Zajímavé...

Manželství: kříž a koruna

snubní prstýnky, manželství, Public Domain CCO, www.pixabay.com Když se podívám na své vlastní zkušenosti i na zkušenosti mnoha svých ženatých a vdaných přátel a známých, docházím k závěru, že manželství je nejtěžší povolání na světě. Neznamená to ovšem, že nemá své krásné a úžasné stránky.

Svatý Pavel příhodně přirovnával Kristovo spojení s církví k manželskému svazku, protože nikdy jinde ve stvořeném světě nedochází v takové míře k tomu, že se dvě bytosti stávají jednou – byť ani tato jednota, po pádu lidstva do hříchu, nikdy nedosahuje úplné dokonalosti. A určitě jen máloco je tak úžasné jako chovat v náručí novorozené miminko nebo vidět, jak se poprvé usmálo; je to, jako když se Adam první den svého stvoření probudil a uviděl svítit slunce.

To, co mám na mysli, je o něco méně zjevné. Před vstupem do manželství je téměř nemožné změřit hloubku sobectví, které se skrývá v naší duši a v duši našeho protějšku. Svátost manželství tajemným způsobem vymítá zlo, kdy ho povolá do akce a přinutí člověka vypořádat se s ním. Manželé musí rok za rokem překonávat nejrůznější těžkosti, osobní i rodinné, vnitřní i vnější – a tyto problémy, podobně jako plevel, nikdy zcela nezmizí, ale naopak se objevují na nových a nečekaných místech. Pokud jsou manželé silní ve víře, budou pomalu a pokorně dělat pokroky, spoléhat na božskou Prozřetelnost a prosit Boha o pomoc. Vyžaduje to vytrvalost rodících se světců.

Buďme upřímní: před svatbou jsou ti dva tak zahledění do sebe navzájem a natolik emočně pohlcení jeden druhým, že ještě nejsou schopni objevovat (a díky tomu začít trpělivě překonávat) své četné nedostatky, skrytou zátěž, kterou si nesou z minulosti, a nevyslovená, možná podvědomá a často nerealistická očekávání do budoucnosti. Zamilovaní se v tomto zvláštním stavu předsvatebního snění za bílého dne mohou natolik soustředit na přítomný okamžik a na blízkost toho druhého, že je pro ně těžké podívat se z dostatečného odstupu na minulost a budoucnost i na sebe. Vlivem toho pak jejich manželství může být později náročnější, ale těžko najít způsob, jak by se člověk mohl určité míře iluzí vyhnout; cynik by jistě mohl říct, že lidé vstupují do manželství jen proto, že nevědí, do čeho jdou. Křesťanský realismus by s tímto názorem mohl souhlasit v globálním měřítku: Hospodin ve svém milosrdenství skrývá budoucnost nám všem, protože jak praví T. S. Eliot, příliš mnoho reality nesneseme. Proto se modlíme za chléb náš vezdejší, za chléb na každý den, a ne na celý rok. Bůh nám zjevuje svou vůli tady a teď, v lásce, kterou dlužíme člověku či lidem, jež svěřil do naší péče. Při plnění tohoto úkolu nevyhnutelně tápeme a občas to zpackáme. Naše vědomí toho, že jsme pouhá stvoření z prachu, pouhé děti, nás ochrání před tím, že bychom to fiasko zveličovali a propadali zoufalství nebo naopak bagatelizovali potřebu pokání a odpuštění.

vztah, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Bůh věděl, co dělá, když svátost manželství učinil jako monogamní, celoživotní a nerozlučitelný svazek. Lidsky řečeno, jsou chvíle, kdy by člověk svého manželského partnera nejraději zabil nebo ho, mírněji řečeno, přemístil někam na druhý konec planety. To je těžko uvěřitelné, že? S mojí snoubenkou jsme si mysleli, že budeme platónský ideální pár, kde ti dva jeden druhému vždycky rozumí a neustále se k sobě chovají s vlídností a něhou. Jak by tomu mohlo být jinak, když tento jedinečný člověk je pro mě „vším“? Ze zkušenosti však víme, že existuje něco jako unavenost životem. V těžkých chvílích, jež mohou trvat dny, týdny nebo měsíce, vaše sobecké já (mohu-li to tak vyjádřit) naléhá, abyste se postavili za svá práva, aby ten druhý bezpodmínečně kapituloval nebo dokonce abyste ten vztah, který (jak se to může jevit) k vašemu vlastnímu štěstí vůbec nepřispívá, ukončili.

Zde přichází ke slovu slepá víra.
Říkáte si: „Zavázal jsem se před Bohem slibem. Kdybych tenhle vztah ukončil, zpronevěřil bych se své víře v Boha. To znamená, že bych se zachoval jako ateista nebo jako ďábel. Já ale ateista nejsem a ďáblem být nechci. Proto ten vztah neskončím; naopak navzdory svým pocitům udělám všechno, co bude v mých silách, aby došlo k uzdravení, odpuštění a abychom se mohli posunout dál.

V sekulárním světě si právě v tomto bodě většina lidí řekne: „Dobře, musíme se rozvést, nejsme ’kompatibilní‘.“ (Jak ve svém proslulém výroku říká G. K. Chesterton: „Poznal jsem mnoho šťastných manželství, ale ani jedno kompatibilní. Veškerým cílem manželství je překonat a přežít okamžik, kdy se nekompatibilita stane nespornou. Muž a žena jsou totiž nekompatibilní samotnou svojí podstatou.“ Hrozí jim tedy, že budou v napůl trvalém stavu nespokojenosti přecházet z jednoho vztahu do druhého, protože se nikdy naplno nevzdali své svobody. Katolické manželství a duchovní život mají společné právě toto: nutnost plně se vzdát svobody sebeurčení. Obojí slibuje radikální znovuzískání svobody, která je mnohem lepší než ta, jíž jsme se vzdali.

Připadá mi, že v debatě o manželství a rodině jde právě o tuto důležitou pravdu: manželská láska požaduje úplnost, věrnost, trvalost a, ano, sebeobětování až do konce; bez něho to není láska, nýbrž jen iluzorní napodobenina lásky, nehodná Božích dětí. Papež Benedikt XVI. o tom v encyklice Deus Caritas Est píše:

Monotheistickému obrazu Boha odpovídá monogamické manželství. Manželství spočívající na výlučné a konečné lásce se stává znázorněním vztahu Boha k jeho lidu a naopak: způsob, jakým Bůh miluje, se stane měřítkem lidské lásky. (§ 11)

Manželství bylo Bohem stvořeno k tomu, aby nám ukazovalo obraz jeho vlastní úplné, věrné a trvalé lásky. Boží milost pak umožňuje, aby lidské manželství – po pádu tak slabé, nepevné a křehké – bylo tímto obrazem a navzdory všem překážkám jím zůstalo. Když církev brání nerozlučitelnost manželství, nejde o nic menšího než o obranu vznešenosti lidské lásky, stvořené, jako muž a žena, k obrazu Boží lásky, a když je jeho milostí uzdravena a vyvýšena, může se podílet na jeho nezlomné moci přemáhat zlo.

Pokud tento Boží obraz odmítáme, odmítáme tím i samotného Boha; neúcta vůči obrazu přechází na jeho archetyp.

Nehledě na jejich možné dobré úmysly, ti, kdo prosazují, aby na hostinu svatého přijímání byli přizváni rozvedení, kteří uzavřeli nový občanský sňatek, podporují kult falešného boha, modly; jejich víra není vírou církve, duchovního Izraele. V ďábelském převrácení výroku papeže Benedikta se tu lidská láska (nebo spíš její iluzorní napodobenina) stává mírou Boží lásky. Očekává se od něho, že bude nevěrný požadavkům své vlastní smlouvy. Přecházení z jednoho milostného vztahu do druhého se stává ikonou nekonzistentního a protiřečícího si božstva.

Nenechte se zmýlit; i takzvaný „pastorační kompromis“ znamená uctívání jiného boha, než je Nejsvětější Trojice. V tomto světském náboženství nejsou ani opravdové svátosti, protože manželský svazek Ježíše Krista s církví už není měřítkem a příkladem veškeré reality – včetně pravé podoby křesťana, jeho schopnosti milovat a být milován, odpouštět a přijmout odpuštění, trpět a zemřít. Pastorační kompromis představuje odmítnutí křesťanství jako takového, v jeho nejhlubším a nejtypičtějším rysu, a sice zjevení lásky, která je nepředstavitelně náročná a zároveň nevýslovně milosrdná, kdy svým příjemcům propůjčuje samotnou touhu a schopnost žít evangelium.

CC0, pixabay.com


Nechtěl bych, aby to vyznělo, jako bych říkal, že člověk, jemuž se rozpadá či úplně rozpadlo manželství nebo kdo se pokouší uzavřít nový sňatek, i když je dosud svátostně sezdán s jiným mužem či ženou, je „ztracený případ“, neschopný vykoupení. Bezvýhradně však platí, že lidé v této situaci jsou vtahováni do hlubší účasti na Kristově kříži. Jsou voláni k tomu, aby svědčili o pravdivosti nerozlučitelného svazku Krista a jeho církve tím, že budou ctít svazek, který je v tomto slzavém údolí spojuje s jinou pokřtěnou duší, nehledě na to, jak hříšným, krutým či lhostejným se ten druhý po svatbě stal. Pokud podstoupí odluku a zůstanou sami, bude mít jejich svědectví podobu mučednictví bez krveprolití, kdy budou trpět samotou a napravovat množství hříchů spáchaných proti lidskému životu a Boží lásce. Pokud se rozvedli, ale vstoupili do nového manželství, bude toto mučednictví představovat holocaust: bude nezbytné vzdát se cizoložného pohlavního styku a žít spolu jako bratr a sestra, aby mohli v upřímnosti srdce přistupovat ke zpovědi a s čistým svědomím přijímat v nejsvětější eucharistii našeho Pána Ježíše Krista. Víme, že v určitých situacích je člověk víc obětí hříchů než jejich pachatelem, ale pokud chce člověk zachránit svou duši před věčným zahynutím, povolání ctít svátost manželství se za žádných okolností nelze vyhnout.

Duchovní růst se řídí určitým zákonem, sedmero zásadami, které platí pro vztah člověka s Bohem i pro jeho vztah s manželským partnerem. Růst často vychází z toho, že člověk projde touto zkouškou ohněm.

(1) Zkouška, přečin, fiasko.
(2) Skleslost, hněv, hořkost, výčitky, trucování.
(3) Doba boje, kdy andělé zápasí s démony.
(4) Vítězství andělů z Boží milosti.
(5) Zjištění základního problému, provázené pocity studu, pokoření a lítosti.
(6) Odpuštění, uzdravení, útěcha.
(7) Silnější, hlubší, bohatší láska, připravená čelit příští zkoušce, přečinu či fiasku.

Něco podobného tomuto cyklu se znovu a znovu děje ve většině manželství. V konečném důsledku drží manželství pohromadě dvojí: naprostá oddanost slibu a úplná ochota odpouštět. Ani jedno ovšem není možné bez vyprošování si a přijímání Boží milosti v osobní a liturgické modlitbě. Bůh nás nezanechal osiřelé, ale my často jednáme, jako bychom byli sirotci, a k svému Otci se neobracíme.

Svatý Tomáš Akvinský projevil nadpřirozenou moudrost, když napsal:

Nerozlučitelnost svazku muže a ženy patří k dobrým mravům, protože

(1) jejich vzájemná láska bude věrnější, budou-li vědět, že jsou nerozlučitelně spojeni;

(2) také pečlivěji a šetrněji povedou domácnost, když si uvědomí, že mají navždycky společně vlastnit tytéž věci;

(3) brání to vzniku hádek, jež by nutně vyvstaly mezi mužem a příbuznými jeho manželky, kdyby svou ženu odvrhl, a ti, které pojí příbuzenský vztah, k sobě mají větší ohledy;

(4) navíc to odstraňuje příležitosti k cizoložství, k němuž by docházelo, kdyby muž mohl svou manželku, nebo obráceně, bez překážek odvrhnout; povzbuzovalo by to totiž snahy o další manželství.


Všechny tyto důvody jsou naprosto jasné a správné. Pokud člověk ví, že se svým manželským partnerem zůstat musí, bude se snažit svůj vztah zlepšovat tím, že bude projevovat lásku a řešit problémy, dokonce se bude snažit zlepšit i sám sebe, aby toho druhého potěšil.

přátelství, důvěra, Public Domain CCO, www.pixabay.com


V 1. listu Korintským se zdá, jako by svatý Pavel pokládal za nevýhodu manželství, že partnery nutí neustále myslet jeden na druhého, místo aby mysleli na Pána. Jeho přesvědčivou obhajobu duchovního života plně zaměřeného na oddanost Hospodinu sice plně uznáváme, ale stejně tak zřejmá je i pravda, že neustálá starost muže či ženy o potřeby a touhy jejich manželského partnera je jedinečnou školou očišťování od sebestřednosti. Vezměme si to takhle: Většina lidí, pokud se člověk nechystá všechno předat Kristu a vstoupit do řádu, potřebuje vyléčit ze svého vrozeného sobectví vysilující školou služby, zvanou manželství a rodina.

Dále, jak argumentuje svatý Tomáš, když víte, že to je „nadosmrti“, máte větší sklon dobře hospodařit s tím, co v domácnosti máte. Kdybyste se mohli se svou manželkou snadno rozejít, jenom pomyslete na to, jaké těžkosti by vám to přineslo ve vztazích s jejími příbuznými a přáteli, kteří žijí v blízkém okolí nebo jsou s vámi v jiném kontaktu. (Je pravda, že tento argument býval pádnější ve světě těsnějších společenských vazeb, kdy se lidé nestěhovali zdaleka tak často jako dnes.)

Kdybyste se mohli snadno rozejít, první vážné těžkosti nebo přetrvávající nespokojenost by se staly záminkou k rozvodu a nekonečnému hledání „dokonalého partnera“, který v tomto slzavém údolí prostě neexistuje. Mohli byste si najít jiného, který by vás chvíli uspokojoval, a pak se rozejít i s ním. Přesně to vidíme v moderním jevu bujícího smilstva, promiskuity, četných rozvodů a nesmírné bolesti působené manželským partnerům, dětem a dalším příbuzným, kteří musí žít v troskách zhrouceného manželství.

Boží moudrost v tom, že ustanovil veliké a neporušitelné tajemství manželství s jeho dary věrnosti, potomků a svátosti je zřejmá na mnoha rovinách – ale tuto neměnnou moudrost mohou vidět jen ti, kdo se dívají jasným pohledem víry a očima rozumu zbystřeného vírou. Ti vědí, že existuje něco lepšího než tento život, vyššího než lidská svoboda a hlubšího než nezávislost. Znají základní pravdu evangelia: „Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“ Upravíme-li výrok z 2. listu Petrova, „učiníte dobře, když se toho budete držet jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci“ (2 Pt 1,19).

Jako dnešní lidstvo, jako západní svět a jako církev na zemi se nacházíme v temném místě – ale světlo Kristovo učení pro nás dnes září stejně, jako zářilo včera a jako bude svítit zítra, a zachraňuje duše, které ho přijmou jako cestu k věčnému společenství s Nejsvětější Trojicí. Jitřenka vzešla a vzkříšený Ježíš Kristus nově vzchází v každé věrné duši.

Peter Kwasniewski

Přeložila Alena Švecová

https://rcmonitor.cz/download/MONITOR-2021-13.pdf

07. 07. 2021, onepeterfive.com / RC Monitor 13/2021Archiv časopisu - https://rcmonitor.cz/periodika-rc,

Článek naleznete zde.

CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Rozhovor ve zpovědnici (manželka neschopná lásky?) (25.08.2023)
Kurz o přirozeném plánování rodičovství (20.08.2023)
Páter Pio: Generace matek, které nebudou schopné vychovat vlastní děti (09.07.2023)
Litanie k Nejdražší Krvi Páně (05.07.2023)
KLÍČOVÉ ZÁSADY pro moudré a požehnané manželství (05.07.2023)
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 23. 07. 2021 | 1149 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MONITOR
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace