Zajímavé...

Jan Pavel II. o osmém přikázání Desatera

Tímto přikázáním Bůh smlouvy dává podivuhodným způsobem najevo, že člověk je stvořen k jeho obrazu a podobě. Právě proto je veškeré lidské jednání podřízeno požadavkům pravdy. Pravda je dobrem a lež, klam, neupřímnost je zlem.

SVOBODA MIMO PRAVDU JE PŘELUDEM
A DOKONCE ZOTROČENÍM

(Osmé přikázání Desatera)

Mše svatá pro věřící z varmijské diecéze
na stadiónu fotbalového klubu Stomil v Olštýně
(1)
6. června 1991


1. Já jsem cesta, pravda a život (Jan 14, 6). Kristus vyslovil tato slova ve večeřadle v předvečer svého utrpení a své smrti na kříži. Říká je apoštolům, kteří s ním byli tehdy pohromadě. Prostřednictvím apoštolů je říká všem – protože apoštolové a církev měli ta slova zanést ke všem lidem a národům … až na kraj světa.

Kristus tedy mluví k nám, kdo jsme se zde shromáždili – a ke všem, kteří tady, v tomto varmijském a mazurském kraji žili kdykoli před námi a kteří přijdou po nás v následujícím tisíciletí.

Já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne (Jan 14, 6).

Právě nastal čas, aby Kristus vyslovil tuto pravdu: čas dozrál. Nazítří se ho zmocní utrpení a smrt na kříži – a potom nadejde zmrtvýchvstání. A on sám, od věků Syn, odejde k Otci.

Je proto třeba, aby se všichni dozvěděli, že svým odchodem nám otvírá cestu, abychom, jdouce za ním, přišli k Otci. Nikdo nepřichází k Otci než skrze něho. On je naší cestou. Není jiné cesty, není jiného prostředníka mezi Bohem a lidmi, jen on: Ježíš Kristus.

2. Je cestou a životem. Když to sděluje apoštolům, ví, že je čeká smrtelný strach. Tento strach je zachvátí zanedlouho, až budou svědky jeho zajetí, mučení, agónie na Golgotě a nakonec i samotné potupné smrti. A proto předjímá jejich úzkost: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! (Jan 14, 1). Protože zde se začíná poslední cesta: vykupitelský přechod Syna k Otci. Tento přechod – neboli pascha – vede přes oběť kříže – ale: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí… A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu (Jan 14, 3). Tento přechod – pascha Vykupitele světa – vede přes smrt k novému zjevení života v den zmrtvýchvstání. „Opět přijdu“ – přijdu a vydám svědectví života, který je ve mně –, života, který převyšuje a překonává smrt, života, který lidské smrti způsobí smrt. Ten život je z Boha: jen Bůh je život. Ten život je ve mně. Já jsem život. Ten život ve mně je pro vás…

Pro vás dvanáct a pro všechny, kdo prostřednictvím vašeho slova ve mně uvěří. Ten život je posledním darem nesmrtelného Boha smrtelnému člověku. Opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já (Jan 14, 3).

Kde? V domě mého Otce je mnoho příbytků (Jan 14, 2). Ať se proto nechvěje vaše srdce. Ať vás neděsí pozemská nezbytnost smrti. Věříte v Boha? Věřte i ve mně! (Jan 14, 1).

3. „Já jsem cesta, pravda a život.“ V kontextu těchto slov, která jsou nasycena nejhlubší podstatou slov a v nichž se projevuje absolutnost Boha – v kontextu těchto slov získává plnou výmluvnost ustanovení eucharistie, jehož (nejstarší) zápis najdeme v prvním listě apoštola Pavla Korinťanům: Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: Toto je mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na moji památku. A potom nad kalichem vína: Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku (11, 23-25).

Apoštol zvěstuje pravdu o ustanovení eucharistie, tak jak byla obecně známa a vykonávána v prvním pokolení Kristových učedníků. Potom dodává: Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Pána, dokud on nepřijde (1Kor 11, 26).

Svátost smrti a zmrtvýchvstání Vykupitele. Svátost jeho přechodu skrze kříž k Otci. Svátost cesty a života pro všechny, kdo se jí účastní. Tato svátost je vrcholem a plností svaté liturgie církve. Je připomenutím, zpřítomněním a předzvěstí.

V ní je Kristus cestou a pravdou a životem pro všechny, kdo jsou jí účastni … pro všechny.

4. Když ve večeřadle řekl: Já jsem pravda, řekl to jako Bůh z Boha a světlo ze světla – protože pouze Bůh je pravda. Zároveň to řekl jako člověk, který – samojediný – je věrným svědkem (srovnej Zj 1, 5) celého tajemství Boha: celé pravdy, která je v Bohu. Veškerá pravda, k níž dospěje stvořený rozum, je pouhou částečkou a odleskem pravdy, která je v Bohu.

Tato pravda přerůstá člověka. Vzpomínáme si na první předzvěst eucharistie – po zázračném rozmnožení chleba poblíž města Kafarnaum. Vzpomínáme si, jak byli posluchači tehdy ochotni provolat Ježíše pozemským králem, ale tuto pravdu přijmout nedokázali. Tak velmi pravda eucharistie přerůstala jejich představy, jejich okruh chápání.

To, co se stalo nazítří po ustanovení eucharistie, také překračovalo oblast lidského chápání: ukřižování Boha, smrt Božího Syna na dřevě hanby.

A přesto právě tuto smrt máme hlásat, právě tuto smrt, protože skrze ni se projevil ničím nepřekonatelný život. Skrze ni se naplnila také svátostná pravda eucharistie – tak nepochopitelná pro člověka...

Já jsem pravda. Jako pravda jsem cesta a jsem život.

Věřme v tento život. V den svého zmrtvýchvstání Kristus definitivně potvrdil pravdivost celého svého mesiášského poslání. Celého poselství evangelia. Toto poslední svědectví se stalo mírou pravdy všeho. A pouze Bůh může měřit takovou mírou.

5. Moje putování po rodné zemi je tento rok spojeno s katechezí deseti přikázání. Osmé přikázání Desatera zvláštním způsobem souvisí s pravdou, která člověka zavazuje ve styku s jinými lidmi a v celém veřejném životě: „Nevydáš lživé svědectví.

Tímto přikázáním Bůh smlouvy dává podivuhodným způsobem najevo, že člověk je stvořen k jeho obrazu a podobě. Právě proto je veškeré lidské jednání podřízeno požadavkům pravdy. Pravda je dobrem a lež, klam, neupřímnost je zlem. Pociťujeme to v různých rozměrech a v různých oblastech.

Podívejme se na význam pravdy v našem veřejném životě. V obnoveném Polsku už neexistuje cenzurní úřad; různá stanoviska a názory mohou být předkládány veřejně. Byla obnovena – jak by řekl Cyprian Norwid(2) – svoboda projevu (Úvahy o svobodě slova, I. Co by znamenalo Lidstvo, v. 53).

Svoboda veřejného vyjádření vlastních názorů je velkým společenským dobrem, ale nezajišťuje svobodu slova. Svoboda mluvení neznamená mnoho, jestliže není svobodné vyslovované slovo. Jestliže je spoutáno egocentrismem, lží, lstivostí a možná dokonce nenávistí k jiným nebo pohrdáním jimi – těmi, kteří se liší národností, náboženstvím nebo názory. Užitek z mluvení a psaní bude nevelký, jestliže slovo bude užíváno ne proto, aby hledalo pravdu, vyjadřovalo pravdu, ale jenom proto, aby bylo dosaženo vítězství v diskusi a obhájeno vlastní – možná zrovna mylné – stanovisko.

Slova mohou leckdy vyjadřovat pravdu způsobem, který je pro ni samu ponižující. Může se stát, že člověk říká nějakou pravdu proto, aby odůvodnil svoji lež. Velký chaos vnáší člověk do našeho lidského světa, jestliže se pokouší dát pravdu do služby lži. Pro mnoho lidí je tehdy obtížnější rozpoznat, že tento svět je Božím světem.

Pravda je ponižována také tehdy, když v ní není láska k ní samotné a k člověku.

Vůbec není možno dodržet osmé přikázání – přinejmenším ve společenském rozměru – pokud bude chybět náklonnost, důvěra a úcta ke všem odlišnostem, které obohacují náš společný život.

Každý úskok vůči jinému člověku, každá náchylnost používat lidskou bytost jako nástroj, každé užití slov k tomu, abychom na ostatní vykonávali vliv svým morálním poblouděním, svým vnitřním nepořádkem – vnáší do života společnosti atmosféru lži. Mnoho let jsme zakoušeli ve společenském rozměru, že se veřejně neříká pravda – a že není dovoleno, aby se říkala. Existuje proto velká potřeba zbavit náš život lži v různých oblastech. Je třeba navrátit ničím nezastupitelné místo ctnosti pravdomluvnosti. Je třeba, aby ona utvářela životy rodin, středisek, pospolitostí, sdělovacích prostředků, kultury, politiky a ekonomie.

Vraťme se ještě jednou k tomuto přikázání v jeho sinajském znění, v jeho evangelijním znění: Nevydáš lživé svědectví proti svému bližnímu. Zdá se, že je to určitá, přesně vymezená situace. Například ta, v níž byl Kristus před soudem, kde řekl: Prokaž, že je to špatné. Řekl-li jsem něco špatného, prokaž, že je to špatné. Jestliže to bylo správné, proč mne biješ? Člověk, svědek, soudí. Nevydávej lživé svědectví proti tomuto svému bližnímu. Nevydávej lživé svědectví proti svému bližnímu, jímž je Ježíš z Nazareta. Nevydávej lživé svědectví proti žádnému svému bližnímu, proti žádnému člověku. Současně toto přikázání potvrzuje, že pravda je pro člověka dobrem, je dobrem pro člověka v mezilidských vztazích, je dobrem pro člověka ve vztazích širších, společenských. Druhý člověk má právo na pravdu. Člověk má právo na pravdu. Někdy člověk nemá právo na určitou pravdu, proto se díváme s obdivem na lidi, kteří tváří v tvář násilí – například za okupace – dokázali nevyzradit, neříct pravdu, protože na tuto pravdu neměl právo ten, kdo ji žádal, kdo ji vynucoval násilím.

Toto přikázání v tomto znění má ovšem širší dosah. Nejde jenom o situaci obžalovaného před tribunálem, nejde jenom o situaci svědka, který říká nepravdu. Jde o různé situace, v nichž lidské slovo vydává špatné svědectví. Nevydáš lživé svědectví proti svému bližnímu. Neustále v různých rozměrech se koná soud nad slovem člověka, nad slovem, které pronáší. Tento soud se koná, jestliže slovo není slovem pravdy, jestliže vydává lživé svědectví. Neboť lidé slyší, a ne výlučně pouze u soudu. Celá lidská existence je jakýmsi velkým tribunálem. Lidé poslouchají, lidé slyší, a buď k nim pravda pronikne, nebo taky ne. Zvlášť v naší novodobé společnosti, kde tak velice získaly na síle způsoby mluvení, metody mluvení, všechny takzvané prostředky sdělování myšlenky. To přece znamená posilu pro lidskou řeč. Posilu pro mluvení, které přináší svědectví pravdě, nebo také naopak. My to koneckonců známe z vlastní zkušenosti a po mnoho let jsme vůči tomu byli chráněni. Existuje tedy mimořádná odpovědnost za slova, která vyslovujeme, protože mají sílu svědectví: buď svědčí o pravdě, buď jsou pro člověka dobrem, nebo také nesvědčí o pravdě, jsou jejím popřením, a tehdy jsou pro člověka zlem, ačkoli mohou být podávána, preparována tak, aby dělala dojem, že jsou dobrem. Tomu se říká manipulace. Tak i toto stručné přikázání Desatera otvírá před člověkem, otvírá před lidskou společností celou řadu různých existenciálních rozměrů. Protože člověk jistým způsobem existuje v souvislosti se svědectvím, které dostává a které přijímá. Kristus byl na to velmi citlivý. Kristus nás před tím velmi varoval. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jsou to právě tato výmluvná slova, která ukazují, jak delikátní, jak důležitá je oblast pravdy a nepravdy v lidském životě, jak vysoká může být cena.

Víme přece, že třeba existuje obyčejná, běžná pomluva. Zdánlivě se říká pravda, ale škodí se druhému člověku. Přikázání je tedy přesné, když mluví o svědectví proti našemu bližnímu. Existují různé formy hanobení člověka, někdy mají podobu šeptané propagandy a někdy jsou zcela veřejné.

Vždyť koneckonců existuje pomlouvání, nactiutrhání, to znamená: o druhém člověku se mluví špatně a nepravdivě. To je speciální podoba ničení pravdy, speciální podoba porušování tohoto přikázání, které nás zavazuje vydávat svědectví. Kristus zavázal učedníky, aby vydávali svědectví: Budete mými svědky. Budete svědky pravdy. To svědectví zaplatíte, tak jako jsem zaplatil já. Vzpomínáme si přece, že při jednání posledního, i lidsky dramatického tribunálu Kristus, dotázaný před Pilátem, jestli je králem, odpověděl: Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. A jestliže čteme evangelium, jestliže je čteme stále a stále na ně myslíme, pak si uvědomujeme, že záležitost mezi pravdou a lží, mezi svědectvím pravdy, svědky pravdy a otcem lži je jakousi prvotní a podstatnou záležitostí. Člověk má svobodu, člověk má svobodu i k tomu, aby říkal nepravdu. Ale nemá skutečnou svobodu, jestliže neříká pravdu. Kristus na to dává jasnou odpověď: Pravda vás osvobodí. Lidský život je tedy také touhou po svobodě skrze pravdu. To je velmi důležité v době, kterou prožíváme. Neboť se opájíme svobodou, svobodou slova a různými svobodami, které jsou s tím spojeny. Opájíme se svobodou, která nám byla předtím odpírána, stejně jako koneckonců i svoboda náboženská, i když Polsku se v tomto směru nevedlo nejhůř. Ale současně zapomínáme na ten podstatný rozměr, že není skutečné svobody bez pravdy. Jen pravda nás činí svobodnými.

Před čtyřmi lety jsem říkal, že nás čeká práce s prací. Dnes nás čeká práce s jazykem, který používáme. Obrovská práce. Naše slovo musí být svobodné, musí vyjadřovat naši vnitřní svobodu. Není možné používat násilí k tomu, abychom člověku vnucovali nějaké teze. Prostředky násilí mohou být stejné, jaké známe z minulosti, ale v dnešním světě se i prostředky sdělování mohou stát prostředky násilí, jestliže za nimi stojí nějaké jiné násilí, nikoli nezbytně násilí fyzické. Nějaké jiné násilí, nějaká jiná moc. Lidské slovo má také povinnost být nástrojem pravdy.

Pravda vás osvobodí – řekl Kristus (Jan 8, 32). Ano – „pravda vás osvobodí“. To je doplnění osmého přikázání.

Usilujme najít plný význam a hodnotu pravdy: pravda, která osvobozuje – svoboda skrze pravdu. Nikdy mimo pravdu. Mimo pravdu svoboda není svobodou. Je přeludem. Je dokonce zotročením.

6. A od té pravdy, kterou koná člověk a prostřednictvím které se snaží utvářet svůj život i soužití s jinými, vede cesta k Pravdě, jíž je Kristus. Tato cesta vede ke svobodě, do níž nás osvobodil Kristus.

To je perspektiva naší doby. Mezi svobodou, do níž nás osvobodil a stále osvobozuje Kristus, a odchodem od Krista ve jménu často velmi hlasitě propagované svobody. Svoboda, do níž nás osvobodil Kristus, to je jedna cesta. Druhá cesta je svoboda od Krista. Často se zde používají různá zmanipulovaná slova, říká se „klerikalismus“ a „antiklerikalismus“, ale ve skutečnosti jde o jediné: o svobodu, do níž nás Kristus osvobodil, nebo o svobodu od Krista. To jsou ty dvě cesty, kterými jde a jistě i půjde Evropa. Evropa má mimořádné spojení s Kristem, tady se zrodila evangelizace, ale tady se také zrodily a stále se rodí různé podoby odcházení od Krista, programy odcházení od Krista. A před námi se také otvírá tato podvojnost, toto rozcestí. Svoboda, do níž nás osvobozuje Kristus, svoboda skrze pravdu. Pravda nás osvobozuje. Anebo také svoboda od Krista.

Cesta evangelia a eucharistie.

Ať nikdy nechybí ani jedno, ani druhé v životě Božího lidu, který touto krásnou zemí plnou lesů a jezer putuje k odvěkým předurčením. Ať nikdy nechybí evangelium a eucharistie.

Ano, to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den (Jan 6, 40).

Poznámky

(1) Olštýn (Olsztyn) je hlavním městem Varmijsko-mazurského vojvodství na severovýchodě Polska. Má přes 170 tis. obyvatel.

(2) Cyprian Kamil Norwid (1821–1883) – jeden z nejvýznamnějších polských básníků období romantismu; byl také dramatikem, malířem, esejistou, filozofem… Od r. 1842 žil v cizině (Německo, Itálie, Francie, Spojené státy…). Zemřel v Paříži. Česky vyšly např. sbírky Černé květy, Chopinův klavír, výbor Mramory a blesky aj.

Přeložil a poznámky napsal prof. dr. Václav CejpekPromluvy o přikázáních Desatera

Jan Pavel II. o prvním přikázání Desatera
Jan Pavel II. o druhém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o třetím přikázání Desatera
Jan Pavel II. o čtvrtém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o pátém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o šestém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o sedmém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o devátém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o desátém přikázání Desatera
Jan Pavel II. tentokrát o příkázáních lásky


Převzato z www.sklenenykostel.net/, článek naleznete zde.


Sdílet

Související články:
Urbi et Orbi - požehnání městu a světu (09.01.2023)
USA: Progresivisté účtují s odkazem Benedikta XVI. (07.01.2023)
Benedikt XVI. – hrdina víry a papež, který viděl, že přicházejí těžké časy (05.01.2023)
Životopisec emeritního papeže - Kdo dnes chce být křesťanem, musí mít odvahu být nemoderní jako Benedikt XVI. (04.01.2023)
Mezinárodní katolické revue Communio - odkaz na Benediktovy spisy zdarma do 15.1. (02.01.2023)
Exorcista páter Amorth o papeži Benediktovi XVI. (02.01.2023)
Za Benediktem XVI. - Nebyl bouřlivou řekou, ale tichou vodou, která uhášela žízeň po Bohu (31.12.2022)
Poselství Svatého otce ke Světovému dni misií 2022 (24.10.2022)
Papež ke kritice kongresu náboženství od biskupa Schneidera (25.09.2022)
NADPŘIROZENÉ NÁBOŽENSTVÍ ZJEVENÉ KRISTEM JE NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉ. TO NENÍ MOŽNO POSTAVIT NA ROVEŇ OSTATNÍM BEZ POHORŠENÍ A ŠKODY PRO DUŠE (21.09.2022)
JEDINÝM PRAVÝM, BOHEM ZJEVENÝM A CHTĚNÝM NÁBOŽENSTVÍM, JE NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉ (17.09.2022)
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření (13.09.2022)
Synodalita v církvi (20.11.2021)
Poselství Svatého otce Františka ke 36. světovému dni mládeže (11.11.2021)
Pozvání našich biskupů k synodálnímu procesu (07.10.2021)
Poselství svatého otce Františka k 55. světovému dni sdělovacích prostředků (31.05.2021)
Poselství papeže Františka k světovému dni modliteb za povolání (18.05.2021)
Úmysly apoštolátu duben, květen, červen (27.04.2021)
Papež Jan Pavel II. v Československu 1990 (22.04.2021)
Poselství papeže Františka k postní době (02.03.2021)
Poselství papeže Františka k světovému dni nemocných (01.02.2021)
Urbi et Orbi - požehnání městu a světu (19.01.2021)
Promluva Svatého otce před modlitbou Anděl Páně v neděli 3.1.2021 (08.01.2021)
Úmysly Svatého otce pro modlitby svěřené celosvětové síti modliteb (01.01.2021)
Poselství Svatého otce Františka k 54. celosvětovému dni sdělovacích prostředků (28.05.2020)
Povolanie pápež - původní slovenský muzikál (18.05.2020)
Modlitba papeže Františka k Panně Marii (12.05.2020)
Karol Dučák: Katolická církev odmítá nejen ateistický komunismus, ale i kapitalismus a neoliberalismus! (06.05.2020)
List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020 (03.05.2020)
Poselství Svatého otce Františka k 57. světovému dni modliteb za povolání (26.04.2020)
Poselství Svatého otce k 35. světovému dni mládeže 2020 (20.04.2020)
Poselství papeže Františka k 28. světovému dni nemocných (01.03.2020)
Sbírka Haléř sv. Petra 2020 (23.02.2020)
Prefekt vatikánského úřadu: Dokumenty prokáží úsilí Pia XII. o záchranu Židů (21.02.2020)
Poselství papeže Františka k 53. světovému dni míru (07.02.2020)
Papežovo vánoční poselství Urbi et Orbi (26.12.2019)
Úmysly svatého otce Františka pro rok 2020 (18.12.2019)
Exhortace papeže Františka - Christus Vivit (18.12.2019)
Jan Pavel II. o prvním přikázání Desatera (16.10.2019)
Poselství Svatého otce Františka k 93. světovému dni misií 2019 (14.10.2019)
Z misijního poslání církve není nikdo vyloučen (03.10.2019)
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíků 2019 (16.09.2019)
Benedikt XVI.: Kritika textu se míjí s jeho jádrem (28.08.2019)
Papežové o sv. Cyrilovi a Metodějovi (04.07.2019)
P. Milan Glaser: Církví obchází strašidlo hereze (28.05.2019)
Církev a skandál zneužívání - Poznámky Benedikta XVI. z 11. dubna 2019 (15.04.2019)
Velikán na papežském stolci PIUS XII. zpečetil nezbytnost liturgické reformy ve 20. století (19.03.2019)
Hymnus o radosti (02.03.2019)
Poselství Svatého otce Františka k 52. Světovému dni míru (28.01.2019)
Ján Dolný: Esej k 50. výročí encykliky Humanae Vitae (07.01.2019)
Zvláštní úmysl papeže Františka (30.09.2018)
Naše víra a život potřebují souzvuk (26. neděle v mezidobí, cykl. B) (29.09.2018)
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září 2018 (18.09.2018)
Poselství Svatého otce Františka ke IV. Světovému dni modliteb za péči o stvoření (18.09.2018)
Pavel VI. o okupaci Československa 21. srpna 1968 (20.08.2018)
Jubilejní rok sv. Aloise (22.06.2018)
Papež František stanovil 23. únor jako den modliteb a půstu za mír (22.02.2018)
Benedikt XVI.: Vnitřně jsem na pouti k Domovu (08.02.2018)
O údajném vyznamenání propotratové holandské aktivistky papežem (17.01.2018)
Afričtí preláti: "Svatý otče, v otázkách migrace se mýlíte. Ať mladí neodcházejí!" (11.01.2018)
RATZINGEROVA REVOLUCE Odkaz jednoho z největších teologů dneška (13.11.2017)
Milion Otčenášů za Svatého otce (07.11.2017)
Benedikt XVI varuje před 'nebezpečnou situací' v souvislosti s radikálním ateismem a radikálním islámem (08.06.2017)
Exkluzivní text Benedikta XVI: Krize, která rozvrací Církev, je především krizí liturgie (21.04.2017)
Světový den modliteb za povolání - poselství Svatého otce Františka (19.04.2017)
Před 12 lety zemřel papež Jan Pavel II. (02.04.2017)
Poselství Svatého otce Františka k 32. světovému dni mládeže 2017 (02.04.2017)
Poselství papeže Františka k postní době 2017 (24.02.2017)
... a papež František volal potřetí (09.02.2017)
Úmysl Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc ÚNOR (03.02.2017)
Emeritní papež Benedikt XVI: Katolická církev je naprosto nezbytná pro vykoupení (22.01.2017)
Úmysl Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc LEDEN (03.01.2017)
Papež, Vánoce a "falešné zprávy" o Hitlerovi (18.12.2016)
Pravá brána milosrdenství, kterou je Kristovo Srdce, zůstává otevřena (21.11.2016)
Poselství papeže Františka k Světovému dni misií 2016 (20.10.2016)
Světové dny mládeže v Krakově (05.08.2016)
Připomínka 65. výročí kněžského svěcení Benedikta XVI. (28.06.2016)
Slavnostní obřad na připomínku 65. výročí kněžského svěcení emeritního papeže Benedikta XVI. (27.06.2016)
Papež Benedikt XVI. se 29. června patrně objeví na veřejnosti (24.06.2016)
Právě před 35 lety otřásla světem zpráva o atentátu na Jana Pavla II. (15.05.2016)
Poselství papeže Františka k 53. světovému dni modliteb za povolání (12.04.2016)
Papežova exhortace: krásná, dojemná i rozdělující (09.04.2016)
Zveřejněna papežská exhortace o rodině Amoris laetitia (09.04.2016)
Vzpomínka: 2. duben - jedenácté výročí smrti sv. Jana Pavla II.
* Litanie k Janu Pavlu II., jeho promluvy k přikázáním Desatera
(02.04.2016)
Benedikt XVI.: Pokud víra a spása nejsou propojeny, víra nemá smysl (01.04.2016)
Urbi et Orbi - Jedině Boží milosrdenství nás může zachránit (27.03.2016)
Společné prohlášení papeže Františka a patriarchy Moskvy a celé Rusi Kirilla (14.02.2016)
Přímý přenos setkání: * Papež František se na Kubě setká s patriarchou Kirillem
* Dosavadní překážkou setkání byly obavy z proselytismu
(12.02.2016)
Papež: Bůh nemiluje láskou z telenovely (14.01.2016)
V římských klášterech se zachránila více než polovina židovské obce (10.01.2016)
Rozhovor s papežem Františkem k roku milosrdenství (18.12.2015)
Papež: Bůh v nás započal dobré dílo a taky by ho rád dokončil (27.11.2015)
Papež František: O slibech, které činíme dětem (19.10.2015)
Papežové pomíjejí, loďka církve se nepotopí (18.09.2015)
Modlitba za naši zemi (Papež František) (25.06.2015)
Apokalyptická vize Jana Pavla II. (14.06.2015)
Papež František se setkal s prezidentem Putinem (11.06.2015)
Papež o zásnubách: "expresní manželství neexistuje" (03.06.2015)
Krvavou kleriku Jana Pavla II. můžete vidět v Krakově (31.05.2015)
Papež František: Je čas, aby se rodiče vrátili k poslání vychovávat (28.05.2015)
10 let od smrti Jana Pavla II. a čas milosrdenství (02.04.2015)
Papež: Učitelé jsou jako duchovní rodiče (21.03.2015)
Poselství papeže Františka k postní době 2015 (17.02.2015)
Rodina a králíci: Co papež (ne)řekl (27.01.2015)
Papež se setkal s přeživšími z Osvětimi, včetně českých (11.01.2015)
Novoroční předsevzetí papeže Františka (05.01.2015)
Pius XII. si beatifikaci zaslouží o nic míň a o nic víc než ostatní (30.12.2014)
Papež ve Štrasburku varoval před paradoxním zneužíváním lidských práv (27.11.2014)
Ďábel není mýtus a musíme mu čelit zbrojí pravdy (16.11.2014)
Papež František: Boží království roste potichu a bez chlubení (14.11.2014)
Papež o pronásledovaných křesťanech: Mobilizujme svědomí (13.11.2014)
Emeritní papež Benedikt XVI.: ZŘEKNUTÍ SE PRAVDY JE "pro víru SMRTONOSNÉ" (27.10.2014)
Objednávejte si: plakátek papeže Františka (30.08.2014)
Deset tipů pro spokojený život (17.08.2014)
Vatikán zahájil diplomatickou iniciativu na podporu křesťanů v Iráku (13.08.2014)
Cesta papeže Františka do Jižní Koreje ve dnech 14. až 18. 8. na televizi Noe (13.08.2014)
Benedikt XV. o válce z let 1914 - 1918 (29.06.2014)
Tvoje jméno je "jsem křesťan" a příjmení "patřím do církve" (27.06.2014)
Papež František: Nezapomínejme na první lásku (08.06.2014)
Představitel OSN: Pro-life nauka je "mučení" (05.06.2014)
Minutová modlitba za mír ve Svaté zemi (05.06.2014)
Joseph Ratzinger: předmluva ke knize Nový světový neřád (01.06.2014)
Tv Noe - SOBOTA 22.10
Tajemství Jana Pavla II.: Z Fatimy k pádu komunismu
(31.05.2014)
* Přímé přenosy z pouti sv. otce ve Svaté zemi - TV NOE a TV LUX
* Podrobný program pouti papeže Františka do Svaté země
(24.05.2014)
Petrův nástupce svěřil Panně Marii svou pouť do Svaté země (24.05.2014)
Četba (+ čtení) na pokračování:
sv. Jan Pavel II. EVANGELIUM VITAE
(19.05.2014)
Papež Pavel VI. bude blahořečen 19. října 2014 (12.05.2014)
Papež: "žárlivost je ďáblova práce, Duch Svatý přináší jednotu" (12.05.2014)
Papež: Samolibý kněz Božímu lidu nesvědčí (06.05.2014)
Kardinál Müller: František navazuje na učení Benedikta XVI. o biskupské službě (02.05.2014)
První farnost, která nese jméno svatého Jana Pavla II. (30.04.2014)
10 kroků od sv.otca Františka jak se stát svatým (28.04.2014)
Nádherné slova Sv.otce Františka o svatosti ... (28.04.2014)
* Jan Pavel II. - Muž modlitby - 1-4* Aktuálně: sv. Otec Jan Pavel II. Veliký se stáva svatým orodovníkem v Nebi....
(26.04.2014)
Film na TV Lux: Karol: Papež, který zůstal člověkem (1 + 2) (25.04.2014)
Benedikt XVI. se zúčastní nedělní kanonizace (24.04.2014)
Svatořečení papežů: česká účast a přímé přenosy (23.04.2014)
Díky tobě, ženo (21.04.2014)
Papež se setkal s účastníky sympozia o boji proti obchodu s lidmi (15.04.2014)
Poselství papeže Františka k postní době 2014 (09.03.2014)
Benedikt XVI. písemně odpověděl na otázky deníku La Stampa (26.02.2014)
Nebudu už nositelem úřední moci, zůstanu ve službě modlitby (13.02.2014)
Kardinál Ouellet: Benedikt XVI. zasluhuje vděčnost za otevření nových perspektiv (01.01.2014)
Papež František u Benedikta XVI. a Benedikt XVI. u Františka (28.12.2013)
Papežská cesta do Svaté země je plánována na příští rok (14.12.2013)
Benedikt XVI.: "Stárnu a jsem mnich, který se modlí" (06.12.2013)
Apoštolská exhortace Radost evangelia (27.11.2013)
Apoštolská exhortace Evangelii gaudium papeže Františka uzavře Rok víry (19.11.2013)
Papež František předal Ratzingerovu cenu za teologii (27.10.2013)
22. 10. 2013 - Před 35 lety se ujal pontifikátu Jan Pavel II. (23.10.2013)
Jak je to vlastně s papežovým postojem k potratům? (19.10.2013)
Spojme se duchovně v modlitbě se Svatým otcem (04.10.2013)
Jan XXIII. a Jan Pavel II. budou svatořečeni 27. dubna 2014 (01.10.2013)
Svatý otec František 7. 9. 2013 (07.09.2013)
Právě nyní na TV-Noe: přímý přenos modlitební vigilie s papežem Františkem. (07.09.2013)
Papež jmenoval nového státního sekretáře Apoštolského stolce (31.08.2013)
O papeži Františkovi (30.07.2013)
Vyšla encyklika Lumen fidei, najdete zde i její překlad (27.07.2013)
Papež František: Archanděl může vyhnat satana z Vatikánu (26.07.2013)
Zasvěcení pontifikátu papeže Františka Naší Paní z Aparecidy
(a ve Fatimě)
(25.07.2013)
Papež František v Brazílii (25.07.2013)
SDM RIO a R13 v programu (nejen) TV LUX (24.07.2013)
Papež František poprosil Benedikta XVI.. o doprovázení během cesty do Brazílie (20.07.2013)
Kardinál Kasper: Papež František není konzervativec, ani pokrokář (20.07.2013)
Papež František o Benediktu XVI. a své papežské službě (14.07.2013)
František a ďábel (08.07.2013)
Kanonizace bl. Jana XXIII. a bl. Jana Pavla II.se přiblížila (06.07.2013)
František píše na Velehrad (04.07.2013)
V pátek vyjde encyklika o víře Lumen fidei (04.07.2013)
Dvakrát 'Svatý Otec' - přesto jedno srdce a jedna duše (22.06.2013)
Proces svatořečení Jana Pavla II. téměř uzavřený (22.06.2013)
O čtyřruční encyklice (20.06.2013)
O lahodném zotročování člověka (13.06.2013)
O návštěvě u emeritního papeže Benedikta XVI. (08.06.2013)
Benedikt XVI. o kultu a posvátnosti eucharistie (30.05.2013)
Proč se kdysi volalo »Ať žije Pius IX.«? (25.05.2013)
Papež František zasvětil svůj pontifikát Panně Marii Fatimské (22.05.2013)
Pontifikát papeže Františka zasvěcený Fatimské Panně Marii (aj.). (18.05.2013)
Papež pro Židy (14.05.2013)
František a papež? (12.05.2013)
Benedikt XVI. se vrátil do Vatikánu (03.05.2013)
Poselství papeže Benedikta XVI. k 50. Světovému dni modliteb za duchovní povolání (23.04.2013)
Zasvěcení pontifikátu Panně Marii Fatimské (14.04.2013)
Podle médií je papež František středověký (11.04.2013)
Panna Maria se zjevila se zesnulým papežem: "Hle, můj syn!" (05.04.2013)
Nový papež přichází do morální krize (04.04.2013)
Benedikt XVI..: Putující Církev je také „ECCLESIA MILITANS“ (30.03.2013)
Papež převezme Lateránskou baziliku o druhé velikonoční neděli (29.03.2013)
Papež: Pokoj je neslučitelný s potraty a eutanazií (25.03.2013)
Kardinál Miloslav Vlk o papeži Františkovi (23.03.2013)
Nabídka obrázků papeže Františka (23.03.2013)
Setkání papeže Františka s Benediktem XVI. (také video) (23.03.2013)
Papež František: Vichr dobroty (23.03.2013)
Papež František - řada překvapení a velká očekávání (19.03.2013)
Papežský erb a motto (19.03.2013)
9 věcí, které byste měli vědět o papeži Františkovi (19.03.2013)
Papež František: Homosexuální "manželství" jsou "machinacemi otce lží" (19.03.2013)
Inagurace papeže Františka v médiích (18.03.2013)
Křížová cesta za nového papeže (12.03.2013)
Studio Konkláve: První den volby papeže na TV - Noe - živě (12.03.2013)
Pontifikát Benedikta XVI. v číslech (12.03.2013)
Sbor kardinálů volitelů v číslech (10.03.2013)
O čem bude konkláve? (09.03.2013)
Konkláve začne v úterý 12. března (08.03.2013)
Adoptujte si kardinála! (08.03.2013)
Sbor kardinálů volitelů je kompletní, datum konkláve jěště nebylo stanoveno (08.03.2013)
Vizionářka Mirjana prosila o modlitbu za papeže Benedikta
Modlitby za konkláve a budoucího papeže
(04.03.2013)
Svolání první generální kongregace kardinálského kolegia (01.03.2013)
Pravidla pro volbu papeže - Apoštolská konstituce o volbě nové hlavy církve (01.03.2013)
Benedikt XVI.: Budoucímu papeži, který je mezi vámi, již nyní slibuji bezpodmínečnou poslušnost (28.02.2013)
Nikdy jsem se necítil sám - poslední katecheze Benedikta XVI.
150 tisíc lidí se rozloučilo s pontifikátem Benedikta XVI.
(27.02.2013)
Poslední tisková konference pontifikátu Benedikta XVI. (27.02.2013)
Kardinál Barbarin: Benedikt XVI. ukázal, že autorita je služba, nikoli ambice či vlastnictví (26.02.2013)
Benedikt XVI. rozhodl o možnosti uspíšit zahájení konkláve (25.02.2013)
Budeme nuceni volit mezi zradou Krista a mučednictvím? (25.02.2013)
Více než sto tisíc lidí se přišlo rozloučit s Benediktem XVI. (24.02.2013)
Historický krok papeže Benedikta XVI. (23.02.2013)
O papeži Ratzingerovi na rovinu (23.02.2013)
Joseph Ratzinger: Jak bude vypadat církev ve třetím tisíciletí? (22.02.2013)
Co odhaluje abdikace Benedikta XVI.? (21.02.2013)
Papež uvažuje o posunutí začátku konkláve (20.02.2013)
Při pokušení je ve hře víra, protože je ve hře Bůh (20.02.2013)
Druhý vatikánský koncil ve vzpomínkách a nadějích jeho svědka (19.02.2013)
Papež Benedikt XVI.. zřejmě zvažoval svůj odchod delší dobu (18.02.2013)
Lombardi: Odstoupení papeže svědčí o rozsahu problémů církve i světa (16.02.2013)
Benedikt XVI.: Děkuji za vaše sympatie (13.02.2013)
Od Popeleční středy Novéna modliteb za budoucnost církve (13.02.2013)
Kdo bude volit nového papeže? (13.02.2013)
Benedikt XVI. se vzdává úřadu papeže (11.02.2013)
Víra bez skutků je jako strom bez ovoce (10.02.2013)
Věřit v Boha, znamená přijmout Ježíše Nazaretského (05.02.2013)
Benedikt XVI.: Zapojení do sociálních sítí není požadavkem doby, ale evangelia (25.01.2013)
Benedikt XVI.: Nikoli oslava Boha, ale Jeho zapomnění plodí násilí (10.01.2013)
Papež varuje: Rovnost filosofie popírá Boha a Bibli (03.01.2013)
Papež nesouhlasí s globální vládou (03.01.2013)
Poselství papeže Benedikta XVI. k oslavě světového dne míru 1. ledna 2013 (02.01.2013)
Musíme se mít na pozoru před znetvořením posvátna (27.12.2012)
Benedikt XVI.: Člověk se postavil proti své přirozenosti, je z něj pouze duch a vůle (26.12.2012)
Urbi et Orbi - Vánoční poselství Benedikta XVI., nám. sv. Petra (25.12.2012)
Benedikt XVI. o symbolice vánočního stromu (24.12.2012)
Vyšel poslední díl trilogie Ježíš Nazaretský od Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. + vzpomínka: jeho přání napsat knihu (25.11.2012)
Cesty vedoucí k poznání Boha (19.11.2012)
Benedikt XVI.: Stáří je krásný věk! (14.11.2012)
Benedikt XVI. k odvolání arcibiskupa Bezáka (08.11.2012)
Benedikt XVI. zakončil biskupský synod o nové evangelizaci, jeho promluva (28.10.2012)
Co je to víra? (25.10.2012)
Nový cyklus katechezí k Roku víry: Víra činí život plně lidským.. (21.10.2012)
K výročí koncilu a Roku víry (15.10.2012)
List k misijní neděli (14.10.2012)
Koncil je mocná výzva ke znovuobjevování krásy naší víry (10.10.2012)
Benedikt XVI.: Vlažnost je největší diskreditace křesťanství (10.10.2012)
Zahájení Roku víry v brněnské diecézi (10.10.2012)
Slavení památky papeže
blahoslaveného Jana Pavla II.
(05.10.2012)
Třetí díl Ježíše Nazaretského vyjde do vánoc (22.09.2012)
Benedikt XVI.: Evangelizace není věcí několika odborníků, ale celého Božího lidu (22.09.2012)
Přinášejte poselství víry do digitálního světa (18.09.2012)
Papežská cesta do Libanonu na obrazovkách Tv Noe (14.09.2012)
Benedikt XVI. prosí o modlitbu za cestu do Libanonu (13.09.2012)
Benedikt XVI. a o. Federico Lombardi k cestě do Libanonu (10.09.2012)
Libanon: Násilí eskaluje - návštěva papeže se neruší + další zprávy (31.08.2012)
Mučednictví každodenní věrnosti evangeliu (31.08.2012)
Svatý Otec vyzývá: "Církev musí učit to, co Bůh říká, ne to, co lidé chtějí slyšet." (16.08.2012)
Poselství představitelů církví Blízkého východu Benediktu XVI.. (10.08.2012)
Benedikt XVI. dokončil třetí díl knihy „Ježíš Nazaretský“ (09.08.2012)
Výběr z dřívějších výpovědí Benedikta XVI. ke svátku Proměnění Páně (09.08.2012)
Prosit Boha především o pevnější víru (02.07.2012)
Byl prezentován Rok víry (23.06.2012)
Benedikt XVI.: aktivní účast na liturgii neznamená vnější aktivitu (18.06.2012)
Nevěrní služebníci Petrova nástupce a jejich zrada (18.06.2012)
Nejposvátnějším místem v kostele je svatostánek (11.06.2012)
Joseph Ratzinger: Letnice a stvoření (08.06.2012)
Promluva Sv. otce na závěr mariánského měsíce května (03.06.2012)
Výzva Benedikta XVI. k Mezinárodnímu dni rodin (20.05.2012)
Papež schválil dekret o mučednictví 14 pražských mučedníků z roku 1611 (15.05.2012)
Kanonizace Jana Pavla II. v roce 2015 v Krakově? (15.05.2012)
Libanon si slibuje od papežské návštěvy vyjádření k arabskému jaru (02.05.2012)
K výročí beatifikace Jana Pavla II. (02.05.2012)
Učení Benedikta XVI. v nové webové aplikaci (26.04.2012)
Sedm let pontifikátu bilancuje P. Fessio SJ a další publicisté (26.04.2012)
Benedikt XVI. v mém životě (26.04.2012)
Rodinná lekce od Ratzingerů (20.04.2012)
Poselství papeže Benedikta XVI. (19.04.2012)
Benedikt XVI.: Smutek i rány stávají se zdrojem radosti (12.04.2012)
Urbi et orbi - velikonoční poselství Benedikta XVI. (09.04.2012)
Kanonizační proces bl. Jana Pavla II. pokračuje (02.04.2012)
Zpravodajství Radia Vatikán z návštěvy sv. Otce Benedikta XVI. do Mexika a na Kubu (30.03.2012)
Kardinál Bertone k blížící se návštěvě papeže v Mexiku (22.03.2012)
Nová evangelizace začíná ve zpovědnici (17.03.2012)
Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2012 (06.03.2012)
Benedikt XVI.: dospělost ve víře neznamená emancipaci od učení Církve (23.02.2012)
Symbolika čísla čtyřicet v dějinách spásy (23.02.2012)
Před 50. lety bylo stanoveno datum zahájení Druhého vatikánského koncilu (02.02.2012)
Benedikt XVI.: Stojíme před hlubokou krizí víry, která je pro dnešní církev největší výzvou (01.02.2012)
Benedikt XVI.: Hlavní překážkou evangelizace je krize víry (01.02.2012)
Benedikt XVI. o vztazích (31.01.2012)
Na Božím požehnání záleží všechno! (25.01.2012)
Mexiko: program papežské návštěvy (13.01.2012)
Život jako Boží Slovo (11.01.2012)
Mons. Geisler: Nehoří-li srdce, nemůže se víra šířit (05.01.2012)
P. Lombardi bilancuje rok 2011 (01.01.2012)
Benedikt XVI.: Vánoční stromeček je symbolem věčného života (26.12.2011)
Kondolence Benedikta XVI. a prohlášení arcibiskupa Duky (24.12.2011)
Tajná konzistoř Pia XI. o vztahu k fašismu (12.12.2011)
Ježíš Nazaretský II. od Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. vyšel česky (06.12.2011)
Papež v nové dětské knize podporuje mariánskou úctu (06.12.2011)
Film o bl. Janu Pavlu II. v brněnském kině SCALA (03.12.2011)
Motu proprio Benedikta XVI. PORTA FIDEI (25.11.2011)
Benin se těší návštěvě Benedikta XVI. (20.11.2011)
Nouzové přistání ve Varšavě (07.11.2011)
Kardinál Meisner - papežský legát při oslavách svaté Anežky České (24.10.2011)
První jmeniny Wojtylových dětí (24.10.2011)
Benedikt XVI. oznámil úmysl vyhlásit »Rok víry« (17.10.2011)
Papež zvítězil nad mediálními útoky v Německu (12.10.2011)
CHVÍLE PRAVDY - Papežova cesta do Německa (11.10.2011)
Texty pronesené Benediktem XVI. při návštěvě Spolkové republiky Německo (02.10.2011)
NÁZOR: Aldo Maria Valli o frontálním útoku na Benedikta XVI. (27.09.2011)
Benedikt XVI. cestou do Berlína pozdravil obyvatele ČR (22.09.2011)
Cesta Benedikta XVI. do Německa má motto: Kde je Bůh, tam je budoucnost (21.09.2011)
Povolání není soukromou záležitostí (14.09.2011)
Setkání mládeže s Benediktem XVI. s rekordní účastí 2 milionů věřících (23.08.2011)
O síle slova a charizmatickém papeži (19.08.2011)
Homilie Benedikta XVI. o slavnosti sv. Petra a Pavla 29. 6. 2011 v Římě (05.08.2011)
Jan Pavel II. tentokrát o přikázání lásky (19.07.2011)
Jan Pavel II. o desátém přikázání Desatera (27.06.2011)
60. výročí kněžského svěcení Benedikta XVI. (26.06.2011)
Jan Pavel II. o devátém přikázání Desatera (14.06.2011)
Papež v Chorvatsku 4. až 5. června 2011 (04.06.2011)
30 let od atentátu na Jana Pavla II. - nová konkrétní odhalení (23.05.2011)
Liturgická památka Jana Pavla II. připadne na 22. října (21.05.2011)
Světlo světa – kniha, která září Bohem (15.05.2011)
Jan Pavel II. o sedmém přikázání Desatera (14.05.2011)
Papež varuje: Zdá se, že Západ ztratil zájem o víru (06.05.2011)
Proč svatý? - četba na pokračování na Proglasu (03.05.2011)
Santo subito – je to skutečnost! (02.05.2011)
Zvon na památku beatifikace papeže Jana Pavla II. (30.04.2011)
Jan Pavel II. o šestém přikázání Desatera (26.04.2011)
Dubnová výročí Benedikta XVI. (22.04.2011)
Jan Pavel II. o pátém přikázání Desatera (19.04.2011)
Pilot USA o Janu Pavlu II.: Miloval všechny (15.04.2011)
Jan Pavel II. o čtvrtém přikázání Desatera (11.04.2011)
... potvrzujeme, že Kristus je Pánem našeho života? (06.04.2011)
Světlo světa - kniha rozhovorů se Svatým Otcem Benediktem XVI. (05.04.2011)
Jan Pavel II. o třetím přikázání Desatera (29.03.2011)
Benedikt XVI. o post-abortivním syndromu a úloze svědomí (25.03.2011)
Beatifikace Jana Pavla II. – nabídka dopravy do Říma (20.03.2011)
Jan Pavel II. o druhém přikázání Desatera (18.03.2011)
Vyšel druhý díl papežovy knihy Ježíš Nazaretský (16.03.2011)
Česká pouť na beatifikaci Jana Pavla II. (11.03.2011)
Obyvatelé Říma město před 1. květnen neopustí (27.02.2011)
Knihy (20.02.2011)
Nový web informuje o přípravách blahořečení Jana Pavla II. (18.02.2011)
Blahořečení Jana Pavla II. - jak se postavit proti nejčastějším námitkám (18.02.2011)
Don Gobbi o sv. Otci Janu Pavlu II. (17.02.2011)
Benedikt XVI., virtuóz slova - naslouchejme mu! (16.02.2011)
Blahořečení Jana Pavla II. (15.01.2011)
BENEDIKT XVI. – úryvek z homilie (27.12.2010)
Maria k nám mluví Božím Slovem (09.12.2010)
Vyšla kniha rozhovorů s papežem (24.11.2010)
Papežova návštěva v Anglii (25.09.2010)
Sbírka na úhradu dluhu – návštěva Svatého otce Benedikta XVI. (25.09.2010)
Benedikt XVI.: Nemají-li hodnoty, práva a povinnosti racionální základ, na čem stojí nadnárodní instituce? (22.09.2010)
ATEISTI ZNÁSILŇUJÚ PRAVDU, TVRDÍ ATEISTA (15.09.2010)
Benedikt XVI. ke 100. výročí narození bl. Matky Terezy z Kalkaty (27.08.2010)
„Homofób“ není obvinění (29.07.2010)
Sjednocujme se s naším papežem (26.07.2010)
Pedofilie, církev a nový pohled některých médií (09.06.2010)
Co v televizi neuslyšíme (19.05.2010)
Pedofilie v církvi (18.05.2010)
Stanovisko českých biskupů k mediální kritice Benedikta XIV. (22.04.2010)
Nepravdivé obvinění Benedikta XVI. americkým listem New York Times (25.03.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 26. 05. 2011 | 10861 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.sklenenykostel.net
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace