Zajímavé...

* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci

www.flickr.com, freefotouk (CC BY-NC 2.0) Mimo tohoto svědectví naleznete:
Co nám Písmo svaté říká o očistci, co učí Tridentský katechismus, co říkají světci ...
a také modlitba sv. Gertrudy za duše v očistci, modlitbu dvou Srdcí lásky

Celé mi to přišlo jako email a protože je pěkně zpracovaný, předávám v podobě článku:


Zdravím všechny,

v souvislosti s blížícím se dušičkovým týdnem Vám posílám svědectví fr. bratra Daniela Natale, který zakusil skutečnost očistcového ohně.

Toto svědectví mi velmi pomohlo více pochopit realitu očistce a také jsem si uvědomil, že jsem na něj nahlížel hodně naivně.

V minulosti jsem nedokázal pochopit výroky některých světců, kteří tvrdili, že je lépe se modlit za duše v očistci, než za hříšníky. Pro naše racionální myšlení to zní nepochopitelně, ale Boží myšlení je jiné než naše lidské.

Duše v očistci se za nás zpětně přimlouvají... za naše duše, duše našich blízkých, hříšníky a prakticky všechny úmysly, které neseme ve svém srdci. Tímto se věci kolem nás dávají mnohem rychleji do pohybu. Prosby vysvobozených duší z očistce jsou velmi účinné a tyto duše se za nás přimlouvají po celý zbytek našeho života, případně i následném v očistci.


Sv. Pater Pio z Pietrelciny měl mnoho zjevení duší, které přicházely požádat o pomoc mší svatých, aby mohly opustit očistec. Jednou sloužil mši svatou za otce jednoho spolubratra. Na konci mše svaté řekl P. Pio spolubratrovi: „Dnes ráno vstoupila duše tvého otce do nebe.“ Spolubratr měl z toho velikou radost, ale řekl P. Piovi: „Můj otec zemřel před dvaatřiceti roky!“ „Můj synu,“ odpověděl P. Pio, „před Bohem se za všechno platí!“ A je to mše svatá, která nám zajišťuje cenu nekonečné hodnoty: Tělo a Krev Ježíše, neposkvrněného Beránka (Zj 5,12).

Poznámka: Text naleznete v PDF v příloze mailu
(Text je článek z 43. čísla časopisu Světlo - s datem 27. 10. 2013
Naleznete ho jako samostatný článek Jeden den v očistci - ZDE )

fr.Daniel Natale

http://www.youtube.com/watch?v=yCPseysF2vM


Co nám Písmo svaté říká o očistci:


2. Makabejská 39-45

Následujícího dne – byl už totiž nejvyšší čas – šli Judovi lidé posbírat těla padlých, aby je za účasti příbuzných uložili v hrobech otců.
U každého z padlých našli pod šatem amulety bůžků z Jabny, které Zákon židům zakazuje. Všem bylo zřejmé, že to byla příčina, proč padli. Všichni dobrořečili Hospodinu, který spravedlivě soudí a zjevuje skryté věci. Ale potom prosili a modlili se, aby jim byl ten přestupek plně odpuštěn. Šlechetný Juda domlouval lidu, aby se chránili hříchů, když na vlastní oči viděli, co se stalo, a jak hřích byl příčinou toho, že někteří padli. Nato uspořádal ve vojsku sbírku a poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda přitom myslil na vzkříšení. Kdyby nebyl přesvědčen, že padlí vstanou, bylo by zbytečné a marné modlit se za mrtvé. On však byl přesvědčen, že těm, kdo zemřeli ve zbožnosti, je připravena nejkrásnější odměna. To je vznešená a zbožná myšlenka – proto dal přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy.


Matouš 5, 22-26

Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi, a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.


1. Koryntským 3, 10-15

Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy – dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.


1. Petův 3, 18-20

Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noemových. Tenkrát Boží shovívavost vyčkávala s trestem, pokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom osm lidí.


1. Janův 5, 17

Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti.


Tridentský katechismus učí:


Je očistný oheň, kde duše zbožných jsou určitý čas trápeny a tak očištěny, aby mohly vejít do věčné blaženosti, kam nic poskvrněného nevchází.


V životě bl. Jindřicha Suso čteme, že již v mládí uzavřel se svým spolubratrem tuto smlouvu: „Kdo z nás přežije toho druhého, uspíší příchod do nebe toho, kdo odešel na věčnost, tím, že za něho bude sloužit každý týden mši svatou.“ Druh bl. Jindřicha zemřel v misiích jako první. Blahoslavený si vzpomněl na slib o něco později. Protože byl zavalen intencemi, nahrazoval týdenní mše modlitbou a kajícími skutky. Ale přítel se mu zjevil a vytkl mu to: „Nestačí mi tvoje modlitby a pokání. Potřebuji Ježíšovu krev, protože naše dluhy a naše viny splácíme Ježíšovou krví“ (Kol 1,14).


V jednom svém kázání uvedl svatý farář Arský příklad kněze, který sloužil mši svatou za svého zemřelého přítele a po pozdvihování se takto modlil: „Otče svatý a věčný, udělejme výměnu: Ty máš v očistci duši mého přítele, a já mám ve svých rukou tělo Tvého Syna. Vysvoboď mého přítele, a já ti obětuji Tvého Syna se všemi zásluhami jeho umučení a smrti.“


Svatá Magdaléna de Pazzi,

slavná karmelitánská mystička, měla ve zvyku obětovat Ježíšovu krev za duše v očistci a v jedné extázi jí Ježíš ukázal, kolik duší je opravdu vysvobozeno obětí božské krve. Ani tomu nemůže být jinak, protože – jak učí svatý Tomáš Akvinský – jedna kapka Ježíšovy krve může spasit od každého hříchu celý svět.


Sv.Augustin

říká: Oheň očistcový je horší a palčivější než kterýkoli trest pozemský, rovněž tvrdí, že očistcové tresty jsou větší než muka mučedníků.

Zmiňuje: "Modlitba je klíč, kterým se duším v očistci otvírá brána nebe. Chceš-li, aby se Bůh nad Tebou slitoval, měj ty slitování se svým bližním v očistci!"


ct. Klára Moesová:

"Za očistec můžeme děkovat jen nekonečnému Milosrdenství Božímu. Kdyby slitování Boží nebylo větší než Jeho Spravedlnost, kolika duším by bylo odepřeno štěstí dostat se do očistce!"

"Pokud mi bylo dopřáno poznat, jsou mše svaté, sv.přijímání a obětování nejdražší Krve Kristovy nejúčinnějšími prostředky k ulevení muk duší v očistci. Čím častěji jsem nebeskému Otci obětovala nejdražší Krev Jeho jednorozeného Syna, tím snesitelnější a mírnější byly jejich tresty. Obyčejně se stávalo, že duše, za níž jsem obětovala Krev Kristovu, byla aspoň čtvrt hodiny zbavena muk očistcových. Po uplynutí této doby počaly bolesti znovu, nezvýšily se však, naopak u mnohých se zeslabily."

http://www.tedeum.cz/5_2011/utrpeni_radosti_ocistce_0511.htm


Sv. Kateřina Janovská:

"Kdo v tomto životě činí pokání za své hříchy, zaplatí několika haléři dluh mnoha tisíc dukátů. Odkládá-li však s pokáním až na věčnost, platí nepatrný dluh několika haléřů mnoha tisíci dukátů." (Neboť tresty na věčnosti nelze srovnat s tresty zde na zemi...)


Sestra Nativitas:

"Mnozí jsou v očistci i pro malé viny, např. pro zbytečné řeči, náladovost, netrpělivost a podobné nedokonalosti." Pán mi vnukl, že možno duším v očistci účinně prospět, když za ně obětujeme třeba i kratince Bohu Otci všechna muka, jež Spasitel vytrpěl v zahradě Olivové. Již jediný takový povzdech je ceny nesmírné!"


Sestra Marie Latastová:

"Utrpení, způsobené odnětím možnosti patřit na Boha, převyšuje vše, co si lze představit. V tomto stavu teprve duše poznává, co to je - mít Boha."


Sv. Tomáš Akvinský:

"Pokání za bližního konané je Bohu milejší, než když se kajeme za sebe."


Sv. farář Vianney:

"Kdybychom věděli, jakou moc mají tyto dobré duše v očistci nad Srdcem Božím, a kdybychom věděli, jakých milostí možno získat jejich přímluvou, nezapomínali bychom tolik na ně. Musíme se za ně mnoho modlit, aby i ony za nás mnoho prosily."


Bl. Kateřina Emmerichová:

"Modlí-li se někdo či trpí-li za duše v očistci, prospívá jim hned tato oběť a jsou tak rády, tak šťastné a tak vděčné! Obětovala-li jsem za ně své bolesti, přimlouvaly se za mě."


Marie Lindmayerová:

"Prosíme-li dušičky o pomoc, býváme brzy vyslyšeni, ne však proto, že nás dušičky vyslyšely, nýbrž že nám Bůh vyhověl pro svou nezměrnou lásku k duším v očistci, neboť Bůh je velmi miluje."


Sv. Jeroným:

"Věčné blaženosti jsme tím blíže, čím více soucitu a lásky máme k duším v očistci."

Napsal též:

"S každou zbožně slouženou mší svatou vychází mnoho duší z očistce a spějí do nebe. Totéž je možno říct o mších, kterých se zbožně účastníme"


Modlitba sv. Gertrudy za duše v očistci


Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen

Věčný otče, obětuji Ti Nejdražší Krev Ježíše Krista, ve spojení se všemi mšemi slouženými tento den po celém světě, za všechny svaté duše v Očistci, za všechny hříšníky ve Tvé katolické Církvi, v mé vlastní zemi a v mé vlastní rodině. Amen.


Sv. Gertrudě ( *1256; + 1302 ) se dostalo od Pána Ježíše zjevení, že vždy, když se tuto modlitbu bude někdo zbožně a vroucně modlit, náš Pán vysvobodí tisíc duší z očistce!

http://modlitba.cz/?pid=78&xid=&art=635


MODLITBA DVOU SRDCÍ LÁSKY:

Modlitba, která zachraňuje před očistcemJežíši! Maria! Miluji Vás.
Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše! Amen.
(10 x jako růženec)

Ó Srdce lásky!
Ó Srdce navždy spojená v lásce!
Dejte mi schopnost stále vás milovat a pomáhejte mi,
abych mohl naučit druhé vás milovat.
Ó Ježíši, vezmi mé ubohé,
zraněné srdce k sobě a nevracej mi je,
dokud se nestane planoucím ohněm tvé lásky.
Vím, že si nezasloužím být u Tebe,
ale vezmi mne k sobě
a posvěť mne v plamenech své lásky.
Vezmi mne k sobě a nalož se mnou,
jak se Ti v Tvé dobrotĕ líbí,
vždyť Ti zcela náležím. Amen.

Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko!
Protkni mne svými šípy a nechej stékat mou krev
do ran Neposkvrněného Srdce Tvé Svaté Matky.
Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky,
sjednoť mne s Nejsvětějším Srdcem Tvého Syna.
Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen.

Ó Ježíši! Ó Maria!
Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás.
Vezměte mne v sebe. Vám patří má úplná oddanost.
Amen.

Ó Srdce lásky! Vezměte mne v sebe.
Vám patří má úplná oddanost.
Amen.Zaslíbení:

http://farnost-postrelmov.wbs.cz/modlitba_dvou_srdci_lasky.pdf

http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=129

(Na Fatym.com vyšlo 29. 10. 2015
16. 11. 2018 - 11735 přečtení

Velmi podobný článek z 2. 11. 2013:
http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=jeden-den-v-ocistci&cisloclanku=2013110019
(16. 11. 2018 - 11165 přečtení)
Sdílet

Související články:
Biblický základ pro očistec (12.11.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 64: Svědectví duše z očistce o jejím vysvobození! (11.11.2023)
Kde jsou naši mrtví příbuzní (10.11.2023)
Dávat dobro duším aneb apoštolát očistce (08.11.2023)
P. Peter Dufka SJ: Připravme se na dobrou smrt (07.11.2023)
Za poslední peníze (dušičkový příběh) (04.11.2023)
Ctihodný arcibiskup Fulton J. Sheen: CO JE OČISTEC A PROČ EXISTUJE? (02.11.2023)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (02.11.2023)
Je očistec výmysl? (02.11.2023)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (30.10.2023)
POSLEDNÍ CHVÍLE JSOU DŮLEŽITÝM ZÁPASEM, KDE BY NEMĚL CHYBĚT KNĚZ (16.10.2023)
Jak dlouho trvá očistec (07.08.2023)
V hodině vaší smrti jsem blízko vás (29.07.2023)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (23.07.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 60: Za dveřmi stála žena a řekla: "Zachránila jste mi život" (09.06.2023)
NEODEPÍREJTE NEMOCNÝM A UMÍRAJÍCÍM SVÁTOSTI! ZAVOLAT KNĚZE JE PROJEVEM SKUTEČNÉ LÁSKY A MILOSRDENSTVÍ (19.05.2023)
P. Piotr Glas - Přijde čas šílenství a zrady (video) (12.04.2023)
P. Piotr Glas - Satan bude uznán pánem tohoto světa - 1. a 2. část (07.04.2023)
Vladyka Milan Chautur: POSLEDNÍ SOUD (Neděle masopostní) (15.02.2023)
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 16. 11. 2018 | 20968 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace