Zajímavé...

Křížová cesta "Plody ducha svatého" (celá)

Duch Svatý "I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. A na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy." (Iz 11,1n)
Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řidit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k ruhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. " (Gal 5,18-26)

1. Zastavení věrnosti
Všechny jsi zklamal, Ježíši: Heroda, Piláta, představitele svého národa a nakonec apoštoly. Všichni čekali jiného Mesiáše a jeho působení si představovali také jinak. Tys zůstal věrný poslání od svého Otce a za to ses dostal k soudu. I pro mne je někdy těžké věřit, že jsi ve mně přítomen, že jsi ve mně autorem každého okamžiku mého života. Prosím Tě o víru v Tebe a věrnost Tobě. "Jestliže uznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. (1 Jan 1,9)"

2. zastavení prozíravosti
"S Pane, Ty jsi na začátku křížové cesty a ničíš tu "moudrost moudrých a rozumnost rozumných", abys nás přivedl k pravému prameni moudrosti- bázni Boží. Hledání Tvé vůle, to je prozíravost. "Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě." (1 Kor 1,18)

3. zastavení pokoje
Věřím, že se dá snášet s klidem i těžká situace, pokud není komplikovaná. Dovedu ještě pochopit, Pane, že i kříž lze nést, když to jde bez problémů. Udivuje mě však, že jsi zůstal tak klidný a pokojný i při pádu. Mě by to přinejmenším rozčílilo, a to si myslím, že jsem plný Tvého pokoje. "Ať vám v srdci vládne Kristův pokoj: to je přece cíl vašeho povolání, které vás shromáždilo v jednom těle." (Kol 3,15)

4. Zastavení tichosti
Ovocem Božího Ducha je také tichost, vždyť co je spojeno s věčností, nelze vystihnout v čase. Tak jako záříš v temnotě nevědomosti světlem víry, tak vedeš s Marií rozhovor v tichosti. Nemluví se, jste pouze cele přítomni." A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatností a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše." (Jak 1,20n)

5. zastavení trpělivosti
Vypadá to, Pane, jako by Šimon musel mít trpělivost s Tebou. Vojáci ho sice přinutili, aby Ti pomohl, ale on kvůli tomu musel změnit svůj plán a snad i směr své cesty. Ztratil také dobrou pověst, on "dobrý člověk", má pomáhat nějakému zločinci". Jeto však Tvoje trpělivost se Šimonem a se všemi jemu podobnými, protože Ty, Ježíši, na každého z nás už od věčnosti trpělivě čekáš. "Svlečte ze sebe člověka starého s jeho počínáním a oblečte člověka nového, který jde cestou pravého poznání a obnovuje se k podobě se svým Stvořitelem. " (Kol 3,9n)

6. zastavení vděčnosti
Pane, Ty nepřehlédneš žádné dobro, protože je příležitostí pro hluboké spojení v Bohu, který je dobrý. "A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni." (Kol 3,15)

7. zastavení pokory
Najednou opět znovu padáš. Tím ses dostal do role, kterou Ti přisoudil Satan a z jeho pokoušení i první lidé. Je pro mne tvrdé a nepříjemné opakovat v životě pokořující situaci, ale tolik potřebné. "Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí pro svou duši. " (Mt 11,29)

8. zastavení opatrnosti
Jak je dobrý lidský soucit, vždyť jsi ho sám chtěl a stvořil, jak je ale zároveň nebezpečný, neboť může odvrátit náš pohled upřený na Tebe, abychom se zadívali na sebe. Dej nám opatrnost v blížících se nebezpečích, abychom se jimi přibližovali k Tobě. "Posílám vás jako ovce mezi vlky. Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice." (Mt 10,16)

9. zastavení vytrvalosti
Co by bylo platné, kdybys spásu světa začal, šel vytrvale, pokorně, klidně, ale kdybys ji nedokončil. A co by to bylo platné, kdybych já svou cestu k dokonalosti dobře začal, nadšeně v ní pokračoval, ale nedokončil. Je třeba povstat i z posledního pádu a vytrvat. "Odhoďme proto všechno, co by nás mohlo zatěžovat, všechno, co by nás mohlo rozptylovat, a vytrvale běžme o závod, který nám je určen. " (Žid 12,1)

10. zastavení čistoty
"Kdo to může pochopit, pochop. Někteří nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé, a někteří nežijí v manželství protože se ho zřekli pro království nebeské. " (Mt 19,11n) Děkuji Ti, Pane, že jsi nás stvořil normální, že Ti máme co dá.

11. zastavení statečnosti
Zde na Kalvárii jsi na jedné straně Ty, Ježíši, odhodlaný k té nejpotupnější smrti, a na druhé straně člověk- já, který Tě chce mučit. Tady své dílo dokončuješ. Chci následovat Tvoji statečnost, dávám Ti proto své ruce a nohy, sebe celého, ukřižuj mne láskou, abych já Tě znovu neukřižoval svým hříchem a zlobou. "Jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene a jazyk, lidu a národa a udělal jsi z nás našemu Bohu království a kněze vládnoucí nad zemí. (Zj 5,9n)

12. zastavení poslušnosti
Kristova moc spasit lidi pramení z poslušnosti Bohu. Veškerá Kristova moc na nebi i na zemi je založena na poslušnosti. I moc kněze proměňovat a odpouštět hříchy je ukotvena v poslušnosti. "Kristus se naučil poslušnosti z utrpení, jímž prošel. Stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. (Žid 5,8)

13. zastavení spravedlnosti
Tvoje mrtvé tělo sundali z kříže a položili do klína tvé matky. Svou smrtí jsi nekonečně usmířil Boží spravedlnost. Zde pod křížem končí i Mariina bolestná cesta. Spolu s Marií, Pane, obětuji nebeskému Otci Tvé tělo, spolu s Marií obětuji sám sebe a prosím, ať se stanu Tvým nástrojem. "Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. Tím co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým, jejich nepravosti on na sebe vezme. " (Iz 53,11)

14. zastavení pokoje
Lidský pokoj je pasivní. Říkáme: Dej mi pokoj! Božský pokoj je naopak aktivní. "Prosíme vás, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. " (Ef 4,1-3)

Děkujeme Ti za Tvou křížovou cestu. Chceme z ní čerpat milosti pro naši každodenní cestu.

Převzato z knihy:: Křížové cesty, sestavil ing Karel Hodek, MCM s,r.o., Olomouc 1997, str. 69-73


Sdílet

Související články:
Křížová cesta - závěr (29.03.2024)
Křížová cesta - 14. zastavení (28.03.2024)
Už jste se ve Svatém týdnu pomodlili vranovskou křížovou cestu? (27.03.2024)
Křížová cesta - 13. zastavení (25.03.2024)
Křížová cesta - 12. zastavení (22.03.2024)
Různopisy naděje - Moje křížová cesta (Marthin Richard Bessenyi) (21.03.2024)
Křížová cesta - 11. zastavení (18.03.2024)
Křížová cesta - 10. zastavení (15.03.2024)
Vranovská křížová cesta v České televizi (12.03.2024)
Křížová cesta - 9. zastavení (11.03.2024)
Křížová cesta - 8. zastavení (08.03.2024)
Společná modlitba křížové cesty - venku (07.03.2024)
Křížová cesta - 7. zastavení (04.03.2024)
Křížová cesta - 6. zastavení (01.03.2024)
Křížová cesta - 5. zastavení (27.02.2024)
Křížová cesta - 4. zastavení (24.02.2024)
Křížová cesta - 3. zastavení (20.02.2024)
Křížová cesta - 2. zastavení (17.02.2024)
Křížová cesta - 1. zastavení (14.02.2024)
Křížová cesta - úvod (13.02.2024)
Venkovní křížová cesta ve Vranově nad Dyjí (20.07.2023)
Křížová cesta - závěrečná modlitba (07.04.2023)
Křížová cesta - 14. zastavení (07.04.2023)
Křížová cesta - 13. zastavení (05.04.2023)
Křížová cesta - 12. zastavení (03.04.2023)
Křížová cesta - 11. zastavení (31.03.2023)
Křížová cesta - 10. zastavení (28.03.2023)
Křížová cesta - 9. zastavení (25.03.2023)
Křížová cesta - Slova našich dnů (23.03.2023)
Křížová cesta - 8. zastavení (21.03.2023)
Křížová cesta - 7. zastavení (18.03.2023)
Křížová cesta - 6. zastavení (14.03.2023)
Křížová cesta - 5. zastavení (10.03.2023)
Křížová cesta - 4. zastavení (07.03.2023)
Křížová cesta - 3. zastavení (04.03.2023)
Křížová cesta - 2. zastavení (28.02.2023)
Křížová cesta - 1. zastavení (24.02.2023)
Křížová cesta - úvod (22.02.2023)
Píseň pro postní dobu: Křížová cesta (22.02.2023)
Křížová cesta - závěrečná modlitba (15.04.2022)
Křížová cesta - 14. zastavení (15.04.2022)
Křížová cesta - 13. zastavení (12.04.2022)
Křížová cesta - 12. zastavení (10.04.2022)
Křížová cesta - 11. zastavení (06.04.2022)
Křížová cesta - 10. zastavení (03.04.2022)
Křížová cesta - 9. zastavení (30.03.2022)
Křížová cesta - 8. zastavení (26.03.2022)
Křížová cesta - 7. zastavení (22.03.2022)
Křížová cesta - 6. zastavení (19.03.2022)
Křížová cesta - 5. zastavení (16.03.2022)
Křížová cesta - 4. zastavení (12.03.2022)
Křížová cesta - 3. zastavení (09.03.2022)
Křížová cesta - 2. zastavení (06.03.2022)
Křížová cesta - 1. zastavení (04.03.2022)
Křížová cesta - úvod (02.03.2022)
Křížová cesta - závěr (02.04.2021)
Křížová cesta - 14. zastavení (31.03.2021)
Křížová cesta - 13. zastavení (28.03.2021)
Křížová cesta - 12. zastavení (25.03.2021)
Křížová cesta - 11. zastavení (22.03.2021)
Křížová cesta - 10. zastavení (19.03.2021)
Křížová cesta - 9. zastavení (16.03.2021)
Křížová cesta - 8. zastavení (13.03.2021)
Křížová cesta - 7. zastavení (10.03.2021)
Křížová cesta - 6. zastavení (07.03.2021)
Křížová cesta - 5. zastavení (05.03.2021)
Křížová cesta - 4. zastavení (01.03.2021)
Křížová cesta - 3. zastavení (26.02.2021)
Křížová cesta - 2. zastavení (23.02.2021)
Křížová cesta - 1. zastavení (19.02.2021)
Křížová cesta - úvod (17.02.2021)
Křížová cesta - 14. zastavení (10.04.2020)
Křížová cesta - 13. zastavení (06.04.2020)
Křížová cesta - 12. zastavení (03.04.2020)
Křížová cesta - 11. zastavení (31.03.2020)
Křížová cesta - 10. zastavení (28.03.2020)
Křížová cesta - 9. zastavení (25.03.2020)
Křížová cesta - 8. zastavení (22.03.2020)
Křížová cesta - 7. zastavení (19.03.2020)
Křížová cesta - 6. zastavení (16.03.2020)
Křížová cesta - 5. zastavení (13.03.2020)
Křížová cesta - 4. zastavení (10.03.2020)
Křížová cesta - 3. zastavení (07.03.2020)
Křížová cesta - 2. zastavení (04.03.2020)
Zveme: křížové cesty ve Štítarech (01.03.2020)
Křížová cesta - 1. zastavení (01.03.2020)
Křížová cesta - úvod (26.02.2020)
Křížová cesta - závěr (19.04.2019)
Křížová cesta - 14. zastavení (16.04.2019)
Křížová cesta - 13. zastavení (13.04.2019)
Křížová cesta - 12. zastavení (10.04.2019)
Křížová cesta - 11. zastavení (07.04.2019)
Křížová cesta - 10. zastavení (04.04.2019)
Křížová cesta - 9. zastavení (01.04.2019)
Křížová cesta - 8. zastavení (29.03.2019)
Křížová cesta - 7. zastavení (26.03.2019)
Křížová cesta - 6. zastavení (23.03.2019)
Křížová cesta - 5. zastavení (20.03.2019)
Křížová cesta - 4. zastavení (17.03.2019)
Křížová cesta - 3. zastavení (14.03.2019)
Křížová cesta - 2. zastavení (11.03.2019)
Křížová cesta - 1. zastavení (08.03.2019)
Křížová cesta - úvod (06.03.2019)
Unikátní křížová cesta v Bohuticích (21.05.2018)
Křížová cesta - závěr (30.03.2018)
Křížová cesta - 14. zastavení (29.03.2018)
Křížová cesta - 13. zastavení (26.03.2018)
Křížová cesta - 12. zastavení (23.03.2018)
Křížová cesta - 11. zastavení (19.03.2018)
Křížová cesta - 10. zastavení (16.03.2018)
Křížová cesta - 9. zastavení (12.03.2018)
Křížová cesta - 8. zastavení (09.03.2018)
Křížová cesta - 7. zastavení (06.03.2018)
Křížová cesta - 6. zastavení (03.03.2018)
Křížová cesta - 5. zastavení (28.02.2018)
Křížová cesta - 4. zastavení (25.02.2018)
Křížová cesta - 3. zastavení (22.02.2018)
Křížová cesta - 2. zastavení (19.02.2018)
Křížová cesta - 1. zastavení (16.02.2018)
Křížová cesta - úvod (14.02.2018)
Křížová cesta - závěr (14.04.2017)
Křížová cesta - 14. zastavení (12.04.2017)
Křížová cesta - 13. zastavení (09.04.2017)
Křížová cesta - 12. zastavení (06.04.2017)
Křížová cesta s dětmi (03.04.2017)
Křížová cesta - 11. zastavení (03.04.2017)
Křížová cesta - 10. zastavení (31.03.2017)
Křížová cesta - 9. zastavení (28.03.2017)
Křížová cesta - 8. zastavení (25.03.2017)
Křížová cesta - 7. zastavení (22.03.2017)
Křížová cesta - 6. zastavení (19.03.2017)
Křížová cesta - 5. zastavení (16.03.2017)
Křížová cesta - 4. zastavení (13.03.2017)
Křížová cesta - 3. zastavení (10.03.2017)
Křížová cesta - 2. zastavení (07.03.2017)
Křížová cesta - 1. zastavení (03.03.2017)
Křížová cesta - úvod (01.03.2017)
Křížová cesta - závěr (25.03.2016)
Křížová cesta - 14. zastavení (23.03.2016)
Křížová cesta - 13. zastavení (20.03.2016)
Křížová cesta - 12. zastavení (17.03.2016)
Křížová cesta - 11. zastavení (14.03.2016)
Křížová cesta - 10. zastavení (11.03.2016)
Křížová cesta - 9. zastavení (08.03.2016)
Křížová cesta - 8. zastavení (05.03.2016)
Křížová cesta - 7. zastavení (02.03.2016)
Křížová cesta - 6. zastavení (28.02.2016)
Křížová cesta - 5. zastavení (25.02.2016)
Křížová cesta - 4. zastavení (22.02.2016)
Křížová cesta - 3. zastavení (19.02.2016)
Křížová cesta - 2. zastavení (16.02.2016)
Křížová cesta - 1. zastavení (13.02.2016)
Křížová cesta - úvod (10.02.2016)
Křížová cesta - závěr (03.04.2015)
Křížová cesta - 14. zastavení (03.04.2015)
Křížová cesta - 13. zastavení (31.03.2015)
Křížová cesta - 12. zastavení (28.03.2015)
Křížová cesta - 11. zastavení (25.03.2015)
Křížová cesta - 10. zastavení (22.03.2015)
Křížová cesta - 9. zastavení (19.03.2015)
Křížová cesta - 8. zastavení (16.03.2015)
Křížová cesta - 7. zastavení (13.03.2015)
Křížová cesta - 6. zastavení (09.03.2015)
Křížová cesta - 5. zastavení (06.03.2015)
Křížová cesta - 4. zastavení (03.03.2015)
Křížová cesta - 3. zastavení (28.02.2015)
Křížová cesta - 2. zastavení (24.02.2015)
Křížová cesta - 1. zastavení (21.02.2015)
Křížová cesta - úvod (18.02.2015)
Křížová cesta s Janem Pavlem II. v roce rodiny (23.04.2014)
Křížová cesta - závěr (18.04.2014)
Křížová cesta - 14. zastavení (16.04.2014)
Křížová cesta - 13. zastavení (13.04.2014)
Křížová cesta - 12. zastavení (10.04.2014)
Křížová cesta na památku čtrnácti mučedníků pražských (07.04.2014)
Křížová cesta - 11. zastavení (07.04.2014)
Křížová cesta - 10. zastavení (04.04.2014)
Křížová cesta - 9. zastavení (01.04.2014)
Křížová cesta - 8. zastavení (29.03.2014)
Křížová cesta - 7. zastavení (26.03.2014)
Křížová cesta - 6. zastavení (23.03.2014)
Křížová cesta - 5. zastavení (20.03.2014)
Křížová cesta - 4. zastavení (17.03.2014)
Křížová cesta - 3. zastavení (14.03.2014)
Křížová cesta - 2. zastavení (11.03.2014)
Křížová cesta - 1. zastavení (08.03.2014)
Křížová cesta - úvod (05.03.2014)
Křížová cesta - závěr (29.03.2013)
Křížová cesta - 14. zastavení (27.03.2013)
Křížová cesta - 13. zastavení (24.03.2013)
Křížová cesta - 12. zastavení (21.03.2013)
Křížová cesta - 11. zastavení (18.03.2013)
Křížová cesta - 10. zastavení (15.03.2013)
Křížová cesta - 9. zastavení (12.03.2013)
Křížová cesta - 8. zastavení (09.03.2013)
Křížová cesta - 7. zastavení (06.03.2013)
Křížová cesta - 6. zastavení (03.03.2013)
Křížová cesta - 5. zastavení (28.02.2013)
Křížová cesta - 4. zastavení (25.02.2013)
Křížová cesta - 3. zastavení (22.02.2013)
Křížová cesta - 2. zastavení (19.02.2013)
Křížová cesta - 1. zastavení (16.02.2013)
Křížová cesta - úvod (13.02.2013)
Křížová cesta - 14. zastavení (05.04.2012)
Křížová cesta - 13. zastavení (01.04.2012)
Křížová cesta - 12. zastavení (28.03.2012)
Křížová cesta - 11. zastavení (25.03.2012)
Křížová cesta - 10. zastavení (22.03.2012)
Křížová cesta - 9. zastavení (19.03.2012)
Křížová cesta - 8. zastavení (16.03.2012)
Křížová cesta - 7. zastavení (13.03.2012)
Křížová cesta - 6. zastavení (10.03.2012)
Křížová cesta - 5. zastavení (07.03.2012)
Křížová cesta - 4. zastavení (04.03.2012)
Křížová cesta - 3. zastavení (01.03.2012)
Křížová cesta - 2. zastavení (27.02.2012)
Křížová cesta - 1. zastavení (24.02.2012)
Křížová cesta (22.02.2012)
Křížová cesta - závěrečná modlitba (21.04.2011)
Křížová cesta - 14. Zastavení (21.04.2011)
Křížová cesta - 13. Zastavení (18.04.2011)
Křížová cesta - 12. Zastavení (15.04.2011)
Křížová cesta - 11. Zastavení (12.04.2011)
Křížová cesta - 10. Zastavení (09.04.2011)
Křížová cesta - 9. Zastavení (06.04.2011)
Křížová cesta - 8. Zastavení (03.04.2011)
Křížová cesta - 7. Zastavení (30.03.2011)
Křížová cesta - 6. Zastavení (26.03.2011)
Křížová cesta - 5. Zastavení (23.03.2011)
Křížová cesta - 4. Zastavení (20.03.2011)
Křížová cesta - 3. Zastavení (16.03.2011)
Křížová cesta - 2. Zastavení (12.03.2011)
Křížová cesta – 1. Zastavení (09.03.2011)
Křížová cesta (08.03.2011)
Křížová cesta – 14. Zastavení (30.03.2010)
Křížová cesta – 13. Zastavení (27.03.2010)
Křížová cesta – 12. Zastavení (20.03.2010)
Křížová cesta – 11. Zastavení (19.03.2010)
Křížová cesta - 10. Zastavení (18.03.2010)
Křížová cesta - 9. Zastavení (15.03.2010)
Křížová cesta - 8. Zastavení (11.03.2010)
Křížová cesta - 7. Zastavení (08.03.2010)
Křížová cesta - 6. Zastavení (05.03.2010)
Křížová cesta - 5. Zastavení (02.03.2010)
Křížová cesta - 4. Zastavení (27.02.2010)
Křížová cesta - 3. Zastavení (24.02.2010)
Křížová cesta - 2. Zastavení (21.02.2010)
Křížová cesta – 1. Zastavení (19.02.2010)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 17. 03. 2014 | 7508 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Křížové cesty
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace