Zajímavé...

Minimalismus a povrchnost ve víře

Bible Evangelijní úryvek 6. neděle v mezidobí (cykl. A - Mt 5, 17 - 37) přináší další úryvek z Ježíšovy řeči na hoře. Matouš napsal své evangelium pro křesťany pocházejících ze židovství, které se opírá o zákonodárství dané Bohem skrze Mojžíše. Matouš však představuje Ježíše s autoritou větší než Mojžíšova.

Ježíš Kristus nechtěl zopakovat Desatero ani přidat nějaký komentář. Zve své následovníky jít za "literu", porozumět duchu Božích slov a napodobovat nebeského Otce: "Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." (Mt 5, 48) Kristus nás vybízí, abychom radikálně přehodnotili způsob, jakým přikázání přijímáme a přenášíme do našeho každodenního života, ba dokonce jak chápeme náboženství. Pokud se stále ptáme, jak máme zachovávat Boží přikázání, odpovědí je samotný Pán Ježíš - ve všem hledejme nejdříve a vždy Otcovu vůli.

Ne zrušit, ale naplnit

Každý Ježíšův argument je uvedený výrokem: "Slyšeli jste, že bylo řečeno." Ježíš nejprve cituje verše, které se dotýkají Desatera nebo legislativy, kterou izraelský národ dostal od Boha prostřednictvím Mojžíše na hoře Sinaj. Avšak potom dodává slova: "ale já vám říkám". Kristus mluví s absolutní pravomocí, která je větší než pravomoc jakékoliv postavy před ním v dějinách Izraele, dokonce větší než Mojžíšova. Je to pravomoc Božího Syna. Nejde o protiklad s přikázáními, vždyť hned v úvodu říká: "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit." (Mt 5, 17). Přikázání Desatera zůstávají v platnosti. Ježíšovi učedníci se nemohou spokojit s minimalistickým požadavkem, co se nemá dělat. Jak jsme slyšeli minulou neděli, jsme povoláni být "světlem světa" a "solí země". Snaha následovat Krista znamená usilovat se o víc, než je jen předepsané, neboť důvodem nemá být strach z porušení, ale láska k Bohu a k bližnímu.  

Kristova slova "nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit" mají vážný důsledek pro interpretaci Písma. Pokud čteme starozákonní texty, máme to dělat ve světle Ježíšova poselství. Pro křesťany má být osoba a nauka Božího Syna "brýlemi", se kterými vždy budeme nahlížet na Starý zákon s vědomím, že Kristus je jejich naplněním. Výstižně to vyjádřil už svatý Augustin: "Nový zákon je skrytý ve Starém a Starý zákon je zjeven v Novém."

Jádro poselství

"Pokud vaše spravedlnost nebude větší než spravedlnost zákoníků a farizeů, nevejdete do nebeského království." (Mt 5, 20) Téma spravedlnosti je klíčový pro Matouše. V úvodu evangelia se o Josefovi říká, že "byl člověk spravedlivý." (Mt 1, 19) První větou, kterou Ježíš vysloví v Matoušově evangeliu, je odpověď Janu Křtiteli: "Nech tak nymí, neboť je třeba, abychom protože se patří, abychom zcela splnili Boží vůli." (Mt 3, 15) Boží Syn mezi jinými prohlašuje za blahoslavené ty, kteří jsou pronásledováni pro spravedlnost (srov. Mt 5, 10). Při soudním procesu s Ježíšem Pilátova manželka napomíná manžela: "Neměj nic s tím spravedlivým." (Mt 27, 19) V židovství spravedlnost spočívala v důsledném zachovávání příkazů a zákazů, jak se o to usilovali farizeové. Pán Ježíš však ukazuje, že to všechno nestačí, pokud člověk chce vejít do nebeského království. Následující příklady interpretace některých přikázání ze strany Krista podávají vysvětlení.

Nezabiješ

"Slyšeli jste, že otcům bylo řečeno: "Nezabiješ". Kdo by tedy zabil, půjde před soud."(Mt 5,21) Ježíš ukazuje, že smysl příkazu je širší. Nemůžeme zůstat pouze u vnějších projevů. Druhého člověka můžeme "zabíjet" už v našem nitru svými myšlenkami, v přeneseném významu říkáme, že je možné "vraždit" i pohledem. Mít v srdci hněv znamená přát druhému neštěstí. Pán Ježíš poukazuje, že spravedlnost pro nebeské království se rodí v srdci člověka, tzn. tam, kam druhý člověk nevidí a zákon nepostihuje, ale ví o tom jedině Bůh.

Na potřebu hledat všechny způsoby na pokojné urovnání konfliktů poukazuje Pán Ježíš příkladem z jeruzalémské liturgie: "Když tedy přinášíš dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; až potom přijď a obětuj svůj dar." (Mt 5, 24 - 25) Představme si situaci, že nějaký člověk z Galileje, která je vzdálena cca 150 km od Jeruzaléma, přišel po přibližně sedmi dnech putování konečně do Svatého města, aby v chrámu přinesl oběť. Před jeruzalémským oltářem nikdo neví, že ne on, ale jeho bratr, má něco proti němu. Kristus mu říká, aby podnikl dlouhou cestu zpět a udělal vše pro smíření se svým bratrem. Evangelium je konkrétní prožívání vztahu k bližnímu uprostřed společenství. Nejde o vykonávání kultu, který bude odtržen od každodenního života. To znamená usilovat o větší spravedlnost. Slova Pána Ježíše jsou napomenutím i pro liturgické společenství v našich kostelích.

Nezcizoložíš

"Slyšeli jste, že bylo řečeno: "Nezcizoložíš!" " (Mt 5, 27). I v tomto případě Ježíš klade důraz na nitro člověka. Nemluví o běžném pohledu, ale o postoji, který se rodí v srdci člověka. Před Bohem je důležité smýšlení. Vnějšek a vnitřek se mají shodovat. To znamená uskutečňovat spravedlnost, která otevírá brány nebeského království. K tomu Pán připojuje i zákon o propuštění manželky: "Dále bylo řečeno: »Kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový list!«". Tento příkaz není v Desateru, ale v knize Deuteronomium (Dt 24). V tomto případě Ježíš zužuje možnosti propuštění manželky na rozdíl od zákoníků, kteří dali zákonu široký výklad. V Matoušově evangeliu se ohraničuje na jediný případ - "pornéia", které slovenský text překládá jako "smilstvo"; český "smilstvo" (Mt 5, 32). Jsou nejasnosti o významu tohoto pojmu. Někteří se domnívají, že šlo o nevhodné sexuální chování. Další na základě textu z Lv 18, 6 - 8 říkají, že šlo o nedovolené manželské svazky mezi příbuznými. Jiní tímto výrazem chápou jakýkoli sexuální skutek proti zákonu (cizoložství, incest ... srov. Dt 22, 13). K otázce propuštění manželky se Matoušovo evangelium vrátí ještě jednou v Mt 19, 1. Cílem Ježíšových slov je zaručit stabilitu instituce manželství a rodiny, která nebude jen formální, ale skutečná.

Nebudeš křivě přísahat

"A slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: »Nebudeš křivě přísahat, ale splníš, co si Pánu přísahal.«" (Mt 5, 33) Nejde o jeden konkrétní příkaz v textech Starého zákona, ale o spojení vícerých. V Desateru je uveden jiný příkaz: "Nevezmeš jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť Pán nenechá bez trestu toho, kdo bude brát jeho jméno nadarmo." (Dt 5, 11) U některých vážných rozhodnutích se používala přísaha, přičemž za svědka se volala nejvyšší autorita - Bůh. Známe to ze soudních procesů nebo u závazků a přebírání úřadů, u kterých se vyžaduje přísaha. Přísaha se chápe jako určité uctívání Boha. Proto křivá přísaha je velmi vážným zneužitím samotného Boha. Pán Ježíš přechází od negativní formulace "nebudeš křivě přísahat" ještě k náročnému pozitivnímu požadavku: "vůbec nepřísahejte".

Máme být lidmi důvěry, lidmi, kteří si stojí za slovem: naše ano, ať je ano; ne ať je ne. Dnes, bohužel, žádné slovo, slib, nebo dohoda neplatí. Když někdo vysloví "ano", znamená to i "možná", "nevím", "ne". Chybí nám upřímnost a důvěryhodnost. Proto je fungování vztahů ve společnosti od těch rodinných až po pracovní v rozvratu. Jméno "křesťan" pochází od jména "Kristus". Podle tohoto jména bychom tedy měli i jednat. Udělali jsme všechno proto, abychom jako Ježíšovi učedníci byli lidmi důvěry i bez přísahy?


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek ze 14. 2. 2020 naleznete zde


Sdílet

Související články:
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (26.11.2022)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2022)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2022)
P. František Trstenský: Pán nás nezachraňuje před bouřkou, ale v bouřce! (19.06.2021)
P. František Trstenský: Vystřízlivět z představy plných kostelů a pokorně začít znovu (12.06.2021)
P. František Trstenský: Patřit do Ježíšovy rodiny (05.06.2021)
P. František Trstenský: Žít ve společenství Trojice (29.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není systém, ale společenství (28.05.2021)
P. František Trstenský: Nezbytný konflikt Ježíšových následovníků se světem (15.05.2021)
P. František Trstenský: Zůstat uprostřed tohoto světa Božími přáteli (08.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není společenstvím dokonalých, ale smířených (01.05.2021)
P. František Trstenský: Nakonec zůstane pouze láska Pastýře (24.04.2021)
P. František Trstenský: Jenom srdce, ve kterém vládne pokoj, může rozumět (19.04.2021)
P. František Trstenský: Kristus jako řešení otázky smyslu života (10.04.2021)
P. František Trstenský: Kráčet dobou jako Ježíšův učedník (10.04.2021)
P. František Trstenský: Spása člověka v bezmocnosti Boha (Květná neděle) (27.03.2021)
P. František Trstenský: Kříž je intronizací lásky (20.03.2021)
P. František Trstenský: Zkuste si představit, že jste Nikodémem (12.03.2021)
P. František Trstenský: Sjednotit se s novým Chrámem (06.03.2021)
P. František Trstenský: Zastavit se u pramene dobra, pokoje a radosti (27.02.2021)
P. František Trstenský: Postní doba je pozváním začít znovu (20.02.2021)
P. František Trstenský: Uzdravení z vyloučení pro společenství (13.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš potřebuje modlitbu. A my? (06.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš nabízí nové učení s mocí (30.01.2021)
P. František Trstenský: V dnešní digitální době spustit sítě evangelia (23.01.2021)
P. František Trstenský: Radost z nalezení Krista (16.01.2021)
P. František Trstenský: Naučit se uprostřed hluku poslouchat Boží hlas (10.01.2021)
P. František Trstenský: Opustit pohodlí a jistoty a jít hledat Boha (Slavnost Zjevení Páně) (08.01.2021)
P. František Trstenský: Mudrci - upřímní hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (06.01.2021)
P. František Trstenský: Pravé Světlo přišlo na svět (02.01.2021)
P. František Trstenský: Dát událostem správnou důležitost a pořadí (01.01.2021)
P. František Trstenský: Rodina je jádro společnosti i znamení odporu (26.12.2020)
P. František Trstenský: Tehdy i dnes (24.12.2020)
P. František Trstenský: Raduj se, Maria, raduj se celé lidstvo! (4. nedele adventní, cykl. B) (18.12.2020)
P. František Trstenský: Bůh je vždy na cestě k člověku (3. nedele adventní, cykl. B) (14.12.2020)
P. František Trstenský: Ave nová evA (Slavnosti Neposkvrněného Početí) (07.12.2020)
P. František Trstenský: Objevme radost evangelia (2. neděle adventní, cykl. B) (04.12.2020)
P. František Trstenský: Připravme se na Pánův třetí příchod (1. neděle adventní, cykl. B) (28.11.2020)
P. František Trstenský: Když přijde chvíle Pravdy (21.11.2020)
P. František Trstenský: Křesťan není "údržbář", ale aktivní učedník (14.11.2020)
P. František Trstenský: Nežít svou víru pro jednu hvězdnou chvíli (07.11.2020)
P. František Trstenský: Blahoslavenství - Ježíšova cesta štěstí (31.10.2020)
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
P. František Trstenský: Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
P. František Trstenský: Upřímní a vytrvalí hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (05.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 02. 2020 | 2797 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace