Zajímavé...

Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická!

Druhý vatikánský koncil zdůrazňuje nenahraditelné místo svátosti pokání v životě katolíků
Katolická církev prožívá jedno z nejtěžších období v celých svých dějinách. Dochází k erozi jejího dvoutisíciletého učení v přístupu k svátostem.

Věřící na Západě, především v Německu, v masovém měřítku dlouhodobě zanedbávají svátost pokání a hrozivě narůstá počet svatokrádežných přijímání.

Alarmující svědectví o tom přinášejí německé, ale i zahraniční masmédia, mezi nimi i slovenský Konzervativní deník Postoj, který v roce 2017 uveřejnil rozhovor s Thomasem Sternbergem, prezidentem Centrálního výboru německých katolíků. Rozhovor se týkal celkové situace Katolické církve v Německu a příčin úpadku náboženského zápalu německých katolíků. Z rozhovoru vyplynuly šokující skutečnosti, týkající se účasti německých katolíků na svátosti pokání. Thomas Sternberg mimo jiné řekl, že „svátost pokání v podstatě zanikla, v Německu se nezpovídají už ani ti nejsilněji věřící katolíci.
(https://www.postoj.sk/21463/v-nemecku-sa-uz-nikto-nespoveda)

A není to jen otázka posledních let, ale jde o dlouhodobý trend. Již před 10 lety, 23.5.2011, uvedli Saarbrücker Zeitung, že v biskupství Trier jsou „zpovědnice v katolických kostelích povětšinou prázdné, protože stále méně katolíků se chodí zpovídat.
(https://www.saarbruecker-zeitung.de/nachrichten/politik/topthemen/immer-weniger-katholiken-gehen-zur-beichte_aid-956952)

A Německo není jedinou zemí Západu, v níž katolíci stále více zanedbávají svátost pokání. Podobná situace je i ve více jiných západních zemích. Ani Francie na tom není lépe. Úpadek zde začal - podobně jako v Německu a jiných zemích Západu - už po druhé světové válce. Zatímco podle údajů sociologa Yvese Lamberta v roce 1952 ještě alespoň 15% katolíků uvádělo, že se zpovídá jednou za měsíc, v roce 1974 to bylo už jen 1%. Zatímco v roce 1952 podle Lambertových výzkumů pouze 3% francouzských katolíků uvedlo, že se nikdy nezpovídají, v roce 1974 to bylo již 54% katolíků, kteří se vůbec nezpovídají. Dnes je situace ve Francii ještě horší.

Dokonce i v ještě katolické Itálii se podle údajů Franca Garelliho z roku 2011 vůbec nechodí zpovídat 28,3% katolíků a učení Katolické církve o povinnosti minimálně jednou ročně se vyzpovídat ignoruje polovina italských katolíků. (Srov. Jonveaux I. Die Sünde in der modernen Gesellschaft. Gegen Gott oder sich selbst? In: Disputatio philosophica: International journal on philosophy and religion. Vol. 15, No. 1, 2013, s. 130)

O něco lepší je situace v některých zemích bývalého Východního bloku, především v Polsku nebo na Slovensku, ale i zde má situace daleko od ideálu, a ještě více se zhoršuje kvůli koronapanice, když virus, způsobující onemocnění COVID-19, ochromil Katolickou církev a přivedl svátostný život katolíků na bod mrazu. Jenže bez zpovědi už nemůžeme být katolíky.

V této souvislosti je potřebné uvést, že v mimořádných situacích závažné nutnosti existuje i společné slavení svátosti smíření se všeobecnou zpovědí a všeobecným rozhřešením, ale jde o výjimečné případy na základě povolení diecézního biskupa. (Srov. KKC, 1483; CIC, Kánon 962,1; CIC, Kánon 962,2)

V každodenní praxi platí, že pro věřícího se smrtelným hříchem na duši je jediným řádným způsobem smíření s Bohem a Církví individuální a úplná svatá zpověď a rozhřešení, pokud věřící není od takové povinnosti osvobozen v důsledku fyzické nebo morální nemožnosti. (Srov. KKC, 1484)

Pro věřící, kteří nemají smrtelný hřích na duši, sice není zpověď z každodenních provinění, tedy ze všedních hříchů, naprosto nezbytná, ale „Církev ji přesto naléhavě doporučuje (Srov. Tridentský koncil: DS 1680; CIC, Kánon 988,2). Vždyť pravidelná zpověď všedních hříchů nám napomáhá vychovávat naše svědomí, bojovat proti nezřízeným náklonnostem, dát se Kristem uzdravit a postupovat v životě Ducha.“ (KKC, 1458)

Učení Církve se nemění a jednoznačně je potvrdil i Druhý vatikánský koncil, jehož dokumenty nás přímo vybízejí k co nejčastějšímu přistupování ke svátosti smíření.

V koncilním dekretu Presbyterorum ordinis nacházíme pasáž: „Proto kněží poučují věřící, jak mají v mešní oběti přinášet Bohu Otci božský obětní dar a zároveň s ním podávat také oběť vlastního života. V duchu Krista-Pastýře je poučují, aby se srdcem zkroušeným předkládali své hříchy Církvi ve svátosti pokání, aby se tak stále více obraceli k Pánu a pamatovali na jeho slova: ‘Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království’ (Mt 4,17)“ (Presbyterorum ordinis, 5)

Druhý vatikánský koncil tedy jasně a jednoznačně deklaruje, že svátosti Eucharistie a pokání jsou vlastně dvě svátostná „dvojčata“ a jedna musí navazovat na druhou. Koncil se obrací i na katolické duchovenstvo s naléhavou žádostí co nejčastěji přistupovat ke svátosti pokání a v co největší míře ji zpřístupňovat i věřícím.

Mše svatá na Štice 5. 7. 2010


V již zmíněném dekretu Presbyterorum ordinis je mimo jiné uvedeno, že kněží se „spojují s úkonem Krista Kněze, denně se cele obětují Bohu, a poněvadž se živí Kristovým tělem, podílejí se celým srdcem na lásce toho, který se dává věřícím za pokrm. Podobně při udělování svátostí se spojují s Kristovým úmyslem a s jeho láskou. To uskutečňují zejména tehdy, když jsou vždycky zcela ochotní přisluhovat svátostí pokání, kdykoli o to věřící rozumně požádají.“ (Presbyterorum ordinis, 13)

A v témže dokumentu se uvádí i toto: „Přisluhovatelé svátostné milosti se důvěrně sjednocují s Kristem Spasitelem a Pastýřem plodným přijímáním svátostí, zvláště častým svátostným pokáním, které, když je připravené každodenním zpytováním svědomí, velice podporuje nezbytné obrácení srdce k lásce Otce milosrdenství.“ (Presbyterorum ordinis, 18)

I v jiných dokumentech koncilu nacházíme pasáže věnované svátosti smíření. V dekretu Christus Dominus je uvedeno: „Faráři ať si také uvědomují, jak velice pomáhá rozvíjet křesťanský život svátost pokání. Ať jsou proto vždy ochotni zpovídat věřící; a je-li třeba, ať přiberou ke zpovídání také jiné kněze, kteří ovládají různé jazyky.“ (Christus Dominus, 30)

Naprostou nezbytnost svátosti pokání pro život katolíka zdůrazňuje dogmatická konstituce Lumen gentium: „Ti kdo přistupují ke svátosti pokání, dostávají od Božího milosrdenství odpuštění urážek, kterých se proti Bohu dopustili, a zároveň se smiřují s Církví, kterou zranili svými hříchy a která svou láskou, příkladem a modlitbami pracuje na jejich obrácení.“ (Lumen gentium, 11)

A v témže dokumentu se píše, že kněží vykonávají pro věřící kajícníky anebo nemocné „službu smíření a posily...“ (Lumen gentium, 28)

Koncil tedy slavnostně deklaroval kontinuitu učení Katolické církve, když jasně a jednoznačně potvrdil, že bez svátosti pokání nemůže být nikdo smířen s Bohem a Katolickou církví, protože nikdo na světě není bez hříchu (srov. 1 Jan 1, 8) a tedy každý člověk se musí smiřovat s Bohem a Katolickou církví prostřednictvím svátosti pokání, aby dosáhl odpuštění hříchů i duchovní uzdravení. A nejen duchovní, ale v mnoha případech i tělesné uzdravení.

Svátost smíření má totiž příznivý vliv i na zdravotní stav člověka. Pozoruhodné svědectví o tom přinesla rakouská mystička Maria Simma, známá po celém světě díky tomu, že ji navštěvovaly duše z očistce, které ona nazývala „ubohé duše“. Když dostala Maria Simma v jednom rozhovoru otázku, co jí duše z očistce pověděly o svaté zpovědi, odpověděla mimo jiné:

Maria Simma


Ubohé duše mi řekly, že 60 % všech depresí na světě by nebylo, kdyby lidé využívali tohoto velkého daru. Mnoho doktorů, farmaceutických společností a agentur by ztratilo práci, kdyby každý chodil pravidelně ke zpovědi. Náš Pán chce zachránit a uzdravit všechny, kdo jsou Jeho, jen kdyby Ho lidé volali. Naše Paní řekla, a já myslím, že to bylo v Medžugorji, že měsíční zpověď by uzdravila západ.“ (Mráček F.: Očistec II., I. vydání. Praha: Vérité 2010. ISBN 978-80-87129-20-3, s. 127)

Je naléhavě nutné vrátit se k učení Druhého vatikánského, ale i předchozích koncilů Katolické církve, a důsledně se jich přidržovat. Jen tak je možné odvrátit katastrofu, která hrozí především zemím Západu. Jak se vyjádřila Panna Maria v Medžugorji, jen pravidelná zpověď může zachránit Západ a ozdravit Katolickou církev jako celek.

A pro naše končiny v této souvislosti platí, že současný stav ohrožení víry katolíků kvůli opatřením v souvislosti s koronapanikou je neospravedlnitelný a přímo volá po obnovení svátostného života věřících v plném rozsahu.

Karol Dučák

Před časem vyšel rozhovor s morálním teologem na podobné téma:

Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky

http://fatym.com/view....2017030101, 14. 3. 2017

Sdílet

Související články:
Dlouhý očistec za podávání Eucharistie na ruku (30.01.2023)
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 03. 2021 | 1356 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace