Zajímavé...

Křížová cesta se svatým Josefem

obr.: Freepik; verim.sk; Aleteia Křížovou cestu se svatým Josefem? Možná se to nezdá být na místě, protože Josef nebyl na Kalvárii a nezažil umučení Ježíše Krista. Přesto věříme, že můžeme dát do souvislosti život svaté rodiny s křížovou cestou a požádat o přímluvu svatého Josefa v tradiční postní pobožnosti.

Pokud dáme prostor meditacím se sv. Josefem, můžeme si s ním vytvořit a navázat vztah, a tak spojit životy Josefa v době, kdy žil s Ježíšem spolu s památkou na Kristovo konečné vykupitelské dílo.

PRVNÍ ZASTAVENÍ: Ježíš je odsouzen na smrt

Ježíš se narodil, aby zemřel, a v tomto zastavení začíná první kroky k naší spáse a vykoupení. Svatý Josef do určité míry věděl, že se to jednoho dne stane, protože Simeon to v chrámu prorokoval: "Hle, toto dítě je určeno k pádu a vzestupu mnohých v Izraeli a má být znamením, kterému se bude odporovat." (Lk 2, 34). Vím, že tak jako zemřel Josef a jak zemřel náš Pán, tak i já jednoho dne zavřu oči před smrtí.

Drahý svatý Josefe, prosím, oroduj za mne, abych byl obdarován milostí šťastné a svaté smrti.

DRUHÉ ZASTAVENÍ: Ježíš bere kříž na svoje ramena Ježíšovi odevzdali kříž, který nyní ponese na svých bedrech až na vrchol Kalvárie. Svatý Josef byl truhlářem. Některá umělecká zobrazení Josefovy truhlářské dílny zobrazují Ježíše, jak si vyrábí kříž ze dřeva. Kříž na tyto zastavení nevyrobil Ježíš, ale je zobrazením toho kříže, který nyní Ježíš bere, přijímá a nese.

Drahý svatý Josefe, pomoz mi přijmout kříže života, které mám přijmout.

TŘETÍ ZASTAVENÍ: Ježíš padá poprvé pod křížem

Jak Ježíš kráčí s křížem, najednou pod příliš velkou váhou padá - poprvé. Svatý Josef, který si vzal Ježíše za svého, si určitě vzpomněl na první Ježíšův pád. Kdokoliv z rodičů si vzpomene, když vidí bolest a muka svého dítěte. Větší část svého života prožil Ježíš s Josefem, ke kterému mohl přijít kdykoliv na pomoc. A teď je tu Maria, která se dívá na svého syna.

Drahý svatý Josefe, v mých životních zakopnutích mi buď prostředníkem u Boha.

ČTVRTÉ ZASTAVENÍ: Ježíš se potkává se svou Matkou

Maria nablízku vnímá svého syna. Matka se synem připoutáni pohledem. Ten Ježíšův chvíli utěšuje její trpící srdce. Zvěstováním a mocí Ducha Svatého počala Maria Ježíše ve svém lůně a v to první vánoční ráno se matka a syn setkali - oči měla plné radosti při pohledu na své novorozené dítě a svatý Josef s nimi u jeslí. Ale teď je tam sama bez toho, s kým by se o tuto smutnou chvíli podělila - se svým manželem.

Drahý svatý Josefe, přebývej v rodinách, které bojují s nemocemi a trápeními svých blízkých.

PÁTÉ ZASTAVENÍ: Šimon z Kyrény pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

Římští vojáci přivádějí jistého kolemjdoucího Ježíši na pomoc. Ježíš potřeboval pomoc svého otce Josefa, který ve snu poslouchal slova anděla a uprchl do Egypta. Josef chránil Ježíše už od útlého dětství, kdy ho už tehdy chtěli usmrtit.

Drahý svatý Josefe, vypros od Pána, aby mi v době nouze poslal lidi, které skutečně potřebuji.


ŠESTÉ ZASTAVENÍ: Veronika podává Ježíši šátek

Veronika, žena hledící z davu, vidí krev a pot padající z Ježíšovy tváře. Chtěla by něco udělat, proto vezme ručník a otiskne jej na jeho obličej. Jen si pomyslete na péči a lásku svatého Josefa k Ježíškovi. S otcovskou láskou se mu věnoval, když se náhodou zranil. Otcovskými dotyky utíral jeho slzy.

Drahý svatý Josefe, oroduj za mne, abych víc vnímal ty, kteří potřebují pomoc.

SEDMÉ ZASTAVENÍ: Ježíš podruhé padá pod křížem

I podruhé padá Ježíš, neboť kříž je příliš těžký. Pomalu a jistě zvedá kříž a opět pokračuje v cestě. Během třetí návštěvy zvěstoval anděl svatému Josefovi, že je bezpečné vrátit se z Egypta domů. Pomyslete na to, jak se musel cítit svatý Josef, když se vrátili do Nazareta. Jeho návrat do každodenního života byl projevem důvěry. Když v životě padnu, potřebuji větší důvěru v Boží plány.

Drahý svatý Josefe, pomoz mi důvěřovat v Boha tak, jak si mu důvěřoval ty.

OSMÉ ZASTAVENÍ: Ježíš napomíná plačící ženy

Ježíš promluvil ke shromážděným ženám a říká: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale plačte nad sebou a nad svými dětmi." Když Ježíš vyjadřuje tato slova během svého umučení, mohu si jen představit, co všechno sdílel se svatým Josefem během těch skrytých let. Jeho slova jistě učila, uzdravovala a utěšovala jeho otce.

Drahý svatý Josefe, oroduj za mne, aby slova, která mi říká Ježíš, mohla změnit a obrátit moje srdce.

DEVÁTÉ ZASTAVENÍ: Ježíš padá potřetí pod křížem.

Ježíš padá potřetí pod tíhou kříže. Možná se svatému Josefovi zdál život občas těžký. Možná nerozuměl všemu, co se v jeho životě dělo. Když byl Ježíš ztracen v chrámu tři dny, řekl svým rodičům, že šlo o záležitosti jeho Otce. Ježíš se ztratil - Josef se snaží pochopit. Svatý Josef měl celý život na to, aby přemýšlel o tajemstvích nebeského království.

Drahý svatý Josefe, oroduj za mne, abych získal moudrost a pochopení Božích tajemství.

DESÁTÉ ZASTAVENÍ: Ježíše svlékají ze šatů.

Dítě přichází na tento svět nahé, aby ho rodiče mohli ošatit. A teď Ježíše svlékají ze šatů. Plášť, který nosil, byl možná utkaný jeho matkou Marií. Když byl ještě jako dítě, bylo potřeba postarat se o Ježíška, a určitě se o jeho potřeby staral on - svatý Josef. Nyní, když se blíží hodina umučení a smrti, je připraven odevzdat svůj život do rukou cizích lidí.

Drahý svatý Josefe, postarej se o moje rány, oroduj za mne, abych se oblékl do lásky k Bohu.

JEDENÁCTÉ ZASTAVENÍ: Ježíše přibíjen na kříž

Ježíšovo tělo je probodané hřeby. Úder za úderem, dokud ho nevyzvednou nad zem. Tyto hřeby nejsou tesařskými hřebíky, které Josef a Ježíš důvěrně znali. Jsou to hřebíky umučení. Jsou to hřebíky naší spásy.

Drahý svatý Josefe, pomoz mi zůstat v tichosti, abych nikdy nikoho svými slovy neukřižoval.

DVANÁCTÉ ZASTAVENÍ: Pán Ježíš na kříži umírá

Svatý Jan nám říká, že Maria stála pod Ježíšovým křížem. Zažívá další smrt člověka, kterého miluje. Nejprve její rodiče, její příbuzná svatá Alžběta a Zachariáš, pak svatý Jan Křtitel, její nejbližší - svatý Josef - a nyní její syn. Ježíš svěřil Marii svatému Janovi, a tak víme, že svatý Josef v té době už mezi živými nebyl. Jako Ježíš naposledy vydechuje ducha, připomeňme si poslední výdech svatého Josefa, který zemřel v náručí Marie a Ježíše.

Drahý svatý Josefe, bdi nad rodinami, které prožívají v tomto čase ztrátu; buď oporou vdovám a vdovcům a potěšuj pozůstalé.

TŘINÁCTÉ ZASTAVENÍ: Ježíše snímají z kříže

Když Ježíše sňali z kříže, sestoupil do hlubin podsvětí. Prolomil mříže vězení smrti a přichází k prorokům, Adamovi, Evě, Abrahamovi a Mojžíšovi, ale především k jeho drahému otci - svatému Josefovi. Svou smrtí dává život všem, kteří očekávali spásu a vykoupení. Nyní jsou brány věčného ráje otevřené.

Drahý svatý Josefe, prosím, oroduj za mou rodinu a přátele, kteří jsou stále v očistci. Ať díky tvé přímluvě a modlitbám Panny Marie brzy uvidí nebe a prožívají radost z věčného života.

ČTRNÁCTÉ ZASTAVENÍ: Pána Ježíše pohřbívají

Už od útlého dětství byla Ježíši předznačená smrt. Královský dar - myrha - předpovídal tento den pohřbu. Nejprve ho přijali Josef s Marií, ale nyní bylo Ježíšovo tělo pomazané a třemi dny posvětil hrob všem, kteří v něj věří. Nezapomínejme, že ať byl svatý Josef pohřben kdekoli, Ježíš určitě navštěvoval jeho hrob.

Drahý svatý Josefe, prosím, oroduj za mne, když naposledy vydechnu.


ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Děkuji ti, Ježíši, že jsi mi dovolil uvažovat o těchto zastaveních. Děkuji, že jsi nás v době nouze obdaroval svatým Josefem - naším přímluvcem. Když budu po zbytek života kráčet po své křížové cestě, dej, abych si vždy vzpomněl, že mám tu svatého Josefa, na jehož pomoc se mohu obrátit; že mohu napodobovat tebe, mého drahého Spasitele, a tvou blahoslavenou Matku. Amen.


zdroj: Aleteia

Převzato z www.verim.sk/, článek z 26. 2. 2021 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 22. 3. 2021; 19. 3. 2024 - 2018 přečtení)sv. Josef, CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Zasvěcení sebe svatému Josefovi (02.05.2024)
Tajemství poznání velikosti sv. Josefa odhaleno (19.03.2024)
Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (17.03.2024)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (17.03.2024)
ÚKON ZASVĚCENÍ SE SVÁTÉMU JOSEFOVI (19.03.2023)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (02.03.2023)
P. František Trstenský: Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (18.12.2022)
P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video) (30.03.2022)
Svatojosefská píseň - výsledky soutěže (26.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
Závěr zasvěcení se sv. Josefovi (31.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 03. 2024 | 2288 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.verim.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace