Zajímavé...

Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část

Tribüne mit Konzilsvätern und Empore der Sekretäre; Foto: L. Wolleh, CC BY-SA 3.0 Autobiografické vyprávění Karola Dučáka nás dnes zavede do jeho školních let a období dospívání a přiblíží politickou situaci té doby.

Dětství a školní léta

Byl jsem opravdu velmi zbožné dítě. Dokonce jsem krátkou dobu i ministroval. To už jsem byl žákem ZDŠ a mohl jsem mít asi 10 let. V té době se v katolických kostelech sloužila liturgie Pia V., čili gregoriánská mše, známá pod označením tridentská mše. Jelikož vyučování náboženství v tehdejší socialistické škole bylo velmi omezené, mamka nás, své děti, doučovala doma a systematicky nás seznamovala s hlubokými katolickými pravdami. Někdy to s náboženským zápalem i přeháněla a svým přepjatým puritánstvím v nás občas vyvolala i nevoli, ale právě moje nebohá mamka mi dala hluboké, nezničitelné základy víry do života.

Socialistická škola formovala i deformovala mou generaci, ale naučila mě hodně užitečných věcí. Svými výsledky ve škole jsem vynikal mezi vrstevníky a nikdy jsem neměl problém zvládnout nejen školní učivo, ale i řadu dalších poznatků. Systematicky jsem tedy rozšiřoval své vědomostní obzory.

Socialistické škola - její nebezpečí

My, katolíci, jsme ve škole tvořili převahu a pevně jsme se drželi své víry. Učitelé nám vtloukali do hlav, že Bůh není a náboženství je zastaralý přežitek, ale z toho jsme si dělali dobrý den. Taková primitivní demagogie nemohla naši víru v Boha ohrozit. Nebezpečí socialistické školy spočívalo v něčem jiném. Tato škola neustále zdůrazňovala úspěchy člověka na poli vědy a techniky. Formovala v našich myslích obraz budovatele vyspělejších zítřků, který disponuje neomezenými možnostmi a ovládne jednou svět i bez Boha. Toto smrtelné nebezpečí pro svou duši jsem však identifikoval až mnohem později.

Měl jsem bezmála 10 let, když se začal Druhý vatikánský koncil, a když se koncil skončil, bylo mi téměř 13. Slovensko bylo horlivě katolické jak před koncilem, tak i po něm a v prostředí, ve kterém jsem žil, jsem nezaznamenal žádný výrazný vliv koncilu na věřící katolíky. I v naší rodině se praktikovala intenzivní katolická víra bez ohledu na dění kolem. Prim vedla moje horlivá katolická matka, která nás neochvějně vedla k Bohu na každém kroku. Živě si vzpomínám na jednu událost z tohoto období. Bylo to někdy v roce 1965, tedy mohl jsem mít mezi dvanácti a třinácti lety a být žákem šesté třídy ZDŠ. Úplně přesně si nepamatuji datum, ale na podstatu věcí si vzpomínám přesně.

Vzpomínka z vyučování a vyznání víry Na hodině biologie nám učitelka přednášela o teorii evoluce a o tom, že věda neuznává stvoření světa Bohem. V jisté chvíli jsem to už nevydržel a přihlásil jsem se. Říkám: „Vy, nevěřící, neuznáváte Boha, my věřící lidé, neuznáváme, že svět mohl vzniknout bez Boha.“ Dodnes nechápu, co mě to popadlo, ale prostě jsem cítil potřebu vzbouřit se proti soustavnému osočování náboženství a tak jsem promluvil. Vzápětí přišlo velké překvapení. Ta učitelka se ohradila: „Proč říkáš: vy nevěřící?

Nepochopil jsem, co chtěla tehdy říct. Až mnohem později mi došlo, že ta učitelka zřejmě také byla věřící. Sama nemohla veřejně vyznat svou víru, ale dovolila to mně. Nechala mě volně mluvit, chodila po třídě a tak tajemně se přitom usmívala. Měl jsem z ní dokonce pocit, že má radost z toho, že se někdo ozval a zastal se svého náboženského přesvědčení. Když jsem skončil, vyzvala mě: Pokračuj!

A tak jsem se znovu postavil, mluvil až do konce vyučovací hodiny a obhajoval jsem své katolické přesvědčení. Hodina skončila, učitelka s úsměvem odešla a začala přestávka. Dodnes na tuto učitelku vzpomínám s úctou a láskou. Později se po celé škole mluvilo o tomto mém vystoupení, a já jsem se stal pro své okolí jakousi nepsanou autoritou. Po jistém čase jsem se dozvěděl, že toto počínání inspirovalo mou o tři a půl roku mladší sestru, která o něco později také na vyučovací hodině obhajovala své náboženské přesvědčení.

Nemám však zájem vyvyšovat se. Nebyl jsem nějaký románový hrdina a přiznám se bez mučení, že před ředitelem školy bych si v té době asi sotva troufal takto vystoupit. Byl to chlap jako hora a pokud některý z chlapců dostal od něj po tváři z obou stran, líce měl červená ještě pořádně dlouho. Ředitel školy byl zarytý komunista a využil každou příležitost k tomu, aby mohl očernit a znevážit naši Katolickou církev. Proto jsem byl šokován, když jsem se mnohem později dozvěděl, že se před smrtí - to už bylo po roce 1989 - vyzpovídal u řeckokatolického kněze a zemřel zaopatřen svátostmi. Paradoxně, potěšilo mě to. Věčné zatracení je tak strašná věc, že jsem ho nepřál ani takovému zarytému antikatolíkovi, jako byl můj bývalý ředitel základní školy. Ale obraťme list.

Situace po 2. Vat koncilu, má puberta, mládí a krize víry

I po skončení koncilu jsem byl horlivý katolík. A nejen já. Pokud se píše o nějakém masovém úbytku věřících v souvislosti s Druhým vatikánským koncilem, musím zodpovědně, před tváří Boha prohlásit, že jsem ho na Slovensku v období od roku 1965 do změny společenského režimu v roce 1989 vůbec nezaznamenal.

Druhý vatikánský koncil žádným výrazným způsobem neovlivnil mé katolické přesvědčení a já jsem mohl zůstat horlivým katolíkem bez jakýchkoliv problémů. Moje náboženská krize přišla až později a vůbec s koncilem nesouvisela. Satan totiž i mně připravoval past. Jako žák posledních ročníků ZDŠ jsem se učil velmi dobře a lehce, a poměrně snadno jsem absorboval školní učivo. Moje přirozená zvědavost mě však nutila poznávat nové věci a tak se ze mě stal vášnivý knihomol. V době, kdy moji vrstevníci četli Karla Maye, já jsem vášnivě hltal vědeckou a vědecko-fantastickou literaturu. Byl jsem stále více unesen úspěchy lidské vědy a techniky a nezpozoroval jsem smrtelnou hrozbu pro svou duši.Vědecko-technický pokrok

Prudká akcelerace vědeckotechnického rozvoje lidské společnosti bouřlivě měnila tvář této planety. Obzvláště rok 1968, když jsem končil základní devítiletou školní docházku, byl nabitý pohnutými událostmi, které výrazně ovlivnily dějiny lidstva v 2. polovině 20. století. V tom roce se toho hodně semlelo u nás i ve světě. Vpád spojeneckých vojsk do ČSSR, studentské nepokoje ve světě, sexuální revoluce, bojovný feminismus atd. I na poli vědeckotechnického rozvoje lidské společnosti se děly převratné věci. Dr. Christian Barnard uskutečnil první transplantaci srdce. O rok nato Američané přistáli na Měsíci. Homo technicus začal realizovat svou odvěkou touhu oprostit se od rodné planety a dobývat vesmír. Měl jsem tehdy 19 let a byl jsem poblázněný vědecko-fantastickou literaturou. Četl jsem díla Verna, Ciolkovského, Lema, Talla, Bradburyho, Jefremova, Wellse a jiných autorů sci-fi. Když jsem v televizi viděl záběry amerických kosmonautů na Měsíci, byl jsem mimořádně pyšný na to, že jsem člověk, tvor, který má takové mimořádné schopnosti. V mých představách byly možnosti člověka přímo neohraničené. S odstupem času se nad takovými naivními představami z dob svého dospívání usmívám, jenže tehdy jsem tomu upřímně věřil.

public domain,  commons.wikimedia.org


Nikdy jsem však ani v nejodvážnějších představách nepovýšil člověka na úroveň Boha, to ne! Byl jsem si plně vědom toho, že Bůh stvořil svět a člověka z ničeho a že člověk to nedokáže. Pouze Bůh byl a navždy zůstal v mých představách všemohoucí a vševědoucí, ale moje tehdejší představy budoucnosti lidské vědy a techniky byly mimořádně nadhodnocené.

Moje představa Boha

V té době konce 60. let a počátku 70. let 20. století jsem postupně měnil svůj pohled na Boha. Nedokázal jsem přesně determinovat působení Boha v životě člověka. Nabyl jsem přesvědčení, že Bůh je kdesi mimo nás, ve svém vlastním světě, který je od toho našeho, lidského světa, nekonečně vzdálen. Ani jsem nevěděl jak, ale neuvědoměle jsem začal vyznávat jistou osobitou formu deismu, ačkoli v té době jsem ani nevěděl, co to deismus je. Podobně jako deisté jsem však věřil, že Bůh sice stvořil neživý i živý svět, ale pak se - zjednodušeně řečeno - utáhl „na odpočinek“ a ponechal člověku svobodnou vůli, aby spravoval svět tak, jak uzná za vhodné. V souvislosti s touto změnou u mě začala výrazně klesat intenzita náboženského života. Nemělo to však absolutně nic společného s Druhým vatikánským koncilem. Popravdě řečeno, ještě ani v té době jsem vůbec netušil, o čem Druhý vatikánský koncil byl a bylo mi úplně jedno, jaká liturgie se v kostele slaví.

Formálně jsem sice chodil do kostela, abych nezarmucoval mou zbožnou mamku. Kromě toho to byla hluboce zakořeněná tradice. Na Slovensku, zvláště v malých městech a na venkově, bylo tehdy nemyslitelné nejít v neděli do kostela. Toto si dovolili pouze členové komunistické strany a ti, kteří se nemohli v kostele ukázat kvůli svému povolání, například učitelé. Skutečně přesvědčených ateistů, kteří opravdu nevěřili v Boha, bylo tehdy jako šafránu. Ba - paradoxně - často i ti, kteří měli formálně hlásat ateismus, tajně vyznávali náboženské přesvědčení. Učitelé nebo členové komunistické strany chodili do kostela tajně, do nějaké vzdálené vesnice, kde je nikdo nepoznal. Rovněž mívali i tajné církevní sňatky. Ne vždy se to však utajilo a tak tito straníci byli postihováni. Vzpomínám si na jednoho známého, člena komunistické strany, který si mi stěžoval, že ho předvolali na okresní výbor KSS, protože na něj přišlo udání kvůli jeho účasti na mši. Takové případy se občas stávaly a byly důkazem toho, že ani totalitní moc nedokázala zlomit silné náboženské cítění slovenského lidu. Paradoxně tedy násilná ateizace zemí Východního bloku nepředstavovala největší nebezpečí pro Katolickou církev. Mnohem větší hrozbou pro ni se stal hédonismus, konzumismus a postupující liberalismus v zemích Západního bloku.

Vyšší životní úroveň a technické vymoženosti - nebezpečí pro Církev

Na rozdíl od situace před druhou světovou válkou, charakterizované zhoubnými hospodářskými krizemi, v období po druhé světové válce došlo na kapitalistickém Západě k neuvěřitelně stabilnímu hospodářskému růstu. Došlo k výraznému zvýšení životní úrovně milionů lidí. Prudká akcelerace vědeckotechnického rozvoje lidské společnosti bouřlivě měnila tvář této planety. Mnohé věci, dříve považované za přepychové záležitosti, se staly součástí masové spotřeby obyvatelstva nejrozvinutějších zemí světa. Osobní automobily, televizory, tranzistorové radiopřijímače a jiné výdobytky vědeckotechnického rozvoje lidstva dramaticky měnily způsob života obyvatel vyspělých zemí. Zvláště vynález televize obzvlášť pustošivě poznamenal společenské mravy.

CCO, pixabay.com


Přitom televize sama o sobě není zkázonosná. Je to brilantní výdobytek vědeckotechnického rozvoje lidstva v 20. století, ovšem ve službách zednářů a liberálů se stala skutečnou mravní zkázou. Přes televizní obrazovky doslova vtrhla do každé rodiny propagace bohémství, zkaženosti, volných mravů a nevázaného způsobu života. Teprve později našla i Katolická církev cestu k televizi a postavila ji do služeb evangelizace, avšak škody, které televize napáchala, zanechaly trvalé stopy na několika generacích katolíků.

Změna životních postojů a změny ve společnosti

Lidstvo dostalo do rukou takové množství předtím netušených technických vymožeností, že si s nimi často nevědělo rady. Před našima očima nezadržitelně vyrůstala nová technická a technokratická kultura. Tato kultura měla tendenci stát se kosmickou a svými podstatnými rysy se lišila od všech předešlých kulturních forem minulosti. Žebříček hodnot u mnoha lidí se radikálně měnil. Duchovní hodnoty se ocitly na ústupu a dopředu se neúprosně draly materiální hodnoty. Konzumismus Západu začal ohrožovat Katolickou církev mnohem zákeřnější než násilím zaváděná ateizace společnosti v zemích Východu. Honba za luxusem a přepychem zaslepila oči lidí v dříve netušené měřítku. Katolíci už nebyli proletáři a Katolická církev přestala být církví chudých. Touha žít a užívat si pozemského života ovládla masy obyvatelstva v nejvyspělejších západních zemích. Lidé přestali toužit po ráji, který jim Bůh přislíbil, a snažili se vytvořit ráj na tomto světě. Odhazovali kříž života a hledali smysl života v materiálních hodnotách.

Sekularismus si nikdy v minulosti neosvojil tak agresivní formy jako právě v té době. Co je nejtragičtější, přítěží pro mnohé katolíky se stalo i vlastní potomstvo. Mnohočetné rodiny, tak typické pro tradiční katolické země Západu v dávnější minulosti, se stávaly vzácností a stále více je nahrazoval model moderní rodiny s jedním, případně dvěma dětmi. Demografická katastrofa se stala zhoubným důsledkem dechristianizace západních národů. Bílá rasa postupně začala vymírat a to jak duchovně, tak i fyzicky. Pod pláštíkem kvazisvobody, demokracie, lidé odhazovali kříž života a hledali smysl života v materiálních hodnotách. Byl to tedy komplex různých faktorů, které vyvolaly pokles náboženského zápalu katolíků Západu v tomto období.

Satan a jeho působení

To byla mimořádně vítaná živná půda pro Působení Zlého. Satan, který je „lhář a otec lži“ (Jn 8, 44), mistrně využíval každou příležitost k uplatnění svého vlivu ve společnosti i v Katolické církvi. Je mnohem inteligentnější než jsme my, lidé a velmi dobře ví, na kterou lidskou strunu má zabrnkat, aby dosáhl u člověka vzpouru vůči Bohu.

Satan rafinovaně využívá a popularizuje všech 7 smrtelných hříchů:

1. Pýcha. Satan mistrovsky rozdmýchává v člověku pýchu na úspěchy lidstva při podmaňování si domovské planety, ale i blízkého kosmického prostoru. „Vaše schopnosti jsou neomezené. Buďte jako Bůh!“ našeptává otec lži.

Hieronymus Bosch- The Seven Deadly Sins and the Four Last Things,  public domain, commons...


2. Lakomství. Prudký růst životní úrovně po druhé světové válce zaslepil lidem oči touhou po mamonu. Satan brnká na strunu lidské lakoty.

3. Smilstvo. Vědecko-technický pokrok ve 20. století přinesl rozvoj sdělovacích prostředků, přes které liberální společnost šíří pseudokulturu zkaženosti, volných mravů a nevázaného způsobu života. Satan škodolibě využívá tuto situaci, aby svedl co nejvíce lidí na scestí.

4. Nestřídmost. Satan nám podstrkuje všechny požitky, které přinesla moderní konzumní společnost. Masy lidí po nich toužebně sahají a neumí se jich nasytit.

5. Závist. Často je to s člověkem takto: pokud nemá, závidí těm, co něco mají, pokud má, závidí těm, co mají více než on. K nemalé škodolibosti otce lži.

6. Hněv. Zlobíme se na Boha, pokud na nás naloží příliš těžký kříž. Zlobíme se na lidi, kteří nám ublížili, a nedokážeme odpouštět. Další triumf otce lži.

7. Lenost. Satan pokouší: „Bůh vám káže zapřít se a nést svůj kříž. Přikazuje vám modlit se, postit se, v potu tváře dobývat svůj chléb a pracovat na spáse vašich duší. Ale nač byste to dělali? Vždyť máte vše, na co si jen pomyslíte. Užívejte si!“ A tak mnozí lidé zlenivěli po stránce duchovní i tělesné a odvykli si přemáhat vlastní náruživosti.

Karol Dučák

Karol Dučák, priestornet.skSdílet

Související články:
Byly sepsány další vzpomínky na probošta mikulovského Stanislava Krátkého (02.01.2023)
V božím stvoření nejsou žádné chyby (svědectví) (25.12.2022)
Zamyšlení nad souvislostmi některých částí Písma svatého (20.12.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 06. 2019 | 3245 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace