Zajímavé...

Kojit batolata v kostele – ano či ne?

Kasman, CC0 Public Domain, pixabay.com V loňském roce vyvolal na Slovensku velmi bouřlivou polemiku list jednoho čtenáře v Katolíckych novinách v čísle 20/2015 o kojící matce v kostele. Čtenář vyjádřil pohoršení nad tím, že v kostele mladá maminka kojila své batole. Následná bouřlivá reakce věřících v klasických médiích i na internetu byla překvapením zřejmě pro každého věřícího člověka na Slovensku. Ne menším překvapením však bylo i rozdělení veřejnosti v této otázce.

Zatímco jedni schvalovali kojení dětí s podmínkou, že se matka zakryje šátkem, aby nemohla vzbudit pohoršení okolních věřících, jiní kategoricky odmítali možnost kojení v kostele za všech okolností. Paradoxně došlo i k rozdělení kněží. Jedni se přiklonili na jednu, jiní na druhou stranu.

Následně se v rámci široké „celonárodní“ polemiky řešil široký okruh otázek, spojených s přítomností malých dětí na mších svatých, ba řešila se i principiální otázka, zda vůbec mají být děti na mši spolu s rodiči. Protože však tato problematika není specifikem Katolické církve na Slovensku a zejména pak proto, že Katolická církev je jedna jediná na celém světe, rozhodl jsem se podnítit i moravské a české katolíky k diskusi, která by mohla přinést požehnané ovoce v podobě oživení náboženského života katolické rodiny, která je základní buňkou Katolické církve.

Začněme tedy zeširoka a řešme principiální otázku přítomnosti malých dětí na mších svatých spolu s rodiči. Na takto postavenou otázku má Katolická církev v zásadě jednoznačnou odpověď. O tom, že děti se mají účastnit mší svatých již od nejútlejšího věku, nemůže být ani nejmenší pochybnost. Katechismus Katolické církve hovoří o povinnostech rodičů mimo jiné: „Rodiče dostali z milosti svátosti manželství odpovědnost a výsadu evangelizovat své děti. Už od prvních let života je mají uvádět do tajemství víry, neboť jsou pro děti jejich ,prvními hlasateli´. (2. vatikánský koncil, Věroučná konstituce o Církvi Lumen gentium, č. 11)

Rodiče se mají snažit, aby se děti už od útlého věku účastnily života Církve.“ (KKC, č. 2225)

A pak o něco dále: „Rodiče musí začít vychovávat děti k víře již od nejútlejšího věku. To se uskutečňuje již tehdy, když si členové rodiny pomáhají růst ve víře svědectvím křesťanského života podle evangelia. Rodinná katecheze předchází, doprovází a obohacuje jiné způsoby poučování ve víře… Farnost je pro křesťanskou rodinu eucharistickým společenstvím a srdcem liturgického života; je to výsadní místo katecheze dětí i rodičů. (KKC, č. 2226)

Mnozí rodiče, ale i lidé, kteří děti nemají, si však nejednou řeknou, že pro malé děti nemůže mít velký význam účast na mších dospělých. Jenže věda říká něco jiného. Rozsáhlé vědecké výzkumy dokazují mimořádný význam pravidelné účasti na mších svatých u dětí, a to dokonce už v prenatálním věku, tedy ještě před narozením. Je vědecky dokázáno, že již prenatální dítě, tedy nenarozené dítě v lůně matky, vnímá hudbu. Koncem druhého měsíce těhotenství se vytvářejí první senzomotorické reakce. Stimulace zvukem v děloze je velmi důležitá pro psychický a intelektový rozvoj dítěte. Zejména klasická hudba (Vivaldi, Teleman, Händl, Bach), ukolébavky a gregoriánský chorál výrazně rozvíjejí hudební inteligenci prenatálního dítěte.

I v postnatálním období, tedy po narození, hrají sluchové vjemy v životě dítěte mimořádně důležitou roli. Vědecké výzkumy prokázaly, že děti už ve věku několika měsíců rozeznávají skupiny tónů, rytmů, ba umí rozlišovat hudební nástroje, i když je ještě nedokážou pojmenovat. Toto období je jedním z nejdůležitějších v lidském životě vůbec. Vyvíjejí se smysly, formuje se osobnost, motorika, psychika, sociální chování, vnímání okolního světa a právě sluch je v těchto vývojových procesech mimořádně nápomocný. My, dospělí, často nedoceňujeme tento fakt, jenže právě batolata dělají největší pokroky při poznávání světa. Toto období je relativně krátké, a pokud se během něj ve správné výchově cosi zanedbá, je velmi těžké to později dohonit. Je tedy naprosto nezbytné, aby takové děti byly spolu se svými matkami co nejčastěji v kostele. A protože batolata potřebují kojení každé 2 hodiny, ba někdy i častěji, bylo by nesprávné a bezcitné trápit je v kostele hladem. Pochybuji o tom, že některá matka jde do kostela proto, aby svým kojením záměrně pohoršovala ostatní věřící, ale kojí dítě proto, aby netrpělo a svým pláčem nerušilo lidi v kostele.

Připomínám v této souvislosti další skutečnost. V mnoha starobylých katolických kostelech je vyobrazena Panna Maria, kojící malého Ježíška. Dokonce v Betlémě jsem spolu s manželkou navštívil františkánský kostel, postavený nad Mléčnou jeskyní, ve kterém je na několika obrazech znázorněna kojící Panna Maria. V této jeskyni se skrývala Svatá rodina během svého útěku do Egypta. Podle pověsti při kojení malého Ježíška potřísnilo trochu Mariina mléka kamennou podlahu jeskyně a ta zbělela. Dodnes si kapsy s rozemletými bílými kamínky kupují židovské, křesťanské, i muslimské ženy, které touží otěhotnět. Ani pro papeže Františka není pohled na kojící matku pohoršující. Na druhou stranu je ale třeba uvědomit si jednu skutečnost. Ženy, matky, otce, či staré rodiče pohled na kojící matku sotva pohorší, jenže v kostele bývají přítomni i svobodní chlapci, či muži, které pohled na odhalený prs pohoršit může.

P. Maria kojící, RobertCheaib, CC0 Public Domain, pixabay.com


Abych předešel nějaké vášnivé polemice, vidím řešení v harmonizaci dvou zdánlivě protichůdných požadavků. Na jedné straně je nezbytné učinit opatření, aby kojení batolat v kostele nemohlo způsobit pohoršení. Na straně druhé ale není důvod vyhánět kojící maminky z chrámů. Kojení dítěte lze přece udělat decentně. V některých nových chrámech jsou již oddělené místnosti pro matky s dětmi. Jenže i ve starých kostelech lze umožnit kojení dětí bez případného pohoršení ostatních věřících. Kojící matky mohou například sedět ve vyhrazeném prostoru a při kojení mohou být decentně zahalené.

Jiná je však situace u starších dětí. Zde platí, že rodič má vychovávat dítě, ne dítě rodiče. Nelze dopustit, aby děti šustily s bonbóny, jedly sušenky, či pobíhaly po kostele. Rodič je povinen uhlídat své dítě a nedovolit mu vyrušovat ostatní věřící během mše svaté. Nejvhodnějším řešením je účast na dětských mších, které jsou určeny právě pro tuto kategorii věřících. Pokud to není možné, je třeba učinit všechna možná opatření pro to, aby přítomnost dětí nepůsobila během mší svatých rušivě. K tomu je však zapotřebí mimořádný pedagogický takt, ale i jistá, únosná míra tolerance ze strany dospělých.

Když pobývám na svém pracovišti v rakouském městě Sankt Valentin, vidím v tamním farním kostele zajímavou praxi. Vpředu před lavicemi, jsou dvě dřevěné bedničky. V jedné jsou omalovánky a barevné tužky. Ve druhé malé tabulky a barevné křídy. Nejmenší z dětí si volně berou před mší svatou buď omalovánky, nebo tabulky do lavice k rodičům a během mše svaté malují. Nejdůležitější je - a to stavím do popředí jako absolutní prioritu - přítomnost celé rodiny v kostele. Není nic důležitějšího pro dítě, než vidět u sebe během mše svaté oba rodiče. Je to osobní svědectví rodičů, které nic nemůže nahradit.

Paradoxně, společná přítomnost rodičů a dětí na mši svaté duchovně obohacuje nejen děti, ale i samotné rodiče. Katechismus Katolické církve o tom uvádí: „Děti pak přispívají k růstu svých rodičů ve svatosti. (Srov. 2. vatikánský koncil, Pastorální konstituce o Církvi v dnešním světě Gaudium et spes, č. 48) Všichni si mají velkodušně a neúnavně navzájem odpouštět urážky, hádky, křivdy a nedostatek pozornosti, jak k tomu nabádá vzájemná láska a jak to Kristova láska vyžaduje. (Srov. Mt 18,21-22; Lk 17,4)“ (KKC, č. 2227)

Za sebe mohu říci, že jsem ve svém dětství nevídal své, dnes už nebohé rodiče, spolu chodit na mše svaté s námi, dětmi. Chodila s námi jen mamka, horlivá římskokatolička. Můj otec byl totiž řeckokatolík, a jelikož Řeckokatolická církev byla v roce 1950 zlikvidována, otec byl z náboženského hlediska „bezdomovec“. Byl to velmi dobrý a obětavý člověk, ale zároveň byl do jisté míry obětí totalitního režimu. Na řeckokatolické liturgie chodit nemohl a římskokatolický obřad mu byl cizí. Teprve po mnoha letech se přeorientoval na římskokatolický obřad. Bylo by smutné, kdybychom dnes, v době náboženské svobody, nedávali jako rodiče svým dětem vzor účasti na náboženských obřadech.

Mně vůbec nejde o polemiku za každou cenu, ale o sjednocení dvou táborů věřících v zájmu obecného blaha. Je tu jeden tábor věřících, poukazujících na to, že ve smyslu platného Katechismu Katolické církve jsou věřící povinni zapojovat své děti od nejútlejšího dětství do života církve. Praxe z minulosti, kdy rodiče nechodili s dětmi na mši svatou, byla jednoznačně chybná. Druhý tábor představují věřící, kterým vadí malé děti na mších svatých a mají na to pádné argumenty, které nelze ignorovat. Oba tábory věřících však musí za každou cenu najít způsob, jak dodržovat Katechismus katolické církve bez narušení důstojnosti liturgie. Čili nevymlouvat se na to, že se něco nedá, ale udělat vše, co je v našich silách, aby se to dalo. Ať už budou děti vpředu bez rodičů, byť pod dozorem animátorky, která bude mít na starosti udržet pořádek mezi nimi, nebo se to bude řešit tak, jak v Sankt Valentinu, to jsou organizační záležitosti, které je třeba zvážit tak, aby byl spokojený každý a aby se přitom dodržoval Katechismus Katolické církve v zájmu všech. Jednoduše, každá farnost musí najít způsob, jak tento problém vyřešit. I v tomto směru je zapotřebí jistá osvěta a - nebojme se to říci - i převýchova věřících v zájmu spásy dětských duší. Dítě potřebuje vidět vzor svých rodičů.

Hodně se spekuluje o příčinách krize víry katolíků ve vyspělém světě a snižování návštěvnosti kostelů. Jedni připisují vinu Druhému vatikánskému koncilu, jiní současné mši Pavla VI. To jsou ovšem podle mě nesprávné diagnózy. Vinu za takový stav jednoznačně připisuji absenci společné účasti kompletní rodiny na náboženských obřadech. Pokud chlapec nebo dívka nevidí své rodiče na mši svaté, těžko očekávat, že se sám bude hrnout do kostela.

Je naprosto nezbytné sladit dva požadavky - přítomnost dětí každého věku na mši svaté a nerušený průběh liturgie. Toto je absolutní priorita, která nemůže být ničím zatlačena do úzadí. Jinak bychom se museli před všemocným Soudcem zodpovídat za to, že jsme nebyli dobrými svědky víry pro své děti.

Pro www.fatym.com
Karol Dučák

Blansko (kostel_sv._Martina), volné dílo

Sdílet

Související články:
O. Dominik Chmielewski: „Bůh se tě zeptá takto: ‚Kde je mé dítě, které jsem ti dal'“? (16.01.2023)
Architekti nového člověka a nového světa vědí, že je třeba rodinu oslabit nebo zničit, říká bioetik (30.12.2022)
Potřebujeme nové otce (30.12.2022)
P. Peter IĽKO: Važme si všeho, co máme - kázání i o vztahu ke starým lidem (video) (17.02.2022)
Kniha, o které Vám mainstream neřekne: román Holky z nezisku (05.02.2022)
'Recept' exorcisty na ochranu vaší rodiny v duchovním boji proti satanovi (25.01.2022)
Diecézní pouť rodin do Doksan 2021 (31.08.2021)
Měli bychom nutit naše děti chodit do kostela? (24.07.2020)
Jak chránit rodinu od ďábla podle sv. Šarbela Makhloufa (24.07.2020)
Blog ke Dni matek: Jak jsem chtěla udělat díru do světa a mateřství mě zachránilo (07.05.2020)
Která máma je nejkrásnější ....? (04.02.2020)
Dobrá tchýně (27.01.2020)
Prosba o podporu projektu Návrat rodin domů (07.11.2019)
Národní pochod za život Bratislava 2019 - z pohledu Aloise Karpíška (08.10.2019)
Proč (a jak), přivést moje děti na adoraci? (28.09.2019)
Diecézní pouť rodin (29.08.2019)
Kardinál R. Sarah: „Rodiny, vaše poslání je nesmírně cenné! Čas žní je blízko.“ (11.06.2019)
Pomozte modlitbou!! Korunky Božího milosrdenství (25.03.2019)
Proč potřebujeme ústavní definici manželství (21.03.2019)
POMOZTE vymyslet motiv VLAJKY RODINY (12.03.2019)
Denní modlitba matek (08.03.2019)
Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku (18.02.2019)
Děti nebe (15.02.2019)
Rodina učí Bohu (05.01.2019)
Jak si uchránit Advent v rodině s malými dětmi pro Krista (01.12.2018)
List rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti na mši (11.11.2018)
Co říká čert, maminko? (07.10.2018)
Co dělat, když vaše dítě ztratí víru (06.10.2018)
Mámy na mši a jiní hrdinové (24.09.2018)
Chtěl bys trénovat takový tým? (03.09.2018)
Čtvrté přikázání v životě dospěláka (28.08.2018)
Nestydím se za víru nebo Když děti evangelizují (26.08.2018)
Jak vést děti k Bohu (18.07.2018)
Podpora manželství muže a ženy - petice (21.06.2018)
10 jednoduchých způsobů jak "odstavit" dítě od smartphonu nebo tabletu (04.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (8) Modlím se za tebe (24.05.2018)
Démon, který ničí rodiny (16.05.2018)
Rodina Kolískova: 6 bratří se rozhodlo pro duchovní dráhu (16.05.2018)
Co v sobě opravdu ukrývá rodina? (16.05.2018)
Den pro rodinu 2018 (15.05.2018)
Záleží nám na tom, aby naše děti neměly všechno (26.04.2018)
Plesová sezóna aneb jak nepředat víru (báseň) (21.01.2018)
Výzva k povinné školce a ohlédnutí za Dnem pro rodinu (21.09.2017)
Pedagog: Dvouleté dítě do školky nepatří, potřebuje milující matku a otce, který určuje pravidla (22.08.2017)
DEN PRO RODINU prosba o podporu (30.05.2017)
VORP: Podporujeme iniciativu Máma táta a děti (11.10.2016)
12 kroků, jak pomoci dětem růst ve víře (02.09.2016)
Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu (12.08.2016)
Kardinál Burke řekl na setkání rodin: Nejsvětější svátost je vaše síla (28.06.2016)
Jak vychovávat děti ve víře, aby se za ni nestyděly (07.06.2016)
Richard Vašečka: Věřící děti (18.05.2016)
Páteční pouť rozvedených u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
První setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 16.3.2016 Brno (09.03.2016)
Když se s mámou rozejdete ... (24.02.2016)
Dar rodičovství (17.11.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: obětavé odříkání (10.11.2015)
VORP k povinné školce (27.10.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: bez společné modlitby to nejde (06.10.2015)
TV LUX: SYNODA - POSLÁNÍ RODINY DNES (21.09.2015)
Katecheze o rodinném životě X.- Vybrat si život (19.09.2015)
Katecheze o rodinném životě IX. - Matka, učitelka, rodina- charakter a úloha církve (11.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VIII.- Domov pro zraněné srdce (04.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VII.- Světlo v temném světě (03.09.2015)
Rodina je největší nepřítel globálního trhu (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě VI.- Každá láska přináší ovoce (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě V.- Tvořit budoucnost (26.08.2015)
Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž (18.08.2015)
Katecheze o rodinném životě IV.- Dva se stávají jedním (10.08.2015)
Katecheze o rodinném životě III.- Význam lidské sexuality (05.08.2015)
Slovo pro chlapy - duchovní autorita rodiny (01.08.2015)
Katecheze o rodinném životě II.- Poslání lásky (30.07.2015)
Katecheze o rodinném životě I.- Stvořeni pro radost (28.07.2015)
Jak rodič může a má duchovně doprovázet své dítě - (10.07.2015)
Když jsou ženy na lovu (25.06.2015)
Tento Den otců… (20.06.2015)
Mons. Schneider: Rodina je největší obranou křesťanství proti ideologiím (16.06.2015)
Mateřství v Polsku může být IN, pomoci má reklama (12.06.2015)
PETICE: Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka (18.05.2015)
* Manželům se narodil třináctý syn v řadě
* Matka zachytává krásu mladosti v portrétech svých deseti dětí
(16.05.2015)
Zacházejme s našimi dětmi jako s Božími dětmi (15.05.2015)
3 základní kameny duchovního provázení dětí (08.05.2015)
Týden pro rodinu 2015 (08.05.2015)
Tři úřady muže. Část třetí: Otec jako Král (02.05.2015)
Začít včas (22.04.2015)
Tři úřady muže. Část druhá: otec jako kněz (17.03.2015)
Devítidenní pobožnost za rodiny (14.03.2015)
Textař skupiny Maroon 5 nahrál- "Píseň pro mého nenarozeného syna" (04.03.2015)
Dítě počaté ve zkumavce má cizí geny (04.03.2015)
Tři úřady muže. Část první: Otec jako prorok (28.02.2015)
Svědectví - Čekání na archanděla Gabriela: Jak se modlit, když člověk zápasí s neplodností. (28.02.2015)
Kurz pro rodiče dětí připravujících se na 1. svaté přijímání (27.02.2015)
Vedeme děti k morálce (22.02.2015)
Jak děti naučit prožívat mši svatou (20.02.2015)
30 způsobů jak může otec "ztrácet" čas se svými dětmi (14.02.2015)
Důkazy pro tradiční rodinu: Písmo svaté, sociální věda a kvalita života (09.02.2015)
3 Videa: NECENZUROVANÁ FAKTA:
1) o manželství, 2) o rodičovství, 3) o výchově dětí
(06.02.2015)
Psychiatr Max Kašparů: Děti nepotřebují pouze lásku, ale také příklad otce, matky a jejich vztahu (05.02.2015)
A KDE JE MAMA? - Odmítnutá reklama Aliance za rodinu (AZR) (02.02.2015)
Referendum: Česi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu, Informáce o referendu, a i. (01.02.2015)
Manželé Kohutiarovi: Uspávání byla dobrá investice, ne ztráta času (24.01.2015)
Referendum o rodině: V Bratislavě za Prahu: Slovensko před bitvou evropského významu. Špinavé metody proti obráncům rodiny. Výhrůžky zabitím dětí. (19.01.2015)
Rozvod a život v Církvi (06.01.2015)
Duchovní setkání pro rozvedené (05.01.2015)
Promluva jáhna Ladislava Kince ze svátku Svaté Rodiny (29.12.2014)
Chtěl bys trénovat takový tým? (15.12.2014)
Bývalý rabín: přirozená rodina je "nejkrásnější ideou v dějinách civilizace" (12.12.2014)
Měla jen pětiprocentní šanci, že se narodí živá. Její maminka to nevzdala. (30.11.2014)
Jak je důležitá mediální výchova v rodině (26.11.2014)
Kardinál Müller: Manželství je základem lidství, nikoli výtvorem kultury (26.11.2014)
Čtvrté přikázání v životě dospělého (25.11.2014)
Nabídka CRSP na prosinec 2014 (22.11.2014)
Přednáška - Richard Vašečka: Milovat a ctít: Výchova dětí. (21.11.2014)
Frustrovaná z domácnosti? Na nejlepší cestě ke svatosti! (10.11.2014)
Dušičkové rozhovory (04.11.2014)
Rodičové, naučte svoji dceru těchto pět věcí (27.10.2014)
Podpora třetího dítěte (25.10.2014)
Arcibiskup Jan Graubner se ohlíží za biskupskou synodou (23.10.2014)
Chci se mít jen tak, jako každý televizor (23.10.2014)
Odbourat muže a ženu (18.10.2014)
Nevlastní, a přece naše (17.10.2014)
Jak rodič může a má duchovně provázet své dítě (09.10.2014)
Poslankyně dr. Chalánková: Základní lidská práva rodičů a dětí jsou v zásadním ohrožení. (09.10.2014)
J. Graubner na synodě: Manželé musí žít s Bohem společně (08.10.2014)
Po rozvodu stále věrným manželem. Jak zvládnout tu samotu? (08.10.2014)
Jak by vypadal den s mými dětmi, kdyby byl ten poslední? (07.10.2014)
Vojtěch Kodet: Rodina jako dar a poslání (audio) (06.10.2014)
Nad konferencí, která prosazuje "velké rodiny", hosté ze západu žasli (26.09.2014)
Rodina v katolickém pojetí (26.09.2014)
Synod rodiny ve Vatikánu (25.09.2014)
Desatero rodiče: 10. Rozvíjej se jako rodič (24.09.2014)
Otcové mají chránit tajemství rodinné lásky (12.09.2014)
Prezident, ombudsmanka, ani Ústavní soud by neměli brzdit referendum
(+ další odkazy)
(03.09.2014)
Sedm důvodů, proč chci vychovávat moje děti v křesťanském duchu (02.09.2014)
Desatero rodiče: 9. Buďte s manželským partnerem vůči dětem jednotní! (27.08.2014)
Desatero rodiče: 8. Neupřednostňuj žádné ze svých dětí! (21.08.2014)
Může být práce ženy v domácnosti rovnocennou kariérou? (16.08.2014)
Desatero rodiče: 7. Vytvoř přitažlivou rodinnou atmosféru! (14.08.2014)
Papež František: Rodina je schopna odolat útokům manipulace světských mocností (12.08.2014)
Pochod pro rodinu 2014 (11.08.2014)
Desatero rodiče: 6. Buď pozitivní! (08.08.2014)
Desatero rodiče: 5. Stanov pravidla domácnosti a plánuj čas! (06.08.2014)
Desatero rodiče: 4. Buď důsledný! (28.07.2014)
Desatero rodiče: 3. Buď přítelem pro své děti! (16.07.2014)
Desatero rodiče: 2. Vyžaduj od seba to, co vyžaduješ od dětí! (09.07.2014)
Velké množství katolíků nepozná církevní učení o sexu, životě a rodině (08.07.2014)
Hrdí na rodinu: Žádní dva otcové nenahradí matku, ani dvě nebo tři matky nenahradí otce (07.07.2014)
Desatero rodiče, 1. část: Na prvním místě je tvůj manželský partner! (03.07.2014)
Nejčastější rodičovská chyba (29.06.2014)
Dovolená rodin s dětmi (23.06.2014)
Vatikánský státní sekretář: Přijímejte "děti, které vám Bůh chce dát" (21.06.2014)
Dan Drápal: Vydejme se opačným směrem (18.06.2014)
MŮJ OTEC ... (16.06.2014)
Papež František: řekněme ne kultuře pohodlí, která odmítá mít děti (12.06.2014)
Papež František: ďábel chce zničit rodinu (10.06.2014)
Petice: OSN ignoruje ochranu rodiny (05.06.2014)
Tradiční rodina s dvěma rodiči je nejbezpečnějším prostředním pro děti (27.05.2014)
Nejsem rodič č. 1, jsem matka!: Vzpoura Italů proti sekularismu a gender ideologii (22.05.2014)
Aliance za rodinu: Petici za referendum o ochraně rodiny podepsalo už více než 100.000 lidí (19.05.2014)
Svátek matek (07.05.2014)
Globální převaha: Většina národů považuje potraty a homosexualitu za nemorální (02.05.2014)
Biskupové Spojeného království doufají, že synoda o Rodině radikálně přehodnotí lidskou sexualitu (02.05.2014)
Homofobie - absurdní pojem (30.04.2014)
Nové stránky - Zastolom.sk chtějí být pro rodiny průvodcem na cestě víry (29.04.2014)
Popelčin zákon: Půjdou rodiče v Británii do vězení za to, že nemilují svoje děti? (26.04.2014)
Ruský zákonodárce navrhuje ústavní dodatek zakazující manželství homosexuálů (25.04.2014)
"Obyčejná" rodina. Mají 20 dětí a přijali by další (23.04.2014)
V italské škole změnili svátek Den otců na "Jarní festival", kvůli lesbickým párům (22.04.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na květen a červen 2014 (06.04.2014)
Důsledky absence otců v rodinách jsou zdrcující (22.03.2014)
Půst a rodina 10 - Půst v rodině (13.03.2014)
Důstojnost a povolání muže (27.02.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - únor, březen, duben 2014 (20.02.2014)
Vedeme své děti opravdu k Bohu? (09.02.2014)
SÍLA bratrské lásky ... (06.02.2014)
Svátek Svaté Rodiny (01.01.2014)
Prosba Centra naděje a pomoci o finanční dar (16.12.2013)
Proč se spolu modlit? (16.12.2013)
Chorvati zítra (tj. 1. 12.) hlasují za ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy (30.11.2013)
Tři druhy lásky (24.09.2013)
Podzimní nabídka kurzů CENAP (18.09.2013)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - září, říjen, listopad 2013 (05.09.2013)
Nabídka CRSP 2013 - práce se seniory (04.08.2013)
Praktikování náboženství upevňuje rodinu a formuje zdravou společnost (28.07.2013)
Jak žít v rodině medžugorská poselství ? (27.07.2013)
Mateřství jako součást identity? (23.07.2013)
Každý jednou bude takový .... (01.07.2013)
Nejde o nic méně než o RODINY, také o ty naše (14.06.2013)
Kardinál Bagnasco: Sňatky homosexuálů jsou ranou pro rodinu (12.06.2013)
K VĚCI: Společnosti se nerozpadají, pokud mají zdravé rodiny (10.06.2013)
Nabídka CRSP během prázdnin 2013 (26.05.2013)
Duchovní obnova pro rozvedené ve Volfířově (04.05.2013)
Nabídka CRSP 2013 (04.05.2013)
Příprava na příchod miminka 15. 5. 2013 (03.05.2013)
Film: Nic nás nerozdělí/ The impossible (25.03.2013)
Mezinárodní den volné neděle -3. březen 2013 (21.02.2013)
Programy Centra pro rodinu 2013 (30.01.2013)
Kardinál Piacenza: matka každého kněze dcerou svého syna (06.01.2013)
Rodinný život jako cesta ke svatosti (04.01.2013)
Svátek sv. Rodiny – báseň na motivy Sv. Jana od Kříže (29.12.2012)
Evropský projekt Trojlístek - pomoc rodinám (13.12.2012)
Slovensko: knoflík jako symbol modliteb za rodinu (19.11.2012)
Několik "rad" jak vychovat z dítěte zločince (16.11.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na listopad 2012 (14.11.2012)
Matka světice - Jana Beretta Molla (14.10.2012)
Muž a žena (13.10.2012)
Zakladatelka hnutí Modlitby matek navštíví Českou republiku (30.09.2012)
Dominik Duka: Děti jsou naše bohatství (20.09.2012)
Centrum naděje a pomoci Brno v září 2012 nabízí (06.09.2012)
Ubytování blízko Třeboně - Chatky na jihu (31.08.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na září 2012 (31.08.2012)
Francouzský episkopát hledí s obavami na plány uzákonit „alternativní“ rodinné modely (08.08.2012)
Ještě jeden článek o manželství....Vyslyšená modlitba (23.07.2012)
Motivační kurz pro ženy (01.07.2012)
Papež promluvil k rodinám o smyslu manželství (10.06.2012)
Manželství potřebuje podporu, ne destabilizaci (09.06.2012)
Český překlad dekretu - odpustky u příležitosti VII. světového setkání rodin v Miláně (30.05.2012)
V lombardské metropoli začíná VII. světové setkání rodin (29.05.2012)
EU: Tolik nemanželských dětí... (13.05.2012)
Pobyt pro rodiče s dětmi na Vyhlídce u Blanska (12.05.2012)
Kurz přirozeného plánování rodičovství a kurz o manželství (26.04.2012)
POZOR ZMĚNA! Další kurz PPR ve Znojmě bude v sobotu 5.5.2012 (20.04.2012)
USA: Matka pečující o děti nepracuje? (19.04.2012)
Potřebujeme neděli? K čemu je nám neděle? (18.04.2012)
Ne předmanželskému soužití (14.04.2012)
Rezoluce Evropského parlamentu napadá pojem rodiny (17.03.2012)
Krize manželství je krizí křesťanské sexuální etiky (12.03.2012)
Modelka spodního prádla Victoria Secret zanechala kariéru, slibuje ctít si manžela a Boha (08.03.2012)
Pozvání na VII. světové sektání rodin se Svatým Otcem (05.03.2012)
Hodně smutný příběh, ale je ze života (26.02.2012)
Maminky, do práce! (12.02.2012)
Na slovíčko (05.02.2012)
Prosíme o modlitbu (13.01.2012)
Štědrý večer (24.12.2011)
Vánoční poklad - dojemný příběh z převánočního supermarketu (23.12.2011)
Sbírka pro Centrum naděje a pomoci (19.12.2011)
Workshop: Ne/plodné období po porodu v Brně (05.12.2011)
Maják v mlze - Základní pravdy, které vždy platí (11.11.2011)
Ne/plodné období po porodu (11.11.2011)
Jednodenní setkání pro rodiny a manžele v Třebíči (09.11.2011)
Výstava "Těhotná? Těhotná! Těhotná..." (07.11.2011)
Listopadové akce Centra pro rodinu v Brně (29.10.2011)
Co říká Panna Maria zvláštním způsobem dnešní mládeži a jejím rodinám? (26.10.2011)
Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu (22.10.2011)
Prosba o pomoc pro Františka a Vítka (17.10.2011)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství v Brně (08.10.2011)
Umíme rozlišit dobro a zlo a rozeznat hrozbu? (07.10.2011)
Úcta k životu a gynekologie (21.09.2011)
Kurz Na začátku těhotenství (11.09.2011)
Seminář Kultura života, dnešní biomedicína a rodina (08.09.2011)
Setkání gynekologů ve znamení úcty k životu (29.08.2011)
Deklarace Moskevského demografického summitu: Rodina a budoucnost lidstva (22.08.2011)
Pohřeb matky šesti kněží a čtyř řeholních sester v Kerale (25.07.2011)
Potrat – a pak…? (13.07.2011)
Příprava na 1. svaté přijímání (12.07.2011)
Nebojte se těžkostí (10.07.2011)
Připojte se k celostátní iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče (29.06.2011)
Poděkování a prosba (27.06.2011)
Programová nabídka CRSP na červenec a srpen 2011 (20.06.2011)
Víkend rodin s malými dětmi (16.05.2011)
Dobro a zlo ze zkumavky - přednáška o umělém početí (05.05.2011)
Diecézní setkání pro rozvedené (24.03.2011)
Nový týden - nové výstavy STOP GENOCIDĚ (06.02.2011)
Slova "otec" a "matka" oficiáně zrušena!! (11.01.2011)
Je to opravdu nutné? - (k otvírací době obchodů) (06.01.2011)
Věrnost je prospěšná zdraví + Jaký smysl má manželská věrnost? (02.01.2011)
Politika EU ohledně rovnosti mužů a žen, její (ne)soulad s evangeliem (24.10.2010)
Prosíme o pomoc pro mladou maminku (20.10.2010)
Ze života - všem mámám (17.10.2010)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v tomto týdnu (21.09.2010)
Nabídka kurzů a akcí Centra pro rodinu na září (11.09.2010)
Nový web pro ženy zraněné potratem (01.09.2010)
Sedmá diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (23.08.2010)
Výstava Stop genocidě v Josefově (09.08.2010)
Výstavy stop genocidě na festivalech (22.07.2010)
Dokument Nejtěžší volba (14.07.2010)
Prosíme o pomoc při výstavách STOP GENOCIDĚ na festivalech! (12.07.2010)
7. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (09.07.2010)
Pouť ve Věžnici (24.06.2010)
Adorace za nenarozené v úterý (20.06.2010)
O dobrá manželství a spokojené rodiny je třeba se zasadit (20.06.2010)
Pochod pro rodinu (17.06.2010)
Výstavy stop genocidě (15.06.2010)
Výstava stop genocidě v Moravském Krumlově (08.06.2010)
V Rakousku slaví Týden pro život (04.06.2010)
Výstava stop genocidě (24.05.2010)
Nabídka kurzů z Centra pro rodinu a sociální péči (07.05.2010)
Petice za volnou neděli (03.05.2010)
Mezinárodní den rodin a modlitba rodin (01.05.2010)
Prosba o pomoc mladé rodině u Brna (25.04.2010)
Výstava Stop genocidě! (23.04.2010)
Podpořme protest proti návrhu zákona.... (24.03.2010)
Pochod pro život 2010 (23.03.2010)
Kam s rodinou na dovolenou? (20.03.2010)
Advent 2009 v Diecézním muzeu na Petrově (30.11.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (24.07.2009)
Poradna Aqua vitae - poradna pro ženy (18.07.2009)
Besedy v Centru pro rodinu (02.06.2009)
Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (02.06.2009)
Rodinná dovolená? (02.06.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (17.05.2009)
Besedy o výchově a vztazích (08.05.2009)
Family Point (04.05.2009)
Rozvod a život v církvi (07.04.2009)
Kurzy, besedy, pobyty (06.04.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 10. 2016 | 8741 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace