Zajímavé...

Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla!

Pokoncilní liturgie, John Casamento,  CC BY-SA 3.0, cs.wikip... Ačkoliv od liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu uplynulo už přes půlstoletí, v Katolické církvi stále existuje početně sice ne velký, zato však mimořádně aktivní tábor ultrakonzervativních katolíků, kteří a priori zavrhují pokoncilní liturgickou reformu, ba odmítají uznat mši podle misálu Pavla VI. z roku 1970 za platný katolický ritus.

A nejenže a priori zavrhují tuto mši, ale téměř výhradně používají její nesprávné pojmenování NOM (Novus Ordo Missae). Odvolávají se přitom na projev papeže Pavla VI. z pondělí 24. května 1976, v němž papež údajně použil slovní spojení Novus Ordo Missae jako název mše, misál které vydal v roce 1970. Je to však lež. Slovní spojení Novus Ordo Missae jako oficiální pojmenování mše svaté se totiž v projevu papeže Pavla VI. z pondělí 24. května 1976 nenachází.
(Srov. www.vatican.va/content/paul-vi/la/speeches/1976/documents/hf_p-vi_spe_19760524_concistoro.html)

Čili každý, kdo používá zkratku NOM, staví na chiméře. V oficiálních dokumentech Katolické církve se toto pojmenování mše svaté vůbec nepoužívá. Mše podle misálu Pavla VI. není a ani nikdy nebyla NOM!

V římském ritu se názvosloví mší svatých odvíjí od misálu, podle kterého je liturgie slavena. Tedy v případě mše, která je v Římskokatolické církvi nejčastěji slavena v celosvětovém měřítku, je ve smyslu terminologie Úřadu pro papežské bohoslužby ve Vatikánu správné a přesné odborné pojmenování: mše podle misálu Pavla VI.

Pro starší formu římského ritu, která se začala slavit v roce 1962, se používá přesné oficiální odborné pojmenování: mše podle misálu Jana XXIII.

Neoficiálně a v minimálním rozsahu se v Katolické církvi slaví i mše podle misálu Pia V., slavena v Římskokatolické církvi od roku 1570. Běžně se tato pojmenování zkracují, takže v praxi nejednou čteme nebo slýcháme o mši Pia V., či mši Jana XXIII., nebo o mši Pavla VI.

Pokoncilní liturgická reforma byla prosazována nezvykle rychle, radikálně, ba v mnoha případech i necitlivě, což způsobilo nemálo vnitřní bolesti katolíkům, úzce spjatým se starou formou římského ritu. Existují svědectví o tom, že Pavel VI. dostával žádosti o povolení používat římskou liturgii, která předcházela reformě, provedené v roce 1970. Zájemci o tuto starobylou římskou liturgii nejednou naráželi na nepochopení biskupů a dokonce i kardinál Josef Ratzinger si v této souvislosti vícekrát potěžkal na netolerantnost svých „biskupských spolubratrů“. Faktem však je, že mše podle misálu Jana XXIII. nikdy nebyla oficiálně zakázána a v minimální míře se slavila i nadále.

papež Pavel VI., wikipedie.cz


V zájmu objektivity je třeba přiznat do jisté míry oprávněnost kritiky mše podle misálu Pavla VI. jejími oponenty z tábora ultrakonzervativních katolíků. Musíme totiž konstatovat, že pokoncilní liturgická reforma nerespektovala do důsledků konstituci o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium Druhého vatikánského koncilu. Koncil udělal výrazný posun v oblasti používání národních jazyků věřících. Konstituce Sacrosanctum Concilium mimo jiné uvádí, že „ve mši, při udělování svátostí i jinde v liturgii, může být pro lid nezřídka velmi užitečné uplatnit národní jazyk. Budiž proto možné poskytnout mu více místa...“ (Sacrosanctum Concilium, 36, § 2)

Nicméně to, že koncil dal více prostoru národním jazykům věřících, nemělo znamenat úplné odstranění latiny z liturgie. Koncil nejenže požadoval zachovat používání latinského jazyka v latinských obřadech, ale navíc výslovně žádal „dbát na to, aby věřící dovedli spolu recitovat nebo zpívat také latinsky části mešního řádu, které jim přísluší.“ (Sacrosanctum concilium, č. 54)

Tento požadavek konstituce však zůstal po liturgické reformě jen na papíře a latina se prakticky úplně vytratila z liturgie. Dnes už jen minimum katolíků dokáže latinsky recitovat nebo zpívat stálé části mešního řádu tak, jak to požadoval Druhý vatikánský koncil.

Nebyla také dodržena pasáž konstituce Sacrosanctum Concilium, požadující v procesu zjednodušování obřadů „svědomitě zachovat jejich podstatu.“ (Sacrosanctum concilium, č. 50)

Sporná byla změna osvědčených formulací některých částí liturgie, především modliteb obětování. K nedostatkům patří i skutečnost, že z misálu Pavla VI. zmizela modlitba ke sv. Michaelovi archandělovi po skončení mše, a takto bychom mohli při jmenování sporných momentů pokoncilního liturgického vývoje v Římskokatolické církvi pokračovat i dál.

Faktem však je, že mše podle misálu Jana XXIII. nikdy nebyla oficiálně zakázána a v minimální míře se slavila i po realizaci liturgické reformy v roce 1970. Její slavení usnadnil papež Jan Pavel II., který vyšel vstříc zájemcům o slavení mše podle misálu Jana XXIII. Svým speciálním indultem Quattuor abhinc annos, vydaným 3. října 1984 Kongregací pro bohoslužbu a svátosti, povolil za stanovených podmínek opět používat Římský misál, promulgovaný papežem Janem XXIII. Nezůstalo však jen při tom a papež Jan Pavel II. prostřednictvím motu proprio Ecclesia Dei z roku 1988 vyzval biskupy k velkodušnosti při udělování tohoto povolení pro všechny věřící, kteří si budou přát slavení mše podle misálu Jana XXIII.

Novou naději pro ty, kteří byli úzce spjati se starou formou římského ritu, přinesl papež Benedikt XVI. svým apoštolským listem motu proprio Summorum Pontificum ze dne 7. července 2007 (Srov. http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/la/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070707_summorum-pontificum.html) a následně Instrukcí k provádění apoštolského listu (motu proprio) papeže Benedikta XVI. Summorum pontificum, kterou vydala Papežská komise Ecclesia Dei 30. dubna 2011. (Srov. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/ecclsdei/documents/rc_com_ecclsdei_doc_20110430_istr-universae-ecclesiae_lt.html)

Pope Benedict XVI - in a General Audience, volné dílo, en.wikipedia.org


Oba tyto dokumenty přesně stanovují podmínky koexistence dvou forem latinského obřadu. Přitom mše podle misálu Pavla VI. byla označena jako forma ordinaria (řádná forma), přičemž mše podle misálu Jana XXIII. jako forma extraordinaria (mimořádná forma) byla umožněna papežem Benediktem XVI. za podmínek zohledňujících jím zamýšlený záměr, který je přesně stanovený v motu proprio Summorum Pontificum.

Mši podle misálu Pavla VI. označují jako platnou katolickou mši i největší osobnosti současné Katolické církve. Například Mons. Athanasius Schneider, biskup z Kazachstánu německého původu, který sám inklinuje k mimořádné formě římského ritu, navzdory jistým výhradám přijímá mši podle misálu Pavla VI. jako platný katolický obřad, doporučuje však převzít do této svaté liturgie některé prvky mimořádné formy římského ritu. (Srov. https://www.christianitas.sk/rozhovor-s-mons-schneiderom-je-v-rozpore-s-bozim-zjavenim-tvrditze-boh-chce-rozmanitost-nabozenstiev/)

Určitě toto je schůdnější cesta do budoucnosti, jako tendence ultrakonzervativních katolíků a priori odmítat existenci řádné formy římského ritu bez možnosti její reformy.

Vyvolávání konfliktů mezi přívrženci obou forem římského ritu mimořádně škodí celé Katolické církvi. Jedině správným východiskem ze současné situace je liturgické smíření a maximálně možná kompatibilita obou forem římského ritu podle představ kardinála Saraha, který v jednom rozhovoru mimo jiné řekl: „Stejně jako Benedikt XVI. doufám, že se obě formy římského ritu budou vzájemně obohacovat. To předpokládá zříct se hermeneutiky zlomu. Obě formy mají stejnou víru a stejnou teologii. Bránit se jim je hluboký ekleziologický omyl. (https://rcmonitor.cz/download/MONITOR-2019-24.pdf)

Je zřejmé, že další pokračování reformy liturgické reformy je nezbytností a jiné alternativy není. Cesta znevažování řádné formy římského ritu a boj proti ní nemá a nemůže mít perspektivu v Katolické církvi. Mše podle misálu Pavla VI. je nejčastěji slavenou formou liturgie Katolické církve v celosvětovém měřítku, zatímco přívrženci mimořádné formy římského ritu představují pouze marginální část katolíků ve světě. Podle jednoho z odhadů pouze zhruba 1% kněží v celosvětovém měřítku celebruje mši v mimořádné formě římského ritu.
(https://www.katholisch.de/artikel/28407-studie-alte-messe-wird-von-juengeren-und-familien-besucht)

Tyto skutečnosti je třeba mít na zřeteli při každé úvaze o budoucnost liturgického vývoje v Katolické církvi.

Karol Dučák

Článek vyšel také na "domovských stránkách" Karola Dučáka:
http://www.priestornet.com/2021/04/omsa-podla-misala-pavla-vi-nie-je-nom.html#more, 28. 4. 2021

priestor.net

Sdílet

Související články:
Dlouhý očistec za podávání Eucharistie na ruku (30.01.2023)
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 28. 04. 2021 | 1174 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace