokud mi biskup nebo papež přikáží hřešit, "musím odmítnout" (21.03.2017)
Rekviem za kardinála Miloslava Vlka v Brně (20.03.2017)
Slovenští biskupové rozhodli o znovuzasvěcení Slovenska Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie! (17.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKEHO RITU - 2. část (09.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKÉHO RITU 1 (03.03.2017)
Slovenští biskupové otevřeně: Křesťanství se s islámem nachází v permanentním konfliktu (25.02.2017)
Prohlášení ČBK k Pochodu pro rodinu a pro život (26.01.2017)
VÝSTAVA BRNĚNSKÁ DIECÉZE VE FOTOGRAFIÍCH (21.01.2017)
Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy (15.01.2017)
Výzva České biskupské konference k modlitbě a rozeznění zvonů (31.12.2016)
Přání k Vánocům od našeho biskupa Vojtěcha (24.12.2016)
Biskup Schneider: Církev již odpověděla na "Lutherovy chyby" (10.12.2016)
Horké téma! Papež odpověděl na dopis kardinálům (25.11.2016)
Kardinálové prosí papeže o vysvětlení Amoris laetitia (18.11.2016)
Kardinál Burke varuje před démonizací Trumpa (11.11.2016)
Biskup Schneider o soužití partnerů, změně pohlaví a ekumenismu (08.11.2016)
Připomínka reformace jako historický moment, ale spíše důvod k zármutku než k oslavám (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (4. část) (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (3. část) (24.10.2016)
Kardinál Parolin: lidská svoboda se absolutizuje, a člověku se upírá respekt k jeho svědomí (23.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (2. část) (22.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (1. část) (19.10.2016)
Kardinál Raymond Burke v České republice (11.10.2016)
Kardinál Dominik Duka: Potřebujeme vzpouru slušných a rozumných ludí (30.09.2016)
Poděkování otce biskupa Vojtěcha (05.09.2016)
Sekretář komise pro dialog s lefébvristy: Koncilní dokumenty nejsou nedispenzovatelné (19.08.2016)
Kardinál Sarah: "Ti, kteří tvrdí, že vykoření chudobu, překrucují Ježíšova slova - nejenže se mýlí, ale i lžou." (08.07.2016)
* Brno má nového pomocného biskupa, je jím P. Pavel Konzbul
* Záznam biskupské svěcení: Brno 29. 6. 2016 v katedrále
(04.07.2016)
První homilie biskupa Pavla Konzbula (01.07.2016)
Bůh nebo nic - úryvek z knihy kardinála R. Saraha (22.06.2016)
Kardinál Sarah: Vrátit centrální místo v liturgii Bohu (20.06.2016)
Kardinál Sarah o diktatuře hrůzy v dnešním světě (07.06.2016)
Brána milosrdenství putuje na loďce po ostrovech (03.06.2016)
* Nejvýznamnější africký kardinál přijede na Slovensko
* Vyjde slov. překlad knihy "Bůh nebo nic"
(01.06.2016)
Je demokracie 'totální moc menšiny'? (27.05.2016)
Kardinál Sarah vyzval Američany k odvážné obraně rodiny (25.05.2016)
Soudruzi zvedají hlavu (22.05.2016)
6+1 otázka pro biskupa Pavla Konzbula (22.05.2016)
Zemřel kardinál Giovanni Coppa (18.05.2016)
Kardinál Burke: Papežova exhortace nemění učení církve (19.04.2016)
Kardinál Sarah: svatostánek nás orientuje k Bohu (12.04.2016)
Kardinál Müller: Protestantizace katolické církve nás s protestanty nesmíří (01.04.2016)
Patriarcha Kyrill - nejvyšší církevní představitel nejen Ruska, ale Rusi (14.02.2016)
Nový biskup plzeňské diecéze (12.02.2016)
Mons. Gallagher: Unijní migrační politika musí respektovat reálné možnosti států (20.12.2015)
Zemřel Mons. Jiří Paďour, pohřeb vysílá TV Noe (19.12.2015)
Arcibiskup Chaput: Eucharistie pro opětovně sezdané porušuje učení Církve (17.12.2015)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (17.12.2015)
Modlitba za nového pomocného biskupa (12.12.2015)
Kardinál Arinze odpovídá kardinálovi Marxovi (07.12.2015)
Arcibiskup Chaput: přizpůsobivost není cestou milosrdenství (01.12.2015)
Kardinál Giovanni Coppa slaví devadesátku (12.11.2015)
Pohled katolické církve na imigraci (12.11.2015)
* Tři pohledy na kardinála Korce
* Vzpomínka na kardinála J. CH. Korce: Člověk, který byl otcem
(26.10.2015)
Synoda skončila... Rozvedení přišli o hlas (aktualizováno) (26.10.2015)
V synodní aule představen závěrečný dokument (23.10.2015)
Biskup Vokál kázal před generálním shromážděním biskupské synody (23.10.2015)
Synoda o rodině: K dokumentu Instrumentum laboris (23.10.2015)
Německá strategie na synodě: Předstírat harmonii (20.10.2015)
* Kardinál Burke za věrnost katolické sexuální nauce
* Arcibiskup Peta: ,Satanův kouř' je citelný
(19.10.2015)
Přiznání kardinála Danneelse / Mafie proti Benediktovi (13.10.2015)
Prefekt papežské kongregace pro nauku víry: Církev se nemůže poddat totalitnímu duchu doby (11.10.2015)
Pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres a výzva k modlitbám za Synodu o rodině (05.10.2015)
Africký kardinál na Světovém setkání rodin: Změna Kristova učení je herezí (04.10.2015)
Biskup Atanáš Schneider - dokument synody odporuje Božímu zákonu (03.10.2015)
Polští biskupové a blížící se Synoda (02.10.2015)
Biskupové svolávají první národní eucharistický kongres (02.10.2015)
Nigerijský arcibiskup důrazně brání přirozenou rodinu (30.09.2015)
Arcibiskup Carballo z Vatikánu: Příliš se přizpůsobujeme světu (29.09.2015)
Afričtí biskupové: odmítáme ideologickou kolonizaci našeho kontinentu (20.09.2015)
Kardinál varuje před 'ďábelským útokem' na manželství (17.09.2015)
Prohl. předsedy a místopředsedy ČBK k situaci migrantů (11.09.2015)
Potřebujeme poznat moudrost, řekl kardinál George (01.09.2015)
Kardinálové opět polemizují s Kasperem. Přidal se i Duka (01.09.2015)
Kardinál Brandmüller: Zastánci změny katolického učení jsou kacíři (27.08.2015)
Kardinál Cordes papežským legátem na Národním eucharistickém kongresu (23.08.2015)
Exkluzivní rozhovor pro Aktuality.sk poskytl pražský arcibiskup a český kardinál Dominik Duka. (12.08.2015)
Arcibiskup Jan Graubner k pastoraci homosexuálů (12.08.2015)
Prohlášení předsedy ČBK u příležitosti Prague Pride 2015 + (12.08.2015)
Nigerijští biskupové: "Nepodléhejte západnímu LGBT vlivu" (11.08.2015)
Arcibiskup Detroitu: Kázat pro některé je jako sázet do betonu (24.07.2015)
Polský episkopát hluboce rozčarován přijetím zákona o oplodnění in vitro (24.07.2015)
Přijímání eucharistie rozvedenými je urážkou Krista (11.07.2015)
Nad Mexikem byl proveden velký exorcismus (05.07.2015)
Prorocká slova z r. 1980 k synodě o rodině? (25.06.2015)
Kniha Setrvat v pravdě Kristově - Manželství a svaté přijímání v Katolické církvi vychází česky (09.06.2015)
* Kardinál Burke: Irsko hlasováním pro homosexuální manželství " popřelo Boha"
* Kardinál Parolin: Jde o porážku lidství
(31.05.2015)
Kardinál Sarah: Je správné vycházet na periferie, ale jen pokud tam neseme Krista (27.05.2015)
Prohlášení biskupů střední a východní Evropy o rodině (15.05.2015)
Otevření otázky znovu sezdaných je útokem na Církev (14.05.2015)
Kardinál Burke odpovídá na nedávnou kritiku (07.05.2015)
Němečtí biskupové hovoří o hranicích učení Církve o manželství (06.05.2015)
Kardinál Kasper není „papežův teolog“ (24.04.2015)
Prefekt kongregace pro nauku víry: Církev nemůže nabízet "zředěnou" víru (22.04.2015)
Kardinál Tomáš Špidlík věčnaja pamjať (19.04.2015)
Bosenský kardinál: Evropa se obává muslimů, ale zapomíná na své vlastní křesťanské dědictví (18.04.2015)
Nemůžeme přizpůsobovat víru době, jako to křesťané dělali v době nacismu (13.04.2015)
Kardinál Műller vyzval německé biskupy k jednotě s Římem (30.03.2015)
Kardinál vytýká předsedovi německé biskupské konference: Nemůžeme ignorovat Kristovo učení o manželství (27.03.2015)
Dva postoje v Církvi: A) mučednictví za manželství VS. B) odsuzování "tvrdého slovníku" (26.03.2015)
Mons. Vlastimil Kročil novým českobudějovickým biskupem (19.03.2015)
Referendum - Mons. Ján Sokol: Kdo je vlastně za tím vším? (video) (30.01.2015)
Ukrajinský patriarcha Filaret kritizuje ruskou vládu (12.12.2014)
Kardinál Raymond Leo Burke: Učení o manželství musí být zpřesněno a pouze sv. Otec František to může udělat (04.12.2014)
Biskupové Slovenska: Odmítíme Strategii rodové rovnosti (28.10.2014)
Kardinál Duka napsal dopis rodičům zavražděného studenta (22.10.2014)
Závěrečná synodální zpráva pozměnila zmínky o homosexualitě (20.10.2014)
Reflexe v poločase biskupské synody o rodině (14.10.2014)
* Synoda o rodině 2014-2015: Základní informace
* Zdroje informací a přímé přenosy
(05.10.2014)
Prohlášení předsedy KBS k rozhodnutí prezidenta SR o referendu (06.09.2014)
Kardinál Dominik Duka: kázání na Národní pouti rodin 2014 (31.08.2014)
kardinál Raymond Burke: "Potřebujeme katolíky bez kompromisů" (21.08.2014)
Biskup Atanáš SCHNEIDER: "Nacházíme se ve čtvrté velké krizi církve" (20.07.2014)
Řezenský biskup kritizuje gender agendu a povolává laiky k ochraně počatých dětí (16.04.2014)
Evropští biskupové vyzvali k účasti u voleb do Evropského parlamentu (09.04.2014)
Přijímání pro rozvedené a znovu sezdané je nemožné (02.04.2014)
Kardinál Turkson: Lidská práva vyplývají z naší důstojnosti, hrozí jejich dezinterpretace (12.03.2014)
Kardinál Müller: učení a praxi nelze oddělovat (07.03.2014)
* Papež přijal rezignaci kardinála Meisnera
* Biskup Jiří Paďour odchází z úřadu kvůli nemoci
(04.03.2014)
Kardinál Kasper k problematice rozvedených a znovusezdaných (23.02.2014)
Brno navštíví apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza (20.02.2014)
Biskup Cikrle předsedal mši v bazilice sv. Bartoloměje (19.02.2014)
Čeští a moravští biskupové u papeže Františka (15.02.2014)
Ad limina 2014: živě z Vatikánu na TV NOE (12.02.2014)
Ad limina apostolorum (11.02.2014)
Kardinál Ján Chryzostom Korec o svobodě, výhradě svědomí a odluce církve (24.01.2014)
Kardinál Poupard: Je zbytečné mluvit o právech, nectí-li se povinnosti (23.12.2013)
Člověk je napadán novými herezemi
- rozhovor s prefektem Kongregace pro nauku víry, arcibiskupem Müllerem
(23.12.2013)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrle (22.12.2013)
Mučedníci komunismu - blahoslavený Vasil Hopko (24.11.2013)
Vatikán: Doporučení OSN jsou zavrženíhodné (09.11.2013)
Stanovisko subkomise pro bioetiku Teologické komise KBS k prodeji a výdeji přípravků hormonální antikoncepce (05.11.2013)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho k ukončení Roku víry (30.10.2013)
Biskupové: Nastal čas odstranit diskriminaci nenarozených dětí (29.10.2013)
Protest COMECE proti záměrům EU (23.10.2013)
Čeští a slovenští biskupové se setkají ve Vranově u Brna (22.10.2013)
Předvolební boj (22.10.2013)
SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VOLBÁM (14.10.2013)
Slavnostní bohoslužba s českými, moravskými a slovenskými biskupy (23.09.2013)
Den postu a modliteb za mír v Sýrii (04.09.2013)
Světla a stíny v Evropě. Od Ecclesia in Europa k Roku víry: 10 let nové evangelizace. (20.07.2013)
Biskup Vojtěch vyzval k podpoře iniciativy "Jeden z nás" (11.07.2013)
Kardinál Vatikánu: "Antikoncepce nemá daleko od potratu." (26.06.2013)
Scola: Evropa musí radikálně změnit myšlení, jinak hrozí zánik (22.06.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha
k sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Brně na Petrově
(25.05.2013)
Arcibiskup Graubner k Velkému varování: Důsledky jsou ďábelské (24.05.2013)
Papež vyzývá k eucharistickým modlitbám (14.05.2013)
Je boj proti ideologiím ztracený? (30.04.2013)
K osočení kardinála Duky: Šéf SNAP přiznal u soudu, že publikuje nepravdivé informace (08.03.2013)
Pastýřský list biskupů
k majetkovému narovnání
(04.03.2013)
Pastýřský list pro první neděli postní 2013 (18.02.2013)
Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu a modlitbám
Biskupové proti legalizaci chemického potratu RU-486
(15.02.2013)
Indie – Biskupové proti znásilnění: Důstojnost každého člověka je posvátná. Problémem je vzdělání (01.02.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha k Vánocům 2012 (22.12.2012)
Prohlášení litoměřického biskupa Jana Baxanta 16.12.2012 (17.12.2012)
Arcibiskup Chaput: Být svatý je to jediné, na čem záleží (06.12.2012)
Arcibiskup Müller: Tradicionalistické a pokrokářské ideologie se setkávají (30.11.2012)
Mons. Štefan Sečka k "varování"+ svědectví: Buď ostražitý! (23.11.2012)
Je třeba vytrvale upozorňovat na křesťanské hodnoty v Evropě (18.11.2012)
Aktuálně: Benedikt XVI.. a Obama, biskupové USA apelují na ochranu života (08.11.2012)
Kardinál Koch: ordinariát pro luterány je možný, požádají-li o něj (03.11.2012)
První bilance synodu (28.10.2012)
Synodní Poselství Božímu lidu (28.10.2012)
Dnešní lidé potřebují místa a události, v nichž zakusí krásu víry (18.10.2012)
Kardinál Grocholewski: Největší překážkou evangelizace je pýcha a sebeláska (10.10.2012)
Biskup Radkovský: Svatováclavské pojetí státnosti je v krizi (30.09.2012)
Slovo biskupů k beatifikaci čtrnácti mučedníků (30.09.2012)
Kardinál Carlo Maria Martini a Česko (+ další odkazy) (05.09.2012)
Kardinál Piacenza: Nejvážnějším druhem chudoby je neznalost Pravdy (27.07.2012)
Slovenská nunciatura k odvolání mons. Roberta Bezáka (14.07.2012)
Nový prefekt Kongregace pro nauku víry (04.07.2012)
Konference biskupů Slovenska vydala upozornění o posvátném prostoru (01.06.2012)
Pastýřský list k VII. světovému setkání rodin (11.05.2012)
Slovo biskupů k situaci ve společnosti (09.05.2012)
Povolání, dar Boží lásky (28.04.2012)
Slovo k dnešku (21.04.2012)
Svaté přijímání (06.04.2012)
Velikonoční přání otce Jiřího Mikuláška (04.04.2012)
Jde nakonec o věrnost (30.01.2012)
V síle pravdy a lásky (22.01.2012)
Pastýřský list pro Nový rok 2012 (02.01.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (23.12.2011)
Biskup Cikrle vydává publikaci provázející brněnskými chrámy (30.11.2011)
Páté výročí smrti Mons. Pavla M. Hnilicu, apoštola Panny Marie (06.10.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k roku biřmování 2012 (16.09.2011)
Reakce arcibiskupa Duky k Prague Pride (12.08.2011)
Kard. Schönborn jasně a srozumitelně o církvi a víře (15.07.2011)
Vezměme vážně výzvu otce biskupa (17.04.2011)
Uvedení Mons. Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa (12.04.2011)
Pastýřský list k první neděli postní 2011 (13.03.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k Roku křtu 2011 (06.03.2011)
Prohlášení biskupů k situaci ve společnosti (04.02.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 01. 08. 2019 | 3377 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: RC Monitor 15/2019
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace