Zajímavé...

Katecheze o rodinném životě II.- Poslání lásky

přátelství, důvěra, Public Domain CCO, www.pixabay.com Bůh působí skrze nás. Máme poslání. Existujeme na světě s jistým cílem - abychom přijímali Boží lásku a prokazovali ji jiným. Bůh chce uzdravit zraněný svět. Žádá od nás, abychom byli jeho svědky a spolupracovníky na tomto díle.

Písmo zjevuje obsah a formu lásky


21. Dějiny začínají stvořením muže a ženy, kteří byli stvořeni k Božímu obrazu. V průběhu dějin Bůh povolává a formuje lidi. Uzavřel s námi smlouvu, nejprve skrz Izrael a později skrze Krista a církev. V tomto vztahu nás Bůh učí, abychom milovali tak, jako on miluje nás.

22. Jinými slovy řečeno, protože jsme byli stvořeni k tomu, abychom vytvářeli společenství, učíme se, že láska je naším posláním. Tento prvotní dar bytí nás formuje v tom, čím jsme a jak žijeme. V krátkosti to lze shrnout takto: "způsob, jakým miluje Bůh, se stává mírou lidské lásky". [17] [1]

23. Žít tímto způsobem však vyžaduje pokoru. Vyžaduje to od nás, abychom připodobnili naše srdce Bohu a dívali se na svět jeho očima. Boží způsob je lepší způsob, ale není to vždy snadné.24. Bible překypuje obrazy Boží lásky. Bůh je otec, který přivítá doma svého marnotratného syna a vystrojí mu slavnostní hostinu (srov. Lk 15, 11-32). Bůh je pastýř, který hledá ztracenou ovečku (srov. Lk 15, 3-7). Bůh je matka, která utěšuje své děti (srov. Iz 66, 13). Bůh je přítel, který položí svůj život za jiné, a který pláče, když jeho přátelé trpí (srov. Jan 11, 35). Bůh je učitel, který nás vede k tomu, abychom milovali bližního a sloužili si navzájem. (srov. Mt 22, 39). Bůh je vinař, který se o nás stará, dokud nepřineseme dobré ovoce (srov. Jan 15, 1). Bůh je král, který nás zve na svatbu svého syna (srov. Mt 22, 1-14). Bůh slyší křik slepého, zastaví se a ptá se ho: Co chceš, abych ti udělal? (srov. Mk 10, 46-52). Bůh prokazuje pohostinnost, slituje se nad lidmi, když jsou hladoví, dává jim pokrm (srov. Mt 14, 13-21) [18] [2], ba dokonce sebe sama (Mt 26, 26).Manželství je základním biblickým obrazem Boží lásky


25. Všechny tyto obrazy a mnohé jiné nám pomáhají vidět hloubku Boží lásky. Tyto obrazy zdůrazňují takový druh lásky, o které máme svědčit svým vlastním životem. Jak řekl papež Benedikt XVI., je zde jeden klíčový obraz, který vytváří rámec pro všechny ostatní:

"Bůh miluje svůj lid". Opravdu, biblické zjevení je především vyjádřením dějin lásky, dějin Boží smlouvy s lidstvem. Z tohoto důvodu Bůh použil obraz lásky a životního spojení muže a ženy v manželské smlouvě jako symbol dějin spásy. "[19] [3]

26. Manželské zobrazení má ústřední postavení při popisu smlouvy mezi Bohem a Izraelem a později při popisu smlouvy mezi Ním a církví. Papež Benedikt XVI. učí, že "manželství založené na výlučné a definitivní lásce se stává zobrazením vztahu Boha k jeho lidu a naopak." [20] [4] Boží smlouva je ústředním tématem Písma a manželství je privilegovanou biblickou metaforou pro popis vztahu Boha k lidstvu. Když byl papež Benedikt XVI. ještě mnichovským arcibiskupem, vysvětlil to následovně:

"Lze říci, že Bůh stvořil vesmír, aby mohl vstoupit do dějin lásky lidstva. Stvořil člověka, aby mohla existovat láska. Za tím se skrývají slova Izraele, které nás přivádějí přímo k Novému zákonu ... Bůh stvořil vesmír, aby se mohl stát lidskou bytostí, zahrnul nás svou láskou a pozval nás, abychom ho také milovali. "[21] [5]

27. Toto zobrazení manželství začíná ve Starém zákoně, který nás učí, že Bůh nás miluje důvěrně, něžně a toužebně. "Především proroci Ozeáš a Ezechiel popsali toto zanícení Boha pro svůj lid vášnivými erotickými obrazy." [22] [6] U proroka Ozeáše Bůh slibuje, že "přivábí" Izrael a promluví něžně k jeho srdci, dokud neodpoví "jako za dnů svého mládí "a bude ke mě volat "můj muži"(Oz 2, 16-18). U proroka Ezechiela Bůh mluví k Izraeli jazykem obrazů: "Tehdy jsem roztáhl na tebe okraj svého pláště a zakryl jsem tvou nahotu. Přísahal jsem ti, uzavřel jsem s tebou smlouvu - praví Panovník Hospodin - a stala ses mou. Pak jsem tě obmyl vodou ... a pomazal jsem tě olejem .... stala ses nadmíru pěknou a byla jsi schopná stát se královnou." [7] (Ez 16, 8-13). Podobný jazyk nacházíme u proroka Izaiáše [8], Jeremiáše [9] i v Žalmech. [10] Kniha Píseň písní byla také po staletí inspirací pro homilie a navrhla obraz manželství na vysvětlení intenzity Boží lásky k lidem.

Bible, křesťan, ráno, Public Domain CCO, pixabay.com


Bible nepředstavuje manželskou lásku sentimentálně


28. Ze strany Boha je manželství se svým lidem trvalé. "Vztah Boha s Izraelem vyjadřují [proroci Ezechiel a Ozeáš] prostřednictvím metafor zasnoubení a manželství". Ale když Boží lid zhřeší, jeho svéhlavost se stává jakýmsi druhem "cizoložství a prostituce". [11] Prorok Ozeáš to pak vyjadřuje jako zradu Boží lásky ze strany Izraele, který jako nevěrná nevěsta zrazuje svého manžela. Bůh říká Ozeášovi: "Jdi a miluj ženu, která má milence a cizoloží, jako Pán miluje syny Izraele, ačkoli se oni obracejí k jiným bohům." (Oz 3, 1)

29. Když Boží lid zapomněl na Boží přikázání, nevšímal si chudého uprostřed sebe, hledal útočiště u falešných bohů - pak jsou cizoložství a prostituce tím správným vyjádřením pro jejich nevěrnost. [12]

30. Bůh však zůstává věrný. Papež František, když se nedávno zamýšlel nad 16. kapitolou knihy proroka Ezechiela, poznamenal, že Bůh mluví slovy lásky dokonce i tehdy, když je Izrael nevěrný. [29] [13] Izrael hřeší. Izrael zapomíná. Izrael je nevěrný tím, že následuje falešné bohy. Bůh však neopustí svůj lid smlouvy. Pokání a odpuštění jsou vždy možné. Boží milosrdenství znamená, že Bůh hledá dobro Izraele i tehdy, když Izrael od něho utíká. "Vždyť jak opuštěnou ženu a duchem skleslou povolal tě Hospodin. Nuže zda může být zavržena žena mládí? - Říká tvůj Bůh. Na krátkou chvíli jsem tě opustil a velkým slitováním si tě přitáhnu ... věčným smilováním jsem se nad tebou slitoval." (Iz 54, 6-8) Bůh je vytrvalý v lásce ke svému lidu, dokonce i tehdy, když padá a žije bez něj.

31. Podobně i křesťanská láska zahrnuje mnohem více než jen emoce. Zahrnuje v sobě erotický i citový aspekt, ale je také rozhodnutím. Láska je posláním, které dostáváme, dispozicí, kterou přijímáme, povoláním, ke kterému jsme určeni. Takovou lásku můžeme objevit, když po ní toužíme. Tato láska hledá a následuje lásku Boha, který zůstává věrný smlouvě s Izraelem a tím nás učí, co je láska. Bůh nikdy nevyměnil Izrael za atraktivnějšího partnera. Ani ho neodradil odmítnutím. Bůh není nikdy nestálý. Chce pro nás jen to nejlepší, pravé a konečně dobro. Zatímco jeho láska k Izraeli je vášnivou touhou - a to nemůže popřít nikdo, když čte proroky - tento "erotický" aspekt božské lásky je vždy zkvašený Boží obětavou věrností. [30] [14] Boží erós vždy zahrnuje slitování a trpělivost.

Ruce, láska, vděčnost, Public Domain CCO, pixabay.com


Manželství, láska a Kristova oběť na kříži


32. Boží láska je živě popsána v páté kapitole listu Efezanů, ve které svatý Pavel aplikuje analogii manželství na Krista a církev. [31] [15] Pavel nabádá manžele, aby se podřizovali jedni druhým v bázni před Kristem (srov. Ef 5, 21). Křesťanské manželství proto není vyjednáváním o právech a povinnostech, ale spíše vzájemným sebedarováním. Je to mnohem více než jen rovnostářství. Pavel píše, že "muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve" (Ef 5, 23). Co to však znamená v praxi? Pavel zde vyzývá manžele k sebadarující lásce, která odráží Kristovu oběť na kříži. Tváří v tvář přeceňování mužství a panovačnosti, tak v hlubokém protikladu k pořádku domácnosti ve starověkém světě, Pavel předkládá dynamiku lásky podle Božího obrazu: "Muži, milujte manželky, jako Kristus miluje církev a vydal sám sebe za ni." (Ef 5 , 25). Církev na základě páté kapitoly listu Efezanů mluví o manželství jako o svátosti a vybízí manžele k vytváření společenství oběti podle vzoru Krista, který se za nás obětoval na kříži.

33. Ježíš umožnil křesťanům, aby zblízka poznali Boží lásku, a tak mohli s jistotou o ní mluvit. Ježíš zpřístupnil Boží smlouvu všem, přičemž završil dějiny Izraele jako univerzální dějiny spásy. Ježíš je vtělením životodárné lásky, protože je doslova Božím Slovem, které se stalo tělem. Miluje Církev jako svou nevěstu a tato nesobecká láska - prokázána krví na kříži - je vzorem vzájemné lásky a služby, kterou vyžaduje křesťanské manželství a rodina.

34. Papež Benedikt XVI. napsal: "Pohled na Kristův probodnutý bok , dosvědčuje ... že Bůh je láska. Právě zde můžeme kontemplovat tuto pravdu. A jen vycházejíce odsud víme definovat, co je láska. Díky tomuto pohledu křesťan nachází cestu svého života a svého milování. "[32] [16].

35. "Láska" dnes pro mnohé lidi znamená jen hřejivý pocit nebo fyzickou přitažlivost. I tyto věci mají své místo. Ale skutečná láska - láska, která přetrvá, je hluboká a naplní lidské srdce na celý život - roste z toho, co dáváme druhým, ne z toho, co si bereme samy pro sebe. Pán Ježíš Kristus zemřel za nás na kříži pro naši spásu. Tento druh radikální osvobozující schopnosti zříci se sebe samých a dávat se druhým , je pojivem celého katolického učení o manželství a rodině. Autentické katolické učení o manželství a rodině odděluje pravou lásku od jejího napodobení.

36. Písmo má mnoho vzájemně se doplňujících a překrývajících způsobů k popisu Boží lásky, ale nejvýstižnějším z nich je právě manželství. Smlouva mezi Bohem a jeho lidem - nejprve mezi Izraelem a pak církví - je jako manželství. Toto manželství není vždy snadné, ale lidský hřích nemá nikdy poslední slovo. Boží věrnost zjevuje pravou lásku a věrnost. Ježíš Kristus, který přijímá všechny do Společenství Boží rodiny, nám dává novou a neobyčejnou lásku, abychom mohli žít novým životem.

Pán Ježíš,zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Otázky k diskuzi:

1. Proč se Boží láska připodobňuje manželství?

2. Čím se liší Boží způsob milování od našeho lidského milování?

3. Jaká je pravá láska a jak ji poznáme? Jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi naším kulturním chápáním romantické lásky a chápáním Boží lásky ve smlouvě?

4. Vzpomínáš si na chvíle, kdy ti Boží láska pomohla milovat upřímnější a lépe?

Vysvětlivky:

[1] BENEDIKT XVI., encyklika Deus Caritas est, 25. decembra 2005, 11.

[2] Srov. Mt 15, 32-39; Mk 6, 31-44; Mk 8, 1-9; Lk 9, 10-17; Jan 6, 5-15.

[3] Benedikt XVI .: Promluva účastníkům fóra rodinných sdružení a Evropské federaci katolických rodinných sdružení, Řím, 16. května 2008.

[4] Deus caritas est, 11.

[5] JOSEPH Ratzinger: In the Beginning: a Catholic understanding of the story of creation and fall (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1995), 30.

[6] Deus caritas est, 9.

[7] Porov. Ez 23.

[8] Porov. Iz 50,1; 54,5; 61,10;62,5.

[9] Porov. Jer 2, 2; 3,1; 3,6-12; 31,32.

[10] Ž 45.

[11] Deus caritas est, 9.

[12] Porov. Ex 34, 16; Sudc 2, 17; Nm 15,39; Dt 31, 16

[13] Papež FRANTIŠEK, Homilie, "Papežská mše u Svaté Marty - Když láska selže". L'Osservatore Romano, (28. února 2014).

[14] Porov.: Deus caritas est, 5.

[15] Porov. Ef 5, 21-33.

[16] Deus caritas est, 12. Porov. Jn 19, 37; 1 Jn 4, 8.

Převzato ze zastolom.sk, 21. července 2015, článek naleznete zde.

slunečnice, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQSdílet

Související články:
O. Dominik Chmielewski: „Bůh se tě zeptá takto: ‚Kde je mé dítě, které jsem ti dal'“? (16.01.2023)
Architekti nového člověka a nového světa vědí, že je třeba rodinu oslabit nebo zničit, říká bioetik (30.12.2022)
Potřebujeme nové otce (30.12.2022)
P. Peter IĽKO: Važme si všeho, co máme - kázání i o vztahu ke starým lidem (video) (17.02.2022)
Kniha, o které Vám mainstream neřekne: román Holky z nezisku (05.02.2022)
'Recept' exorcisty na ochranu vaší rodiny v duchovním boji proti satanovi (25.01.2022)
Diecézní pouť rodin do Doksan 2021 (31.08.2021)
Měli bychom nutit naše děti chodit do kostela? (24.07.2020)
Jak chránit rodinu od ďábla podle sv. Šarbela Makhloufa (24.07.2020)
Blog ke Dni matek: Jak jsem chtěla udělat díru do světa a mateřství mě zachránilo (07.05.2020)
Která máma je nejkrásnější ....? (04.02.2020)
Dobrá tchýně (27.01.2020)
Prosba o podporu projektu Návrat rodin domů (07.11.2019)
Národní pochod za život Bratislava 2019 - z pohledu Aloise Karpíška (08.10.2019)
Proč (a jak), přivést moje děti na adoraci? (28.09.2019)
Diecézní pouť rodin (29.08.2019)
Kardinál R. Sarah: „Rodiny, vaše poslání je nesmírně cenné! Čas žní je blízko.“ (11.06.2019)
Pomozte modlitbou!! Korunky Božího milosrdenství (25.03.2019)
Proč potřebujeme ústavní definici manželství (21.03.2019)
POMOZTE vymyslet motiv VLAJKY RODINY (12.03.2019)
Denní modlitba matek (08.03.2019)
Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku (18.02.2019)
Děti nebe (15.02.2019)
Rodina učí Bohu (05.01.2019)
Jak si uchránit Advent v rodině s malými dětmi pro Krista (01.12.2018)
List rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti na mši (11.11.2018)
Co říká čert, maminko? (07.10.2018)
Co dělat, když vaše dítě ztratí víru (06.10.2018)
Mámy na mši a jiní hrdinové (24.09.2018)
Chtěl bys trénovat takový tým? (03.09.2018)
Čtvrté přikázání v životě dospěláka (28.08.2018)
Nestydím se za víru nebo Když děti evangelizují (26.08.2018)
Jak vést děti k Bohu (18.07.2018)
Podpora manželství muže a ženy - petice (21.06.2018)
10 jednoduchých způsobů jak "odstavit" dítě od smartphonu nebo tabletu (04.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (8) Modlím se za tebe (24.05.2018)
Démon, který ničí rodiny (16.05.2018)
Rodina Kolískova: 6 bratří se rozhodlo pro duchovní dráhu (16.05.2018)
Co v sobě opravdu ukrývá rodina? (16.05.2018)
Den pro rodinu 2018 (15.05.2018)
Záleží nám na tom, aby naše děti neměly všechno (26.04.2018)
Plesová sezóna aneb jak nepředat víru (báseň) (21.01.2018)
Výzva k povinné školce a ohlédnutí za Dnem pro rodinu (21.09.2017)
Pedagog: Dvouleté dítě do školky nepatří, potřebuje milující matku a otce, který určuje pravidla (22.08.2017)
DEN PRO RODINU prosba o podporu (30.05.2017)
Kojit batolata v kostele – ano či ne? (24.10.2016)
VORP: Podporujeme iniciativu Máma táta a děti (11.10.2016)
12 kroků, jak pomoci dětem růst ve víře (02.09.2016)
Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu (12.08.2016)
Kardinál Burke řekl na setkání rodin: Nejsvětější svátost je vaše síla (28.06.2016)
Jak vychovávat děti ve víře, aby se za ni nestyděly (07.06.2016)
Richard Vašečka: Věřící děti (18.05.2016)
Páteční pouť rozvedených u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
První setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 16.3.2016 Brno (09.03.2016)
Když se s mámou rozejdete ... (24.02.2016)
Dar rodičovství (17.11.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: obětavé odříkání (10.11.2015)
VORP k povinné školce (27.10.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: bez společné modlitby to nejde (06.10.2015)
TV LUX: SYNODA - POSLÁNÍ RODINY DNES (21.09.2015)
Katecheze o rodinném životě X.- Vybrat si život (19.09.2015)
Katecheze o rodinném životě IX. - Matka, učitelka, rodina- charakter a úloha církve (11.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VIII.- Domov pro zraněné srdce (04.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VII.- Světlo v temném světě (03.09.2015)
Rodina je největší nepřítel globálního trhu (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě VI.- Každá láska přináší ovoce (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě V.- Tvořit budoucnost (26.08.2015)
Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž (18.08.2015)
Katecheze o rodinném životě IV.- Dva se stávají jedním (10.08.2015)
Katecheze o rodinném životě III.- Význam lidské sexuality (05.08.2015)
Slovo pro chlapy - duchovní autorita rodiny (01.08.2015)
Katecheze o rodinném životě I.- Stvořeni pro radost (28.07.2015)
Jak rodič může a má duchovně doprovázet své dítě - (10.07.2015)
Když jsou ženy na lovu (25.06.2015)
Tento Den otců… (20.06.2015)
Mons. Schneider: Rodina je největší obranou křesťanství proti ideologiím (16.06.2015)
Mateřství v Polsku může být IN, pomoci má reklama (12.06.2015)
PETICE: Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka (18.05.2015)
* Manželům se narodil třináctý syn v řadě
* Matka zachytává krásu mladosti v portrétech svých deseti dětí
(16.05.2015)
Zacházejme s našimi dětmi jako s Božími dětmi (15.05.2015)
3 základní kameny duchovního provázení dětí (08.05.2015)
Týden pro rodinu 2015 (08.05.2015)
Tři úřady muže. Část třetí: Otec jako Král (02.05.2015)
Začít včas (22.04.2015)
Tři úřady muže. Část druhá: otec jako kněz (17.03.2015)
Devítidenní pobožnost za rodiny (14.03.2015)
Textař skupiny Maroon 5 nahrál- "Píseň pro mého nenarozeného syna" (04.03.2015)
Dítě počaté ve zkumavce má cizí geny (04.03.2015)
Tři úřady muže. Část první: Otec jako prorok (28.02.2015)
Svědectví - Čekání na archanděla Gabriela: Jak se modlit, když člověk zápasí s neplodností. (28.02.2015)
Kurz pro rodiče dětí připravujících se na 1. svaté přijímání (27.02.2015)
Vedeme děti k morálce (22.02.2015)
Jak děti naučit prožívat mši svatou (20.02.2015)
30 způsobů jak může otec "ztrácet" čas se svými dětmi (14.02.2015)
Důkazy pro tradiční rodinu: Písmo svaté, sociální věda a kvalita života (09.02.2015)
3 Videa: NECENZUROVANÁ FAKTA:
1) o manželství, 2) o rodičovství, 3) o výchově dětí
(06.02.2015)
Psychiatr Max Kašparů: Děti nepotřebují pouze lásku, ale také příklad otce, matky a jejich vztahu (05.02.2015)
A KDE JE MAMA? - Odmítnutá reklama Aliance za rodinu (AZR) (02.02.2015)
Referendum: Česi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu, Informáce o referendu, a i. (01.02.2015)
Manželé Kohutiarovi: Uspávání byla dobrá investice, ne ztráta času (24.01.2015)
Referendum o rodině: V Bratislavě za Prahu: Slovensko před bitvou evropského významu. Špinavé metody proti obráncům rodiny. Výhrůžky zabitím dětí. (19.01.2015)
Rozvod a život v Církvi (06.01.2015)
Duchovní setkání pro rozvedené (05.01.2015)
Promluva jáhna Ladislava Kince ze svátku Svaté Rodiny (29.12.2014)
Chtěl bys trénovat takový tým? (15.12.2014)
Bývalý rabín: přirozená rodina je "nejkrásnější ideou v dějinách civilizace" (12.12.2014)
Měla jen pětiprocentní šanci, že se narodí živá. Její maminka to nevzdala. (30.11.2014)
Jak je důležitá mediální výchova v rodině (26.11.2014)
Kardinál Müller: Manželství je základem lidství, nikoli výtvorem kultury (26.11.2014)
Čtvrté přikázání v životě dospělého (25.11.2014)
Nabídka CRSP na prosinec 2014 (22.11.2014)
Přednáška - Richard Vašečka: Milovat a ctít: Výchova dětí. (21.11.2014)
Frustrovaná z domácnosti? Na nejlepší cestě ke svatosti! (10.11.2014)
Dušičkové rozhovory (04.11.2014)
Rodičové, naučte svoji dceru těchto pět věcí (27.10.2014)
Podpora třetího dítěte (25.10.2014)
Arcibiskup Jan Graubner se ohlíží za biskupskou synodou (23.10.2014)
Chci se mít jen tak, jako každý televizor (23.10.2014)
Odbourat muže a ženu (18.10.2014)
Nevlastní, a přece naše (17.10.2014)
Jak rodič může a má duchovně provázet své dítě (09.10.2014)
Poslankyně dr. Chalánková: Základní lidská práva rodičů a dětí jsou v zásadním ohrožení. (09.10.2014)
J. Graubner na synodě: Manželé musí žít s Bohem společně (08.10.2014)
Po rozvodu stále věrným manželem. Jak zvládnout tu samotu? (08.10.2014)
Jak by vypadal den s mými dětmi, kdyby byl ten poslední? (07.10.2014)
Vojtěch Kodet: Rodina jako dar a poslání (audio) (06.10.2014)
Nad konferencí, která prosazuje "velké rodiny", hosté ze západu žasli (26.09.2014)
Rodina v katolickém pojetí (26.09.2014)
Synod rodiny ve Vatikánu (25.09.2014)
Desatero rodiče: 10. Rozvíjej se jako rodič (24.09.2014)
Otcové mají chránit tajemství rodinné lásky (12.09.2014)
Prezident, ombudsmanka, ani Ústavní soud by neměli brzdit referendum
(+ další odkazy)
(03.09.2014)
Sedm důvodů, proč chci vychovávat moje děti v křesťanském duchu (02.09.2014)
Desatero rodiče: 9. Buďte s manželským partnerem vůči dětem jednotní! (27.08.2014)
Desatero rodiče: 8. Neupřednostňuj žádné ze svých dětí! (21.08.2014)
Může být práce ženy v domácnosti rovnocennou kariérou? (16.08.2014)
Desatero rodiče: 7. Vytvoř přitažlivou rodinnou atmosféru! (14.08.2014)
Papež František: Rodina je schopna odolat útokům manipulace světských mocností (12.08.2014)
Pochod pro rodinu 2014 (11.08.2014)
Desatero rodiče: 6. Buď pozitivní! (08.08.2014)
Desatero rodiče: 5. Stanov pravidla domácnosti a plánuj čas! (06.08.2014)
Desatero rodiče: 4. Buď důsledný! (28.07.2014)
Desatero rodiče: 3. Buď přítelem pro své děti! (16.07.2014)
Desatero rodiče: 2. Vyžaduj od seba to, co vyžaduješ od dětí! (09.07.2014)
Velké množství katolíků nepozná církevní učení o sexu, životě a rodině (08.07.2014)
Hrdí na rodinu: Žádní dva otcové nenahradí matku, ani dvě nebo tři matky nenahradí otce (07.07.2014)
Desatero rodiče, 1. část: Na prvním místě je tvůj manželský partner! (03.07.2014)
Nejčastější rodičovská chyba (29.06.2014)
Dovolená rodin s dětmi (23.06.2014)
Vatikánský státní sekretář: Přijímejte "děti, které vám Bůh chce dát" (21.06.2014)
Dan Drápal: Vydejme se opačným směrem (18.06.2014)
MŮJ OTEC ... (16.06.2014)
Papež František: řekněme ne kultuře pohodlí, která odmítá mít děti (12.06.2014)
Papež František: ďábel chce zničit rodinu (10.06.2014)
Petice: OSN ignoruje ochranu rodiny (05.06.2014)
Tradiční rodina s dvěma rodiči je nejbezpečnějším prostředním pro děti (27.05.2014)
Nejsem rodič č. 1, jsem matka!: Vzpoura Italů proti sekularismu a gender ideologii (22.05.2014)
Aliance za rodinu: Petici za referendum o ochraně rodiny podepsalo už více než 100.000 lidí (19.05.2014)
Svátek matek (07.05.2014)
Globální převaha: Většina národů považuje potraty a homosexualitu za nemorální (02.05.2014)
Biskupové Spojeného království doufají, že synoda o Rodině radikálně přehodnotí lidskou sexualitu (02.05.2014)
Homofobie - absurdní pojem (30.04.2014)
Nové stránky - Zastolom.sk chtějí být pro rodiny průvodcem na cestě víry (29.04.2014)
Popelčin zákon: Půjdou rodiče v Británii do vězení za to, že nemilují svoje děti? (26.04.2014)
Ruský zákonodárce navrhuje ústavní dodatek zakazující manželství homosexuálů (25.04.2014)
"Obyčejná" rodina. Mají 20 dětí a přijali by další (23.04.2014)
V italské škole změnili svátek Den otců na "Jarní festival", kvůli lesbickým párům (22.04.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na květen a červen 2014 (06.04.2014)
Důsledky absence otců v rodinách jsou zdrcující (22.03.2014)
Půst a rodina 10 - Půst v rodině (13.03.2014)
Důstojnost a povolání muže (27.02.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - únor, březen, duben 2014 (20.02.2014)
Vedeme své děti opravdu k Bohu? (09.02.2014)
SÍLA bratrské lásky ... (06.02.2014)
Svátek Svaté Rodiny (01.01.2014)
Prosba Centra naděje a pomoci o finanční dar (16.12.2013)
Proč se spolu modlit? (16.12.2013)
Chorvati zítra (tj. 1. 12.) hlasují za ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy (30.11.2013)
Tři druhy lásky (24.09.2013)
Podzimní nabídka kurzů CENAP (18.09.2013)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - září, říjen, listopad 2013 (05.09.2013)
Nabídka CRSP 2013 - práce se seniory (04.08.2013)
Praktikování náboženství upevňuje rodinu a formuje zdravou společnost (28.07.2013)
Jak žít v rodině medžugorská poselství ? (27.07.2013)
Mateřství jako součást identity? (23.07.2013)
Každý jednou bude takový .... (01.07.2013)
Nejde o nic méně než o RODINY, také o ty naše (14.06.2013)
Kardinál Bagnasco: Sňatky homosexuálů jsou ranou pro rodinu (12.06.2013)
K VĚCI: Společnosti se nerozpadají, pokud mají zdravé rodiny (10.06.2013)
Nabídka CRSP během prázdnin 2013 (26.05.2013)
Duchovní obnova pro rozvedené ve Volfířově (04.05.2013)
Nabídka CRSP 2013 (04.05.2013)
Příprava na příchod miminka 15. 5. 2013 (03.05.2013)
Film: Nic nás nerozdělí/ The impossible (25.03.2013)
Mezinárodní den volné neděle -3. březen 2013 (21.02.2013)
Programy Centra pro rodinu 2013 (30.01.2013)
Kardinál Piacenza: matka každého kněze dcerou svého syna (06.01.2013)
Rodinný život jako cesta ke svatosti (04.01.2013)
Svátek sv. Rodiny – báseň na motivy Sv. Jana od Kříže (29.12.2012)
Evropský projekt Trojlístek - pomoc rodinám (13.12.2012)
Slovensko: knoflík jako symbol modliteb za rodinu (19.11.2012)
Několik "rad" jak vychovat z dítěte zločince (16.11.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na listopad 2012 (14.11.2012)
Matka světice - Jana Beretta Molla (14.10.2012)
Muž a žena (13.10.2012)
Zakladatelka hnutí Modlitby matek navštíví Českou republiku (30.09.2012)
Dominik Duka: Děti jsou naše bohatství (20.09.2012)
Centrum naděje a pomoci Brno v září 2012 nabízí (06.09.2012)
Ubytování blízko Třeboně - Chatky na jihu (31.08.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na září 2012 (31.08.2012)
Francouzský episkopát hledí s obavami na plány uzákonit „alternativní“ rodinné modely (08.08.2012)
Ještě jeden článek o manželství....Vyslyšená modlitba (23.07.2012)
Motivační kurz pro ženy (01.07.2012)
Papež promluvil k rodinám o smyslu manželství (10.06.2012)
Manželství potřebuje podporu, ne destabilizaci (09.06.2012)
Český překlad dekretu - odpustky u příležitosti VII. světového setkání rodin v Miláně (30.05.2012)
V lombardské metropoli začíná VII. světové setkání rodin (29.05.2012)
EU: Tolik nemanželských dětí... (13.05.2012)
Pobyt pro rodiče s dětmi na Vyhlídce u Blanska (12.05.2012)
Kurz přirozeného plánování rodičovství a kurz o manželství (26.04.2012)
POZOR ZMĚNA! Další kurz PPR ve Znojmě bude v sobotu 5.5.2012 (20.04.2012)
USA: Matka pečující o děti nepracuje? (19.04.2012)
Potřebujeme neděli? K čemu je nám neděle? (18.04.2012)
Ne předmanželskému soužití (14.04.2012)
Rezoluce Evropského parlamentu napadá pojem rodiny (17.03.2012)
Krize manželství je krizí křesťanské sexuální etiky (12.03.2012)
Modelka spodního prádla Victoria Secret zanechala kariéru, slibuje ctít si manžela a Boha (08.03.2012)
Pozvání na VII. světové sektání rodin se Svatým Otcem (05.03.2012)
Hodně smutný příběh, ale je ze života (26.02.2012)
Maminky, do práce! (12.02.2012)
Na slovíčko (05.02.2012)
Prosíme o modlitbu (13.01.2012)
Štědrý večer (24.12.2011)
Vánoční poklad - dojemný příběh z převánočního supermarketu (23.12.2011)
Sbírka pro Centrum naděje a pomoci (19.12.2011)
Workshop: Ne/plodné období po porodu v Brně (05.12.2011)
Maják v mlze - Základní pravdy, které vždy platí (11.11.2011)
Ne/plodné období po porodu (11.11.2011)
Jednodenní setkání pro rodiny a manžele v Třebíči (09.11.2011)
Výstava "Těhotná? Těhotná! Těhotná..." (07.11.2011)
Listopadové akce Centra pro rodinu v Brně (29.10.2011)
Co říká Panna Maria zvláštním způsobem dnešní mládeži a jejím rodinám? (26.10.2011)
Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu (22.10.2011)
Prosba o pomoc pro Františka a Vítka (17.10.2011)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství v Brně (08.10.2011)
Umíme rozlišit dobro a zlo a rozeznat hrozbu? (07.10.2011)
Úcta k životu a gynekologie (21.09.2011)
Kurz Na začátku těhotenství (11.09.2011)
Seminář Kultura života, dnešní biomedicína a rodina (08.09.2011)
Setkání gynekologů ve znamení úcty k životu (29.08.2011)
Deklarace Moskevského demografického summitu: Rodina a budoucnost lidstva (22.08.2011)
Pohřeb matky šesti kněží a čtyř řeholních sester v Kerale (25.07.2011)
Potrat – a pak…? (13.07.2011)
Příprava na 1. svaté přijímání (12.07.2011)
Nebojte se těžkostí (10.07.2011)
Připojte se k celostátní iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče (29.06.2011)
Poděkování a prosba (27.06.2011)
Programová nabídka CRSP na červenec a srpen 2011 (20.06.2011)
Víkend rodin s malými dětmi (16.05.2011)
Dobro a zlo ze zkumavky - přednáška o umělém početí (05.05.2011)
Diecézní setkání pro rozvedené (24.03.2011)
Nový týden - nové výstavy STOP GENOCIDĚ (06.02.2011)
Slova "otec" a "matka" oficiáně zrušena!! (11.01.2011)
Je to opravdu nutné? - (k otvírací době obchodů) (06.01.2011)
Věrnost je prospěšná zdraví + Jaký smysl má manželská věrnost? (02.01.2011)
Politika EU ohledně rovnosti mužů a žen, její (ne)soulad s evangeliem (24.10.2010)
Prosíme o pomoc pro mladou maminku (20.10.2010)
Ze života - všem mámám (17.10.2010)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v tomto týdnu (21.09.2010)
Nabídka kurzů a akcí Centra pro rodinu na září (11.09.2010)
Nový web pro ženy zraněné potratem (01.09.2010)
Sedmá diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (23.08.2010)
Výstava Stop genocidě v Josefově (09.08.2010)
Výstavy stop genocidě na festivalech (22.07.2010)
Dokument Nejtěžší volba (14.07.2010)
Prosíme o pomoc při výstavách STOP GENOCIDĚ na festivalech! (12.07.2010)
7. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (09.07.2010)
Pouť ve Věžnici (24.06.2010)
Adorace za nenarozené v úterý (20.06.2010)
O dobrá manželství a spokojené rodiny je třeba se zasadit (20.06.2010)
Pochod pro rodinu (17.06.2010)
Výstavy stop genocidě (15.06.2010)
Výstava stop genocidě v Moravském Krumlově (08.06.2010)
V Rakousku slaví Týden pro život (04.06.2010)
Výstava stop genocidě (24.05.2010)
Nabídka kurzů z Centra pro rodinu a sociální péči (07.05.2010)
Petice za volnou neděli (03.05.2010)
Mezinárodní den rodin a modlitba rodin (01.05.2010)
Prosba o pomoc mladé rodině u Brna (25.04.2010)
Výstava Stop genocidě! (23.04.2010)
Podpořme protest proti návrhu zákona.... (24.03.2010)
Pochod pro život 2010 (23.03.2010)
Kam s rodinou na dovolenou? (20.03.2010)
Advent 2009 v Diecézním muzeu na Petrově (30.11.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (24.07.2009)
Poradna Aqua vitae - poradna pro ženy (18.07.2009)
Besedy v Centru pro rodinu (02.06.2009)
Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (02.06.2009)
Rodinná dovolená? (02.06.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (17.05.2009)
Besedy o výchově a vztazích (08.05.2009)
Family Point (04.05.2009)
Rozvod a život v církvi (07.04.2009)
Kurzy, besedy, pobyty (06.04.2009)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 30. 07. 2015 | 6094 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace