Zajímavé...

Karol Dučák: Dialog s nekřesťany a akomodační (adaptační) misijní metoda jezuitů

znak jezuitů, volné dílo, cs.wikipedia.org Svatý Jan Pavel II. byl vůbec prvním papežem, který vstoupil do islámské mešity, a byl prvním z novodobých papežů, který navštívil synagogu. Vysloužil si za to mnohé útoky především z ultrakonzervativního tábora Katolické církve, který tento krok označil div ne za zradu katolického učení. Je však třeba říci, že už staletí před Janem Pavlem II. vstupovali do mešit a synagog mnozí významní katoličtí teologové a přitom se to nikdy nepovažovalo za zradu katolického učení.

Jezuitský misionář Caspar Barcaeus (uváděný také jako Barzaeus) (1515-1553), který po smrti svatého Františka Xaverského pokračoval v asijských misích, běžně navštěvoval mešity a synagogy již v 16. století, tedy více než 4 století před papežem Janem Pavlem II. Fülöp-Miller o tom píše: „V Ormuzdu na persko-indické hranici chodil nyní se zvonečkem ulicemi páter Barcaeus. V tomto městě proslaveném svým bohatstvím se potkávali obchodníci všech ras a vyznání: Peršané, Židé, bráhmani, džinisté, Pársové, Turci, Arabové, arménští křesťané, Řekové, Italové a Portugalci. Barcaeus si uměl získat všechny. Obchodníci se s ním radili o komplikovaných obchodních záležitostech; se Židy byl Židem, takže rabíni nestačili žasnout nad obsáhlými znalostmi tohoto křesťanského kněze o Talmudu a nakonec ho pozvali, že jim může v synagoze před celou obcí vykládat svaté knihy. Mohamedáni zase v Barcaeovi brzy viděli přímo nového proroka, a když jednou přišel do jejich mešity, zdvihli ho na ramena a oslavovali ho jako zmrtvýchvstalého Jana Křtitele.“ (Fülöp-Miller, R.: Moc a tajemství jezuitů, s. 274)

Pro jezuitské misionáře nebyl problém vstupovat do mešit a synagog mnohem dříve, než Druhý vatikánský koncil otevřel náruč jinověrcům a rozvinul dialog s nimi. Dávno před koncilem vedl Barcaeus dialog s muslimy a Židy v asijských misích. Jenže nejen s nimi. Jak uvádí Fülöp-Miller, „Barcaeus dovedl získat i důvěru bráhmanů, když vyhledal jejich chrámy a debatoval tam s učenci o analogiích mezi křesťanským a indickým učením o Trojici. Nakonec si musel Barcaeus vypracovat přímo týdenní plán: ve čtvrtek kázal mohamedánům, v sobotu Židům, v pondělí bráhmanům a v ostatní dny křesťanům.“ (Fülöp-Miller, R.: Moc a tajemství jezuitů, s. 274)

Už předchůdce Barcaeua, sv. František Xaverský, se o bráhmanech dozvěděl mnoho pozoruhodných detailů, jejich význam pro evangelizaci Indie však podceňoval a vyjadřoval se o nich s despektem. Na křesťanství obracel především chudé a bezprávné. Význam obrácení bráhmanů pro úspěch evangelizace země rozpoznali až následovníci Františka Xaverského. Ti pochopili systém indického kastovnictví a uvědomili si, že pokud se jim nepodaří obrátit nejvyšší kastu, evangelizace nižších kast nemůže vést k trvalému obrácení celé země. Proto se ukázalo nezbytným evangelizovat především bráhmany. (Srov. Fülöp-Miller, R.: Moc a tajemství jezuitů, s. 275)

Významný pokrok při obracení bráhmanů na křesťanství zaznamenal další skvělý jezuitský misionář, Roberto de Nobili (1577 - 1656), který se souhlasem představených působil v naprosté izolaci od Evropanů a od roku 1606 žil v Maduře „jako bráhmanský učenec a mnich. Cítil, že kdo se chce stát křesťanem, nemusí se vzdát své etnické a kulturní identity. Respektoval tradiční kastovní systém. Naučil se sanskrt a místní tamilský jazyk, seznámil se s hindskými védami, jakož i s jinými filozofickými a náboženskými díly.“ (Bučko, L.: Na ceste k oslobodeniu. Základy misiológie, s. 333

jezuita Roberto de Nobili, volné dílo, commons.wikimedia


Když se bráhmani tohoto potomka staré italské šlechtické rodiny a synovce kardinála Bellarmina ptali, jestli není Portugalec, prohlásil s uraženou hrdostí, že je římské kníže a bráhman, jehož do Indie přivedl obdiv k moudrosti indických bratrů, o kterých se šířila dobrá pověst už v jeho vlasti. Oblékal se jako Hinduové vyšší kasty a velmi přísně dodržoval všechny příkazy a zákazy hinduismu. Nejedl maso, nepil víno, živil se rýží, mlékem, zeleninou a vodou. Býval ve vznešené bráhmanské čtvrti a v jeho okolí se pohybovalo čistě bráhmanské služebnictvo. Vyhýbal se jakémukoliv styku s příslušníky nižších kast, ale také kontaktům s bílými kněžími, kteří usilovali o spásu duše páriů.

Nejvíce však bráhmany udivoval pozoruhodnou znalostí jejich vlastního učení. Nobili mluvil plynule sanskrtem téměř bez cizího přízvuku a vyznal se ve čtení i těch nejobtížnějších textů v tomto jazyce. Dokázal fascinovat místní učence recitováním z Véd, z Apastabama súter a purán, ba dokonce i on sám se časem stal autorem povznášejících spisů v sanskrtu, které zapisoval na palmové listy. Doslova do úžasu však přiváděl posluchače přednesem indických písní. Po tom všem už nikdo nepochyboval o jeho nevšedním vzdělání a bráhmani ho přijali jako sobě rovného, což bylo předpokladem pro mimořádný úspěch jeho misijního díla. (Srov. Fülöp-Miller, R.: Moc a tajemství jezuitů, s. 275-276)

Jezuité dosáhli pozoruhodné misijní úspěchy i tam, kde jiné řehole selhaly. Otevřeli pro katolické misie Japonsko a Čínu, které byly dříve pro katolíky uzavřeny. V Japonsku se jako první prosadil František Xaverský. Začal tím, že získával na katolickou víru prosté Japonce, ale časem pochopil, že pokud má křesťanství proniknout celou japonskou společností, musí na svou stranu získat i bonzy. To se mu časem i podařilo a misijní dílo se v Japonsku slibně rozvíjelo až do 17. století, kdy po období slibných nadějí Japonsko zcela vyhubilo politicky podezřelé křesťanství a od roku 1637 se zcela uzavřelo před vnějším světem.

Co se týče dialogu Katolické církve s náboženstvími Číny, jeho praprůkopníkem byl taky misionář TJ (Tovaryšstva Ježíšova). Mateo Ricci (1552-1610), „vynikající matematik a astronom, dosáhl v Číně mimořádné misijní úspěchy... díky úsilí přizpůsobit se čínskému prostředí.“ (Dučák, K.: Božie svetlo v temnotách Paraguaja. Jezuitský štát 1609 – 1768, s. 104) Praktikoval akomodační misijní strategii, tedy metodu přizpůsobování se prostředí při misijní činnosti, která přinesla jezuitům mimořádné úspěchy.

Jezuitští misionáři vykonávali své poslání v různých podobách. Zatímco u zaostalých domorodých kmenů začínali například i s rozdáváním zrcadel, nožů a flitrů, do rozvinutých zemí, například do Číny, přicházeli jako učenci s hodinami, dalekohledy, mapami či kalendáři, v Japonsku zase jako obchodníci dohadovali obchody s japonskými obchodníky. Byli vojáky i otroky, ba i farmáři v Marylandu, pokud to mohlo napomoci úspěchu jejich poslání. Ba i jako lékaři slavili velké triumfy v boji proti horečkám a při zmírňování bolestí nemocných díky objevu chininu. Byli schopni stavět velkolepé chrámy s nádhernými oltáři a vnitřní výzdobou, zhotovovat varhany či jiné hudební nástroje, ba i odlévat kostelní zvony. Stejně dobře dokázali v Číně konstruovat slévárny na výrobu děl, či zařízení observatoří, a právě tak důmyslně postavili v pralesích Jižní Ameriky prakticky z ničeho velké manufaktury, ale také skutečné průmyslové podniky a zemědělská družstva, nebo jak je nazývá Otruba - „vzorové kolchozy“. (Otruba, G.: Einleitung, In: Paucke, F.: Zwettler Codex 420, s. 23)

jezuita Matteo Ricci, volné dílo, cs.wikipedia.org


S každým člověkem dokázali komunikovat i diskutovat v jeho rodném jazyce, ovládali korán, znali buddhismus či filozofii Konfucia a jiných filozofů východu. Jelikož jezuité na rozdíl od jiných řeholí neměli předepsaný řádový oděv, snažili se domácím obyvatelům přizpůsobit i oblečením. Nejednou se proto oblékli jako páriové, bráhmani, bonzové, či kuliové. Zajímavé svědectví o tom nám zanechal český jezuitský astronom, matematik, hudebník a polyhistor Karel Slavíček v dopisu ze dne 24. října 1716, který je adresovaný P. J. Zwickerovi, novicmistrovi brněnské koleje TJ. V dopisu se český misionář zmiňuje o svých zážitcích krátce po příchodu do Číny. Kromě jiného píše: „,Zatím mně připravili čínské šaty. 4. září mne podle čínského způsobu ostříhali.“ (citováno dle: Kalista, Z.: Cesty ve znamení Kříže, s. 108)

Cestu do Číny jezuitům otevřel již zmíněný Matteo Ricci, který přišel do Číny v roce 1583. V úsilí přiblížit se místním poměrům zašel až tak daleko, že se „snažil najít soulad mezi konfuciánstvím jako oficiálním čínským nábožensko-morálním učením a křesťanstvím.“ (Bučko, L.: Na ceste k oslobodeniu. Základy misiológie, s. 334)

Začínal tam, kde předtím ztroskotali jeho předchůdci z řad františkánů, dominikánů, augustiniánů, ale i samotných jezuitů. Ricci při své misijní činnosti uplatnil akomodační misijní strategii. Začal velmi důslednou přípravou na své poslání. V první řadě se důkladně naučil čínský jazyk a postupně si stále více osvojoval čínské zvyky. Navíc si počínštil i jméno, takže v Číně vystupoval pod jménem Li Ma-teu. Jeho čínština byla natolik dobrá, že během pobytu v Číně napsal čínsky dvě desítky děl. Nejvýznamnější z nich, dílo o podstatě Boha, které revidoval Siu, „si dokonce vysloužilo vzácnou čest zařadit se mezi klasické čínské spisy.“ (Otruba, G.: Einleitung, In: Paucke, F.: Zwettler Codex 420, s. 24)

Toto dílo, napsané mezi lety 1593 a 1596, se dočkalo čtyř vydání ještě během autorova života. Ricci si s sebou přinesl nejvýznamnější výdobytky evropské vědy, techniky a kultury. Například hodiny různých druhů, astronomické přístroje, hudební nástroje, obrazy s perspektivním prostorovým zobrazením, a jiné vynikající evropské produkty. Svou vzdělaností si na čínském dvoře získal nejen upřímné přátele a obdivovatele, ale i zaryté odpůrce. Někteří sebevědomí čínští vzdělanci nesli s nevolí, že Ricci jejich zemi, kterou oni považovali za jedinou na světě, označil jen za jednu z mnoha jiných zemí, ačkoli nejdůležitější ze všech.

Ricci v tradiční čínské róbě, vlné dílo, cs.wikipedia.org


Čínský kronikář o tom s jistou dávkou nevole píše: „Během periody císaře Wan-liho přišel jeden muž z říše Itália, nazvaný Li Ma-teu, do hlavního města a vyhotovil generální mapu všech říší. Nepravdivě tvrdil, že celý svět sestává z pěti světadílů, ten první se jmenuje Ya-si-ya (Asie) a tvoří ho sto říší, z nichž nejdůležitější je Čína. Druhý světadíl se nazývá Eu-lo-pa (Evropa), se sedmdesáti královstvími, třetí Li- wi-ya (Libye = Afrika) se sto říšemi, čtvrtý Ya-me-li-ka (Amerika) a nakonec pátý Me-wa- la-ni-kia (Magellania = Oceánie). Toto jsou údajně všechny země světa a podobných dobrodružných, nekritických pomluv je více ... Tribut, který přinesl, sestával z vyobrazení Pána nebes, Matky Pána nebes a podobných předmětů, které jsou naprosto nepatřičné, ale přesto byly přijaty. Kromě toho přinesl i kosti svatých. V časech dynastie Tang to označil Han-ju za špatné znamení a řekl, že je nevhodné přinést kosti na dvůr. Mravnostní úřad proto prosil, aby mohl Li Ma-tea poslat zpět do jeho země a nedovolit mu volně se stýkat s Číňany v obou hlavních městech, Nankingu a Pekingu... Nebylo na to pamatováno. Císař měl dokonce radost z toho cizince, dal mu bydlení a stravu a bohatě ho obdaroval.“ (Glazik, J.: Matteo Ricci. Der Begründer der neuzeitlichen Chinamission, s. 327)

Díky přátelství s čínským císařem dostal Ricci volné pole působnosti pro svou misionářskou činnost, ba dokonce získal od císaře povolení postavit první katolický kostel v Pekingu. Při svém misionářském působení dosáhl předtím nepředstavitelné úspěchy. Pokřtil několik čínských učenců a získal v nich cenné a věrné poradce i spolupracovníky. Pro císaře kreslil mapy, vylepšil kalendář čínských astronomů a vstoupil do povědomí tehdejší čínské společnosti jako obecně uznávaná osobnost. Ricci se s čínskou kulturou sžil natolik, že se čínskému myšlení - filozofii konfucianismu usiloval přizpůsobit i křesťanskou doktrínu. Tato snaha se týkala i rituálů, takže vyvolala nevoli příslušníků jiných řeholí. Byli to „například dominikáni a františkáni, neboť tyto praktiky považovali za příliš povolné vůči čínským zvykům, jako bylo uctívání Konfucia. Tato situace přerostla do sporu mezi jezuity a ostatními řeholemi, což oslabovalo rozvíjející se čínské misie.“ (Bučko, L.: Misijná a charitatívna činnosť, s. 115 – 116)

Ricciho nakonec obžalovali v Římě a tak vznikl vleklý spor o čínských obřadech, který byl ukončen až v polovině 18. století. Matteo Ricci nakonec v Pekingu i zemřel. Oplakávali ho nejen tisíce křesťanů a jeho řadoví spolubratři, ale i samotný císař. Zanechal za sebou pozoruhodné dílo. Zatímco v prvním roce svého působení pokřtil Ricci prvního Číňana, o rok později už dva, v roce 1603 měla čínská katolická obec 500 věřících, v roce 1605 již 1.000, v roce 1608 více než 2.000 a v roce 1610, kdy Ricci zemřel, „po něm truchlilo více než 2.500 věřících a jeho spolubratři: osm Italů, osm Portugalců, jeden Španěl a osm Číňanů.“ (Glazik, J.: Matteo Ricci. Der Begründer der neuzeitlichen Chinamission, s. 328)

Tento misionář, považovaný za jednoho z největších jezuitských misionářů vůbec, „objevil v konfucianismu, ve státním učení Číny, zlaté stopy pravdy, kulturní, sociální a náboženské hodnoty, které korunoval křesťanskou radostnou zvěstí. Číňanům prohlásil: "Konfucius je připravovatelem cesty, Kristus je jejím završitelem.“ (Stürmer E.: Útok na dračí trón, s. 6)

Nebyla to taková koncepce dialogu s nekřesťany, jaká se rozvinula po II. vatikánském koncilu, ale dialog zde již existoval.

Ve stylu Ricciho misijního působení pokračovali i jiní jezuité. Jedním z nejznámějších byl Němec Johann Adam Schall von Bell, který se narodil v Kolíně nad Rýnem v roce 1592. Ten získal hodnost mandarína první třídy a stal se ředitelem Císařského astronomického ústavu v Pekingu. Ve stejném městě dal postavit i katolický kostel a r. 1650 ho posvětil. Adam Schall byl dokonce poradcem císaře a provedl reformu kalendáře. (Srov. Stadler, P.: Auf den Spuren Matteo Riccis, s. 7) V Pekingu nakonec zemřel v roce 1666.

jezuita Adam Schall, volné dílo, cs.wikipedia.org


Avšak nejen Adam Schall se v Číně vyznamenal svými znalostmi astronomie. I jezuita Ignac Kögler se stal dvorním astronomem čínského císaře. Jezuitští misionáři si úctu Číňanů obecně získávali svými vědomostmi v oblasti přírodních věd. V 16., 17. a 18. století publikovali v čínštině mnohem více než sto knih z oblasti matematiky, přírodních věd, či astronomie. (Srov. Hartmann, P. C.: Der Jesuitenstaat in Südamerika 1609 – 1768, s. 15)

Jezuité platili v Číně za mimořádně vzdělané lidi a také díky této skutečnosti se jim dařilo pohybovat se v blízkosti čínských císařů. Nástupce Adama Schalla, jezuita Ferdinand Verbiest, se stal učitelem samotného císaře a prvním císařským matematikem. (Srov. Baur, F. F.: Geschichte der christlichen Kirche. IV. Band, s. 468)

Jesuit missionary Ferdinand Verbiest, cs.wikipedia.org


Akomodační metoda a dialog s jinověrci umožnili jezuitům spolu s dalšími příznivými okolnostmi dosahovat mimořádné misijní úspěchy, ale na druhé straně si jezuité získali mnoho nepřátel i v katolických kruzích. Jezuitská schopnost pronikat do nejvyšších kruhů čínské společnosti byla trnem v oku příslušníků jiných řeholí Katolické církve, ale i představitelů vládnoucích kruhů koloniálních mocností, které se obávaly rostoucího vlivu jezuitů v zámoří. Evropany obzvláště dráždilo, že jezuité „při politických a komerčních jednáních nejednou vystupovali proti nim jako tlumočníci a poradci na straně Číňanů“.
(Otruba, G.: Der Jesuitenstaat in Paraguay. Idee und Wirklichkeit, s. 86)

I misionáři jiných řeholí žárlili na misijní úspěchy jezuitů. Bučko píše: „Dominikáni, františkáni, ale i kapucíni dostatečně nepochopili metodu akomodace a stěžovali si na jezuity u Svaté stolice v Římě... Hlavním problémem nebyla ani tak nelegitimnost těchto ritů, jako spíše rivalita mezi katolickými řády a konflikt mezi jejich misijními metodami či politické roztržky mezi zástupci svaté stolice a velmocemi, zainteresovanými na patronátním misijním systému.“ (Bučko, L.: Misijná a charitatívna činnosť. s. 116)

Vleklý spor nakonec ukončil papež Benedikt XIV. v roce 1744 definitivním zákazem praktik jezuitských misionářů.

Ve smyslu všech uvedených faktů je tedy zřejmě, že dialog s muslimy, Židy, či příslušníky jiných náboženství vedli řeholníci Tovaryšstva Ježíšova již několik století před Druhým vatikánským koncilem i před pontifikátem papeže Jana Pavla II. Právě díky této skutečnosti dosáhla Katolická církev ve své misijní činnosti velké úspěchy. Jezuité rozpracovali strategii dialogu s jinověrci několik století před Druhým vatikánským koncilem. Koncil prakticky zužitkoval jejich poznatky a zkušenosti a z dialogu s jinověrci udělal oficiální doktrínu Katolické církve.

Miliony konvertitů z řad nekřesťanů, které se stávají svěží krví Katolické církve, jsou nadějí, ale i závazkem do budoucna. Ještě stále tvoří katolíci pouze jednu pětinu lidstva, proto před námi stojí naléhavý úkol „zalidnit“ naši Církev. Bez dialogu s jinověrci je však splnění tohoto úkolu nereálné. Proto je třeba zintenzívnit dialog se všemi, kteří stojí mimo Katolickou církev. Základním předpokladem úspěchu je však zachování čistoty katolické víry. Jinak Katolická církev ztratí samu sebe a všechno pozitivní úsilí generací předků bude jednou provždy ztraceno.

Karol Dučák

Použitá literatúra:

Franciscus de Xabier, public domain, commons.wikimedia.org


1. Baur, F. F.: Geschichte der christlichen Kirche. IV. Band. Tübingen: L. FR. Fuks, 1863.

2. Bučko, L.: Misijná a charitatívna činnosť. Bratislava: VŠZSP sv. Alžbety, 2009. 248 s. ISBN 978-80-89271-37-5.

3. Bučko, L.: Na ceste k oslobodeniu. Základy misiológie. Nitra: Spoločnosť Božieho slova, 2003. 549 s. ISBN 80-85223-34-1.

4. Dučák, K.: Božie svetlo v temnotách Paraguaja. Jezuitský štát 1609 – 1768. Nitra: Spoločnosť Božieho slova, 2012. 470 s. ISBN 978-80-85223-93-4.

5. Fülöp-Miller, R.: Moc a tajemství jezuitů. Vydání třetí. Praha: Rybka Publishers, 2006. 654 s. ISBN 80-86182-98-3.

6. Glazik, J.: Matteo Ricci. Der Begründer der neuzeitlichen Chinamission. In: Grosse Gestalten des Glaubens. Leben, Werk und Wirkung. München: Südwest, 1982. 576 s. ISBN 3-517-00774-9.

7. Hartmann, P. C.: Der Jesuitenstaat in Südamerika 1609 – 1768. Weißenhorn: Konrad, 1994. 174 s. ISBN 3-87437-349-5

8. Kalista, Z.: Cesty ve znamení Kříže. Praha: Evropský literární klub, 1941. 256 s.

9. Otruba, G.: Der Jesuitenstaat in Paraguay. Idee und Wirklichkeit. Wien: Bergland, 1962. 192 s.

10. Paucke, F.: Zwettler Codex 420 des P. Florian Paucke S.J. Hin und Her. Hin süsse und vergnügt, her bitter und vertrübt. Das ist: Treu gegebene Nachricht durch einem im Jahre 1748 aus Europa in West-America, nahmentlich in die Provinz Paraguay abreisenden und im Jahre 1769 nach Europa zurukkehrenden Missionarium, 2 Bände. Wien: Wilhelm Braumüller, 1959-1966. 1112 s.

11. Stadler, P.: Auf den Spuren Matteo Riccis. In: JESUITENMISSION MENSCHEN FÜR ANDERE, 2011, Heft 1.

12. Stürmer E.: Útok na dračí trón. Nitra: Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku, 1996. 144 s. ISBN 80–85223–42–2.

Jezuitští astronomové s císařem Kchang-si, volné dílo, upload.wikimedia

Sdílet

Související články:
Biskup Strickland: Kněží si musí osvojit eucharistickou zbožnost, aby se přiblížili Ježíšovi (21.01.2024)
Modlitba za blahořečení P. Ignáce Stuchlého SDB (06.01.2024)
Bulletin o tom, jak věřili (05.01.2024)
Výročí od smrti služebníka Božího P. Ignáce Stuchlého SDB (1869–1953) (05.01.2024)
PROHLÁŠENÍ Světového apoštolátu Fatimy v ČR (01.01.2024)
Zajímavý článek o misionáři v Paraguayi (27.10.2023)
Petr Maria Josef Cassant (22.09.2023)
Exorcista o. Vincent Lampert - úloha a nezbytnost exorcistů 4., 5. a 6. část (video) (19.09.2023)
P. Marián Kuffa: "Divím se..." (19.09.2023)
Oslava výročí 100 let od úmrtí P. A. C. Stojana (19.09.2023)
6 důvodů stát se knězem (10.09.2023)
Exorcista o. Vincent Lampert - úloha a nezbytnost exorcistů 1., 2. a 3. část (video) (09.09.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 61: Kněz vypráví svůj životní příběh (27.08.2023)
Arcibiskupský seminář Praha (20.08.2023)
Další modlitby za kněze (03.07.2023)
MODLITBA ZA KNĚZE - kněží velmi potřebují naše modlitby (18.06.2023)
„MODLITBA ZA KNĚZE“ (18.06.2023)
Otec Deepak o prázdninách opět navštíví FATYM (01.06.2023)
Situace v brněnské diecézi před kněžským svěcením v roce 1937 (14.05.2023)
Kde jsou moji kněží? (11.05.2023)
Celibát, IV. část, závěr – Východ znal praxi celibátu na Západě (07.05.2023)
Celibát, III. část – Východní obřad a celibát (24.04.2023)
Celibát, II. část – Vývoj na křesťanském Západě (19.04.2023)
Celibát, I. část – Smysl celibátu (06.04.2023)
Rafał Soroczyński: 27. března 2021 zemřel otec Emmanuelle Cueto Ramos (27.03.2023)
Kolik emocí musí sdílet kněz ?! (02.03.2023)
Soudíte kněze? Pamatujte na to, že… (20.01.2023)
Když opět potkáte svého pana faráře, vzpomeňte si (15.01.2023)
Zapálíte svíčku papeži Benediktovi XVI. i Vy? (03.01.2023)
Vzpomínky na P. Stanislava Krátkého (22.12.2022)
Spojme se v modlitbě (23.11.2022)
P. Leopold Kolísek a vznik českého oltáře v Lurdech (21.11.2022)
100 let P. Stanislava Krátkého (21.11.2022)
Prezentace knihy o P. Filipovi M. Stajnerovi (18.11.2022)
Zemřel nejstarší minorita v ČR (13.11.2022)
„Celibát potřebný a nezrušitelný!“ 2 (20.09.2022)
„Celibát potřebný a nezrušitelný!“ 1 (18.09.2022)
Požadavky pro světovou církev a Druhý vatikánský koncil (15.09.2022)
Výchova ke kněžskému celibátu podle Druhého vatikánského koncilu (13.07.2022)
Poděkování a informace pro podporovatele vzniku nového kostela v Brně-Lesné (01.07.2022)
Kněžské svěcení v Brněnské katedrále sv. Petra a Pavla (19.06.2022)
Očekávání od nových kněží - Nechceme z vás mít supermany, ale muže svátostí (16.06.2022)
Panna Maria mi dala znamení (svědectví z Medžugorje) (11.06.2022)
Boží milosrdenství a potopení Titanicu (+ další články v odkazech) (20.05.2022)
Zemřel P. Josef Červenka (16.04.2022)
Vzpomínková slavnost na P. Josefa Ondráčka (30.03.2022)
P. Michal Cyprián Iwene Tansi (12.01.2022)
Zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ (08.12.2021)
Fra Mario Knezović, kterého mnozí znáte z Medžugorje, považuje za nutné duchovně probouzet: (15.11.2021)
Zkušenost kněze s psychicky nemocnými lidmi (05.11.2021)
5 sester, které Pán povolal do jedné řehole (29.10.2021)
Svěcení stálých jáhnů v Brně (záznam) (25.09.2021)
Kněží, nevzdávejte se ani v nejhorších časech (příběh) (26.08.2021)
Vize kněžství sv. Veroniky Giuliani (28.07.2021)
Svědectví kněze: Stojí to za to! (06.07.2021)
Od Jehovova svědka po řeholního kněze a ředitele pro povolání: Poznejte otce Bowena (11.06.2021)
O.Nik oslaví 20 let kněžství (11.06.2021)
Křížová cesta P. Filipa M. Ant. Stajnera pokračuje (24.04.2021)
Žádný biskup ani kněz se nestane svatým bez Božího lidu (20.04.2021)
P. František Lízna na Hoře křížů v Litvě (video) (06.03.2021)
O otci MONTFORTOVI (05.03.2021)
Povolání ke kněžství (01.03.2021)
Kněz objasňuje tvrdou pravdu o příčinách úpadku církve (22.01.2021)
Prosba kněze svým spolubratrům (18.01.2021)
Polibek od Ježíše - ministrant ukázal knězi Ježíšovu lásku (12.01.2021)
Rozhovor - Arcibiskup Jan Graubner: Ocitl jsem se na prahu věčnosti (11.01.2021)
Živý přenos posledního rozloučení s otcem Josefem Fialou - v neděli 10. 1. 2021 od 14:00 + Vzpomínka - rozhovor s ním... (10.01.2021)
Zemřel Mons. Josef Fiala, bývalý farář v Běhařovicích (01.01.2021)
Irská státní televize se musela omluvit za pomluvu kněze (14.12.2020)
Svátost na ulici - Chodí po centru Bratislavy a zpovídá. Stačí se jen pozastavit, říká kapucín (09.11.2020)
Poslední rozloučení s otcem Petrem Dokládalem. (27.10.2020)
Kanonizační řízení kněží Jana Buly a Václava Drboly (20.08.2020)
Benedikt XVI.: Katecheze – generální audience 5.8.2009: Faráře Arského učinila svatým věrnost Pánovu povolání (13.08.2020)
70 let po násilném rušení klášterů (20.04.2020)
Římskokatolická farnost společně s obcí pořádala na Květnou neděli jízdu v kabrioletu s Nejsvětější Svátostí Oltářní po ulicích obce. (11.04.2020)
Kněží v Neapoli slouží mši sv. na střeše fary, věřící se jí účastní z balkonů (05.04.2020)
Kněží si od nás zaslouží nejen úctu a modlitbu, ale i vyjádření vděčnosti (05.04.2020)
Karol Dučák: Kněz Dr. Jozef Tiso nebyl nacista a nechtěl rozbít ČSR, 2. část (01.04.2020)
Nebojte se, protože všichni jsme v Božích rukou (30.03.2020)
Karol Dučák: Kněz Dr. Jozef Tiso nebyl nacista a nechtěl rozbít ČSR, 1. část (30.03.2020)
Prof. Mons. Petr Piťha: Jak se chovat? (20.03.2020)
Životní jubilea otce Mons. Josefa Fialy, dlouholetého faráře v Běhařovicích (13.03.2020)
Prosba o modlitbu za o. Nika (12.03.2020)
O osvobozující milosti (k exhortaci o Amazonii) (19.02.2020)
Sbohem celibátu? (03.02.2020)
P. Marian Kuffa: Říkají mi, abych nemluvil do politiky. (25.01.2020)
Československý mučedník bl. Metoděj Dominik Trčka (20.01.2020)
Odpusť si (07.01.2020)
Otec Kuffa, liberalismus a jeho "třídní nepřátelé" (27.12.2019)
Otec Marian Kuffa a světlo do našeho života (k 60. narozeninám otce Mariana) (25.12.2019)
Vyjádření o. Mariana Kuffy k hlasování NR SR o Istanbulské úmluvě (29.11.2019)
Pozdrav a požehnání otce Montforta České republice: Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky (20.11.2019)
Ženatý katolický kněz přesvědčivě vysvětluje, proč by kněží MĚLI žít v celibátu (20.09.2019)
Můj přítel opouští kněžství, a přitom je lepším knězem než já (16.09.2019)
Kněz rozzlobený na mši svatou prožil zázrak (30.08.2019)
Od ateisty ke kněžství. Obrátil se díky mši svaté v televizi (25.08.2019)
O. Marian Kuffa - kázání Klokočov, 9. srpna 2019 (23.08.2019)
Slepý muž vysvěcen na kněze (20.08.2019)
Václav Peša - 70. let výročí kněžského svěcení (29.07.2019)
Celibát není problém, ale odpověď na kněze dopouštějící se zneužívání (27.07.2019)
Mše svatá ve Valči - 25. let kněžství o. Marka Dundy (30.06.2019)
Když se z otce-vdovce stane služebník oltáře (29.06.2019)
Kněžské svěcení - Ondřej Talaš (02.06.2019)
Od letničního hnutí ke katolickému knězi (31.05.2019)
Exorcista: Ne posedlost, ale pokušení je nejčastějším projevem působení zlého ducha (28.05.2019)
Z narkomana mariánský kněz (23.05.2019)
Biskup Evans: Co znamená být knězem? (21.04.2019)
Páter vedl na Titaniku modlitbu růžence (18.03.2019)
Kněz, který odčiňoval hříchy jiných kněží (09.03.2019)
Celibát není problém, ale řešení (04.03.2019)
Franz Mühlberger - mimořádná osobnost v naší oblasti (04.02.2019)
Do Lomničky chodí jen ti nejodolnější (21.01.2019)
'Ďábel a páter Amorth' (20.01.2019)
Znáte osobnosti z oblastí FATYMu? (12.01.2019)
Rozhovor s P. Štěpánem Smolenem pro Postoj.sk (03.01.2019)
Štandopéde do nebe (31.12.2018)
Povolání ke kněžství (21.12.2018)
Aktualizováno 2: Otec Marian Kuffa ve vážném stavu v nemocnici - prosba o modlitbu (28.10.2018)
Kněží se musím zastat (26.09.2018)
Začíná se 40-denní řetěz půstu a modliteb za kněze (15.09.2018)
Gratulujeme otci Milanovi k Abrahámovinám (07.09.2018)
Kardinál Tomáš Špidlík SJ (29.08.2018)
Rutina a vyhoření kněze při slavení liturgie (15.08.2018)
Zemřel P. Mgr. Josef Pelc (12.07.2018)
Přednáška a prezentace knihy Mons. Prof. probošta Petra Piťhy (03.06.2018)
100 let od narození P. Antonína Němčanského (17.05.2018)
Kázání jáhna Ladislava Kince ze 4. neděle velikonoční (30.04.2018)
Chtěli vstoupit do manželství a dnes .., z něj je kněz a z ní řádová sestra (17.04.2018)
Poděkování a blahopřání kardinálu Dominiku Dukovi (13.04.2018)
Bratři dvojčata se stali kněžími poté, co jejich matka odmítla potrat (03.04.2018)
Osobnost: P. Emanuel Tocháček (15.03.2018)
Svatá Veronika Giuliani varuje kněze před peklem (17.12.2017)
Povolání ke kněžství (17.12.2017)
100. výročí narození P. Františka Adámka (12.11.2017)
Kněz (poděkování) (16.09.2017)
Jiří Mikulášek: A za rok přijde vynadat ten třetí (17.08.2017)
Fotky z oslavy 20 let kněžství otce Milana Plíška (20.06.2017)
65. výročí popravy P. Jana Buly - foto ze vzpomínkové akce (28.05.2017)
20 let jáhenství otce Františka (24.05.2017)
Otec Milan oslaví 20 let svého kněžství (24.05.2017)
Primice - P. Jaroslav Kolbaba (17.05.2017)
Vzpomínkové akce 65. výročí popravy P. Jana Buly a všech v Jihlavě popravených politických vězňů (14.05.2017)
Arcibiskup Bober vyzval kněze k důvěře v Boha a věrnosti ideálům (18.04.2017)
ŽENA A KNĚZ (zamyšlení ženy ženám) (01.04.2017)
Karol Dučák: Celibát kněží v učení Druhého vatikánského koncilu (11.01.2017)
Fotbalista Philip Mulryne je jáhnem a stane se katolickým knězem (09.12.2016)
16. výročí smrti fra Slavka Barbariće v Medžugorji (26.11.2016)
Dokumentární film Jako bychom dnes zemřít měli (10.11.2016)
P. Amorth a jeho duchovní testament: časté přijímání svátostí jako ochrana před Satanem (24.10.2016)
* Zemřel bývalý provinciál salesiánů na Slovensku don Ernest Macák
* Přímý přenos zádušní mše svaté v Šaštíně v pátek 21. 10.
(20.10.2016)
Nová kniha: Robert Maria Mayer DĚCKA, VALÍME DO NEBE! (04.10.2016)
Otevření pamětní síně P. Jana Buly - Lukov 2016 (03.10.2016)
Exorcista v zácviku se dělí o zážitky z boje proti démonům v Římě (28.09.2016)
V Itálii přibývá žádostí o exorcismus, ale chybí exorcisté (27.09.2016)
Ano a rád, i když je to těžké - pocta St. Krátkému v Brně (27.09.2016)
Zemřel exorcista páter Gabriel Amorth (18.09.2016)
Řeholní sliby - Pavel Baxant, Leo Gallas a Václav Sládek (06.09.2016)
Otevření pamětní síně P. Jana Buly (05.09.2016)
Kněžská pouť 2016 v Kostelním Vydří (05.09.2016)
Modleme se za Dona Gabriela Amortha (11.08.2016)
Kněz je největší Boží dar (22.07.2016)
O.Nik slaví 20 let kněžství a 50 let života (30.06.2016)
EVROPA NA KOLENOU? K čemu kultura pohody potřebuje kněze (27.06.2016)
Kniha - Vzpomínka - P. Robert Mayer (17.06.2016)
Ve Štítarech se uskutečnila kněžská rekolekce (07.06.2016)
* Celosvětová modlitební štafeta za kněze 3. 6.
* Na Svatém Hostýně se věřící budou modlit za kněze
(02.06.2016)
Rozhovor s jáhnem Ladislavem Kincem (22.05.2016)
Otec Nik nadále slaví 45. narozeniny! (17.04.2016)
Katolický týdeník: Otřesný případ zneužití psychiatrie vůči knězi (14.04.2016)
Páteční pouť u Svaté brány Roku milosrdenství ve Znojmě (26.01.2016)
Popularita ďábelských her roste. Exorcisté a psychiatři varují (13.01.2016)
I kněží mohou vyhořet (30.12.2015)
Ukončení diecézní fáze kanonizačního řízení R. D. Václava Drboly a R. D. Jana Buly (16.12.2015)
Při příležitosti 15. výročí smrti fra Slavka Barbariće
* Pozadí jeho působení
(20.11.2015)
Od smrti P. Antonína Němčanského uběhlo již 5 let (11.11.2015)
„Máš ho ještě, svůj růženec?“ (2. část – dokončení) (06.11.2015)
Stoletý kněz: Stále bojuji s ďáblem (08.10.2015)
Co dokáže falešné obvinění (23.09.2015)
Celibát (20.09.2015)
Půst a pouť za kněze - 40 denní řetězec půstu a modliteb za kněze (13.09.2015)
Výstava k 100.výročí narození P. Otto Opálky (25.08.2015)
Menší rozhovor s naším knězem P. Markem Dundem (06.08.2015)
P. Josef Toufar je doma: Jako bychom dnes zemřít měli
+ kázání kardinála Dominika Duky
(13.07.2015)
Nekritizujme své kněze (07.07.2015)
Dnes nejsou povolání k zasvěcenému životu? (26.06.2015)
Primice diecézních novokněží v ČR v roce 2015 (22.06.2015)
Příběhy ze života kněze (01.06.2015)
Nejlepší dárek pro novokněze. Zadarmo. (20.05.2015)
Životní jubilea otce Mons. Josefa Fialy (13.04.2015)
Otec Jiří vtipem hýří (31.03.2015)
Kněží Jozef Maretta a Marián Kuffa hovoří o referendu (25.01.2015)
Povolání ke kněžství (23.01.2015)
Výstava věnovaná Josefu Toufarovi (15.01.2015)
Dokument Opři žebřík o nebe (08.01.2015)
Znamení doby pro apoštolát v Apokalypse (07.01.2015)
Kniha ke 100. výročí narození P. Aloise Pekárka (14.12.2014)
Biskup Jan Vokál odslouží mši v Číhošti (13.12.2014)
Za otcem Markem stojím !!! (K exorcismu ve Vranově nad Dyjí) (28.11.2014)
Kardinál Groer nevinen? (30.10.2014)
Půst a Pouť za kněze 2014 (17.09.2014)
"Musím být připravený na to, že Hospodin může kdykoliv říci – pojď domů" (16.07.2014)
Každý rok ubývá na Starém kontinentu tisíc kněží (15.07.2014)
Zamilovaný kněz (10.07.2014)
P. Karel Skočovský: Posílám novokněžské požehnání!
(+ přání novokněžím)
(08.07.2014)
Mezinárodní asociace exorcistů (07.07.2014)
Na misiích mezi Indiány (05.07.2014)
Ohlednutí za slavností 20-let kněžství otce Marka (28.06.2014)
Kněžské svěcení 2014 v brněnské diecézi + termíny primicí (10.06.2014)
Pozvánka na kněžské svěcení a primici Mgr. Karla Skočovského, Ph.D. (22.05.2014)
„Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ (Mt 10,22) (10.04.2014)
Prosba o vzpomínky a zážitky s Mons. Aloisem Pekárkem (13.03.2014)
Vzpomínáme na o. Vladimíra Cyrila (11.03.2014)
Kněz počatý při znásilnění: "Svému otci jsem odpustil a vyzpovídal ho" (21.02.2014)
Farář Maroš Kuffa: Odpustit nepřátelům je nejtěžší, ale tam začíná křesťanství (06.01.2014)
V Číhošti po šedesáti čtyřech letech zazní Toufarovy promluvy (27.11.2013)
Ročně vystupuje z řeholních řádů tři tisíce osob (06.11.2013)
Rozhovor: Bratři Brožové aneb čtyřnásobné kněžské povolání v jedné rodině (04.11.2013)
Rozhovor s misionářem P. Vojtěchem Kohutem - část 2.
Jaké to je být misionářem v Středoafrické republice
(18.10.2013)
Rozhovor s misionářem P. Vojtěchem Kohutem - část 1.
Měl jsem asi pět, nebo šest roků, když to přišlo
(15.10.2013)
Benedikt XVI. - Brno (01.10.2013)
Kde vymírá víra, vymírá také zdrženlivost (27.09.2013)
Prázdniny na faře, aneb o. Vladimír Cyril zamlada (09.08.2013)
Sváteční slovo o. Marka Dundy (03.08.2013)
Dobrodružství s Bohem (14.07.2013)
Knězem na 40 hodin (02.07.2013)
Osobnosti Znojemska – kněz Marek Dunda (01.07.2013)
Kněžské svěcení, Brno 2013 + termíny primicí (25.06.2013)
Projev sv. Otce Pavla VI. k šestému Světovému dni modliteb za kněžské povolání (23.06.2013)
Kněžské svěcení - Michal Cvingráf (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Petr Václavek (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Pavel Kuchyňa (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Vojtěch Loub (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Jiří Brtník (13.05.2013)
Jáhenské svěcení - Michal Seknička (13.05.2013)
Primice Jana Davida SAC (13.05.2013)
Umučený kněz Toufar z Číhoště by mohl být blahořečen (09.05.2013)
Návštěva o.Vladimíra v nemocnici (03.05.2013)
Kdyby nad městem dlela kněžská požehnání.... (21.04.2013)
Co se stává, když někdo neodpovídá na Boží volání (08.04.2013)
Pius XI. a jeho pohled na nová kněžská povolání (05.04.2013)
Zemřel P. Boleslav Česlav Chroboczek OFM Conv. (02.04.2013)
Zemřel P. Tomáš Prnka (02.04.2013)
Kněžské svěcení Miloslava Chrásta (29.03.2013)
Velikonoční přání otce generálního vikáře (23.03.2013)
Autorské čtení z knihy Jako bychom dnes zemřít měli (09.03.2013)
Zemřel P. Stanislav Jiří Fiala, sac., OH (06.03.2013)
Blázen pro Krista (03.02.2013)
Otec Josef Koláček převzal Cenu města Brna (25.01.2013)
Zemřel P. Vojtěch Srna (21.01.2013)
P. Ferdinad Chýlek (08.01.2013)
Nová generace kněží překonává následky neblahého vlivu „osmašedesátníků” (07.01.2013)
Kandidát blahořečení Josef Karel Matocha (07.01.2013)
Naši kardinálové v moderních českých dějinách (02.01.2013)
P. Ignát Wurm - čestný občan města Přerova (31.12.2012)
Zemřel P. Jan Kabátek (28.12.2012)
Kázání z kněžského svěcení - Josef Peňáz (15.12.2012)
Zemřel biskup Ing. Jan Blaha (15.12.2012)
Zemřel vladyka Ivan Ljavinec, emeritní apoštolský exarcha (11.12.2012)
Co se událo 12. 12. 1992? Nevíte? My Vám pomůžeme… (10.12.2012)
Vzpomeňme na otce Františka!!! (28.11.2012)
Kněžské svěcení a primice - Josef Peňáz (13.11.2012)
Cesta k andělům - Jan Graubner (09.11.2012)
P. Pavel Pacner novým proboštem v Mikulově (06.11.2012)
Primice P. Josefa Kubeše na Humberku - foto (06.11.2012)
Vzpomínková bohoslužba - 30. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka (30.10.2012)
Beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků - foto (30.10.2012)
Primice P. Josefa Kubeše (18.10.2012)
Jiří Mikulášek: Vejdi do radosti (17.10.2012)
Zemřel P. Josef Krchňavý (11.10.2012)
Kněz, který evangelizuje skrze televizní obrazovky TV NOE (09.10.2012)
Dne 7. října 1987, na svátek Panny Marie, zavraždili kněza Štefana Poláka.
Aktualizováno, vyjádření historika
(06.10.2012)
Jáhen Kubeš - kněžské svěcení (30.09.2012)
Pohřeb P. Jeronýma Filipa Hofmanna (18.09.2012)
Smuteční oznámení (15.09.2012)
Slovensko: Pozvánka na 40-denní řetěz půstu a modliteb za kněze (13.09.2012)
Otec Pavel se představuje v Klokotech (11.09.2012)
Náboženská víra na ústupu? (10.09.2012)
Výstava ,,in memory" P.Otto Opálka u sv. Mikuláše ve Znojmě (10.09.2012)
Výstava v Louce a P. MUDr. Otto Opálka (28.08.2012)
Primice novokněze Martina Kohoutka (19.07.2012)
Zemřel Mons. Jan Kutáč (18.07.2012)
Příběh novokněze Karla Janů (18.07.2012)
70 let kněžství P. Antonína Němčanského a primiční mše sv. v jeho rodišti (05.07.2012)
Jaká je radost a odměna kněze ve farnosti? (23.06.2012)
Zemřel P. Julián Vladimír Veškrna, CFSsS (19.06.2012)
Zemřel P. Jan Zemánek, CSsR (12.06.2012)
Katolická kritika Anselma Grüna (10.06.2012)
Mše svatá u příležitosti výročí pontifikátu Svatého Otce (04.06.2012)
Svěcení a primiční mše svatá Stanislava Trčky (23.05.2012)
Zemřel Mons. ThDr. Josef Laštovica (21.05.2012)
Misionář P. Anthony Saji v České republice (09.05.2012)
Riskoval život za záchranu židovských dětí (02.05.2012)
Důležití pastýři, komentář A. Seleckého (30.04.2012)
Zemřel P. Angelus Alois Glabasnia OFM (25.04.2012)
Vikář hebrejsky mluvících katolíků vypráví svůj příběh (20.04.2012)
Připomínka 60. výročí popravy služebníka Božího R. D. Jana Buly (19.04.2012)
Aktuálně: benediktini si připomínají Pátra útěchy na Titaniku (15.04.2012)
Cesta k andělům (62. díl): kardinál Miloslav Vlk (12.04.2012)
Zemřel P. Cyril Václav Tomáško, OFMCap (11.04.2012)
Zemřel P. Josef Byrtus (11.04.2012)
Benedikt XVI. odpověděl na Výzvu rakouských kněží k neposlušnosti (06.04.2012)
Kněží rezignují před nepochopením věřících (05.04.2012)
Zemřel P. Jaroslav Moštěk (19.03.2012)
Návštěva v domově důchodců pro kněze (14.02.2012)
Zemřel P. Jan Dobeš (09.02.2012)
Dar a tajemství (07.02.2012)
Zemřel P. Jan Kutáč (04.02.2012)
Zemřel P. Josef Dobiáš (30.01.2012)
List otce kardinála Dominika Duky spolupracovníkům (30.01.2012)
Účast na instalaci kardinálů (25.01.2012)
100. výročí narození Mons. Josefa Navrkala (12.01.2012)
Informace k pouti do Říma na slavnostní jmenování kardinála Dominka Duky (11.01.2012)
Oficiální web P. Vojtěcha Kodeta ThD. O.Carm (09.01.2012)
P. Marián Kuffa v televizním přenosu a jeho další promluvy (01.01.2012)
5. celonárodní setkání koordinátorů pastorace povolání na Velehradě (19.12.2011)
PhDr. ThDr. Ján Čarnogurský (13.12.2011)
Prosby otce Vladimíra Cyrila (18.11.2011)
Církev hromosvodem (17.11.2011)
Vzpomínka na pana probošta Stanislava Krátkého (08.11.2011)
Děkovná mše sv. za blahořečení papeže Jana Pavla II. - promluva Ladislava Kince (22.10.2011)
P. ELIAS VELLA: DÉMONY VYHÁNĚJTE (15.10.2011)
Církev bude plnit své poslání, nepřipodobní-li se kněží světu (07.10.2011)
Zemřel P. Jan Kroupa, básník a přítel Radia Proglas (27.09.2011)
Nový nuncius pro Českou republiku (17.09.2011)
Zemřela paní Ludmila Holá (06.09.2011)
Dětský voják katolickým knězem (31.08.2011)
Zemřel Mons. Josef Kavale (28.08.2011)
Kardinál Robert Sarah varuje kněze, kteří neoponují potratům a homosexualitě (23.08.2011)
Pohřeb Dona Gobbiho (27.07.2011)
Primice P. Jiřího Jeniše v Újezdě u Brna (07.07.2011)
Zemřel otec Stefano Gobbi (30.06.2011)
Beatifikační proces P. Václava Drboly (28.06.2011)
Rekolekce ve Štítarech (14.06.2011)
Jak mě můj kněz neobtěžoval (06.06.2011)
Rozloučení s arcibiskupem Karlem Otčenáškem (31.05.2011)
Kněžské svěcení - Jiří Jeniš (21.05.2011)
Zemřel P. Alois Honek (17.05.2011)
Pozvánka na svěcení zvonů v Praze (11.05.2011)
Další zvony pro Nepomuk odlity na Zelený čtvrtek (29.04.2011)
Kněžské zvony pro Nepomuk (15.04.2011)
Zemřel P. Jan Štrumfa (09.04.2011)
Zajímavý výrok Benedikta XVI. na adresu povolaných (28.03.2011)
Farář chybuje vždycky... aneb Farářům s úsměvem (28.03.2011)
Promluva kněžím na rekolekci 8. 3. 011 (17.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XV. díl - P. Antonín Zgarbík (15.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XIV. díl - P. ThDr. Ambrož Jaroslav Tobola (14.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XIII. díl - P. Václav Celestin Šulc (13.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XII. díl - P. František Sitte (12.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XI. díl - P. Václav Říha (11.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu X. díl - P. ThDr. Ferdinand Nesrovnal (10.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu IX. díl - P. Albín Jaroslav Kvita (09.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VIII. díl - P. ThDr. Josef Koutný (08.03.2011)
Celonárodní pout ke cti sv. Jana N. Neumanna (07.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VII. díl - P. Adolf Kajpr (07.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VI. díl - P. ThDr. Stanislav Bohuslav Jarolímek (06.03.2011)
Slavnostní mše svatá k prvnímu výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ (05.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu V. díl - P. Josef Jakubec (05.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu IV. díl - P. Josef Chadraba (04.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu III. díl - P. Bohuslav Burian (03.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu II. díl - P. Bohumír Bunža (02.03.2011)
Zemřel mons. Oto Mádr (01.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu I. díl - P. ThLic. Vojtěch Basovník (01.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu - úvod (28.02.2011)
Ztracený ráj (14.02.2011)
Zemřel P. Stanislav PRAVEC (26.01.2011)
Zemřel R. D. ThDr. Josef PACAL (17.01.2011)
Pořad o P. Josefu Koláčkovi SJ na ČT2 (11.01.2011)
Vykonstruovaná obvinění kněží (10.01.2011)
Zemřel R. D. Doc. PhDr. Ing. Miloš RABAN, Th.D. (09.01.2011)
Zemřel mikulovský probošt - Stanislav Krátký (15.11.2010)
Zemřel P. Antonín Němčanský (10.11.2010)
Zemřel novokněz Pavel Jiřík (12.10.2010)
Papež Benedikt XVI. jmenoval své nové kaplany (28.09.2010)
Kněžský zvon sv. Janů pro Nepomuk (12.09.2010)
Kardinál J. H. Newmann patronem kněží? (03.09.2010)
140. výročí narození P. Jana Šrámka (02.08.2010)
Kněžské osobnosti - zajímavá výstava a kniha (30.07.2010)
Zemřel Mons. Metoděj Kotík (21.07.2010)
Jáhenské svěcení v Českých Budějovicích (12.07.2010)
Jáhenské svěcení (05.07.2010)
Přednáška na téma Uzdravení žen po potratu: role kněží (17.06.2010)
Benedikt XVI. zakončil Rok kněží (14.06.2010)
Výroční den služebníka Božího R. D. Jana Buly (25.05.2010)
Kněžské svěcení (16.05.2010)
Výzva k modlitbám za naše kněze (14.05.2010)
Nový web pražského semináře (12.05.2010)
Nejvýznamnější žijící rodák ze Šumné (10.05.2010)
Vzpomínka na kardinála Tomáše Špidlíka (03.05.2010)
Myšlenky ze zajímavého článku v Katolickém týdeníku (29.04.2010)
Poděkování za dar kněžství (21.04.2010)
Boží požehnání - sv. Jan Eudes mluví i k našim kněžím v dnešní době (16.04.2010)
Vzpomínkové bohoslužby (11.04.2010)
Střihomet je využíván i na Bílou sobotu (10.04.2010)
Stalo se u vsi Petrovskaja (08.04.2010)
Připojte se k modlitbě Růžence za kněžská povolání (23.03.2010)
Zemřel P. František Grmolec (23.03.2010)
P. Josef Fiala oslaví 60 roků kněžství (23.03.2010)
První kněžský zvon pro Nepomuk (18.03.2010)
Promluva P. Miloslava Fialy, OPraem v Číhošti (17.03.2010)
Poselství Svatého Otce k pastoraci povolání (13.03.2010)
Slovo předsedy Matice Velehradské (22.02.2010)
Povolání ke kněžství (15.02.2010)
Jak se schylovalo k mému pohřbu (02.02.2010)
Výstava k 60. výročí svěcení P. Václava Peši - pozvánka a foto (07.01.2010)
Výstava k 60. výročí svěcení P. Václava Peši (16.12.2009)
Vánoční dárek pro kněze - tvá modlitba (15.12.2009)
Promlvy P. Mariana Kuffy - nepřehlédněte! (07.12.2009)
Osm praktických rad pro Rok kněží (05.12.2009)
Svatý Jozef Damien De Veuster (01.11.2009)
Modlitba Svatého Otce Benedikta XVI. za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu (10.10.2009)
Interdiecézní projekt v Roce kněží - kněžské zvony pro Nepomuk (09.10.2009)
Setkání za obnovu a posvěcení života kněží na Blatnické hoře (28.07.2009)
Fara Chvalatice - vítáme otce Vladimíra Cyrila (27.07.2009)
Myšlenky z kázání P. Antonína Šuránka při rekviem za Jana Palacha (18.07.2009)
Denní modlitba za kněze (01.07.2009)
Modlitby za kněze (16.06.2009)
Novéna za kněze (11.06.2009)
Kněžské svěcení (05.06.2009)
400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra (20.03.2009)
Už jste napsali mail otci Františkovi??? (10.12.2008)
Zakládající člen FATYMu otec Pavel Zahradníček odešel do kláštera (12.10.2008)
P. Kuffa a jeho promluva v Trnavě - to stojí za poslechnutí... (27.09.2008)
Kněžské svěcení v Brně (02.07.2008)
Svěcení a primiční mše svatá Jana Bezděka (24.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 28. 02. 2018 | 5191 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace