Zajímavé...

Katecheze o rodinném životě IV.- Dva se stávají jedním

vztah, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ Nejsme stvořeni k tomu, abychom byli sami. Lidské bytosti potřebují jeden druhého a navzájem se doplňují. Tuto touhu po přátelství a společenství naplňují tím, že vytvářejí pouta společného zájmu a lásky. Manželství je takovou jedinečnou a důvěrnou formou přátelství, které zve muže a ženu, aby se vzájemně milovali tak, jak Bůh miluje nás, což potvrdil svou smlouvou. Manželství je svátost. Manželská láska je plodná a dává se bez výhrad. Tato láska je obrazem Ježíšovy věrnosti Církvi.

Ctnosti, láska a dobro nám pomáhají naplňovat naše poslání


54. Úryvek z prvního listu Korinťanům je oblíbeným biblickým čtením při slavení křesťanského sňatku: "Láska je trpělivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypíná se, nevychloubá se, není nestoudná, není sobecká, nerozčiluje se, nemyslí na zlé, netěší se z nepravosti, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, ve všem doufá, všechno vydrží." (1 Kor 13, 4-7).

55. Jsou to krásná slova. Jelikož jsme byli stvořeni k Božímu obrazu, milovat tímto způsobem odpovídá naší pravé přirozenosti. Avšak milovat tímto způsobem není snadné. Vyžaduje si to pokoru a trpělivost . Jak nedávno napsal papež František, "víra není útočištěm pro lidi bez odvahy". [1] [48] Manželská láska se má budovat na něčem hlubším než jen na romantice. Romantika je nádherná, ale samotná romantika nestačí na starosti a výzvy, které nutně potkají každý manželský pár. Být tím, čím jsme - milovat tak, jak jsme byli stvořeni pro lásku - k tomu jsou potřeba určité ctnosti. Máme usilovat o tyto ctnosti a pěstovat je, abychom naplnili naše poslání.

56. Teologie těla svatého Jana Pavla II. hovoří o "vnitřní svobodě" a "sebeovládání", které manželé potřebují k tomu, aby byli jeden pro druhého skutečným darem. [2] [49] Člověk, který má příliš velké romantické očekávání a kterému chybí vnitřní svoboda a schopnost sebedarování, se nebude umět přizpůsobovat. K tomu, aby manželé prožívali svátostný charakter manželství a následovali cestu smlouvy, musí být schopni překonávat hněv, zříkat se svých nároků a vykročit směrem k velkodušnosti. Bez této vnitřní svobody a síly nutně vzniknou vážné problémy, protože život často přináší manželům situace, které vůbec nejsou romantické.

57. Žádné manželství, které je založeno pouze na sexuální přitažlivosti, nevydrží. Takoví partneři se soustřeďují hlavně na vlastnění druhého a chybí jim vnitřní schopnost ustoupit a vytvořit prostor pro sebekritiku, smíření a růst. Manželský slib milovat vytrvale jako Bůh, pomáhá vytvářet a chránit tento životní prostor. Svátostný závazek uskutečňovat dílo lásky, a to i tehdy, když je těžké milovat toho druhého, je podstatnou součástí Boží smlouvy.

snubní prstýnky, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Pravá láska vytváří závazek


58. Nic dočasného nemůže uspokojit naše touhy. Skutečná manželská jednota je založena na Boží smlouvě, smlouvě, která zahrnuje i erotickou touhu, ale která ještě zásadněji spojuje muže a ženu ve zdraví i v nemoci, v bohatství i v chudobě. Křesťanské manželství není romantickým pokusem nebo podmíněnou úmluvou "do nového rozhodnutí". [3] [50] Tzv. manželství na zkoušku - pokus žít intimně, ale jen v hypotetickém manželství, s cílem otestovat si vztah a setrvávat v něm, dokud nepomine romantika - si samo v sobě protiřečí. [4] [51] Papež František se k tomu nedávno při svém veřejném vystoupení vyjádřil takto:

",Víte, že manželství je na celý život?' ,Jé, ale my se velmi milujeme, ale ... zůstaneme spolu, pokud bude trvat naše láska. Když se vytratí, každý si půjde svou cestou.' To je egoismus: když nic necítím, seknu s manželstvím a zapomenu na to, že je to ,jedno tělo', které nelze rozdělit. Oddat se představuje riziko, je to riskantní! To, co nás ohrožuje, je egoismus, protože v každém z nás se ukrývá rozpolcená osobnost. Jedna nám říká: ,Jsem svobodný a jde mi o tohle ...' Druhá nám zase říká: ,Já, mně, se mnou, pro mě ...' Egoismus, který se pokaždé točí kolem sebe a neumí se otevřít ostatním."[5] [52]

V postmoderním světě, ve kterém je důvěra vzácná, se manželství zdá být smělým počinem. Bojíme se, že budeme připoutáni k někomu nevhodnému. V globalizovaném světě, ve kterém jsou naše ekonomické obavy často odůvodněné, si můžeme myslet, že nejprve musí být zodpovězeny a vyřešeny všechny životní výzvy a otázky ohledně finančního a ekonomického zabezpečení a až potom můžeme milovat tak, jak miloval Ježíš.

59. Jako odpověď na celou řadu možných obav a strachů nám Církev předkládá Ježíše, svátosti a vzájemnou přátelskou pomoc jejich členů. Církev si je vědoma, že tváří v tvář všem těmto výzvám je křesťanský způsob lásky možný a zjevuje naše pravé "já". Církev učí, že manželství je svátost. Tím dává svým synům a dcerám záruku, že ve svazku a v prožívání katolického manželství působí milost skutečně, přítomně a účinně. Jako odpověď na naše strachy a úzkosti Církev trvá na tom, že manželský slib k obrazu smlouvy není něčím hypotetickým pro domnělé světce, kteří jsou dokonalí, ale skutečným a možným závazkem pro obyčejné hříšníky, kteří jsou na cestě. Jak řekl papež František: "Svátost manželství ... se uskutečňuje v jednoduchosti a také v křehkosti lidských podmínek. Víme dobře, s kolika obtížemi a zkouškami se setkává život manželského páru ... Důležité je udržovat živé spojení s Bohem, které je základem manželského svazku". [6] [53]

60. Milovat křesťanským způsobem neznamená si říci, že o takovou lásku budeme usilovat až tehdy, když vyřešíme všechny praktické otázky společného života. Spíše jde o to, že k vhodnému řešení praktických otázek života dospějeme jen tehdy, když se budeme milovat tímto způsobem. Milovat tímto způsobem - to není nějaký nedosažitelný ideál.

Znamená to rozhodovat se pro tuto lásku v našem každodenním životě, tady a teď, uprostřed každodenních těžkostí. Jak řekl papež František při jisté příležitosti:

"Manželství je i každodenní prací, a mohl bych říct prací tvořivou, tak jako řemeslo zlatníka, protože úkolem manžela je udělat manželku více ženou a úkolem manželky udělat manžela víc mužem. Růst i v lidskosti jako muž a jako žena. Toto se děje mezi vámi. Toto se nazývá vzájemný růst. Nepřichází to však ze vzduchu! Pán tomu žehná, ale přichází to přes vaše ruce, přes vaše postoje, přes způsob, jak žijete, jak se máte rádi. Pomáhejte si růst! Vždy dbejte o růst toho druhého." [7] [54]

Papež František poukazuje na to, že mnozí lidé se obávají takové výzvy a že mnozí se vyhýbají manželství proto, že jsou skeptičtí, nebo mají strach:

"Dnes se mnoho lidí bojí dělat definitivní rozhodnutí , která by platila na celý život, protože se jim to zdá nemožné [...] A tato mentalita přivádí mnohé, kteří se připravují na manželství, ke konstatování: ,Budeme spolu, pokud nám vydrží láska'. Ale co rozumíme pod láskou? Jen nějaký cit, psychofyzický stav? Jistě, pokud je to tak, pak není možné budovat na něčem pevném. Ale když je láska vztah, pak je to skutečnost, která roste, a dá se obrazně říci, že se buduje jako dům. A dům budujeme společně, ne každý po svém! [...] Nechcete ho snad postavit na písku citů, které přicházejí a odcházejí, ale na skále pravé lásky, lásky, která přichází od Boha. [...] Nesmíme se nechat přemoci, kulturou provizornosti'! [...] Tento strach ze slova ,navždy' se dá léčit tím, že se budeme den co den spoléhat na Pána Ježíše, aby se tak náš život stal - krok za krokem - každodenní duchovní cestou společného růstu."[8] [55]

svatební pár, lavička, květiny, Public Domain CCO, pixabay.com


Dobré manželství je založeno na ctnostech,
zvláště na odpouštění a čistotě


61. Manželé, kteří chtějí budovat své manželství na skále, budou usilovat o určité ctnosti. Katechismus katolické církve říká, že skrze svátost manželství Kristus přebývá s křesťanskými manželi a dává jim sílu vzít na sebe svůj kříž a "znovu povstat po svých pádech, navzájem si odpouštět, vzájemně si nést břemena". [9] [56] Papež František v této souvislosti řekl, že společný život je "uměním, ... které se dá shrnout do slov: prosím, děkuji a promiň" . [10] [57] Naučit se říci tato slova může být obtížné. Nicméně manželství se může stát velmi bolestným, velmi tvrdým, když tato jednoduchá slova chybí.

62. Všechny základní ctnosti (rozvážnost, mírnost, spravedlnost, mravní síla) a teologální ctnosti (víra, naděje a láska) jsou nezbytné a velmi důležité k tomu, aby manželství prospívalo. Zvláště čistota je semínkem, ze kterého vyrůstá pevné manželství. K tomu, abychom si připravili naše srdce na manželství, je třeba se cvičit ve vnitřní svobodě a naučit se chápat naši sexualitu v kontextu společenství a svatosti každé osoby. Čistota formuje dobré návyky sebezapírání a sebeovládání, které jsou předpokladem k milosrdnému chování vůči jiným. Fantazírování o manželství a nečisté srdce vytvářejí chabý začátek dlouhodobé cesty milosrdenství a odpouštění.

63. Skutečná manželská jednota závisí na milosrdenství , schopnosti, kterou se učíme od Ježíše a kterou vidíme v Boží smlouvě. V liturgii se modlíme "Pane, smiluj se". Ježíš nám dává svou milosrdnou lásku, abychom byli milosrdní.

64. Milosrdenství roste, když milujeme tak, jak nám ukázal Kristus. Tato "milost křesťanského manželství je ovocem Kristova kříže, který je zdrojem celého křesťanského života". [11] [58] Katolíci věří, že sám "Kristus působí" v každé ze sedmi svátostí a Duch svatý je v nich ohněm, který přeměňuje na Boží život vše, čeho se dotkne. [12] [59] Ve svátosti manželství se Boží smlouva stává viditelnou a milost smlouvy se naznačuje a uděluje. [13] [60] Ve svátosti manželství vstupuje Boží smlouva do našich domovů a stává se základem našich rodin.

65. Křesťanské manželství je Vzájemné odevzdání se. Dnešní společnost však ve velké míře nabízí jako alternativu jiné modely manželství. Pokud chápeme "manželství" jen ve smyslu erotických zážitků nebo ve smyslu právního vztahu, ve kterém si partneři chrání vlastní autonomii, tak zaséváme nespokojenost a konflikt. Eros bude ubývat a neuspokojená práva nevytvoří úrodnou půdu pro milosrdenství.

66. Během staletí se lidské osoby braly z nejrůznějších důvodů, některé z nich byly ušlechtilé, jiné zase pragmatické. Ve svátostném manželství nám Církev nabízí zázemí, milost a každodenní lekci o přirozenosti Boží lásky. Manželský slib před tváří Církve trvale potvrzuje přirozenost manželského svazku muže a ženy a zároveň zasazuje manželství do vztahu k jiných svátostem, zvláště ke svátosti smíření a Eucharistii. Tato svátostná ekonomie (spásy) zakládá manželský život na smíření a věrnosti, a tím posiluje a ochraňuje skutečnou jednotu muže a ženy. Lidem postmoderní doby, kteří nemají jistotu čemu a komu lze věřit, se toto dobrodružství zdá být riskantní. Církev je matkou, která zná lidské srdce lépe než známe sami sebe; zároveň ví, kdo je Ježíš, že On je Pánem, že je důvěryhodný a že jeho cesta lásky je ostatně jedinou cestou.

67. Ježíš vytváří pro nás novou možnost - vizi manželství založeného na jeho smlouvě s Církví, manželství založeném na trvalé věrnosti, čistotě a milosrdenství. Takové svátostné manželství zahrnuje celý křesťanský život, ve kterém praktikujeme ctnosti lásky, vnitřní svobody, věrnosti, milosrdenství a odpuštění. Je to celoživotní program, který budujeme na návyku pravidelné modlitby, přijímání svátostí a je v souladu s Boží smlouvou. Pán ví, že v žádném manželství se nežijí všechny ctnosti najednou, ale ve svém milosrdenství nám dává svátosti smíření a Eucharistie, abychom mohli růst v naší schopnosti milovat tak, jako miloval Ježíš. Vést svůj život tímto způsobem vyžaduje oběť, ale nakonec platí, že je to život nádherný. Ježíš je cestou pravdy a radosti.

Pán Ježíš,zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Otázky k diskuzi:

1. Co znamená katolická spiritualita manželství? Co mají dělat rodiny, aby slavily a ochraňovaly křesťanské manželství?

2. Pokud je manželství svátostí, co z toho vyplývá pro čas zásnub? Jaké vlastnosti by měl /a mít budoucí nevěsta / ženich?

3. Jak souvisí svátosti smíření a Eucharistie se svátostí manželství?

4. V modlitbě Páně říkáme "odpusť nám naše viny, tak jako my odpouštíme našim viníkům". Myslíš, že je lehké nebo těžké to uskutečňovat? Jak odpuštění umožňuje a napomáhá vztahům?

Vysvětlivky:

[1] FRANTIŠEK, encyklika Lumen fidei, 53.

[2] JAN PAVEL II., Katecheze o lidské lásce podle Božího plánu - Teologie těla, 16. ledna 1980.

[3] Katechismus katolické církve, 1646.

[4] Srov. Katechismus katolické církve, 2391.

[5] FRANTIŠEK, Projev na Setkání s mládeží z Umbrie ", Assisi, 4. října 2013.

[6] FRANTIŠEK, generální audience, Manželství - jádro Božího plánu lásky pro lidstvo ", 2. dubna 2014.

[7] FRANTIŠEK: Projev k snoubencům, kteří se připravují na manželství, Vatikán, 14. února 2014.

[8] FRANTIŠEK: Projev k snoubencům, kteří se připravují na manželství, Vatikán, 14. února 2014.

[9] Katechismus katolické církve, 1642.

[10] FRANTIŠEK: Projev k snoubencům, kteří se připravují na manželství, Vatikán, 14. února 2014.

[11] Katechismus katolické církve, 1615.

[12] Srov. Katechismus katolické církve, 1127.

[13] Katechismus katolické církve, 1617.


Převzato ze zastolom.sk, 4. srpna 2015, článek naleznete zde.

příroda, www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ

Sdílet

Související články:
O. Dominik Chmielewski: „Bůh se tě zeptá takto: ‚Kde je mé dítě, které jsem ti dal'“? (16.01.2023)
Architekti nového člověka a nového světa vědí, že je třeba rodinu oslabit nebo zničit, říká bioetik (30.12.2022)
Potřebujeme nové otce (30.12.2022)
P. Peter IĽKO: Važme si všeho, co máme - kázání i o vztahu ke starým lidem (video) (17.02.2022)
Kniha, o které Vám mainstream neřekne: román Holky z nezisku (05.02.2022)
'Recept' exorcisty na ochranu vaší rodiny v duchovním boji proti satanovi (25.01.2022)
Diecézní pouť rodin do Doksan 2021 (31.08.2021)
Měli bychom nutit naše děti chodit do kostela? (24.07.2020)
Jak chránit rodinu od ďábla podle sv. Šarbela Makhloufa (24.07.2020)
Blog ke Dni matek: Jak jsem chtěla udělat díru do světa a mateřství mě zachránilo (07.05.2020)
Která máma je nejkrásnější ....? (04.02.2020)
Dobrá tchýně (27.01.2020)
Prosba o podporu projektu Návrat rodin domů (07.11.2019)
Národní pochod za život Bratislava 2019 - z pohledu Aloise Karpíška (08.10.2019)
Proč (a jak), přivést moje děti na adoraci? (28.09.2019)
Diecézní pouť rodin (29.08.2019)
Kardinál R. Sarah: „Rodiny, vaše poslání je nesmírně cenné! Čas žní je blízko.“ (11.06.2019)
Pomozte modlitbou!! Korunky Božího milosrdenství (25.03.2019)
Proč potřebujeme ústavní definici manželství (21.03.2019)
POMOZTE vymyslet motiv VLAJKY RODINY (12.03.2019)
Denní modlitba matek (08.03.2019)
Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku (18.02.2019)
Děti nebe (15.02.2019)
Rodina učí Bohu (05.01.2019)
Jak si uchránit Advent v rodině s malými dětmi pro Krista (01.12.2018)
List rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti na mši (11.11.2018)
Co říká čert, maminko? (07.10.2018)
Co dělat, když vaše dítě ztratí víru (06.10.2018)
Mámy na mši a jiní hrdinové (24.09.2018)
Chtěl bys trénovat takový tým? (03.09.2018)
Čtvrté přikázání v životě dospěláka (28.08.2018)
Nestydím se za víru nebo Když děti evangelizují (26.08.2018)
Jak vést děti k Bohu (18.07.2018)
Podpora manželství muže a ženy - petice (21.06.2018)
10 jednoduchých způsobů jak "odstavit" dítě od smartphonu nebo tabletu (04.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (8) Modlím se za tebe (24.05.2018)
Démon, který ničí rodiny (16.05.2018)
Rodina Kolískova: 6 bratří se rozhodlo pro duchovní dráhu (16.05.2018)
Co v sobě opravdu ukrývá rodina? (16.05.2018)
Den pro rodinu 2018 (15.05.2018)
Záleží nám na tom, aby naše děti neměly všechno (26.04.2018)
Plesová sezóna aneb jak nepředat víru (báseň) (21.01.2018)
Výzva k povinné školce a ohlédnutí za Dnem pro rodinu (21.09.2017)
Pedagog: Dvouleté dítě do školky nepatří, potřebuje milující matku a otce, který určuje pravidla (22.08.2017)
DEN PRO RODINU prosba o podporu (30.05.2017)
Kojit batolata v kostele – ano či ne? (24.10.2016)
VORP: Podporujeme iniciativu Máma táta a děti (11.10.2016)
12 kroků, jak pomoci dětem růst ve víře (02.09.2016)
Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu (12.08.2016)
Kardinál Burke řekl na setkání rodin: Nejsvětější svátost je vaše síla (28.06.2016)
Jak vychovávat děti ve víře, aby se za ni nestyděly (07.06.2016)
Richard Vašečka: Věřící děti (18.05.2016)
Páteční pouť rozvedených u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
První setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 16.3.2016 Brno (09.03.2016)
Když se s mámou rozejdete ... (24.02.2016)
Dar rodičovství (17.11.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: obětavé odříkání (10.11.2015)
VORP k povinné školce (27.10.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: bez společné modlitby to nejde (06.10.2015)
TV LUX: SYNODA - POSLÁNÍ RODINY DNES (21.09.2015)
Katecheze o rodinném životě X.- Vybrat si život (19.09.2015)
Katecheze o rodinném životě IX. - Matka, učitelka, rodina- charakter a úloha církve (11.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VIII.- Domov pro zraněné srdce (04.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VII.- Světlo v temném světě (03.09.2015)
Rodina je největší nepřítel globálního trhu (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě VI.- Každá láska přináší ovoce (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě V.- Tvořit budoucnost (26.08.2015)
Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž (18.08.2015)
Katecheze o rodinném životě III.- Význam lidské sexuality (05.08.2015)
Slovo pro chlapy - duchovní autorita rodiny (01.08.2015)
Katecheze o rodinném životě II.- Poslání lásky (30.07.2015)
Katecheze o rodinném životě I.- Stvořeni pro radost (28.07.2015)
Jak rodič může a má duchovně doprovázet své dítě - (10.07.2015)
Když jsou ženy na lovu (25.06.2015)
Tento Den otců… (20.06.2015)
Mons. Schneider: Rodina je největší obranou křesťanství proti ideologiím (16.06.2015)
Mateřství v Polsku může být IN, pomoci má reklama (12.06.2015)
PETICE: Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka (18.05.2015)
* Manželům se narodil třináctý syn v řadě
* Matka zachytává krásu mladosti v portrétech svých deseti dětí
(16.05.2015)
Zacházejme s našimi dětmi jako s Božími dětmi (15.05.2015)
3 základní kameny duchovního provázení dětí (08.05.2015)
Týden pro rodinu 2015 (08.05.2015)
Tři úřady muže. Část třetí: Otec jako Král (02.05.2015)
Začít včas (22.04.2015)
Tři úřady muže. Část druhá: otec jako kněz (17.03.2015)
Devítidenní pobožnost za rodiny (14.03.2015)
Textař skupiny Maroon 5 nahrál- "Píseň pro mého nenarozeného syna" (04.03.2015)
Dítě počaté ve zkumavce má cizí geny (04.03.2015)
Tři úřady muže. Část první: Otec jako prorok (28.02.2015)
Svědectví - Čekání na archanděla Gabriela: Jak se modlit, když člověk zápasí s neplodností. (28.02.2015)
Kurz pro rodiče dětí připravujících se na 1. svaté přijímání (27.02.2015)
Vedeme děti k morálce (22.02.2015)
Jak děti naučit prožívat mši svatou (20.02.2015)
30 způsobů jak může otec "ztrácet" čas se svými dětmi (14.02.2015)
Důkazy pro tradiční rodinu: Písmo svaté, sociální věda a kvalita života (09.02.2015)
3 Videa: NECENZUROVANÁ FAKTA:
1) o manželství, 2) o rodičovství, 3) o výchově dětí
(06.02.2015)
Psychiatr Max Kašparů: Děti nepotřebují pouze lásku, ale také příklad otce, matky a jejich vztahu (05.02.2015)
A KDE JE MAMA? - Odmítnutá reklama Aliance za rodinu (AZR) (02.02.2015)
Referendum: Česi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu, Informáce o referendu, a i. (01.02.2015)
Manželé Kohutiarovi: Uspávání byla dobrá investice, ne ztráta času (24.01.2015)
Referendum o rodině: V Bratislavě za Prahu: Slovensko před bitvou evropského významu. Špinavé metody proti obráncům rodiny. Výhrůžky zabitím dětí. (19.01.2015)
Rozvod a život v Církvi (06.01.2015)
Duchovní setkání pro rozvedené (05.01.2015)
Promluva jáhna Ladislava Kince ze svátku Svaté Rodiny (29.12.2014)
Chtěl bys trénovat takový tým? (15.12.2014)
Bývalý rabín: přirozená rodina je "nejkrásnější ideou v dějinách civilizace" (12.12.2014)
Měla jen pětiprocentní šanci, že se narodí živá. Její maminka to nevzdala. (30.11.2014)
Jak je důležitá mediální výchova v rodině (26.11.2014)
Kardinál Müller: Manželství je základem lidství, nikoli výtvorem kultury (26.11.2014)
Čtvrté přikázání v životě dospělého (25.11.2014)
Nabídka CRSP na prosinec 2014 (22.11.2014)
Přednáška - Richard Vašečka: Milovat a ctít: Výchova dětí. (21.11.2014)
Frustrovaná z domácnosti? Na nejlepší cestě ke svatosti! (10.11.2014)
Dušičkové rozhovory (04.11.2014)
Rodičové, naučte svoji dceru těchto pět věcí (27.10.2014)
Podpora třetího dítěte (25.10.2014)
Arcibiskup Jan Graubner se ohlíží za biskupskou synodou (23.10.2014)
Chci se mít jen tak, jako každý televizor (23.10.2014)
Odbourat muže a ženu (18.10.2014)
Nevlastní, a přece naše (17.10.2014)
Jak rodič může a má duchovně provázet své dítě (09.10.2014)
Poslankyně dr. Chalánková: Základní lidská práva rodičů a dětí jsou v zásadním ohrožení. (09.10.2014)
J. Graubner na synodě: Manželé musí žít s Bohem společně (08.10.2014)
Po rozvodu stále věrným manželem. Jak zvládnout tu samotu? (08.10.2014)
Jak by vypadal den s mými dětmi, kdyby byl ten poslední? (07.10.2014)
Vojtěch Kodet: Rodina jako dar a poslání (audio) (06.10.2014)
Nad konferencí, která prosazuje "velké rodiny", hosté ze západu žasli (26.09.2014)
Rodina v katolickém pojetí (26.09.2014)
Synod rodiny ve Vatikánu (25.09.2014)
Desatero rodiče: 10. Rozvíjej se jako rodič (24.09.2014)
Otcové mají chránit tajemství rodinné lásky (12.09.2014)
Prezident, ombudsmanka, ani Ústavní soud by neměli brzdit referendum
(+ další odkazy)
(03.09.2014)
Sedm důvodů, proč chci vychovávat moje děti v křesťanském duchu (02.09.2014)
Desatero rodiče: 9. Buďte s manželským partnerem vůči dětem jednotní! (27.08.2014)
Desatero rodiče: 8. Neupřednostňuj žádné ze svých dětí! (21.08.2014)
Může být práce ženy v domácnosti rovnocennou kariérou? (16.08.2014)
Desatero rodiče: 7. Vytvoř přitažlivou rodinnou atmosféru! (14.08.2014)
Papež František: Rodina je schopna odolat útokům manipulace světských mocností (12.08.2014)
Pochod pro rodinu 2014 (11.08.2014)
Desatero rodiče: 6. Buď pozitivní! (08.08.2014)
Desatero rodiče: 5. Stanov pravidla domácnosti a plánuj čas! (06.08.2014)
Desatero rodiče: 4. Buď důsledný! (28.07.2014)
Desatero rodiče: 3. Buď přítelem pro své děti! (16.07.2014)
Desatero rodiče: 2. Vyžaduj od seba to, co vyžaduješ od dětí! (09.07.2014)
Velké množství katolíků nepozná církevní učení o sexu, životě a rodině (08.07.2014)
Hrdí na rodinu: Žádní dva otcové nenahradí matku, ani dvě nebo tři matky nenahradí otce (07.07.2014)
Desatero rodiče, 1. část: Na prvním místě je tvůj manželský partner! (03.07.2014)
Nejčastější rodičovská chyba (29.06.2014)
Dovolená rodin s dětmi (23.06.2014)
Vatikánský státní sekretář: Přijímejte "děti, které vám Bůh chce dát" (21.06.2014)
Dan Drápal: Vydejme se opačným směrem (18.06.2014)
MŮJ OTEC ... (16.06.2014)
Papež František: řekněme ne kultuře pohodlí, která odmítá mít děti (12.06.2014)
Papež František: ďábel chce zničit rodinu (10.06.2014)
Petice: OSN ignoruje ochranu rodiny (05.06.2014)
Tradiční rodina s dvěma rodiči je nejbezpečnějším prostředním pro děti (27.05.2014)
Nejsem rodič č. 1, jsem matka!: Vzpoura Italů proti sekularismu a gender ideologii (22.05.2014)
Aliance za rodinu: Petici za referendum o ochraně rodiny podepsalo už více než 100.000 lidí (19.05.2014)
Svátek matek (07.05.2014)
Globální převaha: Většina národů považuje potraty a homosexualitu za nemorální (02.05.2014)
Biskupové Spojeného království doufají, že synoda o Rodině radikálně přehodnotí lidskou sexualitu (02.05.2014)
Homofobie - absurdní pojem (30.04.2014)
Nové stránky - Zastolom.sk chtějí být pro rodiny průvodcem na cestě víry (29.04.2014)
Popelčin zákon: Půjdou rodiče v Británii do vězení za to, že nemilují svoje děti? (26.04.2014)
Ruský zákonodárce navrhuje ústavní dodatek zakazující manželství homosexuálů (25.04.2014)
"Obyčejná" rodina. Mají 20 dětí a přijali by další (23.04.2014)
V italské škole změnili svátek Den otců na "Jarní festival", kvůli lesbickým párům (22.04.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na květen a červen 2014 (06.04.2014)
Důsledky absence otců v rodinách jsou zdrcující (22.03.2014)
Půst a rodina 10 - Půst v rodině (13.03.2014)
Důstojnost a povolání muže (27.02.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - únor, březen, duben 2014 (20.02.2014)
Vedeme své děti opravdu k Bohu? (09.02.2014)
SÍLA bratrské lásky ... (06.02.2014)
Svátek Svaté Rodiny (01.01.2014)
Prosba Centra naděje a pomoci o finanční dar (16.12.2013)
Proč se spolu modlit? (16.12.2013)
Chorvati zítra (tj. 1. 12.) hlasují za ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy (30.11.2013)
Tři druhy lásky (24.09.2013)
Podzimní nabídka kurzů CENAP (18.09.2013)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - září, říjen, listopad 2013 (05.09.2013)
Nabídka CRSP 2013 - práce se seniory (04.08.2013)
Praktikování náboženství upevňuje rodinu a formuje zdravou společnost (28.07.2013)
Jak žít v rodině medžugorská poselství ? (27.07.2013)
Mateřství jako součást identity? (23.07.2013)
Každý jednou bude takový .... (01.07.2013)
Nejde o nic méně než o RODINY, také o ty naše (14.06.2013)
Kardinál Bagnasco: Sňatky homosexuálů jsou ranou pro rodinu (12.06.2013)
K VĚCI: Společnosti se nerozpadají, pokud mají zdravé rodiny (10.06.2013)
Nabídka CRSP během prázdnin 2013 (26.05.2013)
Duchovní obnova pro rozvedené ve Volfířově (04.05.2013)
Nabídka CRSP 2013 (04.05.2013)
Příprava na příchod miminka 15. 5. 2013 (03.05.2013)
Film: Nic nás nerozdělí/ The impossible (25.03.2013)
Mezinárodní den volné neděle -3. březen 2013 (21.02.2013)
Programy Centra pro rodinu 2013 (30.01.2013)
Kardinál Piacenza: matka každého kněze dcerou svého syna (06.01.2013)
Rodinný život jako cesta ke svatosti (04.01.2013)
Svátek sv. Rodiny – báseň na motivy Sv. Jana od Kříže (29.12.2012)
Evropský projekt Trojlístek - pomoc rodinám (13.12.2012)
Slovensko: knoflík jako symbol modliteb za rodinu (19.11.2012)
Několik "rad" jak vychovat z dítěte zločince (16.11.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na listopad 2012 (14.11.2012)
Matka světice - Jana Beretta Molla (14.10.2012)
Muž a žena (13.10.2012)
Zakladatelka hnutí Modlitby matek navštíví Českou republiku (30.09.2012)
Dominik Duka: Děti jsou naše bohatství (20.09.2012)
Centrum naděje a pomoci Brno v září 2012 nabízí (06.09.2012)
Ubytování blízko Třeboně - Chatky na jihu (31.08.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na září 2012 (31.08.2012)
Francouzský episkopát hledí s obavami na plány uzákonit „alternativní“ rodinné modely (08.08.2012)
Ještě jeden článek o manželství....Vyslyšená modlitba (23.07.2012)
Motivační kurz pro ženy (01.07.2012)
Papež promluvil k rodinám o smyslu manželství (10.06.2012)
Manželství potřebuje podporu, ne destabilizaci (09.06.2012)
Český překlad dekretu - odpustky u příležitosti VII. světového setkání rodin v Miláně (30.05.2012)
V lombardské metropoli začíná VII. světové setkání rodin (29.05.2012)
EU: Tolik nemanželských dětí... (13.05.2012)
Pobyt pro rodiče s dětmi na Vyhlídce u Blanska (12.05.2012)
Kurz přirozeného plánování rodičovství a kurz o manželství (26.04.2012)
POZOR ZMĚNA! Další kurz PPR ve Znojmě bude v sobotu 5.5.2012 (20.04.2012)
USA: Matka pečující o děti nepracuje? (19.04.2012)
Potřebujeme neděli? K čemu je nám neděle? (18.04.2012)
Ne předmanželskému soužití (14.04.2012)
Rezoluce Evropského parlamentu napadá pojem rodiny (17.03.2012)
Krize manželství je krizí křesťanské sexuální etiky (12.03.2012)
Modelka spodního prádla Victoria Secret zanechala kariéru, slibuje ctít si manžela a Boha (08.03.2012)
Pozvání na VII. světové sektání rodin se Svatým Otcem (05.03.2012)
Hodně smutný příběh, ale je ze života (26.02.2012)
Maminky, do práce! (12.02.2012)
Na slovíčko (05.02.2012)
Prosíme o modlitbu (13.01.2012)
Štědrý večer (24.12.2011)
Vánoční poklad - dojemný příběh z převánočního supermarketu (23.12.2011)
Sbírka pro Centrum naděje a pomoci (19.12.2011)
Workshop: Ne/plodné období po porodu v Brně (05.12.2011)
Maják v mlze - Základní pravdy, které vždy platí (11.11.2011)
Ne/plodné období po porodu (11.11.2011)
Jednodenní setkání pro rodiny a manžele v Třebíči (09.11.2011)
Výstava "Těhotná? Těhotná! Těhotná..." (07.11.2011)
Listopadové akce Centra pro rodinu v Brně (29.10.2011)
Co říká Panna Maria zvláštním způsobem dnešní mládeži a jejím rodinám? (26.10.2011)
Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu (22.10.2011)
Prosba o pomoc pro Františka a Vítka (17.10.2011)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství v Brně (08.10.2011)
Umíme rozlišit dobro a zlo a rozeznat hrozbu? (07.10.2011)
Úcta k životu a gynekologie (21.09.2011)
Kurz Na začátku těhotenství (11.09.2011)
Seminář Kultura života, dnešní biomedicína a rodina (08.09.2011)
Setkání gynekologů ve znamení úcty k životu (29.08.2011)
Deklarace Moskevského demografického summitu: Rodina a budoucnost lidstva (22.08.2011)
Pohřeb matky šesti kněží a čtyř řeholních sester v Kerale (25.07.2011)
Potrat – a pak…? (13.07.2011)
Příprava na 1. svaté přijímání (12.07.2011)
Nebojte se těžkostí (10.07.2011)
Připojte se k celostátní iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče (29.06.2011)
Poděkování a prosba (27.06.2011)
Programová nabídka CRSP na červenec a srpen 2011 (20.06.2011)
Víkend rodin s malými dětmi (16.05.2011)
Dobro a zlo ze zkumavky - přednáška o umělém početí (05.05.2011)
Diecézní setkání pro rozvedené (24.03.2011)
Nový týden - nové výstavy STOP GENOCIDĚ (06.02.2011)
Slova "otec" a "matka" oficiáně zrušena!! (11.01.2011)
Je to opravdu nutné? - (k otvírací době obchodů) (06.01.2011)
Věrnost je prospěšná zdraví + Jaký smysl má manželská věrnost? (02.01.2011)
Politika EU ohledně rovnosti mužů a žen, její (ne)soulad s evangeliem (24.10.2010)
Prosíme o pomoc pro mladou maminku (20.10.2010)
Ze života - všem mámám (17.10.2010)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v tomto týdnu (21.09.2010)
Nabídka kurzů a akcí Centra pro rodinu na září (11.09.2010)
Nový web pro ženy zraněné potratem (01.09.2010)
Sedmá diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (23.08.2010)
Výstava Stop genocidě v Josefově (09.08.2010)
Výstavy stop genocidě na festivalech (22.07.2010)
Dokument Nejtěžší volba (14.07.2010)
Prosíme o pomoc při výstavách STOP GENOCIDĚ na festivalech! (12.07.2010)
7. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (09.07.2010)
Pouť ve Věžnici (24.06.2010)
Adorace za nenarozené v úterý (20.06.2010)
O dobrá manželství a spokojené rodiny je třeba se zasadit (20.06.2010)
Pochod pro rodinu (17.06.2010)
Výstavy stop genocidě (15.06.2010)
Výstava stop genocidě v Moravském Krumlově (08.06.2010)
V Rakousku slaví Týden pro život (04.06.2010)
Výstava stop genocidě (24.05.2010)
Nabídka kurzů z Centra pro rodinu a sociální péči (07.05.2010)
Petice za volnou neděli (03.05.2010)
Mezinárodní den rodin a modlitba rodin (01.05.2010)
Prosba o pomoc mladé rodině u Brna (25.04.2010)
Výstava Stop genocidě! (23.04.2010)
Podpořme protest proti návrhu zákona.... (24.03.2010)
Pochod pro život 2010 (23.03.2010)
Kam s rodinou na dovolenou? (20.03.2010)
Advent 2009 v Diecézním muzeu na Petrově (30.11.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (24.07.2009)
Poradna Aqua vitae - poradna pro ženy (18.07.2009)
Besedy v Centru pro rodinu (02.06.2009)
Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (02.06.2009)
Rodinná dovolená? (02.06.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (17.05.2009)
Besedy o výchově a vztazích (08.05.2009)
Family Point (04.05.2009)
Rozvod a život v církvi (07.04.2009)
Kurzy, besedy, pobyty (06.04.2009)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 10. 08. 2015 | 5767 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace