Zajímavé...

Mají Vánoce pohanské kořeny?

NativityChristmasLights2., Crumpled Fire, CC BY-SA 2.0, wikimedia.org Vánoční svátky jsou časem klidu a radosti, čas kdy se vše zpomalí a utlumí. Rodiny jsou spolu a navzájem si vyměňují dárky. Zpívají se vánoční koledy a každý každému přeje všechno dobré. Lidé jsou k sobě milejší, štědřejší a laskavější. Nebo alespoň by takoví měli být.

I člověk, který nehledá ve Vánocích nějakou duchovní podstatu, v nich může vidět krásu, vědomí lidské blízkosti a štědrosti. Věřící ve Vánocích nevidí jen obyčejný humanismus, ale narození Ježíše Krista. Všemohoucí Bůh se stal obyčejným člověkem. Už to není ten nedostupný Majestát, ale někdo, kdo zná lidskou bídu a slabost.

Jaké je pozadí vzniku nejznámějších křesťanských svátků?
Podle některých teorií existovaly již před křesťanskými Vánocemi pohanské svátky zimního slunovratu a křesťané tyto svátky pouze „pokřtili.“ Tento narativ (pokřtěného pohanství) je běžný v populárních článcích a naučných televizních dokumentech.

Oslavy narození světla a života uprostřed nejhlubší a nejdelší tmy během roku byly skutečně přítomné v předkřesťanských náboženstvích. Je však toto důvod myslet si, že Vánoce mají pohanské kořeny? Pravda je poněkud složitější.

Saturnálie a Neporazitelné slunce - inspirace pro křesťany?


V pohanském římském prostředí existovaly svátky, které mnozí dnes považují za Vánoce před Vánocemi. Svátky Saturnálie na počest římského boha úrody Saturna začínaly během vlády císaře Augusta podle tehdy platného juliánského kalendáře 17. prosince. Později se tyto slavily prodlužovaly a trvaly až do 23. prosince.

Během Saturnálií se nepracovalo a slavilo, jedlo a pilo ve velkém stylu. Lidé si vyměňovali dary a přáli si všechno dobré. I otroci během těchto dnů získali rovnocenný společenský status se svými pány. Dokonce byli si až tak rovni, že si úkoly vyměnili a pánové obsluhovali své otroky.

Je zajímavé, že dnešní sekularizované chápání Vánoc (mít plná břicha a nejnovější technologie pod stromečkem) v něčem nápadně připomínají tyto bujaré pohanské oslavy.

Saturnálie od italského sochaře Ernesta Biondiho (1909) CC BY-SA 3.0, cs.wikipedia.org


Jeden komentátor na margo podobností mezi Saturnáliemi a Vánocemi píše: „Předpokládalo se, že křesťané ve 4. století přiřadili 25. prosinec jako Kristovy narozeniny (a tedy i celé vánoční svátky), protože pohané už tento den slavili jako svátek. Tímto způsobem by se obešel problém eliminace již tak oblíbeného svátku, čímž by se usnadnilo pokřesťanšťování obyvatelstva.

Populární narativ, který však dává jistou logiku, je na světě. Křesťané, kteří chtěli uspět v dominantním pohanském světě, museli udělat kompromis a pokřesťanštit pohanské svátky.

V souvislosti s Vánocemi a pohanstvím se často mluví ještě o jednom římském svátku. Byly to oslavy narození boha slunce, které ustanovil císař Aurelián v roce 274. Svátek Neporazitelného slunce (Sol Invictus) se slavil 25. prosince, v den, kdy křesťané slaví narození Ježíše Krista.

I v tomto svátku vidí mnozí výrazné paralely s křesťanskými Vánocemi. Pohanský bůh slunce se narodil do hluboké tmy týž den jako Kristus. V Ježíši Kristu vidí křesťanská teologie toho, kdo se jako pravé a neporazitelné Světlo narodil do tmy lidského hříchu, smrti a utrpení.

Záblesky pravdy i mimo křesťanství


Odpověď křesťanů na argument, že Vánoce jsou pokřtěný pohanský svátek, má v zásadě dvě roviny. První je ta, že v předkřesťanských náboženstvích najdeme záblesky Boží pravdy, která se naplnila v osobě Ježíše Krista. Tato teze se opírá také o biblické svědectví. Připomeňme si například Pavlův projev na areopágu, který najdeme v knize Skutky apoštolů.

Apoštol Pavel poukazuje na to, že neznámý bůh, kterého pohané uctívali, je Ježíš Kristus. Pohanům tak byla ohlášena pravda evangelia, po které sice podvědomě toužili a hledali, ale ještě ji neznali.

V podobném duchu se vyjadřuje i důležitý dokument II. vatikánského koncilu Nostra aetate: „Katolická církev nezavrhuje nic z toho, co je v těchto (nekřesťanských) náboženstvích pravdivé a svaté. S upřímnou úctou hledí na způsoby jednání a chování, na pravidla a učení, které se sice v mnohém liší od toho, co ona sama zachovává a učí, ale přece nezřídka odrážejí paprsek Pravdy, která osvěcuje všechny lidi.

Shaun McAfee píše: „<,i>Můžeme pozorovat, že v období římské říše existovaly dvě zimní slavnosti (Saturnálie a Sol Invictus), ale to by nemělo být pro křesťana problém, protože Církev má schopnost pokřesťanštit lidi i slavnosti. Světlo zvítězilo nad temnotou při slavení Sol Invictus a v Kristovi byla temnota poražena Kristovým světlem. Pohané sice měli nějakou předtuchu, ale v Kristu bylo dosaženo plnosti.“

Zajímavým příkladem pro ilustraci je vánoční stromek. Stromy a zeleně byly už v pohanských kulturách symbolem věčnosti a života uprostřed smrti. Ale ne jen symbolem - častokrát byly božstvem a zdrojem magické moci.

Někteří křesťané nebo svědci jehovovi odmítají slavit Vánoce a stavět vánoční stromky právě kvůli jejich údajně pohanskému původu. Zjevně však zapomínají na to, že zatímco stromy byly u pohanů spíše předmětem uctívání, křesťané ani náhodou nepovažují vánoční stromek za hodný posvátné úcty nebo dokonce adorace.

Ranně křesťanský autor Tertulián už na přelomu 2. a 3. století píše o používání věnců a vavřínů v křesťanských komunitách. Na druhé straně však Tertulián zakazuje uctívat věnce a vkládat do nich naděje. Jedinou nadějí křesťana má být Ježíš Kristus.

25. prosinec


Někteří autoři se na rozdíl od zastánců teorie pokřesťanštění původních pohanských svátků do dnešní vánoční podoby poukazují na to, že Vánoce mají spíše židovské než pohanské kořeny.

Historik Steve Weidenkopf vysvětluje: „V židovské tradici se 25. březen slavil jako datum Abrahamovy oběti Izáka. Také znamenal první den stvoření, kdy Bůh přinesl světlo. První křesťané snadno rozpoznali spojení mezi Kristem Beránkem a stvořením a jeho početí i smrt datovali na 25. března.

Weidenkopf dodává, že „pokud vtělení nastalo 25. března, pak z toho vyplývá, že narození Ježíše nastalo o devět měsíců později, 25. prosince. Pro rané křesťany tak rozhodujícím faktorem bylo spojení stvoření a kříže, stvoření a Kristova početí, ne touha pokřtít pohanské slavnosti.Papež Benedikt XVI. v knize Duch liturgie píše: „Kdysi se tvrdilo, že 25. prosinec se vyvinul v opozici k Mithrovu mýtu nebo jako křesťanská odpověď na kult Sol Invictus, který podporovali římští císaři ve třetím století ve snaze založit nové císařské náboženství. Tyto staré teorie se však již nedají obhájit. Rozhodujícím faktorem bylo spojení stvoření a kříže – stvoření a Kristova početí.

Bible na žádném místě nezmiňuje přesné datum Ježíšova narození. 25. prosinec je spíše připomínkou, že se Ježíš narodil. Církev však závazně neučí, který den se Ježíš narodil. Je to spíše otázka historického zkoumání, než víry. (Mimochodem, první záznam o tom, že 25. prosinec je spojován s Kristovým narozením, se objevuje ve spise Chronograf ze čtvrtého století.)

Někteří křesťané argumentují i tím, že církevní otcové raného křesťanství nebyli příliš pohanství nakloněni, spíše naopak. Navíc neexistují záznamy z rané církve, které by potvrzovaly, že slavení Narození Páně mělo přímou souvislost s pohanskými svátky Saturnálií nebo Neporazitelného slunce.

Bez ohledu na pozadí vzniku Vánoc a v který den se Ježíš Kristus narodil by nám nemělo uniknout to hlavní. Podstatné je to, aby se v těchto dnech v lidských srdcích nově narodila pravá radost. Taková, kterou nikdy nedá žádný dárek ani skvělá parta lidí. Lidské srdce může autentickou radostí naplnit pouze Bůh skrze svého Syna.

Erik Dujava

logo- postoy.sk


Zdroje
Origins of Christmas History Channel Documentary (Dostupné tu:
https://www.youtube.com/watch?v=Ots9y_xcaX8&t=2020s)

Pavel Kolář - Vánoční svátky a jejich původ (Dostupné tu:
https://www.youtube.com/watch?v=2iIvqKsPn5k)

https://www.catholic.com/magazine/online-edition/why-december-25

https://www.catholic.com/magazine/online-edition/refuting-the-pagan-roots-of-christmas-claim

Převzato z https://www.postoj.sk/, článek z 18. 12. 2022 naleznete zde.

CC0, pixabay.comSdílet

Související články:
Rafal Soroczyński: Narodil se Ježíš v Nazaretě? (05.02.2023)
Úcta k Pražskému Jezulátku (04.01.2023)
Zasvěťte nový rok Boží prozřetelnosti 9 - hodinovou novénou (04.01.2023)
Modlitba na Vánoce (25.12.2022)
Vánoční koncerty souboru Musica animata (20.12.2022)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha (20.12.2022)
ADVENTNÍ VÝZVA 2022 "S Marií na cestě do Betléma" (16.12.2022)
Advent moderního člověka (15.12.2022)
ADVENT MÁ SVŮJ OBSAH, KTERÝ NENÍ LIBOVOLNÝ A KATOLÍK HO MÁ DOBŘE ZNÁT (15.12.2022)
Příběh o čtyřech svíčkách (10.12.2022)
Výstava betlémů v Hoješíně u Seče (05.12.2022)
Jak nejlépe využít tento Advent? Měli bychom dělat něco konkrétního. (01.12.2022)
Hledej znamení (ukázka z nové knihy) (26.11.2022)
Dítě svobodné matky, Matka Angelika a pravý, nefalšovaný smysl Vánoc (04.01.2022)
Tajemství Ježíšova dětství - pobožnost (03.01.2022)
Ježíš se narodil 25. prosince (03.01.2022)
Spontánní „vánoční příměří“ v roce 1914 ukázalo lidskost vojáků + odkaz na film o těchto událostech - Šťastné a veselé (30.12.2021)
Dopis svatého Josefa pro Ježíška a otce - Vánoce budou tehdy, když (29.12.2021)
Biblista Marek Vanuš: Vánoční příběh v nás vždy může něco osvítit. „Nevypněme“ při jeho poslechu (videorozhovor) (27.12.2021)
Novéna k Nejsvětějšímu jménu Ježíš (25.12.2021)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VÁNOCŮM (25.12.2021)
Obyvatelé Betléma se odvracejí od Marie a Josefa (22.12.2021)
ZMĚNIT POHLED... (jak se farář přesvědčil o nádheře betléma) (18.12.2021)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha 2021 (16.12.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 1. neděli adventní (05.12.2021)
Zveme na roráty do Lančova (04.12.2021)
Adventní rozjímání k poslechu (02.12.2021)
Adventní výzva (02.12.2021)
Vladyka Milan odpovídá - PRST NA ÚSTECH MATKY. (20.01.2021)
Vánoční výzdoba v kapli v Jablunkově (09.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Jablunkově (08.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Těrlicku (07.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Třinci (06.01.2021)
Dítě Ježíš, které se stalo viditelným při Proměnění (24.12.2020)
Čtyři věci, o které nás prosí Nebeská Matka každé Vánoce (23.12.2020)
DAR, KTERÝ ŽIJE DÁLE (Teddy Stallard) (22.12.2020)
Domácí pobožnost na Štědrý večer (19.12.2020)
Vánoční zázrak 1914 (16.12.2020)
Prožij letošní advent - Zapal světlo - nové stránky brněnských saleziánů (04.12.2020)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2020)
Vánoční dar (30.11.2020)
Adventní výzva 2020 (23.11.2020)
Věčné Slovo mezi námi (Druhé neděle po narození Páně, cykl. A) (03.01.2020)
10 darů vánočního období (27.12.2019)
Vánoce a … samota (25.12.2019)
Vánoce jsou adorací Božího daru a tajemství (Půlnoční, cykl. A) (25.12.2019)
Marián Kuffa - Co je srdcem Vánoc? (25.12.2019)
Narození Ježíše nepřestává svět provokovat ani dnes (25.12.2019)
Pobožnost u Štědrovečerní večeře (23.12.2019)
Vánoční stromek - pohanský symbol? (17.12.2019)
Adventní koncert v Blížkovicích (15.12.2019)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2019)
Pastýřský list slovenských biskupů na První adventní neděli 2019 (Rok Božího Slova) (05.12.2019)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (04.12.2019)
Aplikace Průvodce adventem 2019 (01.12.2019)
Tip na Advent - Evangelium podle Matouše (29.11.2019)
Předvánoční koncert ve Vranově nad Dyjí (15.02.2019)
Trapný vánoční pozdrav z kanceláře Merkelové (13.01.2019)
Co nám symbolizují dary tří mudrců? (06.01.2019)
Být hlasateli Krista - i v novém roce 2019 (Slavnost Matky Boží, Panny Marie) (01.01.2019)
Novoroční předsevzetí: být Bohorodičkou (30.12.2018)
Být tam, kde se mluví o Bohu (Slavnost sv. Rodiny, cykl. C) (29.12.2018)
Na Vánoce Bůh přináší naději (24.12.2018)
Modlitba u jesliček + Vánoční litanie (23.12.2018)
Vize narozeného Ježíška sestry Faustiny, která přinese dar do našich srdcí na Vánoce (22.12.2018)
Vánoce nemusí být takové, jaké chceme, aby byly (21.12.2018)
Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční (21.12.2018)
Vánoční koncerty v Třebíči, Lomnici a Náměšti nad Oslavou (21.12.2018)
List všem, kteří se na Vánoce cítí opuštěni (19.12.2018)
Advent nám pomáhá najít naše štěstí (15.12.2018)
Adventní koncert v Blížkovicích 2018 (13.12.2018)
Připravte cestu Pánu! (2. neděle adventní, cykl. C) (08.12.2018)
Vánoce – svátek života (Slavko Barbarić OFM) (04.12.2018)
Aplikace Průvodce adventem 2018 (02.12.2018)
Rozsvícení vánočního stromečku v Plenkovicích (01.12.2018)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (29.11.2018)
Tip na Advent – Evangelium podle Lukáše (26.11.2018)
Přání - Vše nejlepší do nového roku 2018. (01.01.2018)
Homilie: Kde hledat štěstí po Vánocích? (30.12.2017)
Z doručené pošty ... (29.12.2017)
Bolesť prvních vánoc je útechou v dnešních trápeních (29.12.2017)
P. František Trstenský: Ježíš je pravým důvodem Vánoc (25.12.2017)
Vánoční úvaha (24.12.2017)
Nebojte se! (24.12.2017)
5 tipů, jak si přes svátky čas se širší rodinou užít (nejen ho přežít) (22.12.2017)
Na co tyto VÁNOCE nezapomenou andělské ženušky (20.12.2017)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2017)
Čím mi Maria tyto Vánoce vyrazila dech (a co se chci od ní učit během následujícího roku) (11.01.2017)
Ty jsi můj milovaný Syn! (06.01.2017)
Vánoce, svátky komunikace (29.12.2016)
Andělé strážní, Vánoce a terorismus (28.12.2016)
Anselm Grün - O životě v domě lásky - Advent, doba vánoční a nový rok 2017 (27.12.2016)
Příběh vzniku písně "Tichá noc, svatá noc" z roku 1818 (25.12.2016)
Kristus je na zemi: povstaňte! (25.12.2016)
Vánoční bázeň (24.12.2016)
Z denního tisku (21.12.2016)
Bůh píše dějiny rovnými i křivými čarami (19.12.2016)
Buď "člověkem Adventu". Žij v naději! (10.12.2016)
Tři příchody Krista během Adventu (02.12.2016)
Zveme vás do projektu ADVENT S KONFERENCÍ BISKUPŮ Slovenska (02.12.2016)
P. Vojtěch Kodet: Advent a manželské vztahy (audio) (25.11.2016)
Betlémské světlo 2016 (10.11.2016)
Adventní koncerty Květinky (09.11.2016)
Jsme v Božích rukou - (Přání) (01.01.2016)
Nebe a země se dnes spojily (30.12.2015)
Vánoce tak trochu jinak (video) (25.12.2015)
Vánoční jesličky by neměly nikoho pobuřovat (25.12.2015)
Šest smyslů, které bychom ztratili nebýt Vánoc (25.12.2015)
Adventní cesta ke Kristu (15.12.2015)
Vánoční pozdrav otce Jiřího (12.12.2015)
Advent nám pomáhá přijmout největší dar (07.12.2015)
Jaký je původ adventního věnce (30.11.2015)
Adventní večer milosrdenství (29.11.2015)
Adventní koncert na Šumné v kostele Svatého Ducha (24.11.2015)
Doba Vánoční je taková, jaký byl Advent... (09.01.2015)
...jak se šíří láska...laskavost... (04.01.2015)
PF 2015 (31.12.2014)
Bohoslužby o Vánocích (v celé ČR) (25.12.2014)
Vánoční radost (24.12.2014)
23. adventní myšlenka (23.12.2014)
22. adventní myšlenka (22.12.2014)
21. adventní myšlenka (21.12.2014)
Třetí adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jako plod Ducha (21.12.2014)
20. adventní myšlenka (20.12.2014)
19. adventní myšlenka (19.12.2014)
18. adventní myšlenka (18.12.2014)
Krátká ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ na každý den vždy nová (17.12.2014)
17. adventní myšlenka (17.12.2014)
16. adventní myšlenka (16.12.2014)
Ztracený advent a nečekané Vánoce (16.12.2014)
15. adventní myšlenka (15.12.2014)
14. adventní myšlenka (14.12.2014)
13. adventní myšlenka (13.12.2014)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2014)
12. adventní myšlenka (12.12.2014)
Betlémské světlo (11.12.2014)
11. adventní myšlenka (10.12.2014)
10. adventní myšlenka (09.12.2014)
9. adventní myšlenka (08.12.2014)
První adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jakožto Boží dar v Ježíši Kristu (08.12.2014)
8. adventní myšlenka (07.12.2014)
7. adventní myšlenka (06.12.2014)
6. adventní myšlenka (05.12.2014)
5. adventní myšlenka (04.12.2014)
4. adventní myšlenka (03.12.2014)
3. adventní myšlenka (02.12.2014)
2. adventní myšlenka (01.12.2014)
1. adventní myšlenka (30.11.2014)
Tipy na slavení Adventu v rodině, aneb jak přežít adventní dobu s dětmi (27.11.2014)
Vojtěch Kodet: Čekám něco v adventu? (audio) (25.11.2014)
Vánoční koncerty - Missa brevis Jiřího Pavlici (25.12.2013)
Budějovický kostel láká na výstavu betlémů a andělů (23.12.2013)
Benefiční vánoční koncert (23.12.2013)
Adventní koncert (10.12.2013)
Se začátkem adventního období odstartoval projekt zamyšlení (i na email) (01.12.2013)
Inspirace pro Advent (30.11.2013)
Advent s myšlenkami bl. Zdenky (30.11.2013)
BESÍDKA SE SVATÝM MIKULÁŠEM 2013 (23.11.2013)
Svatý Mikuláš 2. prosince 2012: kostel Ducha sv. Šumná - foto (05.02.2013)
Návštěva farnosti Jeníkov 14. 1. 2013: Tříkrálový přípitek, vítězové tříkrálové soutěže „Namaluj Tři krále“, přijetí kat (05.02.2013)
Pokračování Tříkrálové sbírky celý rok: díky DMS (05.02.2013)
Poděkování za TKS 2013, prezentace TKS 2013 a pozvánka na TKS 2014 (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013: Výpomoc oblastní charitě Most díky oblastní charitě Znojmo a FATYM Vranov nad Dyjí – prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 – poohlédnutí: Obec Štítary a Šumná - prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 - poohlédnutí: Farnost Jeníkov (04.02.2013)
Žehnaní adventního stromu- Lančov, Šumná a Štítary – foto (04.02.2013)
FOTKY - adventní věnce, výroba (04.02.2013)
VSTUPY DO ŠKOL – DUCHCOV U TEPLIC (04.02.2013)
FATYM Silvestr 2012 Štítary a Vranov nad Dyjí (04.01.2013)
Vánoční přání generálního vikáře Jiřího Mikuláška (29.12.2012)
Vánoční přání otce arcibiskupa Jana Graubnera (29.12.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho (29.12.2012)
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně (26.12.2012)
Vánoční koncerty třech sborů na Třebíčsku, Jiří Pavlica - Missa brevis (22.12.2012)
Vánoční koncert v Jaroměřicích nad Rokytnou (19.12.2012)
Tichá noc (19.12.2012)
Kristus se skutečně narodil 25. prosince v roce 1 (18.12.2012)
Betlémské světlo (18.12.2012)
Vánoční dílnička - již zítra! (17.12.2012)
Píseň z nebes (16.12.2012)
Jaký dárek dáš Kristu Pánu k narozeninám? (15.12.2012)
Adventní čas (15.12.2012)
Myšlenky kardinála Piacenza pro kněze k Adventu (29.11.2012)
Námět na advent - Brána víry (12.11.2012)
Advent a my (30.11.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 12. 2022 | 417 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace