Zajímavé...

Karol Dučák: Co řekli a napsali o Medžugorji

Stefano Pertusati Follow Medjugorje: la chiesa sul retro, CC BY-NC-SA 2.0, flickr Předpovědi budoucích velkých událostí

Medžugorje patří vedle Fatimy mezi nejpozoruhodnější fenomény 20. století vůbec, proto je pochopitelné, že oslovilo mnohé velké osobnosti Katolické církve. Dokonce nedávno zesnulý světoznámý exorcista páter Gabriele Amorth z Říma považoval Medžugorje za pokračování Fatimy. Pozoruhodným je také fakt, že svatý páter Pio již v roce 1968 předpověděl, že se Panna Maria zjeví na území dnešní Bosny a Hercegoviny.

Tento velký italský světec a mystik se toho pochopitelně nemohl dožít, protože zemřel v roce 1968 a zjevení v Medžugorji začaly až o 13 let později. Již v roce 1968, ještě před svou smrtí, však řekl poutníkům z Bosny a Hercegoviny: „Panna Maria brzy navštíví vaši zemi.

Plakát, foto: RT


Páter Pio se nemýlil a Panna Maria, neboli Gospa, jak ji místní lidé nazývají, skutečně navštívila Bosnu a Hercegovinu a to ne jednou, ale zjevuje se v Medžugorji od roku 1981 až dodnes. Již více než 37 let. To je ojedinělý případ v celých dějinách Katolické církve. To, že se Medžugorje stane jednou místem, které přitáhne lidi z celého světa, předpověděl už rok po smrti pátra Pia záhřebský architekt Stjepan Podhorsky, autor projektu medžugorského kostela sv. Jakuba, posvěceného 19. ledna 1969. Když architektovi vyčítali, že kostel je příliš velký pro takovou malou vesnici, jakou bylo tehdy Medžugorje, architekt odpověděl: „Jednou přijde den, kdy se do kostela nevejdou lidé, kteří sem budou přicházet z celého světa.

gnuckx – Medžugorje, kostel, CC BY 2.0, cs.wikipedia.


Stjepan Podhorsky se nemýlil a ten den skutečně přišel. Medžugorje již více jak 37 let láká lidi z celého světa. Za celý ten čas si k němu vytvořily pozitivní vztah miliony lidí na celém světě. Mnohé velké osobnosti Katolické církve se o tomto mariánském poutním místě vyjadřují v superlativech. Není možné v jednom článku citovat všechna vyjádření, ale uveďme pro ilustraci alespoň některé.

Místní biskup o Medžugorji

Paradoxně první velký apologeta zjevení v Medžugorji byl jejich pozdější nesmiřitelný odpůrce, biskup diecéze Mostar-Duvno, Mons. Pavao Žanić, který byl zpočátku horlivým zastáncem pravosti zjevení, později však povýšil osobní spor s několika františkány nad zájmy celé Katolické církve. Sám se však dopustil mnoha pochybení, které vrhly špatné světlo na posuzování tohoto fenoménu. Přitom biskup Žanić ještě jako kněz, a později jako biskup, se zúčastnil 11 poutí do Lurd, Fatimy a Syrakus. Když se dozvěděl, že v jeho vlastní diecézi se zjevuje Panna Maria, byl nadšený. Během prvních dvou měsíců byl osobně pětkrát v Medžugorji, kde sám vyslechl i faráře a vyptával se vizionářů pod přísahou. On sám povzbuzoval děti, aby se hodně modlily k Panně Marii a aby byly dobré, pokorné a upřímné.

Při mši svaté dne 25. července pak veřejně prohlásil: „Jsem hluboce přesvědčen, že nikdo děti, které říkají, že viděly Pannu Marii, nenavedl. Kdyby se jednalo o jedno dítě, mohlo by se říci: To má někdo tvrdou hlavu. Ani policie z něj nemůže nic vytáhnout. Šest nevinných, prostých dětí by za půl hodiny řeklo vše, kdyby byly někým navedené. Nikdo z kněží, za to ručím, to garantuji, zde neměl žádné záměry ani vliv, aby děti k něčemu přemlouval.

Nejdůležitější však bylo toto biskupovo neochvějné prohlášení: „Také jsem přesvědčen: Děti nelžou.

Paradoxně, biskupův počáteční zápal při obhajobě zjevení musel zchlazovat místní farář, který biskupa přesvědčoval, že na oficiální uznání je dost času. Přesto však biskup Žanić ve své obhajobě zjevení pokračoval i nadále. 16. srpna 1981 v katolickém týdeníku Glas koncila (Hlas koncilu) veřejně obhajoval zjevení a 1. září téhož roku v listu prezidentovi obhajoval Medžugorje před útoky komunistického tisku. Po krátké době však biskup úplně obrátil svůj postoj a z horlivého zastánce zjevení se stal jejich úhlavní nepřítel.

Tuto změnu však nezpůsobily objektivní skutečnosti, ale biskupův osobní spor se dvěma františkány z Mostaru, kteří byli přičiněním biskupa suspendováni. Tito dva františkáni, Ivan Prusina a Ivica Vego, byli suspendováni a divinis františkánským provinciálem, protože přes zákaz udělovali ve františkánských kaplích svátosti věřícím, kteří odmítali jít do svých farností, spravovaných diecézními kněžími. Biskup Žanić totiž na základě papežského dekretu z roku 1975 určil 8 větších hercegovinských farností, které měly františkáni předat diecézním kněžím. Lid však vypověděl biskupovi poslušnost. Už po staletí byl zvyklý na františkány, proto odmítal akceptovat diecézní kněze. Tehdy situaci ještě více vyhrotil františkán Vego, který sice přestal udělovat svátosti, ale neodešel z Mostaru, jak mu bylo nařízeno.

Často přicházel do Medžugorje a při jedné příležitosti zašel za Vickou s prosbou, zda nebude slyšet slova útěchy od Panny Marie. Vicka mu při nejbližší příležitosti zprostředkovala radu Gospy, aby se modlil, protože čím více mluví Panna Maria o smíření, tím více neklidu se vytváří. Řekla také, že suspendovaní kněží nejsou na vině a rozhodnutí o nich jsou příliš ukvapená. Kromě toho biskup musí mít trpělivost a spor řešit klidně.

Když se o tom dozvěděl biskup, rozčílil se a prohlásil, že takovou odpověď Panna Maria nikdy nemohla vyslovit, protože ona by nikdy neřekla taková slova na adresu představeného církevní hierarchie. Od tohoto momentu biskup zaujal vůči fenoménu Medžugorje subjektivní postoj a z nejhorlivějšího obhájce zjevení se stal největší nepřítel Medžugorje.

Později však pravdivost slov Panny Marie nepřímo potvrdil církevní soud Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal (Nejvyšší tribunál apoštolské signatury), který konstatoval, že biskupův postup vůči františkánům byl nekorektní. Proto jejich trest 27.3.1993 zrušil a rehabilitoval je. K tomu je však třeba dodat, že i v případě, že by se časem dokázalo, že byl biskupův postup vůči františkánům správný, Žanić neměl právo hodnotit medžugorská zjevení na základě svých subjektivních emocí, ovlivněných kauzou mostarských františkánů, která neměla přímou souvislost se vznikem zjevení.

Biskup Žanić způsobil mnoho zla, nemohl však zastavit proud milionů nadšených poutníků do Medžugorje. Svatý stolec nikdy nezakazoval poutě do Medžugorje. Mluvčí Svatého stolce, Joaquin Navarro Valls, v srpnu 1996 řekl pro veřejnost:

Jednotlivci mají povolené navštívit Medžugorje. Církev nezakazuje kněžím, aby doprovázeli laiky organizované zájezdy do Medžugorje. Nemůžete říct, že lidé tam nesmějí jít, dokud nebude prokázáno, že je to falešné. Toto nebylo ještě řečeno, a tak každý tam může jít, pokud chce.

Do Medžugorje se valily a dodnes valí proudy lidí z celého světa. Byli mezi nimi i katoličtí hodnostáři na nejvyšších stupních katolické hierarchie, kteří na rozdíl od biskupa Žaniće zaujali k Medžugorji zcela pozitivní stanovisko. Co o tomto světoznámém poutním místě řekli nebo napsali katoličtí biskupové?

Biskupové o Medžugorji


Medžugorje, foto Alena Růžičková


Splitsko-makarský arcibiskup, Dr. Frane Franić, předseda teologické komise biskupské konference bývalé Jugoslávie, již v roce 1998 prohlásil, že do Medžugorje putoval asi šedesátkrát. Své pocity popsal takto: „Denně se uvádím do vědomí přítomnosti Panny Marie v čase, kdy se ona zjevuje v Medžugorji, od 17.40 do 17.45 hod., a tehdy doporučuji v modlitbě sebe a náš chorvatský národ, naši Církev, naše biskupy, kněze, řeholníky, řeholnice a celý Boží lid a celý svět, jmenovitě Svatého otce a též zvláště mír v Bosně-Hercegovině a přirozeně, tu drahou Mariinu svatyni, ve které se shromažďuje, jak prohlásili a zapsali všichni biskupové ex-Jugoslávie na svém plenárním zasedání v Zadaru 11. dubna 1991, zbožný svět ze všech pěti kontinentů, aby se modlil ke Královně míru.

A jindy prohlásil: „Medžugorje za čtyři roky učinilo v pastoračním ohledu v Jugoslávii více než všichni biskupové a kněží za 40 let.

Je potřebné konstatovat, že tento arcibiskup poskytl o Medžugorji mnoho vyjádření. Uveďme některé z nich:

Dvakrát jsem mohl být přítomen na zjevení a bylo mi jasné, že zde nemůže jít o nějaké klamání nebo halucinace, ale jde o pravé náboženské zážitky. Věřím v pravdivost zjevení.

Každý kněz se má denně modlit tři hodiny, každý biskup čtyři a biskupové na odpočinku pět hodin. Děkuji Bohu za to, že jsem mohl prožít rozvoj mystické teologie a mystických zjevení, hlavně medžugorských. Uznávám pravdivost poselství Marie v Medžugorji.“ (v pros. 1996 v katedrále ve Splitu)

Měl jsem vlastní osobní zkušenost, kterou považuji za zázrak a ta mě přesvědčila, že poselství Panny Marie z Medžugorje jsou skutečné... O podrobnostech vlastního zážitku raději nemluvím, protože se to týká i dalších lidí.“ (z rozhovoru pro noviny Glas Mira, list. 1993)

Naše Paní se tu zjevuje, jsem o tom přesvědčený.“ (v rozhovoru později uveřejněném v knize R. Laurentina)

U příležitosti představení nové fotomonografie o Medžugorji v červenci 1997 arcibiskup Franić ve Splitu vyhlásil: „Já osobně jsem hlas Matky Boží slyšel, ale nikdy jsem Ji neviděl.

A co jiní biskupové z bývalé Jugoslávie?

Vyjádření prezidenta biskupské konference, kardinála Kuhariće:My biskupové komise jsme Medžugorje přijali jako místo modlitby a jako svatyni.“ Biskup Komarica z Banje Luky, předseda komise biskupské konference pro zkoumání událostí v Medžugorji, dne 13. 11. 1994: „O Medžugorji Církev ještě neřekla poslední slovo. Jugoslávská biskupská konference vydala prohlášení, ve kterém se říká, že ve smyslu dosavadního zkoumání (myslí se tím ještě neuzavřeného, protože, bohužel, mezitím vypukla válka) máme Medžugorje posuzovat jako jaro. Pokud vím, je jisté, že v celém světě přineslo dobré ovoce, je třeba však ještě leccos objasnit a vyčkat rozhodnutí papeže, resp. učitelského úřadu Církve. Momentálně je zkoumání přerušeno.

Medžugorje , foto: RT


Vyjádření sarajevského kardinála Puljiće:Jsem za Medžugorje.


Arcibiskup z Bělehradu, Franc Perko: „My biskupové nemáme žádné námitky proti pouti do Medžugorje.

Medžugorje však přilákalo biskupy nejen z bývalé Jugoslávie, ale z celého světa. Msgr. Patrick Power, australský pomocný biskup z Canberry, při své druhé návštěvě v Medžugorji v únoru 1998 řekl: „Jsem podruhé v Medžugorji… Panna Maria mi udělila mnoho milostí… Medžugorje je mír. Já jsem zakusil vnitřní mír a vydávám o něm svědectví… Vím, že musím radit druhým, aby sem přišli.

Msgr. Gerard Dionne, penzionovaný kanadský biskup z Edmontonu, New Brunswick, o Medžugorji mimo jiné prohlásil: „Je těžké dělat závěr, že je všechno pouze náhoda. Toto je srovnatelné s Lurdami a Fatimou. Je to Bůh, který přitahuje lidi na tomto místě.

Hermann Reich, biskup v Papuy-Nové Guineji, mimo jiné řekl: „Můj soukromý názor směřuje k tomu, že zjevení jsou pravá a mají své opodstatnění.
Tento misionář, původem z Tirolska, vysoce ocenil význam tohoto mariánského poutnického místa v bývalé Jugoslávii slovy: „Medžugorje je velikou nadějí pro Církev.

Nigérijský arcibiskup Gabriel Gonsum Ganaka: „Věřím v Medžugorje, protože jsem viděl jeho plody na všech úrovních. Viděl jsem duchovní i tělesná uzdravení.

Texaský biskup Michele D. Pfeifer: „Medžugorská poselství nám ukazují pravou nauku. To je zázrak obrácených srdcí.

Italský arcibiskup Mario Peressin: „Nemohu zakazovat lidem poutě do Medžugorje, protože jsem viděl ty, kteří se vrátili obrácení, a nebyli předtím v kostele deset, patnáct i více let.

Další představitel italského episkopátu Daniele Ferrari, biskup chiavarský, se vyjádřil: „Musíme se snažit, aby od nynějška všichni mohli číst a žít poselství, které nám Maria posílá přes vizionáře.

Exorcista arcibiskup Millingo, pozvaný do Vatikánu papežem, aby se stal členem Papežské rady pro přistěhovalce, se o návštěvě Medžugorje vyjádřil takto: „Je tu ovzduší, které vytváří Panna Maria. Do Medžugorje jsem přišel kvůli záchraně své duše, jako poutník.

Irský biskup Seamus Hegarty: „Dílo musíte poznat podle jeho plodů. A plody jsou tak výrazné a jasné. Když jsem v Medžugorji poslouchal zpovědi lidí - za ty tři hodiny jsem vyslechl víc obsažných zpovědí, které vycházely z hloubky srdce, než za 21 let svého kněžství.

Uruguajský biskup Raul Scarone: „Pro mě je milostí strávit tu dva dny. Vy v této farnosti máte velký dar, který se nazývá Maria.

Kamerunský biskup Adalbert Hdzana: „To, co zde vidím, je pokračování Fatimy.

Australský biskup Kennedy, když přišel do Medžugorje potřetí v rouše biskupa: „Věřím zjevením v Medžugorji!

Indický arcibiskup Arokiaswamy: „V Medžugorji se stalo mnoho zázraků díky Panně Marii - Gospě: tělesná uzdravení, obrácení od velmi hříšného života.

Arcibiskup Schönborn z Vídně: „Padesát procent bohoslovců mé diecéze si kněžskou cestu zvolilo díky Medžugorje, které bylo místem jejich obrácení.

Kardinál Urs von Balthasar, který zemřel v r. 1988: „Nepochybuji, že to, co se děje v Medžugorji, je skutečně od Boha.

Ugandský kardinál Wamala: „Věřím, že je to Svatá Panna, která se tu zjevuje.

Pro nás je velmi důležité, že mezi příznivci Medžugorje byli i biskupové z Čech a Slovenska. Pražský kardinál František Tomášek měl kladný vztah k Medžugorje. Píše o tom ve své knize Ljudevit Rupčić: „Zesnulý kardinál Tomášek v dopise zaslaném na medžugorský farní úřad připisuje právě Panně Marii Medžugorské příchod duchovního jara do svého arcibiskupství a celých Čech. Medžugorští poutníci jsou jeho svědky a hlasateli víry. Oni o něm svědčí svým hledáním a ještě více nacházením. Jak je velká jejich žízeň, když i z tak dalekých krajů přicházejí do Mežugorje! Jak vyniká Bůh v jejich očích nad všemi ostatními dobry! Oni všechno nechávají doma nebo to opomíjejí, jen aby jeho našli a přijali. Jaká to je a kolik je té přitažlivé síly, že v nich zpřetrhává všechny vazby s hříchem, s alkoholem a s drogou a osvobozuje je pro Boha! Poutnická víra v Boha dosvědčuje, že všechno kromě Něj je drobínek dobra a každá jiná krása je vedle Něho jen bledý odlesk.

Kardinál Tomášek na vlastní uši slyšel v Římě výrok Jana Pavla II., že kdyby nebyl papežem, rád by šel do Medžugorje a tam pomáhal při práci s poutníky. Tomášek se takto vyjádřil před návštěvníky vídeňské modlitební akce.

Když byl slovenský biskup Hnilica tázán, zda nemá obavy z toho, že by mohlo být Medžugorje dílem ďábla, odpověděl:

Kdyby bylo Medžugorje od ďábla, políbil bych mu ruku a řekl bych mu: Jen tak dál, si na správné cestě. Neboť zdali by nás ďábel vedl k modlitbě, půstu, svatému přijímání, ba dokonce k svátosti pokání - ke zpovědi, v níž zaznívají slova: Odpouštějí se ti hříchy? Ďábel nemá zájem přivést dvacet milionů lidí k tomu, aby se ho při zpovědi zřekli.

Obrácení jsou největším zázrakem Medžugorje. Exorcista páter Gabriele Amorth, který byl během dlouhých let konfrontován se silami pekla, se dokonce výslovně vyjádřil: „Satan nenávidí Medžugorje, protože je to místo obrácení a modliteb.

Tento exorcista neochvějně věřil v pravost zjevení Panny Marie v Medžugorji, o kterém se mimo jiné vyjádřil: „Medžugorje je pevnost proti ďáblu.

Papež Jan Pavel II. o Medžugorji


Je všeobecně známo, že papež Jan Pavel II. měl jednoznačně kladný postoj k Medžugorje. Podle medžugorských vizionářů právě tento papež byl Pannou Marií přímo vyvolený a připravený vykonávat úřad náměstka Kristova. Panna Maria to potvrdila slovy, která řekla vizionářům: „Nejmilejší z mých synů, kterého jsem Já sama vybrala pro tyto časy.

Gospa ujistila vizionáře o svém výjimečném vztahu k Jánu Pavlu II. vícekrát. Například při zjevení, které měli vizionáři v listopadu 1981. V tomto zjevení viděli obraz papeže, který Gospa vzala a přitulila k sobě se slovy: „Zachovejte si tento obraz, to je váš otec, duchovní otec všech.

Při tomto zjevení jim řekla i to, že právě ona chránila Jana Pavla II. při atentátu 13. května 1981, při kterém mu hrozila smrt.

Na základě impulsu Medžugorje vyhlásil Jan Pavol II. v červnu 1987 mariánský rok. Potvrdil to později kardinál Grey. (Italieni in Scozia, X.-XI. 1987).

Vizionářka Marija uvedla: „Gospa dává poselství vždy 25. v měsíci a často si všímám, že druhý den Svatý Otec řekne to samé. Svatý Otec je tak intenzivně vedený Duchem Svatým, anebo má také vidění.

Jan Pavel II v Lurderch, Ireneed,  CC BY-SA 3.0, commons...


Mirjana vícekrát uvedla, že v r. 1987 jí papež při soukromém rozhovoru řekl: „Kdybych nebyl papežem, cestoval bych do Medžugorje.

Pomocný biskup v brazilském Florianopolis, Murillo S. R. Krieger, se vyjádřil, že když l2. února 1990 sdělil papeži svůj záměr vydat se na pouť do Medžugorje, papež prohlásil: „Medžugorje je velikým centrem spirituality!“ Na setkání biskupů s papežem v březnu 1995 se zúčastnil i bývalý mostarský biskup Žanič, který dal papeži otázku: „Svatý Otče, kdy přijedete do Sarajeva?“ Jan Pavel II. na tuto otázku odpověděl: „Myslel jsem, že se mě zeptáte: Svatý Otče, a kdy přijedete do Medžugorje?

Když měl přijít P. Barbarić na návštěvu do Paraguaye, místní arcibiskup Benitz nevěděl, jak se má zachovat. Když se na to v říjnu 1994 zeptal papeže, dostal odpověď: „Povol všechno, co se týká Medžugorje.“ 6. dubna 1995 se uskutečnila návštěva chorvatského prezidenta Tudjman a kardinála Kuhariće u Svatého otce. Papež tehdy řekl: „Chci jet do Splitu, do Maria-Bistrice a do Medžugorje!

Ochraňujte Medžugorje,“ vzkazoval Jan Pavel II. pátru Zovkovi.

Mons. Kim řekl při setkání korejských biskupů s papežem Janu Pavlovi II.: „Prostřednictvím vás se mohlo Polsko osvobodit od komunismu.“ Papež skromně oponoval: „To není moje zásluha. To je dílo Matky Boží, jak nás ubezpečuje ve Fatimě a v Medžugorje.

Slovenský biskup Pavol Hnilica se s Janem Pavlem II. dobře znal. Na jedno setkání s polským papežem vzpomíná takto: „Jednou mi Svatý Otec četl z knihy o Medžugorji a řekl toto: Medžugorje je pokračování Fatimy kvůli obrácení Ruska! Tam Panna Maria hledá vojáky, misionáře pro Rusko!

Zajímavé svědectví přinesl italský kněz Gianni Sgreva, který jednou mluvil s papežem o modlitebních společenstvích z Medžugorje: „Svatý Otec mě poslouchal, přiblížil se ke mně a řekl mi přímo do ucha: Nestarejte se o Medžugorje, protože já myslím na Medžugorje a modlím se za jeho úspěch každý den.

Bylo by možné ještě dlouho meditovat o vztahu polského papeže k Medžugorje. Jisté je, že Jan Pavel II. byl od počátku do konce velkým příznivcem a k tomu vedl i celou Katolickou církev.

Kněží, řeholníci a řeholnice o Medžugorji


Velice důležitá jsou vyjádření kněží, řeholníků a řeholnic o tomto mariánském poutním místě. Je jich nesmírné množství. Vyberme alespoň část z nich.

Kněz, teolog a psychoterapeut, páter Slavko Barbarić: „Panna Maria se zde v Medžugorji zjevuje každý den. V Medžugorji nežije ani jeden člověk, který by neviděl zázrak na vlastní oči.

Páter Tomislav Vlašić, který v letech 1981-1985 působil v Medžugorji jako spirituál: „Panna Maria, která se nám zjevuje, je pro nás milostí, abychom dokázali přijmout Boží cestu jednoduše, prostě.

Farář Umberto Lončar, působící v Gradnići nedaleko Medžugorje: „V úterý 4. srpna o 18. hodině a 40. minutě se z Crnice zvedala překrásná růžovofialová postava Paní... výše, a postupně mizela zraku. Potom jsem zpozoroval bílý závoj, který zůstal pod jejíma nohama.

Páter Gianni Sareva, který byl spoluzakladatelem společenství Oáza pokoje: „Během děkovné modlitby v kapli, ve které se tehdy konala zjevení, jsem jasně zaslechl slova: Odevzdej se mi úplně!

V říjnu 1981 se stali svědky mimořádného jevu tři otcové františkáni - Janko Bubalo, Stanko Vasilj a Luka Susac. Na Križevaci viděli svítící postavu Panny Marie. Ve dnech 22. a 23. listopadu 1981 tuto postavu opět viděl otec Bubalo a 70 dalších lidí. Úkaz se opakoval i 28. dubna 1983 a tehdy ho viděl otec Bubalo a spolu s ním 50 lidí.

Otec Bubalo, básnik, spisovatel, františkán, o tom vypověděl: „Bylo to 22. října 1981. Uviděl jsem obě ctihodné sestry, jak před farou klečí na mokré zemi s rozepjatýma rukama. Hned vedle nich klečelo s rozepjatýma rukama asi 70 mužů a žen. Mírný déšť zřejmě nikomu nevadil. Někteří plakali vzrušením. Všichni nehybně hleděli na kříž na Križevaci. Také jsem se tam podíval dalekohledem. Kříž tam nebyl. Jasně jsem viděl namísto kříže postavu ženy s rozepjatýma rukama. Se mnou bylo dalších pět kněží a všichni to viděli. Celé zjevení trvalo asi 40 minut.

Otec Stanko Vasilj tutéž událost popsal následovně: „Viděl jsem postavu ženy v plášti šedé barvy, světlé, jakoby to bylo neonové světlo.

Ve čtvrtek 6. srpna 1981 o 18. h se v Medžugorji odehrál další mimořádný jev. Na obloze se objevil nápis „MIR“, který viděli lidé 15-20 minut. Tehdejší medžugorský farář Jozo Zovko: „Na vlastní oči jsem viděl světlo, vycházející z kříže na Križevaci a proudící směrem ke kostelu. Potom se z toho světla na obloze vytvořila písmena MIR. Ta písmena se pohybovala a přibližovala se k nám jako světla nějakého vozidla.

Medžugorje, Mladifest 2014


Otec Zovko jednou na Slovensku řekl: „V začátcích zjevení jsem prosil lidi, aby nechodili na Podbrdo. Když se přiblížil čas zjevení, všichni lidé z kostela odešli. Zůstal jsem v kostele sám. Seděl jsem v třetí lavici a nevěděl jsem, co mám dělat. Tehdy jsem zaslechl hlas tak, jako vy nyní slyšíte můj: ,Jdi ven a ochraňuj děti!´ Druhý den byl kostel plný. Během modlitby se v kostele zjevila Panna Maria. Nejprve u dveří kostela. Já jsem přerušil modlitbu a pozdravili jsme Pannu Marii překrásnou písní. Panna Maria přešla před oltář, všem požehnala a řekla: Děkuji vám, že se modlíte společně. Každý den se modlete společně..."

Matka Tereza z Kalkaty, svatořečená v roce 2016: „Ráda půjdu do Medžugorje, abych poděkovala za přijaté milosti.

Velká obrácení v Medžugorji


Mezi příznivci Medžugorja byli pochopitelně nejen příslušníci katolického kléru, ale také katoličtí laici, ba často se jimi stávali i nekatolíci a dokonce i ateisté, kteří našli v Medžugorju cestu ke Katolické církvi. Jaký byl jejich postoj k Medžugorji?

Otto von Habsburg to vyjádřil velmi jasně: „Jsem přesvědčen, že zdejší zjevení jsou pravá.

Generál irského vojska William Prendergast kromě jiného řekl: „Učili jsme, že Bůh sedí někde v oblacích, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. Ale nepochopili jsme, protože nám to nebylo dostatečně zdůrazňováno, že je Ježíš živá osoba, která přichází do našeho nitra jako živý Bůh a pravý přítel. Já teprve v Medžugorji objevuji, že je naše víra opravdu živá víra, a náš Bůh, živý Bůh mezi námi.

John Bird, úspěšný filmový režisér, o Medžugorji: „Nejkrásnější okamžiky dne strávím v kostele a z toho opět je největší setkání s Ježíšem při svatém přijímání. Neznám lepší způsob, jak začít svůj pracovní den než modlitbou, mší svatou a svatým přijímáním. A jsem vděčný Bohu, že mi dal tu milost.

Známý herec Jim Caviezel, který hrál roli Ježíše ve filmu Mela Gibsona Passion, navštívil Medžugorje několikrát. V jednom rozhovoru se ho zeptali, jak ovlivnilo Medžugorje jeho roli Ježíše v Gibsonově filmu. Caviezel mimo jiné řekl: „Bez Medžugorje bych tu roli nikdy nehrál, protože tam se mé srdce otevřelo modlitbě a svátostem. Věděl jsem, že musím být docela blízko Ježíši, pokud ho chci hrát. Denně jsem chodil ke zpovědi a k eucharistické pobožnosti. Na mši přicházel i Mel Gibson pod podmínkou, že bude čtena v latinském jazyce. To bylo pro mě dobré, protože jsem se učil i latinu.

Známa rakouská mystička Maria Simma se stala známá tím, že jí navštěvovaly duše z očistce, které ona nazývala „ubohé duše“. V jednom rozhovoru na otázku, zda se v Medžugorji skutečně zjevuje Panna Maria, rakouská mystička odpověděla: „Ó ano, Maria se opravdu lidem zjevuje a v současnosti je to v Medžugorji v Hercegovině, denně skupince mladých. Už jsem tam byla třikrát, ale nemusela jsem tam jít, abych zjistila, jestli to je nebo není skutečné zjevení. Skoro po tom, co se to začalo v červnu 1981, zeptala jsem se ubohé duše, jestli je to skutečné zjevování se Panny Marie, a odpověď zněla, že ano. A tak je to i v San Damiano, v Kibeho, o. Gobi a jiné méně známé případy po celém světě. Víte, ohledně Medžugorje existuje jen jedno nebezpečí. A tím by bylo, kdyby ho svět začal ignorovat.

Maria Simma se vyjádřila i o jiném známém mariánském zjevení v Garabandalu. Mimo jiné řekla: „Garabandal je horská vesnička ve Španělsku, kde se Panna Maria zjevila několika dětem v 60. letech. Pochází odtud varování, které je v podstatě toto: Přijde chvíle, kdy každý člověk na zemi uvidí stav své duše a mnozí z toho dostanou takový šok, že na místě zemřou. Je to podobné, co se děje u každého při umírání, ale toto se stane každému ve stejnou dobu.

Garabandal, garabandal archives, CC BY 2.0, flickr.com


Medžugorje je požehnaným místem bezpočtu obrácení. Lidé přicházeli na místo zjevení Panny Marie a nacházeli zde živého Krista i své vlastní místo pod sluncem.

Obrácení nalezla i Anna Blaževićová, dcera vysokého komunistického funkcionáře. Sama o tom vypovídá: „V r. 1988 bylo třeba, abych vedla skupinu turistů do Medžugorje. Tehdy jsem nic nevěděla o mši svaté a o svatém přijímání. Když jsem vstoupila do kostela, byla mše svatá. V okamžiku přijímání jsem jasně viděla tajemné světlo, které vychází od oltáře a ozařuje všechny přijímající. V tom okamžiku jsem poznala, že Bůh je živý. Já jsem se ještě neuměla modlit, a přitom jsem viděla, že modlitba patří k podstatě mého bytí. Pokřtěna jsem byla 3. 7. 1988. Křestní kmotrou mi byla Vicka. Později byl pokřtěn a církevně oddán i můj bratr. Odpusťte - vy, kteří jste pod nátlakem ateizmu trpěli pro Ježíše od nás, kteří jsme byli zaslepení bezbožectvím.

Někteří z těch, co se v Medžugorji obrátili, se neuspokojili s běžným životem, ale nalezli zde cestu k duchovnímu povolání.

Kříž na hoře Križevac, foto: CJ, CC BY 2.0, cs.wikipedia.or


Platí to i o Dr. Ernstovi Strachwitzovi, vysvěcenému na kněze 25. 6. 1994 ve vídeňském Dómu. O svém obrácení uvádí: „Odešel jsem k divadlu. Jednou ročně jsem ještě chodil ke zpovědi a sem-tam v neděli na mši svatou. Byl jsem pozván do Medžugorje. Nechtěl jsem s tím nic mít, přesto jsem pozvání přijal. Tam, najednou, uprostřed modlitebního programu v kostele, jsem si uvědomil - chci být knězem. A v tom okamžiku neexistovala pro mě žádná pochybnost, jestli budu toto povolání následovat.

Georg Mayr Melnhof byl syn slavné rakouské šlechtické rodiny a dědicem obrovského majetku v hodnotě jedné miliardy šilinků. Cesta do Medžugorje od základů změnila jeho budoucnost. Místo toho, aby se angažoval v rodinném podniku, vstoupil do kněžského semináře. On sám to popisuje následovně: „<,i>Studoval jsem podnikovou ekonomii. U nás doma jsem převzal podnik. Jako průvodce mládežnické skupiny jsem jel do Medžugorje. Tam jsem četl v Bibli: ,Tak ani jeden z vás, když se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.´ Potom jsem šel na německou mši. Během ní mi jakýsi hlas řekl, abych tuto výzvu následoval a všechno opustil.“

Vědecké kapacity o Medžugorji


Medžugorje bylo velkou výzvou i pro vědce z celého světa. Jen do roku 1983 přišlo zkoumat tento pozoruhodný fenomén asi 50 odborníků z různých vědeckých oborů. Byl mezi nimi i Doc. Dr. Andreas Lann, profesor morální teologie na Filozoficko-teologické vysoké škole v Heiligenkreuzi, který mimo jiné řekl: „Pokud bychom chtěli vizionáře podezírat, že všechno to byl dopředu dohodnutý a nastudovaný divadelní výstup, museli bychom těmto dětem udělit nejvyšší ocenění - Oskara, nebo vytvořit zvláštní cenovou kategorii za neuvěřitelný výkon. Za hru, která se opakuje každý den, a to po celé roky.

K pozoruhodné události došlo v Medžugorji 19. května 1985. V tento den se ve slunci ukázal velký kříž. Potom slunce zmizelo a místo něj se objevila zvláštní záře výrazné barvy, která zakrývala téměř celý západ, spouštějíc své paprsky na kostel v Medžugorji. Zakrátko nato se místo záře objevilo pouze slunce ve velkém tmavém prstenci. Jistou dobu v něm rotovalo, pak se slunce i prstenec, v němž rotovalo, řítili velkou rychlostí k medžugorskému kostelu i s červenou září, která je obklopovala. Pak se zastavili a vraceli zpět. Nato se slunce otáčelo v tmavém prstenci tak jako dříve. Takto se ten jev obměňoval přibližně 20 minut. V té době se v blízkosti kostela nacházelo zhruba 1000 lidí ze všech končin světa. Všichni byli naplněni bázní a zkroušeně vzývali Boha i Pannu Marii.

Pražský vědecký pracovník z oblasti fyziky a optiky, RNDr. Ing. František Mráček, CSc., tento jev popsal takto: „V Medžugorji... slunce ztratilo svůj oslňující jas, celá plocha slunce byla šedivá. Mohl jsem ho i já pozorovat bez jakýchkoli potíží. Po chvíli jsem viděl, že slunce jako by poskakovalo v tenkém jasném mezikruží a najednou z kruhového obrysu začaly vystupovat kruhové vlny. Asi po třech minutách začalo slunce normálně zářit, a musel jsem se přestat dívat. Oči mi začaly slzet.

RNDr. Ing. František Mráček byl svědkem i jiného jevu, který se odehrál o několik let později. Sám ho komentoval takto: „Dne 3. 7. 1989 jsem byl přítomen při mimořádném nočním zjevení na Podbrdu. Shromáždilo se tam několik tisíc lidí. Během zjevení najednou jako blesk sestoupily z nebe směrem k patě kříže dva poměrně úzké světelné pruhy, mírně se sbíhající k sobě. Pruhy byly trochu modré. Něco takového jsem nikdy neviděl.

Mariánská cesta ekumenismu návratu
a evangelizace nekřesťanů v Medžugorji


Medžugorje přitahuje nejen katolíky, ale i nekatolíky z celého světa. Jedním z nich je anglikánský kněz z New Yorku, Michael Roonsmann, který vystudoval teologii a psychologii. Kromě jiného říká: „Můj biskup sice neuznává zjevení, přitom ale ví, že já dělám mnoho věcí ve světle medžugorských poselství a říká mi, že to klidně mohu dělat.

Jak dále dosvědčuje M. Roonsmann, po „medžugorských poselstvích mnozí z anglikánských kruhů odpověděli na výzvu a modlí se ve skupinách růženec. I já se už dlouho modlím denně růženec. Dokonce se to pro mne stalo velmi důležitou součástí mého modlitebního dne.

Prohlásím i to, že pokaždé, když jsem navštívil Medžugorje, jsem se naučil něco životně důležitého pro sebe osobně, ale i pro druhé, mezi nimiž působím. Zvláště večerní medžugorská liturgie se mi stala pramenem milosti, přestože neumím chorvatsky. Večerní modlitba spolu se zpěvem, růžencem i tichem se dotkne srdce. A během modlitby za nemocné po mši svaté jsem cítil, že jsem se očištěný a osvobozený od svých plánů a tužeb otevřel pro něco nového. Jsem přesvědčen, že všechno, co jsem já zde v Medžugorji prožil, může prožít každý, bez ohledu na to, že nezná jazyk. Jenom je potřeba všechno přijmout otevřeným srdcem, jako nás přijímá Maria
.“

A katolíkům adresuje Michael Roonsmann tato upřímná, čistá slova: „Tato a taková Panna Maria není jenom vaše, ale i naše, anglikánská. Ona žádá mír a usmíření. Žádá četbu Božího slova a život podle Božího slova. Bojuje v nás o bratrskou lásku a modlitbu. Takovou Pannu Marii si i my anglikáni přejeme a ctíme.

Medžugorje , foto: RT


Obrácení v Medžugorji prožil i člen Episkopální křesťanské církve John Mc Dougall, profesor filozofie, psychologie a hudby ze Skotska. Sám o tom vypovídá: „Mému příchodu do Medžugorje sám nerozumím. Přišel jsem tam roku 1985 a zůstal jsem tam 2 dny. Modlili jsme se před domem vizionářky Marije. Něco říkala. Nerozuměl jsem jí, ale hluboce se mě to dotklo. Hlouběji než slovo, kterému bych mohl rozumět. Když jsem se vrátil domů, biskup v Dundee mě připravil ke sv. křtu v Katolické církvi."

Strhující příběh prožil také Bratr Efraim (z komunity Blahoslavenství v Medžugorji), původně protestantský pastor. On sám uvádí: „V noci na svátek Matky Ustavičné pomoci jsem měl ve snu vidění. Viděl jsem Pannu Marii a Ona mě pozvala, abych cestoval do Medžugorje. Řekla mi i datum. Potom jsem 7. listopadu 1993 odcestoval do Medžugorje. Panna Maria mě poprosila, abych založil společenství takových lidí, kteří jsou sjednocení se Srdcem Ježíšovým a chtějí důsledně prožívat medžugorská poselství."

Další protestant, profesionální novinář Wayn Weibel, byl luterán, ale žil naprosto světským životem. Jednou potkal jistého člověka, který mu navrhl: „Mohl bys napsat zprávu o Medžugorji.“ Weibel však vůbec nevěděl, o co jde. Půjčili mu tedy videokazetu o Medžugorji a on si ji pustil. Tehdy, v únoru 1986, se poprvé seznámil s událostmi v tomto poutním místě.

Zde je jeho sugestivní výpověď: „Náhle jsem pocítil něco zvláštního. Někdo ke mně promluvil: ,Jsi mým synem a prosím tě, abys plnil vůli mého Syna. Prosím tě, abys napsal o událostech v Medžugorji.´ Padl jsem na kolena a začal se modlit. Nevím, jak dlouho jsem tam klečel a stále opakoval: ,Bože, Bože, proč já?´ Jako protestant jsem nic nevěděl o zjeveních ani o Katolické církvi. Později jsem napsal články o Medžugorji, které byly vydány v počtu 27 milionů výtisků.

Fyzik Sergej Grib, pravoslavný vědec z Petrohradu, došel do Medžugorje na doporučení kardinála Königa. Když se ho ptali, jaký má dojem z Medžugorje, odpověděl: „Velkolepý… zdá se mi, že se zde nalézá a je patrná odpověď na celou historii světa a národa… Tyto události budou velikou oporou všech, kteří hledají Boha.

Toto je pravý ekumenismus návratu, postavený na mariánském pilíři.

Ekumenický dialog, který přinesl Druhý vatikánský koncil, se v posledních desetiletích nejednou ocitl ve slepé uličce. Příčiny byly různé. Ať už subjektivní, nebo objektivní. Panna Maria však v Medžugorji realizuje ukázkový ekumenismus návratu a nepotřebuje k tomu ani koncilní dokumenty ani nijaké poučky nebo nařízení. V ní, v Přesvaté Panně, spočívá budoucnost ekumenismu tak, jak ho chtěl mít Bůh.

Panna Maria v Medžugorji ovšem přitahuje k Ježíši i příslušníky jiných náboženství, či dokonce lidi, kteří se nehlásí k žádnému náboženství. Jeden nejmenovaný židovský konvertita a kněz z Jeruzaléma, který v Medžugorji našel cestu ke Kristu, vydal toto pozoruhodné svědectví - obrací se na násí těmito úchvatnými slovy: „Medžugorje je největší zázrak na světě. Matka Boží Maria mluví způsobem, na jaký bychom nikdy nemohli ani pomyslet. Medžugorje je pro mne druhý Izrael… Padněte na kolena a děkujte Bohu! Každý den se dějí veliké zázraky. Bůh posílá Služebnici Marii, aby nás volala. Co byste chtěli víc! Na kolena a modlit se!

Od ní, od Přesvaté Panny, se učme, jak realizovat dialog s nekatolíky, abychom jinověrce přiváděli v masových počtech k Jejímu Synu, Ježíši Kristu.

Karol Dučák

Použitá literatura:

Gesú crocifisso a Međugorje, Llorenzi, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org


Czy wiesz, że św. O. Pio przepowiedział Medziugorje w 1968 r. mówiąc do pielgrzymów z Bośni-Hercegowiny „wkrótce Madonna nawiedzi wasz kraj” – niesamowite świadectwo. In: W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej. Dostupné na internete:
https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2013/06/03/czy-wiesz-ze-sw-o-pio-przepowiedzial-medziugorje-w-1968-r/

Dostaňte nás odtiaľto!!!, Prvé vydanie. Doľany: ZAEX, 2013, ISBN 978-80-89676-02-6, 255 s.

Florková V. Exorcista: Ignorovať Medžugorie je pre kresťanov neodpustiteľné. In: Moja Komunita. Dostupné na internete:
http://www.mojakomunita.sk/web/florkova.veronika/blog/-/blogs/exorcista:-ignorovat-medzugorie-je-pre-krestanov-neodpustitelne.

Hurnaus Ch. Medžugorje – nádej sveta. Bratislava: LÚČ, 2013. ISBN 978-890-7114-916-3. 134 s.

Jim Caviezel: If it wasn’t for Medjugorje, I wouldn’t have ever played in movie “Passion“. In: Medjugorje WebSite. Dostupné na internetu:
https://www.medjugorje.ws/en/articles/jim-caviezel-would-not-played-movie-passion/

Lacika I. – Fiala A. Putovanie za Máriou. (Európske pútnické miesta) Bratislava: Q 111, 1991. ISBN 80-85401-02-9. 151 s.

P. Gabriele Amorth: Medjugorje als Fortführung von Fatima. In: KATH.NET – Katholischer Nachrichtendienst. Dostupné na internetu:
http://www.kath.net/news/3387.

Pekara M. „Pokoj, pokoj, pokoj a len pokoj! Pokoj musí zavládnuť medzi človekom a Bohom a medzi ľuďmi!“ In: Skutočný život v Bohu. Dostupné na internetu:
http://pekaraul.blogspot.com/2008/08/medugorie.html.

Poselství z Međugorje. In: Pojď si sáhnout na Boha.. Dostupné na internetu:
http://web.katolik.cz/feeling/6_4.htm.

Rupčić L. Medžugorje – brána nebeská a počátek lepšího světa. Praha: VERITÉ, 2001. ISBN 80-900843-0-3. 256 s

plakát, http://medjugorje.sk, http://bzooco.com/img

Sdílet

Související články:
Medžugorje: Výroční poselství Panny Marie, Královny míru, Mirjaně Soldo, 18. března 2023 (18.03.2023)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. ledna 2023: v pokoře žádejte od Nejvyššího mír. (25.02.2023)
Půst a rodina 1 - úvod kapitoly (21.02.2023)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. ledna 2023: satan chce válku a nenávist v srdcích i národech (03.02.2023)
Brzy uvidíme jaká je síla Medžugorje (30.01.2023)
Zjevení pro vizionáře Ivana Dragičeviće 13. ledna 2023: modlete v této době za mír (30.01.2023)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. 12. 2022: měsíční poselství skrze vizionářku Mariji Lunettiovou + výroční zjevení Jakubovi Čolovi (25.12.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. listopadu 2022: Modlitba otevírá srdce a dává naději (25.11.2022)
Maria – cesta naděje (Terezie Gažiová) (06.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 50 - Po sekání s Medžugorjem jsem úplně jiný člověk (05.11.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. října 2022: bez Boha nemáte budoucnost (26.10.2022)
Buďte svědky bezmezné lásky (03.10.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. září 2022: satan chce válku (25.09.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. srpna 2022: Bůh mi dovolil být s vámi (26.08.2022)
Medžugorje - Mladifest v přímém přenosu - program + možnosti sledování (01.08.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. července 2022: Vedu vás ke svému Synu (26.07.2022)
Medžugorje 2022 - nejen vzpomínky (video) (16.07.2022)
Medžugorje: Jste důležití v mém plánu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM) (12.07.2022)
41. výročí Medžugorje: Homilie provinciála Hercegovinské františkánské provincie páter Jozo Grbeš, 25. 6. 2022 (video) (29.06.2022)
Fra Mario Knezović: Ježíš učedníkům: „Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů ..." (28.06.2022)
Medžugorje: Měsíční poselství v den 41. výročí zjevení 25. června 2022 + výroční zjevení Panny Marie Ivance Ivanković (27.06.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. května 2022: satan si přeje nepokoj (25.05.2022)
21. května se konal Libanonský mezinárodní kongres v arabštině o plodech Medžugorje - záznam s tlumočením (22.05.2022)
21. května se uskuteční Libanonský mezinárodní kongres o plodech Mežugorje v arabském jazyce - přímý přenos s tlumočením (19.05.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. dubna 2022: vidím, že jste ztraceni. (25.04.2022)
MEDJUGORJE: Vizionářka varuje, že jsme se zřejmě ocitli v bodě, ze kterého už není návratu (04.04.2022)
Zasvěcení ve Vatikánu se zúčastnila i vizionářka Vicka z Medjugorje (31.03.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. března 2022: Satan léta bojuje za válku. (25.03.2022)
Medžugorje - Výroční zjevení pro Mirjanu Dragićević-Soldo 18. 3. 2022: V Něm je mír a naděje. (18.03.2022)
Medžugorje: Poselství královny míru svěřené Ivanovi 26.2. 2022 (07.03.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. února 2022: vraťte se k Bohu a modlitbě, modleme se společně (25.02.2022)
Medžugorje: Fra Mario Knezović o nejaktuálnějších tématech současnosti, 1. část (26.01.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. ledna 2022: Jsem s vámi (25.01.2022)
Tajemství Medžugorje – přichází nová éra? (17.01.2022)
Bez pokoje nemáte budoucnost (Terezie Gažiová) (14.01.2022)
Svědectví z Medžugorje: Matka se stará o všechno (14.01.2022)
Medžugorje - Poselství P. Marie, Královny míru, 25. 12. 2021: měsíční poselství skrze vizionářku Mariji Lunettiovou + výroční zjevení Jakubovi Čolovi (25.12.2021)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. listopadu 2021: budete tvůrci pokoje (25.11.2021)
Bůh je láska a svoboda (páter Ljubo Kurtovič OFM) (07.11.2021)
Medžugorje: Vizionářka Marija Pavlović Lunetti pro Kongres (05.11.2021)
Záznam online kongresu o plodech Medžugorie, který proběhl 30. 10. 2021 (30.10.2021)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. října 2021: Bůh je láska a svoboda (27.10.2021)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. září 2021: život je krátký a čeká vás věčnost (26.09.2021)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny Míru, 4. září 2021 (08.09.2021)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. srpna 2021 (25.08.2021)
Obyčejný rozhovor o Medžugorii začátkem obrácení (11.08.2021)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. července 2021 (26.07.2021)
* Mladifestu se zúčastní významní zástupci hierarchie * Medžugorský farář o mimořádnosti MLADIFESTU (24.07.2021)
Vizionářka Marija z Medžugorje: "Přichází diktatura!" (17.07.2021)
Deset tajemství - Medjugorje + úryvky z knihy Mirjany Soldo (video) (10.07.2021)
40 let Medžugorje - Není to jen místo, ale způsob duchovního života (29.06.2021)
Stane se v Medžugorji v době 40. výročí něco mimořádného? (28.06.2021)
Medžugorje, 2x poselství Panny Marie, Královny míru, 25. června 2021 - 40. výročí!! (26.06.2021)
Novéna k 40. VÝROČÍ zjevení Panny Marie v Medžugorji - od 15. 6. 2021 (14.06.2021)
40 let zjevení v Medžugorje: Pod Mariiným pohledem (Terézia Gažiová) (06.06.2021)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. května 2021 (26.05.2021)
Právě probíhá 2. online kongres v Medžugorji 29.- 30. května 2021 / Možnost připojení + program (26.05.2021)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. dubna 2021 (25.04.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 38 - Zázraky z Medžugorje: Obrácený ateista (14.04.2021)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. března 2021 (25.03.2021)
Výroční poselství Panny Marie, Královny míru, 18. března 2021, přes vizionářku Mirjanu Soldovou (18.03.2021)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. února 2021 (26.02.2021)
Záznam Online kongresu na téma "Medžugorje - model nové evangelizace pro svět", (05.02.2021)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. ledna 2021 (25.01.2021)
S Marií naděje neuhasne (Terézia Gažiová) (01.01.2021)
Medžugorje, výroční poselství pro Jakova a měsíční poselství - 25. 12. 2020 (26.12.2020)
Silvestrovská a novoroční pouť do Međugorje (16.12.2020)
Sestra Emmanuela: Medžugorje a osvětlení svědomí (08.12.2020)
Děloha zázračně dorostla po prosbě v Medžugorji (05.12.2020)
Vizionář Ivan Dragičevič - Žijeme v čase turbulencí a krizí + P. Chmielewski - svědectví o exorcizmu v Medžugorje (27.11.2020)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. listopadu 2020 (26.11.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. října 2020 (26.10.2020)
Vizionářka Ivanka z Medžugorje (14.10.2020)
Jan Němec, organizátor poutí do Medžugorje, v nemocnici (13.10.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. září 2020 (25.09.2020)
Poselství Královny Míru Ivanovi Dragicevicovi, 19. září 2020, Boston (23.09.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. sepna 2020 (26.08.2020)
V tomto neklidném čase vás vyzývám k vytrvalé modlitbě (o. Henryk Jaworski) (31.07.2020)
Medžugorje, Poselství Královny míru vizionářovi Ivanovi Dragicevičovi, 16.7.2020 (31.07.2020)
31. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL MLADÝCH Medžugorje, 1.8. - 6.8.2020 "Pojďte a uvidíte!" (Jan 1, 39) (29.07.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. července 2020 (25.07.2020)
Arcibiskup Henryk Hoser se vrátil do Medžugorje + interview s ním (25.07.2020)
* Medžugorje má nového biskupa * (15.07.2020)
Medžugorje: Páter Marinko Šakota potvrdil, že Festival mladých se bude konat i letos (07.07.2020)
40-tý rok s Pannou Marií (nabídka zasílání nahrávek) (02.07.2020)
Žít Medžugorie - Katecheze na téma medžugorské duchovnosti (30.06.2020)
Medžugorje: Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla své pravidelné výroční zjevení 25. června 2020 (26.06.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. června 2020 - 39. výročí (25.06.2020)
Pozdrav vizionářky Vicky při příležitosti 39. výročí zjevení v Medžugorji (25.06.2020)
Poselství Královny míru vizionáři Ivanovi Dragičevičovi, 24.6.2020 - 39. výročí zjevení Panny Marie (25.06.2020)
Modlitba na Podbrdu, zasvěcení, 24.6.2020 - 39. výročí zjevení (krátké video) (24.06.2020)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. května 2020 (26.05.2020)
P. Marinko SAKOTA z Medžugorje: Pozvání Panny Marie k duchovní imunitě (video) (12.05.2020)
Co nám to chce říci Panna Maria tím novým poselstvím ze 4. května? (11.05.2020)
Medžugorje: Poselství Královny míru Ivanovi Dragičevićovi - 4. května 2020 (06.05.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. dubna 2020 (26.04.2020)
Přímý přenos: 9. Modlitební setkání - Modlitba za mír - Přímo z Medžugorje - 25. 4. od 8 hod. (20.04.2020)
O přislíbeném znamení na Podbrdu (06.04.2020)
Slovo Medžugorje v hebrejštině odhaluje něco zarážejícího! (06.04.2020)
Skončila poselství v Medžugorji? (video) (04.04.2020)
Několik poznámek fra Petara Ljubičiće k současné situaci a medžugorským tajemstvím (27.03.2020)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. března 2020 (25.03.2020)
Medžugorje: Výroční (narozeninové) poselství Královny míru pro Mirjanu Soldo - 18. 3. 2020 (18.03.2020)
Monika z Medžugorje: Jak prožívat čas v karanténě? (17.03.2020)
Vizionářka Marija z Medžugorje po zjevení 25. února hovoří o koronaviru (03.03.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 2. března 2020 (02.03.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. února 2019 (25.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 23: Zázračné obrácení lékařky podporující potraty v Medžugorje (23.02.2020)
Svědectví medžugorského poutníka - exorcisty z Milána (video) (22.02.2020)
Proroctví sv. Pátra Pia o Medžugorii (09.02.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 2. února 2020 (03.02.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. ledna 2019 (25.01.2020)
Opět se šíří falešné poselství z Medžugorje (15.01.2020)
Medžugorje - Vánoční zjevení pro vizionáře Jakova Čolo, 25. 12. 2019 (04.01.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 2. ledna 2020 (03.01.2020)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 25. prosince 2019 (27.12.2019)
On se vám daruje v Dítěti (Páter Ljubo Kurtovic, OFM) (25.12.2019)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 2. prosince 2019 (04.12.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. listopadu 2019 + časopis Svetlo Máriino 11/2019 (26.11.2019)
Medžugorje, poselství Panny Marie, královny míru, 2. listopadu 2019 (02.11.2019)
P. Marinko Šakota: Panna Maria nás vyzývá k obrácení (27.10.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. října 2019 + časopis Svetlo Máriino 10/2019 (27.10.2019)
Medžugorje: Zjevení Panny Marie, Královny míru, 18.10.2019 vizionáři Ivanovi (19.10.2019)
TV Lux: VATIKÁN A MEDŽUGORIE (02.10.2019)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. října 2019 (02.10.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. září 2019 (27.09.2019)
Medžugorje: Zpráva o zjevení vizionáři Ivanovi Dragićevićovi z 13. září 2019 (15.09.2019)
Medžugorje, poselství Královny míru, 2. 9. 2019 (02.09.2019)
Biskup Vlado Košić: Je krásné být v Medžugorji. (28.08.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. srpna 2019 (26.08.2019)
Mons. Hoser: Počet poutníků v Medžugorje přibývá (19.08.2019)
Medžugorje: Poselství Panny Marie vizionáři Ivanovi 12.8.2019 (13.08.2019)
KDYŽ BUDETE MOJI, ZVÍTĚZÍTE (Terézia Gažiová) (07.08.2019)
* "Zůstáváme v úžasu" - římský vikář v Medžugorji
* V závěru Mladifestu v Medžugorji vystoupil s katechezí Mons. Fisichella
(07.08.2019)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. srpna 2019 (02.08.2019)
Delegace Svatého stolce na festivalu mládeže v Medžugorje (01.08.2019)
Medžugorje: 1. srpna začíná 30. Mladifest - možnost sledování přímých přenosů (01.08.2019)
Arcibiskup Hoser: V Medžugorje nejsou stopy hereze (27.07.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. července 2019 (26.07.2019)
Více než stoleté proroctví o Medžugorii: voda poteče Podbrdem (10.07.2019)
Medžugorje: Poselství ze zjevení pro Ivana Dragićeviće 5. 7. 2019 (06.07.2019)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. července 2019 (02.07.2019)
Medžugorje, 2x poselství Panny Marie, Královny míru, 25. června 2019 - 38. výročí!! (25.06.2019)
NOVÉNA K 38. VÝROČÍ zjevení Panny Marie V MEDŽUGORJI (14.06.2019)
Zasvěcení rodiny ve zjeveních Panny Marie v Medžugorji (08.06.2019)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. června 2019 (02.06.2019)
Není kámen jako kámen aneb víte na co reagoval ďábel při exorcismu? (01.06.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. května 2019 (26.05.2019)
Pozvání na zájezd do Medžugorje na jubilejní 30. festival Mladifest 2019 (23.05.2019)
Ze zjevení pro vizionáře Ivana Dragićeviće u Modrého kříže dne 17.května 2019. (19.05.2019)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. května 2019 (19.05.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. dubna 2019 (25.04.2019)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. března 2019 (02.04.2019)
Modlitba a půst za pokoj na Slovensku (30.03.2019)
Příběh protestanta, který zažil "všechny" zázraky Medžugorje (26.03.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. března 2019 (26.03.2019)
Medžugorje: Výroční zjevení pro vizionářku Mirjanu Soldo, 18.03.2019 (+ video) (18.03.2019)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. března 2019 (02.03.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. února 2019 (25.02.2019)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. února 2019 (02.02.2019)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. ledna 2019 (25.01.2019)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. ledna 2019 + video (03.01.2019)
* Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. prosince 2018
* Výroční poselství Jakubovi Čolovi (25.12.2018)
(26.12.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. prosince 2018 (04.12.2018)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. listopadu 2018 (25.11.2018)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. října 2018 (26.10.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. října 2018 (+ video) (06.10.2018)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. září 2018 (25.09.2018)
Nová kniha - Mirjana Soldo: Moje srdce zvítězí (17.09.2018)
X. Medžugorské modlitební setkání - 15. září 2018 v Mukačevu - přímý přenos. (13.09.2018)
Dovolte Bohu, aby vás vedl cestou obrácení (10.09.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. září 2018 (02.09.2018)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. srpna 2018 (26.08.2018)
DŮVĚŘUJTE V BOHA (20.08.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. srpna 2018 (04.08.2018)
Mladifest v Medžugorje - přímé přenosy (01.08.2018)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. července 2018 (26.07.2018)
Medžugorje: Hlavní myšlenky z homílie mons. Henryka Hosera z 22.července (25.07.2018)
Mons. Hoser se ujímá služby zvláštní vizitátora v Medžugorje (23.07.2018)
"Já jsem s vámi", říká Panna Maria (18.07.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. července 2018 (02.07.2018)
Medžugorje: Pochod míru + Poselství Královny míru 25. červen 2018 - 37. výročí zjevení (26.06.2018)
Medžugorje: Zpráva o zjevení vizionáře Ivana (opravený text poselství) (16.06.2018)
Novéna k 37. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorje (14.06.2018)
Mějte více důvěry V Boha (14.06.2018)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny míru, přes vizionáře Ivana Dragičeviće, 4. června 2018 (09.06.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. června 2018 (03.06.2018)
Panna Maria: "Ať je mše svatá Vaším životem." (02.06.2018)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. května 2018 (02.06.2018)
S panem Němcem do Medžugorje v r. 2018 - červen: 37.výročí zjevení + Mladifest (31.05.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. května 2018 (02.05.2018)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. dubna 2018 (25.04.2018)
Medžugorje: mimořádné zjevení pro vizionáře Ivana (20. 4. 2018) (21.04.2018)
Medžugorje: mimořádné zjevení pro vizionáře Ivana (9. 4. 2018) (10.04.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. dubna 2018 (02.04.2018)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. března 2018 (26.03.2018)
Poselství z výročního zjevení pro vizionářku Mirjanu (18. 3. 2018) (20.03.2018)
Otevřte se (14.03.2018)
Medžugorje je synonymum pro obrácení - rozhovor s herečkou a režisérkou Valérií Golino. (02.03.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. března 2018 (+ video) (02.03.2018)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. února 2018 (25.02.2018)
V Medžugorji se vracíme ke svým kořenům (Rozhovor s Mons. Waltrem Johannesem Mixou) (17.02.2018)
Dvě slova - vzpomínka medžugorského faráře fra Marinka Šakoty na setkání s významným mariologem o. Laurentinem (05.02.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. února 2018 (+ video) (02.02.2018)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. ledna 2018 (27.01.2018)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. ledna 2018 (+ video) (02.01.2018)
* Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. prosince 2017
* Výroční poselství Jakubovi Čolovi
(25.12.2017)
Medžugorje - místo nového probouzení (25.12.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. prosince 2017 (02.12.2017)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. listopadu 2017 (25.11.2017)
Medžugorje: K 17. výročí smrti P. Dr. Slavka Barbariče (25.11.2017)
Moc satana bude zničena ... (05.11.2017)
Státní sekretář Svatého Stolce o Medžugorji (04.11.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. listopadu 2017 (+ video) (02.11.2017)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. října 2017 (25.10.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. října 2017 (+ video) (02.10.2017)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. září 2017 (26.09.2017)
René Laurentin nejen o Medžugorje ve vzpomínkách publicisty Vittoria Messoriho (18.09.2017)
I na poslední chvíli se dá rozhodnout a prožít krásnou zářiovou pouť v Medžugorji (07.09.2017)
Medžugorje: Poselství sdělené vizionáři Ivanovi Dradičevićovi 1. 9. 2017 (03.09.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. září 2017 (+ video) (02.09.2017)
Gabriela Veselá - Festival mládeže v Medžugorji 2017 (30.08.2017)
Medžugorje: Poselství Královny míru, 25. srpna 2017 (27.08.2017)
Časopis Svetlo Máriino, srpen 2017 (14.08.2017)
Medžugorje: Festival mladých, svědectví kardinála a požehnání papeže (14.08.2017)
Medžugorje Mladifest 2017 - záznam kázání ze mší svatých (07.08.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. srpna 2017 (+ video) (03.08.2017)
PROGRAM LETOŠNÍHO MLADIFESTU v Medžugorji
+ informace ke přímým přenosům
(31.07.2017)
Medžugorje: Poselství Královny míru, 25. července 2017 (26.07.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. července 2017 (+ video) (07.07.2017)
Otevřete se hluboké modlitbě (02.07.2017)
Medžugorje oslavilo 36. výročí mariánských zjevení (28.06.2017)
Medžugorje: Poselství Královny míru, 25. června 2017 - 36. výročí (25.06.2017)
Medžugorje: poselství z nočního zjevení pro vizionáře Ivana z 23. června 2017 (24.06.2017)
* Probíhá duchovní příprava na oslavy 36. výročí zjevení v Medžugorji
* Vstříct 36. výročí mariánských zjevení - pochod míru
(23.06.2017)
Svatá Matka Tereza o Medžugorji (23.06.2017)
NOVÉNA K 36.VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE V MEDŽUGORJE (18.06.2017)
Medžugorje: Zjevení pro Ivana a jeho modlitební skupinu z 29. května (10.06.2017)
Medžugorje je pokračování Fatimy (06.06.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. června 2017 (+ video) (03.06.2017)
Medžugorje: Posolství Panny Marie, Královny míru z 25. května 2017 (26.05.2017)
Medžugorje: jaké jsou závěry zkoumání komise, kterou vedl kardinál Ruini? (20.05.2017)
Přihlašování na festival do Medžugorje už v plném proudu, neváhejte! (20.05.2017)
Medžugorje, Zjevení pro vizionáře Ivana, 12.května 2017 (16.05.2017)
Svatý otec Jan Pavel II. o Medžugorji (15.05.2017)
Na tiskové konferenci mluvil papež o Medjugorje (14.05.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. května 2017 (+ video) (03.05.2017)
9. Medžugorské modlitební setkání na Ukrajině v Mukačevě - přímý přenos (29.04.2017)
Medžugorje: Posolství Panny Marie, Královny míru z 25. dubna 2017 (26.04.2017)
* Arcibiskup Hoser: kult P. Marie v Medjugorje nemusí být závislý na zjeveních
* Setkání s novináři v Medžugorje 5. 4. 2017 (text)
(23.04.2017)
*** Důvěřujte a modlete se *** Důkaz krvavých slz (14.04.2017)
Arcibiskup Hoser: Největším zázrakem Medjugorje je individuální zpověď (08.04.2017)
Medžugorje: Homilie arcibiskupa Henryka Hosera, zvláštního papežského vyslance pro Medžugorje, z 1. dubna 2017 (08.04.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. dubna 2017 (03.04.2017)
Arcibiskup Hoser prvně oslovil lidi v Medžugorji (01.04.2017)
Apoštolský vizitátor odjel do Medjugorje (29.03.2017)
Medžugorje: Posolství Panny Marie, Královny míru 25. března 2017 (26.03.2017)
Prožívejte hluboce svou víru (22.03.2017)
Medžugorje: Výroční poselství Panny Marie pro Mirjanu 18. 3. 2017 (+ video) (19.03.2017)
Otevřený dopis mostarskému biskupovi Mons. Ratkovi Perićovi jako odpověď na veřejné šíření jeho osobního negativního postoje k Medžugorji (14.03.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. března 2017 (+ video) (02.03.2017)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. února 2017 (26.02.2017)
Svědectví Gorana: Z pekla drog do náručí Panny Marie (14.02.2017)
Papež jmenoval svého vyslance pro Medjugorje (12.02.2017)
Růženec a rodinný růženec (11.02.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. února 2017 (02.02.2017)
Medžugorje: Zjevení Panny Marie, Královny Míru, 25.ledna 2017 (26.01.2017)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. ledna 2017 (+ video) (02.01.2017)
* Medžugorje:Poselství Panny Marie, Královnej míru, 25. prosince 2016
* Výroční zjevení Jakubovi Čolovi, 25. prosince 2016
(26.12.2016)
Časopis Světlo Máriino, říjen - prosinec 2016 (ke stažení) (15.12.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. prosince 2016 (02.12.2016)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. listopadu 2016 (26.11.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. listopadu 2016 (02.11.2016)
Medžugorje: zpráva o zjevení pro vizionáře Ivana z 28. 10. u Modrého Kříže (30.10.2016)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. října 2016 (25.10.2016)
Medžugorje, zjevení a poselství Panny Marie pro vizionáře Ivana Dragičeviće, 21. října (24.10.2016)
Medžugorje: posolství Panny Marie, Královny míru, 2. října 2016 (+ video) (03.10.2016)
Otevřete brány srdce (27.09.2016)
Modlitba za mír 2016 ve Vídni: přímý přenos (27.09.2016)
Článek chorvatských novinářů na téma Vatikán a Medžugorje (26.09.2016)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 25. září 2016 (26.09.2016)
Medžugorje: zpráva o zjevení vizionáře Ivana 16. 9. 2016 (17.09.2016)
Virtuální prohlídka posvátných míst v Medžugorje (11.09.2016)
* Novéna k Duchu Sv. před VIII. Medžugorským modlitebním setkání na Ukrajině 8. - 16. září
* Přímý přenos setkání 17. září od 9 hod.
(07.09.2016)
Nové číslo časopisu Svetlo Máriino - září 2016 (04.09.2016)
* Poselství ze zjevení pro vizionáře Ivana z 26.8.2016
* Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo z 2. září 2016
(02.09.2016)
Potratářka měla v Medžugorji hrůzostrašné vidění, na místě se obrátila (01.09.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru 25. srpna 2016 (27.08.2016)
Nové číslo časopisu Svetlo Máriino - srpen 2016 (05.08.2016)
* Posolství Panny Marie, Královny míru, 2. srpna 2016
* Probíhající Mladifest můžete sledovat online
(05.08.2016)
27. Mladifest - Medžugorje 2016 - program a přímý přenos (01.08.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru 25. července 2016 (26.07.2016)
Pomocí vás chci obnovit svět. (video) (11.07.2016)
Vatikánský mluvčí ke zvěstem o Medžugorji (04.07.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. července 2016 (+video) (03.07.2016)
Nové číslo časopisu Svetlo Máriino - červenec 2016 (01.07.2016)
35 let Medžugorje: Mariino požehnání lásky (01.07.2016)
Poselství na 35. výročí zjevení Královny míru v Medžugorji (26.06.2016)
Události v Medžugorje (ke 35. výročí) (26.06.2016)
35 let Medžugorje: "Moje přítomnost je dar od Boha ..." (23.06.2016)
Posolství Panny Marie, Královny míru, 2. června 2016 (+ video) (18.06.2016)
"Mé Neposkvrněné srdce krvácí ..." (M.M.) (02.06.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru 25. května 2016 (26.05.2016)
Nová kniha poselství Panny Marie - v roce 2016 / + možnost objednání (19.05.2016)
Medžugorje: Zjevení pro vizionáře Ivana, 9.května 2016 (13.05.2016)
Přímý přenos Medžugorského setkání z Litvy (12.05.2016)
Posolství Panny Marie, Královny míru, 2. května 2016 (03.05.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru 25. dubna 2016 (26.04.2016)
VIDEO záznam přenosu Medžugorského setkání z Turzovky (25.04.2016)
Modlete se, abyste pochopili Boží lásku (07.04.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru 2. dubna 2016 (+ video) (02.04.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru, Velký pátek 25. března 2016 (26.03.2016)
Medžugorje: Výroční poselství Panny Marie, Královny míru, 18. března 2016 (18.03.2016)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 2. března 2016 (02.03.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru v době postní, 25. února 2016 (25.02.2016)
Časopis MEDJUGORJE - Mariánské centrum Medžugorje (15.02.2016)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 2. února 2016 (02.02.2016)
Medžugorje, Poselství Královny míru 25. ledna 2016 (26.01.2016)
Panna Maria – záchrana světa - Vzpomínky biskupa Pavla Hnilici (video) (25.01.2016)
Modlitba tří zdrávasů za mír? (18.01.2016)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 2. ledna 2016 (03.01.2016)
Medžugorje: Vánoční poselství prostřednictvím vizionáře Jakova (26.12.2015)
Vánoční poselství Královny míru z Medžugorje (26.12.2015)
Medžugorje: Poselství Královny míru 2. 12. 2015 (+ video) (02.12.2015)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny Míru 25. listopad 2015 (26.11.2015)
Medžugorje: Poselství Královny míru 2. 11. 2015 (+ video) (03.11.2015)
Medžugorje, Poselství Královny míru 25. října 2015 (26.10.2015)
17. 10. - VII. Medžugorské modlitební setkání na Ukrajině - přímý přenos (16.10.2015)
Novéna před medžugorským modlitebním setkáním na Ukrajině, 8. - 16. října (16.10.2015)
Medžugorje: Poselství pro Mirjanu Soldo z 2. října 2015 (02.10.2015)
29. 9.: Modlitba za mír 2015: přímý přenos z Vídně (+ přípravná novéna) (27.09.2015)
Nejnovější Poselství z Medžugorje, 25. září 2015 (26.09.2015)
V září do Medžugorje - ještě jsou volná místa.... (06.09.2015)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny Míru, 2. září 2015 (03.09.2015)
Video - Svědectví: Terka Gažiová. Mladifest 2015 Medžugorie
Medžugorská poselství se šíří i na území bývalého SSSR
(27.08.2015)
Medžugorje, Poselství Panny Marie, Královny Míru, 25. srpna 2015 + www stránky Medžugorje (26.08.2015)
Téma Odpouštění. Medžugorie - Mladifest 2015 (video) (14.08.2015)
Svědectví vizionáře Jakova Čolo. Mladifest Medžugorje 2015. (08.08.2015)
Svědectví vizionářky Marie Pavlovič. Mladifest 2015 Medžugorje (08.08.2015)
Vizionářka Mirjana Dragičevič - Mladifest 2015 Medžugorie (08.08.2015)
MEDŽUGORJE - MLADIFEST 2015 v přímém přenosu se slovenským překladem + program festivalu (05.08.2015)
Medžugorje, Královna míru, poselství z 2. srpna 2015 (+ video) (02.08.2015)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny Míru, 25. července 2015 (25.07.2015)
Medžugorje, Královna míru, poselství z 2. července 2015 (03.07.2015)
Zjevení Panny Marie Královny Míru v přímém přenosu (30.06.2015)
K vašim dotazům: Vyjádřil se již papež František k medžugorským zjevením? (29.06.2015)
Poselství Královny míru v den 34. výročí zjevení (26.06.2015)
Proč Medžugorje? - Dokument z místa zjevení Panny Marie – Královny míru. (25.06.2015)
Přednáška POUTNÍ MÍSTO MEDŽUGORJE s promítáním v Únanově (25.06.2015)
Film: Zjevení Královny míru v Medžugorje 1981-2008 (21.06.2015)
Medžugorje, Královna míru, poselství z 2, června 2015 (+ video) (03.06.2015)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny Míru,
25. května 2015
(26.05.2015)
PRÁVĚ NYNÍ: Přímý přenos Medžugorského setkání v Lotyšsku (23.05.2015)
Poselství Královny míru, Medžugorje, 2. května 2015:
(+ video)
(02.05.2015)
ŽIVĚ - Vysílání zjevení Panny Marie, Královny míru - 2. 5. 2015 (01.05.2015)
Medžugorje: Poselství Panny Marie z 25. dubna 2015 (26.04.2015)
Právě teď - Přímý přenos 5. Medžugorského setkání (25.04.2015)
Video: "Nepokoj se zmocnil srdcí a nenávist vládne světem ... Mír je dar, který vám Bůh daruje v modlitbě." (05.04.2015)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny Míru, 2. dubna 2015 (03.04.2015)
Královna míru: Mír je v ohrožení, modlete se za mír! (30.03.2015)
Medžugorje: Poselství Královny míru, 25. 3. 2015 (26.03.2015)
Poselství z výročního zjevení pro Mirjanu 18. 3.: Prosím vás, očistěte svá srdce od hříchu (20.03.2015)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, Královny Míru, 2. březen 2015 (+ video) (03.03.2015)
Medžugorje: Poselství Královny míru, 25. 2. 2015 (25.02.2015)
Ivan Dragićević přiletěl do Medžugorje, zjevení pro jeho skupinu (24.02.2015)
Je vidět, že se lidé po pobytu v Medžugorji mění (14.02.2015)
Poselství ze zjevení pro Mirjanu z 2. února 2015 (02.02.2015)
Medžugorje: Poselství Královny míru, 25. 1. 2015 (25.01.2015)
Medjugorje - Svědectví Gorana Čurkoviče (z r. 2011) (10.01.2015)
Medžugorje: * Zjevení pro vizionáře Ivana na Podbrdu, 29. 12. 2014
* První poselství Panny Marie v roce 2015- pro Mirjanu, z 2. 1. (+ video)
(03.01.2015)
* Poselství Panny Marie, Královny míru
* Výroční zjevení Jakubovi Čolovi - obě z 25. prosince 2014
(26.12.2014)
Silvestr 2014 v Medjugorje (21.12.2014)
Medžugorje - Poselství z 2. 12. 2014: Láska zvítězí (03.12.2014)
Poselství Panny Marie z Medžugorje z 25. listopadu 2014 (25.11.2014)
Zájezd do Medžugorje - 27. 12. - 3. 1. (05.11.2014)
Medžugorje, poselství P. Marie z 2. listopadu 2014 (02.11.2014)
Medžugorje, poselství P. Marie z 25. října 2014 (26.10.2014)
Poselství z Medžugorje, 2. října 2014: Mějte rádi jedni druhé. (+video) (03.10.2014)
POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje 25. 9. 2014 (25.09.2014)
Šíří se falešné zprávy z Medžugorje (07.09.2014)
POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje, 2. 9. 2014 (02.09.2014)
Poselství Panny Marie pro vizionáře Ivana Dragičeviće z 11. 8. 2014 (29.08.2014)
POSELSTVÍ PANNY MARIE, Královny Míru 25. srpen 2014 (26.08.2014)
Video: Vizionářka Mirjana Pavlovič Soldo: Promluva na festivalu mládeže Medžugorje 2014 (aktualizováno) (14.08.2014)
POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje Poselství pro vizionáře Ivana Dragičeviče z 4.8.2014 (07.08.2014)
MEDŽUGORJE - MLADIFEST 2014 v přímém přenosu se slovenským překladem (05.08.2014)
* POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje, 2. srpna 2014 (+ video)
* Na Mladifestu při mši sv. koncelebrovalo asi 535 kněží
(03.08.2014)
POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje - 25.7.2014 (26.07.2014)
POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje pro Mirjanu z 2. července 2014 (+ video) (02.07.2014)
Svědectví Grga Vasilja, medžugorského farníka (26.06.2014)
POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje, 25. černa 2014 - 33. výročí zjevení (26.06.2014)
NOVÉNA K 33.VÝROČÍ ZJEVENÍ V MEDŽUGORJI (17.06.2014)
Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo přijaté 2.6. v Medžugorji u Modrého kříže (02.06.2014)
POSELSTVÍ PANNY MARIE, Královny Míru - 25. květen 2014 (26.05.2014)
Fra Jozo Zovko, bývalý medžugorský farář, medituje nad poselstvím z 25.4.2014 (17.05.2014)
K zamyšlení - P. Gabriele Amorth (07.05.2014)
POSELSTVÍ PANNY MARIE, Královny Míru 2. květen 2014 (02.05.2014)
POSELSTVÍ PANNY MARIE, Královny Míru 25. dubna 2014 (29.04.2014)
Setkání mládeže v Medjugorje: 25. Mladifest (05.04.2014)
Poselství z Medžugorje, 2. dubna 2014 (03.04.2014)
POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje 25. března 2014 (26.03.2014)
VÝROČNÍ POSELSTVÍ PANNY MARIE, Královny Míru 18. březen 2014 (18.03.2014)
Živý přenos z Medžugorje na internetu: ZJEVENíI PRO MIRJANU - úterý 18. 3. 2014 (17.03.2014)
Rudolph Karg: „Příchod do Medžugorje mi změnil život” (15.03.2014)
Půst a rodina 7 - Osobní půst (13.03.2014)
POSELSTVÍ PANNY MARIE, Královny Míru, 2. březen 2014 (03.03.2014)
Královna míru, Medžugorje, 25. února 2014: Modlete se a žijte Boží přikázání (26.02.2014)
Medžugorje: Poselství Panny Marie, 2. 2. 2014 (02.02.2014)
Ze svědectví medžugorské vizionářky Vicky (30.01.2014)
Moje cesta do Medžugorje a chystaný verdikt Vatikánu (27.01.2014)
* Poselství z Medžugorje, 25. 01. 2014
* Vizionářka Marija: Mariina přítomnost mezi námi
(26.01.2014)
O ukončení práce výzkumné komise podal svou oficiální zprávu i Vatikán (20.01.2014)
* Královna pomoci 15. ledna 2014: Dychtěte po Duchu Svatém!
* Medžugorje - skončeno vyšetřování
(19.01.2014)
Církevní komise zkoumající medžugorský fenomen 17. 1. 2014 uzavře svoji práci (16.01.2014)
POSELSTVÍ PANNY MARIE, Královny Míru 2. ledna 2014 (02.01.2014)
Královna míru, Medžugorje, 25. prosince 2013:
Rozhodněte se pro Ježíše
(26.12.2013)
POSELSTVÍ PANNY MARIE, Královny Míru,
2. prosince 2013
(03.12.2013)
Medžugorje - poselství z 25. listopadu 2013 (26.11.2013)
Zjevení v Medžugorji stále nepotvrzené (17.11.2013)
Fra Jozo Zovko: Medžugorje je vesmírný zázrak. Zázrak, který jsme ještě nedocenili! (16.11.2013)
Exorcista o. Amorth: "Ignorovat zjevení Panny Marie v Medžugorji je pro křesťany neodpustitelné." (11.11.2013)
Nuncius v USA píše biskupské konferenci ohledně Medžugorje (09.11.2013)
Medžugorské poselství z 2. listopadu 2013
(+ video)
(02.11.2013)
POSELSTVÍ PANNY MARIE, Královny Míru 25. říjen 2013 (26.10.2013)
Svítící socha Panny Marie předána ke zkoumání (03.10.2013)
Poselství Královny míru z Medžugorje, 2. října 2013 (03.10.2013)
Královna míru, Medžugorje, 25. září 2013: Život je dar pro každého z vás (26.09.2013)
Socha v Medžugorji svítila již druhý večer
Vyjádřila se k událostem vizionářka Vicka?
(25.09.2013)
Medžugorský - modlitební program ve Vídni, přenos marytv.tv (24.09.2013)
Medžugorje: Socha Gospy začala vyzařovat zvláštní světlo. (24.09.2013)
Medžugorje: Zjevení pro vizionáře Ivana dne 4. 9. 2013 (06.09.2013)
Medžugorje: Poselství pro Mirjanu, 2. 9. 2013 (02.09.2013)
Královna míru Ivanovi Dragicevic: "Zvláště v tomto čase, modlete se za mír na celém světě! + Upozornění na falešné poselství z Medžugorje (02.09.2013)
Medžugorje, poselství Královny míru, 25. srpna 2013: Vedu vás k obrácení (26.08.2013)
Medžugorje, Poselství pro Mirjanu 2. srpna 2013 +
Gospino zjevení vizionáři Ivanu Dragičevičivi 5. srpna 2013
(10.08.2013)
Královna míru, Medžugorje, 25. července 2013: Žijte svou víru srdcem a příkladem! (28.07.2013)
Dar z Medugorje (svědectví) - dokument TV Noe (21.07.2013)
Poselství z Medžugorje, 2. července 2013 (03.07.2013)
Královna míru, Medžugorje 25. 6. 2013 - 32. výročí zjevení (26.06.2013)
K poselství Královny míru z 2. května 2013: Jediná pravda (08.06.2013)
Královna míru, Medžugorje, 2. června 2013: "Pojďte za mým Synem" (03.06.2013)
Královna míru, Medžugorje, poselství 25.května 2013 (26.05.2013)
Zjevení v Medjugorje jsou křesťanskou školou štěstí (21.05.2013)
Duchovní seminář pro zdravotníky v Medžugorji (18.05.2013)
Zprávy sestry Emmanuely: Misionář sv. Josef (07.05.2013)
Královna míru, Medžugorje, 2. května 2013: Milujte a nesuďte ... (03.05.2013)
Medjugorej: 24. Mladifest 2013 (27.04.2013)
Poselství Matky Boží z 25.4.2013 (26.04.2013)
Královna míru, Medžugorje, 2. dubna 2013: Buďte mi apoštoly (02.04.2013)
Královna míru, Medžugorje, 25. 3. 2013: vezměte kříž mého Syna a uvažujte o jeho mukách... (29.03.2013)
Ivan z Medžugorje v Argentině 4. 3. 2013,
poselství Panny Marie
(21.03.2013)
Královna míru, Medžugorje, 18. března 2013: Žijte ve víře! (19.03.2013)
Přímý přenos výročního zjevení vizionářce Mirjaně (18.03.2013)
Královna míru, Medžugorje, 2. III. 2013: Děti moje, bděte! (02.03.2013)
Královna míru, Medžugorie, 25. II. 2013: Ztrácíte energii v boji (26.02.2013)
Půst a rodina 6 - Plody půstu ve třech kategoriích 3 (19.02.2013)
Královna míru, Medžugorje, 2. února 2013: Nemáte pravou lásku (04.02.2013)
Královna míru, Medžugorje, 25. I. 2013: Vydávejte svědectví ... (26.01.2013)
Mimořádný seminář o Medžugorje a Svaté zemi - Koclířov 2.-4.2.2013 (24.01.2013)
Gospa v Dublinu, Ivan Dragičevič vyzdvihuje boj Irů proti potratům (18.01.2013)
Světlo Mariino - časopis z Medjugorje (08.01.2013)
Královna míru, Medžugorje, 2. ledna 2013: Nemohu bez vás, děti moje! (03.01.2013)
Medžugorje: Marija Pavlovič Lunetta pro chorvatskou TV (30.12.2012)
Pán Ježíš v Medžugorji 25. prosince 2012: Žijte má přikázání (26.12.2012)
Závěrečná zpráva komise posuzující případ Medjugorje nevyjde do konce roku (06.12.2012)
Královna míru, Medžugorje, 2. prosince 2012:
Pomozte mi v mém boji Matky ... (+video)
(02.12.2012)
Královna míru, Medžugorje, 25. XI. 2012: Otevřete se cestě svatosti! (26.11.2012)
Poselství Panny Marie předané vizionářkou Mirjanou 2. 11. 2012 (03.11.2012)
Světlo milosti (28.10.2012)
Poselství Královny míru, Medžugorie 25. října 2012: Klanějte se mému Synu (25.10.2012)
Královna míru ve Vídni: Modlete se, modlete se, modlete se! (16.10.2012)
Vyvolené místo Matky Boží na Ukrajině (15.10.2012)
Královna míru, Medžugorje, 2. října 2012: Pochopíte mou bolest (03.10.2012)
Královna míru, Medžugorje, 25. IX. 2012: Jen v Bohu je váš pokoj… (27.09.2012)
Královna míru, Medžugorje 2. září 2012: Přijměte misi a nebojte se! (03.09.2012)
Poselství Královny míru, Medžugorje 25.srpna 2012: Děkujte Boží lásce (25.08.2012)
Smrt vlka (21.08.2012)
Zjevení, kterého se můžeš dotknout (12.08.2012)
Královna míru, Medžugorje, 2. srpna 2012: Nevzdám se! (07.08.2012)
Oľga Merkovičová, Medžugorie: Eucharistie je zázrak nad zázraky (28.07.2012)
Poselství Matky Boží v Medžugorje 25. července 2012 (27.07.2012)
Medžugorje, Královna míru, 2. července 2012: Shromážděte se kolem mě (04.07.2012)
Medžugorje, Královna míru, 25. června 2012: Žijte modlitbu v každém okamžiku (26.06.2012)
Královna míru, Medžugorje, 2. června 2012: Pomozte hříšníkům (02.06.2012)
Poselství Matky Boží z 25. května 2012 26.5.2012 (27.05.2012)
Poselství Královny míru, Medžugorje, 2.května 2012: Nezatvrdzujte svá srdce… (+ video ze zjevení) (04.05.2012)
Královna míru, Medžugorje: Otevřete se jako květ slunci (02.05.2012)
O.Jozo Zovko, Medžugorje: Čtěte Bibli! (01.05.2012)
Hluší a slepí - k blížícímu se 100.výročí potopení Titanicu (12.04.2012)
Posolství Královny míru: I přes znamení stavíte lidské před Boží (12.04.2012)
Královna míru, Medžugorje, 2. dubna 2012: Moudrost, pokora a dobrota (03.04.2012)
Královna míru, Medžugorje, 25. března 2012: Pracujte více na svém obrácení! (26.03.2012)
Otevřte svá srdce Bohu ... (21.03.2012)
Královna míru, Medžugorje: Úplně se mi zasvěťte (19.03.2012)
Medžugorje: Zprávy sestry Emmanuely (18.03.2012)
Poselství Královny míru předané vizionářkou Mirjanou 2. 3. 2012 Čas vaší zkoušky (také video) (10.03.2012)
Královna míru, Medžugorje, 25. února 2012: Čtěte Písmo sv. (26.02.2012)
Kardinál Ruini: Do konce roku bude zpráva komise o Medžugorji (15.02.2012)
Medžugorje v bílém (11.02.2012)
Poselství Královny míru, 2.2.2012: Jen pokorná duše září čistotou a krásou (+ video ze zjevení) (03.02.2012)
Královna míru, Medžugorje, 25. ledna 2012: Otevřete se modlitbě (26.01.2012)
Královna míru, Medžugorje, 2. ledna 2011: Otevřete se Otci ..! (03.01.2012)
Medžugorje: poselství P. Marie z 25. prosince 2011 (26.12.2011)
Poselství , 2. prosince 2011: Staňte se semenem budoucnosti! (03.12.2011)
Královna míru, Medžugorje 25.11.2011: Chci vám dát naději a radost (26.11.2011)
Královna míru, Vídeň, 17. listopad 2011: Volám vás znovu! (21.11.2011)
Medjugorje, místo, které okouzluje svět (17.11.2011)
Poselství Panny Marie předané vizionářkou Mirjanou 2. 11. 2011 (03.11.2011)
Nová kniha: Těžká léta před šťastnou dobou (26.10.2011)
Královna Míru, 25.října 2011: Posím o vaše obrácení (26.10.2011)
Medžugorje, Královna míru, 2. října 2011: Nesuďte své pastýře! (03.10.2011)
Poselství Panny Marie, Královny míru, 25.září 2011 (26.09.2011)
Poselství Královny míru, Medžugorje, 2. září 2011: Děti moje, neblouděte! (04.09.2011)
Královna míru, Medžugrje 25.8.2011: Buďte silní a rozhodní. (27.08.2011)
Poselství Panny Marie pro Mirjanu z 2. 8. 2011 (08.08.2011)
Medžugorje: Poselství Matky Boží ze dne 25. července 2011 (26.07.2011)
Setkání Mladifest v Medžugorje se blíží. (25.07.2011)
Poselství Matky Boží skrze Mirjanu z 2. července 2011 (10.07.2011)
Dilema jménem Medžugorje (02.07.2011)
Videa - rozhovory natočené v Medžugorje v době války (27.06.2011)
Poselatví Panny Marie v den 30. výročí jejího zjevení v Medžugorje (26.06.2011)
Virtuální účast na pouti v Medžugorje a ve Fatimě (24.06.2011)
Srdečně Vás zveme na poutní zájezd do Medžugorje (24.06.2011)
Videodokument, DVD: Zjevení Královny míru v Medžugorji 1981 - 2008 (24.06.2011)
Medžugorie: Cirkev v rukách Matky (21.06.2011)
Informace z Medžugorje: 30. výročí zjevení a mezinárodní seminář pro kněze (21.06.2011)
Poselství Matky Boží skrze Mirjanu z 2. června 2011 (04.06.2011)
Poselství z Medžugorje, 25. května 2011 (28.05.2011)
Medžugorje - Mimořádné poselství z 20.5.2011 (25.05.2011)
Poselství z Medžugorje, 2. května 2011 (03.05.2011)
Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2011 (26.04.2011)
Reakce na komentář: Přesvědčení, že zjevení v Medžuorje jsou falešná (10.04.2011)
Videa ze setkání Mladifest v Medžugorje 2008 (05.04.2011)
Poselství Královny míru - Medžugorje 2. dubna 2011 (03.04.2011)
Královna míru: Přeji si vidět vaše ANO (28.03.2011)
Poselství z Medžugorie: Buďte milosrdnými bratry! (19.03.2011)
Obrázkové poselství z Medugorje - únor 2011 (10.03.2011)
Posolství Královy míru: Pracujte na svém obrácení (26.02.2011)
Poselství Panny Marie z Medugorje - leden 2011 (05.02.2011)
Poselství Královny míru:Zapomínáte se správně modlit (03.02.2011)
Poselství Královny pokoje: Radost zavládne ve světě (26.01.2011)
Zájezd do Medžugorje (16.01.2011)
Poselství z Medžugorje na začátku roku + video ze zjevení (05.01.2011)
Poselství Panny Marie z Medugorje - prosinec 2010 (01.01.2011)
Nejnovější Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2010 (27.12.2010)
Obrázkové poselství Panny Marie z Medugorje - listopad 2010 (10.12.2010)
Poselství P. Marie, Medžugorje, 2.12.2010, Video (08.12.2010)
Poselství Matky Boží z 25. listopadu 2010 (28.11.2010)
Poselství P. Marie, Medžugorje, 2.11.2010 (07.11.2010)
Poselství Panny Marie z Medugorje - říjen 2010 (22.10.2010)
Zjevení Královny míru 2.10.2010 - Poselství Mirjaně (05.10.2010)
Návštěva vizionářů z Medžugorje ve Vídni a promluva kardinála Schöenborna (01.10.2010)
Socha Krista v Medžugorje přestala ronit vodu (01.10.2010)
Obrázkové poselství Panny Marie z Medugorje - září 2010 (28.09.2010)
Obrázkové poselství Panny Marie z Medugorje - srpen 2010 (27.08.2010)
Poselství Panny Marie z Medugorje - červenec 2010 (11.08.2010)
Obrázkové poselství Panny Marie z Medugorje - červen 2010 (02.07.2010)
Poselství Panny Marie z Medugorje - květen 2010 (02.06.2010)
Obrázkové poselství Panny Marie z Medugorje - duben 2010 (01.05.2010)
Poselství Panny Marie z Medugorje - březen 2010 (31.03.2010)
Benedikt XVI. ustanovil komisi pro Medugorje (15.03.2010)
Poselství Panny Marie z Medugorje - únor 2010 (03.03.2010)
Obrázkové poselství z Medugorje - leden 2010 (02.02.2010)
Vánoční obrázkové poselství z Medugorje (29.12.2009)
Poselství z Medugorje - listopad 2009 (03.12.2009)
Obrázkové poselství z Medugorje - říjen 2009 (20.10.2009)
Obrázkové poselství z Medugorje - září 2009 (24.09.2009)
Obrázkové poselství z Medugorje - srpen 2009 (01.09.2009)
Obrázkové poselství z Medugorje - červenec 2009 (08.08.2009)
Poselství z Medugorje - červen 2009 (27.06.2009)
Poselství z Medugorje - květen 2009 (01.06.2009)
Poselství z Medugorje - duben 2009 (02.05.2009)
Poselství z Medugorje - únor 2009 (02.03.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 05. 11. 2018 | 5372 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace