Zajímavé...

Kázání z Kurdějova: O chování v chrámu a úctě k Eucharistii

Kurdějov,  RomanM82, CC BY-SA 4.0, wiki... Kázání P. Jaromíra Smejkala pronesené v den památky Jana Maria Vianneye, 4. srpna. Podobně jako slova sv. arského faráře burcují i jeho slova k procitnutí: "nemůžeme už tedy déle spát na vavřínech a trofejích vítězné víry minulých, ještě věrných generací a chtít bez potu a obětí čerpat z pokladu víry a nepozvednout štít víry Církve, které se nám dostalo ..."

Drazí bratři a sestry, přicházející uctít Boha v našem chrámu!

Pamatujme, od vkročení do kostela a přežehnání se sv. křížem, že jsme na svatém místě, zbudovaném k větší cti a slávě Boží a že si to od nás žádá ochotu oddělit se od hříchu světa, bezbožnosti a pýchy, s jakou svět i mé nečisté srdce popíralo Boha jako jediného Pána, střed, zdroj i cíl všeho stvoření. Jestliže úvodním přežehnáním svěcenou vodou aktualizuji dar víry obdržený sv. Křtem, je třeba navázat dalšími projevy a úkony zbožnosti, které od svých věřících Církev očekává.

Kurdějov,  RomanM82, CC BY-SA 4.0, wiki...
Jde o zachování posvátného ticha chrámu a zbožné tělesné úkony jako pokleknutí, úklona, důstojné stání i sezení a patřičné držení rukou. Všechno musí vyjadřovat, že jsem v chrámě v přítomnosti živého Boha v Trojici a ne jen v důstojné prostoře, jako jsou divadla a koncertní a kulturní nebo společenské sály.

Tím víc jsem vázán přizpůsobit své chování posvátnosti dění v chrámě, když začíná mše sv. , zpřítomnění kalvárské Nejsvětější oběti našeho Pána, kterou je potřeba vnímat tak, jako bychom byli s apoštoly na Hoře proměnění a „oblak slávy a záře Krista" nás zahaloval a my naplnění Boží bázní naslouchali slovu Božímu, hlasu z nebe a pozorně kontemplovali posvátné liturgické dění, abychom mohli srdcem číst v posvátných a svátostných znameních, jak velikou milost a lásku nám Bůh projevil.

A navíc, jsme-li připraveni, to znamená pokřtění a vyzpovídaní z vážných hříchů a žijící podle Božích a církevních přikázání v jednotě víry s neměnným učením naší svaté Katolické církve, jsme pozváni ke sv. Přijímání Nejsvětějšího Těla i Krve našeho Pána Ježíše Krista.

Způsob sv. Přijímání byl po celou historií sv. Církve důležitý a autorita Církve vždy bděla nad tím, aby odpovídal posvátnosti tohoto vrcholného úkonu zbožnosti a Bohopocty. Čím jsme výše na hoře, tím musíme být ostražitější, abychom se nezřítili dolů.

Podobně, když přicházím, aby ke mě sestoupil Kristus-Bůh ve svém nejsvětějším lidství zahalen ve svátostných způsobách, nemám-li se vystavit nebezpečí zneuctění nejvýš Svatého a svatokrádeže, je třeba abych pozorně zkoumal sám sebe, zda-li jsem ve víře (viz 2.Kor 13,5) a můj vnitřní i vnější postoj odpovídá sv. Přijímání (viz 1.Kor 11,27- 32).

Proto je tisíciletým nezměněným ustanovením Církve, že sv. Přijímání se podává klečícímu věřícímu, který na knězovo vyznávání před přijímacím slovy „Tělo (Krev) Kristovo!“ nejdřív odpoví "Amen!" a pak teprve otevírá ústa, aby mu tam posvěcený služebník Eucharistie vložil na jazyk sv. Hostii.

Kurdějov, kostel sv. jana křtitele, RomanM82, CC BY-SA 4.0, wiki...


Je pravda, že v naší Církvi se objevil od určité doby minulého století i jiný, méně uctivý, způsob přijímání věřících, povolený autoritou Církve. Je však zřejmé, že k němu nevedla snaha po větší úctě a prohloubení zbožnosti věřících, ale rostoucí odpad od víry a lhostejnosti v Božím lidu k tomu nejposvátnějšímu, jako to oznamovala už v roce 1917 Panna Maria ve Fatymě a při dalších zjevení opět na šířící se krizi víry i učení Církve upozorňovala.

Církev je dnes pod velkým tlakem ateismu a komunismu a z toho plynoucí bezbožnosti a zesvětštění, a proto, kdyby se nebránila úpadkovým trendům ve vlastním domě, zpronevěřovala by se stále více svému poslání, opouštěla by víru a ztrácela četné duše, které jsou odkázané na svědectví a život Církve ve světě.

Zdá se, že zapomínáme na slovo Páně: „Komu bylo více dáno, od toho se bude více žádat"! (viz Luk 12,48)

Oživme tedy, drazí věřící, svou víru v duchu pokání, aby se na nás nemusela naplnit namísto zaslíbení hrozba Božího slova jako je toto zvolání vítězného Beránka, v knize Zjevení sv. Jana: „Vím o tvých skutcích - podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem; rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čin pokání. Nebudeš-li bdít.." (Zj 3,1-3)

Drazí, nemůžeme už tedy déle spát na vavřínech a trofejích vítězné víry minulých, ještě věrných generací a chtít bez potu a obětí čerpat z pokladu víry a nepozvednout štít víry Církve, které se nám dostalo a plně se vyzbrojit Boží zbrojí opásání kolem beder pravdou (pokorou) a nenasadit se v rozhodujícím zápase posledních časů, abychom mohli nakonec přece zvolat se sv. Pavlem: „Dobrý boj jsem bojoval, víru jsem uchoval.."

Proto se utíkejme pod ochranu sv. Panny a Boží Matky Marie a pod jejím pláštěm a soustředěni v jejím Neposkvrněném srdci, o kterém vyhlásila ve Fatymě: „Nakonec mé Neposkvrněné srdci zvítězí!“, máme naději na účast na konečném triumfu oslaveného Krista, který se stále blíží!

Ze srdce kněze, zasvěceného Srdcím Ježíše a Marie vám žehnám!

P. Jaromír Smejkal, farář v Kurdějově, 4.8.2022
(na sv. Jana Maria Vianneye, faráře arského)

Kurdějov, pohled na kostel od západu, RomanM82, CC BY-SA 4.0, wiki...

Sdílet

Související články:
Liturgické čtení pro dnešní den - středa 30.11. 2022 (30.11.2022)
Vědec zkoumající Turínské plátno k podávání na ruku (28.06.2022)
Svatí patroni pro rok 2022 (11.01.2022)
Karol Dučák: Modleme se za řádnou formu římského ritu! (04.01.2022)
"Ale Maria zachovávala všechna tato slova ve svém srdci a rozvažovala o nich." Lk 2,19 (video) (25.12.2021)
Výzva kněze: protože mi záleží na tvé věčné spáse, vyzývám tě, přijď na nedělní mši (01.11.2021)
* Kardinál D. Duka: Co říkám na změnu kanonického práva * Karol Dučák: Přítomnost žen u oltáře v historii a současnosti Katolické církve (25.01.2021)
Formační setkání pro lektory (24.01.2021)
P. Ján Krupa: Lidské srdce Bohočlověka je symbolem největší lásky (20.06.2020)
Eucharistie a evangelická Večeře Páně nejsou totéž (31.01.2020)
Karol Dučák: Mše svatá je obětí i účastí na Pánově tajemné večeři (31.10.2019)
Výzdoba o slavnosti Božího Těla kostela sv. Jiljí v Křelově (21.06.2019)
Cesta na mši svatou může být nejlepší cestou z problémů (04.03.2019)
Jak andělé s námi slaví liturgii? (18.10.2018)
Přinášení obětních darů věřícími – návrat k tradici starokřesťanské Církve (16.06.2018)
Kardinál Sarah o východisku z krize v liturgii a církvi (07.04.2018)
Karol Dučák: Latina a my - 2. část (23.02.2018)
Karol Dučák: Latina a my - 1. část (21.02.2018)
Karol Dučák: Je mše svatá jenom kalvárská oběť? (17.01.2018)
Co s kytarou v římské liturgii? (02.01.2018)
Akatist požehnania rodín - pobožnost před ikonou Svaté rodiny (31.12.2017)
Poprvé na mši (21.09.2017)
Kardinál Sarah: Liturgie se musí smířit sama se sebou (02.09.2017)
Menza Domini (stůl Páně) je už po 2000 let nejposvátnějším místem katolických chrámů (15.08.2017)
Kniha Zjevení sv. apoštola Jana - manuál ke katolické bohoslužbě (01.05.2017)
Meditace o mši svaté (video) (28.04.2017)
Karol Dučák: Odmítl sv. Pio mši Pavla VI.? (14.12.2016)
"Přijdou dny, kdy z toho co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno." (11.11.2016)
Plná brněnská bazilika uvítala kardinála Burkea (15.10.2016)
Kardinál Sarah: reforma reformy přijde (07.10.2016)
Komentář arcibiskupa J. Graubnera: Spor o liturgii? (06.10.2016)
Pomazání nemocných - "Znamení" (04.06.2016)
Pomazání nemocných - současné slavení (03.06.2016)
Sv Hostýn: přímý přenos mše svaté za nemocné kněze (28.01.2016)
Relikvie sv. Terezky z Lisieux na Slovensku (11.01.2016)
Jak světit čas po katolicku (07.01.2016)
Záznamy kázání z Trnavské novény 2015 (Pavol Hudák, M. Kuffa, Ján Majerník, Cyril Vasiľ SJ a další) (24.11.2015)
Záznam mše svaté z Národního eucharistického kongresu
+ Text kázání papežského legáta kard. Cordese
(18.10.2015)
Věřící na eucharist. kongresu zaplnili náměstí Svobody (18.10.2015)
Národní eucharistický kongres 2015 (21.01.2015)
Mons. Nykiel: Zpovědní tajemství nepřipouští výjimky (14.11.2014)
Podobenství o hřivnách (13.11.2014)
(Záznam) - Svatořečení Anežky České 1989 (FULL HD) (13.11.2014)
Zaplnili brněnskou katedrálu, aby uctili faráře arského (20.09.2014)
Nejlepší vtipy z Kalvárie (26.07.2014)
Kardinál Burke o hodnotě liturgie při formování a záchraně víry (20.05.2014)
Iz 7,10-14 - Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emmanuel, to je Bůh s námi.“... (21.12.2013)
Liturgie.cz (14.11.2013)
Kardinál BURKE: Krize v liturgii je spojena s krizí ve společnosti (27.09.2013)
P. Pio o mši svaté (rozhovor) (23.09.2013)
Mše svatá za mír v Sýrii v kostele sv. Petra, Špindlerův mlýn, 7. 9. 2013 (11.09.2013)
Změníme mši, abychom si udrželi mladé katolíky? (21.05.2013)
Liturgie musí být slavena řádně (07.04.2013)
Vatikán vzkazuje kněžím: Nedělejme ze mše sv. show (09.03.2013)
Vánoční výzdoba kostlů FATYMu - poděkování (20.01.2013)
Zábrušany - poutní mše svatá (01.11.2012)
Beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků (15.10.2012)
Benedikt XVI.: Uvést sebe do souladu se slovy liturgie, tak se stáváme Božími dětmi (26.09.2012)
Představený FSSPX dostal návrh na vytvoření personální prelatury (15.06.2012)
Být plný... (27.05.2012)
Myšlenky na neděli: 3. neděle postní -(Známky nedostatečné lásky) (10.03.2012)
V neděli začne Rok biřmování (25.11.2011)
Nedělní liturgické zamyšlení (19.11.2011)
Podobenství o deseti pannách - buď připraven (06.11.2011)
Hlaste se k přípravě na biřmování! (03.11.2011)
Pohřbívání zemřelých je poslední službou lásky, kterou prokazujeme těm, kteří nás předešli (29.10.2011)
Liturgie Svatého ohně v Jeruzalémě (23.10.2011)
Nedělní přímluvy (05.10.2011)
Vatikán povolává představeného lefebvristů (08.09.2011)
Účast na liturgii mění život (31.08.2011)
Pozvánka k mezinárodní ekumenickému setkání ve Znojmě - Hradišti na téma pronásledování křesťanů (19.07.2011)
Liturgická hudba před a po II. vatikánském koncilu (07.03.2011)
O situaci varhan v současné Církvi (25.10.2010)
Žehnání školních pomůcek a dopravních prostředků v Moravském Krumlově (13.09.2010)
Obhajoba reálné přítomnosti od sv. Roberta Bellarmina (07.09.2010)
Krása liturgie (11.04.2010)
Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě (17.02.2010)
PSVN zazpívá ve vranovské zámecké kapli (02.01.2010)
Svátost smíření (16.12.2009)
Slavnost Ježíše Krista Krále (22.11.2009)
Promluva papeže Benedikta XVI. při modlitbě nešpor s kněžími, řeholníky a řeholnicemi (16.10.2009)
Mše svatá na Šumné za doprovodu pěveckého sboru Santini (07.10.2009)
Homilie při slavení Eucharistie ze slavnosti sv. Václava -Benedikt XVI. (03.10.2009)
Slavnost sv. Jana z Boha (23.02.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 08. 2022 | 430 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace