Zajímavé...

Liberální revoluce proniká i do Církve, tvrdí prof. Kowalczyk SJ

Charles Roffey, Coming Out Day, CC BY-NC-SA 2.0, flickr. "Levicově-liberální revoluce pronikla i do nitra Církve, opravdu je zde cítit Satanův dým," říká prof. Kowalczyk SJ exkluzivně pro Christianitas.sk
Přinášíme rozhovor s Páterem Dariuszem Kowalczykem SJ (1963), jezuitou, profesorem teologických věd a známým polským publicistou.

Kdo je profesor Kowalczyk?

Do Společnosti Ježíšovy vstoupil v roce 1983. Studoval filozofii v Krakově (1985 - 1988) a teologii na Teologické fakultě Bobolanum ve Varšavě (1990 - 1993) a na Gregoriánské univerzitě (1993 - 1995). V letech 1995 - 1998 byl asistentem na Teologické fakultě Gregoriánské univerzity v Římě. V roce 1998 tam obhájil doktorát z dogmatické teologie pod vedením Luisa Ladariu Ferrera, současného prefekta Kongregace pro nauku víry. Od roku 1998 přednáší dogmatickou a fundamentální teologii na Papežské teologické fakultě Bobolanum ve Varšavě. V letech 2002 - 2003 byl rektorem kolegia jezuitů ve Varšavě. V letech 2003 - 2009 provinciálem jezuitů Velkopolska a Mazovska. V současnosti přednáší dogmatickou teologii na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. V letech 2013 - 2019 byl děkanem Teologické fakulty této univerzity. Je aktivní i na Facebooku, či Twitteru. Pravidelně přispívá do několika katolických časopisů v Polsku, jako například Gość Niedzielny a Idziemy.

Modlitba, volná licence, pixabay.com


Před měsícem Kongregace pro nauku víry vydala prohlášení ve věci zákazu žehnání homosexuálních párů, tedy ve věci, o níž měla Církev vždy jasno - dva tisíce let. Proč bylo třeba podle Vás vydat toto prohlášení o tak samozřejmém a jasném tématu, který přece musí být jasný každému průměrnému věřícímu? Vždyť jim musí být jasné, že papež nemá moc změnit toto učení, které je neměnné.

Dokonce sotva můžeme říci, že by během dvou tisíc let byla existovala nějaká jasně formulovaná doktrinální jednota v otázce nepožehnávání homosexuálních párů. Proč? Protože takové téma jednoduše neexistovalo! Ve světle Starého a Nového zákona se už samotná myšlenka vůbec uvažovat o takovém požehnání jeví jako absurdní. Bohužel, v posledních letech levicově-liberální revoluce, jejímž předvojem je genderová ideologie / LGBTQ, výrazně pokročila a pronikla i do nitra Církve. Opravdu je tu cítit "Satanův kouř".

Zlý duch nás s přátelským úsměvem přesvědčuje, že stabilní homosexuální vztahy jsou láskou a láska se líbí Bohu a je hodná požehnání. Kromě toho zde máme zvrácenou rétoriku lidských práv, rovnosti, milosrdenství atd. Je děsivé, jak mnozí podlehli takovému pokušení v krátkém čase. Prohlášení o takové samozřejmé věci bylo třeba. Zdá se však, že nikdo nepředpokládal takovou vlnu hysterické neposlušnosti. Vždyť se jen podívejme na reakce většiny kněží a biskupů v zemích jako je Německo nebo Rakousko, kde máme co do činění s jakýmsi pro-homosexuálním amokem. Otevřená vzpoura proti dokumentu Kongregace a provokativní prohlášení, že přesto budou žehnat homosexuální páry.

Duchovenstvo vyvěšuje duhové gejovské vlajky na kostely. Mnoho duchovních, hlavně v německy mluvících zemích, neočekává, že zde papež něco změní. Jednoduše v kostelích celebrují homosexuální svazky tvrdíc, že to není v rozporu s evangeliem. Vůči této rebelii chybí ze strany Svatého stolce rozhodnější postoj. Situace je vážná.

Copak tito kněží a biskupové nechodili na hodiny náboženství? Nebude to proto, že "zapomněli" na přirozený zákon, v semináři jim to nezdůrazňovali a místo sv. Tomáše Akvinského studovali Karla Rahnera?

Nejen na přirozený zákon. Zapomněli především na Bibli, na dvoutisíciletou Tradici a Učitelský úřad Církve. Apoštol Pavel mezi těmi, kteří "nebudou dědici Božího království", uvádí "souložníky mužů" (1 Kor 6,10). Jinde uvádí homosexuální styk jako cosi, co se "příčí zdravému učení" (1 Tim 1,10). Nejvýrazněji se sv. Pavel věnuje tématu homosexuality v Listu Římanům, kde píše o "mužích, co zanechali přirozený styk se ženou a zahořeli žádostivostí jeden k druhému: muži s muži páchali nepravosti" (Řím 1,24-27).

Pro-homosexuální biblisté a teologové překrucují tyto texty tvrdíc, že ​​neznamenají to, co znamenají. Někteří argumentují tím, že ty texty neodsuzují homosexuální sex, pouze sex zvrhlý a přece homosexuálové nemusí být zvrhlí. Jiní se k takovému překrucování neuchylují, pouze jednoduše tvrdí, že Bible je samozřejmě zásadní, ale že to není třeba přehánět, protože svět jde dopředu a věda postupuje (gender studies?). Církev se musí na homosexualitu dívat jinak, než to dělala před dvěma tisíci lety. A apoštol Pavel byl homofób.

Karla Rahnera bych nechal na pokoji. Sám jsem ho studoval, napsal jsem o tom doktorskou práci a nijak mě to nepoškodilo. Jeho transcendentální metoda nemá nic společného s relativismem, jak to někteří tvrdí.

Vždyť si jen vezměte, že vídeňský arcibiskup kard. Schönborn, dominikán, kdysi docela dobrý tomistické teolog, a dnes říká, že je rozčarovaný z prohlášení Vatikánu a že za určitých okolností bude žehnat homosexuální páry, protože Církev je matkou, "<,i>která nemůže odmítnout žehnat své děti". Takové argumenty pro požehnání homosexuálních párů jsou z kardinálových úst trapné. Problém je v tom, že pastýři přestávají být pastýři a teologové katolickými teology. Namísto toho se podřizují levicově-liberálním, neomarxistickým ideologiím, především ideologii gender / LGBT. A není v tom žádná hlubší myšlenka či normální argument, pouze špatně pochopené slogany jako: "Hlavní je, že se mají rádi" nebo "Milosrdný Bůh nikoho neodmítá."

Máme i biskupy, jako je ordinář Antwerp Johan Bonny i kněze jako James Martin SJ, kteří prostě odmítají toto učení Církve. Dnes máme úplně jiné hlásání katolické víry v Německu a jiné na Slovensku nebo v Polsku. To, co je u nás hříchem - a často i těžkým nebo smrtelným - může být v Německu považovány za přijatelné. Nehrozí nám schizma? Nebo to už je schizma?

Duchovenstvo, které zavádí do Církve ideologii gender / LGBT, to vysvětluje, jak jsem již zmínil, milosrdenstvím. Jenže v učení Ježíše a apoštolů se milosrdenství nikdy neohlašovalo mimo pravdy o člověku a Bohu nebo dokonce proti ní. Stojí za to přečíst si Deníček apoštolky milosrdenství, sestry Faustiny Kowalské, ve kterém je milosrdenství tak zásadním poselstvím právě proto, že existuje hřích a reálná hrozba zatracení, tedy toho, co nazýváme peklem, věčné existence daleko od Boha. Milosrdenství nespočívá v "dělejte si, co chcete" vždyť i tak "budou všichni spaseni ...". Dobrá zvěst o Božím milosrdenství je o tom, že do poslední chvíle se můžeme odvrátit od zla a prosit Boha o milosrdné odpuštění a očištění.

Existuje však ještě jedna "doktrína", kterou se řídí přívrženci Gender / LGBT. Jmenuje se "zákon posloupnosti", podle kterého jsou Boží přikázání vlastně nedosažitelným ideálem, ke kterému pouze směřujeme. Homosexuální páry k němu také směřují a přestože jsou od ideálu daleko, neznamená to, že hřeší, protože důležitá je tato blíže nespecifikovaná snaha a dobré úmysly. Je to hrozné učení, které je v rozporu s Ježíšovým učením i s učením apoštolů. Proto Jan Pavel II. ve Familiaris consortio zdůraznil, že takto chápaný zákon gradualismu je ve vztahu k Božím přikázáním nepřijatelný. Všechna přikázání v jejich celistvosti platí pro každého, v každé situaci, od samého počátku života víry.

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Ptáte se, jestli nám hrozí schizma, nebo možná už je ... Mám dojem, že toto schizma už tady de facto je. Kdybych se ocitl v nějakém kostele v Německu na celebraci homosexuálního svazku, rozhodně bych se tam necítil "doma", tedy jako v katolickém společenství. Jenže dnes nikdo nechce oficiálně vyhlásit schizma. Takže máme situaci plíživého schizmatu vydávající stále nepříjemnější zápach.

Někteří vytýkají postsynodální exhortaci papeže Františka Amore laetitia, že mimo mnoha pěkných pasáží není jako dokument Magisteria Církve napsána dostatečně jasně, zejména pokud jde o tak vážnou věc, jako je přistupování ke svatému přijímání rozvedených osob žijících v nových svazcích, v důsledku čehož existují různé interpretace. Jak to vidíte Vy? Není tato nejednoznačnost záměrná?

Očekávalo se, že synoda o manželství a rodině bude silným impulsem pro novou pastoraci snoubenců, pastoraci manželství (zejména mladých) a rodin. Bohužel, mám dojem, že se tak nestalo. Již během synody vzbuzovala emoce otázka podávání svatého přijímání rozvedeným osobám žijícím v nových svazcích. Komentáře k postsynodální exhortaci se také v podstatě točily kolem tohoto tématu. Vznikl v tom zmatek znásobený tím, že právě v tomto bodě není exhortace zcela jasná. Tato nejasnost je částečně záměrná. Hodně se mluvilo o potřebě individuálního rozlišování každého konkrétního případu. Jenže rozlišování v takové zásadní věci vyžaduje jasná kritéria, jestli chceme skutečně hovořit o křesťanském rozlišování Boží vůle v Církvi, a nikoli o soukromých názorech kněží a laiků.

Dnes tato věc utichla, ale pamatujeme si, že mezi kardinály byly protichůdné názory na toto téma a vůbec nešlo o rozcházení se v tématech, ve kterých je to přípustné. Znepokojuje mě i to, že je stále méně solidní teologické argumentace zakořeněné v evangeliu, Tradici a Učitelském úřadě a stále víc se šermuje slogany na veřejnosti. Nejlepším příkladem je požehnání homosexuálních párů, o kterém jsme mluvili na začátku. Místo toho, abychom hovořili o dvoutisící víře Církve, ozývají se hysterické reakce, že přece Pán Ježíš nikoho neodmítal. Brát vážně přikázání a slova Ježíše a apoštolů neznamená někoho odmítat, ale hlásat pravdu a vyzývat k obrácení.

Nemá pravdu kardinál Gerhard Müller, bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, v tom, že jediný způsob interpretace Amoris laetitia je číst ji v kontinuitě s Božím Slovem obsaženým v Písmu svatém, Magisteriu Církve, a v Tradici velkých koncilů: Florentského, Tridentského a II. vatikánského?

Kardinál Müller má samozřejmě pravdu, ale takovým prohlášením se záležitost nevyřeší. Je přece známo, že katolická nauka se rozvíjí a vyvíjí. Na tom není nic pohoršujícího, protože sám Ježíš řekl, že nám pošle svého Ducha, který nás uvede do celé pravdy (srov. Jan 16,13). Ježíšova osoba a slova jsou pravda, ale Církev vedená Duchem Svatým mnoho věcí objevuje postupně.

Koneckonců, i pastorační vstřícný krok, který Jan Pavel II. udělal ve Familiaris consortio směrem k rozvedeným žijícím v nových vztazích, bylo určitou novinkou, změnou. Ale byť i dnešní Katolická církev není totožná s Církví prvních století, neznamená to přerušení kontinuity, ale právě dovolený a dokonce nevyhnutný vývoj v disciplíně, organizaci a doktríně.

Stojí za to připomenout Newmanovu konverzi z anglikánství na katolicismus. Definoval sedm kritérií rozvoje pravdivé nauky a ukázal, že všechna tato kritéria jsou splněna pouze v Katolické církvi. Jde o tato kritéria:

1. Zachování typu, tedy základní formy, proporce a vztahu mezi částmi a celkem.

2. Kontinuita principů - různé doktríny představují hlouběji zakořeněné principy, od nichž je nelze oddělit, protože pak jsou nesprávně interpretovány.

3. Adaptabilita - pravda má schopnost proniknout do různých dimenzí reality bez toho, aniž by ztratila svou vlastní identitu.

4. Logická konzistence - ačkoli vývoj dogmatu je příliš složitý proces na to, aby byl pouze vyvozováním závěrů vyplývajících z počátečních předpokladů, musí se vyznačovat logickou konzistentností s počátečními údaji.

5. Předvídání budoucnosti - nové porozumění nachází svou anticipaci v původní myšlence.

6. Konzervativní vliv minulosti - žádná významná tradice nemůže být obětována novému chápání.

7. Trvalost - nové chápání má přispět k posílení víry a života křesťanů.

J H Newman, volné dílo, cs.wikipedia.org


Tyto principy nelze nahradit progresivní inovací, která jménem pseudo-milosrdenství předkládá oslabený katolicismus bez náležitého zakořenění v Evangeliu, Tradici a Magistriu Církve minulých století.

Myslíte si, že by to bylo ku prospěchu pro rozvedené osoby žijící v novém svazku, aby se jim povolilo přistupovat ke sv. přijímání? Nemělo by to negativní vliv na ostatní, zejména na mladé, kteří by nabyli přesvědčení, že manželství není nerozlučné?

Tato otázka vyžaduje delší odpověď. Kodex kanonického práva, kán. 916 mimo jiné uvádí, že "osoby, které tvrdošíjně setrvávají v těžkém hříchu, se nesmí připustit ke svatému přijímání".

Svaté přijímání, volná licence, pixabay.com


Reconciliatio et penitentia čteme, že "smrtelný hřích je ten, který se týká vážné věci a který byl navíc spáchán s plným vědomím a souhlasem" (č. 17). V této souvislosti vyvstává otázka: Jsou všechny rozvedené osoby žijící v nových civilních svazcích podle definice ve stavu těžkého (smrtelného) hříchu? V takové situaci jde jistě o vážnou věc, ale je možné v každém případě mluvit o "plném vědomí", kdy osoby v minulosti přijímaly klíčová rozhodnutí? A i kdyby to bylo možné, může existovat úplná dobrovolnost v situaci, kdy je obnovení manželství nemožné a nový vztah s sebou přináší odpovědnost za děti a civilního manžela?

Zdá se, že klasický morální princip: ultra posse nemo tenetur umožňuje říci, že existuje mnoho případů, kdy postoj rozvedených lidí žijících v nových vztazích není tvrdošíjným setrváváním v těžkém hříchu, ale spíše odpovědností za předchozí rozhodnutí. I Jan Pavel II. v exhortaci o rodině poukazuje na subjektivní, ale podstatný rozměr života v nesvátostných vztazích: "Nakonec jsou i tací, co uzavřeli nové životní společenství jen z ohledu na výchovu dětí a někdy jsou ve svém svědomí subjektivně přesvědčeni, že předchozí manželství, už nenapravitelně rozvrácené, nebylo vlastně nikdy platné." (FC, 84)

Dokument Papežské rady pro právní texty sice mluví o těžkém hříchu v souvislosti s rozvedenými osobami žijícími v nových svazcích, ale - jak upozornil Dionigi Tettamanzi v roce 2008 - jde zde o závažnou věc a ne o situaci, ve které jsou určitě splněny všechny tři podmínky těžkého hříchu.

Kromě toho si všimněme, že pokud Církev povzbuzuje rozvedené k účasti na životě Církve včetně duchovního přijímání, do jisté míry tím uznává, že tito lidé nejsou podle definice v těžkém hříchu. Přesto nejsem zastáncem svátostného přijímání pro rozvedené. Proč? V exhortaci Familiaris consortio čteme: "Církev setrvává ve své dosavadní praxi, založené na Písmu svatém, že nepřipouští k eucharistickému přijímání ty věřící, kteří se po rozvodu znovu vzali. Sami totiž brání tomu, aby byli připuštěni, nakolik jejich stav a životní okolnosti jsou v objektivním rozporu s tím svazkem lásky mezi Kristem a Církví, který se právě v Eucharistii naznačuje a uskutečňuje. Kromě toho je tu i jiný zvláštní pastorační důvod: kdyby se takové osoby připustily k Eucharistii, věřící by to uvedlo do pochybností a nejistoty ohledně učení Církve o nerozlučitelnosti manželství." (Č. 84)

Všimněte si, že zde není přímo zmíněn těžký hřích, ale poukazuje se na dvě jiné perspektivy: svátostnou a pastorační. Rozvedené osoby žijící v nových vztazích porušují objektivitu svátostné dynamiky a čitelnost svátostných znaků.

Připustit ke svatému přijímání rozvedené osoby žijící v nových svazcích je nebezpečné nejen pro pochopení svátosti manželství, Eucharistie a pokání, ale i pro celou svátostnou strukturu. Svátosti jsou stále více oddělovány od reálné iniciace člověka do Kristova velikonočního tajemství a stávají se jakýmisi obecnými, "magickými" znaky Boží náklonnosti k člověku v jakémkoliv stavu. S tím už máme v Církvi velký problém. Přitom Církev od počátku svědčila o Božím milosrdenství, modlila se za všechny a ohlašovala evangelium o Ježíši, a nikdy svátosti neudělovalo rozšafně, ale spíše je "žárlivě" strážila. Pastorační argument, že přistupování k Eucharistii rozvedeným žijícím v nových svazcích může způsobit zmatek mezi věřícími, je ještě zřejmější.

Říká se, že Církev by měla odpovídat na znamení doby a dávat odpovědi na očekávání moderního člověka. Mnozí i v Církvi to však chápou opačně a tvrdí, že to Církev se musí přizpůsobit tomu, co je moderní a rozšířené, aby ji svět akceptoval. Nespočívá právě v tom hlavní příčina zmatku v Církvi?

Každá dobrá myšlenka může být nesprávně pochopena, překroucena, zmanipulována. Znamení doby jsou jednoduše znameními Boží přítomnosti v měnící se realitě. Jde o rozlišování. Sv. Pavel píše v listě Římanům: "A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale změňte se obnovou smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, milé a dokonalé." (Řím 12,1) A Boží vůli poznáváme i ze znamení doby. Bohužel, jak jste si všimli, často se za "znamení doby" vydává podléhání módě tohoto světa. To je jedna z příčin zmatku v Církvi.

Dalším je neevangeliové chápání lásky a milosrdenství, tedy takové volné "dělej si, co chceš", vždyť i tak všichni budou spaseni. Dalším zkreslením evangelia je odvolávání se na Ježíšovo "Nesuďte", když se to hodí. Ale výzva nesoudit přece neznamená nerozlišovat mezi tím, co je dobré a co je špatné, ani nehodnotit myšlenky a činy. Přitom se nás snaží přesvědčit, že bychom neměli hodnotit současné ideologie jako gender / LGBT, protože křesťan nesoudí, ale miluje každého. Žijeme v dobách, kdy Satan přímo nepopírá víru Církve, ale překrucuje ji, zamlžuje. V tradici Církve existuje rčení, že ďábel je Boží opicí (Simi Dei), protože zlý duch ve skutečnosti nevytváří nic originálního, pouze napodobuje Boží díla nebo se jim vysmívá, opičí se po nich. Církev tedy při konfrontaci se světem potřebuje jasnost, srozumitelnost a odvahu.

Když už mluvíme o odvaze, primas Stefan Wyszyński, který bude blahořečen 12. září, řekl v roce 1954:

"Největším nedostatkem apoštola je strach.
Protože vzbuzuje nedůvěru k Mistrově moci,
svírá srdce a stahuje hrdlo.
Apoštol už nevyznává.
Je pak ještě apoštolem?
Učedníci, kteří opustili Mistra, ho už nevyznávali.
Pouze dodali smělosti jeho mučitelům.
Každý, kdo před nepřáteli zmlkne, je povzbuzuje.
Strach apoštola je prvním spojencem nepřátel naší věci.
«Zastrašit a umlčet»
je prvním úkolem bezbožecké strategie.
Cílem teroru, který používají všechny diktatury,
je zastrašení apoštolů.
Mlčení má svůj apoštolský význam pouze tehdy,
když neodvrací svou tvář od těch, co mě bijí.
Tak to dělal mlčící Kristus.
A v tom ukázal svou statečnost,
Kristus se nenechal zastrašovat lidmi.
Když stál tváří v tvář davu, směle řekl: «Já jsem».
"


Portret Stefana Wyszyńskiego, Zkoty, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org


Dnes se mnozí věřící, včetně duchovenstva, bojí světa nebo z něj mají jakési komplexy. A na to, abychom hovořili jazykem Církve, evangelia a Tradice, je třeba odvahu.

Děkuji za rozhovor.
Otázky kladl Mikuláš Hučko


Zdroj: https://www.christianitas.sk/lavicovo-liberalna-revolucia-prenikla-aj-do-vnutra-cirkvi-naozaj-tu-citit-satanov-dym-hovori-prof-kowalczyk-sj-exkluzivne-pre-christianitas-sk/

Převzato z https://slovenskydohovorzarodinu.sk/, článek z 9. 5. 2021 naleznete zde.

Ježíš Kristus na kříži v Limpias, forosdelavirgen.org

Sdílet

Související články:
Karol Dučák: Úpadek mravů na ČT2 (22.01.2023)
Jana Jochová: Kolega jde k soudu. Pište s námi EK. (18.12.2022)
Jana Jochová: Evropská Komise nutí ČR pošlapávat práva dětí (09.12.2022)
Ve Španělsku začne ode dneška genderová cenzura reklam na dětské hračky (05.12.2022)
Chloe Coleová: Příběh dívky s mužským hlasem a bez prsou. V USA je symbolem boje proti transvlně (03.12.2022)
Co /Kdo je to žena? (dokument, cz dabing) + nové odkazy (01.09.2022)
6 mil Kč ze zahraničí na homosexuální manželství (10.08.2022)
PRAVÁ ŽENSKOST - Rozhovor s Alicí von Hildebrand (o důstojnosti a povolání ženy, feminizmu a ďáblových snahách ..) (08.08.2022)
Ústavní definice manželství podána! (28.07.2022)
Aliance pro rodinu: Ptali se na nás v Bruselu (21.07.2022)
Vladyka Milan odpovedá: Změna pohlaví (18.07.2022)
Transgenderová ideologie spočívá na herezi dualismu (16.07.2022)
Nezákonné jednání ČT pokračuje (14.07.2022)
Deset hříchů náhradního mateřství (06.06.2022)
Politické neziskovky opět útočí na společnost (24.05.2022)
Disney a Hollywood proti dětem -- Braňme spolu víru, rodinu a vlast! (14.04.2022)
Kardinál Müller: „Účast LGBT osob na synodě ničí společenství Církve“ (29.03.2022)
Bývalí transrodoví pacienti hovoří o lítosti ze "změny pohlaví" a nedbalosti (26.03.2022)
Tradiční rodina: Nová vlna tlaku na ratifikaci Istanbulské úmluvy za pomoci mediálních lží a manipulací - zapojte se znovu do naší kampaně (16.02.2022)
Senát uhájil právo dětí na mámu a tátu (15.12.2021)
Budou uznávat adopce dětí stejnopohlavními páry ze zahraničí? Pište senátorům. (13.12.2021)
Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí „Český Barnevernet“ prošla senátem, podepsal ji i prezident - co dál? (09.10.2021)
Katy Faust v ČR - pohled na redefinici manželství optikou práv dětí na otce a matku. (15.09.2021)
Z emailu Jany Jochové - Aliance za rodinu / Babišův dotazník na "homomanželství" (26.08.2021)
Rozhovor s Dennisem Pragerem z PragerU (26.08.2021)
Aliance pro rodinu: Na Prague pride jsme se stali hlasem dětí (05.08.2021)
LGBT ideologie je anti-náboženstvím dneška (01.08.2021)
Sbor homosexuálů zpívá: "Obrátíme vaše děti, jdeme si pro ně" (15.07.2021)
Vladimír Palko: Lvi přicházejí. Opravdu ?! (14.07.2021)
Ve středu se v Europarlamentu hlasuje o rodině, napište s námi (22.06.2021)
Nová zpráva dětského fondu při OSN UNICEFu uvádí, že porno dělá některé děti šťastnými. (22.06.2021)
Maďarsko zakázalo propagaci homosex / trans materiálů nezletilým a tvrdě jde po pedofilech (18.06.2021)
Tlak na ratifikaci Istanbulské úmluvy opět sílí - braňme se společně tomuto plánu (04.06.2021)
Ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy versus Manželství pro všechny 1:1 (31.05.2021)
Prosba o modlitbu - Protiústavní návrh vládní zmocněnkyně Válkové // + Výzva poslancům k zamítnutí návrhu novely - možnost podepsat (29.04.2021)
Muži jsou muži, ženy jsou ženy: Racionální manifest o pohlavích (12.04.2021)
Biskup Konderla z Tulsy diskutuje o reakci Církve na transgender hnutí (29.03.2021)
Jitka Chalánková: Vláda se chystá přihrát miliony genderovým neziskovkám. A opět vrací do hry Istanbulskou úmluvu (09.03.2021)
P. Marián Kuffa: O koronaviru (Covid 19) (18.02.2021)
Plán MŠMT pro rovnost pohlaví k rovnosti nepovede (19.01.2021)
Maďarsko odmítá genderovou teorii v ústavní novele (22.12.2020)
LGBT strategie EU - Nové trestné činy i vydírání eurofondy (03.12.2020)
RATIFIKACE ISTANBULSKÉ ÚMLUVY EVROPSKOU UNIÍ OPĚT NA STOLE (24.11.2020)
Odpověď vladyky Milana Chautura homosexuálně aktivnímu křesťanovi (19.11.2020)
Kniha "Odvrácená tvář transgenderu" vychází poprvé v ČR (09.10.2020)
Genderové šílenství je teprve v začátcích - stanovuje novou realitu ve společnosti (21.09.2020)
Odpověď OSN na Covid? Interrupce a gender. (31.08.2020)
Facebook a Instagram zakazují jakoukoli podporu "konverzní terapie" kvůli "nenávisti" (29.07.2020)
Vláda bude v pondělí jednat o ratifikaci Istambulské úmluvy - musíme jednat ihned! (26.07.2020)
Rozběhla se mezinárodní petice proti přijetí Istanbulské úmluvy - MŮŽETE PODEPSAT (30.06.2020)
Istanbulská úmluva: boj o gender neskončil (12.06.2020)
Maďarský parlament schválil usnesení o odmítnutí Istanbulské úmluvy (07.05.2020)
Nový izraelský výzkum prokázal, že muži jsou muži a ženy jsou ženy (20.04.2020)
Rozhovor s o. Pavlem Dokládalem: Vlci v rouše beránčím... (video) (18.04.2020)
Renáta Ocilková: Jak hovořit s dětmi o genderu) (18.04.2020)
Prezidentka Čaputová Radě Evropy: neratifikujeme Istanbulskou úmluvu (05.03.2020)
Ex-transsexuál žádá kanadské politiky, aby nezakazovali terapii, která ho zachránila (05.03.2020)
Na rozcestí? O Istanbulské úmluvě s Mgr. Ninou Novákovou, (29.02.2020)
Otec Marian Kuffa - kázání Jamník, 26. 2. 2020 (video) + video s lídry Sl. dohovoru za rodinu (27.02.2020)
Roger Kiska: Za Istanbulskou úmluvou je nebezpečná agenda (26.02.2020)
Slovensko vypovědělo ratifikaci Istanbulské úmluvy právně korektním způsobem (25.02.2020)
2. Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn (z 27. 3. na 28. 3. 2020) (25.02.2020)
Satanistické kořeny gender ideologie (21.02.2020)
11. 2. 2020 - Modlitební setkání proti Istanbulské úmluvě - náměstí Svobody Bratislava (14.02.2020)
Tip: Nová kniha Mons. prof. Petra Piťhy, kterou nechtěli vydat (24.01.2020)
Francouzi demonstrují proti legislativní "likvidaci otce" (21.01.2020)
Svobodné Universum: Rozhovor s Danielou Kovářovou o Istanbulské úmluvě (17.01.2020)
Pouze informovaní mohou oponovat a uvědomit si skutečné ZLO - řada odkazů o zrůdnosti gender ideologie a Istanbulské úmluvy (14.01.2020)
3 krát P. Marián Kuffa: Je čas na odvahu, Připravte se na smrt, Toto je naše legie! - videa ke stažení! (06.01.2020)
Martin Lohmann: Perverznost logiky a práva v oblasti rodiny a dětí (04.12.2019)
Kardinál Sarah: Souvislost mezi antikoncepcí a gender (26.11.2019)
Mějte odvahu bránit hodnoty! - list matky a ředitelky školy nám všem ... (26.11.2019)
Učitelé jsou krajně znepokojeni - odbory je tlačí do sexualizace a indoktrinace dětí (18.11.2019)
Biskup označuje LGBT indoktrinaci dětí za zneužívání: "Musíme zastavit toto šílenství" (18.11.2019)
Expert OSN chce stíhať "nenávistné výroky" proti LGBT. Na mušce je duchovenstvo (13.11.2019)
Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn (z 12. 10. na 13. 10. 2019) (10.10.2019)
P. Marián Kuffa, kázání září 2019 (02.10.2019)
Pobuřující relace BBC učí malé děti, že existuje více než 100 pohlaví (20.09.2019)
Noční modlitební procesí na Velehrad (z 23. 8. na 24. 8. 2019) (21.08.2019)
Jana Jochová 3. díl: Rodině nepomůže genderová ideologie, jež vykládá rovnost jako stejnost a tvrdí, že dítě je pro ženu překážkou v kariéře (13.06.2019)
Jana Jochová 2. díl: Děti vychované v lesbických párech mají nejhorší identifikaci s vlastním pohlavím (12.06.2019)
Jana Jochová 1. díl: Děti rodičů, kteří si myslí, že manželství je svazkem muže a ženy, se na Západě ve škole učí, že tomu tak není a že je zde rodič (11.06.2019)
Vatikán o teoriích, které považují gender za důležitější než pohlaví (11.06.2019)
Svědectví ženy, kterou vychovávaly dvě lesby (video) (29.05.2019)
Lékaři se vzbouřili proti změnám pohlaví u dětí (10.04.2019)
Antikrist a Antimaria. Zachraňme kulturu před toxickou ženskostí (30.03.2019)
* Slovenský parlament schválil zastavení ratifikace Istanbulské úmluvy
* Stanovislo předsedy KBS S. Zvolenského
(30.03.2019)
Polští biskupové: Charta LGBT "diskriminuje jiné" (+ Život Církve ve světě 11/2019) (16.03.2019)
Zastavme zlo z Istanbulu - Levoča 9. 2. 2019 (10.03.2019)
Blíží se další projednávání zákonů o manželství ve Sněmovně a další (09.03.2019)
Noční modlitební procesí na Velehrad (z 8. 3. na 9. 3. 2019) (05.03.2019)
Gender ideologie - křesťané, argumentujte!
* 10 faktů, které hovoří o rozdílech v pohlaví mezi mužem a ženou
(04.03.2019)
Gabriely Kuby: Ať se vaše srdce nenechá zmást! (24.02.2019)
Dokumenty Dr. Josepha Nicolosiho dokazují lži a dezinformace gay lobby (07.02.2019)
Pochod za život a Pochod smrti (07.02.2019)
Istanbulská úmluva - dokument, který budí vášně. (03.02.2019)
Chlapec, který se "proměnil" na ženu, změnil názor: V mém těle jsem se cítil dobře (28.01.2019)
P. Marian Kuffa: "Řeknu vám, co je to gender - výplod liberalismu - pohroma a ohromné zlo" (25.01.2019)
GENDER IDEOLOGIE - otázky a odpovědi (17.01.2019)
GENDER IDEOLOGIE - jak ovlivňuje dnešní společnost (13.01.2019)
Gianfranco Amato - Genderová teorie v praxi (přednáška, české titulky) (12.01.2019)
Satan má v ceste 'poslední bariéru', bránící zničení lidstva - mužskou a ženskou dualitu (30.12.2018)
Otec Marián Kuffa - Choryně (25.12.2018)
Pohádky pro 21. století...? (22.12.2018)
Otec Marián Kuffa: Komunisté měli KGB, nacisté měli Gestapo, genderisti a liberálové mají výbor GREVIO (20.12.2018)
Je P. Petr Piťha opravdu šiřitel falešných zpráv a "obchodník" se strachem?
- Prof. P. Piťha reaguje: vyjádření a doplnění jeho výroků
(12.12.2018)
Vladimír Palko: Istanbulská úmluva a zatmění rozumu (09.12.2018)
Předběžná opatrnost nemusí být totéž co strach (05.12.2018)
Sexuální revoluce se ošklivě zvrhává (29.11.2018)
Rodová ideologie od Celine Dion s něžným názvem Celinununu (24.11.2018)
Istanbulská úmluva: Vlk v ovčím rouchu (23.11.2018)
První veřejné výstoupení o. Mariána Kuffy po operaci. (video) (11.11.2018)
Vyjádření mluvčího prezidenta Miloše Zemana k tématu Istanbulská úmluva a kázání otce Piťhy (10.11.2018)
Halík versus Piťha (10.11.2018)
Pravda o kampani Jsme fér (03.11.2018)
Noční modlitební procesí (z 2. na 3. 11.) (03.11.2018)
Sexuální extrémisté už nebudou diktovat morálku a zákony ... (27.10.2018)
Biskup Vlastimil Kročil - Istanbulská úmluva (23.10.2018)
Proč ČBK nepodporuje ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy? (21.10.2018)
Šichtařová: Istanbulská úmluva je skvělý business pro genderové fanatiky (17.10.2018)
Petice - Podpora panu prof. Petru Piťhovi za pravdu o Istambulské smlouvě, vyřčenou 28.9.2018 (17.10.2018)
* Trestní oznámení na profesora Petra Piťhy
* Dominik Duka k cause svatováclavského kázání P. Piťhy
(12.10.2018)
Migrace není legrace, ale problém a předvolební téma - přednáška Mons. prof. PhDr. Petra Piťhy 18. 9. 2018 v Prostějově (09.10.2018)
Itálie ruší rodiče 1 a 2 a vrací otce a matku (07.10.2018)
Mons. Petr Piťha - katedrála sv. Víta 28. září 2018 - také o Istanbulské úmluvě (06.10.2018)
P. MARIÁN KUFFA - Zastavme zlo z Istanbulu (06.10.2018)
Náš příští život podle Istanbulské úmluvy aneb nové náboženství – ideologie genderu (06.10.2018)
Europoslanec Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. se vyjádřil k Istanbulské úmluvě (15.09.2018)
* Rodina je šťastná díky našim tradicím
* Nové stránky na podporu manželství složeného z muže a ženy a na podporu tradiční rodiny
(26.08.2018)
Seminář VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY NA NAŠE ŽIVOTY (20.08.2018)
Doktor v Anglii tvrdil, že rod získáváme podle pohlaví. Vyhodili ho (22.07.2018)
PETICE, KTERÁ CHRÁNÍ BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ (21.07.2018)
Být a nebít LGBT ? (16.07.2018)
Chuck Norris: rodoví ideologové jdou po vašich dětech! (15.07.2018)
Tváří v tvář tvrdé realitě: LGBTQ hnutí chce vysloveně zničit křesťanství (23.05.2018)
Nedávný příklad jak nás gay "manželství" ovlivňují: zakazování knih (19.05.2018)
Biskupové Anglie a Walesu varují před krajně znepokojujícím rozmachem 'gender ideológie' (06.05.2018)
UNICEF chce extrémně sexualizovať už předškoláky - zvedá se vlna ostrých protestů (30.04.2018)
Žádný 'pan', žádná 'pani', žádné 'tati', žádná 'mami': bezrodová agenda kanadské vlády (01.04.2018)
Španělské právo nařizuje LGBT indoktrinaci pro katolické školy a rodiny (11.03.2018)
Anton Chromík - Co je horší než atomová bomba (27.02.2018)
Jsme pro ochranu žen, ale odmítáme gender ideologii, zaznělo ve slovenských kostelích (26.02.2018)
Bronislav Škripek: EU vyváží gender ideologii (27.01.2018)
Španělský arcibiskup varuje: Gender se závratně šíří (20.01.2018)
Hřích Mariána Kuffy - Proč se Marián Kuffa stal konspirátorem (10.01.2018)
Katoličtí biskupové USA varují: dětem škodí když jim tvrdíte, že si mohou'zmeniť' pohlaví (22.12.2017)
* Stovky dětí v Česku zvažují změnu pohlaví, nejmladším je šest let
* Gender – šokující dotazník pro desetileté děti
(20.12.2017)
LGBT lobby chce zakázat výzkum pro navrácení původního pohlaví po jeho změně (21.11.2017)
Třetí pohlaví? Biologická fakta a post-faktické fikce / + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 46/2017 (18.11.2017)
Dva bývalí transgendeři promluvili o selhání svých operací na změnu pohlaví (09.11.2017)
Závadné děti (04.11.2017)
Homosexuální „manželství“ ve světle biologie (05.10.2017)
Google vyhodil pracovníka za kritiku Gender (02.09.2017)
Weigl: Otec a matka jsou základními jistotami v životě, ne genderové stereotypy, jak blouzní popletené feministické fanatičky (20.08.2017)
5 fatálních omylů genderové teorie a jak je odhalit (19.05.2017)
Gender ideologie na postupu: Evropská unie odsouhlasila, že podepíše Istanbulskou úmluvu (13.05.2017)
S rytíři a princeznami proti genderovým mýtům (04.05.2017)
Rovnost (GENDER) teorie: konečný cíl je změna a chaos celé lidské společnosti (03.04.2017)
Když bráníte přirozenost, označí vás za nepřítele svobody (21.02.2017)
Trump nechce bojovat za transgender šatny na školách (14.02.2017)
Gender ve školách = pokus na nezletilých lidských subjektech (14.02.2017)
ONYI TO OPRAVDU MYSLÍ VÁŽNĚ! Dlouhý pochod feministek institucemi (31.01.2017)
Jmenuji se Alex a jsem dinosaurus (21.01.2017)
National Geographic a jeho genderová revoluce (04.01.2017)
What is gender ideology - Co je gender ideologie? - (27.12.2016)
LGBT argumenty byly v základech otřeseny vědci. Americká homoloby v panickém protiútoku (27.12.2016)
Když postfaktuální liberalismus válcuje (- aneb člověk žasne...) (26.10.2016)
Nové video odhaluje lži o genderové identitě (30.09.2016)
Nejnovější komplexní vědecká studie vyvrací argumenty skupin LGBT a gender (18.09.2016)
Gender a poruchy osobnosti (21.08.2016)
Kolumbijští občané zabránili zavedení genderové ideologie do školních učebnic (21.08.2016)
Španělští biskupové odmítli zákon o LGBTfobii. Čelí obviněním z nenávisti (18.08.2016)
Jak zabít hrdinu v každém člověku (14.07.2016)
Raper Boosie: TV dělá z našich dětí homosexuály, za 10 let bude polovina populace homosexuální (13.07.2016)
Jde o víc než o toalety (13.07.2016)
NEPOCHOPENÁ ROVNOST (08.07.2016)
Zaměstnankyně vysoké školy je vyšetřována pro "popírání transgenderizmu" (01.07.2016)
* Chce OSN vytvořit "gestapo gayů"?
* Odmítněte rezoluci OSN o sexuální orientaci a gender identitě (shogi)
(29.06.2016)
Vítězství pro španělského kardinála obviněného z prohlašování nenávistných výroků (28.06.2016)
* Kardinála stíhá prokuratura. Mluvil o gayoch a feminismu
* Zastavte šikanování kardinála kvůli gender ideologii
(21.06.2016)
PETICE - LGBT lobby tlačí na produkci disneyovek, aby udělali z královny Elsy lesbičku (17.06.2016)
Španělský kardinál je pevně přesvědčen o nepříznivém vlivu "impéria gayů" na rodinu (06.06.2016)
Následky gender politiky (12.04.2016)
Britské státní zdravotnictví financuje změny pohlaví u dětí (01.04.2016)
S někdejší pornohvězdou o závažné zodpovědnosti otců (01.04.2016)
Další perly z Evropského parlamentu: Poslanci se budou ideologicky doškolovat v duchu gender a migrantkám patří potrat (18.03.2016)
Nemějte děti, zdržují od práce (14.03.2016)
Pornografie: příčina sexuálního násilí? (07.03.2016)
Genderový diktát opět zaúřadoval! Chlapci se převlékali za superhrdiny, dívky za princezny, proto školka zrušila karneval (19.02.2016)
Rozhodnuto! České děti se budou ve školách učit na základě ideologie gender (13.02.2016)
Feministka z FEMENu se prohlásila za pro-life a omluvila se (10.02.2016)
Dříve přirozené dnes musíme chránit. V Itálii vznikl výbor na vyvracení genderových lží. (07.11.2015)
Vědci proti genderové ideologii (04.11.2015)
Kardinál Maradiaga k genderové ideologii (11.10.2015)
Kardinál Müller: Genderová ideologie je kompletní destrukce člověčenství (02.10.2015)
(Nejen) africké rodiny ohrožuje Západ, mezinárodní agentury, i Vatikán (30.09.2015)
G. Kuby: Šokující dokument z dílny Gender ideologů EU odhaluje jejich plány! (19.09.2015)
* Europoslanci znovu zasahují do principu subsidiarity
* EU plánuje pod rouškou posílení postavení dívek zavést do škol genderovou ideologií
(08.09.2015)
Rozvrat sexuální identity předznamenává totalitární ideologie (24.07.2015)
* Řím v šoku: Milion lidí protestovalo proti ideologii rovnosti pohlaví
* Papežská rada pro rodinu podpořila manifestaci proti genderové výchově
(23.06.2015)
Rozumně a jednotně bránit rodinu proti genderové kolonizaci /+svědectví rodičů (13.06.2015)
Montrealský arcibiskup: Lidem, kteří bojují se svou sexuální identitou, pomůže Kristus (10.06.2015)
EÚ volá po potratech i kvótách pro ženy (09.06.2015)
Když chybí vychování, zbývá jen sexuální výchova, říká italská spisovatelka (09.06.2015)
Pomozte zablokovat propotratovou zprávu Noichlové (06.06.2015)
Jak chránit děti před gender? Italové mají rady pro rodiče (28.05.2015)
Italská petice proti genderové indoktrinaci na školách (06.05.2015)
Rada Evropy schvaluje sebeurčení pohlavní příslušnosti (24.04.2015)
Italští biskupové o genderu bez ideologie a zjednodušování (31.03.2015)
Snaha o homosexualizaci přirozeného zákona (23.03.2015)
GENDEROVÝ DIKTÁT Z EÚ - Zpráva Tarebella byla přijatá. (12.03.2015)
Marina Kovačičová: Mysleli jsme, že jsme svobodní? Vždyť "GENDER" je nová totalita! (09.03.2015)
GENDERISMUS - (videopřednáška) (01.03.2015)
Petice proti gender identitě (14.02.2015)
O ideologické agresi v souvislosti se zaváděním genderové výchovy dětí (03.02.2015)
Děti potřebují otce a matku - Petice proti požadavkům UNICEF (22.01.2015)
Výzkum mozku zásadně protiřečí ideologii "gender" (11.12.2014)
OSN: Sexuální anarchie mládeže prý zabezpeží sociální blahobyt (03.12.2014)
SR: Celostátní strategie rovnosti pohlaví schválena! Vláda jí v tichosti dala zelenou + Reakce biskupů Slovenska (21.11.2014)
S kardinálem Müllerem o muži, ženě a rodině (18.11.2014)
Občanská společnost se mobilizuje proti výuce genderu ve státních školách (16.11.2014)
Vězení pro rodiče, kteří nechtějí, aby jejich děti byly ve škole genderově indoktrinovány (14.11.2014)
Církevní školy v Británii budou povinně učit gender (04.11.2014)
O. Tony Anatrella: Genderová teorie je antropologická hereze (21.10.2014)
SK: Psychiatři varovali ředitele škol - Rodová (gender) ideologie není pro děti (19.10.2014)
Genderová ideologie naráží na odpor zdola (31.05.2014)
Kniha: Gender nebo rodová ideologie. Máme jen nečině přihlížet? (21.05.2014)
Indie přiznává rovná práva transgender osobám (12.05.2014)
Přednáška: Genderově nesmýšlím, budou mne kamenovat? (11.05.2014)
Italští poslanci navrhují zákon na ochranu ústavních práv rodičů před "genderovou ideologií" (10.05.2014)
Itálie: Rodiče bojují proti školním projektům na "dekonstrukci pohlaví" (29.04.2014)
Komentář: Revoluce gender a demaskování jejích tří mýtů (08.03.2014)
RC Monitor 04/2014 (23.02.2014)
* Dvě pohlaví muž a žena jsou málo. Facebook při osobním profilu nabízí 58 rodů
* Otevřený dopis LGBTI: odkud Facebook vzal 50 rodů?
(18.02.2014)
Severoitalští biskupové o genderové unifikaci (03.02.2014)
* ZASTAVTE Lunacek! - Varujte europoslance. Hlasovat se bude 4.2.2014!
*Vzor dopisu poslancům Evropského parlamentu, email. adresy
(03.02.2014)
Evropský parlament bude hlasovat o zvláštních právech pro homosexuály
* Petice, České europoslance je možné kontaktovat e-mailem:
(31.01.2014)
Pastorační list biskupů Portugalska - o gender ideologii (29.01.2014)
Záznam relace TV Lux o rovnosti pohlaví -“Gender ideologii”.
Dostala za ni od licenční rady sankci !!
(08.11.2013)
Schválí zákon, který gender ideologii vnutí do škol všech zemí EU? Nedopusťme to! (19.10.2013)
Rodiče: píšeme na Vládu Slovenské republiky! Nesouhlasíme s tzv. Gender ideologií a se sexuální výchovou na slovenských školách! (13.10.2013)
Gender (rodová) rovnost: 22 nepravd i faktů (pokračování)
3.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
Gender (rodová) rovnost: 22 nepravd i faktů
2.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
V Americe má nahý muž právo vstupu do ženské šatny
1.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
My nejsme staromódní, paní "Genderová" (06.09.2013)
Kardinál Vingt-Trois o bojovné invazi genderové teorie (27.06.2013)
Gender ideologie ovlivňuje nepříznivě činnost humanitárních organizací (19.01.2013)
Homosexualita, nevěra, "gender" - vše soukromá věc? (26.05.2012)
Gender studies jsou nástupkyní marxistické ideologie (19.10.2011)
Rodové rovnostářství (gender): slogan zapáchající krvavou ideologií (29.09.2011)
Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn (z 12. 10. na 13. 10. 2019) (30.11.-0001)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 11. 05. 2021 | 814 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://slovenskydohovorzarodinu.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace