Zajímavé...

Kristus je na zemi: povstaňte!

Pezibear,  CC0 Public Domain, pixabay.com I když se pohoršují Židé, posmívají se nám Řekové, i když heretiky svědí jazyk.

Svatého Řehoře z Nazianzu († 389) poctila východní církev kterému říkají "Teolog -Bohoslovec" a západní církev skrze papeže Pia V. v roce 1568 titulem "učitel Církve".

Tento slavný kazatel a nejbrilantnější řecký církevní otec je autorem jedné z nejstarších homilií ke svátku Hospodinova narození. Přednesl ji v roce 379 nebo 380 v Konstantinopoli, hlavním městě Římské říše, kde Řehoře v roce 381 ustanovili nakonec za arcibiskupa.

O velké oblibě gregoriánské vánoční homilie svědčí fakt, že její úvodní větu: "Kristus se rodí: oslavujte ho!" používají věřící byzantského obřadu jako pozdrav během sedmidenního období svátku "Narození podle těla našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista".

Řeckokatolíci i pravoslavní na Slovensku dnes používají církevněslovanskou verzi svého vánočního pozdravu: Christos raždájestja! Odpověď: Slavíte jehó!

Zveme Vás k meditaci nad prvními čtyřmi kapitolami z vánoční homilie svatého Řehoře teologie (Řeč 38; překlad z italského jazyka s přihlédnutím k starořeckému originálu):

Lidé mají oslavovat Kristovo narození (kap. 1 a 2)

Kristus se rodí: oslavujte ho! Kristus sestupuje z nebes: jděte mu vstříc! Kristus je na zemi: povstaňte! "Zpívejte Hospodinu, celá zem", a abychom vyjádřili spolu obě představy, "ať se těší nebesa a plesá zem" kvůli tomu, který je nebeský a pak se stal pozemským. Kristus se vtělil: s chvěním a radostí oslavujte; s chvěním pro vaše hříchy, s radostí pro vaše naděje! Kristus se rodí z Panny: praktikujte panenství, ó ženy, abyste se staly matkami Krista! Kdo by se neklaněl Tomu, který je od počátku? Kdo by neslavil Toho, který je poslední?

Znovu se rozptyluje temnota, znovu se vrací světlo, znovu je Egypt potrestán temnotou, znovu je Izrael osvětlen sloupem světla. Lid, který sedí v temnotě nevědomosti, vidí velké světlo poznání. "Staré věci pominuly, hle, vše se obnovilo". Doslovné znění [Písma] ustupuje, duch vyhrává, stíny se rozptylují, náhle přichází pravda. Vytváří se Melchizedech (1): ten, který je bez matky, se rodí bez otce; bez matky byl dříve, bez otce se narodil pak (2). Zákony přirozenosti jsou zrušeny. Nebeský svět [andělů] třeba naplnit. Kristus to přikazuje: nestavme se na odpor. "Tleskejte rukama, všechny národy", protože se nám narodil chlapeček, daný nám byl syn, který má vládu na svých bedrech - a je vyzdvižen se svým křížem - a nazývá se "anděl velké rady", totiž rady Otce. Jan volá: "Připravte cestu Pánu". Budu silným hlasem hlásat moc tohoto dne: Ten, který je bez těla, stává se tělem, Logos přijímá konzistenci (3). Ten, který je neviditelný, stává se viditelným. Toho, jehož se nebylo možné dotknout, se nyní dotýkají. Ten, který je bezčasový, má počátek. Boží Syn se stává synem člověka. "Ježíš Kristus, včera a dnes, tentýž navěky." I když se pohoršují Židé, posmívají se nám Řekové, i když heretiky svrbí jazyk. Uvěří, když ho uvidí vystupovat do nebe: pokud však neuvěří ani poté, udělají tak, když přijde z nebe, aby zasedl k soudu.

Význam názvu svátku (kap. 3 a 4)

Ale toto se stane pak. Nyní je svátek Teofanie (4), čili Narození: používá se jedno i druhé označení, neboť oba názvy se vztahují k jediné události. Bůh se ukázal lidem svým Narozením: na jedné straně je a je vždy a pochází z Toho, který je vždy, přes každou příčinu a každý rozum (opravdu neexistoval rozum nad Logos); na druhé straně, On se narodil kvůli nám, aby Ten, který nám dal existenci, nám dovolil i existovat ctnostně; či spíše, aby nás znovu přivedl k sobě prostřednictvím vtělení, protože kvůli zlu jsme odpadli ze stavu dobroty (5). A tak se název Teofanie používá, protože On se ukázal, název Narození, protože On se narodil.

Je to náš svátek, ten, který dnes slavíme: příchod Boha mezi lidi, abychom šli směrem k Bohu či k němu vystupovali - toto je určitě nejvhodnější způsob vyjadřování; abychom si svlékli starého člověka a oblékli nového (6), a jak jsme zemřeli v Adamovi (7), tak žijeme v Kristu, rodící se s Kristem a podstupujícím s Ním ukřižování, pohřbení a vzkříšení. Je nezbytné, abych podstoupil tento vznešený obrat: totiž, jak přišly bolesti z původního šťastného stavu, tak z bolestí dneška se vracejí všechny nejkrásnější věci. "Kde se rozmnožil hřích, tam se ještě více rozmnožila milost" a pokud nás odsoudilo ochutnání ze stromu, o co víc nás ospravedlnilo Kristovo utrpení? A proto slavme toto výročí ne jako profánní slavnost, ale jako božskou, nikoli podle pravidel světa, ale podle pravidel, která jsou nad tento svět; neslavme nějaký náš svátek, ale svátek Toho, který je náš, nebo Toho, který je náš Pán; ne události naší nemoci, ale události našeho uzdravení, ne události našeho stvoření, nebo události našeho druhého stvoření (8).

Poznámky:

Řehořova teologie čerpá z Písma svatého. V chronologickém pořádku uvádíme biblické výroky a pasáže, o které se opírá v citovaném textu homilie: Žalm 95,1.11; 1 Korintským 15,47; Žalm 2,11; J 1,1; Skutky apoštolů 1,17; Genesis 1,3-4; Exodus 10,21; Exodus 13,21; Izaiáš 9,2; 2 Korintským 5,17; Genesis 14,17, Židům 7,3; Žalm 46,1; Izaiáš 9,5; Matouš 3,3; Židům 13,8; Jan 6,62; Efezským 4,22-24; 1 Korintským 15,22; Římanům 5,20; Genesis 2,17.

(1) Genesis 14,17: Melchizedech byl salemským králem a knězem nejvyššího Boha. Vyšel vstříc Abramovi, když se tento vracel po vítězství nad králi, a požehnal ho. V antickém křesťanství byl Melchizedech považován za "předobraz" Krista. Podnět k takovému výkladu dal autor listu Židům, který po odcitování slov ze starozákonní knihy Genesis doslovně píše (7,2-3): "Jeho [Melchizedechovo] jméno se překládá nejprve jako král spravedlnosti, ale pak i král Salemu, což znamená král Pokoje. Je bez otce, bez matky, bez rodokmenu, ani jeho dny nemají začátku, ani jeho život nemá konce. A tak připodobněn Božímu Synu zůstává knězem navěky."

(2) Řehoř chce dělat rozlišování mezi vtěleným Kristem, který se rodí bez otce, a Kristem, který, protože je osobou Nejsvětější Trojice, je Božím Synem.

(3) Logos svým vtělením / inkarnací přijal hustotu těla.

(4) Pojem "Teofanie" znamená zjevení Boha. Je třeba mít na paměti, že až do poloviny 4. století, přinejmenším na křesťanském Východě, bylo Kristovu narození a křtu rezervované jediné liturgické slavení, přičemž se konalo 6. ledna. Až později (a Řehoř je toho svědectvím) byla oslava Kristova narození přeložena na 25. prosinec.

(5) Ze stavu dobroty odpadli prarodiče Adam a Eva po prvotním hříchu.

(6) Srov. Efezským 4,22-24: novým člověkem je ten, kdo po vykoupení uskutečněném Kristem přijímá za své křesťanské ctnosti.

(7) Smrtí v Adamovi je pád do hříchu.

(8) Druhým stvořením je stvoření provedeno Kristovým vykoupením, který svou smrtí umožnil, aby se člověk obnovil.

(Do slovenštiny přeložil a k publikování připravil Jan Krupa.)

Převzato z www.postoj.sk, článek naleznete zde.

Gregory of Nazianzus, volné dílo, cs.wikipedia.org


logo- postoy.sk

Sdílet

Související články:
SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ: “NAŠLI DÍTĚ S MARIÍ, JEHO MATKOU” Meditace svatého Alfonze Maria de Ligouri (06.01.2024)
VIGÍLIE SVÁTKU ZJEVENÍ PÁNĚ (05.01.2024)
Novéna k Nejsvětějšímu jménu Ježíš (01.01.2024)
Musica animata zve na vánoční koncerty 2023 (27.12.2023)
Vánoční zpívání v Plenkovicích (26.12.2023)
Vánoce a … samota (26.12.2023)
Vánoce nám připomínají, že radost i smutek jsou součástí „kalicha života" (26.12.2023)
Mariina nesmírná láska k dítěti Kristu nás v tuto vánoční noc zve k jeslím (25.12.2023)
Bůh se nemusel stát člověkem, aby nás zachránil. Tak proč to udělal? (25.12.2023)
Vladyka Milan Chautur: RODOKMEN KRISTA (24.12.2023)
Evangelizační námět (23.12.2023)
Kardinál Zen: „Advent je ten správný čas na přeorientování svého života směrem k Božímu dítěti“ (17.12.2023)
Získání plnomocných odpustků v době adventní a vánoční (15.12.2023)
Namaluj obrázek pro Ježíška (14.12.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (14.12.2023)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha 2023 (14.12.2023)
Advent moderního člověka (11.12.2023)
2 slova, nad kterými můžete během adventu rozjímat (06.12.2023)
Vánoční jarmark ve Vranově nad Dyjí 2023 (20.11.2023)
Adventní koncert ve Vranově 2023 (20.11.2023)
Rafal Soroczyński: Narodil se Ježíš v Nazaretě? (05.02.2023)
Úcta k Pražskému Jezulátku (04.01.2023)
Zasvěťte nový rok Boží prozřetelnosti 9 - hodinovou novénou (04.01.2023)
Modlitba na Vánoce (25.12.2022)
Vánoční koncerty souboru Musica animata (20.12.2022)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha (20.12.2022)
Mají Vánoce pohanské kořeny? (18.12.2022)
ADVENTNÍ VÝZVA 2022 "S Marií na cestě do Betléma" (16.12.2022)
ADVENT MÁ SVŮJ OBSAH, KTERÝ NENÍ LIBOVOLNÝ A KATOLÍK HO MÁ DOBŘE ZNÁT (15.12.2022)
Příběh o čtyřech svíčkách (10.12.2022)
Výstava betlémů v Hoješíně u Seče (05.12.2022)
Jak nejlépe využít tento Advent? Měli bychom dělat něco konkrétního. (01.12.2022)
Hledej znamení (ukázka z nové knihy) (26.11.2022)
Dítě svobodné matky, Matka Angelika a pravý, nefalšovaný smysl Vánoc (04.01.2022)
Tajemství Ježíšova dětství - pobožnost (03.01.2022)
Ježíš se narodil 25. prosince (03.01.2022)
Spontánní „vánoční příměří“ v roce 1914 ukázalo lidskost vojáků + odkaz na film o těchto událostech - Šťastné a veselé (30.12.2021)
Dopis svatého Josefa pro Ježíška a otce - Vánoce budou tehdy, když (29.12.2021)
Biblista Marek Vanuš: Vánoční příběh v nás vždy může něco osvítit. „Nevypněme“ při jeho poslechu (videorozhovor) (27.12.2021)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VÁNOCŮM (25.12.2021)
Obyvatelé Betléma se odvracejí od Marie a Josefa (22.12.2021)
ZMĚNIT POHLED... (jak se farář přesvědčil o nádheře betléma) (18.12.2021)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha 2021 (16.12.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 1. neděli adventní (05.12.2021)
Zveme na roráty do Lančova (04.12.2021)
Adventní rozjímání k poslechu (02.12.2021)
Adventní výzva (02.12.2021)
Vladyka Milan odpovídá - PRST NA ÚSTECH MATKY. (20.01.2021)
Vánoční výzdoba v kapli v Jablunkově (09.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Jablunkově (08.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Těrlicku (07.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Třinci (06.01.2021)
Dítě Ježíš, které se stalo viditelným při Proměnění (24.12.2020)
Čtyři věci, o které nás prosí Nebeská Matka každé Vánoce (23.12.2020)
DAR, KTERÝ ŽIJE DÁLE (Teddy Stallard) (22.12.2020)
Domácí pobožnost na Štědrý večer (19.12.2020)
Vánoční zázrak 1914 (16.12.2020)
Prožij letošní advent - Zapal světlo - nové stránky brněnských saleziánů (04.12.2020)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2020)
Vánoční dar (30.11.2020)
Adventní výzva 2020 (23.11.2020)
Věčné Slovo mezi námi (Druhé neděle po narození Páně, cykl. A) (03.01.2020)
10 darů vánočního období (27.12.2019)
Vánoce jsou adorací Božího daru a tajemství (Půlnoční, cykl. A) (25.12.2019)
Marián Kuffa - Co je srdcem Vánoc? (25.12.2019)
Narození Ježíše nepřestává svět provokovat ani dnes (25.12.2019)
Pobožnost u Štědrovečerní večeře (23.12.2019)
Vánoční stromek - pohanský symbol? (17.12.2019)
Adventní koncert v Blížkovicích (15.12.2019)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2019)
Pastýřský list slovenských biskupů na První adventní neděli 2019 (Rok Božího Slova) (05.12.2019)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (04.12.2019)
Aplikace Průvodce adventem 2019 (01.12.2019)
Tip na Advent - Evangelium podle Matouše (29.11.2019)
Předvánoční koncert ve Vranově nad Dyjí (15.02.2019)
Trapný vánoční pozdrav z kanceláře Merkelové (13.01.2019)
Co nám symbolizují dary tří mudrců? (06.01.2019)
Být hlasateli Krista - i v novém roce 2019 (Slavnost Matky Boží, Panny Marie) (01.01.2019)
Novoroční předsevzetí: být Bohorodičkou (30.12.2018)
Být tam, kde se mluví o Bohu (Slavnost sv. Rodiny, cykl. C) (29.12.2018)
Na Vánoce Bůh přináší naději (24.12.2018)
Modlitba u jesliček + Vánoční litanie (23.12.2018)
Vize narozeného Ježíška sestry Faustiny, která přinese dar do našich srdcí na Vánoce (22.12.2018)
Vánoce nemusí být takové, jaké chceme, aby byly (21.12.2018)
Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční (21.12.2018)
Vánoční koncerty v Třebíči, Lomnici a Náměšti nad Oslavou (21.12.2018)
List všem, kteří se na Vánoce cítí opuštěni (19.12.2018)
Advent nám pomáhá najít naše štěstí (15.12.2018)
Adventní koncert v Blížkovicích 2018 (13.12.2018)
Připravte cestu Pánu! (2. neděle adventní, cykl. C) (08.12.2018)
Vánoce – svátek života (Slavko Barbarić OFM) (04.12.2018)
Aplikace Průvodce adventem 2018 (02.12.2018)
Rozsvícení vánočního stromečku v Plenkovicích (01.12.2018)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (29.11.2018)
Tip na Advent – Evangelium podle Lukáše (26.11.2018)
Přání - Vše nejlepší do nového roku 2018. (01.01.2018)
Homilie: Kde hledat štěstí po Vánocích? (30.12.2017)
Z doručené pošty ... (29.12.2017)
Bolesť prvních vánoc je útechou v dnešních trápeních (29.12.2017)
P. František Trstenský: Ježíš je pravým důvodem Vánoc (25.12.2017)
Vánoční úvaha (24.12.2017)
Nebojte se! (24.12.2017)
5 tipů, jak si přes svátky čas se širší rodinou užít (nejen ho přežít) (22.12.2017)
Na co tyto VÁNOCE nezapomenou andělské ženušky (20.12.2017)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2017)
Čím mi Maria tyto Vánoce vyrazila dech (a co se chci od ní učit během následujícího roku) (11.01.2017)
Ty jsi můj milovaný Syn! (06.01.2017)
Vánoce, svátky komunikace (29.12.2016)
Andělé strážní, Vánoce a terorismus (28.12.2016)
Anselm Grün - O životě v domě lásky - Advent, doba vánoční a nový rok 2017 (27.12.2016)
Příběh vzniku písně "Tichá noc, svatá noc" z roku 1818 (25.12.2016)
Vánoční bázeň (24.12.2016)
Z denního tisku (21.12.2016)
Bůh píše dějiny rovnými i křivými čarami (19.12.2016)
Buď "člověkem Adventu". Žij v naději! (10.12.2016)
Tři příchody Krista během Adventu (02.12.2016)
Zveme vás do projektu ADVENT S KONFERENCÍ BISKUPŮ Slovenska (02.12.2016)
P. Vojtěch Kodet: Advent a manželské vztahy (audio) (25.11.2016)
Betlémské světlo 2016 (10.11.2016)
Adventní koncerty Květinky (09.11.2016)
Jsme v Božích rukou - (Přání) (01.01.2016)
Nebe a země se dnes spojily (30.12.2015)
Vánoce tak trochu jinak (video) (25.12.2015)
Vánoční jesličky by neměly nikoho pobuřovat (25.12.2015)
Šest smyslů, které bychom ztratili nebýt Vánoc (25.12.2015)
Adventní cesta ke Kristu (15.12.2015)
Vánoční pozdrav otce Jiřího (12.12.2015)
Advent nám pomáhá přijmout největší dar (07.12.2015)
Jaký je původ adventního věnce (30.11.2015)
Adventní večer milosrdenství (29.11.2015)
Adventní koncert na Šumné v kostele Svatého Ducha (24.11.2015)
Doba Vánoční je taková, jaký byl Advent... (09.01.2015)
...jak se šíří láska...laskavost... (04.01.2015)
PF 2015 (31.12.2014)
Bohoslužby o Vánocích (v celé ČR) (25.12.2014)
Vánoční radost (24.12.2014)
23. adventní myšlenka (23.12.2014)
22. adventní myšlenka (22.12.2014)
21. adventní myšlenka (21.12.2014)
Třetí adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jako plod Ducha (21.12.2014)
20. adventní myšlenka (20.12.2014)
19. adventní myšlenka (19.12.2014)
18. adventní myšlenka (18.12.2014)
Krátká ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ na každý den vždy nová (17.12.2014)
17. adventní myšlenka (17.12.2014)
16. adventní myšlenka (16.12.2014)
Ztracený advent a nečekané Vánoce (16.12.2014)
15. adventní myšlenka (15.12.2014)
14. adventní myšlenka (14.12.2014)
13. adventní myšlenka (13.12.2014)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2014)
12. adventní myšlenka (12.12.2014)
Betlémské světlo (11.12.2014)
11. adventní myšlenka (10.12.2014)
10. adventní myšlenka (09.12.2014)
9. adventní myšlenka (08.12.2014)
První adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jakožto Boží dar v Ježíši Kristu (08.12.2014)
8. adventní myšlenka (07.12.2014)
7. adventní myšlenka (06.12.2014)
6. adventní myšlenka (05.12.2014)
5. adventní myšlenka (04.12.2014)
4. adventní myšlenka (03.12.2014)
3. adventní myšlenka (02.12.2014)
2. adventní myšlenka (01.12.2014)
1. adventní myšlenka (30.11.2014)
Tipy na slavení Adventu v rodině, aneb jak přežít adventní dobu s dětmi (27.11.2014)
Vojtěch Kodet: Čekám něco v adventu? (audio) (25.11.2014)
Vánoční koncerty - Missa brevis Jiřího Pavlici (25.12.2013)
Budějovický kostel láká na výstavu betlémů a andělů (23.12.2013)
Benefiční vánoční koncert (23.12.2013)
Adventní koncert (10.12.2013)
Se začátkem adventního období odstartoval projekt zamyšlení (i na email) (01.12.2013)
Inspirace pro Advent (30.11.2013)
Advent s myšlenkami bl. Zdenky (30.11.2013)
BESÍDKA SE SVATÝM MIKULÁŠEM 2013 (23.11.2013)
Svatý Mikuláš 2. prosince 2012: kostel Ducha sv. Šumná - foto (05.02.2013)
Návštěva farnosti Jeníkov 14. 1. 2013: Tříkrálový přípitek, vítězové tříkrálové soutěže „Namaluj Tři krále“, přijetí kat (05.02.2013)
Pokračování Tříkrálové sbírky celý rok: díky DMS (05.02.2013)
Poděkování za TKS 2013, prezentace TKS 2013 a pozvánka na TKS 2014 (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013: Výpomoc oblastní charitě Most díky oblastní charitě Znojmo a FATYM Vranov nad Dyjí – prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 – poohlédnutí: Obec Štítary a Šumná - prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 - poohlédnutí: Farnost Jeníkov (04.02.2013)
Žehnaní adventního stromu- Lančov, Šumná a Štítary – foto (04.02.2013)
FOTKY - adventní věnce, výroba (04.02.2013)
VSTUPY DO ŠKOL – DUCHCOV U TEPLIC (04.02.2013)
FATYM Silvestr 2012 Štítary a Vranov nad Dyjí (04.01.2013)
Vánoční přání generálního vikáře Jiřího Mikuláška (29.12.2012)
Vánoční přání otce arcibiskupa Jana Graubnera (29.12.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho (29.12.2012)
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně (26.12.2012)
Vánoční koncerty třech sborů na Třebíčsku, Jiří Pavlica - Missa brevis (22.12.2012)
Vánoční koncert v Jaroměřicích nad Rokytnou (19.12.2012)
Tichá noc (19.12.2012)
Kristus se skutečně narodil 25. prosince v roce 1 (18.12.2012)
Betlémské světlo (18.12.2012)
Vánoční dílnička - již zítra! (17.12.2012)
Píseň z nebes (16.12.2012)
Jaký dárek dáš Kristu Pánu k narozeninám? (15.12.2012)
Adventní čas (15.12.2012)
Myšlenky kardinála Piacenza pro kněze k Adventu (29.11.2012)
Námět na advent - Brána víry (12.11.2012)
Advent a my (30.11.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 25. 12. 2016 | 5266 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace