Zajímavé...

Jan Pavel II. o desátém přikázání Desatera

Nikdy nezapomínejte, drazí bratři a sestry, na to, že peníze, bohatství a různé výhody tohoto světa pomíjejí, a proto nemohou být naším konečným cílem. Člověk je důležitější než věci a duše je důležitější než tělo, takže nikdy a nikomu není dovoleno usilovat o materiální dobra znásilněním morálního zákona a práv jiného člověka...

NIKDY A NIKOMU
NENÍ DOVOLENO USILOVAT
O MATERIÁLNÍ DOBRA
ZNÁSILNĚNÍM MORÁLNÍHO ZÁKONA
A PRÁV JINÉHO ČLOVĚKA

(Desáté přikázání Desatera)

Mše svatá na stadionu OSIR v Płocku. (1)
Homilie, 7. června 1991


1. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem (Mt 11,29).

Celá církev dnes naslouchá těmto slovům, kterými Kristus zjevuje tajemství svého srdce. „Učte se ode mne,“ říká, a ta slova znamenají, že on sám je naším Učitelem, naším Mistrem. Nejen vším tím, co konal a říkal. Je naším Učitelem a Mistrem především tím, kým byl. A kým byl Ježíš Kristus – to se zobrazuje podstatným způsobem v jeho Srdci.

To, kým byl, představuje hluboké tajemství. Nikdo nezná Syna, leda Otec – říká Ježíš (Mt 11, 27). A současně kdo vidí Syna, vidí Otce (srovnej Jan 14,9) – protože jenom Syn zná Otce (srovnej Mt 11, 27). A potom zná Otce také každý, komu by to Syn chtěl zjevit (srovnej tamtéž). Klíčem našeho poznání Boha je tedy Kristus: Syn Boží a Syn člověka. A ve středu tohoto poznání je Srdce.

Dnešního dne celá církev vzdává tomuto Srdci liturgickou poctu. Mám radost, že je mi dopřáno navštívit v tento den Płock, jedno z piastovských hlavních měst naší země a současně prastarý biskupský stolec.

Kolik lidí, synů a dcer polského Mazovska, se zde učilo Boží a lidské pravdě od Krista, dotýkajíce se tajemství jeho Srdce. V dávných staletích, jako svatý Stanislav Kostka – a v našich dobách, v tomto dvacátém století, které se zapsalo mimořádným svědectvím vyznavačů a mučedníků.

2. „Učte se ode mne.“

Pravda, které se máme od Krista učit především – je pravda lásky. Srdce Vykupitele nám zjevuje pravdu lásky, která je z Boha (1 J 4, 7). Boží láska se projevila v tom, že Otec poslal na svět svého jediného Syna, abychom žili skrze něho (1J 4, 9). Láska, která je z Boha, je životodárná. Kdo miluje, je z Boha zrozen…, neboť Bůh je láska (1 J 4, 7-8). Narodil se – to znamená: má život z Boha. Žije Božím životem. A jen tehdy „zná Boha“, protože lásku nelze poznat jinak než skrze lásku. Proto také ten, kdo nemiluje, Boha nepoznal (1 J 4, 8).

Ta životodárná láska je z Boha, a nikoliv z nás: ne, že my jsme milovali Boha, ale to on miloval nás (1 J 4, 10). Bůh je tedy první. V něm má počátek nejen všechno bytí, ale především veškerá láska ve světě stvořených bytostí. Veškerá láska v našich lidských srdcích. Láska má svůj zdroj v Bohu a ten odvěký zdroj se projevil v čase, zjevil se tím nejplnějším způsobem tehdy, když Bůh Otec poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy (1 J 4, 10).

Aby se láska, která je darem samotného Boha, mohla stát údělem lidského srdce, je zapotřebí, aby byl přemožen hřích. Jen láska má tu moc, neboť je to láska vykupitelská, která pulsuje v Srdci Božího Syna.

Apoštol a evangelista Jan, který promlouvá v dnešní liturgii, vysvětluje, čemu se máme učit od tohoto Syna, který je vykupitelem světa. Máme – píše – uvěřit v lásku, kterou k nám chová Bůh (srovnej 1 Jan 4, 16). Taková víra vyjadřuje nejen poznání Boha. Je současně novým životem: je životem v Bohu. Svatý Jan píše: kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm (1 Jan 4, 16). Život v Bohu nám na nějaký způsob umožňuje pocítit to, že Bůh je láska.

Právě to se máme učit od Božského Srdce Krista-Vykupitele.

3. Pán Ježíš nachází mimořádnou radost ve zjevení té nejhlubší, nejpodstatnější pravdy o Bohu. Říká: Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi to skryl před moudrými a rozumnými a zjevil to těm nejmenším. Ano, Otče, tak se ti zlíbilo (Mt 11, 25-26). Kdo to jsou ti „nejmenší“? Nemohou jimi být také ti „moudří a rozumní“? Vždyť žijeme v epoše vědeckého rozvoje a rozšíření vzdělanosti. Je třeba říct, že velmi mnoho moudrých a učených – a někteří dokonce ještě víc než jiní – je citlivých ke zjevení Boha, který je Láskou, a je tedy třeba započítat je k těm nejmenším z evangelia.

Láska Boží je vyvolením, je odpovědí na vyvolení ze strany toho, který jako první miloval. V tom tkví samotná podstata smlouvy, kterou Bůh uzavřel s člověkem. Ta smlouva má svou historii svázanou nejprve s dějinami Izraele (jak připomnělo první čtení dnešní liturgie). Bůh se dal poznat potomkům Abrahamovým jako Bůh smlouvy podivuhodným způsobem skrze osvobození synů a dcer vyvoleného národa z egyptského otroctví. A vyvoleným se stal, jak slyšíme, „nejmenší“ národ, aby bylo jasné, že příčinou onoho vyvolení není žádná lidská velikost, ale pouze láska: proto, že Hospodin vás miluje (Dt 7, 8).

Smlouva Boha s vyvoleným národem představuje pouze obraz, předzvěst onoho odvěkého vyvolení, kterým Bůh zahrnuje celé lidstvo ve svém jednorozeném Synu. Srdce Syna – Srdce Ježíšovo, probodené kopím na Golgotě – je zjevením univerzálního vyvolení a současně také nové a věčné smlouvy. V Srdci Kristově se Bůh zjevuje jako láska, zjevuje se jako věrný v lásce, bez ohledu na hřích člověka, bez ohledu na všechny hříchy a nevěrnosti, které vyplňují historii lidstva na zemi.

Je pravý Bůh, je věrný Bůh, jenž zachovává svou smlouvu a svou lásku (Dt 7, 9). Lidské Srdce Boha-člověka přináší svědectví, přináší svědectví v absolutní plnosti, přináší neodvolatelné svědectví o Boží lásce, která je věrná.

4. Dnes v Płocku, na v pořadí desáté zastávce mého putování po rodné zemi, se mám dotknout posledního z přikázání Desatera. Je dobře, že to mohu učinit v kontextu liturgického svátku Kristova Srdce.

Neboť v přikázání „Nebudeš žádostiv žádné věci, která mu patří“ (podobně jako v předchozím přikázání) se dotýkáme lidského srdce. „Žádostivost“ není vnitřním skutkem. „Žádostivost“ je tím, čím žije lidské srdce. „Nebudeš žádostiv žádné věci, která mu patří“ – říká Bůh v sinajské smlouvě s Mojžíšem. Bezprostředně se zde jedná o doplnění toho, co je obsaženo v sedmém přikázání „Nepokradeš“, jde o věc, která je cizím vlastnictvím. K tomuto přikázání Desatera se vztahuje přímo a bezprostředně.

Současně však toto přikázání odkazuje k takové hierarchii hodnot, v níž „věci“, čili materiální dobra, zaujímají nadřazené postavení. Žádostivost „věci“ tak silně ovládne lidské srdce, že už v něm jaksi není místo pro dobra vyšší, duchovní. Člověk se v jistém směru stává otrokem vlastnictví a užívání, dokonce bez ohledu na vlastní důstojnost, bez ohledu na bližního, na dobro společnosti, na samého Boha. Je to klamavá žádostivost. Kristus říká:K čemu tedy bude člověku, získá-li celý svět, když zmaří vlastní život (Mt 16, 26).

V okamžiku, kdy se Poláci pouštějí do své hospodářské reformy, přikázání „Nebudeš žádostiv žádné věci svého bližního“ získává mimořádný význam. Rozumí se samo sebou, že při našich různých činnostech a snahách se řídíme ekonomickými motivacemi. Správně se rozvíjející hospodářství vede současně jak ke zbohatnutí jednotlivých lidí, tak k obecnému zvýšení společného dostatku. Tímto způsobem je možné odstranit mnoho bídy, také ve společenském rozměru.

Ale zároveň nikdy nezapomínejte, drazí bratři a sestry, na to, že peníze, bohatství a různé výhody tohoto světa pomíjejí, a proto nemohou být naším konečným cílem. Člověk je důležitější než věci a duše je důležitější než tělo, takže nikdy a nikomu není dovoleno usilovat o materiální dobra znásilněním morálního zákona a práv jiného člověka. Proto vám z celého srdce přeji, aby nikdo z vás nikdy nezkoušel obohatit se na úkor bližního. A nadto vám přeji, moji drazí krajané, abyste ve svých snahách o zlepšení materiální existence neztratili obyčejnou lidskou citlivost k cizí bídě. A dávejme také velký pozor, bratři a sestry, abychom se nestali společností, kde každý každému něco závidí. Vracejme lesk našemu hezkému slovu poctivost: poctivost, která je výrazem harmonie srdce, poctivost ve slovech a činech, poctivost v rodině a sousedských vztazích, na pracovišti a na ministerstvu, v řemesle a obchodě, poctivost, jednoduše poctivost v celém životě. Ona je zdrojem vzájemné důvěry a v důsledku je také zdrojem společenského smíru a opravdového rozvoje. Ať v nových podmínkách získává to slovo nový, zralý význam.

Nedosáhneme štěstí a dokonce ani obyčejné stabilizace, když nebudeme brát ohled na Boží zákon. Proto důvěřujme celým srdcem Bohu, že jeho přikázání jsou spravedlivá a že jejich dodržování člověka ochraňuje a přináší mu radost a pokoj už na této zemi.

Mnohokrát jsem slyšel – i během tohoto svého putování po Polsku – slova: těžká je svoboda, kterou máme. Svoboda je těžká. Svoboda je těžká, je třeba se jí učit, je třeba učit se být opravdu svobodný, je třeba učit se být svobodný tak, aby se naše svoboda nestávala naším vlastním zotročením, naší vnitřní nesvobodou, a aby se nestávala ani příčinou znevolnění jiných. Tato záležitost velmi zatěžuje oblast světové ekonomiky. Ostatně je třeba učit se, jak být svobodný v různých rozměrech života, a proto se mi zdá, že katecheze spojené s Desaterem jsou možná nejlepší službou, jakou může putující papež poskytnout svým krajanům v čase svého putování. Zůstává ještě jedno, největší přikázání, přikázání lásky, ale to si necháme do Varšavy.

5. „Učte se ode mne…“

Učte se celé pravdě obsažené v každém z přikázání Desatera. Učte se pravdě desátého přikázání. Žádostivá touha po věcech je kořenem egoismu, ba dokonce vzájemné závisti a nenávisti.

Poslední léta v polském životě byla bohatá na vznešené a ušlechtilé projevy. Ale odkryly se také nebezpečné trhliny, morální ohrožení. Je ten proces neodvratný?

Moji drazí, jsem dobré mysli. Poláci už nejedenou dokázali být svobodní. Dokázali svoji lásku ke svobodě proměnit v tvořivost, příměří, solidaritu. Dokázali svoji lásku ke svobodě proměnit také v oběť. Není frází věta: „Za svobodu vaši i naši. Samozřejmě, nezapomínejme, že dějiny nám přinesly strašnou lekci, bolestnou lekci svobody zneužité k šílenství. Zneužité k šílenství! Čím byla – v kontextu Ústavy 3. května – Targovice (2)? Ale potom znovu začal proces získávání svobody za značnou cenu. Tu cenu platila celá pokolení. Tu cenu platila také naše generace. Tu cenu zaplatila ve vrchovaté míře generace druhé světové války. Proto mi také dovolte, abych byl dobré mysli; dovolte mi, abych byl dobré mysli, a pomozte papežovi, aby nemusel mít obavy.

Kristus říká: Učte se ode mne.

A jeho milovaný apoštol dodává: Milovaní, milujme se navzájem… jestliže nás Bůh takto miloval, i my se musíme navzájem milovat (1J 4, 7.11).

A ještě sám Kristus:

Přijďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a ohýbáte pod břemenem, a já vám ulehčím.

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne… a naleznete ulehčení pro své duše.

Mé jho netlačí a mé břemeno netíží (Mt 11, 28-30).(1) Płock – město v Mazovském vojvodství, má cca 127 tis. obyvatel. Je to staré historické město, první zmínky jsou z 9. stol. V r. 1075 zde bylo ustanoveno biskupství. Na přelomu 11. a 12. stol., za panování Vladislava I. Hermana a Boleslava Křivoústého, byl Płock hlavním městem Polska. // OSIR = Ośrodek sportu i rekreacji (tj. Středisko sportu a rekreace) – označení řady stadiónů v Polsku.

(2) Ústava 3. května byla přijata Sejmem (parlament) 3. května 1791 ve varšavském královském zámku jednak jako projev odporu tehdejšího polsko-litevského státu proti dělení Polska a proti spojenectví s Ruskem, jednak jako programové zaměření na osvícenské reformy. Polsko-Litevsko (tzv. Rzeczpospolita, tj. „věc společná“) existovalo jako společný stát v letech 1569-1795. Ústava 3. května je považována za první moderní evropskou ústavu v duchu osvícenství a po Ústavě Spojených států se počítá za druhou ústavu na světě. Papež Pius VI. poslal králi Stanislavu II. Augustovi a tvůrcům Ústavy svoje požehnání a výrazy hlubokého uznání. 27. dubna 1792 byla však v Petrohradě částí polských magnátů pod patronací carevny Kateřiny II. uzavřena tzv. Konfederace z Targovice, jejímž cílem bylo zrušit všechny dosavadní polské reformy, především pak Ústavu 3. května, a požádat o pomoc a podporu Rusko. Jednání části polské šlechty a podepsání Konfederace z Targovice bylo Poláky považováno za fatální zradu; toto období dodnes patří k nejtemnějším kapitolám v dějinách Polska. Protesty proti Konfederaci z Targovice vedly v r. 1793 ke druhému dělení polsko-litevského dvojstátí mezi sousední mocnosti.

Přeložil a poznámky napsal prof. dr. Václav Cejpek

Převzato ze stránek www.sklenenykostel.net/, článek naleznete zde.

Promluvy o přikázáních Desatera

Jan Pavel II. o prvním přikázání Desatera
Jan Pavel II. o druhém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o třetím přikázání Desatera
Jan Pavel II. o čtvrtém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o pátém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o šestém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o sedmém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o osmém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o devátém přikázání Desatera
Jan Pavel II. tentokrát o příkázáních lásky

Sdílet

Související články:
Poselství Svatého otce Františka k 32. Světovému dni nemocných 11. února 2024 (08.02.2024)
Poselství papeže Františka k postní době (07.02.2024)
Úmysly Svatého otce Františka pro únor 2024 (01.02.2024)
Pius XII.: CÍRKEV JE MATKOU A UČITELKOU A JEJÍ POVINNOSTÍ JE BRÁNIT BOŽÍ ZÁKON (13.01.2024)
Úmysly Svatého otce Františka pro leden 2024 (01.01.2024)
Poselství papeže Františka ke Světovému dni míru (29.12.2023)
Vánoční poselství papeže Františka Urbi et Orbi (25.12.2023)
Poselství papeže Františka k 38. Světovému dni mládeže 2023 (23.11.2023)
Půst za mír - připojíte se? (24.10.2023)
CÍRKEV ČEKAJÍ TĚŽKÉ ČASY. JEJÍ VLASTNÍ KRIZE SE TEPRVE ZAČALA (10.08.2023)
Urbi et Orbi - požehnání městu a světu (09.01.2023)
USA: Progresivisté účtují s odkazem Benedikta XVI. (07.01.2023)
Benedikt XVI. – hrdina víry a papež, který viděl, že přicházejí těžké časy (05.01.2023)
Životopisec emeritního papeže - Kdo dnes chce být křesťanem, musí mít odvahu být nemoderní jako Benedikt XVI. (04.01.2023)
Mezinárodní katolické revue Communio - odkaz na Benediktovy spisy zdarma do 15.1. (02.01.2023)
Exorcista páter Amorth o papeži Benediktovi XVI. (02.01.2023)
Za Benediktem XVI. - Nebyl bouřlivou řekou, ale tichou vodou, která uhášela žízeň po Bohu (31.12.2022)
Poselství Svatého otce ke Světovému dni misií 2022 (24.10.2022)
Papež ke kritice kongresu náboženství od biskupa Schneidera (25.09.2022)
NADPŘIROZENÉ NÁBOŽENSTVÍ ZJEVENÉ KRISTEM JE NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉ. TO NENÍ MOŽNO POSTAVIT NA ROVEŇ OSTATNÍM BEZ POHORŠENÍ A ŠKODY PRO DUŠE (21.09.2022)
JEDINÝM PRAVÝM, BOHEM ZJEVENÝM A CHTĚNÝM NÁBOŽENSTVÍM, JE NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉ (17.09.2022)
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření (13.09.2022)
Synodalita v církvi (20.11.2021)
Poselství Svatého otce Františka ke 36. světovému dni mládeže (11.11.2021)
Pozvání našich biskupů k synodálnímu procesu (07.10.2021)
Poselství svatého otce Františka k 55. světovému dni sdělovacích prostředků (31.05.2021)
Poselství papeže Františka k světovému dni modliteb za povolání (18.05.2021)
Úmysly apoštolátu duben, květen, červen (27.04.2021)
Papež Jan Pavel II. v Československu 1990 (22.04.2021)
Poselství papeže Františka k postní době (02.03.2021)
Poselství papeže Františka k světovému dni nemocných (01.02.2021)
Urbi et Orbi - požehnání městu a světu (19.01.2021)
Promluva Svatého otce před modlitbou Anděl Páně v neděli 3.1.2021 (08.01.2021)
Úmysly Svatého otce pro modlitby svěřené celosvětové síti modliteb (01.01.2021)
Poselství Svatého otce Františka k 54. celosvětovému dni sdělovacích prostředků (28.05.2020)
Povolanie pápež - původní slovenský muzikál (18.05.2020)
Modlitba papeže Františka k Panně Marii (12.05.2020)
Karol Dučák: Katolická církev odmítá nejen ateistický komunismus, ale i kapitalismus a neoliberalismus! (06.05.2020)
List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020 (03.05.2020)
Poselství Svatého otce Františka k 57. světovému dni modliteb za povolání (26.04.2020)
Poselství Svatého otce k 35. světovému dni mládeže 2020 (20.04.2020)
Poselství papeže Františka k 28. světovému dni nemocných (01.03.2020)
Sbírka Haléř sv. Petra 2020 (23.02.2020)
Prefekt vatikánského úřadu: Dokumenty prokáží úsilí Pia XII. o záchranu Židů (21.02.2020)
Poselství papeže Františka k 53. světovému dni míru (07.02.2020)
Papežovo vánoční poselství Urbi et Orbi (26.12.2019)
Úmysly svatého otce Františka pro rok 2020 (18.12.2019)
Exhortace papeže Františka - Christus Vivit (18.12.2019)
Jan Pavel II. o prvním přikázání Desatera (16.10.2019)
Poselství Svatého otce Františka k 93. světovému dni misií 2019 (14.10.2019)
Z misijního poslání církve není nikdo vyloučen (03.10.2019)
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíků 2019 (16.09.2019)
Benedikt XVI.: Kritika textu se míjí s jeho jádrem (28.08.2019)
Papežové o sv. Cyrilovi a Metodějovi (04.07.2019)
P. Milan Glaser: Církví obchází strašidlo hereze (28.05.2019)
Církev a skandál zneužívání - Poznámky Benedikta XVI. z 11. dubna 2019 (15.04.2019)
Velikán na papežském stolci PIUS XII. zpečetil nezbytnost liturgické reformy ve 20. století (19.03.2019)
Hymnus o radosti (02.03.2019)
Poselství Svatého otce Františka k 52. Světovému dni míru (28.01.2019)
Ján Dolný: Esej k 50. výročí encykliky Humanae Vitae (07.01.2019)
Zvláštní úmysl papeže Františka (30.09.2018)
Naše víra a život potřebují souzvuk (26. neděle v mezidobí, cykl. B) (29.09.2018)
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září 2018 (18.09.2018)
Poselství Svatého otce Františka ke IV. Světovému dni modliteb za péči o stvoření (18.09.2018)
Pavel VI. o okupaci Československa 21. srpna 1968 (20.08.2018)
Jubilejní rok sv. Aloise (22.06.2018)
Papež František stanovil 23. únor jako den modliteb a půstu za mír (22.02.2018)
Benedikt XVI.: Vnitřně jsem na pouti k Domovu (08.02.2018)
O údajném vyznamenání propotratové holandské aktivistky papežem (17.01.2018)
Afričtí preláti: "Svatý otče, v otázkách migrace se mýlíte. Ať mladí neodcházejí!" (11.01.2018)
RATZINGEROVA REVOLUCE Odkaz jednoho z největších teologů dneška (13.11.2017)
Milion Otčenášů za Svatého otce (07.11.2017)
Benedikt XVI varuje před 'nebezpečnou situací' v souvislosti s radikálním ateismem a radikálním islámem (08.06.2017)
Exkluzivní text Benedikta XVI: Krize, která rozvrací Církev, je především krizí liturgie (21.04.2017)
Světový den modliteb za povolání - poselství Svatého otce Františka (19.04.2017)
Před 12 lety zemřel papež Jan Pavel II. (02.04.2017)
Poselství Svatého otce Františka k 32. světovému dni mládeže 2017 (02.04.2017)
Poselství papeže Františka k postní době 2017 (24.02.2017)
... a papež František volal potřetí (09.02.2017)
Úmysl Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc ÚNOR (03.02.2017)
Emeritní papež Benedikt XVI: Katolická církev je naprosto nezbytná pro vykoupení (22.01.2017)
Úmysl Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc LEDEN (03.01.2017)
Papež, Vánoce a "falešné zprávy" o Hitlerovi (18.12.2016)
Pravá brána milosrdenství, kterou je Kristovo Srdce, zůstává otevřena (21.11.2016)
Poselství papeže Františka k Světovému dni misií 2016 (20.10.2016)
Světové dny mládeže v Krakově (05.08.2016)
Připomínka 65. výročí kněžského svěcení Benedikta XVI. (28.06.2016)
Slavnostní obřad na připomínku 65. výročí kněžského svěcení emeritního papeže Benedikta XVI. (27.06.2016)
Papež Benedikt XVI. se 29. června patrně objeví na veřejnosti (24.06.2016)
Právě před 35 lety otřásla světem zpráva o atentátu na Jana Pavla II. (15.05.2016)
Poselství papeže Františka k 53. světovému dni modliteb za povolání (12.04.2016)
Papežova exhortace: krásná, dojemná i rozdělující (09.04.2016)
Zveřejněna papežská exhortace o rodině Amoris laetitia (09.04.2016)
Vzpomínka: 2. duben - jedenácté výročí smrti sv. Jana Pavla II.
* Litanie k Janu Pavlu II., jeho promluvy k přikázáním Desatera
(02.04.2016)
Benedikt XVI.: Pokud víra a spása nejsou propojeny, víra nemá smysl (01.04.2016)
Urbi et Orbi - Jedině Boží milosrdenství nás může zachránit (27.03.2016)
Společné prohlášení papeže Františka a patriarchy Moskvy a celé Rusi Kirilla (14.02.2016)
Přímý přenos setkání: * Papež František se na Kubě setká s patriarchou Kirillem
* Dosavadní překážkou setkání byly obavy z proselytismu
(12.02.2016)
Papež: Bůh nemiluje láskou z telenovely (14.01.2016)
V římských klášterech se zachránila více než polovina židovské obce (10.01.2016)
Rozhovor s papežem Františkem k roku milosrdenství (18.12.2015)
Papež: Bůh v nás započal dobré dílo a taky by ho rád dokončil (27.11.2015)
Papež František: O slibech, které činíme dětem (19.10.2015)
Papežové pomíjejí, loďka církve se nepotopí (18.09.2015)
Modlitba za naši zemi (Papež František) (25.06.2015)
Apokalyptická vize Jana Pavla II. (14.06.2015)
Papež František se setkal s prezidentem Putinem (11.06.2015)
Papež o zásnubách: "expresní manželství neexistuje" (03.06.2015)
Krvavou kleriku Jana Pavla II. můžete vidět v Krakově (31.05.2015)
Papež František: Je čas, aby se rodiče vrátili k poslání vychovávat (28.05.2015)
10 let od smrti Jana Pavla II. a čas milosrdenství (02.04.2015)
Papež: Učitelé jsou jako duchovní rodiče (21.03.2015)
Poselství papeže Františka k postní době 2015 (17.02.2015)
Rodina a králíci: Co papež (ne)řekl (27.01.2015)
Papež se setkal s přeživšími z Osvětimi, včetně českých (11.01.2015)
Novoroční předsevzetí papeže Františka (05.01.2015)
Pius XII. si beatifikaci zaslouží o nic míň a o nic víc než ostatní (30.12.2014)
Papež ve Štrasburku varoval před paradoxním zneužíváním lidských práv (27.11.2014)
Ďábel není mýtus a musíme mu čelit zbrojí pravdy (16.11.2014)
Papež František: Boží království roste potichu a bez chlubení (14.11.2014)
Papež o pronásledovaných křesťanech: Mobilizujme svědomí (13.11.2014)
Emeritní papež Benedikt XVI.: ZŘEKNUTÍ SE PRAVDY JE "pro víru SMRTONOSNÉ" (27.10.2014)
Objednávejte si: plakátek papeže Františka (30.08.2014)
Deset tipů pro spokojený život (17.08.2014)
Vatikán zahájil diplomatickou iniciativu na podporu křesťanů v Iráku (13.08.2014)
Cesta papeže Františka do Jižní Koreje ve dnech 14. až 18. 8. na televizi Noe (13.08.2014)
Benedikt XV. o válce z let 1914 - 1918 (29.06.2014)
Tvoje jméno je "jsem křesťan" a příjmení "patřím do církve" (27.06.2014)
Papež František: Nezapomínejme na první lásku (08.06.2014)
Představitel OSN: Pro-life nauka je "mučení" (05.06.2014)
Minutová modlitba za mír ve Svaté zemi (05.06.2014)
Joseph Ratzinger: předmluva ke knize Nový světový neřád (01.06.2014)
Tv Noe - SOBOTA 22.10
Tajemství Jana Pavla II.: Z Fatimy k pádu komunismu
(31.05.2014)
* Přímé přenosy z pouti sv. otce ve Svaté zemi - TV NOE a TV LUX
* Podrobný program pouti papeže Františka do Svaté země
(24.05.2014)
Petrův nástupce svěřil Panně Marii svou pouť do Svaté země (24.05.2014)
Četba (+ čtení) na pokračování:
sv. Jan Pavel II. EVANGELIUM VITAE
(19.05.2014)
Papež Pavel VI. bude blahořečen 19. října 2014 (12.05.2014)
Papež: "žárlivost je ďáblova práce, Duch Svatý přináší jednotu" (12.05.2014)
Papež: Samolibý kněz Božímu lidu nesvědčí (06.05.2014)
Kardinál Müller: František navazuje na učení Benedikta XVI. o biskupské službě (02.05.2014)
První farnost, která nese jméno svatého Jana Pavla II. (30.04.2014)
10 kroků od sv.otca Františka jak se stát svatým (28.04.2014)
Nádherné slova Sv.otce Františka o svatosti ... (28.04.2014)
* Jan Pavel II. - Muž modlitby - 1-4* Aktuálně: sv. Otec Jan Pavel II. Veliký se stáva svatým orodovníkem v Nebi....
(26.04.2014)
Film na TV Lux: Karol: Papež, který zůstal člověkem (1 + 2) (25.04.2014)
Benedikt XVI. se zúčastní nedělní kanonizace (24.04.2014)
Svatořečení papežů: česká účast a přímé přenosy (23.04.2014)
Díky tobě, ženo (21.04.2014)
Papež se setkal s účastníky sympozia o boji proti obchodu s lidmi (15.04.2014)
Poselství papeže Františka k postní době 2014 (09.03.2014)
Benedikt XVI. písemně odpověděl na otázky deníku La Stampa (26.02.2014)
Nebudu už nositelem úřední moci, zůstanu ve službě modlitby (13.02.2014)
Kardinál Ouellet: Benedikt XVI. zasluhuje vděčnost za otevření nových perspektiv (01.01.2014)
Papež František u Benedikta XVI. a Benedikt XVI. u Františka (28.12.2013)
Papežská cesta do Svaté země je plánována na příští rok (14.12.2013)
Benedikt XVI.: "Stárnu a jsem mnich, který se modlí" (06.12.2013)
Apoštolská exhortace Radost evangelia (27.11.2013)
Apoštolská exhortace Evangelii gaudium papeže Františka uzavře Rok víry (19.11.2013)
Papež František předal Ratzingerovu cenu za teologii (27.10.2013)
22. 10. 2013 - Před 35 lety se ujal pontifikátu Jan Pavel II. (23.10.2013)
Jak je to vlastně s papežovým postojem k potratům? (19.10.2013)
Spojme se duchovně v modlitbě se Svatým otcem (04.10.2013)
Jan XXIII. a Jan Pavel II. budou svatořečeni 27. dubna 2014 (01.10.2013)
Svatý otec František 7. 9. 2013 (07.09.2013)
Právě nyní na TV-Noe: přímý přenos modlitební vigilie s papežem Františkem. (07.09.2013)
Papež jmenoval nového státního sekretáře Apoštolského stolce (31.08.2013)
O papeži Františkovi (30.07.2013)
Vyšla encyklika Lumen fidei, najdete zde i její překlad (27.07.2013)
Papež František: Archanděl může vyhnat satana z Vatikánu (26.07.2013)
Zasvěcení pontifikátu papeže Františka Naší Paní z Aparecidy
(a ve Fatimě)
(25.07.2013)
Papež František v Brazílii (25.07.2013)
SDM RIO a R13 v programu (nejen) TV LUX (24.07.2013)
Papež František poprosil Benedikta XVI.. o doprovázení během cesty do Brazílie (20.07.2013)
Kardinál Kasper: Papež František není konzervativec, ani pokrokář (20.07.2013)
Papež František o Benediktu XVI. a své papežské službě (14.07.2013)
František a ďábel (08.07.2013)
Kanonizace bl. Jana XXIII. a bl. Jana Pavla II.se přiblížila (06.07.2013)
František píše na Velehrad (04.07.2013)
V pátek vyjde encyklika o víře Lumen fidei (04.07.2013)
Dvakrát 'Svatý Otec' - přesto jedno srdce a jedna duše (22.06.2013)
Proces svatořečení Jana Pavla II. téměř uzavřený (22.06.2013)
O čtyřruční encyklice (20.06.2013)
O lahodném zotročování člověka (13.06.2013)
O návštěvě u emeritního papeže Benedikta XVI. (08.06.2013)
Benedikt XVI. o kultu a posvátnosti eucharistie (30.05.2013)
Proč se kdysi volalo »Ať žije Pius IX.«? (25.05.2013)
Papež František zasvětil svůj pontifikát Panně Marii Fatimské (22.05.2013)
Pontifikát papeže Františka zasvěcený Fatimské Panně Marii (aj.). (18.05.2013)
Papež pro Židy (14.05.2013)
František a papež? (12.05.2013)
Benedikt XVI. se vrátil do Vatikánu (03.05.2013)
Poselství papeže Benedikta XVI. k 50. Světovému dni modliteb za duchovní povolání (23.04.2013)
Zasvěcení pontifikátu Panně Marii Fatimské (14.04.2013)
Podle médií je papež František středověký (11.04.2013)
Panna Maria se zjevila se zesnulým papežem: "Hle, můj syn!" (05.04.2013)
Nový papež přichází do morální krize (04.04.2013)
Benedikt XVI..: Putující Církev je také „ECCLESIA MILITANS“ (30.03.2013)
Papež převezme Lateránskou baziliku o druhé velikonoční neděli (29.03.2013)
Papež: Pokoj je neslučitelný s potraty a eutanazií (25.03.2013)
Kardinál Miloslav Vlk o papeži Františkovi (23.03.2013)
Nabídka obrázků papeže Františka (23.03.2013)
Setkání papeže Františka s Benediktem XVI. (také video) (23.03.2013)
Papež František: Vichr dobroty (23.03.2013)
Papež František - řada překvapení a velká očekávání (19.03.2013)
Papežský erb a motto (19.03.2013)
9 věcí, které byste měli vědět o papeži Františkovi (19.03.2013)
Papež František: Homosexuální "manželství" jsou "machinacemi otce lží" (19.03.2013)
Inagurace papeže Františka v médiích (18.03.2013)
Křížová cesta za nového papeže (12.03.2013)
Studio Konkláve: První den volby papeže na TV - Noe - živě (12.03.2013)
Pontifikát Benedikta XVI. v číslech (12.03.2013)
Sbor kardinálů volitelů v číslech (10.03.2013)
O čem bude konkláve? (09.03.2013)
Konkláve začne v úterý 12. března (08.03.2013)
Adoptujte si kardinála! (08.03.2013)
Sbor kardinálů volitelů je kompletní, datum konkláve jěště nebylo stanoveno (08.03.2013)
Vizionářka Mirjana prosila o modlitbu za papeže Benedikta
Modlitby za konkláve a budoucího papeže
(04.03.2013)
Svolání první generální kongregace kardinálského kolegia (01.03.2013)
Pravidla pro volbu papeže - Apoštolská konstituce o volbě nové hlavy církve (01.03.2013)
Benedikt XVI.: Budoucímu papeži, který je mezi vámi, již nyní slibuji bezpodmínečnou poslušnost (28.02.2013)
Nikdy jsem se necítil sám - poslední katecheze Benedikta XVI.
150 tisíc lidí se rozloučilo s pontifikátem Benedikta XVI.
(27.02.2013)
Poslední tisková konference pontifikátu Benedikta XVI. (27.02.2013)
Kardinál Barbarin: Benedikt XVI. ukázal, že autorita je služba, nikoli ambice či vlastnictví (26.02.2013)
Benedikt XVI. rozhodl o možnosti uspíšit zahájení konkláve (25.02.2013)
Budeme nuceni volit mezi zradou Krista a mučednictvím? (25.02.2013)
Více než sto tisíc lidí se přišlo rozloučit s Benediktem XVI. (24.02.2013)
Historický krok papeže Benedikta XVI. (23.02.2013)
O papeži Ratzingerovi na rovinu (23.02.2013)
Joseph Ratzinger: Jak bude vypadat církev ve třetím tisíciletí? (22.02.2013)
Co odhaluje abdikace Benedikta XVI.? (21.02.2013)
Papež uvažuje o posunutí začátku konkláve (20.02.2013)
Při pokušení je ve hře víra, protože je ve hře Bůh (20.02.2013)
Druhý vatikánský koncil ve vzpomínkách a nadějích jeho svědka (19.02.2013)
Papež Benedikt XVI.. zřejmě zvažoval svůj odchod delší dobu (18.02.2013)
Lombardi: Odstoupení papeže svědčí o rozsahu problémů církve i světa (16.02.2013)
Benedikt XVI.: Děkuji za vaše sympatie (13.02.2013)
Od Popeleční středy Novéna modliteb za budoucnost církve (13.02.2013)
Kdo bude volit nového papeže? (13.02.2013)
Benedikt XVI. se vzdává úřadu papeže (11.02.2013)
Víra bez skutků je jako strom bez ovoce (10.02.2013)
Věřit v Boha, znamená přijmout Ježíše Nazaretského (05.02.2013)
Benedikt XVI.: Zapojení do sociálních sítí není požadavkem doby, ale evangelia (25.01.2013)
Benedikt XVI.: Nikoli oslava Boha, ale Jeho zapomnění plodí násilí (10.01.2013)
Papež varuje: Rovnost filosofie popírá Boha a Bibli (03.01.2013)
Papež nesouhlasí s globální vládou (03.01.2013)
Poselství papeže Benedikta XVI. k oslavě světového dne míru 1. ledna 2013 (02.01.2013)
Musíme se mít na pozoru před znetvořením posvátna (27.12.2012)
Benedikt XVI.: Člověk se postavil proti své přirozenosti, je z něj pouze duch a vůle (26.12.2012)
Urbi et Orbi - Vánoční poselství Benedikta XVI., nám. sv. Petra (25.12.2012)
Benedikt XVI. o symbolice vánočního stromu (24.12.2012)
Vyšel poslední díl trilogie Ježíš Nazaretský od Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. + vzpomínka: jeho přání napsat knihu (25.11.2012)
Cesty vedoucí k poznání Boha (19.11.2012)
Benedikt XVI.: Stáří je krásný věk! (14.11.2012)
Benedikt XVI. k odvolání arcibiskupa Bezáka (08.11.2012)
Benedikt XVI. zakončil biskupský synod o nové evangelizaci, jeho promluva (28.10.2012)
Co je to víra? (25.10.2012)
Nový cyklus katechezí k Roku víry: Víra činí život plně lidským.. (21.10.2012)
K výročí koncilu a Roku víry (15.10.2012)
List k misijní neděli (14.10.2012)
Koncil je mocná výzva ke znovuobjevování krásy naší víry (10.10.2012)
Benedikt XVI.: Vlažnost je největší diskreditace křesťanství (10.10.2012)
Zahájení Roku víry v brněnské diecézi (10.10.2012)
Slavení památky papeže
blahoslaveného Jana Pavla II.
(05.10.2012)
Třetí díl Ježíše Nazaretského vyjde do vánoc (22.09.2012)
Benedikt XVI.: Evangelizace není věcí několika odborníků, ale celého Božího lidu (22.09.2012)
Přinášejte poselství víry do digitálního světa (18.09.2012)
Papežská cesta do Libanonu na obrazovkách Tv Noe (14.09.2012)
Benedikt XVI. prosí o modlitbu za cestu do Libanonu (13.09.2012)
Benedikt XVI. a o. Federico Lombardi k cestě do Libanonu (10.09.2012)
Libanon: Násilí eskaluje - návštěva papeže se neruší + další zprávy (31.08.2012)
Mučednictví každodenní věrnosti evangeliu (31.08.2012)
Svatý Otec vyzývá: "Církev musí učit to, co Bůh říká, ne to, co lidé chtějí slyšet." (16.08.2012)
Poselství představitelů církví Blízkého východu Benediktu XVI.. (10.08.2012)
Benedikt XVI. dokončil třetí díl knihy „Ježíš Nazaretský“ (09.08.2012)
Výběr z dřívějších výpovědí Benedikta XVI. ke svátku Proměnění Páně (09.08.2012)
Prosit Boha především o pevnější víru (02.07.2012)
Byl prezentován Rok víry (23.06.2012)
Benedikt XVI.: aktivní účast na liturgii neznamená vnější aktivitu (18.06.2012)
Nevěrní služebníci Petrova nástupce a jejich zrada (18.06.2012)
Nejposvátnějším místem v kostele je svatostánek (11.06.2012)
Joseph Ratzinger: Letnice a stvoření (08.06.2012)
Promluva Sv. otce na závěr mariánského měsíce května (03.06.2012)
Výzva Benedikta XVI. k Mezinárodnímu dni rodin (20.05.2012)
Papež schválil dekret o mučednictví 14 pražských mučedníků z roku 1611 (15.05.2012)
Kanonizace Jana Pavla II. v roce 2015 v Krakově? (15.05.2012)
Libanon si slibuje od papežské návštěvy vyjádření k arabskému jaru (02.05.2012)
K výročí beatifikace Jana Pavla II. (02.05.2012)
Učení Benedikta XVI. v nové webové aplikaci (26.04.2012)
Sedm let pontifikátu bilancuje P. Fessio SJ a další publicisté (26.04.2012)
Benedikt XVI. v mém životě (26.04.2012)
Rodinná lekce od Ratzingerů (20.04.2012)
Poselství papeže Benedikta XVI. (19.04.2012)
Benedikt XVI.: Smutek i rány stávají se zdrojem radosti (12.04.2012)
Urbi et orbi - velikonoční poselství Benedikta XVI. (09.04.2012)
Kanonizační proces bl. Jana Pavla II. pokračuje (02.04.2012)
Zpravodajství Radia Vatikán z návštěvy sv. Otce Benedikta XVI. do Mexika a na Kubu (30.03.2012)
Kardinál Bertone k blížící se návštěvě papeže v Mexiku (22.03.2012)
Nová evangelizace začíná ve zpovědnici (17.03.2012)
Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2012 (06.03.2012)
Benedikt XVI.: dospělost ve víře neznamená emancipaci od učení Církve (23.02.2012)
Symbolika čísla čtyřicet v dějinách spásy (23.02.2012)
Před 50. lety bylo stanoveno datum zahájení Druhého vatikánského koncilu (02.02.2012)
Benedikt XVI.: Stojíme před hlubokou krizí víry, která je pro dnešní církev největší výzvou (01.02.2012)
Benedikt XVI.: Hlavní překážkou evangelizace je krize víry (01.02.2012)
Benedikt XVI. o vztazích (31.01.2012)
Na Božím požehnání záleží všechno! (25.01.2012)
Mexiko: program papežské návštěvy (13.01.2012)
Život jako Boží Slovo (11.01.2012)
Mons. Geisler: Nehoří-li srdce, nemůže se víra šířit (05.01.2012)
P. Lombardi bilancuje rok 2011 (01.01.2012)
Benedikt XVI.: Vánoční stromeček je symbolem věčného života (26.12.2011)
Kondolence Benedikta XVI. a prohlášení arcibiskupa Duky (24.12.2011)
Tajná konzistoř Pia XI. o vztahu k fašismu (12.12.2011)
Ježíš Nazaretský II. od Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. vyšel česky (06.12.2011)
Papež v nové dětské knize podporuje mariánskou úctu (06.12.2011)
Film o bl. Janu Pavlu II. v brněnském kině SCALA (03.12.2011)
Motu proprio Benedikta XVI. PORTA FIDEI (25.11.2011)
Benin se těší návštěvě Benedikta XVI. (20.11.2011)
Nouzové přistání ve Varšavě (07.11.2011)
Kardinál Meisner - papežský legát při oslavách svaté Anežky České (24.10.2011)
První jmeniny Wojtylových dětí (24.10.2011)
Benedikt XVI. oznámil úmysl vyhlásit »Rok víry« (17.10.2011)
Papež zvítězil nad mediálními útoky v Německu (12.10.2011)
CHVÍLE PRAVDY - Papežova cesta do Německa (11.10.2011)
Texty pronesené Benediktem XVI. při návštěvě Spolkové republiky Německo (02.10.2011)
NÁZOR: Aldo Maria Valli o frontálním útoku na Benedikta XVI. (27.09.2011)
Benedikt XVI. cestou do Berlína pozdravil obyvatele ČR (22.09.2011)
Cesta Benedikta XVI. do Německa má motto: Kde je Bůh, tam je budoucnost (21.09.2011)
Povolání není soukromou záležitostí (14.09.2011)
Setkání mládeže s Benediktem XVI. s rekordní účastí 2 milionů věřících (23.08.2011)
O síle slova a charizmatickém papeži (19.08.2011)
Homilie Benedikta XVI. o slavnosti sv. Petra a Pavla 29. 6. 2011 v Římě (05.08.2011)
Jan Pavel II. tentokrát o přikázání lásky (19.07.2011)
60. výročí kněžského svěcení Benedikta XVI. (26.06.2011)
Jan Pavel II. o devátém přikázání Desatera (14.06.2011)
Papež v Chorvatsku 4. až 5. června 2011 (04.06.2011)
Jan Pavel II. o osmém přikázání Desatera (26.05.2011)
30 let od atentátu na Jana Pavla II. - nová konkrétní odhalení (23.05.2011)
Liturgická památka Jana Pavla II. připadne na 22. října (21.05.2011)
Světlo světa – kniha, která září Bohem (15.05.2011)
Jan Pavel II. o sedmém přikázání Desatera (14.05.2011)
Papež varuje: Zdá se, že Západ ztratil zájem o víru (06.05.2011)
Proč svatý? - četba na pokračování na Proglasu (03.05.2011)
Santo subito – je to skutečnost! (02.05.2011)
Zvon na památku beatifikace papeže Jana Pavla II. (30.04.2011)
Jan Pavel II. o šestém přikázání Desatera (26.04.2011)
Dubnová výročí Benedikta XVI. (22.04.2011)
Jan Pavel II. o pátém přikázání Desatera (19.04.2011)
Pilot USA o Janu Pavlu II.: Miloval všechny (15.04.2011)
Jan Pavel II. o čtvrtém přikázání Desatera (11.04.2011)
... potvrzujeme, že Kristus je Pánem našeho života? (06.04.2011)
Světlo světa - kniha rozhovorů se Svatým Otcem Benediktem XVI. (05.04.2011)
Jan Pavel II. o třetím přikázání Desatera (29.03.2011)
Benedikt XVI. o post-abortivním syndromu a úloze svědomí (25.03.2011)
Beatifikace Jana Pavla II. – nabídka dopravy do Říma (20.03.2011)
Jan Pavel II. o druhém přikázání Desatera (18.03.2011)
Vyšel druhý díl papežovy knihy Ježíš Nazaretský (16.03.2011)
Česká pouť na beatifikaci Jana Pavla II. (11.03.2011)
Obyvatelé Říma město před 1. květnen neopustí (27.02.2011)
Knihy (20.02.2011)
Nový web informuje o přípravách blahořečení Jana Pavla II. (18.02.2011)
Blahořečení Jana Pavla II. - jak se postavit proti nejčastějším námitkám (18.02.2011)
Don Gobbi o sv. Otci Janu Pavlu II. (17.02.2011)
Benedikt XVI., virtuóz slova - naslouchejme mu! (16.02.2011)
Blahořečení Jana Pavla II. (15.01.2011)
BENEDIKT XVI. – úryvek z homilie (27.12.2010)
Maria k nám mluví Božím Slovem (09.12.2010)
Vyšla kniha rozhovorů s papežem (24.11.2010)
Papežova návštěva v Anglii (25.09.2010)
Sbírka na úhradu dluhu – návštěva Svatého otce Benedikta XVI. (25.09.2010)
Benedikt XVI.: Nemají-li hodnoty, práva a povinnosti racionální základ, na čem stojí nadnárodní instituce? (22.09.2010)
ATEISTI ZNÁSILŇUJÚ PRAVDU, TVRDÍ ATEISTA (15.09.2010)
Benedikt XVI. ke 100. výročí narození bl. Matky Terezy z Kalkaty (27.08.2010)
„Homofób“ není obvinění (29.07.2010)
Sjednocujme se s naším papežem (26.07.2010)
Pedofilie, církev a nový pohled některých médií (09.06.2010)
Co v televizi neuslyšíme (19.05.2010)
Pedofilie v církvi (18.05.2010)
Stanovisko českých biskupů k mediální kritice Benedikta XIV. (22.04.2010)
Nepravdivé obvinění Benedikta XVI. americkým listem New York Times (25.03.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 27. 06. 2011 | 11055 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.sklenenykostel.net
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace