Zajímavé...

Je čas zasvětit se svatému Josefovi

Canonically crowned image of Zapotlan, Mexico, SICDAMNOME, CC BY-SA 4.0, en.wikip... (výřez) V 16. století svatý Jan od Kříže pokorně uznal, že mu chybí správné pochopení velikosti sv. Josefa. Inspirovaný obrovskou láskou ke sv. Josefovi, kterou přechovávala jeho přítelkyně, sv. Terezie z Avily, se pevně odhodlal lépe poznat a milovat sv. Josefa. A co my? Známe sv. Josefa? Rozumíme jeho velikosti a lásce k nám?

Svatý José Manyanet, španělský kněz z 19. století, šířil s vroucností oddanost ke sv. Josefovi a Svaté rodině. Prorokoval, že "čas sv. Josefa" přijde do života Církve brzy. Napsal:

Věřím, že skutečný čas svatého Josefa ještě nenastal: po 2000 letech jsme teprve nyní začali zjišťovat něco z tajemství, do kterého je ponořen.

Zbývá nám pevně věřit, že v dnešní době chce Pán nasměřovat naše srdce, rodiny, farnosti, diecéze a Církev na svatého Josefa. V roce 1961 učinil svatý papež Jan XXIII. hluboké prohlášení o sv. Josefovi. napsal:

Ježíš, Boží slovo, které se stalo člověkem, se již od počátku Svaté Církve těšil úctě, která mu náleží, vždyť On je nevýslovná nádhera podstaty Otce, nádhera odrážející se ve slávě jeho svatých.
Od nejstarších dob byla Maria, jeho Matka, blízko u něho, na obrazech v katakombách a bazilikách, kde se s oddaností uctívala jako "Svatá Matka Boží."
Ale Josef, až na drobné útržky z odkazů na něj tu a tam ve spisech Otců (Církve ), zůstal dlouhá staletí v pozadí, v jeho charakteristickém utajení, téměř jako dekorativní postava v celkovém obraze Spasitelova života. Trvalo nějaký čas, než překročil hranice těch, kteří ho míjeli pohledem, aby se zakořenil v srdcích věřících a prudce vyrostl do podoby speciálních modliteb a hlubokého pocitu k důvěryhodné odevzdanosti. Vroucí radost z vylití těchto nejhlubších pocitů srdce tolika dojemnými způsoby byla ušetřena pro tyto moderní časy!


giveawayboyFollow Saint Joseph with Jesus, CC BY-NC-ND 2.0, flickr.com


Kristův vikář zde jasně uvedl, že nyní je čas sv. Josefa. Žijeme v moderní době, v době, kdy Církev je svědkem bezprecedentní éry oddanosti ke sv. Josefovi. Podle sv. papeže Jana XXIII. si Bůh přeje, aby se svatému Josefovi vzdávala úcta a aby se v současnosti nesla v podobě zvláštních modliteb za "důvěrné odevzdání se". Jde především o jednu věc: je čas na úplné zasvěcení sv. Josefovi!

Zde je seznam pozoruhodných událostí, které se odehrály za posledních 150 let a které poukazují na rostoucí význam sv. Josefa v životě Církve. Jasně ukazují, že žijeme v bezprecedentním čase sv. Josefa.

1868 - blahoslavený Jean-Joseph Lataste, OP, píše list blahoslavenému papeži Piu IX., v němž ho žádá, aby prohlásil sv. Josefa za "patrona univerzální Církve".
1870 - blahoslavený papež Pius IX. prohlašuje sv. Josefa za "patrona univerzální Církve".
1871 - založení josefitů kardinálem Herbertem A. Vaughanem
1873 - založení kongregace sv. Josefa sv. Leonardem Murialdim
1878 - založení oblatů sv. Josefa sv. Josefem Marellem
1879 - zjevení v Knock v Irsku. Svatý Josef se zjevuje s Pannou Marií, sv. Janem apoštolem a Ježíšem (objevujícím se jako Beránek Boží).
1889 - papež Lev XIII. vydává Quamquam Pluries, encykliku o sv. Josefovi.
1895 - blahoslavená Petra od sv. Josefa začíná výstavbu svatyně sv. Josefa v Barceloně ve Španělsku. Je konsekrovaná v roce 1901. Při blahořečení v roce 1994 sv. Jan Pavel II. nazývá blahoslavenou Petru "apoštolkou sv. Josefa pro 19. století".
1904 - svatý Ondřej Bessette staví oratorium věnované sv. Josefovi v kanadském Montrealu. Neustále roste a prohlašují ji za baziliku minor. Dokončena je v roce 1967. Dnes se nazývá oratoří sv. Josefa a mnozí je považují za významné mezinárodní centrum oddanosti ke sv. Josefovi.
1908 - svatý Luigi Guanella začíná v Římě budovat kostel zasvěcený sv. Josefovi. Je dokončen a vysvěcen za baziliku v roce 1912.
1909 - svatý papež Pius X. oficiálně schvaluje litanie ke sv. Josefovi.
1914 - svatý Luigi Guanella zakládá Nábožné sdružení svatého Josefa za spásu umírajících.
1917 - zjevení ve Fatimě v Portugalsku. Během posledního zjevení 13. října se zdá, že Svatý Josef drží Ježíška a žehná světu.
1921 - papež Benedikt XV. vkládá do zbožných chval větu "... požehnaný ať je sv. Josef, její nejčistší snoubenec ".
1947 - španělští karmelitáni zakládají Estudios Josefinos, první teologický časopis věnovaný sv. Josefovi.
50 léta 20. století - údajné zjevení Panny Marie z Ameriky, které podle sestry Mary Ephremové zdůrazňují obnovenou oddanost sv. Josefovi a sv. Josef sám hovoří s vizionářkou o této oddanosti.
1955 - ctihodný papež Pius XII. zakládá svátek Svatého Josefa, dělníka, který se bude slavit 1. května.
1962 - svatý papež Jan XXIII. vkládá jméno sv. Josefa do eucharistické modlitby.
1989 - svatý papež Jan Pavel II. vydává Redemptoris Custos, apoštolskou exhortaci o sv. Josefovi.
2013 - papež František, odrážejíc a naplňujíc záměr em. papeže Benedikta XVI., vkládá jméno sv. Josefa do všech eucharistických modliteb. Zasvěcuje také Vatikánský městský stát sv. Josefovi.

Saint Remy (Russia, Ohio) - Saint Joseph the Protector of the Church, Nheyob, CC BY-SA 4.0, commons..


Věděli jste o tom? Většina lidí nezná tyto pozoruhodné události. Bez nadsázky udělala Církev v posledních 150 letech mnoho pro šíření úcty ke sv. Josefovi, víc než za předchozích 1800 let křesťanství! Ale proč teď? Proč sv. Josef? Existuje mnoho důvodů, ale z nich dva, které jsou zvláště důležité:

Především potřebujeme duchovní otcovství sv. Josefa, aby nám pomohl chránit manželství a rodinu. Manželství a rodina byly vždy napadány, ale v moderní době hrozby dosahují tyto útoky mimořádnou sílu. Mnoho lidí už neví, co to znamená být mužem nebo ženou, natož žít život v manželství či rodině. Mnoho zemí dokonce předefinovaly manželství a rodinu. V těchto věcech je velký zmatek, větší chaos než v kterékoli předchozí éře lidské historie. Služebnice Boží sr. Lucie dos Santos, vizionářka Fatimského zjevení, poznala vážnost doby a k této otázce učinila silné prohlášení. Napsala:

Poslední bitva mezi Pánem a ďáblovým královstvím bude o manželství a rodině.

Renaud Camus, CC BY 2.0, flickr


K boji proti satanovu podvodu a jeho dobytí potřebuje Církev sv. Josefa. Jeho příklad a ochrana jsou jediným východiskem z matoucího chaosu, ve kterém se nacházíme. Na koho jiného se můžeme obrátit, než na toho, který nám může pomoci pochopit, o čem manželství a rodina jsou. A není jím nikdo jiný než hlava Svaté rodiny a náš duchovní otec!

Za druhé, je třeba znovu evangelizovat celý svět, včetně drtivé většiny pokřtěných křesťanů. Svatý Josef byl prvním misionářem. Dnes chce znovu přivést Ježíška blíže k národům. Mnoho národů a kultur, které byly dříve křesťany, upustilo od svých křesťanských kořenů a jsou na cestě samozničení. Země, které byly kdysi založeny na židovsko-křesťanských principech, se staly překlenutými ideologiemi a organizacemi, které se snaží zbavit společnost všeho, co je svaté. Bez většího zvratu se civilizace sama zničí.

V apoštolské exhortaci o svatém Josefovi v roce 1989 nám sv. Jan Pavel II. připomněl potřebu vzít si svatého Josefa na pomoc při evangelizaci světa. napsal:

Patronátu sv. Josefa se musí Církev dovolávat neustále. Vnímat se musí nejen jako ochrana před všemi nebezpečími, ale především a hlavně jako podnět k jejímu obnovenému závazku evangelizace ve světě a opětovnému přijetí evangelizace v zemích a národech, kde náboženství a křesťanský život předtím vzkvétaly a nyní jsou podrobovány tvrdé zkoušce.

Nastal čas zasvětit se svatému Josefovi! Bůh říká své Církvi, že musíme pozvat sv. Josefa do boje s cílem bránit manželství a rodinu, povýšit morálku, získat zpět ztracenou půdu a získat duše pro Ježíše Krista. On je postrach zlých démonů! Církev může být díky jeho silnému duchovnímu otcovství, neuvěřitelné lásce ke svým duchovním dětem a neustálé přímluvě obnovena jako světlo pro národy!

Co přesně znamená zasvětit se sv. Josefovi? V podstatě to znamená, že uznáme, že naším duchovním otcem bude sv. Josef a sami chceme být jako on.

Abychom to ukázali, úplně se svěřme jeho otcovské péče, aby nám pomohl získat jeho ctnosti a stát se tak svatými.

Úplné zasvěcení sv. Josefovi znamená vykonat formální akt synovského svěření se svému duchovnímu otci, aby se mohl postarat o naše duchovní blaho a dovést nás k Bohu. Ten, kdo se zasvětí svatému Josefovi, chce být co nejblíže ke svému duchovnímu otci, aby se mu podobal v ctnosti a svatosti. Svatý Josef pak zasvěceným projeví svou laskavou pozornost, ochranu a vedení.

Holy Angels Catholic Church (Sandusky, Ohio) - Saint Joseph, Nheyob, CC BY-SA 4.0, commons...


Možná někdo, kdo toto přečetl, se již zcela zasvětil blahoslavené Panně Marii a zajímá se, jestli se může zasvětit svatému Josefovi a všechno mu tak svěřit. Odpověď zní: "Ano!" Bůh si přeje, aby všechny děti byly oddané lásce a péče matce a otci. Nejsme členy duchovní rodiny s jedním rodičem. Maria je naše duchovní matka a sv. Josef je náš duchovní otec. Duchovní otcovství sv. Josefa je nesmírně důležité pro náš duchovní růst. Úplné zasvěcení se Marii se nezmenšuje úplným zasvěcením se sv. Josefovi. Maria chce, abychom se zasvětili svatému Josefovi! Ježíš chce, abychom se zasvětili sv. Josefovi! Vše, co jsme dali Ježíšovi a Marii, můžeme dát i sv. Josefovi. Srdce Ježíše, Marie a Josefa jsou jedno.

Pomni, sv. Josefe
(modlitba)


Vzpomeň si, ó nejodvážnější manželi Panny Marie,
že nikdy nebylo slyšet,
že by někdo, kdo prosil
o tvou pomoc a tvou přímluvu,
zůstal bez pomoci.

Plně důvěřuji v tvou moc,
spěchám k tobě a prosím o tvou ochranu.
Nepohrdej, strážce mého Vykupitele,
mou pokornou prosbou,
ale ve své dobrotě mne vyslyš.
Amen.

****

Akt zasvěcení se sv. Josefovi


Ó, drahý svatý Josefe,
na tvou čest se zasvěcuji tobě
a odevzdávám se ti,
abys byl vždy mým otcem,
mým ochráncem a mým průvodcem
na cestě ke spáse.
Vypros mi větší čistotu srdce
a vroucí lásku k vnitřnímu životu.
Dej, abych podle tvého příkladu
mohl konat vše k větší slávě Boží
ve spojení s Nejsvětějším Srdcem Ježíše
a Neposkvrněným Srdcem Panny Marie.

Ó, blahoslavený sv. Josefe, oroduj za mne,
abych jednou mohl mít podíl
na pokoji a radosti z tvé svaté smrti.
Amen.


zdroj: CatholicExchange

Převzato z www.verim.sk, článek z 5. 1. 2020 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 2. 3. 2021; 13. 3. 2021 - 454 přečtení)

Svatý Josef z Rabatu na Maltě, Tokuburai, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Sdílet

Související články:
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (24.12.2022)
P. František Trstenský: Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (18.12.2022)
P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video) (30.03.2022)
Svatojosefská píseň - výsledky soutěže (26.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (27.02.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
Závěr zasvěcení se sv. Josefovi (31.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Křížová cesta se svatým Josefem (22.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 03. 2021 | 2325 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.verim.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace