Zajímavé...

Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše

CC0, pixabay.com 15. září 2011, na svátek Sedmibolestné Panny Marie, benediktin, jehož poznámky byly zveřejněny v knize In sinu Jesusi od Marie vyslechl toto vyznání: „Je stále opuštěn v této svátosti, ignorován, vydaný hříšníkům – a to všechno Jeho vyvolenými, Jeho milovanými kněžími, kteří mají být útěchou a radostí Jeho Srdci. […]

Moje mateřské Srdce nepřestane trpět neúctou, lhostejností a nevděčností tolika duší ke svátosti nesmrtelné lásky mého Syna. […]

Ano, můj milovaný synu, osmým zármutkem mého Neposkvrněného Srdce je, že Můj Syn je tak často urážen ve svátosti Jeho Lásky… Tato moje bolest bude trvat až do konce časů
“.
Ponořme se do jejích slov a udělejme si utrpení naší Matky naším.

Proč nám Ježíš zanechal Nejsvětější svátost?

Maria vysvětlila: „Skrze tuto svátost miluje své, milujíce je až do krajnosti (Jn 13,1; Lk 22,15) – až do konce každé stvořené možnosti a až do konce tohoto pomíjejícího se světa. Jeho eucharistická láska přesahuje všechny zákony pomíjivé povahy: na zemi není většího zázraku než skutečná přítomnost mého Syna v Oltářní svátosti“ (15. září 2011).

Tato Kristova láska nás vybízí, abychom dávali svou milující odpověď, o to velkorysejší, když si uvědomíme, že tak často místo vděčnosti – zažívá zapomnění, místo přítomnosti – opuštěnost, místo věrnosti – zradu, místo slávy – zneužívání… Maria podrobně vysvětluje, co způsobuje bolest jejímu srdci a co je výrazem zrady Ježíše.

Nenechají ho poznat jiným

Jak je zrazený? No, jeho kněží, mé děti, ho zrazují, když ho nedají poznat jiným, když tím, že neučí o tajemství jeho skutečné přítomnosti, nechávají duše v temnotě nevědomosti, bez tepla a světla“ (září 15, 2011).

V záznamu ze dne 10. října 2007 je jedna z Ježíšových žádostí: „Chci, abyste mým věřícím připomněli, že mše svatá je skutečná oběť. Na tohle se zapomnělo. Nikdo už neříká, že během Eucharistie se obnovuje moje oběť a že jsem přítomen na oltáři, jako jsem byl na kříži, jako kněz i jako oběť. Před jejich očima se zjevuje plnost mé oběti, vykonané z lásky. Musíte jim o tom říct. Chci, abyste se stali Janem pro mé srdce. Naplním vaši duši slovy své lásky, abyste je mohli předat těm, kdo je potřebují slyšet.

Podobný příslib a podobnou výzvu nacházíme ve zprávě ze dne 29. října 2007:

Chci, aby sis připomněl mou osamělost ve svatostánku. […] Nejsem nějaký neživý předmět ve svatostánku. Je to Mé Srdce, které na vás čeká ve svatostánku; Obracím svůj laskavý pohled na ty, kteří se k němu přibližují. Jsem v něm, abych vás živil a naplňoval radostí z mé přítomnosti“.

Odrazují ostatní

Zde je druhý důvod Mariina utrpení: někteří kněží „zrazují mého Syna, když svým příkladem odrazují jiné od uctívání, klanění se a láskyplné péče o jeho přítomnost. Zrazují Ho i tehdy, když nehodně slaví mši svatou a když Ho vydávají hříšníkům, kteří mu nechtějí dát své srdce, hledajíc Jeho milosrdenství a odpuštění hříchů. […] Také mé Srdce trpí, když se svatá oběť mše svaté slaví ve spěchu, bez díkůvzdání; když pozornost není na mém Synu, Beránkovi, ale na Jeho služebníku, který tím, že upoutává pozornost všech, bere Bohu to, co mu právem patří: laskavou pozornost každého srdce během svatých tajemství“ (15. 2011).

Toto utrpení Marie je také utrpením Ježíše. V poznámce ze dne 21. února 2008 nacházíme Jeho slova – protijed:

Lituji bezstarostnost, s jakou někteří kněží přistupují k mým svatým tajemstvím. Lékem na jejich nedostatek úcty, pozornosti a zbožnosti je obrácení se k mé matce. Je na ní, aby připravila kněžská srdce k důstojnému slavení Nejsvětější oběti. Moje matka pečuje o své syny. Chce je vidět přistupovat k oltáři s pokorou, s čistým a nevinným srdcem, s hlubokou adorací. Doprovází každého kněze při všech posvátných činnostech jeho služby. Každého z nich podporuje svou všemocnou přímluvou.

Moje matka je ochránkyní všech kněží a chci, aby byla za takovou uznávána. Kněz, který to ví, najde útočiště v pokušení; bude v bezpečí pod pláštěm její ochrany. Padne-li pro svou slabost nebo zanedbání, zvedne ho a nasměruje ho na cestu pokání a svatosti.

Adorace, foto:RT


Kněží, kteří nespolupracují s mou Neposkvrněnou Matkou, zažijí ve svém kněžství vyhoření. Byl jsem to já, kdo chtěl, aby byla moje matka se mnou v hodině mé největší oběti. Svěřil jsem ji svému milovanému učedníkovi Janovi, aby všichni kněží pochopili, že místo mé Matky je po boku každého z nich, zvláště když přistupují k oltáři, aby obětovali mou oběť Otci a mluvili a jednali v mém jménu. Během mše svaté vždy vnímejte její mystickou přítomnost. Je po tvém boku. Je ráda, že rozdáváte plody mého vykoupení a aktivně se ho účastní. Ruce každého kněze jsou nějakým způsobem vloženy do rukou mé Matky. Spolupracuje s knězem. Potichu, ale velmi efektivně se účastní oběti obnovené na oltáři a její přítomnost je skutečná, byť neviditelná
.

Nechávají Ho samotného

Maria také naříká nad tím, že Ježíš zůstává sám ve svatostánku. Pláče, protože někteří kněží ho „nechávají samotného v uzavřených kostelích a ztěžují nebo dokonce znemožňují duším přiblížit se ke svatostánku a zůstat v nádheře jeho eucharistické tváře.

Zrazují ho i tehdy, když nechávají své kostely, aby se staly místy plnými hluku a světských řečí, a když nedělají nic, aby duším ukázali živé tajemství jeho lásky, tedy jeho přítomnost ve svatostánku
“ (15. září 2011).

I tato Mariina slova vyjadřují Ježíšovo nezměrné utrpení. Sám o tom mnohdy říká:

Je mi líto, že ti, které jsem si vyvolil a určil za své přátele a kněze, Mi nechtějí dělat společnost, nechtějí poslouchat, co jim chci říct, a nechtějí Mi svěřit to, v čem se skrývají, jejich srdce. Čekám je. Těším se na jejich příchod a… Jsem zklamaný, protože tak málo mých kněží chápe, že – ustanovením svátosti mé lásky – jsem si přál, aby kněží, kteří slaví mou oběť a sytí můj lid mým tělem a krví, našli v mé eucharistické přítomnosti lék na veškerou osamělost, na každý jejich strach a potřebu lásky, kterou jsem jim vnukl. Bez lásky, pro kterou byli stvořeni, zažívají jen bolestnou prázdnotu. Mám k nim blízko, čekám je. Proč ke mně nepřicházejí?“ (30. ledna 2009).

„Ztrácení času"

"To je to, co od tebe chci: čas ‚ztracený' v mé přítomnosti, čas, který je mi dán jen pro mě. Chci, aby všichni kněží během svých modliteb obnovili svou vděčnost. Chci, aby přišli ke Mně, aby byli se Mnou, pro Mne, jen kvůli Mně, protože jsem hodný vší jejich lásky. Myslíte si, že jsem se setkával se svými apoštoly, abych plánoval akce, organizoval je a vypracoval strategii pro naše aktivity? Toto všechno je pozemský způsob dosažení kýžených výsledků. Když jsem kráčel se svými učedníky, když jsem s nimi odpočíval, bylo nám potěšením být spolu. Byli se Mnou jen pro Mne a já jsem zůstal s nimi z lásky k nim, tak jako zůstávám ve Svátosti Oltářní, z lásky k celé církvi a zejména z lásky k mým kněžím.

Proč to ještě nepochopili? Celá jejich kněžská služba musí pocházet z „bytí se mnou“ a pak přinese hojné a životodárné ovoce – ovoce, které přetrvá
“ (3. února 2009).

Těm, kdo budou mít odvahu „s Ním ztrácet čas“, Ježíš slibuje tyto milosti: „Pojď ke mně, přítomný ve svátosti mé lásky, a já tě poučím. Utíkej ke Mně, když jsi ztracený a zmatený, a já ti pošlu své Světlo a svou Pravdu“ (3. března 2009).

foto z http://praha.minorite.cz


Mé srdce touží po lásce svatých. Těm, kdo přicházejí ke Mně, dávám lásku a svatost, díky kterým je můj Otec oslaven. Toto se děje prostřednictvím důvěrného působení mého Ducha. Kdekoli jsem přítomen ve svátosti mé lásky, je přítomen i Duch Otce a Syna“ (29. října 2007).

Tam, kde se moji kněží vrátí k modlitbě, budou vzkvétat nová povolání a jejich úroda bude bohatá. Rozmnožím počet svých kněží, jako jsem rozmnožil chléb a ryby, abych nasytil zástupy na poušti. Když kněží zanechají modlitbu, oni opustí Mne a pak přestanu žehnat jejich díla a nechám je pro sebe a bez modlitby – beze Mne – nezmohou nic“ (15. července 2012).

Noční adorace

Déšť zvláštní přízně Ježíš slibuje i těm, kdo přijmou modlitbu noční adorace: „Jen v nebi poznáte hodnotu času stráveného tímto způsobem. Tak pojď ke mně. Navštiv Mě a zůstaň se Mnou v noci a já budu pro tebe pracovat, s tebou a přes tebe přes den. Během noci adorace dostanete z mého Srdce to, co jinak nelze získat, především osvobození duší zpod vlivu a útlaku moci temnoty. Noční adorací je zachráněno a osvobozeno více duší než jakoukoli jinou formou modlitby: tato modlitba vás spojuje s mými nocemi modlitby během mého pozemského života. Přijďte ke Mně v noci a během dne zažijete Mou sílu a přítomnost s vámi. Požádejte Mě o všechno a na úsvitu zažijete mou milosrdnou pomoc. Mám privilegovanou lásku k těm, které volám, aby byli se mnou během noci.

Modlitba noční adorace má sílu a účinnost této postní modlitby, kterou jsem doporučil apoštolům jako prostředek k vyhánění démonů z jejich umučených a utlačovaných duší. Z tohoto důvodu se démoni obávají a nenávidí noční adoraci, zatímco andělé se z ní radují a dávají se do služeb duši, která ji chce podstoupit“ (12. listopadu 2012).

Kaple adorace

Když jsem někde zbožňován, moje skrytá činnost v duších se zázračně zvětšuje. Toto místo se stává centrem, ze kterého vyzařuje láska, život a světlo do světa. Adorační kaple nejsou jen útočištěm zbožných věřících. Jsou to světelná centra intenzivního božského působení, která přesahují stěny kaple – do domovů, škol a nemocnic, jakož i do temných a chladných míst, kde jsou duše zotročeny Satanem – aby pronikly do srdcí, uzdravily nemocné a volali po návratu domů ty, kteří se ode mě vzdálili“ (26. srpna 2010).

Odškodnění

Když je moje láska odmítnuta, když není uznán dar mého Těla a Krve, když není důstojně přijímán a uctíván milujícími a čistými srdci, trpím Božími bolestmi. To znamená, že moje láska je zraněná; Mé Božské Srdce je zraněno. Proto hledám své kněze, aby Mě potěšili a odměnili Mě za chlad, krutou lhostejnost, nevděčnost a neúctu, kterými trpím ve svátosti mé lásky.

Jsou útěchy, které Mi mohou nabídnout pouze Moji kněží, kteří jsou na zemi, v údolí stínů smrti. Jen ti, kteří žijí pro oltář a službu, Mi mohou poskytnout útěchu a zbožňující lásku, která utiší utrpení, které drtí mé Srdce. Tajemstvím lásky je, že já, který jsem zdrojem nebeské slávy a štěstí, musím snášet následky lidského selhání, abych odpověděl na mou eucharistickou lásku.

Není tak těžké udělat to, co od vás žádám. Dejte mi svou přítomnost. Nabídněte mi vaši společnost. Zůstaňte v nádheře mé eucharistické tváře. Odevzdejte se mému eucharistickému Srdci, abyste se proměnili a abych vás mohl použít jako nástroje lásky a uzdravení pro své kněze, vaše bratry
“ (16. března 2010).

Buďte obětí lásky!

Mohu ti říci více o tomto osmém zármutku Mého Srdce?“ – ptá se dnes každého z nás Maria, Matka naše. „Je to způsobeno vaší nedostatečnou štědrostí; když nedokážeš odpovědět láskou na lásku… Když lituješ času pro Toho, který je z lásky k tobě přítomen ve Svaté Eucharistii. Říkám to nejen vám, ale všem mým kněžským synům a všem zasvěceným duším, které žijí s mým Synem pod jednou střechou, ale chovají se k němu lhostejně, bezstarostně a formálně s odstupem. Cítíš i ty bolest osmého zármutku v mém srdci, způsobenou ranami, které jsou Mi znovu a znovu uštědřeny?

Zůstaň dnes se Mnou v tomto utrpení a utěš mé Mateřské a Neposkvrněné Srdce tím, že budeš uctívat mého Syna, požehnaný plod mého klína, a dáš Mu celého sebe v oběti lásky!
(15. 9. 2011).


Převzato z https://modlitba.sk/, článek ze 6. 6. 2022 naleznete zde.

CC0, pixabay.comSdílet

Související články:
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 07. 06. 2022 | 370 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace