Zajímavé...

Jan Pavel II. o sedmém přikázání Desatera

Jestliže přikázání Desatera nás učí základním zásadám spravedlnosti, pak Boží moudrost zjevená v Kristu, Synu Panny Marie, ukazuje ještě hlubší rozměr mravnosti. Je to rozměr lásky, zvlášť lásky milosrdné. Kristus nás učí, že nad úrovní prostředků, které je možné a nutné rozdělovat podle měřítek spravedlnosti – je člověk povolán k lásce...

BLAHOSLAVENÁ BOLESLAVA SE PROSTŘEDNICTVÍM LÁSKY
STALA INSPIRÁTORKOU EKUMENISMU V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ


(Sedmé přikázání Desatera)

Beatifikace Matky Boleslavy Lament (1).
Homilie, 5. června 1991


1. „Vítej, Královno, Matko Milosrdenství!“

Město Białystok (2) je vzdáleno skoro 200 kilometrů od Brány rozbřesku – Ostré brány (3). Ale Boží lid vaší církve, katedrála biskupa, Bránou rozbřesku žije. Žije její tradicí, jejím tajemstvím. Tajemství Matky Milosrdenství se zapsalo do dějin lidí a národů. V kolika jazycích promlouvají lidská ústa k Ostrobranské Matce Milosrdenství? V kolika jazycích jsou opakována slova andělského pozdravení při zvěstování?

Buď zdráva, milostiplná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami…, neboť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš (Lk 1,28.30-31).

Požehnaný plod života tvého (srovnej Lk 1,42).

Lidská ústa a lidská srdce vyslovují ta slova polsky, litevsky, bělorusky, rusky, ukrajinsky … a v kolika ještě dalších jazycích? Člověk se stává svědkem Božího poselství – toho, které otevřelo nový prostor úmluvy Boha s lidstvem. Nový prostor společenství Boha s člověkem: společenství v Bohu-Synu, který se stal Člověkem a prostřednictvím Ducha Svatého se narodil z Marie Panny.

Buď pozdravena … Matko milosrdenství.

Buď pozdravena … Stolice moudrosti.

2. Liturgie ostrobranské slavnosti spojuje andělské zvěstování se slovy odvěké moudrosti. Boží moudrost vypráví o tajemství stvoření. Vypráví o něm jinak než Genesis. Vždyť moudrost je starší než celý stvořený vesmír. Vesmír byl nejprve v ní: v Boží moudrosti. Byl ve věčném Slově, které je stejné podstaty s Otcem. O tomto Slově řekne poslední evangelista: Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic z toho, co povstalo… Ono bylo na počátku u Boha … a to Slovo bylo Bůh (Jan 1,3.2.1).

Avšak moudrý autor Starého zákona ještě nezná trojiční tajemství Boha: Otce, Syna a Ducha Svatého. Toto tajemství je poprvé vysloveno při zvěstování. Kniha Starého zákona místo toho ohlašuje Boží moudrost jako počátek a zdroj bohatství a harmonie celého stvoření i všech tvorů. Právě v tomto bohatství a v této harmonii je nám dovoleno rozpoznat a vyčíst Boha – stvořitele všeho.

Ta pravda není cizí ani současným myslitelům, kteří se soustřeďují svými metodami na tajemství vesmíru. Mnoho z nich – a to ti nejlepší – dává průchod této pravdě v jazyce své vědecké odbornosti. Je patrné, že současný člověk může stále znovu číst pravdu o odvěké moudrosti, která se projevuje v díle stvoření.

3. Obracejíc se k člověku, mluví Boží moudrost takto: A nyní mě, mí synové, poslouchejte: Šťastní, kdo zůstávají na mých cestách! Poslouchejte ponaučení a zmoudřete, nepohrdejte jím. Šťastný člověk, který mě poslouchá, který bdí den po dni u mých bran a střeží jejich veřeje! Neboť kdo mě nachází, nachází život, dosáhne Hospodinovy přízně (Př 8,32-35).

Obraťme pozornost na to, že liturgický text mluvil předtím o tvorech, a nyní promlouvá ke stvoření: k tomu stvoření, kterým je člověk, lidští synové. Člověk je od počátku pro Boha „partnerem v dialogu“ – je stvořeným „ty“, k němuž se obrací Boží „Já“. Je pro Boha partnerem v dialogu, protože byl stvořen k obrazu a podobě Boha. Boží moudrost, potvrzujíc pravdu o lidské podstatě, se současně do lidského charakteru zapsala jako odvěký zákon. Tento zákon je výrazem Boží péče o „cesty“ lidské mravnosti. „Šťastní, kdo zůstávají na mých cestách“ – odvěká moudrost říká: „Kdo mě nachází, nachází život, dosáhne Hospodinovy přízně.“ Zákon odvěké moudrosti vepsaný do srdce člověka mu dovolí, aby měl účast na harmonii celého stvoření a aby nade všechno důstojným způsobem, ve svobodě a spravedlnosti, utvářel vzájemné společenství osob a lidských societ na zemi.

Morálka je pravou mírou lidskosti. V ní a skrze ni člověk realizuje sebe, když koná dobro; když jedná špatně, ničí harmonii moudrosti v sobě samém a také v mezilidském a společenském dosahu své existence.

Během dnešní mše svaté náleží zcela mimořádná vzpomínka jedné z těch šťastných lidských bytostí, které měly na zřeteli cesty odvěké moudrosti, a proto nalezly život a získaly milost u Pána. Před 45 lety tady, v Białystoku, zemřela služebnice Boží Boleslava Lament, zakladatelka Sester misionářek Svaté rodiny, která byla dnes prohlášena za blahoslavenou církve. Tuto dceru města Loviče (4) povolal Bůh k budování katolických opatrovnicko-vychovatelských ústavů a jiných center duchovní péče v dalekém Petrohradě, Mohylevě (5), Žytomyru (6) a po 1. světové válce zvlášť v kraji pinském (7), białystockém a vilniuském (8). Vykonávala své dílo uprostřed neustálých protivenství, dvakrát se musela vyrovnat se ztrátou veškerých výsledků práce shromáždění, které založila, nejednou musela ona a její sestry pracovat o hladu a bez vlastního obydlí. Měla ve zvyku posilovat se v té době známým heslem ignaciánské duchovnosti: „všechno k větší slávě Boží“. Posledních pět let svého života strávila – ochrnutá – ve velké trpělivosti a pohroužená do modliteb.

Celý život vynikala neobyčejnou citlivostí k lidské bídě, zvlášť ji trápil osud lidí mentálně postižených, lidí odstrčených v lidské společnosti na takzvaný okraj života nebo dokonce do světa zločinu.

V hlubokém pocitu odpovědnosti za celou církev prožívala Boleslava s bolestí narušení jednoty církve. Sama zakusila různá rozdělení a dokonce národnostní a náboženskou nenávist, ještě víc prohloubenou tehdejšími politickými poměry. Proto se také hlavním cílem jejího života i cílem kongregace, kterou založila, stala jednota církve, ta jednota, za niž se na Zelený čtvrtek ve večeřadle modlil Kristus: Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi dal mně, aby byli jedno jako my (Jan 17,11). Matka Lament sloužila věci sjednocení zvlášť tam, kde se rozdělení projevovalo s mimořádným vyhrocením. Nelitovala ničeho, jen aby posilovala víru a rozněcovala lásku k Bohu, jen aby se přičinila o vzájemné sblížení katolíků a pravoslavných: „Abychom se všichni“ – jak říkávala – „milovali a vytvářeli jednotu.“ Práci ve věci jednoty církve, zvlášť na východních územích, považovala za zvláštní milost Boží prozřetelnosti. Dlouho před II. vatikánským koncilem se prostřednictvím lásky stala inspirátorkou ekumenismu v každodenním životě.

Boží lid v Polsku a v krajích jejího apoštolátu bude se moci v liturgické modlitbě církve od nynějška dovolávat jejích přímluv a čerpat z jejího života vzor k následování.

4. Moje letošní putování po rodné zemi je spojeno s programem Desatera. V těch deseti slovech, která Bůh Starého zákona předal svému lidu prostřednictvím Mojžíše, je obsaženo veliké bohatství: ničím nenahraditelná syntéza moudrosti, která přináší spásu. Každé přikázání vyžaduje, aby bylo důkladně promyšleno. Není třeba dodávat, že dějinný moment, v němž se nachází naše společnost, to vyžaduje zcela mimořádně a naléhavě. Protože jestli po takzvaném minulém období společnost zdědila hlubokou hospodářskou krizi, ruku v ruce s tím kráčí neméně bolestivá krize mravní. A co víc – ta druhá krize do značné míry podmiňuje tu první. Týká se to různých oblastí lidského života. Týká se to obzvlášť té oblasti, k níž se vztahuje sedmé přikázání Desatera.

Když slyšíme „nepokradeš“, chápeme, že přivlastnit si cizí majetek je záležitostí mravně špatnou. Tato jednoduchá samozřejmost Desatera je zároveň vepsána v mravním vědomí neboli ve svědomí člověka. Sedmé přikázání zdůrazňuje právo lidské osoby vlastnit věci jako prostředky. Avšak především jde o osoby, tedy jde o věci ve vztahu k osobám. Neboť člověk potřebuje věci jako prostředky k životu. Člověk proto obdržel od Stvořitele vládu nad věcmi (podmaňte si zemi, srovnej Gen 1,28). Je povinen užívat jich lidským způsobem. Má schopnost přetvářet je podle svých potřeb. Má tedy také právo vlastnit je za účelem přetváření. Materiální prostředky slouží nejen užívání, ale také vytváření nových prostředků. Člověk má na to právo a má dokonce morální povinnost vytvářet nové prostředky pro sebe a pro jiné tak, aby celá společnost bohatla – aby mohla existovat způsobem více důstojným lidských bytostí.

5. To jsou jen elementární tvrzení. Ale otázky spojené více či méně nepřímo se sedmým přikázáním Desatera vyžadují zásadní pohled z hlediska krize, která není jen ekonomická, ale také mravní. Je to velký úkol pro celé současné pokolení. Před sto lety vyšla první takzvaná „sociální“ encyklika papeže Lva XIII. „Rerum novarum“. Po stu letech se opět stala aktuálním tématem, protože v ní zmíněná problematika práce, majetek, právo vlastnit výrobní prostředky ve vztahu k univerzálnímu právu užívání prostředků, kterými Stvořitel obdaroval všechny lidi – to všechno jsou základní věci pro život a morálku nejen jednotlivých osob a pospolitostí, a zvlášť rodin, ale také celých lidských společností a národů a konečně – celé několikamiliardové lidské rodiny.

Je pro náš národ úkolem zvláštní důležitosti, aby při překonávání důsledků společenského řádu, který se ukázal být ekonomicky neschopným a mravně škodlivým, byl v rámci nového společenského uspořádání budován spravedlivý řád, v němž se nebude mrhat lidskými talenty a celistvost společensko-ekonomického života získá potřebnou rovnováhu.

Kéž bychom ve svém úsilí o zformování nového hospodářství, nových ekonomických vztahů, nezkoušeli kráčet po cestách zkratkovitých, ponechávajíce stranou morální ukazatele cesty. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? (Mt 16,26.)

Jestliže při realizaci této reformy budou úzkostlivě dodržovány zásady spravedlnosti; jestliže každý bude brát ohledy nejen na své zájmy, ale také na zájmy společné; jestliže v ekonomických aktivitách nebude chybět péče o nejubožejší a nejvíc potřebné – pak Bůh jistě požehná všem námahám a nejen Polsko se dopracuje blahobytu, ale také atmosféra vzájemných mezilidských vztahů bude zdravější a lidštější.

6. K tomu vyzývá lidské syny odvěká moudrost, která promlouvá také ústy dnešní liturgie. My všichni, shromáždění v eucharistickém společenství, obětujeme Stvořiteli a Otci této moudrosti dary stvoření, které jsou současně plody lidské práce. Činíme tak zahleděni na ostrobranskou Stolici moudrosti, volajíce: „Buď zdráva, královno, Matko milosrdenství“.

Jestliže přikázání Desatera nás učí základním zásadám spravedlnosti, pak Boží moudrost zjevená v Kristu, Synu Panny Marie, ukazuje ještě hlubší rozměr mravnosti. Je to rozměr lásky, zvlášť lásky milosrdné. Kristus nás učí, že nad úrovní prostředků, které je možné a nutné rozdělovat podle měřítek spravedlnosti – je člověk povolán k lásce, která je větší než všechny pomíjivé prostředky. Ona jediná nepomíjí. Láska nepomíjí. Ona je měřítkem věčného života – to znamená života člověka v Bohu. Protože Bůh je láska (1 J 4,8).

On také chce, abychom láskou měřili naše vztahy s ním a se svými bližními. Chce, abychom byli nejen spravedliví, ale i milosrdní jako On sám, evangelijní otec tolika marnotratných synů: Blahoslavení milosrdní, neboť jim se dostane milosrdenství (Mt 5,7).

Toto poselství Božího milosrdenství, poselství milosrdného Krista, vyšlo z této země, prošlo také vaším městem – a vydalo se do širého světa. Toto poselství připravovalo celá pokolení, aby si dokázala poradit s největšími nespravedlnostmi, které byly organizovány ve jménu velké zničující utopie, jež měla na zemi uskutečnit „ráj absolutní spravedlnosti“.

Matko z Ostré brány, díky ti, že jsi Matkou milosrdenství.

Díky ti za to, že dnes můžeme uctívat tvoje ostrobranské tajemství zde v Białystoku prostřednictvím beatifikace služebnice Boží Boleslavy, jejíž život byl plně zasvěcen lásce skrze čistotu, poslušnost a chudobu. Tento život je mimořádným dokladem skutečnosti, na kterou poukazuje sedmé přikázání, dokladem velké, rozsáhlé, propracované oblasti mezilidské morálky, a v mnoha ohledech současně oblasti morálky společenské. V minulém období nám namlouvali, a namlouvali to milionům našich bratrů z Východu, že vlastnictví je krádeží, že soukromé vlastnictví je krádeží. Člověk se musí od této krádeže osvobodit, musí od soukromého vlastnictví – zvlášť od vlastnictví výrobních prostředků – přejít ke kolektivu. Společnost – ale ve skutečnosti je to stát a ještě skutečněji je to strana – společnost v tomto kolektivu, disponujíc souborem veškerého majetku, přiděluje všem spravedlivě. A člověk odvykl od vlastnictví. Především od vlastnictví výrobních prostředků, od výroby, ta byla ocejchována jako synonymum zpátečnického kapitalismu. Zvykl si, byl přivyknut, byl donucen. Ale dnes se ukázalo, že soukromé vlastnictví výrobních prostředků zjevně není krádeží, že je třeba se k němu vrátit. A lidé velmi často nevědí, jak. Lidé se musí znovu učit tomu, jak soukromě vlastnit výrobní prostředky, jak vyrábět, a není to jen věc technická, je to zároveň věc hluboce etická. Církev na to pamatuje. Lev XIII. na to pamatoval před sto lety, když napsal „Rerum novarum“, a my na to pamatujeme po stu letech. Výroba prostředků. Člověk jako ten, kdo vyrábí, kdo obohacuje sebe, nežije pouze pro sebe, nevyrábí pro sebe, má obohacovat společnost – na to dohlíží vláda, na to musí dohlížet stát, takže ve struktuře společnosti, v organizaci společnosti se tento bod přesouvá, ten bod, v němž je třeba navazovat na přikázání: „nepokradeš“, se přesouvá. Nepokradeš – to neznamená, nevlastni, neměj, nepokradeš – to neznamená, nevytvářej nové hodnoty, které slouží jiným, i kdyby to bylo jen pracovní místo. Nepokradeš – to znamená, nezneužívej svoji vládu nad vlastnictvím, nezneužívej ji tím způsobem, že jiní se kvůli tomu stanou chudáky, a to je také pravda, i my tuto pravdu připomínáme také na Západě. Také my neustále říkáme bohatým kapitalistickým společnostem: a kdo si vezme odpovědnost za třetí svět? A proč třetí svět? Podívejte se dobře, zrevidujte svůj systém, systém volného trhu, systém soukromého vlastnictví, soukromé výroby. Je to výborné, ale proč tento systém soukromého vlastnictví, vlastnictví prostředků k vytváření hmotných hodnot, soukromého vlastnictví, z iniciativy člověka nebo lidských společenství, proč neslouží k tomu, co je prvořadým Božím právem, právem přírody, jmenovitě právem k všeobecnému užívání těchto hmotných statků. Proč tolik lidí žije v chudobě a umírá hladem? A to i v těch bohatých zemích, nemluvě už o zemích třetího světa, protože ty jsou možná ještě na cestě. Tak třeba naše polské záležitosti, náš politický přechod k novému řádu po odchodu z řádu bývalého, k čemuž v době Solidarity a jejím přičiněním přispěla celá společnost – to je velký historický úspěch. Proto nás čeká velké úsilí organizační, systémové, ale současně mravní, mravní: musíme se učit vlastnit a vyrábět. Musíme se učit vytvářet spravedlivou společnost při založení volného trhu. To všechno je spojeno s tímto jedním, jednoduchým přikázáním: nepokradeš. Bůh je stručný. Mluví krátce, nenadužívá slov, ale tato slova pokrývají velmi rozlehlé oblasti lidského života a velmi složité rozměry lidské existence.

Omlouvám se, že jsem o této záležitosti promluvil obsáhleji, mimo napsaný text. Vraťme se na místo, na němž stojíme. Stojíme před tebou, Matko z Ostré brány, děkujeme ti za to, že jsi Matkou milosrdenství. Voláme k tobě: Buď zdráva, královno, buď zdráva, královno. Voláme odtud, z Białystoku, ale voláme daleko do Polska a daleko do celého středoevropského a východoevropského prostoru, kterého se ta samotná věc týká. Buď zdráva, královno. Ať nové generace hledají spravedlnost, která je z Boha, ať hledají spravedlnost, která je z Boha – tedy lidskou spravedlnost, která má své kořeny v Bohu. Ať nová pokolení, to znamená už naše pokolení a ta, která přijdou po nás, čerpají z pramenů odvěké moudrosti, protože odvěká moudrost nalézá v každém pokolení svou radost ve společenství s lidskými syny. Amen.

- - - - - - -

Poznámky

(1) Bolesława Maria Lament (1862 Łowicz – 1946 Białystok) – polská řádová sestra, zakladatelka Sester misionářek Svaté rodiny. V r. 1884 vstoupila do vznikající kongregace Mariiny rodiny. Pracovala ve Varšavě, Petrohradě, Oděse, Simferopolu aj.,především jako vychovatelka a učitelka v základních školách, starala se o sirotky. V r. 1905 založila v Mohylevu n. Dněprem kongregaci Sester misionářek Svaté rodiny. Hlavním posláním kongregace bylo sjednocení východních křesťanů s katolickou církví. Po ruské revoluci sestry v r. 1922 přesunuly své působení do Polska, kde vybudovaly v Chlumně (Chełmno) první mateřský dům. V letech 1925–1935 Boleslava působila v klášteře v Ratowu, byla zvolena představenou kongregace, pomáhala zakládat nové domy v Polsku, Litvě aj. V r. 1935 se vzdala funkce představené a odešla do Białystoku, kde vybudovala dvě školky, základní školu, gymnázium… Z jejího podnětu se sestry staraly o bezdomovce, pečovaly o vězně. Od r. 1941 byla v důsledku onemocnění ochrnuta. Zemřela v r. 1946 v Białystoku.

(2) Białystok je město v severovýchodním Polsku. Je hlavním městem Podleského vojvodství, má téměř 300 tis. obyvatel.

(3) Brána rozbřesku (polsky Ostra brama, tj. Ostrá brána – podle ostrých špičatých hran) – historická památka litevského hlavního města Vilnius, postavená na počátku 16. stol. jako součást městských hradeb.Vedle brány se nalézal karmelitánský klášter. V r. 1652 se do Vilniusu dostala ikona Milosrdné Matky Boží a byla umístěna právě v této bráně. Je uctívána litevskými, běloruskými a také polskými křesťany a přičítají se jí četné zázraky. Název Brána rozbřesku se objevil v Litvě až na počátku 20. stol.

(4) Lovič (Łowicz) – město v Lodžském vojvodství, založeno ve 12. stol. Dnes cca 30 tis. obyvatel.

(5) Mohylev (také Mogilev, Mahiljou) – město v Bělorusku na řece Dněpr. Několik staletí přináleželo Litvě, resp. Polsku. Po trojím dělení Polska připadlo Rusku. Má 370 tis. obyvatel.

(6) Žytomyr – město na severozápadě Ukrajiny, první zmínky o něm se objevují už v 9. stol. Je to největší kulturní a hospodářské středisko Volyně. Cca 270 tis. obyvatel.

(7) Město Pinsk leží v jižním Bělorusku, 130 tis. obyvatel.

(8) Vilnius, hlavní město Litvy. Dnes má téměř 550 tis. obyvatel.

Pro Skleněný kostel přeložil a poznámky napsal prof. dr. Václav Cejpek

Promluvy o přikázáních Desatera

Jan Pavel II. o prvním přikázání Desatera
Jan Pavel II. o druhém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o třetím přikázání Desatera
Jan Pavel II. o čtvrtém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o pátém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o šestém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o osmém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o devátém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o desátém přikázání Desatera
Jan Pavel II. tentokrát o příkázáních lásky


Převzato z www.sklenenykostel.net/, článek naleznete zde.


Sdílet

Související články:
Urbi et Orbi - požehnání městu a světu (09.01.2023)
USA: Progresivisté účtují s odkazem Benedikta XVI. (07.01.2023)
Benedikt XVI. – hrdina víry a papež, který viděl, že přicházejí těžké časy (05.01.2023)
Životopisec emeritního papeže - Kdo dnes chce být křesťanem, musí mít odvahu být nemoderní jako Benedikt XVI. (04.01.2023)
Mezinárodní katolické revue Communio - odkaz na Benediktovy spisy zdarma do 15.1. (02.01.2023)
Exorcista páter Amorth o papeži Benediktovi XVI. (02.01.2023)
Za Benediktem XVI. - Nebyl bouřlivou řekou, ale tichou vodou, která uhášela žízeň po Bohu (31.12.2022)
Poselství Svatého otce ke Světovému dni misií 2022 (24.10.2022)
Papež ke kritice kongresu náboženství od biskupa Schneidera (25.09.2022)
NADPŘIROZENÉ NÁBOŽENSTVÍ ZJEVENÉ KRISTEM JE NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉ. TO NENÍ MOŽNO POSTAVIT NA ROVEŇ OSTATNÍM BEZ POHORŠENÍ A ŠKODY PRO DUŠE (21.09.2022)
JEDINÝM PRAVÝM, BOHEM ZJEVENÝM A CHTĚNÝM NÁBOŽENSTVÍM, JE NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉ (17.09.2022)
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření (13.09.2022)
Synodalita v církvi (20.11.2021)
Poselství Svatého otce Františka ke 36. světovému dni mládeže (11.11.2021)
Pozvání našich biskupů k synodálnímu procesu (07.10.2021)
Poselství svatého otce Františka k 55. světovému dni sdělovacích prostředků (31.05.2021)
Poselství papeže Františka k světovému dni modliteb za povolání (18.05.2021)
Úmysly apoštolátu duben, květen, červen (27.04.2021)
Papež Jan Pavel II. v Československu 1990 (22.04.2021)
Poselství papeže Františka k postní době (02.03.2021)
Poselství papeže Františka k světovému dni nemocných (01.02.2021)
Urbi et Orbi - požehnání městu a světu (19.01.2021)
Promluva Svatého otce před modlitbou Anděl Páně v neděli 3.1.2021 (08.01.2021)
Úmysly Svatého otce pro modlitby svěřené celosvětové síti modliteb (01.01.2021)
Poselství Svatého otce Františka k 54. celosvětovému dni sdělovacích prostředků (28.05.2020)
Povolanie pápež - původní slovenský muzikál (18.05.2020)
Modlitba papeže Františka k Panně Marii (12.05.2020)
Karol Dučák: Katolická církev odmítá nejen ateistický komunismus, ale i kapitalismus a neoliberalismus! (06.05.2020)
List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020 (03.05.2020)
Poselství Svatého otce Františka k 57. světovému dni modliteb za povolání (26.04.2020)
Poselství Svatého otce k 35. světovému dni mládeže 2020 (20.04.2020)
Poselství papeže Františka k 28. světovému dni nemocných (01.03.2020)
Sbírka Haléř sv. Petra 2020 (23.02.2020)
Prefekt vatikánského úřadu: Dokumenty prokáží úsilí Pia XII. o záchranu Židů (21.02.2020)
Poselství papeže Františka k 53. světovému dni míru (07.02.2020)
Papežovo vánoční poselství Urbi et Orbi (26.12.2019)
Úmysly svatého otce Františka pro rok 2020 (18.12.2019)
Exhortace papeže Františka - Christus Vivit (18.12.2019)
Jan Pavel II. o prvním přikázání Desatera (16.10.2019)
Poselství Svatého otce Františka k 93. světovému dni misií 2019 (14.10.2019)
Z misijního poslání církve není nikdo vyloučen (03.10.2019)
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíků 2019 (16.09.2019)
Benedikt XVI.: Kritika textu se míjí s jeho jádrem (28.08.2019)
Papežové o sv. Cyrilovi a Metodějovi (04.07.2019)
P. Milan Glaser: Církví obchází strašidlo hereze (28.05.2019)
Církev a skandál zneužívání - Poznámky Benedikta XVI. z 11. dubna 2019 (15.04.2019)
Velikán na papežském stolci PIUS XII. zpečetil nezbytnost liturgické reformy ve 20. století (19.03.2019)
Hymnus o radosti (02.03.2019)
Poselství Svatého otce Františka k 52. Světovému dni míru (28.01.2019)
Ján Dolný: Esej k 50. výročí encykliky Humanae Vitae (07.01.2019)
Zvláštní úmysl papeže Františka (30.09.2018)
Naše víra a život potřebují souzvuk (26. neděle v mezidobí, cykl. B) (29.09.2018)
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září 2018 (18.09.2018)
Poselství Svatého otce Františka ke IV. Světovému dni modliteb za péči o stvoření (18.09.2018)
Pavel VI. o okupaci Československa 21. srpna 1968 (20.08.2018)
Jubilejní rok sv. Aloise (22.06.2018)
Papež František stanovil 23. únor jako den modliteb a půstu za mír (22.02.2018)
Benedikt XVI.: Vnitřně jsem na pouti k Domovu (08.02.2018)
O údajném vyznamenání propotratové holandské aktivistky papežem (17.01.2018)
Afričtí preláti: "Svatý otče, v otázkách migrace se mýlíte. Ať mladí neodcházejí!" (11.01.2018)
RATZINGEROVA REVOLUCE Odkaz jednoho z největších teologů dneška (13.11.2017)
Milion Otčenášů za Svatého otce (07.11.2017)
Benedikt XVI varuje před 'nebezpečnou situací' v souvislosti s radikálním ateismem a radikálním islámem (08.06.2017)
Exkluzivní text Benedikta XVI: Krize, která rozvrací Církev, je především krizí liturgie (21.04.2017)
Světový den modliteb za povolání - poselství Svatého otce Františka (19.04.2017)
Před 12 lety zemřel papež Jan Pavel II. (02.04.2017)
Poselství Svatého otce Františka k 32. světovému dni mládeže 2017 (02.04.2017)
Poselství papeže Františka k postní době 2017 (24.02.2017)
... a papež František volal potřetí (09.02.2017)
Úmysl Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc ÚNOR (03.02.2017)
Emeritní papež Benedikt XVI: Katolická církev je naprosto nezbytná pro vykoupení (22.01.2017)
Úmysl Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc LEDEN (03.01.2017)
Papež, Vánoce a "falešné zprávy" o Hitlerovi (18.12.2016)
Pravá brána milosrdenství, kterou je Kristovo Srdce, zůstává otevřena (21.11.2016)
Poselství papeže Františka k Světovému dni misií 2016 (20.10.2016)
Světové dny mládeže v Krakově (05.08.2016)
Připomínka 65. výročí kněžského svěcení Benedikta XVI. (28.06.2016)
Slavnostní obřad na připomínku 65. výročí kněžského svěcení emeritního papeže Benedikta XVI. (27.06.2016)
Papež Benedikt XVI. se 29. června patrně objeví na veřejnosti (24.06.2016)
Právě před 35 lety otřásla světem zpráva o atentátu na Jana Pavla II. (15.05.2016)
Poselství papeže Františka k 53. světovému dni modliteb za povolání (12.04.2016)
Papežova exhortace: krásná, dojemná i rozdělující (09.04.2016)
Zveřejněna papežská exhortace o rodině Amoris laetitia (09.04.2016)
Vzpomínka: 2. duben - jedenácté výročí smrti sv. Jana Pavla II.
* Litanie k Janu Pavlu II., jeho promluvy k přikázáním Desatera
(02.04.2016)
Benedikt XVI.: Pokud víra a spása nejsou propojeny, víra nemá smysl (01.04.2016)
Urbi et Orbi - Jedině Boží milosrdenství nás může zachránit (27.03.2016)
Společné prohlášení papeže Františka a patriarchy Moskvy a celé Rusi Kirilla (14.02.2016)
Přímý přenos setkání: * Papež František se na Kubě setká s patriarchou Kirillem
* Dosavadní překážkou setkání byly obavy z proselytismu
(12.02.2016)
Papež: Bůh nemiluje láskou z telenovely (14.01.2016)
V římských klášterech se zachránila více než polovina židovské obce (10.01.2016)
Rozhovor s papežem Františkem k roku milosrdenství (18.12.2015)
Papež: Bůh v nás započal dobré dílo a taky by ho rád dokončil (27.11.2015)
Papež František: O slibech, které činíme dětem (19.10.2015)
Papežové pomíjejí, loďka církve se nepotopí (18.09.2015)
Modlitba za naši zemi (Papež František) (25.06.2015)
Apokalyptická vize Jana Pavla II. (14.06.2015)
Papež František se setkal s prezidentem Putinem (11.06.2015)
Papež o zásnubách: "expresní manželství neexistuje" (03.06.2015)
Krvavou kleriku Jana Pavla II. můžete vidět v Krakově (31.05.2015)
Papež František: Je čas, aby se rodiče vrátili k poslání vychovávat (28.05.2015)
10 let od smrti Jana Pavla II. a čas milosrdenství (02.04.2015)
Papež: Učitelé jsou jako duchovní rodiče (21.03.2015)
Poselství papeže Františka k postní době 2015 (17.02.2015)
Rodina a králíci: Co papež (ne)řekl (27.01.2015)
Papež se setkal s přeživšími z Osvětimi, včetně českých (11.01.2015)
Novoroční předsevzetí papeže Františka (05.01.2015)
Pius XII. si beatifikaci zaslouží o nic míň a o nic víc než ostatní (30.12.2014)
Papež ve Štrasburku varoval před paradoxním zneužíváním lidských práv (27.11.2014)
Ďábel není mýtus a musíme mu čelit zbrojí pravdy (16.11.2014)
Papež František: Boží království roste potichu a bez chlubení (14.11.2014)
Papež o pronásledovaných křesťanech: Mobilizujme svědomí (13.11.2014)
Emeritní papež Benedikt XVI.: ZŘEKNUTÍ SE PRAVDY JE "pro víru SMRTONOSNÉ" (27.10.2014)
Objednávejte si: plakátek papeže Františka (30.08.2014)
Deset tipů pro spokojený život (17.08.2014)
Vatikán zahájil diplomatickou iniciativu na podporu křesťanů v Iráku (13.08.2014)
Cesta papeže Františka do Jižní Koreje ve dnech 14. až 18. 8. na televizi Noe (13.08.2014)
Benedikt XV. o válce z let 1914 - 1918 (29.06.2014)
Tvoje jméno je "jsem křesťan" a příjmení "patřím do církve" (27.06.2014)
Papež František: Nezapomínejme na první lásku (08.06.2014)
Představitel OSN: Pro-life nauka je "mučení" (05.06.2014)
Minutová modlitba za mír ve Svaté zemi (05.06.2014)
Joseph Ratzinger: předmluva ke knize Nový světový neřád (01.06.2014)
Tv Noe - SOBOTA 22.10
Tajemství Jana Pavla II.: Z Fatimy k pádu komunismu
(31.05.2014)
* Přímé přenosy z pouti sv. otce ve Svaté zemi - TV NOE a TV LUX
* Podrobný program pouti papeže Františka do Svaté země
(24.05.2014)
Petrův nástupce svěřil Panně Marii svou pouť do Svaté země (24.05.2014)
Četba (+ čtení) na pokračování:
sv. Jan Pavel II. EVANGELIUM VITAE
(19.05.2014)
Papež Pavel VI. bude blahořečen 19. října 2014 (12.05.2014)
Papež: "žárlivost je ďáblova práce, Duch Svatý přináší jednotu" (12.05.2014)
Papež: Samolibý kněz Božímu lidu nesvědčí (06.05.2014)
Kardinál Müller: František navazuje na učení Benedikta XVI. o biskupské službě (02.05.2014)
První farnost, která nese jméno svatého Jana Pavla II. (30.04.2014)
10 kroků od sv.otca Františka jak se stát svatým (28.04.2014)
Nádherné slova Sv.otce Františka o svatosti ... (28.04.2014)
* Jan Pavel II. - Muž modlitby - 1-4* Aktuálně: sv. Otec Jan Pavel II. Veliký se stáva svatým orodovníkem v Nebi....
(26.04.2014)
Film na TV Lux: Karol: Papež, který zůstal člověkem (1 + 2) (25.04.2014)
Benedikt XVI. se zúčastní nedělní kanonizace (24.04.2014)
Svatořečení papežů: česká účast a přímé přenosy (23.04.2014)
Díky tobě, ženo (21.04.2014)
Papež se setkal s účastníky sympozia o boji proti obchodu s lidmi (15.04.2014)
Poselství papeže Františka k postní době 2014 (09.03.2014)
Benedikt XVI. písemně odpověděl na otázky deníku La Stampa (26.02.2014)
Nebudu už nositelem úřední moci, zůstanu ve službě modlitby (13.02.2014)
Kardinál Ouellet: Benedikt XVI. zasluhuje vděčnost za otevření nových perspektiv (01.01.2014)
Papež František u Benedikta XVI. a Benedikt XVI. u Františka (28.12.2013)
Papežská cesta do Svaté země je plánována na příští rok (14.12.2013)
Benedikt XVI.: "Stárnu a jsem mnich, který se modlí" (06.12.2013)
Apoštolská exhortace Radost evangelia (27.11.2013)
Apoštolská exhortace Evangelii gaudium papeže Františka uzavře Rok víry (19.11.2013)
Papež František předal Ratzingerovu cenu za teologii (27.10.2013)
22. 10. 2013 - Před 35 lety se ujal pontifikátu Jan Pavel II. (23.10.2013)
Jak je to vlastně s papežovým postojem k potratům? (19.10.2013)
Spojme se duchovně v modlitbě se Svatým otcem (04.10.2013)
Jan XXIII. a Jan Pavel II. budou svatořečeni 27. dubna 2014 (01.10.2013)
Svatý otec František 7. 9. 2013 (07.09.2013)
Právě nyní na TV-Noe: přímý přenos modlitební vigilie s papežem Františkem. (07.09.2013)
Papež jmenoval nového státního sekretáře Apoštolského stolce (31.08.2013)
O papeži Františkovi (30.07.2013)
Vyšla encyklika Lumen fidei, najdete zde i její překlad (27.07.2013)
Papež František: Archanděl může vyhnat satana z Vatikánu (26.07.2013)
Zasvěcení pontifikátu papeže Františka Naší Paní z Aparecidy
(a ve Fatimě)
(25.07.2013)
Papež František v Brazílii (25.07.2013)
SDM RIO a R13 v programu (nejen) TV LUX (24.07.2013)
Papež František poprosil Benedikta XVI.. o doprovázení během cesty do Brazílie (20.07.2013)
Kardinál Kasper: Papež František není konzervativec, ani pokrokář (20.07.2013)
Papež František o Benediktu XVI. a své papežské službě (14.07.2013)
František a ďábel (08.07.2013)
Kanonizace bl. Jana XXIII. a bl. Jana Pavla II.se přiblížila (06.07.2013)
František píše na Velehrad (04.07.2013)
V pátek vyjde encyklika o víře Lumen fidei (04.07.2013)
Dvakrát 'Svatý Otec' - přesto jedno srdce a jedna duše (22.06.2013)
Proces svatořečení Jana Pavla II. téměř uzavřený (22.06.2013)
O čtyřruční encyklice (20.06.2013)
O lahodném zotročování člověka (13.06.2013)
O návštěvě u emeritního papeže Benedikta XVI. (08.06.2013)
Benedikt XVI. o kultu a posvátnosti eucharistie (30.05.2013)
Proč se kdysi volalo »Ať žije Pius IX.«? (25.05.2013)
Papež František zasvětil svůj pontifikát Panně Marii Fatimské (22.05.2013)
Pontifikát papeže Františka zasvěcený Fatimské Panně Marii (aj.). (18.05.2013)
Papež pro Židy (14.05.2013)
František a papež? (12.05.2013)
Benedikt XVI. se vrátil do Vatikánu (03.05.2013)
Poselství papeže Benedikta XVI. k 50. Světovému dni modliteb za duchovní povolání (23.04.2013)
Zasvěcení pontifikátu Panně Marii Fatimské (14.04.2013)
Podle médií je papež František středověký (11.04.2013)
Panna Maria se zjevila se zesnulým papežem: "Hle, můj syn!" (05.04.2013)
Nový papež přichází do morální krize (04.04.2013)
Benedikt XVI..: Putující Církev je také „ECCLESIA MILITANS“ (30.03.2013)
Papež převezme Lateránskou baziliku o druhé velikonoční neděli (29.03.2013)
Papež: Pokoj je neslučitelný s potraty a eutanazií (25.03.2013)
Kardinál Miloslav Vlk o papeži Františkovi (23.03.2013)
Nabídka obrázků papeže Františka (23.03.2013)
Setkání papeže Františka s Benediktem XVI. (také video) (23.03.2013)
Papež František: Vichr dobroty (23.03.2013)
Papež František - řada překvapení a velká očekávání (19.03.2013)
Papežský erb a motto (19.03.2013)
9 věcí, které byste měli vědět o papeži Františkovi (19.03.2013)
Papež František: Homosexuální "manželství" jsou "machinacemi otce lží" (19.03.2013)
Inagurace papeže Františka v médiích (18.03.2013)
Křížová cesta za nového papeže (12.03.2013)
Studio Konkláve: První den volby papeže na TV - Noe - živě (12.03.2013)
Pontifikát Benedikta XVI. v číslech (12.03.2013)
Sbor kardinálů volitelů v číslech (10.03.2013)
O čem bude konkláve? (09.03.2013)
Konkláve začne v úterý 12. března (08.03.2013)
Adoptujte si kardinála! (08.03.2013)
Sbor kardinálů volitelů je kompletní, datum konkláve jěště nebylo stanoveno (08.03.2013)
Vizionářka Mirjana prosila o modlitbu za papeže Benedikta
Modlitby za konkláve a budoucího papeže
(04.03.2013)
Svolání první generální kongregace kardinálského kolegia (01.03.2013)
Pravidla pro volbu papeže - Apoštolská konstituce o volbě nové hlavy církve (01.03.2013)
Benedikt XVI.: Budoucímu papeži, který je mezi vámi, již nyní slibuji bezpodmínečnou poslušnost (28.02.2013)
Nikdy jsem se necítil sám - poslední katecheze Benedikta XVI.
150 tisíc lidí se rozloučilo s pontifikátem Benedikta XVI.
(27.02.2013)
Poslední tisková konference pontifikátu Benedikta XVI. (27.02.2013)
Kardinál Barbarin: Benedikt XVI. ukázal, že autorita je služba, nikoli ambice či vlastnictví (26.02.2013)
Benedikt XVI. rozhodl o možnosti uspíšit zahájení konkláve (25.02.2013)
Budeme nuceni volit mezi zradou Krista a mučednictvím? (25.02.2013)
Více než sto tisíc lidí se přišlo rozloučit s Benediktem XVI. (24.02.2013)
Historický krok papeže Benedikta XVI. (23.02.2013)
O papeži Ratzingerovi na rovinu (23.02.2013)
Joseph Ratzinger: Jak bude vypadat církev ve třetím tisíciletí? (22.02.2013)
Co odhaluje abdikace Benedikta XVI.? (21.02.2013)
Papež uvažuje o posunutí začátku konkláve (20.02.2013)
Při pokušení je ve hře víra, protože je ve hře Bůh (20.02.2013)
Druhý vatikánský koncil ve vzpomínkách a nadějích jeho svědka (19.02.2013)
Papež Benedikt XVI.. zřejmě zvažoval svůj odchod delší dobu (18.02.2013)
Lombardi: Odstoupení papeže svědčí o rozsahu problémů církve i světa (16.02.2013)
Benedikt XVI.: Děkuji za vaše sympatie (13.02.2013)
Od Popeleční středy Novéna modliteb za budoucnost církve (13.02.2013)
Kdo bude volit nového papeže? (13.02.2013)
Benedikt XVI. se vzdává úřadu papeže (11.02.2013)
Víra bez skutků je jako strom bez ovoce (10.02.2013)
Věřit v Boha, znamená přijmout Ježíše Nazaretského (05.02.2013)
Benedikt XVI.: Zapojení do sociálních sítí není požadavkem doby, ale evangelia (25.01.2013)
Benedikt XVI.: Nikoli oslava Boha, ale Jeho zapomnění plodí násilí (10.01.2013)
Papež varuje: Rovnost filosofie popírá Boha a Bibli (03.01.2013)
Papež nesouhlasí s globální vládou (03.01.2013)
Poselství papeže Benedikta XVI. k oslavě světového dne míru 1. ledna 2013 (02.01.2013)
Musíme se mít na pozoru před znetvořením posvátna (27.12.2012)
Benedikt XVI.: Člověk se postavil proti své přirozenosti, je z něj pouze duch a vůle (26.12.2012)
Urbi et Orbi - Vánoční poselství Benedikta XVI., nám. sv. Petra (25.12.2012)
Benedikt XVI. o symbolice vánočního stromu (24.12.2012)
Vyšel poslední díl trilogie Ježíš Nazaretský od Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. + vzpomínka: jeho přání napsat knihu (25.11.2012)
Cesty vedoucí k poznání Boha (19.11.2012)
Benedikt XVI.: Stáří je krásný věk! (14.11.2012)
Benedikt XVI. k odvolání arcibiskupa Bezáka (08.11.2012)
Benedikt XVI. zakončil biskupský synod o nové evangelizaci, jeho promluva (28.10.2012)
Co je to víra? (25.10.2012)
Nový cyklus katechezí k Roku víry: Víra činí život plně lidským.. (21.10.2012)
K výročí koncilu a Roku víry (15.10.2012)
List k misijní neděli (14.10.2012)
Koncil je mocná výzva ke znovuobjevování krásy naší víry (10.10.2012)
Benedikt XVI.: Vlažnost je největší diskreditace křesťanství (10.10.2012)
Zahájení Roku víry v brněnské diecézi (10.10.2012)
Slavení památky papeže
blahoslaveného Jana Pavla II.
(05.10.2012)
Třetí díl Ježíše Nazaretského vyjde do vánoc (22.09.2012)
Benedikt XVI.: Evangelizace není věcí několika odborníků, ale celého Božího lidu (22.09.2012)
Přinášejte poselství víry do digitálního světa (18.09.2012)
Papežská cesta do Libanonu na obrazovkách Tv Noe (14.09.2012)
Benedikt XVI. prosí o modlitbu za cestu do Libanonu (13.09.2012)
Benedikt XVI. a o. Federico Lombardi k cestě do Libanonu (10.09.2012)
Libanon: Násilí eskaluje - návštěva papeže se neruší + další zprávy (31.08.2012)
Mučednictví každodenní věrnosti evangeliu (31.08.2012)
Svatý Otec vyzývá: "Církev musí učit to, co Bůh říká, ne to, co lidé chtějí slyšet." (16.08.2012)
Poselství představitelů církví Blízkého východu Benediktu XVI.. (10.08.2012)
Benedikt XVI. dokončil třetí díl knihy „Ježíš Nazaretský“ (09.08.2012)
Výběr z dřívějších výpovědí Benedikta XVI. ke svátku Proměnění Páně (09.08.2012)
Prosit Boha především o pevnější víru (02.07.2012)
Byl prezentován Rok víry (23.06.2012)
Benedikt XVI.: aktivní účast na liturgii neznamená vnější aktivitu (18.06.2012)
Nevěrní služebníci Petrova nástupce a jejich zrada (18.06.2012)
Nejposvátnějším místem v kostele je svatostánek (11.06.2012)
Joseph Ratzinger: Letnice a stvoření (08.06.2012)
Promluva Sv. otce na závěr mariánského měsíce května (03.06.2012)
Výzva Benedikta XVI. k Mezinárodnímu dni rodin (20.05.2012)
Papež schválil dekret o mučednictví 14 pražských mučedníků z roku 1611 (15.05.2012)
Kanonizace Jana Pavla II. v roce 2015 v Krakově? (15.05.2012)
Libanon si slibuje od papežské návštěvy vyjádření k arabskému jaru (02.05.2012)
K výročí beatifikace Jana Pavla II. (02.05.2012)
Učení Benedikta XVI. v nové webové aplikaci (26.04.2012)
Sedm let pontifikátu bilancuje P. Fessio SJ a další publicisté (26.04.2012)
Benedikt XVI. v mém životě (26.04.2012)
Rodinná lekce od Ratzingerů (20.04.2012)
Poselství papeže Benedikta XVI. (19.04.2012)
Benedikt XVI.: Smutek i rány stávají se zdrojem radosti (12.04.2012)
Urbi et orbi - velikonoční poselství Benedikta XVI. (09.04.2012)
Kanonizační proces bl. Jana Pavla II. pokračuje (02.04.2012)
Zpravodajství Radia Vatikán z návštěvy sv. Otce Benedikta XVI. do Mexika a na Kubu (30.03.2012)
Kardinál Bertone k blížící se návštěvě papeže v Mexiku (22.03.2012)
Nová evangelizace začíná ve zpovědnici (17.03.2012)
Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2012 (06.03.2012)
Benedikt XVI.: dospělost ve víře neznamená emancipaci od učení Církve (23.02.2012)
Symbolika čísla čtyřicet v dějinách spásy (23.02.2012)
Před 50. lety bylo stanoveno datum zahájení Druhého vatikánského koncilu (02.02.2012)
Benedikt XVI.: Stojíme před hlubokou krizí víry, která je pro dnešní církev největší výzvou (01.02.2012)
Benedikt XVI.: Hlavní překážkou evangelizace je krize víry (01.02.2012)
Benedikt XVI. o vztazích (31.01.2012)
Na Božím požehnání záleží všechno! (25.01.2012)
Mexiko: program papežské návštěvy (13.01.2012)
Život jako Boží Slovo (11.01.2012)
Mons. Geisler: Nehoří-li srdce, nemůže se víra šířit (05.01.2012)
P. Lombardi bilancuje rok 2011 (01.01.2012)
Benedikt XVI.: Vánoční stromeček je symbolem věčného života (26.12.2011)
Kondolence Benedikta XVI. a prohlášení arcibiskupa Duky (24.12.2011)
Tajná konzistoř Pia XI. o vztahu k fašismu (12.12.2011)
Ježíš Nazaretský II. od Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. vyšel česky (06.12.2011)
Papež v nové dětské knize podporuje mariánskou úctu (06.12.2011)
Film o bl. Janu Pavlu II. v brněnském kině SCALA (03.12.2011)
Motu proprio Benedikta XVI. PORTA FIDEI (25.11.2011)
Benin se těší návštěvě Benedikta XVI. (20.11.2011)
Nouzové přistání ve Varšavě (07.11.2011)
Kardinál Meisner - papežský legát při oslavách svaté Anežky České (24.10.2011)
První jmeniny Wojtylových dětí (24.10.2011)
Benedikt XVI. oznámil úmysl vyhlásit »Rok víry« (17.10.2011)
Papež zvítězil nad mediálními útoky v Německu (12.10.2011)
CHVÍLE PRAVDY - Papežova cesta do Německa (11.10.2011)
Texty pronesené Benediktem XVI. při návštěvě Spolkové republiky Německo (02.10.2011)
NÁZOR: Aldo Maria Valli o frontálním útoku na Benedikta XVI. (27.09.2011)
Benedikt XVI. cestou do Berlína pozdravil obyvatele ČR (22.09.2011)
Cesta Benedikta XVI. do Německa má motto: Kde je Bůh, tam je budoucnost (21.09.2011)
Povolání není soukromou záležitostí (14.09.2011)
Setkání mládeže s Benediktem XVI. s rekordní účastí 2 milionů věřících (23.08.2011)
O síle slova a charizmatickém papeži (19.08.2011)
Homilie Benedikta XVI. o slavnosti sv. Petra a Pavla 29. 6. 2011 v Římě (05.08.2011)
Jan Pavel II. tentokrát o přikázání lásky (19.07.2011)
Jan Pavel II. o desátém přikázání Desatera (27.06.2011)
60. výročí kněžského svěcení Benedikta XVI. (26.06.2011)
Jan Pavel II. o devátém přikázání Desatera (14.06.2011)
Papež v Chorvatsku 4. až 5. června 2011 (04.06.2011)
Jan Pavel II. o osmém přikázání Desatera (26.05.2011)
30 let od atentátu na Jana Pavla II. - nová konkrétní odhalení (23.05.2011)
Liturgická památka Jana Pavla II. připadne na 22. října (21.05.2011)
Světlo světa – kniha, která září Bohem (15.05.2011)
Papež varuje: Zdá se, že Západ ztratil zájem o víru (06.05.2011)
Proč svatý? - četba na pokračování na Proglasu (03.05.2011)
Santo subito – je to skutečnost! (02.05.2011)
Zvon na památku beatifikace papeže Jana Pavla II. (30.04.2011)
Jan Pavel II. o šestém přikázání Desatera (26.04.2011)
Dubnová výročí Benedikta XVI. (22.04.2011)
Jan Pavel II. o pátém přikázání Desatera (19.04.2011)
Pilot USA o Janu Pavlu II.: Miloval všechny (15.04.2011)
Jan Pavel II. o čtvrtém přikázání Desatera (11.04.2011)
... potvrzujeme, že Kristus je Pánem našeho života? (06.04.2011)
Světlo světa - kniha rozhovorů se Svatým Otcem Benediktem XVI. (05.04.2011)
Jan Pavel II. o třetím přikázání Desatera (29.03.2011)
Benedikt XVI. o post-abortivním syndromu a úloze svědomí (25.03.2011)
Beatifikace Jana Pavla II. – nabídka dopravy do Říma (20.03.2011)
Jan Pavel II. o druhém přikázání Desatera (18.03.2011)
Vyšel druhý díl papežovy knihy Ježíš Nazaretský (16.03.2011)
Česká pouť na beatifikaci Jana Pavla II. (11.03.2011)
Obyvatelé Říma město před 1. květnen neopustí (27.02.2011)
Knihy (20.02.2011)
Nový web informuje o přípravách blahořečení Jana Pavla II. (18.02.2011)
Blahořečení Jana Pavla II. - jak se postavit proti nejčastějším námitkám (18.02.2011)
Don Gobbi o sv. Otci Janu Pavlu II. (17.02.2011)
Benedikt XVI., virtuóz slova - naslouchejme mu! (16.02.2011)
Blahořečení Jana Pavla II. (15.01.2011)
BENEDIKT XVI. – úryvek z homilie (27.12.2010)
Maria k nám mluví Božím Slovem (09.12.2010)
Vyšla kniha rozhovorů s papežem (24.11.2010)
Papežova návštěva v Anglii (25.09.2010)
Sbírka na úhradu dluhu – návštěva Svatého otce Benedikta XVI. (25.09.2010)
Benedikt XVI.: Nemají-li hodnoty, práva a povinnosti racionální základ, na čem stojí nadnárodní instituce? (22.09.2010)
ATEISTI ZNÁSILŇUJÚ PRAVDU, TVRDÍ ATEISTA (15.09.2010)
Benedikt XVI. ke 100. výročí narození bl. Matky Terezy z Kalkaty (27.08.2010)
„Homofób“ není obvinění (29.07.2010)
Sjednocujme se s naším papežem (26.07.2010)
Pedofilie, církev a nový pohled některých médií (09.06.2010)
Co v televizi neuslyšíme (19.05.2010)
Pedofilie v církvi (18.05.2010)
Stanovisko českých biskupů k mediální kritice Benedikta XIV. (22.04.2010)
Nepravdivé obvinění Benedikta XVI. americkým listem New York Times (25.03.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 14. 05. 2011 | 12412 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.sklenenykostel.net
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace