Zajímavé...

Medžugorje: Fra Mario Knezović o nejaktuálnějších tématech současnosti, 1. část

CC0, pixabay.com Jak chápat délku trvání zjevení * Problémy Církve dneška * Synoda, k čemu může vést * Jak rozeznat znamení času * Zavírání kostelů * Média - komu dnes slouží * Informování v době covidové ** - ** To jsou témata rozhovoru pro Slovinskou televizi Exodus.

***@@@***
**@@**
*@*


V červnu 2021 jsme slavili 40. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorji. Jak chápete tyto mimořádné, nadpřirozené intervence z Nebe v dnešním světě. Mnozí to nemohou všechno pochopit a ptají se, proč to trvá tak dlouho.

Přirozeně, když na to hledíme lidsky, můžeme to těžko chápat. My musíme předně pochopit, že Medžugorje není záležitost chronologie, že to není ovlivňováno naší snahou, našimi silami. Myslím tím, že v Písmu svatém je, že v Božích očích je jeden okamžik jako celá naše věčnost. Proto já nepovažuji za klíčové uvažovat o tom, proč se Panna Maria zjevuje tolik roků a tolikrát. Myslím, že by bylo mnohem důležitější uvažovat, nakolik my přijímáme tolik poselství, jestli jsme my za těch 40 roků milosti opravdu našli Ježíše, protože Panna Maria si ve svých poselstvích přeje klíčově jedno: Vraťte se k Ježíšovi! Poznejte mého Syna, Ježíše Krista! Tedy to si přeje Panna Maria, aby se dělo. My můžeme teď klást otázky – nevím, třeba- proč musel Ježíš čekat 30 roků, až začne veřejně působit. Zralý byl v pětadvaceti. A proč například museli Izraelci 40 roků chodit pouští, umírat, hladovět. Mnozí i ztratili víru na té cestě. To jsou naše logické, pozemské otázky, ale jestli chceme vniknout do tajemství, do mysterií, pak se právě setkáváme s blahoslavenou Pannou Marií. Ona se mnoho nevyptávala, Ona více věřila. Otázky nechala na poslední místo – a jak se to stane, já muže nepoznávám? A těžké to je...

pubblico dominio, it.wikipedia.org


A tak, myslím, máme i Medžugorje vnímat jako jeden okamžik, ve kterém mě, vás, každého člověka Bůh skrze Marii povzbuzuje, abychom se vrátili ke svátostem, abychom se vrátili k Církvi, abychom se stali skutečně věřícími v akci, abychom byli věřící svědkové. My dnes, obávám se, máme přespříliš matrikových věřících, ale je otázkou, nakolik jsme světlem Ježíše Krista, nakolik jsme znamením Božím, nakolik to skutečně autenticky žijeme, když je nám těžko, když jsou před námi nějaká těžká rozhodnutí...

Potom těch čtyřicet roků Medžugorje, teď už i více, milost, kterou máme chápat jako osobní setkání s Bohem. Potom nás nebude zajímat, jestli se Panna Maria bude zjevovat sto roků a nebo dvě minuty, jestli se setkáme s milostí. A Maria je tu s námi jako Matka, protože zřejmě jsme ještě stále plně nepochopili, nepřijali a co teprve, jestli jsme to vnesli do svého mentálního života a každodenního jednání v tomto našem světě, proto myslím, že nejsou důležité roky, ale jak my to přijímáme a chápeme, co se vlasně skrze Marii má stát.


***@@@***
**@@**
*@*


Fra Mario, co pro vás osobně je nejdůležitější za ty roky, co jste v kontaktu s Medžugorjem?

Na mne nějak nejvíce zapůsobilo to, že Maria přišla s Ježíšem v náručí. To je dnes potřebné tomuto dnešnímu člověku. To je právě i tento vánoční a novoroční čas, svaté rodiny... My potřebujeme právě Ježíše. Panna Maria na počátku zjevení přichází s Ježíšem v náručí a nabízí Ho světu. To je mi právě před očima, ten obraz, a nejen proto, že jsem byl třetího dne zjevení v Medžugorji na kopci zjevení spolu se svou rodinou, aniž bych věděl, co se děje. Považuji to za ústřední, co lidi přitahuje. Tedy lidé jsou fascinováni.

Jsou kněží i biskupové z celého světa, kteří lidi zrazovali – nechoďte do Medžugorje. Ale není možné skrýt město na hoře! Není možné nevidět světlo v temnotě tohoto světa. Takže Medžugorje přitahovalo lidi, protože lidé věděli, proč tam jdou - odložit tam starého, hříšného člověka a vyjít novou cestou. A tehdy Panna Maria ukazuje svůj největší úsměv, protože to je Mariin cíl, abychom došli k Ježíšovi. Maria není cílem. Ona si přeje být kristocentričnost v akci. Tedy Kristus je Spasitel, tedy Ježíš Kristus, její Syn je podstata a obsah toho, co se v Medžugorji děje.


***@@@***
**@@**
*@*


Fra Mario, nacházíme se v období synody v naší Církvi. Jaké jsou největší problémy současné Církve? Co si myslíte o synodě, je synoda potřebná a nakolik může pomoci řešit problémy?

www.cirkev.cz


Myslím, že Ježíš Kristus je Emanuel – Bůh s námi a Bůh mezi námi. V tom kontextu sleduji i pohyb, který se děje v Církvi. Církev je vždycky současná. To znamená, že Církev hledá způsoby, jakými přistoupit ke každému člověku, ne kvůli sobě, ale aby druhým pomohla setkat se s Pánem. Pojď a podívej se... To je to co si přeje Kristus.

Tento synodní způsob, myslím, je poněkud zatížen různými přístupy a chápáním. My dnes máme v médiích, že smysl synody je, aby byla dovolena manželství osob stejného pohlaví, že se už nebude hledět na manželskou věrnost svátostných manželství jako dosud, že bude možné dělat, co se člověku zachce, takže se vnucuje jakýsi liberální pohled na synodu. Myslím, že to není zcela transparentně a poctivě řečeno, že by tomu bylo tak. My můžeme v tom všem nalézt, řekl bych, hledání cesty, jak těm, kteří jsou někde na pokraji svého morálního pádu, nebo okraji společnosti, jak jim prostřednictvím Církve přiblížit tajemství Boží. To, co já považuji za důležité a co nevidím, že by bylo dobře vyjádřené, je následující: Každá synoda a každý vnitrocírkevní hovor o způsobech jak Církev, kterou Ježíš ustanovil, může být přenositelka tajemství. My bychom se měli vracet k pramenům. Já myslím, že my teď jdeme k ústí, tam kde se řeka již vlévá do moře a kde se nahromadily různé nečistoty a všechno možné, a to je kompromitováno. A každá duchovní obnova, každý nový počátek ve skutečnosti počíná u toho, že my se vracíme k prameni. Co tím chci říci? Bojím se, že my ve své době Ježíše Krista nějak zabalíme, aby On byl přijatelný dnešnímu hříšnému a cizoložnému pokolení, jak se říká v novozákonním listě. To nesmí být ta cesta. Ale my se musíme vrátit k původnímu Ježíši Kristu z Betléma, z Nazareta, Ježíši z Jeruzaléma. A pak budeme chápat, protože Ježíš našel způsoby a kanály, jak být i se smilníky, celníky, hříšníky a těmi, kteří vyvolávají rozvrat... Ježíši se dařilo k nim přistoupit. To znamenalo i mučednictví.

CC0, pixabay.com


Ano, to by znamenalo zásadní problém, jak já to vnímám, protože jsem ještě plně nevnikl do té synody, která v různých oblastech Církve probíhá, protože vidím, že jedno myslí v Německu, kde je všechno v určitém velikém chaosu. Něco jiného je Latinská Amerika. Jiné je to opět v Afrických zemích, kde vzkvétá nové duchovní nadšení pro křesťanství. Evropa je, jak říká emeritní papež Benedikt, stařena...

Tedy Církev je určitá komplexní oblast světa, kterou my nesmíme vnímat jenom ze své lokální perspektivy. Církev je globální, všeobecná, univerzální. A my nesmíme hledět na Církev jako na něco, co musí být podle mého vkusu, mé tradice, mé víry. Kdybych chtěl mít víru podle své tradice, podle mého dědy a otce, podle mé víry, to by bylo nepoctivé. Protože Ježíš přišel kvůli všem.

Myslím, že zásadní je, že by tato synoda měla Církev vrátit k prameni – kněze, biskupy, abychom všichni měli opět to nadšení, se kterým Ježíš Kristus chodil po této zemi a konal dobro. Pak si nemusíme dělat starost. Já jsem zcela přesvědčený: kněz, který nosí Ježíše Krista v srdci, kněz, který autenticky žije, jistě bude přitažlivý i pro ty, kteří žijí nespořádaný život, ty kterým se rozpadlo manželství, ty kteří se snad cítí být přitahováni k osobě stejného pohlaví, atd. Musíme být otevření v lásce, ale i v pravdě.

Hleďte, drazí přátelé: Ježíš je pravda. Pravda! Ježíš si nezískává příznivce podlézáním. On je pravda a ta bude přitahovat. My nemůžeme dnes učinit Církev takovou, že bude připouštět požehnání tomu, co není k požehnání, ale je k napravení, k obrácení.

A proto myslím, že v Církvi může být místo pro všechny, ale bude-li v ní především místo pro autentického, původního Ježíše Krista. Ne Ježíše Krista podle našich představ a podle našich přání a podle očekávání naší moderní, tržní doby, ale Ježíše, který je skutečně přibitý na kříži v Jeruzalémě a který skutečně vstal z mrtvých, toho, který se narodil v Betlémě!


***@@@***
**@@**
*@*


Pro mnohé je těžko rozpoznávat znamení času, která Ježíš zdůrazňoval v evangeliu. Často můžeme slyšet, že nemáme proč si dělat starosti, že stále byla v historii kritická období a pak se situace ve společnosti a ve světě normalizovala. Jaké jsou vaše postřehy. Jak vy prožíváte tuto dobu?

Děkuji za tu otázku. Tedy já myslím, že žádná doba sama o sobě není ani dobou zla ani dobou milosti. Ale je to čas šancí. To, co říkali staří Řekové, je to cairos a cairos je vlastně milostiplný okamžik.

Tedy my se ocitáme v milostiplném okamžiku. Svědčit za Ježíše Krista. Svědčit za Jméno, jméno s velikým J, v době, kdy se to jméno všemi silami má vytlačovat stranou. My musíme číst znamení času, to znamená rozlišovat, co je dobré a co je zlé. My víme, že už ve Starém zákoně - mluvíme spontánně, nemohu si teď přesně vybavit kde, ale Bůh tam říká: kladu před vás požehnání a prokletí a na nás je, abychom si vybrali, co je pro nás.

My dnes nejsme schopni rozpoznat, co je dobré a co je špatné, jestliže ztrácíme kontakt se svatým a pomalu jsme ztratili vnímání svatého a dotek se svatým. Pak nám dá Duch Svatý to rozeznat. – Víte, kdy Bůh nejvíce pochválil lidskou moudrost? A ona ve skutečnosti nebyla lidská? Tehdy, když se Ježíš ptal, co myslí lidé, že On je?! A tehdy svatý Petr - to ještě nebyl svatý, ale pochybovačný a slabý – řekl: Ty jsi Kristus, Pomazaný, Syn Boha živého. Tehdy mu Ježíš odpověděl: Blaze tobě, Petře, to ti moudrost Boží zjevila, ne tvoje tělo. To ti Bůh dal ten dar. To tedy neznamená, že já tady sedím a zírám a vymýšlím si nějakou filosofii. Ne, to je Boží dar a Bůh nám dá, jestli jsme v srdci otevření.

Víte, když svatý Pavel přišel do oblastí kolem Atén a na jiná místa, kde kázal na svých cestách, říkal: Já žasnu nad tímto světem. Řekové chtějí moudrost, abych kázal, Židé si přejí zázraky, znamení a já jsem přišel kázat jen Ježíše Ukřižovaného.

CC0, pixabay.com


Víte a v této době, jak říká emeritní papež Benedikt XVI., se formuluje nějaké krédo, krédo – vyznání víry – ale bez Boha! A my musíme uznat, my křesťané, že tento svět musíme demaskovat, abychom ukázali, jaké jsou v něm lži, že se ve skutečnosti pod maskou obrany lidské důstojnosti ubíjí člověk, ubíjí pravda. Morální hodnoty se ve skutečnosti staví ad akta, jako by neměly žádnou hodnotu. Takže my, křesťané, jestli budeme v modlitbě otevření Bohu, budeme schopni chápat, co máme dělat. To nebudeme moci vyčíst z deníků, to nebudeme moci vyčíst z mainstreamových a televizních novinek. Nikdo nám nechce předávat pravdu. Všichni si nás chtějí koupit pro sebe.Pro sebe, abychom byli odběratelé, abychom byli nástroje plnění jejich programu, který oni uskutečňují. Jim nejde o to, aby se na zemi uskutečňoval program, který přinesl jediný Spasitel Ježíš Kristus.

Tedy jsou znamení času: ocitáme se na lodi Titanik – ta loď, která se zpyšněla a brzy, jak to vypadá, narazí do ledové kry. A lidstvo to nevidí. Já opravdu velmi žasnu, jak můžeme být tak slepí. Já myslím, že člověk ještě nikdy nepadl níže. Všechno pod nějakými ideami technologického pokroku, nějakých vědeckých úspěchů, které jsou samy o sobě chvályhodné, ale nejsou do konce. To není poslední slovo, to je teprve počátek té knihy... ale Bůh je vševědoucí a proto profesor Pavuna, který byl několikrát hostem v mé emisi Agape řekl: nechci už konzultovat s nějakými polovičatými lidmi. Já chci konzultovat jenom s tím, který všechno zná, který má odpovědi na všechny otázky a to je Ježíš Kristus! Proč se my dnes neradíme s Ježíšem Kristem? Proč se neradíme s Božím Slovem? Proč je nám zatěžko otevřít tu bránu Božího Slova a přečíst si těch několik vět, která říká Ježíš Kristus, protože jsem se unavili vzkazy tohoto světa, který už nemá co vzkázat. Vypotřeboval všechny zbraně a teď se zaměřil jen na marketing a propagaci jen kvůli interesu a výdělku.


***@@@***
**@@**
*@*


Ano, až se objeví to znamení od Panny Marie na Podbrdu v Medžugorji, tak prý bude už pro mnohé příliš pozdě.

Ano, jistě. My nemusíme žít z těch znamení. My všichni víme, že existuje to vyprávění, jak svědčí vizionáři, že Panna Maria zanechá znamení, ale možná jsou znamení už mezi námi a my je nepoznáváme.

Podívejte – Židé, kteří očekávali staletí Mesiáše, když On přišel, nepoznali ho. K vlastním přišel a oni ho nepřijali. A podle toho, kdo nám dnes může říci, že ta znamení nejsou mezi námi. Možná jsou, ale my je nepoznáváme, protože jsme slepci. Naše srdce ztučnělo a proto nerozumíme řeči Nebe. Jestli Židé to nepřijali, oni, kteří byli zbožní, byli ve svých synagogách, měli svoje rabíny, učitele víry a Mesiáš přišel a oni ho nepoznali, nepřijali ho. Naopak. Ukřižovali ho.

Podle toho se může stát, že i my v Medžugorji jsme ještě neotevřeli dostatečně svoje srdce, abychom poznali znamení, abychom je četli, abychom poznali, že se opravdu uskutečňuje veliké naplnění, a že těmi znameními jsou rozhodně obrácení.

Medžugorje, foto spolupoutníci (orel87)


Když se člověk, který byl kriminálník, smilnil, podváděl, žil bez Boha, obrátí a prožívá Boha, jaká větší znamení chceme? Pro mne je to větší znamení, než když se objeví na nějakém kopci nějaká socha nebo když se nějaký kámen promění v květ. Protože jestli se lidské kamenné srdce proměnilo v srdce z masa, to je trvalý, radostný život.


***@@@***
**@@**
*@*


Jak jste vy osobně prožíval zavírání kostelů v době lock-downů a zábranu bohoslužeb i na největší křesťanské svátky?

Á, to byly velmi bolestné zážitky. Teď, když se na to dívám s určitým časovým odstupem - jsou to už skoro dva roky - je snadné být „chytrý“, ale myslím, že se v těch chvílích Církev dobře nezorientovala. Když říkám Církev, pak myslím vedení Církve. Nemyslím na stádo, na věřící, protože my všichni jsme Církev. Církev se nezorientovala! Kromě toho se Církev v tu chvíli neporadila s osobami, se kterými se mohla poradit, ale slepě jsme poslouchali, co nám bylo řečeno ze zasedání nějakých vlád, štábů a co se vysílá v různých médiích. A to si Církev nikdy nesmí dovolovat. Tedy my jsme v těch chvílích měli více naslouchat na kolenou, číst znamení času, co máme dělat. Nemělo se nám nikdy stát, co se stalo.

CC0, pixabay.com


Ale já mohu dosvědčit, že ve farnosti, kde působím, jsme kostel nezavírali ani na chvilku. Ani na okamžik jsme nepřestali zpovídat, ani na chvíli nebylo žádnému věřícímu upíráno přijmout sv. Přijímání a mít požehnání. A mohu vám říci, že statisticky máme nejméně onemocnělých, nejméně zemřelých. Ptám se: Proč ti „odborníci“ na epidemie, virusy, si to nepřijdou prozkoumat. Co se děje. Jak je to možné, že jsme neměli zavřený kostel, byl plný věřících a lidé se nenakazili?

Podle toho si myslím, že se mělo všechno udělat pro to, aby se přes pandemii všechno organizovalo nějakým jiným způsobem, aby každý věřící měl právo na svátosti. Později se v tom Církev již trochu lépe zorientovala. Každý věřící má právo na svátosti, každý má právo na Ježíše. Já nevím, komu to přičíst na duši, že lidé v našich nemocnicích, vašich nemocnicích a po celém světě, umírali bez útěchy Ježíše Krista, umírali bez návštěvy kněze a bez svátostí, kteří umírali na respirátorech bez možnosti stisknout ruku milované osoby. Nikdo na to nemá právo.

Já vám nyní tady říkám: bez ohledu na to ať je hrozba jakákoli, nikdo nemá právo zastavit proces lásky, proces spásy. Kdo má právo zabraňovat manželce – máme několik takových případů, já jsem měl ty svědky několikrát v emisi – manžela odvezli do nemocnice. Byl tam 20 dnů. Chodila jsem pod okna, volala jsem mu u okna. Nikdo ho nenavštívil. Lidé nám umírali z opuštěnosti, ze strachu. A my víme, že je pro nemocné nejdůležitější duchovní posila, svátostná posila a blízkost osob, které oni milují a kteří zvláště milují je. Nikdo o tom nemluví, kdo vynesl taková nařízení, že ani jediná osoba nemohla vejít, vidět svého bratra, svoji matku, svoje dítě, svého manžela, svoji manželku. Proto myslím, tedy, že se nikdy nesmí zavírat kostely. Přístup k Ježíšovi nesmí být nikdy zakazován žádnými dokumenty, žádnými papíry, potvrzeními. Ježíš přišel pro každého!

CC0, pixabay.com


A proto tady my musíme bojovat ze všech si, ne abychom se stavěli proti nějakým opatřením... To vůbec není podstata. Podstatou je, že lidé v neštěstí mají právo na Ježíše, mají právo na útěchu, mají právo na svátosti.


Církev v Bosně Hercegovině, v Chorvatsku, stejně jako široká veřejnost, vás velmi dobře znají. Tohoto roku (2021) jste byl prostřednictvím videomostu přítomen na shromáždění v době epidemie na náměstí Banja Jelačiće v Záhřebu. Co znamenala vaše přítomnost a podpora demonstrantům?

Byl jsem tam jako podpora obyčejného člověka. Já myslím, že ve chvílích takových výzev mají být kněží při těch nejméně chráněných. Těm vystavovaným různým lžím. Proto jsem na tom Festivalu svobody mluvil o lidském právu na volbu.

My nikdy nesmíme zapomínat, že ta základní lidská práva, kterými se zapřísahá celý tento civilní svět jako Deklarací lidských práv, to jsou práva na vlastní svobodu, právo na práci, která se přestupovala, práva na vlastní volbu a zvláště z křesťanské perspektivy já jsem bojoval za svobodu svědomí člověka. Abych byl při těch, kteří jsou postaveni do situace, že jejich svědomí již nemá žádnou hodnotu a to doposud bylo hlavní měřítko lidského jednání a to ne jen z náboženského, křesťanského pohledu, ale všeobecně lidského. Proto jsem pocítil potřebu, abych se účastnil shromáždění s tisíci lidmi.

Chci říci, že jsem hrdý na věřící v Chorvatsku, v Bosně Hercegovině - Jak je to u vás ve Slovinsku o tom nemám dostatek informací – že lidé riskovali svůj společenský vliv, svoje zaměstnání, kariéru, dávali výpovědi, aby zůstali na straně svobody. Tedy já od počátku nechci, aby se vedly rozpravy kdo je pro očkování a kdo je proti. To jsou tak ďábelské a povrchní rozpravy. Já mám nahrávku, jak jsem už před rokem a půl mluvil o tom, že nás budou chtít rozdělovat, vlévat nenávist, a to působí ďábel. Ten přišel zasévat nenávist a proto jsem říkal, že v lásce máme jedni druhé přijímat. Abychom v tom druhém neviděli nepřítele. Abychom nehleděli na toho, kdo nechce přijmout vakcínu jako na nezodpovědného blázna. To jsou lidé se svými postoji, se svojí hrdostí a se svým svědomím. Jsou mezi nimi jak vzdělaní tak nevzdělaní...

CC0, pixabay.com


Proto jsem byl na tom Festivalu svobody a vždycky budu při těch slabých, kteří si nemohou dovolit, aby jejich názory byly podporovány prostřednictvím mainstreamu, které jsou tak velkodušně financovány z nejrůznějších fondů. To jsou nesmírné sumy peněz. Proto budu vždy při maličkých, těch nepatrných. A myslím, že by svědomí nemělo člověku dovolovat, aby tomu všemu přihlížel jako nějaký statik, kterému nezáleží na tom co se děje s jeho věřícími, s jeho stádem...


***@@@***
**@@**
*@*


Jste mimořádný znalec médií a současně o masmédiích přednášíte i na Univerzitě v Mostaru. Jakou úlohu mají masmédia dnes v našich zemích, v Evropě a jinde ve světě v těchto podmínkách pandemie. Pomáhají šířit pravdu a spravedlnosti v současné společnosti a ve světě? Můžeme s nimi počítat?

CC0, pixabay.com


Myslím, že zásadní problém, když mluvíme o médiích, mluvme o těch většinových, protože jsou i vyjímečná odlišná média, jako například vaše medium a Radio Mír Medžugorje, ale obecně řečeno – zásadní problém je, že media na úrovni světa a Evropy, ta mainstreamová media, média spravovaná státy a komerční media, se stala katedrou, což je hrozné. Stala se mluvčími vlád, center moci a zájmů. A můžeme stále mluvit o tom, jak je potřebná svoboda médií. Víme kolik se jen peněz od Soroše vydalo na „svobodu medií“. To nebyla svoboda medií, ale násilí nad medii. Tedy to, co působil Soroš, pravděpodobně i u vás ve Slovinsku, i v naší Bosně-Hercegovině a v Chorvatsku pod jakýmsi názvem „Svobodná společnost“ – svobodná od čeho? Svobodná od pravdy, svobodná od spravedlnosti? To financováno Sorošovými satanistickými penězi... Takže se média stala mluvčími vlád a štábů a nezůstala servisem občanů. Tedy základní úkoly svobodných médií jsou pravda, informace a objektivita. A v co se proměnila? V lež, dezinformace a subjektivnost, protože podporovala jenom jednu stranu a druhou stranu zavrhovala.

To vidíme podle výběru hostů. Já vám řeknu, že v Chorvatsku vidíme, že státní televize v Chorvatsku do svých programů zve jenom jednoho biskupa. Pozor: Chorvatsko má přes 30 biskupů! Oni převážně zvou jenom jednoho biskupa o kterém si myslí, že je podle jejich vkusu, že bude říkat to co oni očekávají, že řekne. Bude na straně vlády a štábů, řekne, že se máme očkovat... což toto není zneužívání? Přirozeně, že ten biskup má právo na vlastní názory. Ze všech sil budu obraňovat, aby to vyslovoval podle práva.

Ale říkám to jen proto, abych poukázal na to, jak se ta media proměnila v pandemický marketing, kde se ve skutečnosti provádí cenzura, lidi jsou eliminovaní a prohlašovaní za šarlatány a nezodpovědné osoby, jenom proto, že mají jiné informace, že přinášejí jiné údaje, že mají trochu jiný pohled na to, co má být uváděno jako určitá mantra, o které jakoby nemohly být pochybnosti, protože to je dogma. A proto myslím, že media v tom smyslu zradila sama sebe, protože jestli jsou ve službě kohokoli pak už nejsou media, ale „průmysl“, který ve skutečnosti chce někomu sloužit. A proto myslím, že je důležité, aby existovala ta alternativní media, ale i ta jsou dušena, protože víme, že je cenzura na společenských mediích. Když něco zveřejníte tak nějaký faktograf, nevím ani já kdo, řekne – vy nemluvíte pravdu. Prosím vás pěkně, já jsem nevěděl, že existuje nějaká světová inteligence, která zná co je pravda a co lež. Všechno to ve skutečnosti mluví ve smyslu, že jsme hluboce zapadli do bláta, do hlubokých informačních problémů a média až všechno toto pomine povedou křečovitou bitvu o všechny svoje diváky a posluchače, protože je klamala, protože jim lhala, protože se lísala s tím vším co chtějí slyšet a ne s tím co je pravý postoj argumentů a skutečností!


***@@@***
**@@**
*@*


Stalo se, že obyvatelé Evropy a světa obecně nedostávají ucelené informace o epidemii Covidu o vakcínách a důsledcích očkování. Ve světových masmédiích se dovoluje mluvit jen těm, kteří podporují Světovou zdravotnickou organizaci, která by měla představovat vrcholnou odbornost a jsou přehlíženy odlišné názory světových zdravotníků a odborníků z oblasti medicíny i jiných oborů. Stále se jedná o jednostrannou informovanost. Nejsou diskuze odborníků, kteří jsou pro i proti očkování. Co se to děje?

CC0, pixabay.com


Dochází k suspenzi jiného smýšlení! Došli jsme právě do takové určité nezdravé situace, ve které nechceme poslouchat druhého, nechceme slyšet jiné argumenty. Všechno to uzrálo k tomu, že jsou vědci, kteří jsou tzv. palácoví vědci. Víme, že v palácích byli drženi ti, kteří říkali to, co vyhovovalo panovníkovi, že?! To je největší problém a vrcholem toho všeho je korupce.

My víme, že farmaceutická a lékařská oblast je nejplodnější půdou pro korupci, pro krádež, pro úplatky. A jestli jsme pře tím, co se toto všechno začalo dít, byli svědky, jak skupiny lékařů odjížděly na luxusní pobyt financovaný farmaceutickými firmami na Hawaj, do Ria a pod., všechno to pod maskou jakéhosi odborného sympozia, což mělo jen krýt, že oni korumpovaně platili cestu těm lékařům, kteří budou potom předepisovat jimi vyráběné léky... Jestli se to děje, že jsou lékaři podpláceni farmaceutickými firmami, jak my dnes můžeme věřit, že mluví pravdu? Jak můžeme věřit, že oni sami nejsou zmanipulovaní?

Dávejte pozor: Já jsem zcela přesvědčený, že prezidenti vlád, že lékaři mluví opravdu o svém přesvědčení, ale víte, co je největší moc manipulace? Když já vás přesvědčím, že vy v podstatě mluvíte moje věty a myslíte, že jsou vaše. Když je vyslovujete jako váš postoj a v podstatě je to můj názor. Protože já jsem vás indoktrinoval. To je to co se dnes děje. Že ti, kteří pronáší nějaké názory jsou přesvědčeni, že je to závěr jejich myšlení a ve skutečnosti jsou různými způsoby stimulovaní, dezinformovaní a nás jakoby chtěli informovat. Takže ten problém, že nechce být připouštěno, aby byli slyšeny i názory jiných odborníků .

Hm, vidíme, co se stalo: všem osmi lékařům, kteří byli na manifestaci v Záhřebu, hrozilo, že jim bude odňata lékařská licence. Umíte si představit tu hrozbu?! Tedy všichni lékaři, kteří přišli na manifestaci říci - Netvrdíme, že jsme nejchytřejší, ale máme i jiná řešení! - Těm bylo vyhrožováno, že ztratí práci a povolení k provozování lékařské činnosti. V tom je vzkaz pro druhé lékaře: Mlč a poslouchej! Léči tak jak ti říkám já, piš diagnozy tak jak ti já říkám, a chovej se jak ti štáb říká. To je poselství toho. A ti ostatní pod tlakem strachu o zaměstnání přecházejí do toho „druhého tábora“ a časem dokonce začnou věřit, že je to jejich postoj. Protože nikdo nechce uznat, že je zmanipulovaný. Nikdo nechce přiznat, že on nemá vlastní názory, protože jeho ego je veliké. A víme podle výzkumů, že největší ego je právě na úrovni medicíny, kde si člověk myslí, že on je zachránce.

Proto myslím, že je velmi špatné to co se děje, že je jen jedna informace, která se považuje za dogma a všichni jiní, kteří mají jiný názor, kteří to zkoumají – a víme, že věda tady není – já nemohu věřit co se to děje... Vidíme, že ti kteří to zkoumají jsou prohlašováni za šarlatány a přitom veškerá empirická věda se opírá o pochybnost. Není-li pochybnosti, pak není ani věda. Já musím pochybovat a to mne motivuje, abych nově zkoumal. Abych chodil do laboratoře a se zápalem hledal nové důkazy! A vidíte, oni prohlašují: Nesmí se pochybovat, nesmí se to zkoumat. Nesmí se zpochybňovat to, co je tak pochybné! Už z tohoto prostého důvodu je zřejmé, že se v tomto světě děje něco přinejmenším neobyčejného a co není až tak upřímné a transparentní. My nevíme přesně co to je, ale že se skrývá něco tajemného, to je pravda!

( těšme se na druhou část )

(přeloženo z emise Agape radiostanice Mir Medžugorje - Rozhovor pro Slovinskou televizi Exodus vedl Frank Muzek)

Převzato z
https://www.medzugorje-dve-srdce-monika-stampfelova.cz/,
článek z 19. 1. 2022 naleznete zde., (mírně upraveno)

(Na Fatym.com vydáno 22. 1. 2022; 26. 1. 2022 - 231 přečtení)

CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. ledna 2023: satan chce válku a nenávist v srdcích i národech (03.02.2023)
Brzy uvidíme jaká je síla Medžugorje (30.01.2023)
Zjevení pro vizionáře Ivana Dragičeviće 13. ledna 2023: modlete v této době za mír (30.01.2023)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. 12. 2022: měsíční poselství skrze vizionářku Mariji Lunettiovou + výroční zjevení Jakubovi Čolovi (25.12.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. listopadu 2022: Modlitba otevírá srdce a dává naději (25.11.2022)
Maria – cesta naděje (Terezie Gažiová) (06.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 50 - Po sekání s Medžugorjem jsem úplně jiný člověk (05.11.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. října 2022: bez Boha nemáte budoucnost (26.10.2022)
Buďte svědky bezmezné lásky (03.10.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. září 2022: satan chce válku (25.09.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. srpna 2022: Bůh mi dovolil být s vámi (26.08.2022)
Medžugorje - Mladifest v přímém přenosu - program + možnosti sledování (01.08.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. července 2022: Vedu vás ke svému Synu (26.07.2022)
Medžugorje 2022 - nejen vzpomínky (video) (16.07.2022)
Medžugorje: Jste důležití v mém plánu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM) (12.07.2022)
41. výročí Medžugorje: Homilie provinciála Hercegovinské františkánské provincie páter Jozo Grbeš, 25. 6. 2022 (video) (29.06.2022)
Fra Mario Knezović: Ježíš učedníkům: „Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů ..." (28.06.2022)
Medžugorje: Měsíční poselství v den 41. výročí zjevení 25. června 2022 + výroční zjevení Panny Marie Ivance Ivanković (27.06.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. května 2022: satan si přeje nepokoj (25.05.2022)
21. května se konal Libanonský mezinárodní kongres v arabštině o plodech Medžugorje - záznam s tlumočením (22.05.2022)
21. května se uskuteční Libanonský mezinárodní kongres o plodech Mežugorje v arabském jazyce - přímý přenos s tlumočením (19.05.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. dubna 2022: vidím, že jste ztraceni. (25.04.2022)
MEDJUGORJE: Vizionářka varuje, že jsme se zřejmě ocitli v bodě, ze kterého už není návratu (04.04.2022)
Zasvěcení ve Vatikánu se zúčastnila i vizionářka Vicka z Medjugorje (31.03.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. března 2022: Satan léta bojuje za válku. (25.03.2022)
Medžugorje - Výroční zjevení pro Mirjanu Dragićević-Soldo 18. 3. 2022: V Něm je mír a naděje. (18.03.2022)
Medžugorje: Poselství královny míru svěřené Ivanovi 26.2. 2022 (07.03.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. února 2022: vraťte se k Bohu a modlitbě, modleme se společně (25.02.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. ledna 2022: Jsem s vámi (25.01.2022)
Tajemství Medžugorje – přichází nová éra? (17.01.2022)
Bez pokoje nemáte budoucnost (Terezie Gažiová) (14.01.2022)
Svědectví z Medžugorje: Matka se stará o všechno (14.01.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. 12. 2021: měsíční poselství skrze vizionářku Mariji Lunettiovou + výroční zjevení Jakubovi Čolovi (25.12.2021)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. listopadu 2021: budete tvůrci pokoje (25.11.2021)
Bůh je láska a svoboda (páter Ljubo Kurtovič OFM) (07.11.2021)
Medžugorje: Vizionářka Marija Pavlović Lunetti pro Kongres (05.11.2021)
Záznam online kongresu o plodech Medžugorie, který proběhl 30. 10. 2021 (30.10.2021)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. října 2021: Bůh je láska a svoboda (27.10.2021)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. září 2021: život je krátký a čeká vás věčnost (26.09.2021)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny Míru, 4. září 2021 (08.09.2021)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. srpna 2021 (25.08.2021)
Obyčejný rozhovor o Medžugorii začátkem obrácení (11.08.2021)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. července 2021 (26.07.2021)
* Mladifestu se zúčastní významní zástupci hierarchie * Medžugorský farář o mimořádnosti MLADIFESTU (24.07.2021)
Vizionářka Marija z Medžugorje: "Přichází diktatura!" (17.07.2021)
Deset tajemství - Medjugorje + úryvky z knihy Mirjany Soldo (video) (10.07.2021)
40 let Medžugorje - Není to jen místo, ale způsob duchovního života (29.06.2021)
Stane se v Medžugorji v době 40. výročí něco mimořádného? (28.06.2021)
Medžugorje, 2x poselství Panny Marie, Královny míru, 25. června 2021 - 40. výročí!! (26.06.2021)
Novéna k 40. VÝROČÍ zjevení Panny Marie v Medžugorji - od 15. 6. 2021 (14.06.2021)
40 let zjevení v Medžugorje: Pod Mariiným pohledem (Terézia Gažiová) (06.06.2021)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. května 2021 (26.05.2021)
Právě probíhá 2. online kongres v Medžugorji 29.- 30. května 2021 / Možnost připojení + program (26.05.2021)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. dubna 2021 (25.04.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 38 - Zázraky z Medžugorje: Obrácený ateista (14.04.2021)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. března 2021 (25.03.2021)
Výroční poselství Panny Marie, Královny míru, 18. března 2021, přes vizionářku Mirjanu Soldovou (18.03.2021)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. února 2021 (26.02.2021)
Záznam Online kongresu na téma "Medžugorje - model nové evangelizace pro svět", (05.02.2021)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. ledna 2021 (25.01.2021)
S Marií naděje neuhasne (Terézia Gažiová) (01.01.2021)
Medžugorje, výroční poselství pro Jakova a měsíční poselství - 25. 12. 2020 (26.12.2020)
Silvestrovská a novoroční pouť do Međugorje (16.12.2020)
Sestra Emmanuela: Medžugorje a osvětlení svědomí (08.12.2020)
Děloha zázračně dorostla po prosbě v Medžugorji (05.12.2020)
Vizionář Ivan Dragičevič - Žijeme v čase turbulencí a krizí + P. Chmielewski - svědectví o exorcizmu v Medžugorje (27.11.2020)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. listopadu 2020 (26.11.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. října 2020 (26.10.2020)
Vizionářka Ivanka z Medžugorje (14.10.2020)
Jan Němec, organizátor poutí do Medžugorje, v nemocnici (13.10.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. září 2020 (25.09.2020)
Poselství Královny Míru Ivanovi Dragicevicovi, 19. září 2020, Boston (23.09.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. sepna 2020 (26.08.2020)
V tomto neklidném čase vás vyzývám k vytrvalé modlitbě (o. Henryk Jaworski) (31.07.2020)
Medžugorje, Poselství Královny míru vizionářovi Ivanovi Dragicevičovi, 16.7.2020 (31.07.2020)
31. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL MLADÝCH Medžugorje, 1.8. - 6.8.2020 "Pojďte a uvidíte!" (Jan 1, 39) (29.07.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. července 2020 (25.07.2020)
Arcibiskup Henryk Hoser se vrátil do Medžugorje + interview s ním (25.07.2020)
* Medžugorje má nového biskupa * (15.07.2020)
Medžugorje: Páter Marinko Šakota potvrdil, že Festival mladých se bude konat i letos (07.07.2020)
40-tý rok s Pannou Marií (nabídka zasílání nahrávek) (02.07.2020)
Žít Medžugorie - Katecheze na téma medžugorské duchovnosti (30.06.2020)
Medžugorje: Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla své pravidelné výroční zjevení 25. června 2020 (26.06.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. června 2020 - 39. výročí (25.06.2020)
Pozdrav vizionářky Vicky při příležitosti 39. výročí zjevení v Medžugorji (25.06.2020)
Poselství Královny míru vizionáři Ivanovi Dragičevičovi, 24.6.2020 - 39. výročí zjevení Panny Marie (25.06.2020)
Modlitba na Podbrdu, zasvěcení, 24.6.2020 - 39. výročí zjevení (krátké video) (24.06.2020)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. května 2020 (26.05.2020)
P. Marinko SAKOTA z Medžugorje: Pozvání Panny Marie k duchovní imunitě (video) (12.05.2020)
Co nám to chce říci Panna Maria tím novým poselstvím ze 4. května? (11.05.2020)
Medžugorje: Poselství Královny míru Ivanovi Dragičevićovi - 4. května 2020 (06.05.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. dubna 2020 (26.04.2020)
Přímý přenos: 9. Modlitební setkání - Modlitba za mír - Přímo z Medžugorje - 25. 4. od 8 hod. (20.04.2020)
O přislíbeném znamení na Podbrdu (06.04.2020)
Slovo Medžugorje v hebrejštině odhaluje něco zarážejícího! (06.04.2020)
Skončila poselství v Medžugorji? (video) (04.04.2020)
Několik poznámek fra Petara Ljubičiće k současné situaci a medžugorským tajemstvím (27.03.2020)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. března 2020 (25.03.2020)
Medžugorje: Výroční (narozeninové) poselství Královny míru pro Mirjanu Soldo - 18. 3. 2020 (18.03.2020)
Monika z Medžugorje: Jak prožívat čas v karanténě? (17.03.2020)
Vizionářka Marija z Medžugorje po zjevení 25. února hovoří o koronaviru (03.03.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 2. března 2020 (02.03.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. února 2019 (25.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 23: Zázračné obrácení lékařky podporující potraty v Medžugorje (23.02.2020)
Svědectví medžugorského poutníka - exorcisty z Milána (video) (22.02.2020)
Proroctví sv. Pátra Pia o Medžugorii (09.02.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 2. února 2020 (03.02.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. ledna 2019 (25.01.2020)
Opět se šíří falešné poselství z Medžugorje (15.01.2020)
Medžugorje - Vánoční zjevení pro vizionáře Jakova Čolo, 25. 12. 2019 (04.01.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 2. ledna 2020 (03.01.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. prosince 2019 (27.12.2019)
On se vám daruje v Dítěti (Páter Ljubo Kurtovic, OFM) (25.12.2019)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 2. prosince 2019 (04.12.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. listopadu 2019 + časopis Svetlo Máriino 11/2019 (26.11.2019)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 2. listopadu 2019 (02.11.2019)
P. Marinko Šakota: Panna Maria nás vyzývá k obrácení (27.10.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. října 2019 + časopis Svetlo Máriino 10/2019 (27.10.2019)
Medžugorje: Zjevení Panny Marie, Královny míru, 18.10.2019 vizionáři Ivanovi (19.10.2019)
TV Lux: VATIKÁN A MEDŽUGORIE (02.10.2019)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. října 2019 (02.10.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. září 2019 (27.09.2019)
Medžugorje: Zpráva o zjevení vizionáři Ivanovi Dragićevićovi z 13. září 2019 (15.09.2019)
Medžugorje, poselství Královny míru, 2. 9. 2019 (02.09.2019)
Biskup Vlado Košić: Je krásné být v Medžugorji. (28.08.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. srpna 2019 (26.08.2019)
Mons. Hoser: Počet poutníků v Medžugorje přibývá (19.08.2019)
Medžugorje: Poselství Panny Marie vizionáři Ivanovi 12.8.2019 (13.08.2019)
KDYŽ BUDETE MOJI, ZVÍTĚZÍTE (Terézia Gažiová) (07.08.2019)
* "Zůstáváme v úžasu" - římský vikář v Medžugorji
* V závěru Mladifestu v Medžugorji vystoupil s katechezí Mons. Fisichella
(07.08.2019)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. srpna 2019 (02.08.2019)
Delegace Svatého stolce na festivalu mládeže v Medžugorje (01.08.2019)
Medžugorje: 1. srpna začíná 30. Mladifest - možnost sledování přímých přenosů (01.08.2019)
Arcibiskup Hoser: V Medžugorje nejsou stopy hereze (27.07.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. července 2019 (26.07.2019)
Více než stoleté proroctví o Medžugorii: voda poteče Podbrdem (10.07.2019)
Medžugorje: Poselství ze zjevení pro Ivana Dragićeviće 5. 7. 2019 (06.07.2019)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. července 2019 (02.07.2019)
Medžugorje, 2x poselství Panny Marie, Královny míru, 25. června 2019 - 38. výročí!! (25.06.2019)
NOVÉNA K 38. VÝROČÍ zjevení Panny Marie V MEDŽUGORJI (14.06.2019)
Zasvěcení rodiny ve zjeveních Panny Marie v Medžugorji (08.06.2019)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. června 2019 (02.06.2019)
Není kámen jako kámen aneb víte na co reagoval ďábel při exorcismu? (01.06.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. května 2019 (26.05.2019)
Pozvání na zájezd do Medžugorje na jubilejní 30. festival Mladifest 2019 (23.05.2019)
Ze zjevení pro vizionáře Ivana Dragićeviće u Modrého kříže dne 17.května 2019. (19.05.2019)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. května 2019 (19.05.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. dubna 2019 (25.04.2019)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. března 2019 (02.04.2019)
Modlitba a půst za pokoj na Slovensku (30.03.2019)
Příběh protestanta, který zažil "všechny" zázraky Medžugorje (26.03.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. března 2019 (26.03.2019)
Medžugorje: Výroční zjevení pro vizionářku Mirjanu Soldo, 18.03.2019 (+ video) (18.03.2019)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. března 2019 (02.03.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. února 2019 (25.02.2019)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. února 2019 (02.02.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. ledna 2019 (25.01.2019)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. ledna 2019 + video (03.01.2019)
* Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. prosince 2018
* Výroční poselství Jakubovi Čolovi (25.12.2018)
(26.12.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. prosince 2018 (04.12.2018)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. listopadu 2018 (25.11.2018)
Karol Dučák: Co řekli a napsali o Medžugorji (05.11.2018)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. října 2018 (26.10.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. října 2018 (+ video) (06.10.2018)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. září 2018 (25.09.2018)
Nová kniha - Mirjana Soldo: Moje srdce zvítězí (17.09.2018)
X. Medžugorské modlitební setkání - 15. září 2018 v Mukačevu - přímý přenos. (13.09.2018)
Dovolte Bohu, aby vás vedl cestou obrácení (10.09.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. září 2018 (02.09.2018)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. srpna 2018 (26.08.2018)
DŮVĚŘUJTE V BOHA (20.08.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. srpna 2018 (04.08.2018)
Mladifest v Medžugorje - přímé přenosy (01.08.2018)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. července 2018 (26.07.2018)
Medžugorje: Hlavní myšlenky z homílie mons. Henryka Hosera z 22.července (25.07.2018)
Mons. Hoser se ujímá služby zvláštní vizitátora v Medžugorje (23.07.2018)
"Já jsem s vámi", říká Panna Maria (18.07.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. července 2018 (02.07.2018)
Medžugorje: Pochod míru + Poselství Královny míru 25. červen 2018 - 37. výročí zjevení (26.06.2018)
Medžugorje: Zpráva o zjevení vizionáře Ivana (opravený text poselství) (16.06.2018)
Novéna k 37. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorje (14.06.2018)
Mějte více důvěry V Boha (14.06.2018)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny míru, přes vizionáře Ivana Dragičeviće, 4. června 2018 (09.06.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. června 2018 (03.06.2018)
Panna Maria: "Ať je mše svatá Vaším životem." (02.06.2018)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. května 2018 (02.06.2018)
S panem Němcem do Medžugorje v r. 2018 - červen: 37.výročí zjevení + Mladifest (31.05.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. května 2018 (02.05.2018)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. dubna 2018 (25.04.2018)
Medžugorje: mimořádné zjevení pro vizionáře Ivana (20. 4. 2018) (21.04.2018)
Medžugorje: mimořádné zjevení pro vizionáře Ivana (9. 4. 2018) (10.04.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. dubna 2018 (02.04.2018)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. března 2018 (26.03.2018)
Poselství z výročního zjevení pro vizionářku Mirjanu (18. 3. 2018) (20.03.2018)
Otevřte se (14.03.2018)
Medžugorje je synonymum pro obrácení - rozhovor s herečkou a režisérkou Valérií Golino. (02.03.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. března 2018 (+ video) (02.03.2018)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. února 2018 (25.02.2018)
V Medžugorji se vracíme ke svým kořenům (Rozhovor s Mons. Waltrem Johannesem Mixou) (17.02.2018)
Dvě slova - vzpomínka medžugorského faráře fra Marinka Šakoty na setkání s významným mariologem o. Laurentinem (05.02.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. února 2018 (+ video) (02.02.2018)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. ledna 2018 (27.01.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. ledna 2018 (+ video) (02.01.2018)
* Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. prosince 2017
* Výroční poselství Jakubovi Čolovi
(25.12.2017)
Medžugorje - místo nového probouzení (25.12.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. prosince 2017 (02.12.2017)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. listopadu 2017 (25.11.2017)
Medžugorje: K 17. výročí smrti P. Dr. Slavka Barbariče (25.11.2017)
Moc satana bude zničena ... (05.11.2017)
Státní sekretář Svatého Stolce o Medžugorji (04.11.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. listopadu 2017 (+ video) (02.11.2017)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. října 2017 (25.10.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. října 2017 (+ video) (02.10.2017)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. září 2017 (26.09.2017)
René Laurentin nejen o Medžugorje ve vzpomínkách publicisty Vittoria Messoriho (18.09.2017)
I na poslední chvíli se dá rozhodnout a prožít krásnou zářiovou pouť v Medžugorji (07.09.2017)
Medžugorje: Poselství sdělené vizionáři Ivanovi Dradičevićovi 1. 9. 2017 (03.09.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. září 2017 (+ video) (02.09.2017)
Gabriela Veselá - Festival mládeže v Medžugorji 2017 (30.08.2017)
Medžugorje: Poselství Královny míru, 25. srpna 2017 (27.08.2017)
Časopis Svetlo Máriino, srpen 2017 (14.08.2017)
Medžugorje: Festival mladých, svědectví kardinála a požehnání papeže (14.08.2017)
Medžugorje Mladifest 2017 - záznam kázání ze mší svatých (07.08.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. srpna 2017 (+ video) (03.08.2017)
PROGRAM LETOŠNÍHO MLADIFESTU v Medžugorji
+ informace ke přímým přenosům
(31.07.2017)
Medžugorje: Poselství Královny míru, 25. července 2017 (26.07.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. července 2017 (+ video) (07.07.2017)
Otevřete se hluboké modlitbě (02.07.2017)
Medžugorje oslavilo 36. výročí mariánských zjevení (28.06.2017)
Medžugorje: Poselství Královny míru, 25. června 2017 - 36. výročí (25.06.2017)
Medžugorje: poselství z nočního zjevení pro vizionáře Ivana z 23. června 2017 (24.06.2017)
* Probíhá duchovní příprava na oslavy 36. výročí zjevení v Medžugorji
* Vstříct 36. výročí mariánských zjevení - pochod míru
(23.06.2017)
Svatá Matka Tereza o Medžugorji (23.06.2017)
NOVÉNA K 36.VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE V MEDŽUGORJE (18.06.2017)
Medžugorje: Zjevení pro Ivana a jeho modlitební skupinu z 29. května (10.06.2017)
Medžugorje je pokračování Fatimy (06.06.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. června 2017 (+ video) (03.06.2017)
Medžugorje: Posolství Panny Marie, Královny míru z 25. května 2017 (26.05.2017)
Medžugorje: jaké jsou závěry zkoumání komise, kterou vedl kardinál Ruini? (20.05.2017)
Přihlašování na festival do Medžugorje už v plném proudu, neváhejte! (20.05.2017)
Medžugorje, Zjevení pro vizionáře Ivana, 12.května 2017 (16.05.2017)
Svatý otec Jan Pavel II. o Medžugorji (15.05.2017)
Na tiskové konferenci mluvil papež o Medjugorje (14.05.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. května 2017 (+ video) (03.05.2017)
9. Medžugorské modlitební setkání na Ukrajině v Mukačevě - přímý přenos (29.04.2017)
Medžugorje: Posolství Panny Marie, Královny míru z 25. dubna 2017 (26.04.2017)
* Arcibiskup Hoser: kult P. Marie v Medjugorje nemusí být závislý na zjeveních
* Setkání s novináři v Medžugorje 5. 4. 2017 (text)
(23.04.2017)
*** Důvěřujte a modlete se *** Důkaz krvavých slz (14.04.2017)
Arcibiskup Hoser: Největším zázrakem Medjugorje je individuální zpověď (08.04.2017)
Medžugorje: Homilie arcibiskupa Henryka Hosera, zvláštního papežského vyslance pro Medžugorje, z 1. dubna 2017 (08.04.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. dubna 2017 (03.04.2017)
Arcibiskup Hoser prvně oslovil lidi v Medžugorji (01.04.2017)
Apoštolský vizitátor odjel do Medjugorje (29.03.2017)
Medžugorje: Posolství Panny Marie, Královny míru 25. března 2017 (26.03.2017)
Prožívejte hluboce svou víru (22.03.2017)
Medžugorje: Výroční poselství Panny Marie pro Mirjanu 18. 3. 2017 (+ video) (19.03.2017)
Otevřený dopis mostarskému biskupovi Mons. Ratkovi Perićovi jako odpověď na veřejné šíření jeho osobního negativního postoje k Medžugorji (14.03.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. března 2017 (+ video) (02.03.2017)
Půst a rodina 1 - úvod kapitoly (28.02.2017)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. února 2017 (26.02.2017)
Svědectví Gorana: Z pekla drog do náručí Panny Marie (14.02.2017)
Papež jmenoval svého vyslance pro Medjugorje (12.02.2017)
Růženec a rodinný růženec (11.02.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. února 2017 (02.02.2017)
Medžugorje: Zjevení Panny Marie, Královny Míru, 25.ledna 2017 (26.01.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. ledna 2017 (+ video) (02.01.2017)
* Medžugorje:Poselství Panny Marie, Královnej míru, 25. prosince 2016
* Výroční zjevení Jakubovi Čolovi, 25. prosince 2016
(26.12.2016)
Časopis Světlo Máriino, říjen - prosinec 2016 (ke stažení) (15.12.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. prosince 2016 (02.12.2016)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. listopadu 2016 (26.11.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. listopadu 2016 (02.11.2016)
Medžugorje: zpráva o zjevení pro vizionáře Ivana z 28. 10. u Modrého Kříže (30.10.2016)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. října 2016 (25.10.2016)
Medžugorje, zjevení a poselství Panny Marie pro vizionáře Ivana Dragičeviće, 21. října (24.10.2016)
Medžugorje: posolství Panny Marie, Královny míru, 2. října 2016 (+ video) (03.10.2016)
Otevřete brány srdce (27.09.2016)
Modlitba za mír 2016 ve Vídni: přímý přenos (27.09.2016)
Článek chorvatských novinářů na téma Vatikán a Medžugorje (26.09.2016)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. září 2016 (26.09.2016)
Medžugorje: zpráva o zjevení vizionáře Ivana 16. 9. 2016 (17.09.2016)
Virtuální prohlídka posvátných míst v Medžugorje (11.09.2016)
* Novéna k Duchu Sv. před VIII. Medžugorským modlitebním setkání na Ukrajině 8. - 16. září
* Přímý přenos setkání 17. září od 9 hod.
(07.09.2016)
Nové číslo časopisu Svetlo Máriino - září 2016 (04.09.2016)
* Poselství ze zjevení pro vizionáře Ivana z 26.8.2016
* Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo z 2. září 2016
(02.09.2016)
Potratářka měla v Medžugorji hrůzostrašné vidění, na místě se obrátila (01.09.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru 25. srpna 2016 (27.08.2016)
Nové číslo časopisu Svetlo Máriino - srpen 2016 (05.08.2016)
* Posolství Panny Marie, Královny míru, 2. srpna 2016
* Probíhající Mladifest můžete sledovat online
(05.08.2016)
27. Mladifest - Medžugorje 2016 - program a přímý přenos (01.08.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru 25. července 2016 (26.07.2016)
Pomocí vás chci obnovit svět. (video) (11.07.2016)
Vatikánský mluvčí ke zvěstem o Medžugorji (04.07.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. července 2016 (+video) (03.07.2016)
Nové číslo časopisu Svetlo Máriino - červenec 2016 (01.07.2016)
35 let Medžugorje: Mariino požehnání lásky (01.07.2016)
Poselství na 35. výročí zjevení Královny míru v Medžugorji (26.06.2016)
Události v Medžugorje (ke 35. výročí) (26.06.2016)
35 let Medžugorje: "Moje přítomnost je dar od Boha ..." (23.06.2016)
Posolství Panny Marie, Královny míru, 2. června 2016 (+ video) (18.06.2016)
"Mé Neposkvrněné srdce krvácí ..." (M.M.) (02.06.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru 25. května 2016 (26.05.2016)
Nová kniha poselství Panny Marie - v roce 2016 / + možnost objednání (19.05.2016)
Medžugorje: Zjevení pro vizionáře Ivana, 9.května 2016 (13.05.2016)
Přímý přenos Medžugorského setkání z Litvy (12.05.2016)
Posolství Panny Marie, Královny míru, 2. května 2016 (03.05.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru 25. dubna 2016 (26.04.2016)
VIDEO záznam přenosu Medžugorského setkání z Turzovky (25.04.2016)
Modlete se, abyste pochopili Boží lásku (07.04.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. dubna 2016 (+ video) (02.04.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru, Velký pátek 25. března 2016 (26.03.2016)
Medžugorje: Výroční poselství Panny Marie, Královny míru, 18. března 2016 (18.03.2016)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 2. března 2016 (02.03.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru v době postní, 25. února 2016 (25.02.2016)
Časopis MEDJUGORJE - Mariánské centrum Medžugorje (15.02.2016)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 2. února 2016 (02.02.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru 25. ledna 2016 (26.01.2016)
Panna Maria – záchrana světa - Vzpomínky biskupa Pavla Hnilici (video) (25.01.2016)
Modlitba tří zdrávasů za mír? (18.01.2016)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 2. ledna 2016 (03.01.2016)
Medžugorje: Vánoční poselství prostřednictvím vizionáře Jakova (26.12.2015)
Vánoční poselství Královny míru z Medžugorje (26.12.2015)
Medžugorje: Poselství Královny míru 2. 12. 2015 (+ video) (02.12.2015)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny Míru 25. listopad 2015 (26.11.2015)
Medžugorje: Poselství Královny míru 2. 11. 2015 (+ video) (03.11.2015)
Medžugorje, Poselství Královny míru 25. října 2015 (26.10.2015)
17. 10. - VII. Medžugorské modlitební setkání na Ukrajině - přímý přenos (16.10.2015)
Novéna před medžugorským modlitebním setkáním na Ukrajině, 8. - 16. října (16.10.2015)
Medžugorje: Poselství pro Mirjanu Soldo z 2. října 2015 (02.10.2015)
29. 9.: Modlitba za mír 2015: přímý přenos z Vídně (+ přípravná novéna) (27.09.2015)
Nejnovější Poselství z Medžugorje, 25. září 2015 (26.09.2015)
V září do Medžugorje - ještě jsou volná místa.... (06.09.2015)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny Míru, 2. září 2015 (03.09.2015)
Video - Svědectví: Terka Gažiová. Mladifest 2015 Medžugorie
Medžugorská poselství se šíří i na území bývalého SSSR
(27.08.2015)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny Míru, 25. srpna 2015 + www stránky Medžugorje (26.08.2015)
Téma Odpouštění. Medžugorie - Mladifest 2015 (video) (14.08.2015)
Svědectví vizionáře Jakova Čolo. Mladifest Medžugorje 2015. (08.08.2015)
Svědectví vizionářky Marie Pavlovič. Mladifest 2015 Medžugorje (08.08.2015)
Vizionářka Mirjana Dragičevič - Mladifest 2015 Medžugorie (08.08.2015)
MEDŽUGORJE - MLADIFEST 2015 v přímém přenosu se slovenským překladem + program festivalu (05.08.2015)
Medžugorje, Královna míru, poselství z 2. srpna 2015 (+ video) (02.08.2015)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny Míru, 25. července 2015 (25.07.2015)
Medžugorje, Královna míru, poselství z 2. července 2015 (03.07.2015)
Zjevení Panny Marie Královny Míru v přímém přenosu (30.06.2015)
K vašim dotazům: Vyjádřil se již papež František k medžugorským zjevením? (29.06.2015)
Poselství Královny míru v den 34. výročí zjevení (26.06.2015)
Proč Medžugorje? - Dokument z místa zjevení Panny Marie – Královny míru. (25.06.2015)
Přednáška POUTNÍ MÍSTO MEDŽUGORJE s promítáním v Únanově (25.06.2015)
Film: Zjevení Královny míru v Medžugorje 1981-2008 (21.06.2015)
Medžugorje, Královna míru, poselství z 2, června 2015 (+ video) (03.06.2015)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny Míru,
25. května 2015
(26.05.2015)
PRÁVĚ NYNÍ: Přímý přenos Medžugorského setkání v Lotyšsku (23.05.2015)
Poselství Královny míru, Medžugorje, 2. května 2015:
(+ video)
(02.05.2015)
ŽIVĚ - Vysílání zjevení Panny Marie, Královny míru - 2. 5. 2015 (01.05.2015)
Medžugorje: Poselství Panny Marie z 25. dubna 2015 (26.04.2015)
Právě teď - Přímý přenos 5. Medžugorského setkání (25.04.2015)
Video: "Nepokoj se zmocnil srdcí a nenávist vládne světem ... Mír je dar, který vám Bůh daruje v modlitbě." (05.04.2015)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny Míru, 2. dubna 2015 (03.04.2015)
Královna míru: Mír je v ohrožení, modlete se za mír! (30.03.2015)
Medžugorje: Poselství Královny míru, 25. 3. 2015 (26.03.2015)
Poselství z výročního zjevení pro Mirjanu 18. 3.: Prosím vás, očistěte svá srdce od hříchu (20.03.2015)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny Míru, 2. březen 2015 (+ video) (03.03.2015)
Medžugorje: Poselství Královny míru, 25. 2. 2015 (25.02.2015)
Ivan Dragićević přiletěl do Medžugorje, zjevení pro jeho skupinu (24.02.2015)
Je vidět, že se lidé po pobytu v Medžugorji mění (14.02.2015)
Poselství ze zjevení pro Mirjanu z 2. února 2015 (02.02.2015)
Medžugorje: Poselství Královny míru, 25. 1. 2015 (25.01.2015)
Medjugorje - Svědectví Gorana Čurkoviče (z r. 2011) (10.01.2015)
Medžugorje: * Zjevení pro vizionáře Ivana na Podbrdu, 29. 12. 2014
* První poselství Panny Marie v roce 2015- pro Mirjanu, z 2. 1. (+ video)
(03.01.2015)
* Poselství Panny Marie, Královny míru
* Výroční zjevení Jakubovi Čolovi - obě z 25. prosince 2014
(26.12.2014)
Silvestr 2014 v Medjugorje (21.12.2014)
Medžugorje - Poselství z 2. 12. 2014: Láska zvítězí (03.12.2014)
Poselství Panny Marie z Medžugorje z 25. listopadu 2014 (25.11.2014)
Zájezd do Medžugorje - 27. 12. - 3. 1. (05.11.2014)
Medžugorje, poselství P. Marie z 2. listopadu 2014 (02.11.2014)
Medžugorje, poselství P. Marie z 25. října 2014 (26.10.2014)
Poselství z Medžugorje, 2. října 2014: Mějte rádi jedni druhé. (+video) (03.10.2014)
POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje 25. 9. 2014 (25.09.2014)
Šíří se falešné zprávy z Medžugorje (07.09.2014)
POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje, 2. 9. 2014 (02.09.2014)
Poselství Panny Marie pro vizionáře Ivana Dragičeviće z 11. 8. 2014 (29.08.2014)
POSELSTVÍ PANNY MARIE, Královny Míru 25. srpen 2014 (26.08.2014)
Video: Vizionářka Mirjana Pavlovič Soldo: Promluva na festivalu mládeže Medžugorje 2014 (aktualizováno) (14.08.2014)
POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje Poselství pro vizionáře Ivana Dragičeviče z 4.8.2014 (07.08.2014)
MEDŽUGORJE - MLADIFEST 2014 v přímém přenosu se slovenským překladem (05.08.2014)
* POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje, 2. srpna 2014 (+ video)
* Na Mladifestu při mši sv. koncelebrovalo asi 535 kněží
(03.08.2014)
POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje - 25.7.2014 (26.07.2014)
POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje pro Mirjanu z 2. července 2014 (+ video) (02.07.2014)
Svědectví Grga Vasilja, medžugorského farníka (26.06.2014)
POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje, 25. černa 2014 - 33. výročí zjevení (26.06.2014)
NOVÉNA K 33.VÝROČÍ ZJEVENÍ V MEDŽUGORJI (17.06.2014)
Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo přijaté 2.6. v Medžugorji u Modrého kříže (02.06.2014)
POSELSTVÍ PANNY MARIE, Královny Míru - 25. květen 2014 (26.05.2014)
Fra Jozo Zovko, bývalý medžugorský farář, medituje nad poselstvím z 25.4.2014 (17.05.2014)
K zamyšlení - P. Gabriele Amorth (07.05.2014)
POSELSTVÍ PANNY MARIE, Královny Míru 2. květen 2014 (02.05.2014)
POSELSTVÍ PANNY MARIE, Královny Míru 25. dubna 2014 (29.04.2014)
Setkání mládeže v Medjugorje: 25. Mladifest (05.04.2014)
Poselství z Medžugorje, 2. dubna 2014 (03.04.2014)
POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje 25. března 2014 (26.03.2014)
VÝROČNÍ POSELSTVÍ PANNY MARIE, Královny Míru 18. březen 2014 (18.03.2014)
Živý přenos z Medžugorje na internetu: ZJEVENíI PRO MIRJANU - úterý 18. 3. 2014 (17.03.2014)
Rudolph Karg: „Příchod do Medžugorje mi změnil život” (15.03.2014)
Půst a rodina 7 - Osobní půst (13.03.2014)
POSELSTVÍ PANNY MARIE, Královny Míru, 2. březen 2014 (03.03.2014)
Královna míru, Medžugorje, 25. února 2014: Modlete se a žijte Boží přikázání (26.02.2014)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, 2. 2. 2014 (02.02.2014)
Ze svědectví medžugorské vizionářky Vicky (30.01.2014)
Moje cesta do Medžugorje a chystaný verdikt Vatikánu (27.01.2014)
* Poselství z Medžugorje, 25. 01. 2014
* Vizionářka Marija: Mariina přítomnost mezi námi
(26.01.2014)
O ukončení práce výzkumné komise podal svou oficiální zprávu i Vatikán (20.01.2014)
* Královna pomoci 15. ledna 2014: Dychtěte po Duchu Svatém!
* Medžugorje - skončeno vyšetřování
(19.01.2014)
Církevní komise zkoumající medžugorský fenomen 17. 1. 2014 uzavře svoji práci (16.01.2014)
POSELSTVÍ PANNY MARIE, Královny Míru 2. ledna 2014 (02.01.2014)
Královna míru, Medžugorje, 25. prosince 2013:
Rozhodněte se pro Ježíše
(26.12.2013)
POSELSTVÍ PANNY MARIE, Královny Míru,
2. prosince 2013
(03.12.2013)
Medžugorje - poselství z 25. listopadu 2013 (26.11.2013)
Zjevení v Medžugorji stále nepotvrzené (17.11.2013)
Fra Jozo Zovko: Medžugorje je vesmírný zázrak. Zázrak, který jsme ještě nedocenili! (16.11.2013)
Exorcista o. Amorth: "Ignorovat zjevení Panny Marie v Medžugorji je pro křesťany neodpustitelné." (11.11.2013)
Nuncius v USA píše biskupské konferenci ohledně Medžugorje (09.11.2013)
Medžugorské poselství z 2. listopadu 2013
(+ video)
(02.11.2013)
POSELSTVÍ PANNY MARIE, Královny Míru 25. říjen 2013 (26.10.2013)
Svítící socha Panny Marie předána ke zkoumání (03.10.2013)
Poselství Královny míru z Medžugorje, 2. října 2013 (03.10.2013)
Královna míru, Medžugorje, 25. září 2013: Život je dar pro každého z vás (26.09.2013)
Socha v Medžugorji svítila již druhý večer
Vyjádřila se k událostem vizionářka Vicka?
(25.09.2013)
Medžugorský - modlitební program ve Vídni, přenos marytv.tv (24.09.2013)
Medžugorje: Socha Gospy začala vyzařovat zvláštní světlo. (24.09.2013)
Medžugorje: Zjevení pro vizionáře Ivana dne 4. 9. 2013 (06.09.2013)
Medžugorje: Poselství pro Mirjanu, 2. 9. 2013 (02.09.2013)
Královna míru Ivanovi Dragicevic: "Zvláště v tomto čase, modlete se za mír na celém světě! + Upozornění na falešné poselství z Medžugorje (02.09.2013)
Medžugorje, poselství Královny míru, 25. srpna 2013: Vedu vás k obrácení (26.08.2013)
Medžugorje, Poselství pro Mirjanu 2. srpna 2013 +
Gospino zjevení vizionáři Ivanu Dragičevičivi 5. srpna 2013
(10.08.2013)
Královna míru, Medžugorje, 25. července 2013: Žijte svou víru srdcem a příkladem! (28.07.2013)
Dar z Medugorje (svědectví) - dokument TV Noe (21.07.2013)
Poselství z Medžugorje, 2. července 2013 (03.07.2013)
Královna míru, Medžugorje 25. 6. 2013 - 32. výročí zjevení (26.06.2013)
K poselství Královny míru z 2. května 2013: Jediná pravda (08.06.2013)
Královna míru, Medžugorje, 2. června 2013: "Pojďte za mým Synem" (03.06.2013)
Královna míru, Medžugorje, poselství 25.května 2013 (26.05.2013)
Zjevení v Medjugorje jsou křesťanskou školou štěstí (21.05.2013)
Duchovní seminář pro zdravotníky v Medžugorji (18.05.2013)
Zprávy sestry Emmanuely: Misionář sv. Josef (07.05.2013)
Královna míru, Medžugorje, 2. května 2013: Milujte a nesuďte ... (03.05.2013)
Medjugorej: 24. Mladifest 2013 (27.04.2013)
Poselství Matky Boží z 25.4.2013 (26.04.2013)
Královna míru, Medžugorje, 2. dubna 2013: Buďte mi apoštoly (02.04.2013)
Královna míru, Medžugorje, 25. 3. 2013: vezměte kříž mého Syna a uvažujte o jeho mukách... (29.03.2013)
Ivan z Medžugorje v Argentině 4. 3. 2013,
poselství Panny Marie
(21.03.2013)
Královna míru, Medžugorje, 18. března 2013: Žijte ve víře! (19.03.2013)
Přímý přenos výročního zjevení vizionářce Mirjaně (18.03.2013)
Královna míru, Medžugorje, 2. III. 2013: Děti moje, bděte! (02.03.2013)
Královna míru, Medžugorie, 25. II. 2013: Ztrácíte energii v boji (26.02.2013)
Půst a rodina 6 - Plody půstu ve třech kategoriích 3 (19.02.2013)
Královna míru, Medžugorje, 2. února 2013: Nemáte pravou lásku (04.02.2013)
Královna míru, Medžugorje, 25. I. 2013: Vydávejte svědectví ... (26.01.2013)
Mimořádný seminář o Medžugorje a Svaté zemi - Koclířov 2.-4.2.2013 (24.01.2013)
Gospa v Dublinu, Ivan Dragičevič vyzdvihuje boj Irů proti potratům (18.01.2013)
Světlo Mariino - časopis z Medjugorje (08.01.2013)
Královna míru, Medžugorje, 2. ledna 2013: Nemohu bez vás, děti moje! (03.01.2013)
Medžugorje: Marija Pavlovič Lunetta pro chorvatskou TV (30.12.2012)
Pán Ježíš v Medžugorji 25. prosince 2012: Žijte má přikázání (26.12.2012)
Závěrečná zpráva komise posuzující případ Medjugorje nevyjde do konce roku (06.12.2012)
Královna míru, Medžugorje, 2. prosince 2012:
Pomozte mi v mém boji Matky ... (+video)
(02.12.2012)
Královna míru, Medžugorje, 25. XI. 2012: Otevřete se cestě svatosti! (26.11.2012)
Poselství Panny Marie předané vizionářkou Mirjanou 2. 11. 2012 (03.11.2012)
Světlo milosti (28.10.2012)
Poselství Královny míru, Medžugorie 25. října 2012: Klanějte se mému Synu (25.10.2012)
Královna míru ve Vídni: Modlete se, modlete se, modlete se! (16.10.2012)
Vyvolené místo Matky Boží na Ukrajině (15.10.2012)
Královna míru, Medžugorje, 2. října 2012: Pochopíte mou bolest (03.10.2012)
Královna míru, Medžugorje, 25. IX. 2012: Jen v Bohu je váš pokoj… (27.09.2012)
Královna míru, Medžugorje 2. září 2012: Přijměte misi a nebojte se! (03.09.2012)
Poselství Královny míru, Medžugorje 25.srpna 2012: Děkujte Boží lásce (25.08.2012)
Smrt vlka (21.08.2012)
Zjevení, kterého se můžeš dotknout (12.08.2012)
Královna míru, Medžugorje, 2. srpna 2012: Nevzdám se! (07.08.2012)
Oľga Merkovičová, Medžugorie: Eucharistie je zázrak nad zázraky (28.07.2012)
Poselství Matky Boží v Medžugorje 25. července 2012 (27.07.2012)
Medžugorje, Královna míru, 2. července 2012: Shromážděte se kolem mě (04.07.2012)
Medžugorje, Královna míru, 25. června 2012: Žijte modlitbu v každém okamžiku (26.06.2012)
Královna míru, Medžugorje, 2. června 2012: Pomozte hříšníkům (02.06.2012)
Poselství Matky Boží z 25. května 2012 26.5.2012 (27.05.2012)
Poselství Královny míru, Medžugorje, 2.května 2012: Nezatvrdzujte svá srdce… (+ video ze zjevení) (04.05.2012)
Královna míru, Medžugorje: Otevřete se jako květ slunci (02.05.2012)
O.Jozo Zovko, Medžugorje: Čtěte Bibli! (01.05.2012)
Hluší a slepí - k blížícímu se 100.výročí potopení Titanicu (12.04.2012)
Posolství Královny míru: I přes znamení stavíte lidské před Boží (12.04.2012)
Královna míru, Medžugorje, 2. dubna 2012: Moudrost, pokora a dobrota (03.04.2012)
Královna míru, Medžugorje, 25. března 2012: Pracujte více na svém obrácení! (26.03.2012)
Otevřte svá srdce Bohu ... (21.03.2012)
Královna míru, Medžugorje: Úplně se mi zasvěťte (19.03.2012)
Medžugorje: Zprávy sestry Emmanuely (18.03.2012)
Poselství Královny míru předané vizionářkou Mirjanou 2. 3. 2012 Čas vaší zkoušky (také video) (10.03.2012)
Královna míru, Medžugorje, 25. února 2012: Čtěte Písmo sv. (26.02.2012)
Kardinál Ruini: Do konce roku bude zpráva komise o Medžugorji (15.02.2012)
Medžugorje v bílém (11.02.2012)
Poselství Královny míru, 2.2.2012: Jen pokorná duše září čistotou a krásou (+ video ze zjevení) (03.02.2012)
Královna míru, Medžugorje, 25. ledna 2012: Otevřete se modlitbě (26.01.2012)
Královna míru, Medžugorje, 2. ledna 2011: Otevřete se Otci ..! (03.01.2012)
Medžugorje: poselství P. Marie z 25. prosince 2011 (26.12.2011)
Poselství , 2. prosince 2011: Staňte se semenem budoucnosti! (03.12.2011)
Královna míru, Medžugorje 25.11.2011: Chci vám dát naději a radost (26.11.2011)
Královna míru, Vídeň, 17. listopad 2011: Volám vás znovu! (21.11.2011)
Medjugorje, místo, které okouzluje svět (17.11.2011)
Poselství Panny Marie předané vizionářkou Mirjanou 2. 11. 2011 (03.11.2011)
Nová kniha: Těžká léta před šťastnou dobou (26.10.2011)
Královna Míru, 25.října 2011: Posím o vaše obrácení (26.10.2011)
Medžugorje, Královna míru, 2. října 2011: Nesuďte své pastýře! (03.10.2011)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 25.září 2011 (26.09.2011)
Poselství Královny míru, Medžugorje, 2. září 2011: Děti moje, neblouděte! (04.09.2011)
Královna míru, Medžugrje 25.8.2011: Buďte silní a rozhodní. (27.08.2011)
Poselství Panny Marie pro Mirjanu z 2. 8. 2011 (08.08.2011)
Medžugorje: Poselství Matky Boží ze dne 25. července 2011 (26.07.2011)
Setkání Mladifest v Medžugorje se blíží. (25.07.2011)
Poselství Matky Boží skrze Mirjanu z 2. července 2011 (10.07.2011)
Dilema jménem Medžugorje (02.07.2011)
Videa - rozhovory natočené v Medžugorje v době války (27.06.2011)
Poselatví Panny Marie v den 30. výročí jejího zjevení v Medžugorje (26.06.2011)
Virtuální účast na pouti v Medžugorje a ve Fatimě (24.06.2011)
Srdečně Vás zveme na poutní zájezd do Medžugorje (24.06.2011)
Videodokument, DVD: Zjevení Královny míru v Medžugorji 1981 - 2008 (24.06.2011)
Medžugorie: Cirkev v rukách Matky (21.06.2011)
Informace z Medžugorje: 30. výročí zjevení a mezinárodní seminář pro kněze (21.06.2011)
Poselství Matky Boží skrze Mirjanu z 2. června 2011 (04.06.2011)
Poselství z Medžugorje, 25. května 2011 (28.05.2011)
Medžugorje - Mimořádné poselství z 20.5.2011 (25.05.2011)
Poselství z Medžugorje, 2. května 2011 (03.05.2011)
Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2011 (26.04.2011)
Reakce na komentář: Přesvědčení, že zjevení v Medžuorje jsou falešná (10.04.2011)
Videa ze setkání Mladifest v Medžugorje 2008 (05.04.2011)
Poselství Královny míru - Medžugorje 2. dubna 2011 (03.04.2011)
Královna míru: Přeji si vidět vaše ANO (28.03.2011)
Poselství z Medžugorie: Buďte milosrdnými bratry! (19.03.2011)
Obrázkové poselství z Medugorje - únor 2011 (10.03.2011)
Posolství Královy míru: Pracujte na svém obrácení (26.02.2011)
Poselství Panny Marie z Medugorje - leden 2011 (05.02.2011)
Poselství Královny míru:Zapomínáte se správně modlit (03.02.2011)
Poselství Královny pokoje: Radost zavládne ve světě (26.01.2011)
Zájezd do Medžugorje (16.01.2011)
Poselství z Medžugorje na začátku roku + video ze zjevení (05.01.2011)
Poselství Panny Marie z Medugorje - prosinec 2010 (01.01.2011)
Nejnovější Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2010 (27.12.2010)
Obrázkové poselství Panny Marie z Medugorje - listopad 2010 (10.12.2010)
Poselství P. Marie, Medžugorje, 2.12.2010, Video (08.12.2010)
Poselství Matky Boží z 25. listopadu 2010 (28.11.2010)
Poselství P. Marie, Medžugorje, 2.11.2010 (07.11.2010)
Poselství Panny Marie z Medugorje - říjen 2010 (22.10.2010)
Zjevení Královny míru 2.10.2010 - Poselství Mirjaně (05.10.2010)
Návštěva vizionářů z Medžugorje ve Vídni a promluva kardinála Schöenborna (01.10.2010)
Socha Krista v Medžugorje přestala ronit vodu (01.10.2010)
Obrázkové poselství Panny Marie z Medugorje - září 2010 (28.09.2010)
Obrázkové poselství Panny Marie z Medugorje - srpen 2010 (27.08.2010)
Poselství Panny Marie z Medugorje - červenec 2010 (11.08.2010)
Obrázkové poselství Panny Marie z Medugorje - červen 2010 (02.07.2010)
Poselství Panny Marie z Medugorje - květen 2010 (02.06.2010)
Obrázkové poselství Panny Marie z Medugorje - duben 2010 (01.05.2010)
Poselství Panny Marie z Medugorje - březen 2010 (31.03.2010)
Benedikt XVI. ustanovil komisi pro Medugorje (15.03.2010)
Poselství Panny Marie z Medugorje - únor 2010 (03.03.2010)
Obrázkové poselství z Medugorje - leden 2010 (02.02.2010)
Vánoční obrázkové poselství z Medugorje (29.12.2009)
Poselství z Medugorje - listopad 2009 (03.12.2009)
Obrázkové poselství z Medugorje - říjen 2009 (20.10.2009)
Obrázkové poselství z Medugorje - září 2009 (24.09.2009)
Obrázkové poselství z Medugorje - srpen 2009 (01.09.2009)
Obrázkové poselství z Medugorje - červenec 2009 (08.08.2009)
Poselství z Medugorje - červen 2009 (27.06.2009)
Poselství z Medugorje - květen 2009 (01.06.2009)
Poselství z Medugorje - duben 2009 (02.05.2009)
Poselství z Medugorje - únor 2009 (02.03.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 26. 01. 2022 | 1720 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.medzugorje-dve-srdce
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace