Zajímavé...

Konvertité z islámu žádají papeže v otevřeném dopise: Změňte své učení o islámu!

ze stránek www.vojtechkodet.cz Po internetu koluje nový otevřený dopis papeži, který dosud podepsalo již více než 2600 lidí.
"Svatý Otče",začíná list, "mnozí z nás se vás už po několik let a při různých příležitostech snaží zkontaktovat, ale dosud nevíme, jestli jste některý z našich listů, nebo žádostí o schůzku, vůbec dostal."

List není ani od dubia kardinálů, ani od více než 800.000 signatářů synovského apelu z roku 2015, ani od signatářů synovské opravy, ale od skupiny islámských konvertitů ke katolicismu, kteří chtějí, aby jim František odpověděl na jednoduchou otázku: Proč doslova riskovali svůj život, aby se mohli stát katolíky, kdyby islám byl "sám o sobě dobrým náboženstvím", jak o něm papež "zjevně učí"?

Na tuto otázku papež odmítá odpovědět navzdory nekonečným frázím o tom, jak důležité je být nablízku lidem, které všichni přehlížejí, a ujmout se těch, kteří jsou na periferii Církve. Signatáře tohoto dopisu to však neodrazuje, a i nadále usilují získat otcovskou odpověď:

volné dílo, de.wikipedia.org


"Nerad chodíváte kolem horké kaše. Ani my. Dovolte nám tedy jasně a upřímně říct, že nechápeme a nerozumíme vašemu učení o islámu, jak o něm čteme v § 252 a 253 vaší apoštolské exhortace Evangelii Gaudium (Radost z evangelia), protože nevysvětluje fakt, že islám přišel PO Kristovi, a tak je, a může být jedině, Antikristem (viz 1 Jan 2. 22), a to jedním z nejnebezpečnějších, protože sám sebe prezentuje jako plnost Zjevení (přičemž Ježíš se v něm zmiňuje pouze jako prorok).

Pokud je tedy, dle vašeho učení, islám sám o sobě dobrým náboženstvím, proč jsme se stali katolíky? Nezpochybňujete svými slovy správnost našeho rozhodnutí, při kterém jsme riskovali život? Odpadlíky nařizuje islám usmrtit (korán 4.89, 8.7-11), víte o tom? Jak se dá porovnávat násilí islámu s tzv. násilím křesťanů?

"Jaký je vztah mezi Kristem a satanem?
Jaká jednota může být mezi světlem a tmou?
Jaké spojenectví mezi věřícím a bezvěrcem? "(2 Kor 6, 14-17).

Ve shodě s Kristovým učením (Lk 14, 26), upřednostňujeme Jeho, Krista, před svým vlastním životem. Nezastáváme snad správné stanovisko pro rozhovor s vámi o islámu?
"

********************


List dělá krátký proces s názorem, že islám a křesťanství by se někdy mohli navzájem sloučit, doplňovat, či zaměnit nebo že by islám mohl sloužit jako cesta ke spáse:

volné dílo, de.wikipedia.org


"Protože v nás chce islám vidět nepřátele, my nimi v jejich očích stále budeme, a žádné ujišťování o našem přátelství vůči nim na tom nic nezmění.

Jako pravý antikrist, islám existuje jen jako nepřítel všech: "Mezi námi a vámi je nepřátelství a nenávist navěky, pokud neuvěříte v jediného Alláha!" (Korán 60.4).

Pro korán jsou totiž křesťané "pouze nečistotou" (korán 9.28); "nejhoršími ze stvoření"(korán 98.6); odsouzenci do pekla" (korán 4.48), a proto je Allah musí všech vyhubit (korán 9:30).

Nesmíme se nechat oklamat verši z koránu, naznačujícími toleranci, protože je všechny hned vzápětí ruší verš o meči a válce (korán 9.5).


********************


Tam, kde evangelium hlásá dobrou zvěst o Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání pro spásu všech lidí, a zároveň vyplnění Smlouvy, kterou s Bohem uzavřeli Židé, nemá Allah co nabídnout, kromě války a vraždění "bezvěrců", výměnou za jeho "ráj": "Bojují na Alláhově cestě, zabíjejí a jsou zabíjeni" (korán 9.11).

Nemícháme islám s muslimy, ale pokud pro vás "dialog" představuje hlas pokoje a míru, pro islám je to jen další způsob, jak vyvolat válku. Stejně jako tváří v tvář nacismu a komunismu, je i naivita tváří v tvář islámu sebevražedná a velmi nebezpečná. Jak můžete mluvit o pokoji a míru a schvalovat islám, jak zjevně děláte:

"Vytrhnout ze srdce nemoc, která ničí naše životy (...) Ať ti, co jsou křesťany to udělají s Biblí, a ti, co jsou muslimy, s Koránem."(Řím, 20. ledna 2014).

Není to, že papež navrhuje korán jako cestu ke spáse, důvodem dělat si starosti? Máme se obrátit zase na islám ?!

Autoři říkají, že islám nemůže být spojencem v boji "proti silám, které chtějí dominovat a zotročit svět", protože "i samotný islám se řídí totalitární logikou založenou na zavrženi Kristova království (Lk 4, 7)." Odmítají názor, že mluvit "islamofilickým tónem" (obdivujícím islám; protiklad k islamofobii), pomůže těm křesťanům, kteří trpí pronásledováním v muslimských zemích. Tvrdí, že

volné dílo, de.wikipedia.org


"nehledě na fakt, že Ježíš nikdy nenaznačil jinou cestu ke spáse, než přes Kříž, čili i my musíme hledat svou radost tady, a neutíkat se všemi zatracenci pryč, nepochybujeme o tom, že pouze hlásání Pravdy přinese nejen spásu, ale také svobodu" (Jan 8, 32).

********************


List kontrastuje se stanoviskem islámských zemí, jako jsou Turecko a Saúdská Arábie, které "nepřijímají žádné uprchlíky", zatímco papež František káže o přijímání migrantů bez ohledu na to, že jsou to muslimové, což je však proti příkazu apoštolů: "Jestliže někdo přichází k vám a nepřináší toto učení (evangelium), nepřijímejte ho do domu, ani ho pozdravujte. Neboť kdo ho pozdraví, má účast na jeho zlých skutcích" (2 Jan 1. 10-11). "Ale kdybychom vám hlásali my nebo i anděl z nebe jiné evangelium, jak jsme vám hlásali, budiž proklet! Jak jsme již řekli, i nyní znovu pravím: Jestliže by vám někdo hlásal jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!" (Gal 1, 8-9).

Signatáři dopisu dávají najevo své absolutně pohoršení nad tím, že papež, jako Kristův náměstek, selhává ve svém poslání šířit poselství evangelia, a také ve vyzýváni k "návratu domů" příslušníků islámské víry:

volné dílo, de.wikipedia.org


"Naše současné utrpení je předehrou k utrpení, které v blízké budoucnosti postihne i vás, Evropané a západní křesťané. Já jsem ztratil svou diecézi. Vedení mé arcidiecéze a můj apoštolský úřad obsadili radikální islamisté, kteří chtějí, abychom se obrátili, nebo zemřeli. (...) Přijímáte do svých zemí stále více muslimů. I vy jste v obrovském nebezpečí. Musíte udělat pevné a odvážné rozhodnutí (...) Myslíte si, že všichni lidé jsou si rovni, ale islám neříká, že všichni lidé jsou si rovni. (...) Pokud to bleskově nepochopíte, stanete se oběťmi nepřítele, kterého jste si pozvali domů." (srpen 9, 2014).

********************


Je to už otázka života a smrti, a jakékoli samolibé vystupování vůči islámu je fakticky vlastizradou. Nepřejeme si, aby Západ pokračoval v islamizaci, a ani abyste vy k tomu svými skutky přispíval. Kam máme jít pak hledat útočiště my?"

Požadavek signatářů je, aby papež "urychleně svolal synodu o nebezpečích islámu".

Co zůstává z Církve tam, kde je už islám zavedený? Tam, kde má Církev ještě nějaká občanská práva, setrvává v pozici dhimmi (historický pojem, označující nemuslimy, žijící v islámském státě pod úřední ochranou; pozn. překl.), neevangelizuje, čili popírá svou vlastní podstatu. V zájmu spravedlnosti a pravdy však Církev musí vynést na světlo důvod, proč argumenty, které protlačuje islám na rouhání vůči křesťanské víře, jsou falešné. Pokud by měla Církev odvahu to udělat, pak by miliony muslimů, i ostatních mužů a žen, hledajících Boha, nepochybně konvertovali ke křesťanství. Přesně, jak jste i vy řekl: "Ten, kdo se nemodlí ke Kristu, modlí se k ďáblu" (14.3.2013). Kdyby tak lidé věděli, že směřují do pekla, předali by svůj život Kristu.

Toto je dopis, který má sílu; dává jasně najevo rostoucí zoufalství a alarmující obavy. Ještě jednou si připomeňme evangelium podle Lukáše, 11. kapitolu:

"Pokud někoho z vás jako otce poprosí syn o rybu, copak mu dá místo ryby hada? Nebo pokud žádá vejce, podá mu štíra?"

Podle tohoto by každá upřímná prosba vůči našemu duchovnímu otci měla mít adekvátní odezvu.

Signatáři dopisu říkají, že jakmile podepíše tento list "ještě více lidí", zašlou ho papeži. Vidíme však, že jejich dosavadní pokusy zůstaly bez odpovědi. Tak či onak, i když papež na dopis neodpoví, uděláme vše pro to, aby se o něm dozvědělo co nejvíce lidí.

Celý si ho můžete prohlédnout (a podepsat) ZDE.


Zdroj: https://onepeterfive.com, 11. 1. 2018

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

maxmann, CC0 Creative Commons, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Sv. František mezináboženský (03.01.2024)
Karol Dučák: Přispějí konverze muslimů k posilnění Katolické církve? (02.09.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (3. část) (29.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (2. část) (25.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (1. část) (22.08.2022)
Kardinál Gerhard Müller o bratrství, křesťanství a islámu (28.02.2021)
Podávat svědectví, že Bůh je láska a dobrota (25.11.2020)
Kardinál Duka: Nechci strašit, ale útoky ve Vídni souvisí s námi (14.11.2020)
Igor Chaun: Jak se chovat vůči muslimům (07.10.2019)
Zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete... (08.06.2019)
Kardinál Müller: Křesťané 'se nemohou modlit jako muslimové, ani s nimi' (06.06.2019)
Muslimové konvertují na křesťanství v rekordních počtech (09.01.2019)
Co se dozvěděl konvertita z islámu o západní civilizaci (09.01.2019)
Bez křesťanského svědectví a kultury Západ nedokáže odolat islámu (06.11.2018)
Masové konverze muslimů ke křesťanství: "Lidé viděli pravý islám" (19.02.2018)
Úryvek z Modré knihy ohledně islámu, protestantismu a zednářstí (26.01.2018)
Proroctví Jana Pavla II.: "Islám podnikne invazi do Evropy" (25.11.2017)
Církev usnadňuje islámské podmanění Západu (13.11.2017)
Zjevila se Panna Maria ve Fatimě i proto, aby se obrátili muslimové? (18.10.2017)
Islám postrádá definici osoby (20.09.2017)
Dvě drobná svědectví (20.09.2017)
Elity z nás udělaly kolonie (07.09.2017)
* Diskrétní podmanivost nevládních organizací
* Nezřetelná hranice mezi obchodováním s migranty a humanitární pomocí
(14.08.2017)
P. Boulad SI: K dialogu není možné nikoho nutit (23.05.2017)
Vyznávají muslimové křesťanského Boha? (26.04.2017)
Kardinál Sarah: Kdo se zříká své kultury a náboženství, je odsouzen k zániku (21.04.2017)
O islámu, křesťanství a globalizaci s egyptským jezuitou Henri Bouladem (21.04.2017)
K atentátům na koptské křesťany v Egyptě (11.04.2017)
Migrace ve světle sociální nauky církve (27.03.2017)
Arcibiskup Carlo Liberati: "Díky vlastní hlouposti se každý z nás stane muslimem." (14.03.2017)
Doporučujeme! Islám vs. Křesťanství. Scott Hahn a další: Stručně a srozumitelně. Věříme v téhož Boha? (13.01.2017)
Interview s kardinálem Burkem: Islám je velmi vážné nebezpečí (16.12.2016)
Kardinál Burke: nejsme silní ve víře a proto jsme snadnou kořistí dobytí (islámem) (13.12.2016)
Vladimír Palko T. Halíkovi: Pokud se někdo vysmívá křesťanům, nic neriskuje. V případě islámu jde rouhačovi o život (06.11.2016)
Řecko: srdce muslimských uprchlíků se lámou pro Krista (06.11.2016)
O. Samir: je třeba klást kategorické podmínky muslimským přistěhovalcům (04.11.2016)
Rakouský kardinál: Dnes každý v Rakousku ví, co je to ramadán. Ale kdo ještě zná páteční půst? (23.10.2016)
Kardinál Burke: "Křesťané a muslimové neuctívají stejného Boha! (16.10.2016)
Deset let od přednášky Benedikta XVI. v Regensburgu (06.10.2016)
Panna Maria a islám - místo Panny Marie v katolických misiích mezi muslimy (29.09.2016)
Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu (21.08.2016)
* Rémi Brague: V islámu je nejhorší návrat ke kořenům
* Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?
(09.08.2016)
Viděl jsem Pána: Úžasné mystická vidění lidí, kteří konvertovali z muslimského náboženství ke křesťanské (29.06.2016)
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK? (18.05.2016)
Modlitba za Evropu a výzva kostelních zvonů (23.03.2016)
* Křesťanští migranti jsou pronásledováni i v německých uprchlických táborech
* Chováme se nekřesťansky?
(27.02.2016)
Přednáška na téma Dříve muslim - nyní křesťan (10.02.2016)
Zastavte genocidu náboženských menšin, vyzývá Evrop. parlament (06.02.2016)
Muslim, který přemýšlí nad učením islámu, konvertuje na křesťanství (09.01.2016)
Máme s ateisty stejného Boha? (21.12.2015)
Kardinál Koch: Islámský stát je satanistická teroristická organizace (01.12.2015)
Korán nezná slitování (25.11.2015)
Islamisté začali zabíjet, když kapela zpívala: "Polib Ďábla!" Náhoda !? (18.11.2015)
Osm let od řezenského projevu o islámu - měl papež Benedikt pravdu? (17.11.2015)
A co když odpovědí na islamizaci je evangelizace? (06.11.2015)
Když katolický biskup pokřtí svého muslimského otce (06.11.2015)
Apoštolský vikář Aleppa: Islámský stát stvořily mocnosti tohoto světa (06.08.2015)
Evropa jako Kosovo (19.04.2015)
Exorcista Amorth: "ISIS je satan" (19.04.2015)
Džihádisté zničili kostel Panny Marie právě na Velikonoční neděli (07.04.2015)
Terorista z ISIS zázračně uviděl Ježíše a odmítl islám (doplněno) (04.03.2015)
Můj půst a 21 popravených křesťanů (23.02.2015)
Východiskem křesťansko-muslimského dialogu je naše společné lidství (16.02.2015)
Chceme se potkat s islámem? Vraťme se ke Kristu! (12.02.2015)
Budhismus: Co je to přesně? (30.12.2014)
Doporučujeme k ujasnění: O sadismu a genocidě (01.12.2014)
Londýn: Azylové domy pro konvertity (29.11.2014)
Islámský stát proti katolické církvi (07.11.2014)
Musíme otevřít dveře křesťanům v Iráku (21.08.2014)
Je třeba zachránit pronásledované menšiny v Iráku (21.08.2014)
Petice vyzývá OSN, aby zastavila genocidu křesťanů v Iráku (21.08.2014)
Křesťanská knihovna zapálena muslimskými extrémisty (13.03.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 01. 2018 | 4960 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace