Zajímavé...

Křížová cesta na památku čtrnácti mučedníků pražských

Čtrnáct pražských mučedníků - beatifikace 2012 V časopise Světlo 44/2012 vyšla Křížová cesta na památku čtrnácti mučedníků pražských.

V sobotu 13. října 2012 bylo při mši svaté v pražské katedrále beatifikováno čtrnáct pražských mučedníků, františkánů – Bedřich Bachstein a druhové. Slavnost celebroval prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinál Angelo Amato SDB. Dovršil se tak proces, který trval přes 400 let.

Jak zdůraznil bratr José Rodriguez Carballo, generální ministr řádu františkánů, beatifikace je významná mj. proto, že je beatifikováno mezinárodní společenství. Další důležitou skutečností je, že je blahořečena celá komunita a je zdůrazněn prvek její věrnosti Eucharistii.

Pro časopis Světlo jsme získali svolení otisknout text z knihy Jiřího Jana Pechara s ilustracemi Zdirada J. K. Čecha, která odhaluje hrdinství víry pražských františkánů. Zde jde o modlitbu křížové cesty. Můžeme ji rozjímat o některém pátku i v souvislosti s Rokem víry, a tedy i s pohledem na sílu a odvahu naší víry.


KŘÍŽOVÁ CESTA NA PAMÁTKU ČTRNÁCTI MUČEDNÍKŮ PRAŽSKÝCH

Pán Ježíš na konci své křížové cesty přinesl na Golgotě jednou provždy oběť za naše hříchy. A protože ji přinesl nejen jako člověk, ale i jako všemohoucí Bůh, trvá tato oběť stále. Je mimo čas. Kdekoli lidé hřeší, nenávidí se a zabíjejí, všude tam je Kristus znova křižován. A kdekoli jeho učedníci trpí s láskou a umírají v odevzdanosti, všude tam Kristus jakoby znovu umírá a znovu povstává k novému životu. Můžeme říci, že nohama svých učedníků stále prochází křížovou cestu tohoto světa.

Jednoho bouřlivého únorového dne roku 1611 procházel také Prahou, když vpád Pasovských popudil městskou spodinu proti katolíkům. Čtrnáctkrát se přitom zastavil u Panny Marie Sněžné, když tam umíralo čtrnáct jeho oddaných učedníků. Projděme i my spolu s ním tuto křížovou cestu a snažme se ji pochopit v duchu pokání a lásky.

1. zastavení
Kněz Jan Martinez je ubit v kostele, když se snaží zachránit Nejsvětější svátost před zneuctěním
V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Kněze Jana ubili v kostele, když se snažil zachránit Nejsvětější svátost před zne uctěním. Cenil si Eucharistie více než svého života. Věděl, že „kdo jí tento chléb, i kdyby umřel, bude žít navěky“. Snažme se i my postavit Eucharistii do středu svého života, učinit z ní srdce naší farnosti, komunity, našich rodin.
Pane Ježíši, dej, ať nikdy není Nejsvětější svátost zneuctívána naší lhostejností.
V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

2. zastavení
Kněz Bartoloměj Dalmasoni umírá ve zpovědnici
V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Když odcházel otec Bartoloměj zpovídat, jistě tušil, jakému nebezpečí se tím vystavuje. Možná se bál, možná se mu nechtělo – a přece šel. Věděl, že je to jeho povinnost.
My také často víme, že bychom měli něco vykonat – třeba právě jít ke zpovědi. Nedokážeme však překonat svůj ostych, pohodlnost, nechceme na to obětovat svůj drahocenný čas, raději si vymyslíme nějakou výmluvu, nějakou „neodkladnou práci“.
Pane Ježíši, dej, ať nezanedbáváme skryté povinnosti kvůli pracím, jejichž výsledek je lépe vidět.
V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

3. zastavení
Bratr Jan Rode přijímá smrt před bránou kostela
V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Řekli bychom, že bratr Jan, zahradník a pomocný kostelník, nedělal žádnou důležitou práci. Ale ten, kdo dokáže i sebemenší věci dělat pro Pána a s radostí, ten nepotřebuje dělat žádné „velké věci“.
Nebýváme někdy uražení, když nás všichni neobdivují, a proto raději neděláme nic?
Pane Ježíši, dej, abychom jako bratr Jan dokázali přijímat život tak, jak nám ho nabízíš, a zase Ti ho ve svůj čas odevzdat.
V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

4. zastavení
Stařičký bratr Kryštof Zeld, starší kuchař, umírá v přízemní chodbě
V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Dobyvatelé kláštera rozbíjeli bránu. Bratr Kryštof rány jejich seker buď neslyšel, nebo jim nevěnoval pozornost: konal své kaž dodenní povinnosti. Ale ani jeho služebná práce, ani bílé vlasy a věkem sehnutá postava nezastavily zuřivost davu.
Dokážeme se my vždy ke starým lidem chovat ohleduplně, snažíme se postarat se o ně v jejich nemohoucnosti?
Pane, dej abychom dokázali prokazovat úctu starým osobám i jejich životní moudrosti a nezraňovali je svou netrpělivostí.
V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

5. zastavení
Klerik Klement umírá v refektáři
V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
To, že se mladý bratr Klement zasvětil Bohu a klidně se věnoval své práci, vytrvale, bez ohledu na nebezpečí, plně odevzdán do Boží milosti, to jistě není samozřejmé. Kolik tiché vnitřní síly nám ukazuje! A jak dobře ho připravili jeho vychovatelé!
Nalezli bychom v sobě také tolik opravdovosti?
A dokážeme k tomu připravovat druhé?
Pane Ježíši, dej, ať toužíme po Boží milosti a láskyplné moudrosti, my sami, naše děti i mládež, rodiče i vychovatelé.
V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

6. zastavení
Bratr Jeroným z Arese kleká před sochou Panny Marie a tam přijímá smrt
V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Už nebylo pochyb o úmyslech útočníků. Hluk davu a třesk zbraní se draly po schodech. Bratr Jeroným nekřičel, neutíkal, nebojoval. Poklekl u oltáře Panny Marie Pomocné a v modlitbě poručil svou duši Bohu.
Dokážeme se také zcela a bez výhrad odevzdat do Boží vůle, nebo jsou naše modlitby jen slova?
Dobrá Matko, pod Tvou ochranu se utíkáme, přimlouvej se za nás u svého Syna.
V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

7. zastavení
Almužník otec Šimon je zabit na nemocničním lůžku
V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Otec Šimon, před třemi dny pobodaný dýkou z rozmaru jakéhosi šlechtice, si jistě připomínal napomenutí svatého Otce Františka nemocným bratřím: ať jsou skromní a trpěliví. Útočníci nedbali na nic a raněného kněze ubodali k smrti.
Dokážeme být v nemoci trpěliví?
Netrápíme zbytečně své ošetřovatele?
A pečujeme o své nemocné opravdu s láskou?
Pane, dej, ať i my si zasloužíme, abys nám jednou mohl říci: „Byl jsem nemocný a navštívili jste mne.“
V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

8. zastavení
Smrt otce Bedřicha Bachsteina, vikáře konventu, na půdě kostela
V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Otec Bedřich tiše odvedl zbylé bratry pod střechu kostela. Byl český kazatel, dobře znal náladu ve městě a věděl, že zmanipulovaný dav už nic nezastaví. Útočníci nedbali na jeho smírná slova, zabili ho a otvorem v klenbě shodili dolů.
Jak snadno lidé přestávají myslet a jednat sami za sebe!
Nestává se nám také, že hlukem davu překřikujeme svoje svědomí?
Pane Ježíši, smiluj se nad nevědomostí naší doby.
V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

9. zastavení
Smrt mladšího kuchaře, bratra Emanuela
V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Dav už nezajímalo nic než zabíjení. Nikdo se nestaral, jestli jsou v klášteře ukryti Pasovští. Zbraně útočníků probodaly bratra Emanuela a jejich ruce ho prohodily otvorem v klenbě hluboko dolů na kostelní dlažbu.
Jak snadno ztrácí cenu člověk, život, příroda, krása...
Nestává se nám také, že bychom při svém rozhodování nechávali rozum a pravdu stranou?
Pane Ježíši, vzbuď v nás znovu úctu k důstojnosti života, zachraň nás před sebezničením.
V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

10. zastavení
Smrt bratra Jana, novice, kandidáta teologie
V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Jak silné asi bylo povolání bratra Jana, když vstoupil do kláštera v tak těžké době! Kostel i dům se sotva pozvedaly z ruin, bratří rozdílných názorů, národností i temperamentů své společenství teprve vytvářeli. Teď je všechny spojila smrt. I mrtvé tělo bratra Jana padalo do hlubiny.
Dokážeme slyšet volání Boží milosti? – Nedáváme přednost klidu a pohodlí? Bezstarostnému čekání, až ostatní vyřeší potíže?
Pane Ježíši, zapal v nás oheň své lásky.
V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

11. zastavení
Umírá další novic, bratr Antonín, pomocník v kuchyni
V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Bratr Antonín byl na samém začátku řeholního života. Teprve se seznamoval s jeho podstatou, s významem slibů chudoby, čistoty a poslušnosti, a už ho Pán uznal za hodna přijmout korunu mučednictví.
Dokážeme plně využívat všechna období svého života?
Nestává se nám, že bychom nechávali dny svého života míjet v planém upínání k budoucnosti?
Pane, dej, ať stále znovu začínáme, ať stále znovu v sobě obnovujeme své křestní předsevzetí.
V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

12. zastavení
Smrt bratra Kašpara Daveria, podjáhna
V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Poslední tři bratři čekali na svou smrt přes tři hodiny, schouleni v kostelní věžičce. To jediné, co jim zbylo, co tišilo jejich strach a čím se mohli v chladném počasí zahřát, byla modlitba, plná důvěry v Boží lásku.
Pamatujeme vždy na to, že modlitba často zmůže více než horečná činnost, nebo řečeno lépe: že jakákoliv činnost má smysl jen tehdy, je-li zároveň modlitbou?
Pane Ježíši, dej, ať naplněni důvěrou v Boží prozřetelnost hledáme nejprve nebeské království.
V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

13. zastavení
Smrt bratra Jakuba, minority
V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Když bratr Jakub přemáhal svůj strach, svou přirozenost, a blížila se chvíle, která měla proměnit jeho utrpení ve věčnou radost, vzpomínal možná na našeho Pána a jeho první slova, když za nás na kříži proléval krev: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“
Odpouštění nebývá vždy snadné. Ale pamatujeme na to, že neodpustíme-li, ani nám nebude odpuštěno?
Pane Ježíši, dej, ať se i my naučíme jednat tak, jak jsi nám ukázal.
V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

14. zastavení
Smrt bratra Jana Didaka, krejčího
V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Dokonáno jest. Žádný z bratří, přítomných v konventu, nežije. Jejich probodaná, posekaná, zbitá a prostřílená těla leží nepohřbena, nahá, poházena kolem kláštera. V jejich hábitech poskakují v šíleném reji po okolních krčmách opilí vrazi. Teď se jeden před druhým chvástá, za pár dnů se začnou navzájem obviňovat, někteří se budou snad i stydět. Někteří budou souzeni a někteří propadnou katu.
A za čas veřejné soudy skončí, škody se opraví, ukradené věci se nahradí, noví bratři osídlí konvent. Ale až na Věčnosti se ukáže, kdo byl oslaven, komu bylo pro jeho upřímnou lítost odpuštěno a kdo pro svou zatvrzelost skončil ve tmě.
Pane Ježíši, dej, ať činíme pokání a věříme evangeliu.
V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.


Z knihy Jiří Jan Pechar,
Zdirad J. K. Čech:
Křížová cesta na památku čtrnácti mučedníků pražských,
tisk Spektrum Kladno


Čtrnáct pražských mučedníků - beatifikace 2012Čtrnáct pražských mučedníků - beatifikace 2012

Sdílet

Související články:
Křížová cesta - závěr (29.03.2024)
Křížová cesta - 14. zastavení (28.03.2024)
Už jste se ve Svatém týdnu pomodlili vranovskou křížovou cestu? (27.03.2024)
Křížová cesta - 13. zastavení (25.03.2024)
Křížová cesta - 12. zastavení (22.03.2024)
Různopisy naděje - Moje křížová cesta (Marthin Richard Bessenyi) (21.03.2024)
Křížová cesta - 11. zastavení (18.03.2024)
Křížová cesta - 10. zastavení (15.03.2024)
Vranovská křížová cesta v České televizi (12.03.2024)
Křížová cesta - 9. zastavení (11.03.2024)
Křížová cesta - 8. zastavení (08.03.2024)
Společná modlitba křížové cesty - venku (07.03.2024)
Křížová cesta - 7. zastavení (04.03.2024)
Křížová cesta - 6. zastavení (01.03.2024)
Křížová cesta - 5. zastavení (27.02.2024)
Křížová cesta - 4. zastavení (24.02.2024)
Křížová cesta - 3. zastavení (20.02.2024)
Křížová cesta - 2. zastavení (17.02.2024)
Křížová cesta - 1. zastavení (14.02.2024)
Křížová cesta - úvod (13.02.2024)
Venkovní křížová cesta ve Vranově nad Dyjí (20.07.2023)
Křížová cesta - závěrečná modlitba (07.04.2023)
Křížová cesta - 14. zastavení (07.04.2023)
Křížová cesta - 13. zastavení (05.04.2023)
Křížová cesta - 12. zastavení (03.04.2023)
Křížová cesta - 11. zastavení (31.03.2023)
Křížová cesta - 10. zastavení (28.03.2023)
Křížová cesta - 9. zastavení (25.03.2023)
Křížová cesta - Slova našich dnů (23.03.2023)
Křížová cesta - 8. zastavení (21.03.2023)
Křížová cesta - 7. zastavení (18.03.2023)
Křížová cesta - 6. zastavení (14.03.2023)
Křížová cesta - 5. zastavení (10.03.2023)
Křížová cesta - 4. zastavení (07.03.2023)
Křížová cesta - 3. zastavení (04.03.2023)
Křížová cesta - 2. zastavení (28.02.2023)
Křížová cesta - 1. zastavení (24.02.2023)
Křížová cesta - úvod (22.02.2023)
Píseň pro postní dobu: Křížová cesta (22.02.2023)
Křížová cesta - závěrečná modlitba (15.04.2022)
Křížová cesta - 14. zastavení (15.04.2022)
Křížová cesta - 13. zastavení (12.04.2022)
Křížová cesta - 12. zastavení (10.04.2022)
Křížová cesta - 11. zastavení (06.04.2022)
Křížová cesta - 10. zastavení (03.04.2022)
Křížová cesta - 9. zastavení (30.03.2022)
Křížová cesta - 8. zastavení (26.03.2022)
Křížová cesta - 7. zastavení (22.03.2022)
Křížová cesta - 6. zastavení (19.03.2022)
Křížová cesta - 5. zastavení (16.03.2022)
Křížová cesta - 4. zastavení (12.03.2022)
Křížová cesta - 3. zastavení (09.03.2022)
Křížová cesta - 2. zastavení (06.03.2022)
Křížová cesta - 1. zastavení (04.03.2022)
Křížová cesta - úvod (02.03.2022)
Křížová cesta - závěr (02.04.2021)
Křížová cesta - 14. zastavení (31.03.2021)
Křížová cesta - 13. zastavení (28.03.2021)
Křížová cesta - 12. zastavení (25.03.2021)
Křížová cesta - 11. zastavení (22.03.2021)
Křížová cesta - 10. zastavení (19.03.2021)
Křížová cesta - 9. zastavení (16.03.2021)
Křížová cesta - 8. zastavení (13.03.2021)
Křížová cesta - 7. zastavení (10.03.2021)
Křížová cesta - 6. zastavení (07.03.2021)
Křížová cesta - 5. zastavení (05.03.2021)
Křížová cesta - 4. zastavení (01.03.2021)
Křížová cesta - 3. zastavení (26.02.2021)
Křížová cesta - 2. zastavení (23.02.2021)
Křížová cesta - 1. zastavení (19.02.2021)
Křížová cesta - úvod (17.02.2021)
Křížová cesta - 14. zastavení (10.04.2020)
Křížová cesta - 13. zastavení (06.04.2020)
Křížová cesta - 12. zastavení (03.04.2020)
Křížová cesta - 11. zastavení (31.03.2020)
Křížová cesta - 10. zastavení (28.03.2020)
Křížová cesta - 9. zastavení (25.03.2020)
Křížová cesta - 8. zastavení (22.03.2020)
Křížová cesta - 7. zastavení (19.03.2020)
Křížová cesta - 6. zastavení (16.03.2020)
Křížová cesta - 5. zastavení (13.03.2020)
Křížová cesta - 4. zastavení (10.03.2020)
Křížová cesta - 3. zastavení (07.03.2020)
Křížová cesta - 2. zastavení (04.03.2020)
Zveme: křížové cesty ve Štítarech (01.03.2020)
Křížová cesta - 1. zastavení (01.03.2020)
Křížová cesta - úvod (26.02.2020)
Křížová cesta - závěr (19.04.2019)
Křížová cesta - 14. zastavení (16.04.2019)
Křížová cesta - 13. zastavení (13.04.2019)
Křížová cesta - 12. zastavení (10.04.2019)
Křížová cesta - 11. zastavení (07.04.2019)
Křížová cesta - 10. zastavení (04.04.2019)
Křížová cesta - 9. zastavení (01.04.2019)
Křížová cesta - 8. zastavení (29.03.2019)
Křížová cesta - 7. zastavení (26.03.2019)
Křížová cesta - 6. zastavení (23.03.2019)
Křížová cesta - 5. zastavení (20.03.2019)
Křížová cesta - 4. zastavení (17.03.2019)
Křížová cesta - 3. zastavení (14.03.2019)
Křížová cesta - 2. zastavení (11.03.2019)
Křížová cesta - 1. zastavení (08.03.2019)
Křížová cesta - úvod (06.03.2019)
Unikátní křížová cesta v Bohuticích (21.05.2018)
Křížová cesta - závěr (30.03.2018)
Křížová cesta - 14. zastavení (29.03.2018)
Křížová cesta - 13. zastavení (26.03.2018)
Křížová cesta - 12. zastavení (23.03.2018)
Křížová cesta - 11. zastavení (19.03.2018)
Křížová cesta - 10. zastavení (16.03.2018)
Křížová cesta - 9. zastavení (12.03.2018)
Křížová cesta - 8. zastavení (09.03.2018)
Křížová cesta - 7. zastavení (06.03.2018)
Křížová cesta - 6. zastavení (03.03.2018)
Křížová cesta - 5. zastavení (28.02.2018)
Křížová cesta - 4. zastavení (25.02.2018)
Křížová cesta - 3. zastavení (22.02.2018)
Křížová cesta - 2. zastavení (19.02.2018)
Křížová cesta - 1. zastavení (16.02.2018)
Křížová cesta - úvod (14.02.2018)
Křížová cesta - závěr (14.04.2017)
Křížová cesta - 14. zastavení (12.04.2017)
Křížová cesta - 13. zastavení (09.04.2017)
Křížová cesta - 12. zastavení (06.04.2017)
Křížová cesta s dětmi (03.04.2017)
Křížová cesta - 11. zastavení (03.04.2017)
Křížová cesta - 10. zastavení (31.03.2017)
Křížová cesta - 9. zastavení (28.03.2017)
Křížová cesta - 8. zastavení (25.03.2017)
Křížová cesta - 7. zastavení (22.03.2017)
Křížová cesta - 6. zastavení (19.03.2017)
Křížová cesta - 5. zastavení (16.03.2017)
Křížová cesta - 4. zastavení (13.03.2017)
Křížová cesta - 3. zastavení (10.03.2017)
Křížová cesta - 2. zastavení (07.03.2017)
Křížová cesta - 1. zastavení (03.03.2017)
Křížová cesta - úvod (01.03.2017)
Křížová cesta - závěr (25.03.2016)
Křížová cesta - 14. zastavení (23.03.2016)
Křížová cesta - 13. zastavení (20.03.2016)
Křížová cesta - 12. zastavení (17.03.2016)
Křížová cesta - 11. zastavení (14.03.2016)
Křížová cesta - 10. zastavení (11.03.2016)
Křížová cesta - 9. zastavení (08.03.2016)
Křížová cesta - 8. zastavení (05.03.2016)
Křížová cesta - 7. zastavení (02.03.2016)
Křížová cesta - 6. zastavení (28.02.2016)
Křížová cesta - 5. zastavení (25.02.2016)
Křížová cesta - 4. zastavení (22.02.2016)
Křížová cesta - 3. zastavení (19.02.2016)
Křížová cesta - 2. zastavení (16.02.2016)
Křížová cesta - 1. zastavení (13.02.2016)
Křížová cesta - úvod (10.02.2016)
Křížová cesta - závěr (03.04.2015)
Křížová cesta - 14. zastavení (03.04.2015)
Křížová cesta - 13. zastavení (31.03.2015)
Křížová cesta - 12. zastavení (28.03.2015)
Křížová cesta - 11. zastavení (25.03.2015)
Křížová cesta - 10. zastavení (22.03.2015)
Křížová cesta - 9. zastavení (19.03.2015)
Křížová cesta - 8. zastavení (16.03.2015)
Křížová cesta - 7. zastavení (13.03.2015)
Křížová cesta - 6. zastavení (09.03.2015)
Křížová cesta - 5. zastavení (06.03.2015)
Křížová cesta - 4. zastavení (03.03.2015)
Křížová cesta - 3. zastavení (28.02.2015)
Křížová cesta - 2. zastavení (24.02.2015)
Křížová cesta - 1. zastavení (21.02.2015)
Křížová cesta - úvod (18.02.2015)
Křížová cesta s Janem Pavlem II. v roce rodiny (23.04.2014)
Křížová cesta - závěr (18.04.2014)
Křížová cesta - 14. zastavení (16.04.2014)
Křížová cesta - 13. zastavení (13.04.2014)
Křížová cesta - 12. zastavení (10.04.2014)
Křížová cesta - 11. zastavení (07.04.2014)
Křížová cesta - 10. zastavení (04.04.2014)
Křížová cesta - 9. zastavení (01.04.2014)
Křížová cesta - 8. zastavení (29.03.2014)
Křížová cesta - 7. zastavení (26.03.2014)
Křížová cesta - 6. zastavení (23.03.2014)
Křížová cesta - 5. zastavení (20.03.2014)
Křížová cesta "Plody ducha svatého" (celá) (17.03.2014)
Křížová cesta - 4. zastavení (17.03.2014)
Křížová cesta - 3. zastavení (14.03.2014)
Křížová cesta - 2. zastavení (11.03.2014)
Křížová cesta - 1. zastavení (08.03.2014)
Křížová cesta - úvod (05.03.2014)
Křížová cesta - závěr (29.03.2013)
Křížová cesta - 14. zastavení (27.03.2013)
Křížová cesta - 13. zastavení (24.03.2013)
Křížová cesta - 12. zastavení (21.03.2013)
Křížová cesta - 11. zastavení (18.03.2013)
Křížová cesta - 10. zastavení (15.03.2013)
Křížová cesta - 9. zastavení (12.03.2013)
Křížová cesta - 8. zastavení (09.03.2013)
Křížová cesta - 7. zastavení (06.03.2013)
Křížová cesta - 6. zastavení (03.03.2013)
Křížová cesta - 5. zastavení (28.02.2013)
Křížová cesta - 4. zastavení (25.02.2013)
Křížová cesta - 3. zastavení (22.02.2013)
Křížová cesta - 2. zastavení (19.02.2013)
Křížová cesta - 1. zastavení (16.02.2013)
Křížová cesta - úvod (13.02.2013)
Křížová cesta - 14. zastavení (05.04.2012)
Křížová cesta - 13. zastavení (01.04.2012)
Křížová cesta - 12. zastavení (28.03.2012)
Křížová cesta - 11. zastavení (25.03.2012)
Křížová cesta - 10. zastavení (22.03.2012)
Křížová cesta - 9. zastavení (19.03.2012)
Křížová cesta - 8. zastavení (16.03.2012)
Křížová cesta - 7. zastavení (13.03.2012)
Křížová cesta - 6. zastavení (10.03.2012)
Křížová cesta - 5. zastavení (07.03.2012)
Křížová cesta - 4. zastavení (04.03.2012)
Křížová cesta - 3. zastavení (01.03.2012)
Křížová cesta - 2. zastavení (27.02.2012)
Křížová cesta - 1. zastavení (24.02.2012)
Křížová cesta (22.02.2012)
Křížová cesta - závěrečná modlitba (21.04.2011)
Křížová cesta - 14. Zastavení (21.04.2011)
Křížová cesta - 13. Zastavení (18.04.2011)
Křížová cesta - 12. Zastavení (15.04.2011)
Křížová cesta - 11. Zastavení (12.04.2011)
Křížová cesta - 10. Zastavení (09.04.2011)
Křížová cesta - 9. Zastavení (06.04.2011)
Křížová cesta - 8. Zastavení (03.04.2011)
Křížová cesta - 7. Zastavení (30.03.2011)
Křížová cesta - 6. Zastavení (26.03.2011)
Křížová cesta - 5. Zastavení (23.03.2011)
Křížová cesta - 4. Zastavení (20.03.2011)
Křížová cesta - 3. Zastavení (16.03.2011)
Křížová cesta - 2. Zastavení (12.03.2011)
Křížová cesta – 1. Zastavení (09.03.2011)
Křížová cesta (08.03.2011)
Křížová cesta – 14. Zastavení (30.03.2010)
Křížová cesta – 13. Zastavení (27.03.2010)
Křížová cesta – 12. Zastavení (20.03.2010)
Křížová cesta – 11. Zastavení (19.03.2010)
Křížová cesta - 10. Zastavení (18.03.2010)
Křížová cesta - 9. Zastavení (15.03.2010)
Křížová cesta - 8. Zastavení (11.03.2010)
Křížová cesta - 7. Zastavení (08.03.2010)
Křížová cesta - 6. Zastavení (05.03.2010)
Křížová cesta - 5. Zastavení (02.03.2010)
Křížová cesta - 4. Zastavení (27.02.2010)
Křížová cesta - 3. Zastavení (24.02.2010)
Křížová cesta - 2. Zastavení (21.02.2010)
Křížová cesta – 1. Zastavení (19.02.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 07. 04. 2014 | 5907 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 44/2012
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace