Zajímavé...

Katecheze o rodinném životě VII.- Světlo v temném světě

soumrak, Public Domain CCO, pixabay.com Rodina je nejlepší školou lásky, spravedlnosti, soucitu, odpuštění, vzájemné úcty, trpělivosti a pokory ve světě poznamenaném tmou sobeckosti a konfliktu. Rodina učí člověka, co znamená být lidský. Přicházejí však mnohá pokušení, která se nám snaží namlouvat, že muž a žena nebyli stvořeni pro smlouvu a společenství. Patří mezi ně např. chudoba, blahobyt, pornografie, antikoncepce, filozofické či jiné intelektuální omyly a všechny ty skutečnosti, které ohrožují nebo odmítají opravdový rodinný život. Církev je odmítá, protože chce chránit rodinu.

Účinky pádu


113. Jsme stvoření poznamenané pádem. Ne vždy milujeme tak, jak bychom měli. Ale pokud uznáme, že jsme hříšní a pojmenujeme naše hříchy, můžeme konat pokání.

114. Důkazy pádu vidíme v našem každodenním životě: v našem rozděleném srdci i v překážkách, které jsou ve světě tak rozšířené, že nám brání pokročit v ctnostech. Samotná "vláda hříchu" se pociťuje "i ve vztazích mezi mužem a ženou. Jejich svazek byl vždy ohrožován nesvorností, duchem panovačnosti, nevěrností, žárlivostí a spory, které mohou vést až k nenávisti a roztržce. Tento nepořádek se může projevovat více či méně vyhroceně a lze ho ve větší či menší míře překonat podle kultur, období a jednotlivců. Zdá se však, že má opravdu obecný ráz. "[1] [108]

115. Přípravný dokument pro Mimořádnou biskupskou synodu v r. 2014 pod názvem Pastorační výzvy týkající se rodiny v kontextu evangelizace uvádí řadu globálních problémů:

"Z mnoha nových situací, které vyžadují pozornost a pastorační úsilí Církve, postačí zmínit jen některé: manželství osob rozličných vyznání či náboženství; rodiny sestávající pouze z jednoho manželského partnera; polygamie; dohodnuté sňatky, při kterých se někdy věno chápe jako kupní hodnota nevěsty; kastovní systém; kultura bez závazků, která předpokládá dočasnost manželského svazku; formy feminismu, které jsou nepřátelsky laděné vůči Církvi; fenomény migrace a nové definice samotného pojmu rodina; relativistický pluralismus v pojetí manželství; vlivy médií na běžné chápání manželského a rodinného života; myšlenkové proudy, které jsou základem jednotlivých návrhů zákonů a které znehodnocují trvanlivost a věrnost manželského svazku; šíření fenoménu náhradního (surogátneho) mateřství (tzv. pronajímání dělohy); nové interpretace lidských práv. "[2] [109]

rodina, květy, barvy, Public Domain CCO, pixabay.com


Ekonomické problémy a souvislosti


116. Chudoba a ekonomická bída oslabují manželství a rodinný život na celém světě. Papež František poukázal na toto znamení, když jednou při modlitbě Anděl Páně na Svatopetrském náměstí zástupům řekl:

"Čtu tam velký nápis: «Chudí nemohou čekat». To je hezké! A to mě přivádí k zamyšlení nad tím, že Ježíš se narodil ve stáji, ne v nějakém domě. Poté byl nucen uprchnout, jít do Egypta, aby si zachránil život. Nakonec se vrátil do svého domu, do Nazareta. A já dnes myslím - i po přečtení tohoto nápisu - na mnohé rodiny bez domova; buď ho nikdy neměli, nebo jej z rozmanitých příčin ztratili. Rodina a domov patří k sobě. Je velmi obtížné udržovat rodinu bez příbytku na bydlení. [...] Vyzývám všechny - jednotlivce, společenské instituce, veřejné představitele, aby učinili vše pro to, aby každá rodina mohla mít svůj domov."[3] [110]

117. Společensko-vědecké údaje poukazují na skutečnost, že stabilní manželství a rodiny pomáhají překonávat chudobu, jako i na to, že chudoba oslabuje stabilitu manželství a rodin. Pevné manželství a rodiny jsou nadějí, která vede k dosažení cíle. Tato skutečnost poukazuje na to, že živá křesťanská víra má praktické a zároveň i duchovní důsledky. Pomáhat rodinám prolomit bludné kruhy a přeměnit je na ctnostný a bezúhonný život - to je jeden z důvodů, proč Církev věnuje pozornost nejen duchovním, ale i ekonomickým podmínkám našeho života.

118. Papež Benedikt XVI. ve své poslední encyklice Caritas in veritate zdůrazňoval skutečnost, že "existují silná pouta mezi etikou života a sociální etikou." [4] [111] Benedikt dále poznamenává, že "rodina potřebuje domov, práci a spravedlivé uznání domácí činnosti rodičů, školu pro děti a pro všechny základní zdravotní péči."[5] [112] Ježíš Kristus se stará o osobu celostně; jemu samému nebyla cizí chudoba, vždyť sám pocházel z rodiny, která musela utéct; [6] [113] nyní volá svou Církev, aby solidárně stála při rodinách v podobných situacích. [7] [114]

119. Jinými slovy, pokud řekneme, že se staráme o rodinu, musíme se starat i o chudé. A pokud se staráme o chudé, sloužíme rodinám.

120. Dnešní globální hyper-kapitalistická ekonomika postihuje zejména střední vrstvu a ničí hmotná dobra. Masová kultura dělá ze sexu zboží. Marketing velkých firem záměrně vytváří ustavičnou chuť na nové zážitky, atmosféru neustálého bezcílného potulování a neuspokojené touhy. Život v moderní tržní ekonomice se stává zápasem s disharmonií rozptýlenosti, hlukem, neuspokojeným hladem, přičemž to vše rozvrací stabilitu rodiny a podněcuje požadovačnosť a nároky. Život na neustálém tržišti nás svádí myslet si, že pokud toužíme po něčem, co je společensky přípustné a můžeme si to finančně dovolit, jsme oprávněni si to zajistit. Tato požadovačnost je destrukční iluzí, určitým otroctvím choutek, které nás obírají o svobodu žít ctnostně. Naše neschopnost přijmout ohraničení, naše tvrdohlavé naléhání na naše choutky je živnou půdou pro mnohé duchovní a materiální problémy v našem dnešním světě.

ulice, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Proč je pornografie a masturbace špatná


121. Dělat ze sexu zboží znamená dělat zboží z osob. Pornografie, která je často napojena a živena krutým obchodováním s lidmi, je dnes epidemií rozšířenou nejen mezi muži, ale narůstá i u žen. Tento lukrativní celosvětový průmysl může napadnout jakýkoli příbytek, a to přes počítač nebo kabelovou televizi. Pornografie "vychovává" k sobeckosti tím, že učí své konzumenty vidět v ostatních předmět uspokojení svých choutek.

122. Každý z nás stojí před těžkým úkolem učit se trpělivosti, velkodušnosti, shovívavosti, velkorysosti a dalším aspektům lásky v rozměru kříže. Pornografie ztěžuje - i pro náhodného uživatele - takovou sebadarující lásku vůči lidem kolem, a narušuje Boží smlouvu. Masturbace je špatná z obdobného důvodu. Když člověk vyhledává jen "potěšení", když si zdůvodňuje používání pornografie nebo se uchyluje k masturbaci, pak muž resp. žena ztrácí schopnost sebezapření, zralého sexuálního vztahu, a opravdovou intimitu s manželkou, resp. s manželem. Není na tom nic překvapujícího, že pornografie hraje v současnosti velkou roli v mnoha rozpadajících se manželstvích. Pornografie a masturbace může ohrozit i lidi, kteří mají povolání k celibátu, a to právě proto, že se to považuje za každého soukromou věc.

smutný člověk, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Proč je antikoncepce špatná


123. Stejně to platí i pro antikoncepci, která vede k tomu, že se sexuální touha chápe jako nárok či požadovačnost. Umožňuje totiž jejím uživatelům, aby touhu po sexuální intimitě považovali za dostatečný důvod jejího užívání. Antikoncepce v tomto případě odděluje plození od spojení, čímž zatemňuje a v konečném důsledku podkopává důvody pro uzavření manželství.

124. Manželské páry, které užívají antikoncepci, si mohou myslet, že to dělají v dobrém úmyslu. Používají ji proto, že svůj sexuální život považují za zásadní pro udržení manželství a antikoncepce jim umožňuje tzv. bezpečný sex, bez důsledků a bez nutnosti ovládat svou žádostivost. Mnoho manželských párů si tak zvyklo na antikoncepci, že učení Církve je šokuje.

125. Ale pokud manželé opravdu hledají vnitřní svobodu, vzájemné sebedarování a obětující se lásku, ke které nás všechny zve Boží smlouva, pak je těžké si představit, v jakém smyslu je antikoncepce nutná a zásadní. Církev říká, že naléhání na používání antikoncepce spočívá na mýtech o manželství, které nejsou pravdivé. Papež Pius XII. to vysvětluje takto:

"Někteří tvrdí, že štěstí v manželství přímo závisí na vzájemném potěšení v manželských vztazích. Není tomu tak. Štěstí v manželství přímo závisí na vzájemné úctě manželů, a to i v jejich intimních vztazích."[8] [115]

126. Jinými slovy, kdo považuje antikoncepci za nezbytnou nebo dokonce za užitečnou, ten vychází z mylného předpokladu. Ve svém základě má šťastné manželství - jako něco, co má přetrvat celý život - více společného s velkodušnými, trpělivými, sebedarujícími aspekty celibátu než s tím, co Pius XII. nazval "rafinovaným hedonismem." [9] [116] Když papež František nedávno hovořil o Svaté Rodině, zdůraznil právě její velkodušnost a vnitřní svobodu, které připisuje dobrému manželství:

"Josef byl mužem neustále naslouchajícím Božímu hlasu, hluboce vnímavým na jeho skrytou vůli, byl člověkem pozorným k poselství, která k němu přicházela z hloubi srdce i shora. Netrval na tom, že bude následovat svůj vlastní životní program, nedopustil, aby mu duši otrávila zatrpklost, ale byl připraven dát se k dispozici nové skutečnosti, která mu byla představena takovým překvapujícím způsobem. Je to tak, byl to člověk dobrý. Nechoval nenávist a nedovolil, aby mu zahořklost otrávila duši. Ale kolikrát nepřátelství, odpor, ba až nevraživost otráví duši nám! A tohle škodí. Nikdy to nedopusťme: on je nám v tom vzorem. A tak se Josef stal ještě více svobodným a velkým. Když Josef přijal plán, jaký měl s ním Pán, naplno našel sebe sama, vidouce, že ho to přesahuje. Jeho svoboda, ve které se zřekl toho, co mu patří, vlastnictví vlastního života a jeho plná vnitřní disponovanost pro Boží vůli jsou pro nás výzvou a ukazují nám cestu. "[10] [117]

127. Antikoncepce zatemňuje tuto vnitřní sílu a svobodu. V jaké míře se zachází se sexuálními touhami jako s nároky a požadavky či jako s touhami, které nemohou být odloženy na později, v takové míře se projevuje potřeba růst ve vnitřní svobodě. Antikoncepce jako "praktické řešení" je morálním problémem a "skrývá v sobě základní otázku, která se týká významu lidské sexuality a nezbytnosti zodpovědně ji ovládat, aby se její praktikování mohlo stát projevem osobní lásky." [11] [118]

antikoncepce, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Proč je přirozené plánování rodičovství užitečné


128. "Odpovědné rodičovství" zahrnuje i rozlišování, kdy mít děti. Vážné důvody, vycházející z "fyzických, ekonomických, psychologických a sociálních podmínek", mohou vést manžela a manželku k rozhodnutí "na určitou nebo neurčitou dobu nezplodit další dítě." [12] [119]

129. Katoličtí manželé a manželky, kteří se nacházejí v takové situaci, potřebují učitele, poradce a přátele, kteří je usměrní a podpoří v přirozeném plánování rodičovství (PPR). Tato služba by se měla stát pro farnosti a diecéze pastorační prioritou, která bude snadno dostupná. Je mnohem pravděpodobnější, že manželský pár bude opravdově prožívat katolické učení, když bude mít duchovní pokyny, praktické instrukce a podporu přátel. Laici, kněží a biskupové - všichni jsou zodpovědní za vytváření takových vhodných podmínek.

130. Pokud manželský pár s velkodušným srdcem, po upřímné modlitbě a uvažování rozliší, že není právě čas, kdy je Bůh volá, aby měli další dítě, pak PPR bude od nich v určitých obdobích vyžadovat, aby se zdrželi sexuálního spojení. Tím, že budou manželé praktikovat PPR, podřizují své krátkodobé sexuální touhy Božímu volání ve svém životě. Tato podřízenost vůle a touhy je jedním ze způsobů, jakým se PPR a antikoncepce liší jedna od druhé, objektivně i zkušenostně. PPR je něco, co je intimní a náročné, a proto potenciálně krásné a hluboké, je to cesta následování Pána v manželství.

Těhotná žen, rodiče- otec, matka, Public domin CCO, pixabay.com


Antikoncepce šíří ve společnosti mylné chápání manželství


132. Tak jako Církev předpověděla před téměř padesáti lety, antikoncepce nejen oslabuje manželství, ale má i další vedlejší škodlivé účinky ve společnosti. [13] [120] Všudypřítomná antikoncepce znamená, že lidé nejsou zvyklí zdržovat se sexuálního aktu a ovládat se. Tímto antikoncepce způsobila, že panenství a celibát jsou pro současného člověka mnohem méně přijatelné a hodnověrné, a tak se manželství nebo jakékoliv milenecké soužití zdají být prakticky nezbytné. Dochází tedy k tomu, že celý společenský život je zdeformovaný. A natolik, nakolik antikoncepce obírá celibát a panenství o jejich věrohodnost, natolik přispívá ke snížení počtu mladých kněží a zasvěcených osob. Antikoncepce také způsobuje, že sex mimo manželství (ať už předmanželský či mimomanželský) se považuje za normální, jakoby sexuální intimita neměla své důsledky. Mnohé z těchto argumentů pro sex bez plodivého aspektu, které se snaží odůvodnit antikoncepci, mohou přinést ještě ohavnější a brutálnější dopady, dokonce až tolerování potratu.

133. Když se oddělí sexualita od plození, antikoncepce rozvíjí takovou kulturu, ve které je manželství založeno na emocionální a erotické sounáležitosti. Tento redukcionismus, nesprávný pohled na manželství, je živnou půdou pro současný zmatek ohledně správného chápání manželství, ale i rozvodu, který se představuje jako přípustný a běžný, jakoby manželství bylo jen smlouvou, kterou lze zrušit a znovu uzavřít. Papež František nedávno napsal:

"Rodina prochází hlubokou kulturní krizí jako všechna společenství a společenské svazky ... Na manželství se dnes hledí jen jako na formu citového uspokojení, kterou lze definovat jakýmkoliv způsobem a pak měnit podle názoru kohokoliv. Nicméně nepostradatelný příspěvek manželství pro společnost přesahuje úroveň citovosti a momentálních potřeb daného páru. Jak nás učí francouzští biskupové, manželství se nerodí, z citu lásky, který je pomíjivý, ale z hloubky povinnosti, kterou na sebe přijímají manželé, když vstupují do celoživotního společenství'". [14] [121]

papež František, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Proč Církev neschvaluje tzv. manželství osob stejného pohlaví


134. Pokud se manželství chápe hlavně jako erotické a citové uspokojení, k čemuž lze snadno dospět tím, že se odděluje sexuální život od plození, vytváří se prostor pro zdůvodňování svazků stejného pohlaví. V některých zemích existují v současnosti snahy nově definovat manželství, jako kdyby zahrnovalo jakýkoli silný emoční nebo sexuální vztah mezi jakýmikoli dvěma dospělými, kteří vyjádří svůj vzájemný souhlas. Když se zabydlí a zakoření praxe rozvodu a antikoncepce, následným krokem bývá zavedení nové definice manželství, zahrnující i manželství osob stejného pohlaví.

135. Pokud jde o koncept manželství osob stejného pohlaví, který se dnes šíří, Církev ho odmítá uznat i žehnat. To samozřejmě neznamená, že Církev odsuzuje nebo odmítá hodnotu věrného přátelství osob stejného pohlaví. Na tomto místě katechezí by nám už mělo být jasné, co učí Katolická církev: každý z nás je povolán, aby dával a přijímal lásku. Oddané, obětavé, čisté přátelství osob stejného pohlaví si zaslouží ocenění. Jelikož se katolíci zavazují prokazovat si lásku, pohostinnost, vzájemnost a ochotu "nést si navzájem břemena" [15] [122], Církev se snaží na všech úrovních živit a napomáhat příležitosti k čistému přátelství, které je solidární s těmi, kteří nejsou schopni z nějakého důvodu uzavřít manželství.

136. Pravé přátelství je něčím velmi starobylým a úctyhodným. Sv. Aelreda z Rievaulx říkal, že touha po přátelství vychází z hloubi duše. [16] [123] Praví přátelé přinášejí "sladké ovoce", když si vzájemně pomáhají odpovědět Bohu a povzbuzují se navzájem v prožívání evangelia. [17] [124] "Přátelství pěstované mezi osobami stejného nebo rozdílného pohlaví, je velkým dobrem pro všechny. Vede totiž k duchovnímu společenství." [18] [125]

137. Teď by nám už mělo být jasné, že když katolíci mluví o manželství, mají na mysli něco, co se liší od ostatních vztahů vyznačujících se zvláštní intenzivní láskou, i tehdy, pokud by tato láska byla hluboká, obětavá a trvala by během dlouhého časového období. Intenzivní dlouhotrvající afektivní intimita nestačí pro manželství. Manželství - tak jak bylo až donedávna na Západě obecně uznávané - je založeno na povinnostech vycházejících z možností a výzev, které v sobě skrývá plodící potenciál muže a ženy.

138. Církev zve všechny muže a ženy, aby viděli ve své sexualitě možnost k povolání. Dosahovat zralost muže a ženy znamená položit si otázku: Jak mě Bůh volá zapojit svou sexualitu do jeho plánu s mým životem? Protože jsme stvořeni k obrazu Božímu, naším posláním je život ve společenství, oběť, služba a láska. Proto si musí každý jeden z nás položit otázku: Jakým způsobem jsou sexuální aspekty našeho života darem - ať už v manželství nebo ve Společenství osob žijících v celibátu nebo panenství? V žádném z těchto způsobů darování nejsou naše erotické touhy nebo romantické preference svébytné nebo autonomní. V obou případech budeme nutně voláni k tomu, abychom přinášeli oběť, kterou bychom si nevybrali, pokud bychom psali náš vlastní scénář.

srdce, gay symbol, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Ideový, právní a politický kontext pro manželství dnes


139. Z diskuse ohledně nové definice manželství, včetně otázek manželství osob stejného pohlaví vyvstávají právní a politické otázky. V politické oblasti a v teologii katolíci trvají na prioritě rodiny ve vztahu ke společnosti a státu. [19] [126] Jinými slovy, rodina je domácí společenství, které logicky i historicky předchází občanské společenství, a proto i práva a povinnosti rodiny mají přirozeně přednost před občanskou společností. [20] [127] Společnost nevynalezla ani nezaložila rodinu, neboť rodina je základem společnosti: "Setkávají se v ní různé generace a vzájemně si pomáhají osvojit plnější moudrost, a také sladit osobní práva s ostatními požadavky společenského života." [21 ] [128] Veřejní představitelé proto mají povinnost chránit rodinu a sloužit jí.

140. Až donedávna byl tento pohled na rodinu široce akceptován i nekatolíky. Všeobecná deklarace lidských práv, kterou přijala Organizace spojených národů v roce 1948, zdůrazňovala, že "rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu společnosti a státu." [22] [129] Tento obecný konsensus se vytratil, když nová legislativa změnila obraz rodiny tím, že položila důraz na upřednostňování jednotlivce, přičemž se vytratilo jakékoli přirozené propojení na pohlavní rozdílnost a plození a rozvinulo se chápání manželství jako dohody. Dnes stát čím dál tím víc vzbuzuje dojem, že vynalezl manželství, a proto jej může definovat podle svého přání. [23] [130] Rodina už prý nebuduje společnost a stát, ale spíše stát si nárokuje kontrolovat rodinu a regulovat ji.

141. Někteří zákonodárci se nyní snaží zavést tento ideový zvrat do nových zákonů o manželství. Místo toho, aby akceptovali manželství jako instituci založenou na přirozenosti, nový pohled na manželství je mimořádně tvarovatelný, přizpůsobivý a podřízený politické vůli. Církev nemůže postupovat jinak, než se stavět na odpor vůči tomuto hnutí domáhajícího se zavést novou definici manželství, právě kvůli ochraně rodiny, manželství a dětí.

142. Společnost, která se mylně domnívá, že manželství je vždy věcí dohody, vážící se jen na samoreferenční lidský obsah, bude chápat manželství v zásadě jako smlouvu, jako dobrovolnou dohodu mezi autonomními nositeli individuálních práv. Ale tyto kvazi dohody nejsou totéž jako manželství založené na smlouvě lásky. Logika těchto dohod není logikou sv. Pavla vyjádřenou v páté kapitole listu Efezským, podle kterého se mají manželé navzájem milovat v rozměru kříže. Zdůvodnění, které stojí za takovýmito chybně chápanými dohodami, je v rozporu s darem manželství jako svátostí Nové smlouvy.

143. Církev musí odmítat šíření falešných důvodů pro manželství. Papež František k tomu říká:

"[Katolická církev] při mnoha příležitostech posloužila jako zprostředkovatelka hledající řešení problémů, které se týkají klidu, svornosti, životního prostředí, ochrany života, lidských a občanských práv atd. A jak velký je příspěvek katolických škol a univerzit po celém světě! Je velmi dobře, že je to tak. Když však předkládáme jiné otázky, které vzbuzují menší souhlas veřejného mínění, není už tak snadné dokázat, že to děláme z věrnosti týmž přesvědčením o důstojnosti lidské osoby a společném dobru "[24] [131]

144. Jak jsme řekli na začátku této katecheze, vše, co Církev učí o manželství, rodině a sexualitě vychází od Ježíše. Katolická morální teologie podává ucelený pohled, který odpovídá na nejhlubší otázky člověka. Tento jednotný a ucelený pohled vychází ze základního křesťanského přesvědčení o Božím stvoření a smlouvě, lidském pádu, Kristově vtělení, ukřižováni a vzkříšení. Toto učení zahrnuje oběť i utrpení všech těch, kteří chtějí být Ježíšovými učedníky, ale také otevírá nové možnosti pro krásu a lidský rozvoj.

145. Když je podkopávána nebo špatně pochopena pravá povaha manželství, rodina se oslabuje. Když je rodina slabá, všichni jsme náchylní k určitému druhu neúprosného individualismu. Příliš rychle ztrácíme ctnost Kristovy mírnosti a pořádek smlouvy. Když je rodina silná - když rodina vytváří prostor pro manžele, manželky a jejich děti, aby praktikovali umění sebedarování podle vzoru Boží smlouvy - pak svítí světlo v temném světě. V tomto světle lze vidět pravou lidskou přirozenost. Proto Církev odolává stínům, které ohrožují rodinu.

146. Všichni jsme zhřešili. Nepořádek v každém lidském srdci má společenský dopad a společenské důsledky. Společenství, pro které jsme byli stvořeni, je ohroženo našimi neuspořádanými touhami, naší ekonomickou situací, pornografií, antikoncepcí, rozvodem a právním nebo intelektuálním zmatkem. Ale láska je naším posláním a Církev předkládá vlastní model života společnosti - společenství založené na Ježíšově milosrdenství, velkodušnosti, svobodě a věrnosti. Mnoho služebníků Církve šíří kulturu života tím, že pomáhá chudým, podporuje přirozené plánování rodičovství, či předkládá ucelený koncept manželství a rodiny pro legislativu. Katolíci odmítají rozvod a "manželství" osob stejného pohlaví, mylné reformy manželského práva a jsou také zodpovědní za vytváření a posilování společenství pomoci, podpory a lásky.

Otázky k diskuzi:

a) Vysvětlete spojitost mezi péčí Církve o chudé a učením Církve o sexualitě a čistotě.

b) Jaký je rozdíl mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství?

c) Jaký je společný jmenovatel rozvodu, antikoncepce a "manželství" osob stejného pohlaví?

d) Jaké výzvy k čistotě existují ve vašem společenství a kde může křesťan ve vaší farnosti poznat učení a pohled Církve? Jak může vaše farnost podporovat lidi, kteří chtějí žít podle učení Církve?

Vysvětlivky:

[1] Katechismus Katolické církve, 1606.

[2] biskupská synoda, III. mimořádné shromáždění, Přípravný dokument Pastorační výzvy týkající se rodiny v kontextu evangelizace, I .; Vatikán 2013

[3] FRANTIŠEK, Promluva při modlitbě Anděl Páně, 22. prosince 2013.

[4] BENEDIKT XVI., encyklika Caritas in veritate, 15.

[5] Benedikt XVI., Poselství ke Světovému dni míru, 1. leden 2008, 5.

[6] Porov. Mt 2, 13-23.

[7] Srov. FRANTIŠEK, Promluva při modlitbě Anděl Páně, 29. prosince 2015.

[8] Pius XII .: Promluva k porodním asistentkám, 29. říjen 1951

[9] Pius XII., Promluva k porodním asistentkám, 29. říjen 1951.

[10] FRANTIŠEK, Promluva při modlitbě Anděl Páně, 22. prosince 2013.

[11] Benedikt XVI., Poselství u příležitosti 40. výročí encykliky Pavla VI. Humanae vitae, 2. října 2008.

[12] Pavel VI., Humanae vitae, 10. Srov. Katechismus katolické církve, 2368. Viz také bod 72 (Pátá katecheze).

[13] Srov. Pavel VI., Humanae vitae, 17.

[14] FRANTIŠEK, Evangelii gaudium, 66.

[15] Viz výše, bod 88 (Pátá katecheze).

[16] Srov. Svatý Aelreda z Rievaulx, De spiritualitě Amicitia, 1, 51.

[17] Srov. Svatý Aelreda z Rievaulx, De spiritualitě Amicitia, 1, 45-46.

[18] Katechismus katolické církve, 237. Viz výše bod 102 (Šestá katecheze).

[19] Srov. Kompendium sociální nauky Církve, 214.

[20] Srov. Papež Lev XIII., Encyklika Rerum novarum, 10.

[21] Gaudium et spes, 52.

[22] OSN, Všeobecná deklarace lidských práv, čl. 16.

[23] Porov. Evangelii gaudium, 66.

[24] Evangelii gaudium, 65.

Převzato ze zastolom.sk, 25. srpna 2015, článek naleznete zde.

maceška, květiny, fialová, Public Domain CCO, www.pixabay.com

Sdílet

Související články:
O. Dominik Chmielewski: „Bůh se tě zeptá takto: ‚Kde je mé dítě, které jsem ti dal'“? (16.01.2023)
Architekti nového člověka a nového světa vědí, že je třeba rodinu oslabit nebo zničit, říká bioetik (30.12.2022)
Potřebujeme nové otce (30.12.2022)
P. Peter IĽKO: Važme si všeho, co máme - kázání i o vztahu ke starým lidem (video) (17.02.2022)
Kniha, o které Vám mainstream neřekne: román Holky z nezisku (05.02.2022)
'Recept' exorcisty na ochranu vaší rodiny v duchovním boji proti satanovi (25.01.2022)
Diecézní pouť rodin do Doksan 2021 (31.08.2021)
Měli bychom nutit naše děti chodit do kostela? (24.07.2020)
Jak chránit rodinu od ďábla podle sv. Šarbela Makhloufa (24.07.2020)
Blog ke Dni matek: Jak jsem chtěla udělat díru do světa a mateřství mě zachránilo (07.05.2020)
Která máma je nejkrásnější ....? (04.02.2020)
Dobrá tchýně (27.01.2020)
Prosba o podporu projektu Návrat rodin domů (07.11.2019)
Národní pochod za život Bratislava 2019 - z pohledu Aloise Karpíška (08.10.2019)
Proč (a jak), přivést moje děti na adoraci? (28.09.2019)
Diecézní pouť rodin (29.08.2019)
Kardinál R. Sarah: „Rodiny, vaše poslání je nesmírně cenné! Čas žní je blízko.“ (11.06.2019)
Pomozte modlitbou!! Korunky Božího milosrdenství (25.03.2019)
Proč potřebujeme ústavní definici manželství (21.03.2019)
POMOZTE vymyslet motiv VLAJKY RODINY (12.03.2019)
Denní modlitba matek (08.03.2019)
Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku (18.02.2019)
Děti nebe (15.02.2019)
Rodina učí Bohu (05.01.2019)
Jak si uchránit Advent v rodině s malými dětmi pro Krista (01.12.2018)
List rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti na mši (11.11.2018)
Co říká čert, maminko? (07.10.2018)
Co dělat, když vaše dítě ztratí víru (06.10.2018)
Mámy na mši a jiní hrdinové (24.09.2018)
Chtěl bys trénovat takový tým? (03.09.2018)
Čtvrté přikázání v životě dospěláka (28.08.2018)
Nestydím se za víru nebo Když děti evangelizují (26.08.2018)
Jak vést děti k Bohu (18.07.2018)
Podpora manželství muže a ženy - petice (21.06.2018)
10 jednoduchých způsobů jak "odstavit" dítě od smartphonu nebo tabletu (04.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (8) Modlím se za tebe (24.05.2018)
Démon, který ničí rodiny (16.05.2018)
Rodina Kolískova: 6 bratří se rozhodlo pro duchovní dráhu (16.05.2018)
Co v sobě opravdu ukrývá rodina? (16.05.2018)
Den pro rodinu 2018 (15.05.2018)
Záleží nám na tom, aby naše děti neměly všechno (26.04.2018)
Plesová sezóna aneb jak nepředat víru (báseň) (21.01.2018)
Výzva k povinné školce a ohlédnutí za Dnem pro rodinu (21.09.2017)
Pedagog: Dvouleté dítě do školky nepatří, potřebuje milující matku a otce, který určuje pravidla (22.08.2017)
DEN PRO RODINU prosba o podporu (30.05.2017)
Kojit batolata v kostele – ano či ne? (24.10.2016)
VORP: Podporujeme iniciativu Máma táta a děti (11.10.2016)
12 kroků, jak pomoci dětem růst ve víře (02.09.2016)
Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu (12.08.2016)
Kardinál Burke řekl na setkání rodin: Nejsvětější svátost je vaše síla (28.06.2016)
Jak vychovávat děti ve víře, aby se za ni nestyděly (07.06.2016)
Richard Vašečka: Věřící děti (18.05.2016)
Páteční pouť rozvedených u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
První setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 16.3.2016 Brno (09.03.2016)
Když se s mámou rozejdete ... (24.02.2016)
Dar rodičovství (17.11.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: obětavé odříkání (10.11.2015)
VORP k povinné školce (27.10.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: bez společné modlitby to nejde (06.10.2015)
TV LUX: SYNODA - POSLÁNÍ RODINY DNES (21.09.2015)
Katecheze o rodinném životě X.- Vybrat si život (19.09.2015)
Katecheze o rodinném životě IX. - Matka, učitelka, rodina- charakter a úloha církve (11.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VIII.- Domov pro zraněné srdce (04.09.2015)
Rodina je největší nepřítel globálního trhu (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě VI.- Každá láska přináší ovoce (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě V.- Tvořit budoucnost (26.08.2015)
Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž (18.08.2015)
Katecheze o rodinném životě IV.- Dva se stávají jedním (10.08.2015)
Katecheze o rodinném životě III.- Význam lidské sexuality (05.08.2015)
Slovo pro chlapy - duchovní autorita rodiny (01.08.2015)
Katecheze o rodinném životě II.- Poslání lásky (30.07.2015)
Katecheze o rodinném životě I.- Stvořeni pro radost (28.07.2015)
Jak rodič může a má duchovně doprovázet své dítě - (10.07.2015)
Když jsou ženy na lovu (25.06.2015)
Tento Den otců… (20.06.2015)
Mons. Schneider: Rodina je největší obranou křesťanství proti ideologiím (16.06.2015)
Mateřství v Polsku může být IN, pomoci má reklama (12.06.2015)
PETICE: Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka (18.05.2015)
* Manželům se narodil třináctý syn v řadě
* Matka zachytává krásu mladosti v portrétech svých deseti dětí
(16.05.2015)
Zacházejme s našimi dětmi jako s Božími dětmi (15.05.2015)
3 základní kameny duchovního provázení dětí (08.05.2015)
Týden pro rodinu 2015 (08.05.2015)
Tři úřady muže. Část třetí: Otec jako Král (02.05.2015)
Začít včas (22.04.2015)
Tři úřady muže. Část druhá: otec jako kněz (17.03.2015)
Devítidenní pobožnost za rodiny (14.03.2015)
Textař skupiny Maroon 5 nahrál- "Píseň pro mého nenarozeného syna" (04.03.2015)
Dítě počaté ve zkumavce má cizí geny (04.03.2015)
Tři úřady muže. Část první: Otec jako prorok (28.02.2015)
Svědectví - Čekání na archanděla Gabriela: Jak se modlit, když člověk zápasí s neplodností. (28.02.2015)
Kurz pro rodiče dětí připravujících se na 1. svaté přijímání (27.02.2015)
Vedeme děti k morálce (22.02.2015)
Jak děti naučit prožívat mši svatou (20.02.2015)
30 způsobů jak může otec "ztrácet" čas se svými dětmi (14.02.2015)
Důkazy pro tradiční rodinu: Písmo svaté, sociální věda a kvalita života (09.02.2015)
3 Videa: NECENZUROVANÁ FAKTA:
1) o manželství, 2) o rodičovství, 3) o výchově dětí
(06.02.2015)
Psychiatr Max Kašparů: Děti nepotřebují pouze lásku, ale také příklad otce, matky a jejich vztahu (05.02.2015)
A KDE JE MAMA? - Odmítnutá reklama Aliance za rodinu (AZR) (02.02.2015)
Referendum: Česi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu, Informáce o referendu, a i. (01.02.2015)
Manželé Kohutiarovi: Uspávání byla dobrá investice, ne ztráta času (24.01.2015)
Referendum o rodině: V Bratislavě za Prahu: Slovensko před bitvou evropského významu. Špinavé metody proti obráncům rodiny. Výhrůžky zabitím dětí. (19.01.2015)
Rozvod a život v Církvi (06.01.2015)
Duchovní setkání pro rozvedené (05.01.2015)
Promluva jáhna Ladislava Kince ze svátku Svaté Rodiny (29.12.2014)
Chtěl bys trénovat takový tým? (15.12.2014)
Bývalý rabín: přirozená rodina je "nejkrásnější ideou v dějinách civilizace" (12.12.2014)
Měla jen pětiprocentní šanci, že se narodí živá. Její maminka to nevzdala. (30.11.2014)
Jak je důležitá mediální výchova v rodině (26.11.2014)
Kardinál Müller: Manželství je základem lidství, nikoli výtvorem kultury (26.11.2014)
Čtvrté přikázání v životě dospělého (25.11.2014)
Nabídka CRSP na prosinec 2014 (22.11.2014)
Přednáška - Richard Vašečka: Milovat a ctít: Výchova dětí. (21.11.2014)
Frustrovaná z domácnosti? Na nejlepší cestě ke svatosti! (10.11.2014)
Dušičkové rozhovory (04.11.2014)
Rodičové, naučte svoji dceru těchto pět věcí (27.10.2014)
Podpora třetího dítěte (25.10.2014)
Arcibiskup Jan Graubner se ohlíží za biskupskou synodou (23.10.2014)
Chci se mít jen tak, jako každý televizor (23.10.2014)
Odbourat muže a ženu (18.10.2014)
Nevlastní, a přece naše (17.10.2014)
Jak rodič může a má duchovně provázet své dítě (09.10.2014)
Poslankyně dr. Chalánková: Základní lidská práva rodičů a dětí jsou v zásadním ohrožení. (09.10.2014)
J. Graubner na synodě: Manželé musí žít s Bohem společně (08.10.2014)
Po rozvodu stále věrným manželem. Jak zvládnout tu samotu? (08.10.2014)
Jak by vypadal den s mými dětmi, kdyby byl ten poslední? (07.10.2014)
Vojtěch Kodet: Rodina jako dar a poslání (audio) (06.10.2014)
Nad konferencí, která prosazuje "velké rodiny", hosté ze západu žasli (26.09.2014)
Rodina v katolickém pojetí (26.09.2014)
Synod rodiny ve Vatikánu (25.09.2014)
Desatero rodiče: 10. Rozvíjej se jako rodič (24.09.2014)
Otcové mají chránit tajemství rodinné lásky (12.09.2014)
Prezident, ombudsmanka, ani Ústavní soud by neměli brzdit referendum
(+ další odkazy)
(03.09.2014)
Sedm důvodů, proč chci vychovávat moje děti v křesťanském duchu (02.09.2014)
Desatero rodiče: 9. Buďte s manželským partnerem vůči dětem jednotní! (27.08.2014)
Desatero rodiče: 8. Neupřednostňuj žádné ze svých dětí! (21.08.2014)
Může být práce ženy v domácnosti rovnocennou kariérou? (16.08.2014)
Desatero rodiče: 7. Vytvoř přitažlivou rodinnou atmosféru! (14.08.2014)
Papež František: Rodina je schopna odolat útokům manipulace světských mocností (12.08.2014)
Pochod pro rodinu 2014 (11.08.2014)
Desatero rodiče: 6. Buď pozitivní! (08.08.2014)
Desatero rodiče: 5. Stanov pravidla domácnosti a plánuj čas! (06.08.2014)
Desatero rodiče: 4. Buď důsledný! (28.07.2014)
Desatero rodiče: 3. Buď přítelem pro své děti! (16.07.2014)
Desatero rodiče: 2. Vyžaduj od seba to, co vyžaduješ od dětí! (09.07.2014)
Velké množství katolíků nepozná církevní učení o sexu, životě a rodině (08.07.2014)
Hrdí na rodinu: Žádní dva otcové nenahradí matku, ani dvě nebo tři matky nenahradí otce (07.07.2014)
Desatero rodiče, 1. část: Na prvním místě je tvůj manželský partner! (03.07.2014)
Nejčastější rodičovská chyba (29.06.2014)
Dovolená rodin s dětmi (23.06.2014)
Vatikánský státní sekretář: Přijímejte "děti, které vám Bůh chce dát" (21.06.2014)
Dan Drápal: Vydejme se opačným směrem (18.06.2014)
MŮJ OTEC ... (16.06.2014)
Papež František: řekněme ne kultuře pohodlí, která odmítá mít děti (12.06.2014)
Papež František: ďábel chce zničit rodinu (10.06.2014)
Petice: OSN ignoruje ochranu rodiny (05.06.2014)
Tradiční rodina s dvěma rodiči je nejbezpečnějším prostředním pro děti (27.05.2014)
Nejsem rodič č. 1, jsem matka!: Vzpoura Italů proti sekularismu a gender ideologii (22.05.2014)
Aliance za rodinu: Petici za referendum o ochraně rodiny podepsalo už více než 100.000 lidí (19.05.2014)
Svátek matek (07.05.2014)
Globální převaha: Většina národů považuje potraty a homosexualitu za nemorální (02.05.2014)
Biskupové Spojeného království doufají, že synoda o Rodině radikálně přehodnotí lidskou sexualitu (02.05.2014)
Homofobie - absurdní pojem (30.04.2014)
Nové stránky - Zastolom.sk chtějí být pro rodiny průvodcem na cestě víry (29.04.2014)
Popelčin zákon: Půjdou rodiče v Británii do vězení za to, že nemilují svoje děti? (26.04.2014)
Ruský zákonodárce navrhuje ústavní dodatek zakazující manželství homosexuálů (25.04.2014)
"Obyčejná" rodina. Mají 20 dětí a přijali by další (23.04.2014)
V italské škole změnili svátek Den otců na "Jarní festival", kvůli lesbickým párům (22.04.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na květen a červen 2014 (06.04.2014)
Důsledky absence otců v rodinách jsou zdrcující (22.03.2014)
Půst a rodina 10 - Půst v rodině (13.03.2014)
Důstojnost a povolání muže (27.02.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - únor, březen, duben 2014 (20.02.2014)
Vedeme své děti opravdu k Bohu? (09.02.2014)
SÍLA bratrské lásky ... (06.02.2014)
Svátek Svaté Rodiny (01.01.2014)
Prosba Centra naděje a pomoci o finanční dar (16.12.2013)
Proč se spolu modlit? (16.12.2013)
Chorvati zítra (tj. 1. 12.) hlasují za ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy (30.11.2013)
Tři druhy lásky (24.09.2013)
Podzimní nabídka kurzů CENAP (18.09.2013)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - září, říjen, listopad 2013 (05.09.2013)
Nabídka CRSP 2013 - práce se seniory (04.08.2013)
Praktikování náboženství upevňuje rodinu a formuje zdravou společnost (28.07.2013)
Jak žít v rodině medžugorská poselství ? (27.07.2013)
Mateřství jako součást identity? (23.07.2013)
Každý jednou bude takový .... (01.07.2013)
Nejde o nic méně než o RODINY, také o ty naše (14.06.2013)
Kardinál Bagnasco: Sňatky homosexuálů jsou ranou pro rodinu (12.06.2013)
K VĚCI: Společnosti se nerozpadají, pokud mají zdravé rodiny (10.06.2013)
Nabídka CRSP během prázdnin 2013 (26.05.2013)
Duchovní obnova pro rozvedené ve Volfířově (04.05.2013)
Nabídka CRSP 2013 (04.05.2013)
Příprava na příchod miminka 15. 5. 2013 (03.05.2013)
Film: Nic nás nerozdělí/ The impossible (25.03.2013)
Mezinárodní den volné neděle -3. březen 2013 (21.02.2013)
Programy Centra pro rodinu 2013 (30.01.2013)
Kardinál Piacenza: matka každého kněze dcerou svého syna (06.01.2013)
Rodinný život jako cesta ke svatosti (04.01.2013)
Svátek sv. Rodiny – báseň na motivy Sv. Jana od Kříže (29.12.2012)
Evropský projekt Trojlístek - pomoc rodinám (13.12.2012)
Slovensko: knoflík jako symbol modliteb za rodinu (19.11.2012)
Několik "rad" jak vychovat z dítěte zločince (16.11.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na listopad 2012 (14.11.2012)
Matka světice - Jana Beretta Molla (14.10.2012)
Muž a žena (13.10.2012)
Zakladatelka hnutí Modlitby matek navštíví Českou republiku (30.09.2012)
Dominik Duka: Děti jsou naše bohatství (20.09.2012)
Centrum naděje a pomoci Brno v září 2012 nabízí (06.09.2012)
Ubytování blízko Třeboně - Chatky na jihu (31.08.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na září 2012 (31.08.2012)
Francouzský episkopát hledí s obavami na plány uzákonit „alternativní“ rodinné modely (08.08.2012)
Ještě jeden článek o manželství....Vyslyšená modlitba (23.07.2012)
Motivační kurz pro ženy (01.07.2012)
Papež promluvil k rodinám o smyslu manželství (10.06.2012)
Manželství potřebuje podporu, ne destabilizaci (09.06.2012)
Český překlad dekretu - odpustky u příležitosti VII. světového setkání rodin v Miláně (30.05.2012)
V lombardské metropoli začíná VII. světové setkání rodin (29.05.2012)
EU: Tolik nemanželských dětí... (13.05.2012)
Pobyt pro rodiče s dětmi na Vyhlídce u Blanska (12.05.2012)
Kurz přirozeného plánování rodičovství a kurz o manželství (26.04.2012)
POZOR ZMĚNA! Další kurz PPR ve Znojmě bude v sobotu 5.5.2012 (20.04.2012)
USA: Matka pečující o děti nepracuje? (19.04.2012)
Potřebujeme neděli? K čemu je nám neděle? (18.04.2012)
Ne předmanželskému soužití (14.04.2012)
Rezoluce Evropského parlamentu napadá pojem rodiny (17.03.2012)
Krize manželství je krizí křesťanské sexuální etiky (12.03.2012)
Modelka spodního prádla Victoria Secret zanechala kariéru, slibuje ctít si manžela a Boha (08.03.2012)
Pozvání na VII. světové sektání rodin se Svatým Otcem (05.03.2012)
Hodně smutný příběh, ale je ze života (26.02.2012)
Maminky, do práce! (12.02.2012)
Na slovíčko (05.02.2012)
Prosíme o modlitbu (13.01.2012)
Štědrý večer (24.12.2011)
Vánoční poklad - dojemný příběh z převánočního supermarketu (23.12.2011)
Sbírka pro Centrum naděje a pomoci (19.12.2011)
Workshop: Ne/plodné období po porodu v Brně (05.12.2011)
Maják v mlze - Základní pravdy, které vždy platí (11.11.2011)
Ne/plodné období po porodu (11.11.2011)
Jednodenní setkání pro rodiny a manžele v Třebíči (09.11.2011)
Výstava "Těhotná? Těhotná! Těhotná..." (07.11.2011)
Listopadové akce Centra pro rodinu v Brně (29.10.2011)
Co říká Panna Maria zvláštním způsobem dnešní mládeži a jejím rodinám? (26.10.2011)
Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu (22.10.2011)
Prosba o pomoc pro Františka a Vítka (17.10.2011)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství v Brně (08.10.2011)
Umíme rozlišit dobro a zlo a rozeznat hrozbu? (07.10.2011)
Úcta k životu a gynekologie (21.09.2011)
Kurz Na začátku těhotenství (11.09.2011)
Seminář Kultura života, dnešní biomedicína a rodina (08.09.2011)
Setkání gynekologů ve znamení úcty k životu (29.08.2011)
Deklarace Moskevského demografického summitu: Rodina a budoucnost lidstva (22.08.2011)
Pohřeb matky šesti kněží a čtyř řeholních sester v Kerale (25.07.2011)
Potrat – a pak…? (13.07.2011)
Příprava na 1. svaté přijímání (12.07.2011)
Nebojte se těžkostí (10.07.2011)
Připojte se k celostátní iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče (29.06.2011)
Poděkování a prosba (27.06.2011)
Programová nabídka CRSP na červenec a srpen 2011 (20.06.2011)
Víkend rodin s malými dětmi (16.05.2011)
Dobro a zlo ze zkumavky - přednáška o umělém početí (05.05.2011)
Diecézní setkání pro rozvedené (24.03.2011)
Nový týden - nové výstavy STOP GENOCIDĚ (06.02.2011)
Slova "otec" a "matka" oficiáně zrušena!! (11.01.2011)
Je to opravdu nutné? - (k otvírací době obchodů) (06.01.2011)
Věrnost je prospěšná zdraví + Jaký smysl má manželská věrnost? (02.01.2011)
Politika EU ohledně rovnosti mužů a žen, její (ne)soulad s evangeliem (24.10.2010)
Prosíme o pomoc pro mladou maminku (20.10.2010)
Ze života - všem mámám (17.10.2010)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v tomto týdnu (21.09.2010)
Nabídka kurzů a akcí Centra pro rodinu na září (11.09.2010)
Nový web pro ženy zraněné potratem (01.09.2010)
Sedmá diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (23.08.2010)
Výstava Stop genocidě v Josefově (09.08.2010)
Výstavy stop genocidě na festivalech (22.07.2010)
Dokument Nejtěžší volba (14.07.2010)
Prosíme o pomoc při výstavách STOP GENOCIDĚ na festivalech! (12.07.2010)
7. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (09.07.2010)
Pouť ve Věžnici (24.06.2010)
Adorace za nenarozené v úterý (20.06.2010)
O dobrá manželství a spokojené rodiny je třeba se zasadit (20.06.2010)
Pochod pro rodinu (17.06.2010)
Výstavy stop genocidě (15.06.2010)
Výstava stop genocidě v Moravském Krumlově (08.06.2010)
V Rakousku slaví Týden pro život (04.06.2010)
Výstava stop genocidě (24.05.2010)
Nabídka kurzů z Centra pro rodinu a sociální péči (07.05.2010)
Petice za volnou neděli (03.05.2010)
Mezinárodní den rodin a modlitba rodin (01.05.2010)
Prosba o pomoc mladé rodině u Brna (25.04.2010)
Výstava Stop genocidě! (23.04.2010)
Podpořme protest proti návrhu zákona.... (24.03.2010)
Pochod pro život 2010 (23.03.2010)
Kam s rodinou na dovolenou? (20.03.2010)
Advent 2009 v Diecézním muzeu na Petrově (30.11.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (24.07.2009)
Poradna Aqua vitae - poradna pro ženy (18.07.2009)
Besedy v Centru pro rodinu (02.06.2009)
Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (02.06.2009)
Rodinná dovolená? (02.06.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (17.05.2009)
Besedy o výchově a vztazích (08.05.2009)
Family Point (04.05.2009)
Rozvod a život v církvi (07.04.2009)
Kurzy, besedy, pobyty (06.04.2009)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 03. 09. 2015 | 6149 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace