Zajímavé...

Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě!

z verim.sk O životě spisovatele Karola Dučáka jsme se mohli dočíst v jeho článku Způsobil to Druhý vatikánský koncil?, ve kterém popisuje svůj život v kontextu událostí 20. století. Nyní se s námi dělí s dalším svědectvím - vyznává svou lásku k Římskokatolické církvi, i přesto, že je zkoušená a pronásledovaná...

Když v roce 1912 Titanic po srážce s ledovcem začal nabírat do svých útrob vodu a bylo jasné, že na jeho záchranu není naděje, spolu s lodí se potápěl i anglický katolický kněz Thomas Byles. Vyrostl v protestantské rodině, ale 18 let před svou smrtí konvertoval ke katolicismu a nakonec se stal i katolickým knězem. Kromě něj zahynuli na Titanicu i další dva katoličtí kněží, Otec Juozas Montvila z Litvy a Otec Josef Peruschitz (Perušić), OSB, který se narodil chorvatským rodičům v Straßlachu u Mnichova, ale Byles je nejznámější z katolických kněží, kteří našli smrt při potopení Titanicu. Dvakrát mu navrhli, aby nastoupil do záchranného člunu a zachránil si život. Byles však odmítl a do poslední chvíle zůstal věrný svému povolání. Zpovídal a rozhřešoval lidi a když se loď potápěla, s krucifixem v ruce se modlil růženec spolu s cestujícími, kteří se měli utopit s ním. Kolem něj klečelo asi sto lidí různého vyznání, včetně protestantů a židů. Všichni se společně modlili. Byl to strhující pohled. Katolický kněz vedl katolíky, protestanty i židy před tvář věčného Soudce. Excelentní příklad katolického ekumenismu a dialogu s nekřesťany! Podle vzpomínek jednoho ze zachráněných stáli tři kněží na vyvýšených místech a modlili se s cestujícími růženec, dokud je nepohltily chladné vody oceánu. Thomas Byles je v současnosti v procesu blahořečení.
(Srov. Džunková K.: Katolícki kňazi na palube Titanicu. In: Kultúra-dvojtýždenník závislý od etiky, 2016. Ročník XIX., číslo 10, s. 6-8)

P. Thomas Byles z Titanicu, volné dílo, katopedia.cz


Věrnost se projevuje v nejtěžších časech. I věrnost Katolické církve se nejhůř dokazuje právě v časech zkoušek, s nimiž v současné době Církev zápasí. Bohužel ve zkoušce věrnosti mnozí malověrní katolíci selhávají. V poslední době jsem zaregistroval nemálo statistik, dokumentujících počty věřících, kteří již vystoupili z Katolické církve. Jsou to velmi smutná fakta. Trend hromadného opouštění Katolické církve neušel pozornosti masmédií, která nejednou s jistou dávkou farizejství sáhodlouze informují o nových a nových případech vystoupení věřících z Katolické církve. Prim vedou liberální média, která využívají jakoukoliv záminku k diskreditaci Katolické církve. Na Slovensku vyniká „Denník N“, který dlouhodobě vede systematickou protikatolickou ideologickou diverzi. Například 9. února 2015 uveřejnil tento deník článek Dušana Mikušoviče pod názvem „Pre referendum vystúpili z cirkvi, hnevá ich nenávisť“, ve kterém autor obsáhle informuje o případech vystoupení věřících z Katolické církve v souvislosti se slovenským referendem o rodině v roce 2015.
(Srov. Mikušovič D.: Pre referendum vystúpili z cirkvi, hnevá ich nenávisť. In: Denník N. Dostupné ??na internete: ˂ https://dennikn.sk/45747/pre-referendum-vystupili-z-cirkvi-nejde-o-fenomen-vravia-biskupi/%3E ˃)

Pokud by někdo hledal v článku třeba jen jedinou pozitivní zmínku o Katolické církvi, zřejmě by se snažil marně. Takových článků s více či méně latentní diskreditací Katolické církve najdete v tomto deníku nepočítaně. Redaktoři deníka to dělají velmi rafinovaně. Vyhýbají se přímým konfrontacím s představiteli Katolické církve, ale jejich informace jsou jednostranné a celkově budují v myslích čtenářů negativní obraz Katolické církve. Aby toho nebylo málo, objevují se na sociálních sítích přímé výzvy utéci z paluby Katolické církve, která se podle mnoha špatných proroků nezadržitelně potápí. Konečně, je legitimní otázka, zda není čestnější v případě úplné ztráty víry vystoupit z Katolické církve, než v ní zůstávat jen ze zvyku nebo pro nějaké lidské ohledy. Této otázky se dotkl i emeritní papež Benedikt XVI., který v roce 2012 během jednoho proslovu před modlitbou Anděl Páně rozebíral Jidášovu zradu Krista. Řekl, že problémem Jidáše bylo opustit Krista, když už nevěřil – „je to faleš, která je znakem ďábla.
(Pápež: Ak neveríte, je čestnejšie opustiť Cirkev. In: LifeNews Slovakia/Správy, ktoré hýbu svetom. Dostupné ??na internete: http://www.lifenews.sk/content/p%C3%A1pe%C5%BE-ak-never%C3%ADte-je-%C4%8Destnej%C5%A1ie-opusti%C5%A5-cirkev)

Je to rozhodnutí každého jednotlivého katolíka, zda zůstane věrný v nejtěžších zkouškách, nebo opustí mateřské lůno své Církve. Nelze nikomu diktovat, co má dělat. Bůh dal člověku rozum a svobodnou vůli a on sám - byť by nemusel - respektuje svobodnou vůli všech lidí. Ani já nemohu a nesmím komukoliv vnucovat násilím svou vůli. Jediné, co smím a můžu dělat, je veřejně vyjadřovat svůj postoj a apelovat na všechny katolíky, kteří neztratili pravou katolickou víru a upřímně milují svou mateřskou Církev, aby jí zůstali až do konce věrní a nevstupovali do služeb Zlého. Vždyť je ďáblovou taktikou rozdělovat masy věřících, štvát je proti sobě a takto je ovládat. Ti, kteří opouštějí Katolickou církev, slouží Zlému.

Pravý katolík nemůže opustit Katolickou církev, protože je to Kristova církev, jejíž zakladatelem nebyl nedokonalý smrtelník, ale Ježíš Kristus, pravý Bůh a současně pravý člověk. Pokud by naši Církev založil člověk, už by se dávno rozsypala jako domeček z karet. Jelikož ji však založil dokonalý Bůh, je jeho Církev dokonalá a navždy taková zůstane, ačkoli lidé, kteří ji tvoří, jsou nedokonalí a dělají chyby. Ne Katolická církev je nedokonalá. Nedokonalí jsou katolíci, její členové.

Ježíš nám neslíbil ráj na zemi. Vždyť sám řekl: „Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého.“ (Mt 10, 34-41) Ježíš nám slíbil ráj až po smrti, ale do ráje se dostanou jen ti, kteří plní Jeho vůli. Náš Spasitel neslíbil své Církvi bezproblémovou cestu, ale cestu plnou křížů, těžkostí a bolestných zápasů.

Ježíš nám neslíbil ani dokonalé papeže, ani dokonalé biskupy, kněze, řeholníky či řeholnice. Ale to, že Katolická církev prožívá těžké časy, přece neznamená, že ji Kristus opustil! Právě naopak! On sám své Církvi přislíbil, že při ní bude stát až do konce světa! Vždyť řekl prvním biskupům, apoštolům, na čele s prvním papežem Petrem: „A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28, 20)

A tak, jak byl Ježíš se shromážděním apoštolů na čele s prvním papežem Petrem, tak byl s Učitelským úřadem Církve během celých následujících staletí její existence. Kristus nám dal slovo a každý, kdo přestal věřit těmto Kristovým slovům, zpochybňuje Písmo svaté a učení Katolické církve, ale navíc - co je ještě horší - dělá Krista lhářem. Pravý katolík musí co nejrozhodněji odmítnout výzvy vystoupit z Katolické církve, kterou údajně podle tvrzení heretiků Kristus opustil. To je ďáblova lež! Od roku 33, kdy Kristus založil svou Církev, ji už nikdy neopustil! Ani na vteřinu! Ani v dobách dobrých, ani v dobách špatných.

CC0 Creative Commons, pixabay.com/


Pravý katolík nesmí ani pomyslet na to, že by měl opustit Katolickou církev, protože je nevyčerpatelným zřídlem živé vody i při všech chybách jejích papežů, biskupů a kněží. Takové zřídlo živé vody nemají ani protestanté, ani muslimové, ani příslušníci žádného jiného náboženství, jen my, katolíci. I kdyby byl hlavou Katolické církve nehodný papež, i kdyby selhaly tisíce biskupů či kněží, i tak je Katolická církev v čele s papežem jedinou pravou cestou ke spáse. Mnozí ultrakonzervativní katolíci tvrdí, že pravou katolickou vírou dnes disponuje jen FSSPX, případně Katolické hnutí odporu. Jenže, i kdyby to byla pravda, ani FSSPX ani Katolické hnutí odporu bez jednoty s Katolickou církví na čele s papežem, nemůže být pravou cestou ke spáse, protože jen na stromě Katolické církve může vyrůst ušlechtilé duchovní ovoce.

Pokud by někdo uřízl ze stromu v čase dozrávání větev s nejkvalitnějším ovocem, zasadil by si ji doma do květináče a očekával by, že na ní dozraje ovoce, velmi by se zklamal. Ta větev by vyschla a ovoce na ní by shnilo, protože bez živin, poskytovaných kořeny stromu, i to nejušlechtilejší ovoce zhyne. Podobně i FSSPX a Katolické hnutí odporu může být pravou cestou ke spáse pouze tehdy, pokud bude spojeno s kořeny stromu Katolické církve. Je nemálo katolíků, kteří jsou takříkajíc podmínečnými členy Katolické církve. Když Církev vzkvétá, tehdy se k ní hrdě hlásí. Když přijdou problémy, už jim jejich Církev není dost dobrá. Oni jsou ti dobří, ale Církev ne. Za všechny problémy jsou na vinni kněží, biskupové, či papež.

Trnem v oku zvlášť ultrakonzervativních katolíků v současné době je papež František. Přiznám se, že ani já se ne vždy dokážu vnitřně ztotožnit s jeho počiny a vyjádřeními. Mému srdci byl mnohem bližší jeho předchůdce Benedikt XVI. Jenže respektuji skutečnost, že právě papež František je nám Bohem daná hlava Katolické církve. Vševědoucí Bůh věděl už při stvoření světa, že jednou bude hlavou Církve právě papež František. Pokud by tomu chtěl zabránit, měl na to milion možností. Je přece Všemohoucí! Mohl kardinála Bergoglia předčasně povolat z tohoto světa a papežem by se stal někdo jiný. Katolická církev přece patří Bohu a ne papeži Františkovi! Pokud Bůh dovolil, aby se současný papež František stal hlavou Katolické církve, musíme to respektovat. Bůh rozhodl a my nemáme právo zpochybňovat jeho svatou vůli.

Foto: Flickr, Catholic Church England and Vales © Mazur/ catholicnews.org.uk (CC BY-NC-SA 2.0).


My jsme příliš ubozí na to, abychom pochopili Boží záměry. V Písmu svatém se píše:

Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“ (Iz 55, 8-9)

Ježíš Kristus stále je a navždy zůstane neviditelnou hlavou Církve. Současná Katolická církev zápasí s vážnými problémy, protože ji tvoří omylní lidé. Pokud by Církev tvořili andělé, zřejmě by neznala potíže a problémy. Jenže Církev tvoří lidé a žádný člověk není dokonalý. Dokonce ani papežové nejsou bez chyb a omylů. Jejich neomylnost se vztahuje pouze na případy, kdy hovoří ex cathedra. Jako lidé se však mohou mýlit a taky se nejednou mýlí. Jde však o to, kdo kritizuje papeže a jak ho kritizuje.

CCO, pixabay.com


Když svatý Petr, první papež, v Antiochii zakolísal, apoštol Pavel ho přísně napomenul (Gal 2, 14). Vždy však uznával autoritu Kéfase (Gal 1, 18; 2, 7-9). Nikdy nerozbíjel jednotu mladé rané křesťanské Církve. Nikdy nevyzýval věřící k odporu proti papeži a nevytvářel v Církvi opoziční společenství věřících katolíků, namířené proti hlavě Církve. Naopak, s nasazením vlastního života usiloval o jednotu, protože věděl, že v opačném případě je vše zbytečné. Problémy Církve se nikdy neřeší mimo papeže! Tedy pokud sv. apoštol Pavel napomenul prvního papeže, měl na to oprávnění. Byl přímo Ježíšem Kristem povolán stát se největším misionářem rodící se Církve! Pokud dnes například biskup Schneider nebo kardinál Burke kultivovaným, uctivým způsobem kritizují některé výroky a počiny papeže Františka, mají na to oprávnění jako vysocí hodnostáři Katolické církve, kteří jsou na úrovni apoštolů. Pokud však kdejaký katolík nekultivovaným, neuctivým způsobem útočí na papeže, nemá na to povolání od Boha! Kromě toho: biskup Schneider, či kardinál Burke kritizují jen a jen ty výroky a činy papeže, které považují za ohrožení učení Katolické církve. Nikdy nezpochybňují legitimitu papeže a nehledají za každou cenu záminky, jak ho znemožnit.

Jenže i kdyby papež selhal, i kdyby selhali tisíce biskupů a desetitisíce kněží, Katolickou církev vždy vede neomylná ruka Ježíše Krista. Ačkoli papež je jako člověk omylný, Kristus je dokonalý a neomylný. On ví, proč se v jeho Církvi dějí takové věci, jakých jsme často svědky. Bůh často vystavuje svou Církev zkouškám, ale žádá od nás bezmeznou důvěru.

Uvědomme si, že dějiny Katolické církve nejsou dílem náhody, ale už od počátku existovaly v podobě ideje v Božím géniu. Nic se neděje náhodně. Bůh již od počátku věků věděl o tom, co se bude odehrávat ve 20. a 21. století.Adorace, volné dílo, flickr.com


Svatý Augustin řekl: „Nic se neděje, co Všemohoucí nechce, aby se událo, buď tím, že toto dění dopustí, nebo že tak učiní sám!

A v Písmu svatém se uvádí: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.“ (Přísloví 3, 5)

Ne všichni papežové v dějinách dělali dobré jméno Katolické církvi. Jenže Ježíš řekl sv. Petrovi: „A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ (Mt 16, 18-19)

Proto nebudu spekulovat o tom, jakého máme papeže, ale o tom, co mohu já udělat pro Církev, aniž jsem někoho znevažoval. Raději se budu modlit růženec za papeže, než bych měl na něj kydat špínu. Ani ve snu mě nenapadne opustit Katolickou církev. Za žádných okolností! Nikdy se jí nezřeknu! Nemůžu! Pro mě je Katolická církev jediným pravým domovem. Pokud ten ztratím, ztratím úplně všechno. Já nemám jinou volbu! Pro někoho je možná řešením distancovat se od Církve, která se boří s tolika problémy, a tvářit se: vždyť já nic, já muzikant! Jenže já to nedokážu. Vždy se musím identifikovat s Církví, jíž jsem členem. Za nic na světě se jí nevzdám. Pro mě jsou charakteristická slova apoštola Petra: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.“ (Jn 6, 68)

Přijímám těžký kříž a zůstávám na palubě katolické lodi v bouři až do konce svých dnů tak, jak zůstaly až do smutného konce tři katoličtí kněží na palubě Titanicu. Navíc mám oproti kněžím na Titanicu obrovskou výhodu. Oni měli jistotu, že se jejich loď potopí. Jenže já mám opačnou jistotu. Vím, že Katolická církev, ať už s papežem Františkem, nebo jakýmkoli jiným papežem na čele, se nikdy nepotopí, protože u jejího kormidla je sám Boží Syn Ježíš Kristus.

Stöwer_Titanic.jpg, volné dílo, wikimedia.org


Proto nejsem malověrný jako apoštolové během plavby v bouři, o níž se v Písmu svatém píše: „Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: ‘Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!’ Řekl jim: ‘Proč jste tak ustrašeni, malověrní?’ Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho.“ (Mt 8, 23–26)

Proč bych se já měl bát o lodičku Katolické církve, když vím, že v té lodičce je s námi náš Pán Ježíš Kristus? Možná se nám zdá, že spí, ale já mu bezmezně věřím, vždyť on sám řekl apoštolům: „Amen, pravím vám, budete‐li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: ‘Přejdi odtud tam’, a přejde; a nic vám nebude nemožné.“ (Mt 17, 20).

Katolická církev nepatří nám, ale Bohu. Bylo by projevem nedůstojné malověrnosti obávat se, že Bůh si ve své Církvi nedokáže udělat pořádek. Je přece všemohoucí. Nejlepší, co můžeme udělat my, je bezmezně důvěřovat Bohu, intenzivně se modlit a žít svátostným životem. Malověrní utečou, věrní zůstanou. Neopustí Katolickou církev, ale naopak, budou bojovat za ni proti úkladům ďábla až do konce.

Karol Dučák

Karol Dučák, priestornet.sk


Zdroj: http://www.priestornet.com/,

z verim.sk

Sdílet

Související články:
Byly sepsány další vzpomínky na probošta mikulovského Stanislava Krátkého (02.01.2023)
V božím stvoření nejsou žádné chyby (svědectví) (25.12.2022)
Zamyšlení nad souvislostmi některých částí Písma svatého (20.12.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 13. 02. 2020 | 3296 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.priestornet.com
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace