Zajímavé...

Katecheze o rodinném životě I.- Stvořeni pro radost

člověk s nadějí, Public Domain CCO, pixabay.com Jsme víc než jen náhodným výsledkem evoluce. Jsme víc než jen souhrnem naší biologické stránky. Bůh existuje a je dobrý. Miluje nás. Stvořil nás ke svému obrazu, abychom měli účast na jeho radosti. Aktivně působí v našem životě. Poslal svého jednorozeného Syna, aby obnovil naši důstojnost a přivedl nás k sobě domů.

Plán pro život a láska, která nás posiluje


1. Katolické učení o manželství a rodině vychází z jádra naší víry. Proto začínáme tyto katecheze tím, že si připomeneme základní poslání církve. Náš Bůh není nepřístupný a vzdálený. Věříme, že Bůh zjevil sebe sama v Ježíši Kristu. Ježíš je pramenem naděje, víry, lásky a radosti, která má oduševnit život katolické rodiny. Ježíš je tím důvodem, na základě kterého můžeme důvěřovat v moudrost katolické víry. Všechno to, co předkládáme v těchto katechezích, vychází ze samotného Ježíše. [1] [i]

2. Papež František nedávno o manželském životě řekl: "Slíbit lásku navždy je možné, jen pokud člověk objeví větší plán, než jsou jeho vlastní projekty, plán, který nás podpírá a umožňuje darovat milované osobě celou budoucnost." [2] [ii] Žijeme však v době, kdy je ve světě silně rozšířen skepticismus vůči tomuto "většímu plánu" nebo vůči hlubšímu smyslu lidské zkušenosti. Pro mnohé lidi je lidská osoba jen o něco víc, než náhodný výsledek evoluce: propojené atomy uhlíku. Jinými slovy, podle mnoha lidí člověk nemá nějaký vyšší cíl, pouze ten, který si sám pro sebe stanoví.

3. V době vyspělé technologie a materiálního bohatství se tento způsob smýšlení, který nebere v úvahu Boha, může zdát věrohodný. Nakonec však dospějeme k tomu, že je příliš zredukován pohled na člověka, na to, čím jsme jako žena a muž. Podkopává to totiž lidskou důstojnost a zanechává prázdnotu v duši, která touží po naplnění. To nemůže být pravda.

4. Ve skutečnosti toužíme dát hlubší smysl našemu životu. Hledání smysluplnosti je univerzální lidskou zkušeností. Lidské bytosti si vždy kladly tyto základní otázky: "Kdo jsem?" "Proč jsem tady?" "Jak mám žít?" Křesťanská víra se objevila ve starověku v oblasti Středomoří a spojila v sobě prvky řecké, římské a hebrejské kultury, ale i jiných kultur. Byl to svět, ve kterém se snažili prosadit mnohé různorodé pohledy na základní otázky života.

5. Naše dnešní situace je podobná. Dnes, podobně jako ve Starověku, se kultury navzájem překrývají a pronikají jedna do druhé. Dnes, stejně jako tehdy, soupeří mezi sebou filozofie hledající smysl života, přičemž nabízí různé vize šťastného života. Zároveň se však často vyskytuje utrpení a chudoba, v některých kulturách dokonce pohrdání jakýmkoli náboženstvím či filozofií, které nabízejí závaznou nebo úplnou pravdu.

6. Naše doba, která přináší mnohé, nejednou rozporné odpovědi, je proto časem zmatku. Mnozí lidé dnes upřímně hledají smysl života, ale nevědí, komu věřit, nebo čemu obětovat svůj život.

7. Křesťané jsou - uprostřed této nejistoty - lidmi, kteří věří v Ježíše Krista. [3] [iii] Navzdory pochybnostem, které se vyskytovaly v průběhu dějin lidstva, je katolická cesta naděje a radosti, lásky a služby založená na setkání s Ježíšem. Jak napsal svatý Jan Pavel II. ve své první encyklice, "toto zjevení lásky a milosrdenství má v dějinách lidstva svou formu a jméno: nazývá se Ježíš Kristus". [4] [iv] Vše vyplývá z této skutečnosti. Ježíš Kristus je základem křesťanské víry. [5] [v]

Ježíš napsáno v písku, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Ježíš zjevuje Boha a plán se začíná odhalovat


8. V Bibli se Ježíš ptá svých učedníků: "Za koho mě pokládáte vy?" (Mt 16, 13-20). Dějiny lidstva za uplynulých dva tisíce let směřují k odpovědi na tuto otázku. Křesťané jsou lidmi, kteří se setkali s Ježíšem, a to různým způsobem: prostřednictvím svědectví svatých a apoštolů, prostřednictvím Písma svatého a svátostí, v modlitbě a službě chudým, přes liturgii, přes přátele a rodinu. Na základě tohoto setkání křesťané uvěřili v Ježíše a spolu s Petrem mohou říci: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého" (Mt 16, 16).

Ježíš na zemi vykonal mnoho věcí. Jednou z nich bylo to, že trpěl, a přece setrval v lásce. Ježíš byl ukřižován lidskýma rukama, ale vítězně vstal ze smrti. Protože to vše přetrpěl sám Bůh, křesťané věří, že Bůh není vzdálený od lidské existence. Nevěříme v jakéhosi rozmarného boha, nebo v božství, které soupeří s lidskými bytostmi. Bůh, v jehož věříme, chce, abychom se rozvíjeli. Právě díky Ježíši Kristu mohou katolíci důvěřovat v Boží lásku k člověku. Papež František to ve své první encyklice vysvětlil následovně:

"Trpícímu člověku Bůh nedává argumenty, které by mu všechno vysvětlily, ale nabízí mu svou odpověď v podobě přítomnosti, kterou ho provází, či v podobě zkušenosti dobra, které se spojuje s osudy utrpení, aby do něj vneslo paprsek světla. V Kristu sám Bůh chtěl s námi prožívat tuto cestu a nabídnout nám svůj pohled, abychom v ní mohli vidět světlo. Kristus je ten, který snášením bolesti je, původcem a završitelem víry "[6] [vi].

10. Celá křesťanská teologie je v určitém smyslu vysvětlením toho, co znamená říci, že Bůh se stal člověkem, zemřel a vstal z mrtvých. Boží přítomnost v Ježíšově lidském těle znamená, že transcendentální Stvořitel světa je zároveň náš imanentní, osobní, vysloveně něžný Otec. Trojjediný Bůh navždy zůstane nekonečným tajemstvím, přesto, tentýž Bůh se stal konkrétním člověkem v daném čase a na daném místě. Bůh se stal zranitelným, ať už jako dítě v jeslích, nebo na kříži. Ježíš učil a říkal, smál se a plakal. Jeho život, smrt a vzkříšení znamenají, že ačkoli Bůh zůstává nevyčerpatelným tajemstvím, není nepřístupný. Právě Ježíš nám umožnil, abychom s důvěrou mohli mluvit o Bohu a o Boží pravdě.

11. Ježíš mluví o sobě jako o synovi Otce a spolu se svým Otcem posílá svého Ducha svému lidu. Od něho se tedy učíme, že Boží přirozenost je věčným společenstvím tří božských osob, Otce, Syna a Ducha svatého. Skrze křest udělený v církvi, Ježíš zve každého, aby měl účast na Boží smlouvě a byl součástí Božího Společenství. Dějiny Izraele a následně dějiny církve jsou dějinami, které mají univerzální význam, protože povolávají člověka k životu Božího lidu a k účasti na Božím společenství.

příroda, www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Ježíš zjevuje naši lidskou identitu a úděl / poslání


12. Ježíš nám zjevuje, kdo je Bůh, a také to, že Bůh nás miluje a chce se k nám přiblížit. Ježíš však zjevuje i to, co znamená být člověkem. Druhý vatikánský koncil o Ježíši jako o Božím Slově učil, že "tajemství člověka se stává opravdu jasným pouze v tajemství vtěleného Slova." [7] [vii] V Ježíši Kristu se učíme, kdo jsme, co bychom jinak neobjevili a nevěděli. Bible to uvádí následovně: "váš život je s Kristem ukryt v Bohu." (Kol 3, 3). Katolíci věří, že Bůh tak miloval svět (srov. Jan 3, 16), že místo toho, aby nás nechal v nejistotě, vzal na sebe lidské tělo, aby odhalil, kdo je Bůh a kdo jsme my. Druhý vatikánský koncil to vysvětluje takto:

"Nejvyšší důvod lidské důstojnosti spočívá v povolání člověka do společenství s Bohem. Člověk je už od začátku svého bytí pozván na dialog s Bohem. Vždyť existuje pouze proto, že ho Bůh z lásky stvořil a stále ho z lásky udržuje. A žije naplno podle pravdy, pouze pokud tuto lásku svobodně uznává a dává se svému Stvořiteli. "[8] [viii]

Jak zdůraznil papež Benedikt XVI. na Světovém setkání rodin v Miláně v roce 2012: "Právě láska dělá lidskou osobu autentickým obrazem blažené Trojice, Božím obrazem". [9] [ix].

13. Výraz "Boží obraz" pochází z knihy Genesis (Gen 1, 26-27; 5, 1 a 9, 6) a znamená, že každá jednotlivá osoba je vzácná a má svou jedinečnou a nezmenšitelnou důstojnost. Můžeme zneužít nebo využít jiné lidi, včetně sebe, ale nemůžeme vymazat pravdu o tom, jak nás Bůh stvořil. Naše základní lidská důstojnost není podmíněna našimi selháními, či úspěchy. Boží dobrota a jeho láska k nám je prvotní, a mnohem zásadnější než jakýkoli lidský hřích. Boží obraz přebývá v nás nezávisle na tom, čím ho zacloníme. To, že jsme byli stvořeni k Božímu obrazu, poukazuje na skutečnost, že naše pravá radost a naplnění spočívají v tom, abychom znali a milovali jeden druhého, a sloužili si navzájem, jak nám to ukázal Bůh.

14. Mluvit o muži a ženě jako o "Božím obrazu" znamená, že nemůžeme mluvit o lidské přirozenosti bez zmínky o Bohu. Pokud přirozeností Boha je společenství Trojice - Otce, Syna a Ducha svatého a pokud jsme stvořeni k tomuto obrazu, pak naše přirozenost je charakterizována vzájemným vztahem. Abychom byli osobou, na to potřebujeme společenství. [10] [x] "Být osobou podle Božího obrazu a k Boží podobě vyžaduje i být ve vzájemném vztahu, ve sjednocení s druhým, ja'" [11] [xi] Abychom byli sami sebou, potřebujeme jeden druhého a potřebujeme Boha. Potřebujeme někoho, abychom ho milovali a aby někdo miloval nás. Abychom byli tím, čím jsme byli stvořeni, musíme dávat sebe našim bližním. "Být osobou ... se nemůže uskutečnit, pouze pokud v 'upřímném darování sebe'. Příkladem tohoto výkladu o osobě je sám Bůh jako Trojice, jako společenství Osob. Říci, že člověk je stvořen k obrazu a k podobě tohoto Boha, znamená totéž jako říci, že i člověk je povolán být, pro jiné, stát se darem. "[12] [xii] Zachránit si život znamená ztratit ho pro Boha (srov. Mt 10,39; 16,25). Toto teologické chápání lidské osoby se stane programem pro celou morální teologii, včetně katolického učení o rodině.

15. Můžeme fantazírovat o soběstačnosti, jsme však stvořeni k Božímu obrazu. A pokud chceme žít jako Boží dcery a synové, což opravdu jsme, pak musíme přijmout Boží poslání - milovat Boha a bližního. Tak jako Ježíš zjevil Boží přirozenost skrze svou lásku a oběť, tak i my přijmeme naši pravou lidskost naplno tehdy, když vstoupíme do vztahů lásky a služby vůči našim bližním a vůči Bohu.

16. Druhý vatikánský koncil vzhledem k lidské důstojnositi uvedl, že mnozí ateisté si myslí, že "samotné vědecké uvažování" nám může říct všechno, co potřebujeme vědět o nás samých, aniž bychom se odvolávali na něco mimo přirozený svět. [13] [xiii] Katolíci se však domnívají, že teologie je základem pro antropologii; jinými slovy, věříme, že chápání Boha a jeho důvodu pro stvoření je zásadní pro jakýkoliv ucelený popis lidské bytosti. Katolíci věří, že Boží sebezjevení v Ježíši nás přivádí zpět k nám samým. Zjevuje nám totiž pravdu o tom, kdo jsme, a zásadním způsobem nám odhaluje skutečnost, že patříme Bohu. Boží láska je základem naší identity, je mnohem zásadnější než jakákoli úzkost, úsilí, nebo otázky, které můžeme mít. Svatý Jan Pavel II. na začátku svého pontifikátu učil: "Člověk, který chce důkladně pochopit sám sebe - a to ne pouze podle bezprostředních, částečných, často povrchních, ba dokonce zdánlivých kritérií svého bytí - musí se přiblížit ke Kristu i se svým neklidem a nejistotou, se svou slabostí a hříšností, se svým životem a smrtí." [14] [xiv]

17. Co se týče učení o manželství, sám Ježíš se odvolává na Boží plán a cíl stvoření. Když farizeové kladou Ježíšovi dotaz ohledně rozvodu, ve své odpovědi jim připomíná, že Bůh stvořil lidské bytosti jako muže a ženu, a že manžel a manželka se stávají jedním tělem. [15] [xv] (Mt 19, 3-12; Mk 10 , 2-12). Podobně, když apoštol Pavel píše Korinťanům o sexuální etice, připomíná jim jednotu těla muže a ženy při stvoření (1 Kor 6, 16). Když píše Efezanům o manželství, znovu jim připomíná tuto jednotu a říká jim, že je to "velké tajemství", které se vztahuje na Krista a církev (Ef 5, 32). Když píše církvi v Římě, hovoří o Boží přirozenosti a vůli zjevené v stvoření a o mnoha hříších - včetně sexuálních hříchů - ke kterým dochází tehdy, když se člověk odvrátí od poznání Stvořitele. (Ř 1, 18-32).

kříž-klečící člověk, Public Domain CCO, pixabay.com


Láska je posláním rodiny


18. Teď by už mělo být jasné, proč téma Světového setkání rodin v roce 2015 zní: "Láska je naše poslání". Jeden z nejdůležitějších papežských dokumentů 20. stol. o rodině a jejím životě - Familiaris consortio svatého papeže Jana Pavla II. - je shrnutím katolického učení o Bohu a lidské přirozenosti, a tak představuje katolickou víru o tom, jak máme žít:

"Bůh stvořil člověka k obrazu a podobě. Tím, že ho z lásky povolal k životu, zároveň ho i určil pro lásku. Bůh je láska a sám v sobě tajemství osobního společenství lásky. Tím, že lidskou přirozenost muže a ženy stvořil ke svému obrazu a stále ji udržuje v bytí, Bůh vložil do ní povolání a tím i schopnost a úlohu milovat a žít ve společenství. Proto láska je hlavním a přirozeným povoláním každého člověka. "[16] [xvi]

Boží láska nás nikdy nepřestane povolávat. Nemůžeme být zbaveni tohoto pozvání. Byli jsme stvořeni k obrazu Božímu, a navzdory skutečnosti lidského hříchu, toto povolání - vepsané do našeho stvoření - nemůže být nikdy vymazáno.

19. Katolický pohled na manželství, rodinu a sexualitu patří k širšímu povolání žít takovým způsobem, který zviditelňuje a vyzařuje Boží lásku. Žít toto povolání znamená prožívat naplno každodenní život s Boží radostí. Celá lidská osoba - tělo a duše, naše mužství a ženskost, a vše, co z toho vyplývá - je zahrnuta do Božího pozvání. Téma nejbližšího Světového setkání rodin - "rodina plná života" je proto opodstatněná. Rodina je tehdy naplno živá, když přijímáme Boží pozvání, abychom se stali syny a dcerami, takovými, jakými nás Bůh stvořil.

20. Naše doba je časem zmatku a nejistoty. Ježíš Kristus je bezpečným útočištěm. Lidská důstojnost je pevně zakotvena v Ježíši, Bohu, který se stal člověkem. Ježíš nám zjevil, kdo je Bůh a kdo jsme my. V Ježíši se setkáváme s Bohem, který nás hledá, který vytváří společenství a zve nás, abychom měli účast na jeho radosti. Jsme stvořeni k Božímu obrazu a povoláni do společenství s ním a mezi sebou navzájem. Tato láska dává smysl a ztvárňuje všechny aspekty lidského života, včetně rodiny.

citátek


Otázky k diskuzi:

1. Co je to, co dělá Ježíše důvěryhodným?
2. Co tě v tvém životě odvádí od Ježíše? Co by napomohlo k tomu, aby ti byl Ježíš bližší, nebo aby se dokonce stal tvým důvěrným přítelem?
3. Co znamená být "stvořen k Božímu obrazu"? Je možné pochopit lidskou identitu bez Boha? Proč ano, proč ne?
4. "Láska je naše poslání" - tak zní ústřední téma těchto katechezí. Co znamená "láska" v tvém životě? Jak může poslání milovat ovlivňovat tvé rozhodnutí, tvé priority a ambice?

Vysvětlivky:

[i] Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, 425-427.

[ii] Porov. FRANTIŠEK, encyklika Lumen fidei, 29. júna 2013, 52.

[iii] Porov. Lumen fidei, 57.

[iv] Srov. JAN PAVEL II., Encyklika Redemptor hominis, 4. března 1979, 9.

[v] Katechismus katolické církve, 426.

[vi] Lumen fidei, 57. Porov. Hebr 12, 2.

[vii] DRUHÝ vatikánský koncil, pastorální konstituce Gaudium et spes (1965), 22.

[viii] Gaudium et spes, 19.

[ix] Benedikt XVI., Homilie při slavení eucharistie. Sedmé světové setkání rodin, Milán (2. června 2012).

[x] Katechismus katolické církve, 2331

[xi] JAN PAVEL II., apoštolský list Mulieris dignitatem (1988), 7.

[xii] Mulieris Dignitatem, 7.

[xiii] Srov. Gaudium et spes, 19.

[xiv] Redemptor hominis 10.

[xv] Srov. Gn 1, 26-27; 2, 24.

[xvi] Jan Pavel II .: apoštolská exhortace Familiaris Consortio (1981), 11. Srov. Gen 1, 26-27; 1 Jan 4,8; Gaudium et spes, 12.Převzato ze zastolom.sk, 14. července 2015, článek naleznete zde.

srdce z květin, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ

Sdílet

Související články:
O. Dominik Chmielewski: „Bůh se tě zeptá takto: ‚Kde je mé dítě, které jsem ti dal'“? (16.01.2023)
Architekti nového člověka a nového světa vědí, že je třeba rodinu oslabit nebo zničit, říká bioetik (30.12.2022)
Potřebujeme nové otce (30.12.2022)
P. Peter IĽKO: Važme si všeho, co máme - kázání i o vztahu ke starým lidem (video) (17.02.2022)
Kniha, o které Vám mainstream neřekne: román Holky z nezisku (05.02.2022)
'Recept' exorcisty na ochranu vaší rodiny v duchovním boji proti satanovi (25.01.2022)
Diecézní pouť rodin do Doksan 2021 (31.08.2021)
Měli bychom nutit naše děti chodit do kostela? (24.07.2020)
Jak chránit rodinu od ďábla podle sv. Šarbela Makhloufa (24.07.2020)
Blog ke Dni matek: Jak jsem chtěla udělat díru do světa a mateřství mě zachránilo (07.05.2020)
Která máma je nejkrásnější ....? (04.02.2020)
Dobrá tchýně (27.01.2020)
Prosba o podporu projektu Návrat rodin domů (07.11.2019)
Národní pochod za život Bratislava 2019 - z pohledu Aloise Karpíška (08.10.2019)
Proč (a jak), přivést moje děti na adoraci? (28.09.2019)
Diecézní pouť rodin (29.08.2019)
Kardinál R. Sarah: „Rodiny, vaše poslání je nesmírně cenné! Čas žní je blízko.“ (11.06.2019)
Pomozte modlitbou!! Korunky Božího milosrdenství (25.03.2019)
Proč potřebujeme ústavní definici manželství (21.03.2019)
POMOZTE vymyslet motiv VLAJKY RODINY (12.03.2019)
Denní modlitba matek (08.03.2019)
Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku (18.02.2019)
Děti nebe (15.02.2019)
Rodina učí Bohu (05.01.2019)
Jak si uchránit Advent v rodině s malými dětmi pro Krista (01.12.2018)
List rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti na mši (11.11.2018)
Co říká čert, maminko? (07.10.2018)
Co dělat, když vaše dítě ztratí víru (06.10.2018)
Mámy na mši a jiní hrdinové (24.09.2018)
Chtěl bys trénovat takový tým? (03.09.2018)
Čtvrté přikázání v životě dospěláka (28.08.2018)
Nestydím se za víru nebo Když děti evangelizují (26.08.2018)
Jak vést děti k Bohu (18.07.2018)
Podpora manželství muže a ženy - petice (21.06.2018)
10 jednoduchých způsobů jak "odstavit" dítě od smartphonu nebo tabletu (04.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (8) Modlím se za tebe (24.05.2018)
Démon, který ničí rodiny (16.05.2018)
Rodina Kolískova: 6 bratří se rozhodlo pro duchovní dráhu (16.05.2018)
Co v sobě opravdu ukrývá rodina? (16.05.2018)
Den pro rodinu 2018 (15.05.2018)
Záleží nám na tom, aby naše děti neměly všechno (26.04.2018)
Plesová sezóna aneb jak nepředat víru (báseň) (21.01.2018)
Výzva k povinné školce a ohlédnutí za Dnem pro rodinu (21.09.2017)
Pedagog: Dvouleté dítě do školky nepatří, potřebuje milující matku a otce, který určuje pravidla (22.08.2017)
DEN PRO RODINU prosba o podporu (30.05.2017)
Kojit batolata v kostele – ano či ne? (24.10.2016)
VORP: Podporujeme iniciativu Máma táta a děti (11.10.2016)
12 kroků, jak pomoci dětem růst ve víře (02.09.2016)
Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu (12.08.2016)
Kardinál Burke řekl na setkání rodin: Nejsvětější svátost je vaše síla (28.06.2016)
Jak vychovávat děti ve víře, aby se za ni nestyděly (07.06.2016)
Richard Vašečka: Věřící děti (18.05.2016)
Páteční pouť rozvedených u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
První setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 16.3.2016 Brno (09.03.2016)
Když se s mámou rozejdete ... (24.02.2016)
Dar rodičovství (17.11.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: obětavé odříkání (10.11.2015)
VORP k povinné školce (27.10.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: bez společné modlitby to nejde (06.10.2015)
TV LUX: SYNODA - POSLÁNÍ RODINY DNES (21.09.2015)
Katecheze o rodinném životě X.- Vybrat si život (19.09.2015)
Katecheze o rodinném životě IX. - Matka, učitelka, rodina- charakter a úloha církve (11.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VIII.- Domov pro zraněné srdce (04.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VII.- Světlo v temném světě (03.09.2015)
Rodina je největší nepřítel globálního trhu (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě VI.- Každá láska přináší ovoce (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě V.- Tvořit budoucnost (26.08.2015)
Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž (18.08.2015)
Katecheze o rodinném životě IV.- Dva se stávají jedním (10.08.2015)
Katecheze o rodinném životě III.- Význam lidské sexuality (05.08.2015)
Slovo pro chlapy - duchovní autorita rodiny (01.08.2015)
Katecheze o rodinném životě II.- Poslání lásky (30.07.2015)
Jak rodič může a má duchovně doprovázet své dítě - (10.07.2015)
Když jsou ženy na lovu (25.06.2015)
Tento Den otců… (20.06.2015)
Mons. Schneider: Rodina je největší obranou křesťanství proti ideologiím (16.06.2015)
Mateřství v Polsku může být IN, pomoci má reklama (12.06.2015)
PETICE: Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka (18.05.2015)
* Manželům se narodil třináctý syn v řadě
* Matka zachytává krásu mladosti v portrétech svých deseti dětí
(16.05.2015)
Zacházejme s našimi dětmi jako s Božími dětmi (15.05.2015)
3 základní kameny duchovního provázení dětí (08.05.2015)
Týden pro rodinu 2015 (08.05.2015)
Tři úřady muže. Část třetí: Otec jako Král (02.05.2015)
Začít včas (22.04.2015)
Tři úřady muže. Část druhá: otec jako kněz (17.03.2015)
Devítidenní pobožnost za rodiny (14.03.2015)
Textař skupiny Maroon 5 nahrál- "Píseň pro mého nenarozeného syna" (04.03.2015)
Dítě počaté ve zkumavce má cizí geny (04.03.2015)
Tři úřady muže. Část první: Otec jako prorok (28.02.2015)
Svědectví - Čekání na archanděla Gabriela: Jak se modlit, když člověk zápasí s neplodností. (28.02.2015)
Kurz pro rodiče dětí připravujících se na 1. svaté přijímání (27.02.2015)
Vedeme děti k morálce (22.02.2015)
Jak děti naučit prožívat mši svatou (20.02.2015)
30 způsobů jak může otec "ztrácet" čas se svými dětmi (14.02.2015)
Důkazy pro tradiční rodinu: Písmo svaté, sociální věda a kvalita života (09.02.2015)
3 Videa: NECENZUROVANÁ FAKTA:
1) o manželství, 2) o rodičovství, 3) o výchově dětí
(06.02.2015)
Psychiatr Max Kašparů: Děti nepotřebují pouze lásku, ale také příklad otce, matky a jejich vztahu (05.02.2015)
A KDE JE MAMA? - Odmítnutá reklama Aliance za rodinu (AZR) (02.02.2015)
Referendum: Česi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu, Informáce o referendu, a i. (01.02.2015)
Manželé Kohutiarovi: Uspávání byla dobrá investice, ne ztráta času (24.01.2015)
Referendum o rodině: V Bratislavě za Prahu: Slovensko před bitvou evropského významu. Špinavé metody proti obráncům rodiny. Výhrůžky zabitím dětí. (19.01.2015)
Rozvod a život v Církvi (06.01.2015)
Duchovní setkání pro rozvedené (05.01.2015)
Promluva jáhna Ladislava Kince ze svátku Svaté Rodiny (29.12.2014)
Chtěl bys trénovat takový tým? (15.12.2014)
Bývalý rabín: přirozená rodina je "nejkrásnější ideou v dějinách civilizace" (12.12.2014)
Měla jen pětiprocentní šanci, že se narodí živá. Její maminka to nevzdala. (30.11.2014)
Jak je důležitá mediální výchova v rodině (26.11.2014)
Kardinál Müller: Manželství je základem lidství, nikoli výtvorem kultury (26.11.2014)
Čtvrté přikázání v životě dospělého (25.11.2014)
Nabídka CRSP na prosinec 2014 (22.11.2014)
Přednáška - Richard Vašečka: Milovat a ctít: Výchova dětí. (21.11.2014)
Frustrovaná z domácnosti? Na nejlepší cestě ke svatosti! (10.11.2014)
Dušičkové rozhovory (04.11.2014)
Rodičové, naučte svoji dceru těchto pět věcí (27.10.2014)
Podpora třetího dítěte (25.10.2014)
Arcibiskup Jan Graubner se ohlíží za biskupskou synodou (23.10.2014)
Chci se mít jen tak, jako každý televizor (23.10.2014)
Odbourat muže a ženu (18.10.2014)
Nevlastní, a přece naše (17.10.2014)
Jak rodič může a má duchovně provázet své dítě (09.10.2014)
Poslankyně dr. Chalánková: Základní lidská práva rodičů a dětí jsou v zásadním ohrožení. (09.10.2014)
J. Graubner na synodě: Manželé musí žít s Bohem společně (08.10.2014)
Po rozvodu stále věrným manželem. Jak zvládnout tu samotu? (08.10.2014)
Jak by vypadal den s mými dětmi, kdyby byl ten poslední? (07.10.2014)
Vojtěch Kodet: Rodina jako dar a poslání (audio) (06.10.2014)
Nad konferencí, která prosazuje "velké rodiny", hosté ze západu žasli (26.09.2014)
Rodina v katolickém pojetí (26.09.2014)
Synod rodiny ve Vatikánu (25.09.2014)
Desatero rodiče: 10. Rozvíjej se jako rodič (24.09.2014)
Otcové mají chránit tajemství rodinné lásky (12.09.2014)
Prezident, ombudsmanka, ani Ústavní soud by neměli brzdit referendum
(+ další odkazy)
(03.09.2014)
Sedm důvodů, proč chci vychovávat moje děti v křesťanském duchu (02.09.2014)
Desatero rodiče: 9. Buďte s manželským partnerem vůči dětem jednotní! (27.08.2014)
Desatero rodiče: 8. Neupřednostňuj žádné ze svých dětí! (21.08.2014)
Může být práce ženy v domácnosti rovnocennou kariérou? (16.08.2014)
Desatero rodiče: 7. Vytvoř přitažlivou rodinnou atmosféru! (14.08.2014)
Papež František: Rodina je schopna odolat útokům manipulace světských mocností (12.08.2014)
Pochod pro rodinu 2014 (11.08.2014)
Desatero rodiče: 6. Buď pozitivní! (08.08.2014)
Desatero rodiče: 5. Stanov pravidla domácnosti a plánuj čas! (06.08.2014)
Desatero rodiče: 4. Buď důsledný! (28.07.2014)
Desatero rodiče: 3. Buď přítelem pro své děti! (16.07.2014)
Desatero rodiče: 2. Vyžaduj od seba to, co vyžaduješ od dětí! (09.07.2014)
Velké množství katolíků nepozná církevní učení o sexu, životě a rodině (08.07.2014)
Hrdí na rodinu: Žádní dva otcové nenahradí matku, ani dvě nebo tři matky nenahradí otce (07.07.2014)
Desatero rodiče, 1. část: Na prvním místě je tvůj manželský partner! (03.07.2014)
Nejčastější rodičovská chyba (29.06.2014)
Dovolená rodin s dětmi (23.06.2014)
Vatikánský státní sekretář: Přijímejte "děti, které vám Bůh chce dát" (21.06.2014)
Dan Drápal: Vydejme se opačným směrem (18.06.2014)
MŮJ OTEC ... (16.06.2014)
Papež František: řekněme ne kultuře pohodlí, která odmítá mít děti (12.06.2014)
Papež František: ďábel chce zničit rodinu (10.06.2014)
Petice: OSN ignoruje ochranu rodiny (05.06.2014)
Tradiční rodina s dvěma rodiči je nejbezpečnějším prostředním pro děti (27.05.2014)
Nejsem rodič č. 1, jsem matka!: Vzpoura Italů proti sekularismu a gender ideologii (22.05.2014)
Aliance za rodinu: Petici za referendum o ochraně rodiny podepsalo už více než 100.000 lidí (19.05.2014)
Svátek matek (07.05.2014)
Globální převaha: Většina národů považuje potraty a homosexualitu za nemorální (02.05.2014)
Biskupové Spojeného království doufají, že synoda o Rodině radikálně přehodnotí lidskou sexualitu (02.05.2014)
Homofobie - absurdní pojem (30.04.2014)
Nové stránky - Zastolom.sk chtějí být pro rodiny průvodcem na cestě víry (29.04.2014)
Popelčin zákon: Půjdou rodiče v Británii do vězení za to, že nemilují svoje děti? (26.04.2014)
Ruský zákonodárce navrhuje ústavní dodatek zakazující manželství homosexuálů (25.04.2014)
"Obyčejná" rodina. Mají 20 dětí a přijali by další (23.04.2014)
V italské škole změnili svátek Den otců na "Jarní festival", kvůli lesbickým párům (22.04.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na květen a červen 2014 (06.04.2014)
Důsledky absence otců v rodinách jsou zdrcující (22.03.2014)
Půst a rodina 10 - Půst v rodině (13.03.2014)
Důstojnost a povolání muže (27.02.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - únor, březen, duben 2014 (20.02.2014)
Vedeme své děti opravdu k Bohu? (09.02.2014)
SÍLA bratrské lásky ... (06.02.2014)
Svátek Svaté Rodiny (01.01.2014)
Prosba Centra naděje a pomoci o finanční dar (16.12.2013)
Proč se spolu modlit? (16.12.2013)
Chorvati zítra (tj. 1. 12.) hlasují za ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy (30.11.2013)
Tři druhy lásky (24.09.2013)
Podzimní nabídka kurzů CENAP (18.09.2013)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - září, říjen, listopad 2013 (05.09.2013)
Nabídka CRSP 2013 - práce se seniory (04.08.2013)
Praktikování náboženství upevňuje rodinu a formuje zdravou společnost (28.07.2013)
Jak žít v rodině medžugorská poselství ? (27.07.2013)
Mateřství jako součást identity? (23.07.2013)
Každý jednou bude takový .... (01.07.2013)
Nejde o nic méně než o RODINY, také o ty naše (14.06.2013)
Kardinál Bagnasco: Sňatky homosexuálů jsou ranou pro rodinu (12.06.2013)
K VĚCI: Společnosti se nerozpadají, pokud mají zdravé rodiny (10.06.2013)
Nabídka CRSP během prázdnin 2013 (26.05.2013)
Duchovní obnova pro rozvedené ve Volfířově (04.05.2013)
Nabídka CRSP 2013 (04.05.2013)
Příprava na příchod miminka 15. 5. 2013 (03.05.2013)
Film: Nic nás nerozdělí/ The impossible (25.03.2013)
Mezinárodní den volné neděle -3. březen 2013 (21.02.2013)
Programy Centra pro rodinu 2013 (30.01.2013)
Kardinál Piacenza: matka každého kněze dcerou svého syna (06.01.2013)
Rodinný život jako cesta ke svatosti (04.01.2013)
Svátek sv. Rodiny – báseň na motivy Sv. Jana od Kříže (29.12.2012)
Evropský projekt Trojlístek - pomoc rodinám (13.12.2012)
Slovensko: knoflík jako symbol modliteb za rodinu (19.11.2012)
Několik "rad" jak vychovat z dítěte zločince (16.11.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na listopad 2012 (14.11.2012)
Matka světice - Jana Beretta Molla (14.10.2012)
Muž a žena (13.10.2012)
Zakladatelka hnutí Modlitby matek navštíví Českou republiku (30.09.2012)
Dominik Duka: Děti jsou naše bohatství (20.09.2012)
Centrum naděje a pomoci Brno v září 2012 nabízí (06.09.2012)
Ubytování blízko Třeboně - Chatky na jihu (31.08.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na září 2012 (31.08.2012)
Francouzský episkopát hledí s obavami na plány uzákonit „alternativní“ rodinné modely (08.08.2012)
Ještě jeden článek o manželství....Vyslyšená modlitba (23.07.2012)
Motivační kurz pro ženy (01.07.2012)
Papež promluvil k rodinám o smyslu manželství (10.06.2012)
Manželství potřebuje podporu, ne destabilizaci (09.06.2012)
Český překlad dekretu - odpustky u příležitosti VII. světového setkání rodin v Miláně (30.05.2012)
V lombardské metropoli začíná VII. světové setkání rodin (29.05.2012)
EU: Tolik nemanželských dětí... (13.05.2012)
Pobyt pro rodiče s dětmi na Vyhlídce u Blanska (12.05.2012)
Kurz přirozeného plánování rodičovství a kurz o manželství (26.04.2012)
POZOR ZMĚNA! Další kurz PPR ve Znojmě bude v sobotu 5.5.2012 (20.04.2012)
USA: Matka pečující o děti nepracuje? (19.04.2012)
Potřebujeme neděli? K čemu je nám neděle? (18.04.2012)
Ne předmanželskému soužití (14.04.2012)
Rezoluce Evropského parlamentu napadá pojem rodiny (17.03.2012)
Krize manželství je krizí křesťanské sexuální etiky (12.03.2012)
Modelka spodního prádla Victoria Secret zanechala kariéru, slibuje ctít si manžela a Boha (08.03.2012)
Pozvání na VII. světové sektání rodin se Svatým Otcem (05.03.2012)
Hodně smutný příběh, ale je ze života (26.02.2012)
Maminky, do práce! (12.02.2012)
Na slovíčko (05.02.2012)
Prosíme o modlitbu (13.01.2012)
Štědrý večer (24.12.2011)
Vánoční poklad - dojemný příběh z převánočního supermarketu (23.12.2011)
Sbírka pro Centrum naděje a pomoci (19.12.2011)
Workshop: Ne/plodné období po porodu v Brně (05.12.2011)
Maják v mlze - Základní pravdy, které vždy platí (11.11.2011)
Ne/plodné období po porodu (11.11.2011)
Jednodenní setkání pro rodiny a manžele v Třebíči (09.11.2011)
Výstava "Těhotná? Těhotná! Těhotná..." (07.11.2011)
Listopadové akce Centra pro rodinu v Brně (29.10.2011)
Co říká Panna Maria zvláštním způsobem dnešní mládeži a jejím rodinám? (26.10.2011)
Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu (22.10.2011)
Prosba o pomoc pro Františka a Vítka (17.10.2011)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství v Brně (08.10.2011)
Umíme rozlišit dobro a zlo a rozeznat hrozbu? (07.10.2011)
Úcta k životu a gynekologie (21.09.2011)
Kurz Na začátku těhotenství (11.09.2011)
Seminář Kultura života, dnešní biomedicína a rodina (08.09.2011)
Setkání gynekologů ve znamení úcty k životu (29.08.2011)
Deklarace Moskevského demografického summitu: Rodina a budoucnost lidstva (22.08.2011)
Pohřeb matky šesti kněží a čtyř řeholních sester v Kerale (25.07.2011)
Potrat – a pak…? (13.07.2011)
Příprava na 1. svaté přijímání (12.07.2011)
Nebojte se těžkostí (10.07.2011)
Připojte se k celostátní iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče (29.06.2011)
Poděkování a prosba (27.06.2011)
Programová nabídka CRSP na červenec a srpen 2011 (20.06.2011)
Víkend rodin s malými dětmi (16.05.2011)
Dobro a zlo ze zkumavky - přednáška o umělém početí (05.05.2011)
Diecézní setkání pro rozvedené (24.03.2011)
Nový týden - nové výstavy STOP GENOCIDĚ (06.02.2011)
Slova "otec" a "matka" oficiáně zrušena!! (11.01.2011)
Je to opravdu nutné? - (k otvírací době obchodů) (06.01.2011)
Věrnost je prospěšná zdraví + Jaký smysl má manželská věrnost? (02.01.2011)
Politika EU ohledně rovnosti mužů a žen, její (ne)soulad s evangeliem (24.10.2010)
Prosíme o pomoc pro mladou maminku (20.10.2010)
Ze života - všem mámám (17.10.2010)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v tomto týdnu (21.09.2010)
Nabídka kurzů a akcí Centra pro rodinu na září (11.09.2010)
Nový web pro ženy zraněné potratem (01.09.2010)
Sedmá diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (23.08.2010)
Výstava Stop genocidě v Josefově (09.08.2010)
Výstavy stop genocidě na festivalech (22.07.2010)
Dokument Nejtěžší volba (14.07.2010)
Prosíme o pomoc při výstavách STOP GENOCIDĚ na festivalech! (12.07.2010)
7. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (09.07.2010)
Pouť ve Věžnici (24.06.2010)
Adorace za nenarozené v úterý (20.06.2010)
O dobrá manželství a spokojené rodiny je třeba se zasadit (20.06.2010)
Pochod pro rodinu (17.06.2010)
Výstavy stop genocidě (15.06.2010)
Výstava stop genocidě v Moravském Krumlově (08.06.2010)
V Rakousku slaví Týden pro život (04.06.2010)
Výstava stop genocidě (24.05.2010)
Nabídka kurzů z Centra pro rodinu a sociální péči (07.05.2010)
Petice za volnou neděli (03.05.2010)
Mezinárodní den rodin a modlitba rodin (01.05.2010)
Prosba o pomoc mladé rodině u Brna (25.04.2010)
Výstava Stop genocidě! (23.04.2010)
Podpořme protest proti návrhu zákona.... (24.03.2010)
Pochod pro život 2010 (23.03.2010)
Kam s rodinou na dovolenou? (20.03.2010)
Advent 2009 v Diecézním muzeu na Petrově (30.11.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (24.07.2009)
Poradna Aqua vitae - poradna pro ženy (18.07.2009)
Besedy v Centru pro rodinu (02.06.2009)
Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (02.06.2009)
Rodinná dovolená? (02.06.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (17.05.2009)
Besedy o výchově a vztazích (08.05.2009)
Family Point (04.05.2009)
Rozvod a život v církvi (07.04.2009)
Kurzy, besedy, pobyty (06.04.2009)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 28. 07. 2015 | 6196 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace