Zajímavé...

Katecheze o rodinném životě VI.- Každá láska přináší ovoce

ostružiny, www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ Ne každý je povolán do manželství. Ale každý život má být plodný. Každý život má schopnost a potřebu dávat nový život - ne-li prostřednictvím plození a vychovávání dětí, tak pak přes jiné životní formy sebedarování, budování a služby. Církev je široká rodina rozličných povolání, přičemž každé z nich je specifické a všechny se navzájem potřebují. Kněžství, řeholní život a zasvěcení laici žijící v celibátu a panenství obohacují svým svědectvím manželský stav, a platí to i naopak. Různé formy čistoty jsou formami sebesdělování vlastního života ve službě Bohu a lidskému společenství.

Duchovní plodnost panenství a celibátu


91. Dvě svátosti jsou jedinečné v tom, že přispívají k "spáse jiných". Posvátný stav (posvátná svěcení) a manželství "udělují speciální milost na zvláštní poslání v Církvi a ke službě budování Božího lidu ". [1] [91]

92. Jinými slovy řečeno, ne všichni muži a ženy musí být biologickými rodiči, aby vyzařovali Boží lásku nebo měli účast na "rodině rodin", kterou je Církev. Povolání ke kněžství nebo k zasvěcenému životu je celostné a nádherné. Církev bude vždy potřebovat kněze a zasvěcené osoby. Rodiče mají pomáhat svým synům a dcerám, aby byli otevřeni na Boží volání na životní cestu úplného sebedarování Bohu.

93. Navíc, existuje mnoho laiků žijících v panenství a celibátu, kteří mají vlastní nezastupitelnou roli v Církvi. V Církvi je mnoho různých forem praktikování panenství a celibátu, přičemž všechny jsou povoláním ke službě Církvi a k vytváření společenství způsobem analogickým rodičovství.

94. Autentický celibát a panenství - ať už u laiků, kněží, nebo zasvěcených - je nasměrován ke společenskému a komunitnímu životu. Být "duchovním otcem" nebo "duchovní matkou" - např. jako člen duchovenstva nebo řehole, ale také jako dědeček, nebo jako blízký příbuzný, či jako katecheta, učitel, nebo jednoduše jako rádce a přítel - je úctyhodné povolání. Je to něco, co je podstatné pro zdravé a prosperující křesťanské společenství.

95. Svatý Jan Pavel II. takto uvažoval o mateřských vlastnostech Matky Terezy, a tedy v širším smyslu o ovoci a duchovní plodnosti života v celibátu a panenství:

"Nazvat řeholnici 'matkou' není nic neobvyklého. Toto pojmenování bylo pro Matku Terezu zvlášť přiléhavé. Matku lze poznat podle její schopnosti sebedarování. Když se díváme na postoje a způsob života Matky Terezy, lépe chápeme, čistě tělesný rozměr, což pro ni znamená být matkou; pomáhá nám to jít k duchovním kořenům mateřství.

Víme dobře, v čem spočívalo její tajemství: byla naplněna Kristem, a proto se na všechny dívala Kristovýma očima a jeho srdcem. Vzala vážně jeho slova: 'Byl jsem hladový a dali jste mi jíst ... '(Mt 26, 35). Proto se nezdráhala, 'adoptovat ' si chudé za své děti.

Její láska byla konkrétní a vynalézavá: pobízela ji jít tam, kam jen málokteří měli odvahu jít, kde byla obrovská, ba až děsivá chudoba.

Nepřekvapuje, že lidé naší doby ní byli ohromeni. Byla ztělesněním té lásky, kterou Ježíš označil za rozpoznávací znak svých učedníků: 'Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, pokud se budete navzájem milovat (Jan 13, 35). [2] [92]

Vyzařující svědectví blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty a svatého Jana Pavla II. ukazuje, že život v panenství a celibátu ve své různosti může být přesvědčivý a krásný.

Matka Tereza, zdroj: wikipedie.cz


Zdůvodnění a možnosti panenství a celibátu


96. Když jsme v předešlé katechezi citovali svatého Augustina, viděli jsme, že cílem rodičovství nebylo jen zachování rodu, či budování lidské společnosti, ale naplnění nebeského města radostí nového života. Toto rozlišování - mezi přirozeným cílem plození (reprodukce) a teologickým povoláním k naplnění Božího království - umožňuje Církvi, aby učinila další krok: Ne každý muž a žena musí naplňovat své poslání "být plodní" v manželství.

97. Církev předkládá manželství jako povolání, jako možnost: nemůže to být příkaz nebo podmínka pro prosperující křesťanský život. [3] [93] Z toho pak vyplývá, že celibát a panenství musí existovat ve společenském životě Církve proto, aby manželství bylo svobodným, ne povinným rozhodnutím. Pokud existuje pro muže a pro ženu i jiná alternativa než spořádaně prožívat svůj sexuální život na cestě do nebeského království, je jí panenství a celibát. "Rodina je povolání, které Bůh vepsal do přirozenosti muže a ženy, ale existuje i jiné povolání, které je komplementární k manželství: povolání k celibátu a k panenství pro Boží království. Je to povolání, které žil samotný Ježíš." [4] [94]

98. Panenství a manželství si navzájem nekonkurují. Svatý Ambrož nás poučuje: "nevychvalujeme totiž jedno tak, abychom vylučovali druhé ... V tom je disciplína Církve bohatá." [5] [95] Panenství a manželství jsou doplňující povolání, protože obě vyjadřují, že sexuální intimita nemůže být jen na zkoušku. [6] [96] Osoby žijící v celibátu a panenství i v manželství jsou věrné smlouvě lásky a vyhýbají se "zkoušce" nebo podmínečné intimitě. [7] [97] Panenství i manželství odmítají sexuální život ve smyslu "kultury provizornosti", jak ji označuje papež František. [8] [98] Panenství i manželství odmítají sexuální vztahy založené pouze na uspokojování erotické touhy.

99. Zachovávání disciplíny panenství a manželství jsou dvě cesty pro muže a ženy, jak být navzájem solidární bez sexuálního vykořisťování. Panenství a manželství jsou jediné dvě cesty života, které vyjadřují, že manželství je plně lidská forma pro plodivé úkony (prokreativní akty) ve světle Božího plánu, který zůstává v nás a formuje náš život. Celibát a panenství - který zahrnuje nejen kněze a zasvěcené, ale všechny, kteří žijí v čistotě - je cestou života pro ty lidi, kteří nejsou ženatí / vdané, a kteří ctí Boží smlouvu.

100. Vše, co Církev učí - že jsme stvořeni pro radost, že jsme stvořeni k obrazu Božímu, o potřebě milovat a být milováni - se rovněž vztahuje na osoby žijící v panenství i v manželství. Celibát může být buď doživotním závazkem, jak je to u zasvěcených, nebo trvalým stavem u těch, kteří se nemohou oddat kvůli nemoci nebo okolnostem, nebo může být pouze potenciálně trvalým, jak je to u mladých lidí na cestě rozlišování povolání. Ve všech těchto případech člověk žijící v celibátu následuje Ježíše, postupuje tím, že se obětuje Bohu, že je věrný jeho plánu a buduje svůj život na lásce k jiným, která je milosrdná, trpělivá, velkodušná a sloužící.

101. Pokud společnost hledí na manželství jako na něco povinného ve smyslu, že člověk ke svému naplnění potřebuje partnera, alespoň romantického, pak by se mnozí lidé ocitli na okraji společnosti. Celibát a panenství v Církvi je projevem nesouhlasu s takovým mylným chápáním. Např. vdovy jsou často v tradičních společnostech odsunuty na okraj; svobodní lidé v moderních městech se často scházejí v klubech, hospodách a barech, kde promiskuita (střídání partnerů) je normální. Alternativou pro lidi, kteří nežijí v manželství, je pohostinnost křesťanů, kterou mají prokazovat jeden druhému. Mají vytvořit takové prostředí, ve kterém tito lidé mohou zakusit radost a objevit své poslání, kde se cítí bratrsky a lidsky přijati.

102. Jsou lidé, kteří se chtějí oženit / provdat, ale kvůli okolnostem, které nezávisí na nich, nejsou schopni najít si manžela / manželku. Život naděje a očekávání neznamená, že se člověk uchýlí k prázdnému prožívání, k rezignaci. Právě naopak, ten, kdo žije v činorodé připravenosti pro Boží vůli, která se odhaluje v jeho osobních dějinách, přičemž si osvojuje Mariino fiat [9] [99], toho Bůh hojněji žehná. Jelikož každý je povolán dávat a přijímat lásku, protože křesťanská láska je orientovaná směrem k druhým, celibát nabývá společenský rozměr. Když milujeme jeden druhého čistě (mimo manželství), tehdy vzniká přátelství: "Ctnost čistoty se rozvíjí v přátelství ... Čistota se projevuje zejména v přátelství s bližním. Přátelství pěstované mezi osobami stejného nebo rozdílného pohlaví je velkým dobrem pro všechny. Vede k duchovnímu společenství. "[10] [100]

103. Lidé žijící v celibátu a panenství - a do určité míry analogicky i bezdětné páry - také oplývají jedinečnou svobodou a jsou lépe disponovaní pro některé druhy služeb, přátelství a společenství. Ti, kteří žijí v celibátu a bezdětní jsou relativně volnější pro nové ctnostné iniciativy v životě společenství, pro angažovanost, která vyžaduje flexibilitu, pro modlitbu a kontemplaci. Tito lidé, bezdětné manželské páry, ba i zdraví starší lidé (např. ti, kterým již odrostly děti), mají dar času, kterým rodiče obvykle nedisponují. Mohou se proto zabývat katechetickou činností a jinými službami ve farnosti, nebo i apoštolátem a svědectvím v rizikových situacích, což není možné pro rodiny s dětmi. Neženatí / Neprovdané nebo jinak bezdětní mají více času a možností pro kreativitu, pohostinnost a přátelství. Když svatý Pavel doporučuje panenství a celibát, myslí tím to, že tento stav má své výzvy, ale má také své výhody a svobody: "Ale pokud se oženíš, nezhřešíš. A pokud se panna vdá, nezhřeší. Ale takoví budou mít tělesné trápení a toho vás chci ušetřit ...

vztah, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Duchovní a společenská spřízněnost mezi panenstvím a manželstvím


104. Katechismus Katolické církve uvádí: "Všichni věřící v Krista jsou povoláni, aby vedli čistý život podle svého zvláštního životního stavu. Při křtu se křesťan zavázal, že bude žít svůj citový život v čistotě." [11] [101] Panenství a manželství jsou podobné ve vnitřním sebeodevzdání Pánovi. Lidé žijící v panenství a manželství zasvěcují své životy Boží smlouvě podle svých vlastních povolání. Existují praktické rozdíly v každém zvláštním individuálním povolání, ale vnitřní pohyb duše, obětování svého srdce, je v podstatě stejné. Zralému dospělému člověku, ať už žije v panenství nebo v manželství, jsou důvěrně blízké tytéž duchovní schopnosti.

105. V manželství, kdy se manželé a manželky navzájem dávají jeden druhému s láskou, která napodobuje Ježíše, jejich sebedarování jeden druhému je součástí Kristova díla, spojování se se stejným duchem Ježíšovo sebedarování Církvi. Když si snoubenci dávají své sliby v kostele při svatební liturgii, Kristus přijímá jejich manželskou lásku a činí ji součástí svého vlastního eucharistického daru sebe Církve a Otec, který se těší z obětování Syna, dává Ducha Svatého manželům, aby zpečetil jejich jednotu. [12] [102] Manželská plodnost je pak v první řadě darem a úkolem svátostného svazku. Právě proto svatý Jan Pavel II. nádherně řekl, že manželský svazek, který manželé dostali k potěšení a pro život, je "ustavičnou připomínkou toho, co se odehrálo na kříži. Jsou jeden pro druhého i pro děti svědky spásy, na níž je svátost dělá účastnými. "[13] [103]

106. Podobné úvahy platí i v případě celibátu a panenství. Kristova láska je úplná, protože se plně daruje, bezpodmínečně potvrzuje druhého: "Zač člověk vymění svou duši?" (Mt 16, 26). Kristova láska je vyjádřena v jeho touze dělit se s učedníky o celého sebe (Lk 22, 15), dávat jim sebe naplno proto, aby každého přivedl zpět k Otci, aby každý měl účast na Boží slávě. [14] [104] Manželská láska je zdůvodněním smlouvy, která usměrňuje plození (reprodukce); láska v celibátu je zdůvodněním smlouvy, která se zpřítomňuje v kontextu společenství.

....................... 107. Jelikož manželství a panenství jsou pro dospělé katolíky komplementárními povoláními, měli bychom vychovávat mladé lidi k tomu, aby viděli, že romantický partner není pro lidské štěstí tím podstatným. Pokud samotné manželství je ztvárňované Ježíšovou smlouvou s námi, a pokud tato smlouva dělá zároveň celibát reálnou alternativou, pak můžeme lépe pochopit mladé lidí, kteří nejsou ženatí / vdané. Není to natolik ve smyslu známosti nebo "randění", ale jako čas rozlišování a čas pěstování přátelství. Být schopným vytvořit pravé přátelství je základem jednak pro život v manželství, tak ve společenství lidí žijících v celibátu a panenství. Otázka povolání, které čelí dospívající a další mladí lidé, dnes potřebuje zapojení něčeho víc než jen romantických očekávání. Mladí lidé si potřebují osvojit určité vnitřní duchovní schopnosti bez ohledu na to, jaký bude jejich budoucí život.

108. Z tohoto důvodu by měly farnosti věnovat náležitou pozornost sociálnímu rozměru čistoty a panenství. Celibát přináší specifické výzvy a jak upozorňuje Katechismus Katolické církve, naučit se sexuálnímu sebeovládání zahrnuje i kulturní aspekt: jsme od sebe vzájemně závislí a naše kultura buď napomáhá nebo ztěžuje uplatňování čistoty. [15] [105] Mladí lidé si vytvářejí představu o svém budoucím životě na základě příkladů, které vidí a příběhů, které poslouchají.

109. Jelikož celibát a panenství je postaveno do opozice vůči současné kultuře, vytváří se zde riziko, že nebude ve farnosti plně pochopen. Svobodní lidé si zasluhují zvláštní pozornost a aktivní péči Církve, zejména duchovních pastýřů. [16] [106] Nejen duchovní pastýři, ale také rodiny a samotní svobodní lidé by měli podniknout konkrétní kroky pro to, aby "být svobodným" v katolickém prostředí neznamenalo přesně totéž jako být osamělým nebo izolovaným. Svobodní lidé potřebují přátelství, aby se mohli dělit o svá břemena i bolesti, stejně jako pochopení a příležitost ke službě. "Svobodným je třeba otevřít 'dveře rodin', 'domácích cirkví', i dveře velké rodiny, kterou je Církev". [17] [107]

110. Tato vize předpokládá, že každý musí zkoumat, jak přispívá k atmosféře a podstatě života ve farnosti. Pokud rodiče rozmlouvají dětem cestu kněžství, zasvěceného života nebo jiných povolání v celibátu a panenství, pak by si mělo zpytovat svědomí celé společenství. Autentický celibát má vždy rozhodně společenský charakter. Pokud se však díváme na celibát jen jako na samotu nebo odcizení, pak se něco zdeformovalo v praxi nebo ve struktuře života společenství. Osoby žijící v celibátu a panenství by měly vyvíjet iniciativy v tom směru, aby sloužily a byly angažované; rodiny by zase měly podnikat kroky k pohostinnosti, přijímat svobodné jako "tety" či "strýce" a zapojovat je do budování širšího domácího prostředí či mezinárodních společenství.

111. Bohatý společenský život napomáhá k tomu, že všechny druhy celibátu a panenství jsou pro svět mnohem přijatelnější, protože zpochybňuje kritiku celibátu a panenství, považovaného nevyhnutelně za osamělý. Prožívat tuto vizi, překonávat setrvačnost takových společenských předsudků, které izolují svobodné a přehlížejí možnosti celibátu - to vyžaduje kreativní angažování laiků a stejně i duchovenstva. Ježíš, který je naším Pánem, říká: "Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, pokud se budete navzájem milovat." (Jan 13, 35). Láska by měla viditelně oživovat život farnosti, v níž má každý své místo.

112. Celibát a panenství není něčím neplodným, a neznamená ani "single" ve smyslu izolovanosti nebo autonomie. V Církvi jsme všichni vzájemně závislí, stvořeni pro společenství, stvořeni k dávání a přijímání lásky. Tato vize lidského života vzbuzuje nevyčerpatelnou rozmanitost kreativních povolání. Celibát a panenství přináší jedinečné nároky na ty, kteří ho přijímají. Lidé žijící v celibátu však mají i jedinečné výsady a možnosti. Respektují sexuální, zda biologický potenciál manželství a jednají na základě stejné spirituality sebedarování. Lidé žijící v celibátu a manželské páry se navzájem potřebují k tomu, aby se vzájemně posilovali a rostli v "rodině rodin", která se nazývá Církev.

Bůh


Otázky k diskuzi

1.Co mají společného celibát / panenství a manželství?

2. Jakým zkouškám nebo potížím čelí lidé, kteří jsou neženatí / neprovdané, ve vašem společenství? Jak jim mohou pomoci přátelé, rodiny a farnost? Jaké jsou výhody celibátu? Jak mohou neženatí lidé / svobodní sloužit společenství?

3. Mají děti ve vaší farnosti možnost setkat se s širokou škálou zasvěcených - s kněžími, mnichy, řeholníky, mniškami nebo s jinými řeholními sestrami? Popřemýšlejte nad tím, jakým způsobem lze představit příklady života v panenství a celibátu ve vašem společenství. Už jste někdy povzbudili děti, které znáte, aby se stali kněžími nebo zasvěcenými osobami? Proč ano, proč ne?

4. Jaké dobré důvody vedou k tomu, aby si lidé vybrali buď manželství nebo život v celibátu / panenství? Které důvody k tomu nejsou příliš dobré? Jak by měl člověk rozlišovat své povolání?

příroda, www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Vysvětlivky

[1] Kompendium Katechismu Katolické církve, 321.

[2] Jan Pavel II .: Projev na Setkání s rodinami rodinami, které si adoptovali dítě, zorganizovaném Misionářkami lásky (5. září 2000).

[3] Srov. 1 Kor 7, 25-40.

[4] FRANTIŠEK, Projev na Setkání s mládeží z Umbrie ", Assisi, (4. října 2013).

[5] Katechismus Katolické církve, 2349. Srov. Ambrož, De vidu, 23. Citát upravený. Také viz výše bod 51 (Čtvrtá katecheze).

[6] Srov. Katechismus Katolické církve, 1646. Viz výše bod 58 (Čtvrtá katecheze).

[7] Katechismus Katolické církve, 2391. Viz výše bod 58 (Čtvrtá katecheze).

[8] Viz výše bod 60. (Čtvrtá katecheze).

[9] Porov. Lk 1, 38.

[10] Katechismus Katolické církve, 2347.

[11] Katechismus Katolické církve, 2348.

[12] Katechismus Katolické církve, 1624.

[13] JAN PAVEL II., Familiaris consortio 13.

[14] Porov. Jn 1, 14; 17, 24.

[15] Srov. Katechismus katolické církve, 2344.

[16] Srov. Katechismus Katolické církve, 1658.

[17] Katechismus Katolické církve, 1658.Převzato ze zastolom.sk, 18. srpna 2015, článek naleznete zde.

Bible, křesťan, ráno, Public Domain CCO, pixabay.com

Sdílet

Související články:
O. Dominik Chmielewski: „Bůh se tě zeptá takto: ‚Kde je mé dítě, které jsem ti dal'“? (16.01.2023)
Architekti nového člověka a nového světa vědí, že je třeba rodinu oslabit nebo zničit, říká bioetik (30.12.2022)
Potřebujeme nové otce (30.12.2022)
P. Peter IĽKO: Važme si všeho, co máme - kázání i o vztahu ke starým lidem (video) (17.02.2022)
Kniha, o které Vám mainstream neřekne: román Holky z nezisku (05.02.2022)
'Recept' exorcisty na ochranu vaší rodiny v duchovním boji proti satanovi (25.01.2022)
Diecézní pouť rodin do Doksan 2021 (31.08.2021)
Měli bychom nutit naše děti chodit do kostela? (24.07.2020)
Jak chránit rodinu od ďábla podle sv. Šarbela Makhloufa (24.07.2020)
Blog ke Dni matek: Jak jsem chtěla udělat díru do světa a mateřství mě zachránilo (07.05.2020)
Která máma je nejkrásnější ....? (04.02.2020)
Dobrá tchýně (27.01.2020)
Prosba o podporu projektu Návrat rodin domů (07.11.2019)
Národní pochod za život Bratislava 2019 - z pohledu Aloise Karpíška (08.10.2019)
Proč (a jak), přivést moje děti na adoraci? (28.09.2019)
Diecézní pouť rodin (29.08.2019)
Kardinál R. Sarah: „Rodiny, vaše poslání je nesmírně cenné! Čas žní je blízko.“ (11.06.2019)
Pomozte modlitbou!! Korunky Božího milosrdenství (25.03.2019)
Proč potřebujeme ústavní definici manželství (21.03.2019)
POMOZTE vymyslet motiv VLAJKY RODINY (12.03.2019)
Denní modlitba matek (08.03.2019)
Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku (18.02.2019)
Děti nebe (15.02.2019)
Rodina učí Bohu (05.01.2019)
Jak si uchránit Advent v rodině s malými dětmi pro Krista (01.12.2018)
List rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti na mši (11.11.2018)
Co říká čert, maminko? (07.10.2018)
Co dělat, když vaše dítě ztratí víru (06.10.2018)
Mámy na mši a jiní hrdinové (24.09.2018)
Chtěl bys trénovat takový tým? (03.09.2018)
Čtvrté přikázání v životě dospěláka (28.08.2018)
Nestydím se za víru nebo Když děti evangelizují (26.08.2018)
Jak vést děti k Bohu (18.07.2018)
Podpora manželství muže a ženy - petice (21.06.2018)
10 jednoduchých způsobů jak "odstavit" dítě od smartphonu nebo tabletu (04.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (8) Modlím se za tebe (24.05.2018)
Démon, který ničí rodiny (16.05.2018)
Rodina Kolískova: 6 bratří se rozhodlo pro duchovní dráhu (16.05.2018)
Co v sobě opravdu ukrývá rodina? (16.05.2018)
Den pro rodinu 2018 (15.05.2018)
Záleží nám na tom, aby naše děti neměly všechno (26.04.2018)
Plesová sezóna aneb jak nepředat víru (báseň) (21.01.2018)
Výzva k povinné školce a ohlédnutí za Dnem pro rodinu (21.09.2017)
Pedagog: Dvouleté dítě do školky nepatří, potřebuje milující matku a otce, který určuje pravidla (22.08.2017)
DEN PRO RODINU prosba o podporu (30.05.2017)
Kojit batolata v kostele – ano či ne? (24.10.2016)
VORP: Podporujeme iniciativu Máma táta a děti (11.10.2016)
12 kroků, jak pomoci dětem růst ve víře (02.09.2016)
Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu (12.08.2016)
Kardinál Burke řekl na setkání rodin: Nejsvětější svátost je vaše síla (28.06.2016)
Jak vychovávat děti ve víře, aby se za ni nestyděly (07.06.2016)
Richard Vašečka: Věřící děti (18.05.2016)
Páteční pouť rozvedených u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
První setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 16.3.2016 Brno (09.03.2016)
Když se s mámou rozejdete ... (24.02.2016)
Dar rodičovství (17.11.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: obětavé odříkání (10.11.2015)
VORP k povinné školce (27.10.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: bez společné modlitby to nejde (06.10.2015)
TV LUX: SYNODA - POSLÁNÍ RODINY DNES (21.09.2015)
Katecheze o rodinném životě X.- Vybrat si život (19.09.2015)
Katecheze o rodinném životě IX. - Matka, učitelka, rodina- charakter a úloha církve (11.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VIII.- Domov pro zraněné srdce (04.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VII.- Světlo v temném světě (03.09.2015)
Rodina je největší nepřítel globálního trhu (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě V.- Tvořit budoucnost (26.08.2015)
Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž (18.08.2015)
Katecheze o rodinném životě IV.- Dva se stávají jedním (10.08.2015)
Katecheze o rodinném životě III.- Význam lidské sexuality (05.08.2015)
Slovo pro chlapy - duchovní autorita rodiny (01.08.2015)
Katecheze o rodinném životě II.- Poslání lásky (30.07.2015)
Katecheze o rodinném životě I.- Stvořeni pro radost (28.07.2015)
Jak rodič může a má duchovně doprovázet své dítě - (10.07.2015)
Když jsou ženy na lovu (25.06.2015)
Tento Den otců… (20.06.2015)
Mons. Schneider: Rodina je největší obranou křesťanství proti ideologiím (16.06.2015)
Mateřství v Polsku může být IN, pomoci má reklama (12.06.2015)
PETICE: Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka (18.05.2015)
* Manželům se narodil třináctý syn v řadě
* Matka zachytává krásu mladosti v portrétech svých deseti dětí
(16.05.2015)
Zacházejme s našimi dětmi jako s Božími dětmi (15.05.2015)
3 základní kameny duchovního provázení dětí (08.05.2015)
Týden pro rodinu 2015 (08.05.2015)
Tři úřady muže. Část třetí: Otec jako Král (02.05.2015)
Začít včas (22.04.2015)
Tři úřady muže. Část druhá: otec jako kněz (17.03.2015)
Devítidenní pobožnost za rodiny (14.03.2015)
Textař skupiny Maroon 5 nahrál- "Píseň pro mého nenarozeného syna" (04.03.2015)
Dítě počaté ve zkumavce má cizí geny (04.03.2015)
Tři úřady muže. Část první: Otec jako prorok (28.02.2015)
Svědectví - Čekání na archanděla Gabriela: Jak se modlit, když člověk zápasí s neplodností. (28.02.2015)
Kurz pro rodiče dětí připravujících se na 1. svaté přijímání (27.02.2015)
Vedeme děti k morálce (22.02.2015)
Jak děti naučit prožívat mši svatou (20.02.2015)
30 způsobů jak může otec "ztrácet" čas se svými dětmi (14.02.2015)
Důkazy pro tradiční rodinu: Písmo svaté, sociální věda a kvalita života (09.02.2015)
3 Videa: NECENZUROVANÁ FAKTA:
1) o manželství, 2) o rodičovství, 3) o výchově dětí
(06.02.2015)
Psychiatr Max Kašparů: Děti nepotřebují pouze lásku, ale také příklad otce, matky a jejich vztahu (05.02.2015)
A KDE JE MAMA? - Odmítnutá reklama Aliance za rodinu (AZR) (02.02.2015)
Referendum: Česi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu, Informáce o referendu, a i. (01.02.2015)
Manželé Kohutiarovi: Uspávání byla dobrá investice, ne ztráta času (24.01.2015)
Referendum o rodině: V Bratislavě za Prahu: Slovensko před bitvou evropského významu. Špinavé metody proti obráncům rodiny. Výhrůžky zabitím dětí. (19.01.2015)
Rozvod a život v Církvi (06.01.2015)
Duchovní setkání pro rozvedené (05.01.2015)
Promluva jáhna Ladislava Kince ze svátku Svaté Rodiny (29.12.2014)
Chtěl bys trénovat takový tým? (15.12.2014)
Bývalý rabín: přirozená rodina je "nejkrásnější ideou v dějinách civilizace" (12.12.2014)
Měla jen pětiprocentní šanci, že se narodí živá. Její maminka to nevzdala. (30.11.2014)
Jak je důležitá mediální výchova v rodině (26.11.2014)
Kardinál Müller: Manželství je základem lidství, nikoli výtvorem kultury (26.11.2014)
Čtvrté přikázání v životě dospělého (25.11.2014)
Nabídka CRSP na prosinec 2014 (22.11.2014)
Přednáška - Richard Vašečka: Milovat a ctít: Výchova dětí. (21.11.2014)
Frustrovaná z domácnosti? Na nejlepší cestě ke svatosti! (10.11.2014)
Dušičkové rozhovory (04.11.2014)
Rodičové, naučte svoji dceru těchto pět věcí (27.10.2014)
Podpora třetího dítěte (25.10.2014)
Arcibiskup Jan Graubner se ohlíží za biskupskou synodou (23.10.2014)
Chci se mít jen tak, jako každý televizor (23.10.2014)
Odbourat muže a ženu (18.10.2014)
Nevlastní, a přece naše (17.10.2014)
Jak rodič může a má duchovně provázet své dítě (09.10.2014)
Poslankyně dr. Chalánková: Základní lidská práva rodičů a dětí jsou v zásadním ohrožení. (09.10.2014)
J. Graubner na synodě: Manželé musí žít s Bohem společně (08.10.2014)
Po rozvodu stále věrným manželem. Jak zvládnout tu samotu? (08.10.2014)
Jak by vypadal den s mými dětmi, kdyby byl ten poslední? (07.10.2014)
Vojtěch Kodet: Rodina jako dar a poslání (audio) (06.10.2014)
Nad konferencí, která prosazuje "velké rodiny", hosté ze západu žasli (26.09.2014)
Rodina v katolickém pojetí (26.09.2014)
Synod rodiny ve Vatikánu (25.09.2014)
Desatero rodiče: 10. Rozvíjej se jako rodič (24.09.2014)
Otcové mají chránit tajemství rodinné lásky (12.09.2014)
Prezident, ombudsmanka, ani Ústavní soud by neměli brzdit referendum
(+ další odkazy)
(03.09.2014)
Sedm důvodů, proč chci vychovávat moje děti v křesťanském duchu (02.09.2014)
Desatero rodiče: 9. Buďte s manželským partnerem vůči dětem jednotní! (27.08.2014)
Desatero rodiče: 8. Neupřednostňuj žádné ze svých dětí! (21.08.2014)
Může být práce ženy v domácnosti rovnocennou kariérou? (16.08.2014)
Desatero rodiče: 7. Vytvoř přitažlivou rodinnou atmosféru! (14.08.2014)
Papež František: Rodina je schopna odolat útokům manipulace světských mocností (12.08.2014)
Pochod pro rodinu 2014 (11.08.2014)
Desatero rodiče: 6. Buď pozitivní! (08.08.2014)
Desatero rodiče: 5. Stanov pravidla domácnosti a plánuj čas! (06.08.2014)
Desatero rodiče: 4. Buď důsledný! (28.07.2014)
Desatero rodiče: 3. Buď přítelem pro své děti! (16.07.2014)
Desatero rodiče: 2. Vyžaduj od seba to, co vyžaduješ od dětí! (09.07.2014)
Velké množství katolíků nepozná církevní učení o sexu, životě a rodině (08.07.2014)
Hrdí na rodinu: Žádní dva otcové nenahradí matku, ani dvě nebo tři matky nenahradí otce (07.07.2014)
Desatero rodiče, 1. část: Na prvním místě je tvůj manželský partner! (03.07.2014)
Nejčastější rodičovská chyba (29.06.2014)
Dovolená rodin s dětmi (23.06.2014)
Vatikánský státní sekretář: Přijímejte "děti, které vám Bůh chce dát" (21.06.2014)
Dan Drápal: Vydejme se opačným směrem (18.06.2014)
MŮJ OTEC ... (16.06.2014)
Papež František: řekněme ne kultuře pohodlí, která odmítá mít děti (12.06.2014)
Papež František: ďábel chce zničit rodinu (10.06.2014)
Petice: OSN ignoruje ochranu rodiny (05.06.2014)
Tradiční rodina s dvěma rodiči je nejbezpečnějším prostředním pro děti (27.05.2014)
Nejsem rodič č. 1, jsem matka!: Vzpoura Italů proti sekularismu a gender ideologii (22.05.2014)
Aliance za rodinu: Petici za referendum o ochraně rodiny podepsalo už více než 100.000 lidí (19.05.2014)
Svátek matek (07.05.2014)
Globální převaha: Většina národů považuje potraty a homosexualitu za nemorální (02.05.2014)
Biskupové Spojeného království doufají, že synoda o Rodině radikálně přehodnotí lidskou sexualitu (02.05.2014)
Homofobie - absurdní pojem (30.04.2014)
Nové stránky - Zastolom.sk chtějí být pro rodiny průvodcem na cestě víry (29.04.2014)
Popelčin zákon: Půjdou rodiče v Británii do vězení za to, že nemilují svoje děti? (26.04.2014)
Ruský zákonodárce navrhuje ústavní dodatek zakazující manželství homosexuálů (25.04.2014)
"Obyčejná" rodina. Mají 20 dětí a přijali by další (23.04.2014)
V italské škole změnili svátek Den otců na "Jarní festival", kvůli lesbickým párům (22.04.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na květen a červen 2014 (06.04.2014)
Důsledky absence otců v rodinách jsou zdrcující (22.03.2014)
Půst a rodina 10 - Půst v rodině (13.03.2014)
Důstojnost a povolání muže (27.02.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - únor, březen, duben 2014 (20.02.2014)
Vedeme své děti opravdu k Bohu? (09.02.2014)
SÍLA bratrské lásky ... (06.02.2014)
Svátek Svaté Rodiny (01.01.2014)
Prosba Centra naděje a pomoci o finanční dar (16.12.2013)
Proč se spolu modlit? (16.12.2013)
Chorvati zítra (tj. 1. 12.) hlasují za ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy (30.11.2013)
Tři druhy lásky (24.09.2013)
Podzimní nabídka kurzů CENAP (18.09.2013)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - září, říjen, listopad 2013 (05.09.2013)
Nabídka CRSP 2013 - práce se seniory (04.08.2013)
Praktikování náboženství upevňuje rodinu a formuje zdravou společnost (28.07.2013)
Jak žít v rodině medžugorská poselství ? (27.07.2013)
Mateřství jako součást identity? (23.07.2013)
Každý jednou bude takový .... (01.07.2013)
Nejde o nic méně než o RODINY, také o ty naše (14.06.2013)
Kardinál Bagnasco: Sňatky homosexuálů jsou ranou pro rodinu (12.06.2013)
K VĚCI: Společnosti se nerozpadají, pokud mají zdravé rodiny (10.06.2013)
Nabídka CRSP během prázdnin 2013 (26.05.2013)
Duchovní obnova pro rozvedené ve Volfířově (04.05.2013)
Nabídka CRSP 2013 (04.05.2013)
Příprava na příchod miminka 15. 5. 2013 (03.05.2013)
Film: Nic nás nerozdělí/ The impossible (25.03.2013)
Mezinárodní den volné neděle -3. březen 2013 (21.02.2013)
Programy Centra pro rodinu 2013 (30.01.2013)
Kardinál Piacenza: matka každého kněze dcerou svého syna (06.01.2013)
Rodinný život jako cesta ke svatosti (04.01.2013)
Svátek sv. Rodiny – báseň na motivy Sv. Jana od Kříže (29.12.2012)
Evropský projekt Trojlístek - pomoc rodinám (13.12.2012)
Slovensko: knoflík jako symbol modliteb za rodinu (19.11.2012)
Několik "rad" jak vychovat z dítěte zločince (16.11.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na listopad 2012 (14.11.2012)
Matka světice - Jana Beretta Molla (14.10.2012)
Muž a žena (13.10.2012)
Zakladatelka hnutí Modlitby matek navštíví Českou republiku (30.09.2012)
Dominik Duka: Děti jsou naše bohatství (20.09.2012)
Centrum naděje a pomoci Brno v září 2012 nabízí (06.09.2012)
Ubytování blízko Třeboně - Chatky na jihu (31.08.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na září 2012 (31.08.2012)
Francouzský episkopát hledí s obavami na plány uzákonit „alternativní“ rodinné modely (08.08.2012)
Ještě jeden článek o manželství....Vyslyšená modlitba (23.07.2012)
Motivační kurz pro ženy (01.07.2012)
Papež promluvil k rodinám o smyslu manželství (10.06.2012)
Manželství potřebuje podporu, ne destabilizaci (09.06.2012)
Český překlad dekretu - odpustky u příležitosti VII. světového setkání rodin v Miláně (30.05.2012)
V lombardské metropoli začíná VII. světové setkání rodin (29.05.2012)
EU: Tolik nemanželských dětí... (13.05.2012)
Pobyt pro rodiče s dětmi na Vyhlídce u Blanska (12.05.2012)
Kurz přirozeného plánování rodičovství a kurz o manželství (26.04.2012)
POZOR ZMĚNA! Další kurz PPR ve Znojmě bude v sobotu 5.5.2012 (20.04.2012)
USA: Matka pečující o děti nepracuje? (19.04.2012)
Potřebujeme neděli? K čemu je nám neděle? (18.04.2012)
Ne předmanželskému soužití (14.04.2012)
Rezoluce Evropského parlamentu napadá pojem rodiny (17.03.2012)
Krize manželství je krizí křesťanské sexuální etiky (12.03.2012)
Modelka spodního prádla Victoria Secret zanechala kariéru, slibuje ctít si manžela a Boha (08.03.2012)
Pozvání na VII. světové sektání rodin se Svatým Otcem (05.03.2012)
Hodně smutný příběh, ale je ze života (26.02.2012)
Maminky, do práce! (12.02.2012)
Na slovíčko (05.02.2012)
Prosíme o modlitbu (13.01.2012)
Štědrý večer (24.12.2011)
Vánoční poklad - dojemný příběh z převánočního supermarketu (23.12.2011)
Sbírka pro Centrum naděje a pomoci (19.12.2011)
Workshop: Ne/plodné období po porodu v Brně (05.12.2011)
Maják v mlze - Základní pravdy, které vždy platí (11.11.2011)
Ne/plodné období po porodu (11.11.2011)
Jednodenní setkání pro rodiny a manžele v Třebíči (09.11.2011)
Výstava "Těhotná? Těhotná! Těhotná..." (07.11.2011)
Listopadové akce Centra pro rodinu v Brně (29.10.2011)
Co říká Panna Maria zvláštním způsobem dnešní mládeži a jejím rodinám? (26.10.2011)
Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu (22.10.2011)
Prosba o pomoc pro Františka a Vítka (17.10.2011)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství v Brně (08.10.2011)
Umíme rozlišit dobro a zlo a rozeznat hrozbu? (07.10.2011)
Úcta k životu a gynekologie (21.09.2011)
Kurz Na začátku těhotenství (11.09.2011)
Seminář Kultura života, dnešní biomedicína a rodina (08.09.2011)
Setkání gynekologů ve znamení úcty k životu (29.08.2011)
Deklarace Moskevského demografického summitu: Rodina a budoucnost lidstva (22.08.2011)
Pohřeb matky šesti kněží a čtyř řeholních sester v Kerale (25.07.2011)
Potrat – a pak…? (13.07.2011)
Příprava na 1. svaté přijímání (12.07.2011)
Nebojte se těžkostí (10.07.2011)
Připojte se k celostátní iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče (29.06.2011)
Poděkování a prosba (27.06.2011)
Programová nabídka CRSP na červenec a srpen 2011 (20.06.2011)
Víkend rodin s malými dětmi (16.05.2011)
Dobro a zlo ze zkumavky - přednáška o umělém početí (05.05.2011)
Diecézní setkání pro rozvedené (24.03.2011)
Nový týden - nové výstavy STOP GENOCIDĚ (06.02.2011)
Slova "otec" a "matka" oficiáně zrušena!! (11.01.2011)
Je to opravdu nutné? - (k otvírací době obchodů) (06.01.2011)
Věrnost je prospěšná zdraví + Jaký smysl má manželská věrnost? (02.01.2011)
Politika EU ohledně rovnosti mužů a žen, její (ne)soulad s evangeliem (24.10.2010)
Prosíme o pomoc pro mladou maminku (20.10.2010)
Ze života - všem mámám (17.10.2010)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v tomto týdnu (21.09.2010)
Nabídka kurzů a akcí Centra pro rodinu na září (11.09.2010)
Nový web pro ženy zraněné potratem (01.09.2010)
Sedmá diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (23.08.2010)
Výstava Stop genocidě v Josefově (09.08.2010)
Výstavy stop genocidě na festivalech (22.07.2010)
Dokument Nejtěžší volba (14.07.2010)
Prosíme o pomoc při výstavách STOP GENOCIDĚ na festivalech! (12.07.2010)
7. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (09.07.2010)
Pouť ve Věžnici (24.06.2010)
Adorace za nenarozené v úterý (20.06.2010)
O dobrá manželství a spokojené rodiny je třeba se zasadit (20.06.2010)
Pochod pro rodinu (17.06.2010)
Výstavy stop genocidě (15.06.2010)
Výstava stop genocidě v Moravském Krumlově (08.06.2010)
V Rakousku slaví Týden pro život (04.06.2010)
Výstava stop genocidě (24.05.2010)
Nabídka kurzů z Centra pro rodinu a sociální péči (07.05.2010)
Petice za volnou neděli (03.05.2010)
Mezinárodní den rodin a modlitba rodin (01.05.2010)
Prosba o pomoc mladé rodině u Brna (25.04.2010)
Výstava Stop genocidě! (23.04.2010)
Podpořme protest proti návrhu zákona.... (24.03.2010)
Pochod pro život 2010 (23.03.2010)
Kam s rodinou na dovolenou? (20.03.2010)
Advent 2009 v Diecézním muzeu na Petrově (30.11.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (24.07.2009)
Poradna Aqua vitae - poradna pro ženy (18.07.2009)
Besedy v Centru pro rodinu (02.06.2009)
Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (02.06.2009)
Rodinná dovolená? (02.06.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (17.05.2009)
Besedy o výchově a vztazích (08.05.2009)
Family Point (04.05.2009)
Rozvod a život v církvi (07.04.2009)
Kurzy, besedy, pobyty (06.04.2009)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 31. 08. 2015 | 6254 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace