Zajímavé...

Ján Dolný: Esej k 50. výročí encykliky Humanae Vitae

Svatý papež Pavel VI. v roce 1963, Public Domain, wikipedia.org V loňském roce uplynulo padesát let od vydání papežské encykliky Humanae Vitae. Papež Pavel VI., který byl svatořečen v říjnu 2018, tímto dokumentem potvrdil tradiční morální učení katolické církve o manželství a odmítl v něm legitimizovat kontrolu porodnosti umělými antikoncepčními prostředky.V církvi a společnosti na Slovensku, pod nadvládou tehdejšího komunistického režimu, vydání této encykliky nevzbudilo větší ohlas. Papežovo prohlášení k antikoncepci pro státem kontrolovaná média ani pro věřící málo informovaných o dění v církvi a ve světě nebylo na pořadu dne. Navíc za necelý měsíc po vydání encykliky začala na našem území invaze vojsk Varšavské smlouvy. V atmosféře tehdejší nesvobody nebylo možné veřejně diskutovat o etických a náboženských otázkách.

Radikálně odlišná byla situace v zemích na západ od železné opony. V reakci na encykliku nastal všeobecný skandál, ve kterém nepochopení a posměch médií byly kulisou nepřátelského veřejného mínění i otevřeného nesouhlasu významné části katolických teologů a církevní hierarchie. Disent proti učení Humanae Vitae se v církvi na západě stal počátkem vleklé krize s vážnými následky pro náboženskou situaci křesťanů v současném světě.

V tomto článku se chci zaměřit na doprovodnou krizi encykliky Humanae Vitae v katolické církvi v kontextu společenského dění v USA. Ve světle této krize a jejích důsledků se v závěru alespoň v krátkosti dotknu situace církve na Slovensku zasaženém antikoncepční kulturou.

Poznámka pod čarou: v textu čerpám ze statistických údajů a několika závěrů uváděných americkou odbornicí na filozofii přirozeného práva a morální teologie Janet Smithovou. Smithová je v katolické církvi v USA celebritou, jejíž mnohaletá přednášková činnost na téma katolického učení o rodičovství a antikoncepci má důležitý vliv při přehodnocení postojů k tomuto tématu v současné generaci amerických kněží a teologů. Můj vlastní pohled na téma se začal formovat právě díky její populární přednášce Contraception: Why Not (Antikoncepce: proč ne), jejíž nahrávka na magnetofonové pásce z doby před internetem se mi dostala do rukou ještě během studií v kněžském semináři ve Washingtonu.

Titulní strana časopisu Der Spiegel 32/1968, www.spiegel.de
Vynález pilulky


Málokdo ví, že až do třicátých let 20. století byla všechna protestantská církevní společenství zajedno s katolickou církví v odsuzování antikoncepce jako prostředku, který je za každých okolností přestupkem proti morálním zásadám manželského života. Zákonodárci z řad amerických protestantů dokonce prosadili ve více státech zákaz prodeje antikoncepčních prostředků. V roce 1930 se Anglikánská církev odtrhla od této stálé křesťanské tradice morálního učení a legitimizovala používání antikoncepce v manželství v případě vážných okolností. Její vzor brzy následovaly všechny ostatní protestantské denominace.

V encyklice Casti Connubii Papež Pius XI. reagoval na tuto situaci obhajobou nepřetržitého katolického učení o jednotě lásky a plodnosti v manželském styku; úmyslné bránění početí v ní nazval těžkým hříchem.

O velké změně hodnotového nastavení společnosti svědčí šedesátá léta 20. století, kdy se dostal do volného prodeje vynález pilulky. Nový antikoncepční prostředek představoval jeden z důležitých katalyzátorů sexuální revoluce.

V USA přivítala tehdejší generace antikoncepční tabletku jako znamení velkého pokroku a záruku lidského štěstí. Janet Smithová si pamatuje nadšené očekávání té doby, kdy byla dospívající studentkou. Antikoncepční tabletka znamenala pro mnohé lidi příslib kontroly nad hrozbou populační exploze, velmi vnímané na základě rozšířených názorů T. R. Malthuse. Co bylo důležitější, ztělesňovala víru v šťastné manželství, ve kterém se manželé mohou volně oddávat sexuálnímu životu bez obavy z nechtěného těhotenství.

Od antikoncepce se také očekávalo zlepšení postavení žen, které si díky efektivní kontrole své plodnosti mohly svobodněji plánovat svůj život a kariéru. Konečně, s tabletkou se vytratil přízrak strachu z nežádoucího otěhotnění i v předmanželském sexu. Díky dostupné antikoncepci mohli mladí lidé spokojeně „otestovat“ společný sexuální život, aby se tak zajistili před chybným výběrem manžela. Podle Smithové se v šedesátých letech tyto postoje a očekávání staly módním společenským míněním, jehož tlaku se dalo těžko odolávat.Katolická církev a antikoncepce


Uvnitř katolické církve se za pontifikátů Jana XXIII. a Pavla VI. završilo reformní úsilí předešlých desetiletí v podobě aggiornamenta 2. Vatikánského koncilu. V atmosféře liturgických a pastoračních změn v církvi se začaly šířit hlasy volající po novém přezkoumání otázky antikoncepce.

Zastánci změny církevního stanoviska v této otázce tvrdili, že antikoncepční tabletka nenarušovala přirozenou povahu a cíl manželského aktu tak jako přerušovaný sex či bariérová antikoncepce, a proto se na ni nevztahují tradiční argumenty katolické morálky proti jejímu používání.

Přibližně rok po završení koncilu prosákly do médií informace o tom, že pontifikální komise složená z členů kléru, teologů i laických odborníků doporučila většinou hlasů papeži Pavlu VI., aby povolil používání antikoncepce v manželství. Podle Smithové tuto zprávu poskytl médiím německý teolog Bernhard Häring, aby tlakem veřejného mínění pohnul váhajícího papeže k oficiálnímu vyjádření podle obecných předpokladů shodných s doporučením závěrečného hlasování komise. Za zmínku také stojí, že důležitý člen komise, krakovský kardinál Karol Wojtyła, se onoho hlasování pro obstrukce komunistických úřadů v Polsku nemohl zúčastnit.

V kontextu těchto událostí je snazší představit si šok, který způsobilo vydání encykliky Humanae Vitae. Pavel VI. navzdory všem očekáváním potvrdil neměnné učení církve o jednotě lásky a plodnosti v manželském sexuálním životě a odmítl omluvit používání umělých prostředků prevence před početím. Odpor vůči encyklice v teologických kruzích ilustruje prohlášení nesouhlasu, které ve Washingtonu hned druhý den po vydání encykliky podepsalo 87 teologů, přičemž v následující dny na výzvu signatářů přidalo svůj podpis přibližně 600 dalších. Konference amerických biskupů v této vyhrocené situaci podpořené negativní kampaní vůči Humanae Vitae v médiích a poznamenané nejednotou ve vlastních řadách reagovala opatrně koncipovanou výzvou k věřícím, aby „pečlivě studovali encykliku a v jejím světle formovali svá svědomí“.

Odkazování věřících ve věci antikoncepce na svědomí se stalo refrénem mnohých kněží v zpovědnici. Málokterý biskup nebo kněz byl ochoten pouštět se do tohoto citlivého tématu v katechezích nebo kázání. Jak shrnul profesor morální teologie na Katolické univerzitě ve Washingtonu John Grabowski, „v době, kdy bylo pro církev nanejvýš nutné, aby se nahlas vyjadřovala k sexualitě, církev zůstala ticho“.

Ať je již odpovědnost ležící na bedrech pastýřů jakákoliv, čísla, která uvádí Smithová, jsou alarmující: Zatímco na počátku šedesátých let se s katolickou vírou v praxi ztotožňovalo 66 % amerických katolíků, na počátku devadesátých let používalo antikoncepci 80 % procent amerických katolíků, přičemž jen slabá 4 % v manželství používala církví doporučenou metodu přirozeného plánování rodičovství.Mýty versus skutečnost


V encyklice Humanae Vitae Pavel VI. uvedl, jaké důsledky bude mít rozšíření metod umělého regulování porodnosti. Za prvé předpověděl nárůst manželské nevěry a všeobecného úpadku mravnosti. Jako druhý důsledek očekával zmenšení úcty mužů vůči ženám. Za třetí Pavel VI. varoval, že totalitní režimy získají prostředek kontroly populačního růstu na úkor svobody jednotlivce. A za čtvrté, papež předvídal, že pohled na člověka se zredukuje na tělo ovladatelné technologickými prostředky.

Smithová účinným způsobem konfrontuje zeitgeist sexuální revoluce a hlas papeže. Otázka je, kdo měl pravdu - svět nebo papež?

Co se týče předpokladu, že používání antikoncepce povede k šťastnějším a trvanlivějším manželstvím, uvádí Smithová statistiku, podle níž se počet rozvodů zvýšil z 25 % na uzavřená manželství na počátku šedesátých let na 50 % z uzavřených manželství v roce 1975 (je to stejná míra, v jaké se dnes pohybuje procento rozvodů na Slovensku). Důvody? Odkládání porodů, nárůst manželské nevěry a sociální zabezpečení svobodných matek.

Jak trefně poznamenal Dennis Prager, ženy už nemusí budovat s mužem trvalý manželský vztah, protože se mohou vdát za stát. Zkušenost ukazuje, jak pomýlená je také víra, že cestou k lepšímu a trvalejšímu manželství je sexuální soužití. Lidé, kteří se dokáží žít zdrženlivě před manželstvím, vstupují do manželství se zkušeností, které jim v něm pomáhá vytrvat mnohem víc než sexuální život.

Míra rozvodovosti v USA v letech 1950-2005, zdroj: National Centree for Health Statistics


Skutečnost je dramaticky odlišná i v případě očekávání, že antikoncepce odstraní nechtěná těhotenství. Porovnání míry dětí narozených mimo manželství v USA v letech 1960 a 1992 ukazuje nárůst ze 6 % na 22 % u bělošského a z 20 % na 68 % procent u černošského obyvatelstva. Pro vysvětlení netřeba být odborníkem v jaderné fyzice: Ať je účinnost prevence před početím jakákoliv (žádná antikoncepce nedosahuje 100 %), základní problém spočívá v tom, že antikoncepce ve skutečnosti nevychovává mladé lidí k zodpovědnosti. Naopak, posouvá je k životnímu stylu, ve kterém je sex vnímán jako bezstarostná zábava. „Uklouznutí“ se při tomto způsobu života stávají spíše pravidlem než výjimkou a zvýšený počet nechtěných těhotenství je toho přímým důsledkem.

S antikoncepčním životním stylem proto úzce souvisí potraty, jejichž legalizace v USA a západní Evropě šla v těsném závěsu za rozšířením dostupnosti antikoncepce. Potraty se staly praktickým řešením nechtěných těhotenství.

Jak podotýká Smithová, souvislost mezi antikoncepcí a potraty otevřeně přiznává rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu ve sporu Planned Parenthood vs. Casey, které odůvodňuje právo na potrat mimo jiné tím, že lidé jsou již desetiletí zvyklí zakládat své intimní vztahy důvěrou na dostupnost potratů v případě, že selže antikoncepce. V rozporu s představami, že antikoncepce přinese humánnější společnost, zrodila pro-potratovou mentalitu. Podle oficiálních čísel bylo v USA od legalizace potratů v roce 1973 zabito padesát milionů nenarozených dětí.

Porovnání míry dětí narozených mimo manželství v USA v letech 1964 a 2014, zdroj: US National Center for Health Statisti


Prognóza Pavla VI., že zneužívání antikoncepce veřejnou mocí na násilné populační programy, se naplnila čínskou politikou jednoho dítěte. Do této kapitoly spadá i masivní antikoncepční kampaň organizace OSN v Africe a dalších rozvojových zemích.

Pavel VI. nakonec v Humanae Vitae upozornil, že antikoncepční mentalita redukuje člověka na tělo, které je vnímáno jako mechanismus ovladatelný technologickými prostředky. Byznys s umělým oplodněním, náhradní mateřství a snahy o sociální inženýrství dávají papeži za pravdu. Jeho prorocké varování se nejnovější naplňuje i v gender ideologii, která je logickým vyústěním antikoncepční mentality. Pokud plodnost nepatří k podstatě sexu, pak není rozdíl mezi heterosexuálním a homosexuálním stykem. Pokud mezi těmito není rozdíl, pak samo pohlaví není součástí lidské identity, ale jen příležitostným projevem, který si může každý naprogramovat dle libosti. Nelze radikálně změnit pohled na sexualitu, aniž se radikálně nezměnil i pohled na člověka. Výsledkem sexuální revoluce je antropologická revoluce, která svobodu člověka už nechápe jako život v souladu s přirozeným zákonem, ale v kontrole mechanismu těla technologickými prostředky. Gender ideologie v podstatě pouze pokračuje v prosazování antikoncepční mentality jako svého pseudo-náboženského plánu spásy.

Střet této mentality a učení Pavla VI. v encyklice Humanae Vitae je ve svém základě zápasem o pravdivý pohled na člověka. Fakta společenského vývoje, který odstartovala sexuální revoluce, říkají podle Smithové drtivým svědectvím ve prospěch Humanae Vitae: Pravdu měl Pavel VI.

Známky naděje


Přednáška „Contraception: Why Not“, ze které jsem čerpal v tomto článku, zazněla původně při 25. výročí vydání Humanae Vitae. Se zájmem jsem si nedávno vyslechl přednášku Smithové k letošnímu 50. výročí encykliky. Jakým vývinem podle jejích slov prošlo za čtvrtstoletí chápání vlivu antikoncepce na americkou společnost a situaci katolické církve?

Pozoruhodný je zejména závěr přednášky, ve kterém se ozývá silně optimistický tón. Smithová vyzdvihuje jednomyslný odpor amerických biskupů vůči antikoncepčního mandátu Obamovy reformy zdravotního pojištění. Chválí také celoplošnou reformu vyučování morální teologie v kněžských seminářích, v nichž teologové odporující učení Humanae Vitae nemají už více místo.

Mladá generace amerických kněží, které se často dostává pojmenování „generace Jana Pavla II.“, učí morálku manželského života věrně podle učení církve.

Katolická univerzita ve Washingtonu, kde v roce 1968 inicioval disent proti Humanae Vitae profesor morální teologie Charles Curran, uspořádala v tomto roce prvotřídní konferenci na počest encykliky. Příklon pastýřů k učení církve se odráží v chování věřících. Nejnovější průzkumy tvrdí, že počet katolických žen, které používají přirozenou metodu plánování rodičovství, vzrostl na 13 %, přičemž u žen praktikujících svátostný život ve věku 18 až 34 let tato míra dosahuje až 37 %.Co z toho plyne pro nás na Slovensku


Je třeba si přiznat, že ačkoli se podle statistik ke katolické víře hlásí většina lidí na Slovensku, učením církve o manželském životě se řídí jen malá část. Podobně jako je to s katolickou církví v západních zemích jsme i my církví ve společnosti, která se řídí antikoncepční mentalitou (ačkoli relativně dost lidí stále odmítá radikální formy této mentality, jako je víra v neomezené právo na potrat, ztotožňování homosexuálního soužití s manželstvím muže a ženy či gender ideologii). Podle mého názoru před slovenskými věřícími dnes stojí dvě rozhodnutí.

Za prvé, nemlčet, jak to udělala církev v USA v době odporu proti učení Humanae Vitae. V otázce antikoncepce je třeba zaujmout jasný proti kulturní postoj ve shodě s církevní naukou. Představa, že kompromisem této nauky se stane víra přijatelnější pro společnost, je klamná. Naopak, stane se solí bez chuti. Není důvod podceňovat u mladých lidí touhu po ideálu křesťanského života a jejich schopnost volit si raději cestu namáhavou, ale smysluplnou - pokud jim ji je někdo ochoten ukázat. Velký potenciál pro formování zdravého pohledu na sexualitu, manželství a rodičovství představuje teologie těla Jana Pavla II. Je pastorační prioritou, aby se zvěst o teologii těla dostala k mladým lidem ve farnostech a školách co nejvíce.

Za druhé, nebojovat na nesprávném frontě. Antikoncepční mentalita není v první řadě problém politický, ale morální. Snahy zamezit vliv gender ideologie politickou cestou jsou samozřejmě důležité a od křesťanských politiků se neočekává nic jiného, než svádět tento zápas. Je však scestné hledat zdroje antikoncepční kultury v konspiračních teoriích, a ještě pomýlenější je vkládat naději na její řešení do pochybných politických mesiášů, o jakých u nás není nouze. Jádro zápasu proti gender ideologii se odehrává na evangelní cestě změny smýšlení, cestě obrácení, víry a svědectví. S tím musí začít každý sám u sebe.


Převzato z www.postoj.sk

Článek z 19. 12. 2018 naleznete zde

logo- postoy.sk


Svatý papež Pavel VI. v roce 1963, Public Domain, wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Papež ke kritice kongresu náboženství od biskupa Schneidera (25.09.2022)
NADPŘIROZENÉ NÁBOŽENSTVÍ ZJEVENÉ KRISTEM JE NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉ. TO NENÍ MOŽNO POSTAVIT NA ROVEŇ OSTATNÍM BEZ POHORŠENÍ A ŠKODY PRO DUŠE (21.09.2022)
JEDINÝM PRAVÝM, BOHEM ZJEVENÝM A CHTĚNÝM NÁBOŽENSTVÍM, JE NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉ (17.09.2022)
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření (13.09.2022)
Synodalita v církvi (20.11.2021)
Poselství Svatého otce Františka ke 36. světovému dni mládeže (11.11.2021)
Pozvání našich biskupů k synodálnímu procesu (07.10.2021)
Poselství svatého otce Františka k 55. světovému dni sdělovacích prostředků (31.05.2021)
Poselství papeže Františka k světovému dni modliteb za povolání (18.05.2021)
Úmysly apoštolátu duben, květen, červen (27.04.2021)
Papež Jan Pavel II. v Československu 1990 (22.04.2021)
Poselství papeže Františka k postní době (02.03.2021)
Poselství papeže Františka k světovému dni nemocných (01.02.2021)
Urbi et Orbi - požehnání městu a světu (19.01.2021)
Promluva Svatého otce před modlitbou Anděl Páně v neděli 3.1.2021 (08.01.2021)
Úmysly Svatého otce pro modlitby svěřené celosvětové síti modliteb (01.01.2021)
Poselství Svatého otce Františka k 54. celosvětovému dni sdělovacích prostředků (28.05.2020)
Povolanie pápež - původní slovenský muzikál (18.05.2020)
Modlitba papeže Františka k Panně Marii (12.05.2020)
Karol Dučák: Katolická církev odmítá nejen ateistický komunismus, ale i kapitalismus a neoliberalismus! (06.05.2020)
List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020 (03.05.2020)
Poselství Svatého otce Františka k 57. světovému dni modliteb za povolání (26.04.2020)
Poselství Svatého otce k 35. světovému dni mládeže 2020 (20.04.2020)
Poselství papeže Františka k 28. světovému dni nemocných (01.03.2020)
Sbírka Haléř sv. Petra 2020 (23.02.2020)
Prefekt vatikánského úřadu: Dokumenty prokáží úsilí Pia XII. o záchranu Židů (21.02.2020)
Poselství papeže Františka k 53. světovému dni míru (07.02.2020)
Papežovo vánoční poselství Urbi et Orbi (26.12.2019)
Úmysly svatého otce Františka pro rok 2020 (18.12.2019)
Exhortace papeže Františka - Christus Vivit (18.12.2019)
Jan Pavel II. o prvním přikázání Desatera (16.10.2019)
Poselství Svatého otce Františka k 93. světovému dni misií 2019 (14.10.2019)
Z misijního poslání církve není nikdo vyloučen (03.10.2019)
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíků 2019 (16.09.2019)
Benedikt XVI.: Kritika textu se míjí s jeho jádrem (28.08.2019)
Papežové o sv. Cyrilovi a Metodějovi (04.07.2019)
P. Milan Glaser: Církví obchází strašidlo hereze (28.05.2019)
Církev a skandál zneužívání - Poznámky Benedikta XVI. z 11. dubna 2019 (15.04.2019)
Velikán na papežském stolci PIUS XII. zpečetil nezbytnost liturgické reformy ve 20. století (19.03.2019)
Hymnus o radosti (02.03.2019)
Poselství Svatého otce Františka k 52. Světovému dni míru (28.01.2019)
Zvláštní úmysl papeže Františka (30.09.2018)
Naše víra a život potřebují souzvuk (26. neděle v mezidobí, cykl. B) (29.09.2018)
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září 2018 (18.09.2018)
Poselství Svatého otce Františka ke IV. Světovému dni modliteb za péči o stvoření (18.09.2018)
Pavel VI. o okupaci Československa 21. srpna 1968 (20.08.2018)
Jubilejní rok sv. Aloise (22.06.2018)
Papež František stanovil 23. únor jako den modliteb a půstu za mír (22.02.2018)
Benedikt XVI.: Vnitřně jsem na pouti k Domovu (08.02.2018)
O údajném vyznamenání propotratové holandské aktivistky papežem (17.01.2018)
Afričtí preláti: "Svatý otče, v otázkách migrace se mýlíte. Ať mladí neodcházejí!" (11.01.2018)
RATZINGEROVA REVOLUCE Odkaz jednoho z největších teologů dneška (13.11.2017)
Milion Otčenášů za Svatého otce (07.11.2017)
Benedikt XVI varuje před 'nebezpečnou situací' v souvislosti s radikálním ateismem a radikálním islámem (08.06.2017)
Exkluzivní text Benedikta XVI: Krize, která rozvrací Církev, je především krizí liturgie (21.04.2017)
Světový den modliteb za povolání - poselství Svatého otce Františka (19.04.2017)
Před 12 lety zemřel papež Jan Pavel II. (02.04.2017)
Poselství Svatého otce Františka k 32. světovému dni mládeže 2017 (02.04.2017)
Poselství papeže Františka k postní době 2017 (24.02.2017)
... a papež František volal potřetí (09.02.2017)
Úmysl Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc ÚNOR (03.02.2017)
Emeritní papež Benedikt XVI: Katolická církev je naprosto nezbytná pro vykoupení (22.01.2017)
Úmysl Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc LEDEN (03.01.2017)
Papež, Vánoce a "falešné zprávy" o Hitlerovi (18.12.2016)
Pravá brána milosrdenství, kterou je Kristovo Srdce, zůstává otevřena (21.11.2016)
Poselství papeže Františka k Světovému dni misií 2016 (20.10.2016)
Světové dny mládeže v Krakově (05.08.2016)
Připomínka 65. výročí kněžského svěcení Benedikta XVI. (28.06.2016)
Slavnostní obřad na připomínku 65. výročí kněžského svěcení emeritního papeže Benedikta XVI. (27.06.2016)
Papež Benedikt XVI. se 29. června patrně objeví na veřejnosti (24.06.2016)
Právě před 35 lety otřásla světem zpráva o atentátu na Jana Pavla II. (15.05.2016)
Poselství papeže Františka k 53. světovému dni modliteb za povolání (12.04.2016)
Papežova exhortace: krásná, dojemná i rozdělující (09.04.2016)
Zveřejněna papežská exhortace o rodině Amoris laetitia (09.04.2016)
Vzpomínka: 2. duben - jedenácté výročí smrti sv. Jana Pavla II.
* Litanie k Janu Pavlu II., jeho promluvy k přikázáním Desatera
(02.04.2016)
Benedikt XVI.: Pokud víra a spása nejsou propojeny, víra nemá smysl (01.04.2016)
Urbi et Orbi - Jedině Boží milosrdenství nás může zachránit (27.03.2016)
Společné prohlášení papeže Františka a patriarchy Moskvy a celé Rusi Kirilla (14.02.2016)
Přímý přenos setkání: * Papež František se na Kubě setká s patriarchou Kirillem
* Dosavadní překážkou setkání byly obavy z proselytismu
(12.02.2016)
Papež: Bůh nemiluje láskou z telenovely (14.01.2016)
V římských klášterech se zachránila více než polovina židovské obce (10.01.2016)
Rozhovor s papežem Františkem k roku milosrdenství (18.12.2015)
Papež: Bůh v nás započal dobré dílo a taky by ho rád dokončil (27.11.2015)
Papež František: O slibech, které činíme dětem (19.10.2015)
Papežové pomíjejí, loďka církve se nepotopí (18.09.2015)
Modlitba za naši zemi (Papež František) (25.06.2015)
Apokalyptická vize Jana Pavla II. (14.06.2015)
Papež František se setkal s prezidentem Putinem (11.06.2015)
Papež o zásnubách: "expresní manželství neexistuje" (03.06.2015)
Krvavou kleriku Jana Pavla II. můžete vidět v Krakově (31.05.2015)
Papež František: Je čas, aby se rodiče vrátili k poslání vychovávat (28.05.2015)
10 let od smrti Jana Pavla II. a čas milosrdenství (02.04.2015)
Papež: Učitelé jsou jako duchovní rodiče (21.03.2015)
Poselství papeže Františka k postní době 2015 (17.02.2015)
Rodina a králíci: Co papež (ne)řekl (27.01.2015)
Papež se setkal s přeživšími z Osvětimi, včetně českých (11.01.2015)
Novoroční předsevzetí papeže Františka (05.01.2015)
Pius XII. si beatifikaci zaslouží o nic míň a o nic víc než ostatní (30.12.2014)
Papež ve Štrasburku varoval před paradoxním zneužíváním lidských práv (27.11.2014)
Ďábel není mýtus a musíme mu čelit zbrojí pravdy (16.11.2014)
Papež František: Boží království roste potichu a bez chlubení (14.11.2014)
Papež o pronásledovaných křesťanech: Mobilizujme svědomí (13.11.2014)
Emeritní papež Benedikt XVI.: ZŘEKNUTÍ SE PRAVDY JE "pro víru SMRTONOSNÉ" (27.10.2014)
Objednávejte si: plakátek papeže Františka (30.08.2014)
Deset tipů pro spokojený život (17.08.2014)
Vatikán zahájil diplomatickou iniciativu na podporu křesťanů v Iráku (13.08.2014)
Cesta papeže Františka do Jižní Koreje ve dnech 14. až 18. 8. na televizi Noe (13.08.2014)
Benedikt XV. o válce z let 1914 - 1918 (29.06.2014)
Tvoje jméno je "jsem křesťan" a příjmení "patřím do církve" (27.06.2014)
Papež František: Nezapomínejme na první lásku (08.06.2014)
Představitel OSN: Pro-life nauka je "mučení" (05.06.2014)
Minutová modlitba za mír ve Svaté zemi (05.06.2014)
Joseph Ratzinger: předmluva ke knize Nový světový neřád (01.06.2014)
Tv Noe - SOBOTA 22.10
Tajemství Jana Pavla II.: Z Fatimy k pádu komunismu
(31.05.2014)
* Přímé přenosy z pouti sv. otce ve Svaté zemi - TV NOE a TV LUX
* Podrobný program pouti papeže Františka do Svaté země
(24.05.2014)
Petrův nástupce svěřil Panně Marii svou pouť do Svaté země (24.05.2014)
Četba (+ čtení) na pokračování:
sv. Jan Pavel II. EVANGELIUM VITAE
(19.05.2014)
Papež Pavel VI. bude blahořečen 19. října 2014 (12.05.2014)
Papež: "žárlivost je ďáblova práce, Duch Svatý přináší jednotu" (12.05.2014)
Papež: Samolibý kněz Božímu lidu nesvědčí (06.05.2014)
Kardinál Müller: František navazuje na učení Benedikta XVI. o biskupské službě (02.05.2014)
První farnost, která nese jméno svatého Jana Pavla II. (30.04.2014)
10 kroků od sv.otca Františka jak se stát svatým (28.04.2014)
Nádherné slova Sv.otce Františka o svatosti ... (28.04.2014)
* Jan Pavel II. - Muž modlitby - 1-4* Aktuálně: sv. Otec Jan Pavel II. Veliký se stáva svatým orodovníkem v Nebi....
(26.04.2014)
Film na TV Lux: Karol: Papež, který zůstal člověkem (1 + 2) (25.04.2014)
Benedikt XVI. se zúčastní nedělní kanonizace (24.04.2014)
Svatořečení papežů: česká účast a přímé přenosy (23.04.2014)
Díky tobě, ženo (21.04.2014)
Papež se setkal s účastníky sympozia o boji proti obchodu s lidmi (15.04.2014)
Poselství papeže Františka k postní době 2014 (09.03.2014)
Benedikt XVI. písemně odpověděl na otázky deníku La Stampa (26.02.2014)
Nebudu už nositelem úřední moci, zůstanu ve službě modlitby (13.02.2014)
Kardinál Ouellet: Benedikt XVI. zasluhuje vděčnost za otevření nových perspektiv (01.01.2014)
Papež František u Benedikta XVI. a Benedikt XVI. u Františka (28.12.2013)
Papežská cesta do Svaté země je plánována na příští rok (14.12.2013)
Benedikt XVI.: "Stárnu a jsem mnich, který se modlí" (06.12.2013)
Apoštolská exhortace Radost evangelia (27.11.2013)
Apoštolská exhortace Evangelii gaudium papeže Františka uzavře Rok víry (19.11.2013)
Papež František předal Ratzingerovu cenu za teologii (27.10.2013)
22. 10. 2013 - Před 35 lety se ujal pontifikátu Jan Pavel II. (23.10.2013)
Jak je to vlastně s papežovým postojem k potratům? (19.10.2013)
Spojme se duchovně v modlitbě se Svatým otcem (04.10.2013)
Jan XXIII. a Jan Pavel II. budou svatořečeni 27. dubna 2014 (01.10.2013)
Svatý otec František 7. 9. 2013 (07.09.2013)
Právě nyní na TV-Noe: přímý přenos modlitební vigilie s papežem Františkem. (07.09.2013)
Papež jmenoval nového státního sekretáře Apoštolského stolce (31.08.2013)
O papeži Františkovi (30.07.2013)
Vyšla encyklika Lumen fidei, najdete zde i její překlad (27.07.2013)
Papež František: Archanděl může vyhnat satana z Vatikánu (26.07.2013)
Zasvěcení pontifikátu papeže Františka Naší Paní z Aparecidy
(a ve Fatimě)
(25.07.2013)
Papež František v Brazílii (25.07.2013)
SDM RIO a R13 v programu (nejen) TV LUX (24.07.2013)
Papež František poprosil Benedikta XVI.. o doprovázení během cesty do Brazílie (20.07.2013)
Kardinál Kasper: Papež František není konzervativec, ani pokrokář (20.07.2013)
Papež František o Benediktu XVI. a své papežské službě (14.07.2013)
František a ďábel (08.07.2013)
Kanonizace bl. Jana XXIII. a bl. Jana Pavla II.se přiblížila (06.07.2013)
František píše na Velehrad (04.07.2013)
V pátek vyjde encyklika o víře Lumen fidei (04.07.2013)
Dvakrát 'Svatý Otec' - přesto jedno srdce a jedna duše (22.06.2013)
Proces svatořečení Jana Pavla II. téměř uzavřený (22.06.2013)
O čtyřruční encyklice (20.06.2013)
O lahodném zotročování člověka (13.06.2013)
O návštěvě u emeritního papeže Benedikta XVI. (08.06.2013)
Benedikt XVI. o kultu a posvátnosti eucharistie (30.05.2013)
Proč se kdysi volalo »Ať žije Pius IX.«? (25.05.2013)
Papež František zasvětil svůj pontifikát Panně Marii Fatimské (22.05.2013)
Pontifikát papeže Františka zasvěcený Fatimské Panně Marii (aj.). (18.05.2013)
Papež pro Židy (14.05.2013)
František a papež? (12.05.2013)
Benedikt XVI. se vrátil do Vatikánu (03.05.2013)
Poselství papeže Benedikta XVI. k 50. Světovému dni modliteb za duchovní povolání (23.04.2013)
Zasvěcení pontifikátu Panně Marii Fatimské (14.04.2013)
Podle médií je papež František středověký (11.04.2013)
Panna Maria se zjevila se zesnulým papežem: "Hle, můj syn!" (05.04.2013)
Nový papež přichází do morální krize (04.04.2013)
Benedikt XVI..: Putující Církev je také „ECCLESIA MILITANS“ (30.03.2013)
Papež převezme Lateránskou baziliku o druhé velikonoční neděli (29.03.2013)
Papež: Pokoj je neslučitelný s potraty a eutanazií (25.03.2013)
Kardinál Miloslav Vlk o papeži Františkovi (23.03.2013)
Nabídka obrázků papeže Františka (23.03.2013)
Setkání papeže Františka s Benediktem XVI. (také video) (23.03.2013)
Papež František: Vichr dobroty (23.03.2013)
Papež František - řada překvapení a velká očekávání (19.03.2013)
Papežský erb a motto (19.03.2013)
9 věcí, které byste měli vědět o papeži Františkovi (19.03.2013)
Papež František: Homosexuální "manželství" jsou "machinacemi otce lží" (19.03.2013)
Inagurace papeže Františka v médiích (18.03.2013)
Křížová cesta za nového papeže (12.03.2013)
Studio Konkláve: První den volby papeže na TV - Noe - živě (12.03.2013)
Pontifikát Benedikta XVI. v číslech (12.03.2013)
Sbor kardinálů volitelů v číslech (10.03.2013)
O čem bude konkláve? (09.03.2013)
Konkláve začne v úterý 12. března (08.03.2013)
Adoptujte si kardinála! (08.03.2013)
Sbor kardinálů volitelů je kompletní, datum konkláve jěště nebylo stanoveno (08.03.2013)
Vizionářka Mirjana prosila o modlitbu za papeže Benedikta
Modlitby za konkláve a budoucího papeže
(04.03.2013)
Svolání první generální kongregace kardinálského kolegia (01.03.2013)
Pravidla pro volbu papeže - Apoštolská konstituce o volbě nové hlavy církve (01.03.2013)
Benedikt XVI.: Budoucímu papeži, který je mezi vámi, již nyní slibuji bezpodmínečnou poslušnost (28.02.2013)
Nikdy jsem se necítil sám - poslední katecheze Benedikta XVI.
150 tisíc lidí se rozloučilo s pontifikátem Benedikta XVI.
(27.02.2013)
Poslední tisková konference pontifikátu Benedikta XVI. (27.02.2013)
Kardinál Barbarin: Benedikt XVI. ukázal, že autorita je služba, nikoli ambice či vlastnictví (26.02.2013)
Benedikt XVI. rozhodl o možnosti uspíšit zahájení konkláve (25.02.2013)
Budeme nuceni volit mezi zradou Krista a mučednictvím? (25.02.2013)
Více než sto tisíc lidí se přišlo rozloučit s Benediktem XVI. (24.02.2013)
Historický krok papeže Benedikta XVI. (23.02.2013)
O papeži Ratzingerovi na rovinu (23.02.2013)
Joseph Ratzinger: Jak bude vypadat církev ve třetím tisíciletí? (22.02.2013)
Co odhaluje abdikace Benedikta XVI.? (21.02.2013)
Papež uvažuje o posunutí začátku konkláve (20.02.2013)
Při pokušení je ve hře víra, protože je ve hře Bůh (20.02.2013)
Druhý vatikánský koncil ve vzpomínkách a nadějích jeho svědka (19.02.2013)
Papež Benedikt XVI.. zřejmě zvažoval svůj odchod delší dobu (18.02.2013)
Lombardi: Odstoupení papeže svědčí o rozsahu problémů církve i světa (16.02.2013)
Benedikt XVI.: Děkuji za vaše sympatie (13.02.2013)
Od Popeleční středy Novéna modliteb za budoucnost církve (13.02.2013)
Kdo bude volit nového papeže? (13.02.2013)
Benedikt XVI. se vzdává úřadu papeže (11.02.2013)
Víra bez skutků je jako strom bez ovoce (10.02.2013)
Věřit v Boha, znamená přijmout Ježíše Nazaretského (05.02.2013)
Benedikt XVI.: Zapojení do sociálních sítí není požadavkem doby, ale evangelia (25.01.2013)
Benedikt XVI.: Nikoli oslava Boha, ale Jeho zapomnění plodí násilí (10.01.2013)
Papež varuje: Rovnost filosofie popírá Boha a Bibli (03.01.2013)
Papež nesouhlasí s globální vládou (03.01.2013)
Poselství papeže Benedikta XVI. k oslavě světového dne míru 1. ledna 2013 (02.01.2013)
Musíme se mít na pozoru před znetvořením posvátna (27.12.2012)
Benedikt XVI.: Člověk se postavil proti své přirozenosti, je z něj pouze duch a vůle (26.12.2012)
Urbi et Orbi - Vánoční poselství Benedikta XVI., nám. sv. Petra (25.12.2012)
Benedikt XVI. o symbolice vánočního stromu (24.12.2012)
Vyšel poslední díl trilogie Ježíš Nazaretský od Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. + vzpomínka: jeho přání napsat knihu (25.11.2012)
Cesty vedoucí k poznání Boha (19.11.2012)
Benedikt XVI.: Stáří je krásný věk! (14.11.2012)
Benedikt XVI. k odvolání arcibiskupa Bezáka (08.11.2012)
Benedikt XVI. zakončil biskupský synod o nové evangelizaci, jeho promluva (28.10.2012)
Co je to víra? (25.10.2012)
Nový cyklus katechezí k Roku víry: Víra činí život plně lidským.. (21.10.2012)
K výročí koncilu a Roku víry (15.10.2012)
List k misijní neděli (14.10.2012)
Koncil je mocná výzva ke znovuobjevování krásy naší víry (10.10.2012)
Benedikt XVI.: Vlažnost je největší diskreditace křesťanství (10.10.2012)
Zahájení Roku víry v brněnské diecézi (10.10.2012)
Slavení památky papeže
blahoslaveného Jana Pavla II.
(05.10.2012)
Třetí díl Ježíše Nazaretského vyjde do vánoc (22.09.2012)
Benedikt XVI.: Evangelizace není věcí několika odborníků, ale celého Božího lidu (22.09.2012)
Přinášejte poselství víry do digitálního světa (18.09.2012)
Papežská cesta do Libanonu na obrazovkách Tv Noe (14.09.2012)
Benedikt XVI. prosí o modlitbu za cestu do Libanonu (13.09.2012)
Benedikt XVI. a o. Federico Lombardi k cestě do Libanonu (10.09.2012)
Libanon: Násilí eskaluje - návštěva papeže se neruší + další zprávy (31.08.2012)
Mučednictví každodenní věrnosti evangeliu (31.08.2012)
Svatý Otec vyzývá: "Církev musí učit to, co Bůh říká, ne to, co lidé chtějí slyšet." (16.08.2012)
Poselství představitelů církví Blízkého východu Benediktu XVI.. (10.08.2012)
Benedikt XVI. dokončil třetí díl knihy „Ježíš Nazaretský“ (09.08.2012)
Výběr z dřívějších výpovědí Benedikta XVI. ke svátku Proměnění Páně (09.08.2012)
Prosit Boha především o pevnější víru (02.07.2012)
Byl prezentován Rok víry (23.06.2012)
Benedikt XVI.: aktivní účast na liturgii neznamená vnější aktivitu (18.06.2012)
Nevěrní služebníci Petrova nástupce a jejich zrada (18.06.2012)
Nejposvátnějším místem v kostele je svatostánek (11.06.2012)
Joseph Ratzinger: Letnice a stvoření (08.06.2012)
Promluva Sv. otce na závěr mariánského měsíce května (03.06.2012)
Výzva Benedikta XVI. k Mezinárodnímu dni rodin (20.05.2012)
Papež schválil dekret o mučednictví 14 pražských mučedníků z roku 1611 (15.05.2012)
Kanonizace Jana Pavla II. v roce 2015 v Krakově? (15.05.2012)
Libanon si slibuje od papežské návštěvy vyjádření k arabskému jaru (02.05.2012)
K výročí beatifikace Jana Pavla II. (02.05.2012)
Učení Benedikta XVI. v nové webové aplikaci (26.04.2012)
Sedm let pontifikátu bilancuje P. Fessio SJ a další publicisté (26.04.2012)
Benedikt XVI. v mém životě (26.04.2012)
Rodinná lekce od Ratzingerů (20.04.2012)
Poselství papeže Benedikta XVI. (19.04.2012)
Benedikt XVI.: Smutek i rány stávají se zdrojem radosti (12.04.2012)
Urbi et orbi - velikonoční poselství Benedikta XVI. (09.04.2012)
Kanonizační proces bl. Jana Pavla II. pokračuje (02.04.2012)
Zpravodajství Radia Vatikán z návštěvy sv. Otce Benedikta XVI. do Mexika a na Kubu (30.03.2012)
Kardinál Bertone k blížící se návštěvě papeže v Mexiku (22.03.2012)
Nová evangelizace začíná ve zpovědnici (17.03.2012)
Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2012 (06.03.2012)
Benedikt XVI.: dospělost ve víře neznamená emancipaci od učení Církve (23.02.2012)
Symbolika čísla čtyřicet v dějinách spásy (23.02.2012)
Před 50. lety bylo stanoveno datum zahájení Druhého vatikánského koncilu (02.02.2012)
Benedikt XVI.: Stojíme před hlubokou krizí víry, která je pro dnešní církev největší výzvou (01.02.2012)
Benedikt XVI.: Hlavní překážkou evangelizace je krize víry (01.02.2012)
Benedikt XVI. o vztazích (31.01.2012)
Na Božím požehnání záleží všechno! (25.01.2012)
Mexiko: program papežské návštěvy (13.01.2012)
Život jako Boží Slovo (11.01.2012)
Mons. Geisler: Nehoří-li srdce, nemůže se víra šířit (05.01.2012)
P. Lombardi bilancuje rok 2011 (01.01.2012)
Benedikt XVI.: Vánoční stromeček je symbolem věčného života (26.12.2011)
Kondolence Benedikta XVI. a prohlášení arcibiskupa Duky (24.12.2011)
Tajná konzistoř Pia XI. o vztahu k fašismu (12.12.2011)
Ježíš Nazaretský II. od Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. vyšel česky (06.12.2011)
Papež v nové dětské knize podporuje mariánskou úctu (06.12.2011)
Film o bl. Janu Pavlu II. v brněnském kině SCALA (03.12.2011)
Motu proprio Benedikta XVI. PORTA FIDEI (25.11.2011)
Benin se těší návštěvě Benedikta XVI. (20.11.2011)
Nouzové přistání ve Varšavě (07.11.2011)
Kardinál Meisner - papežský legát při oslavách svaté Anežky České (24.10.2011)
První jmeniny Wojtylových dětí (24.10.2011)
Benedikt XVI. oznámil úmysl vyhlásit »Rok víry« (17.10.2011)
Papež zvítězil nad mediálními útoky v Německu (12.10.2011)
CHVÍLE PRAVDY - Papežova cesta do Německa (11.10.2011)
Texty pronesené Benediktem XVI. při návštěvě Spolkové republiky Německo (02.10.2011)
NÁZOR: Aldo Maria Valli o frontálním útoku na Benedikta XVI. (27.09.2011)
Benedikt XVI. cestou do Berlína pozdravil obyvatele ČR (22.09.2011)
Cesta Benedikta XVI. do Německa má motto: Kde je Bůh, tam je budoucnost (21.09.2011)
Povolání není soukromou záležitostí (14.09.2011)
Všechny promluvy Benedikta XVI. během SDM v Madridu (02.09.2011)
Setkání mládeže s Benediktem XVI. s rekordní účastí 2 milionů věřících (23.08.2011)
O síle slova a charizmatickém papeži (19.08.2011)
Homilie Benedikta XVI. o slavnosti sv. Petra a Pavla 29. 6. 2011 v Římě (05.08.2011)
Jan Pavel II. tentokrát o přikázání lásky (19.07.2011)
Jan Pavel II. o desátém přikázání Desatera (27.06.2011)
60. výročí kněžského svěcení Benedikta XVI. (26.06.2011)
Jan Pavel II. o devátém přikázání Desatera (14.06.2011)
Papež v Chorvatsku 4. až 5. června 2011 (04.06.2011)
Jan Pavel II. o osmém přikázání Desatera (26.05.2011)
30 let od atentátu na Jana Pavla II. - nová konkrétní odhalení (23.05.2011)
Liturgická památka Jana Pavla II. připadne na 22. října (21.05.2011)
Světlo světa – kniha, která září Bohem (15.05.2011)
Jan Pavel II. o sedmém přikázání Desatera (14.05.2011)
Papež varuje: Zdá se, že Západ ztratil zájem o víru (06.05.2011)
Proč svatý? - četba na pokračování na Proglasu (03.05.2011)
Santo subito – je to skutečnost! (02.05.2011)
Zvon na památku beatifikace papeže Jana Pavla II. (30.04.2011)
Jan Pavel II. o šestém přikázání Desatera (26.04.2011)
Dubnová výročí Benedikta XVI. (22.04.2011)
Jan Pavel II. o pátém přikázání Desatera (19.04.2011)
Pilot USA o Janu Pavlu II.: Miloval všechny (15.04.2011)
Jan Pavel II. o čtvrtém přikázání Desatera (11.04.2011)
... potvrzujeme, že Kristus je Pánem našeho života? (06.04.2011)
Světlo světa - kniha rozhovorů se Svatým Otcem Benediktem XVI. (05.04.2011)
Jan Pavel II. o třetím přikázání Desatera (29.03.2011)
Benedikt XVI. o post-abortivním syndromu a úloze svědomí (25.03.2011)
Beatifikace Jana Pavla II. – nabídka dopravy do Říma (20.03.2011)
Jan Pavel II. o druhém přikázání Desatera (18.03.2011)
Vyšel druhý díl papežovy knihy Ježíš Nazaretský (16.03.2011)
Česká pouť na beatifikaci Jana Pavla II. (11.03.2011)
Obyvatelé Říma město před 1. květnen neopustí (27.02.2011)
Knihy (20.02.2011)
Nový web informuje o přípravách blahořečení Jana Pavla II. (18.02.2011)
Blahořečení Jana Pavla II. - jak se postavit proti nejčastějším námitkám (18.02.2011)
Don Gobbi o sv. Otci Janu Pavlu II. (17.02.2011)
Benedikt XVI., virtuóz slova - naslouchejme mu! (16.02.2011)
Blahořečení Jana Pavla II. (15.01.2011)
BENEDIKT XVI. – úryvek z homilie (27.12.2010)
Maria k nám mluví Božím Slovem (09.12.2010)
Vyšla kniha rozhovorů s papežem (24.11.2010)
Papežova návštěva v Anglii (25.09.2010)
Sbírka na úhradu dluhu – návštěva Svatého otce Benedikta XVI. (25.09.2010)
Benedikt XVI.: Nemají-li hodnoty, práva a povinnosti racionální základ, na čem stojí nadnárodní instituce? (22.09.2010)
ATEISTI ZNÁSILŇUJÚ PRAVDU, TVRDÍ ATEISTA (15.09.2010)
Benedikt XVI. ke 100. výročí narození bl. Matky Terezy z Kalkaty (27.08.2010)
„Homofób“ není obvinění (29.07.2010)
Sjednocujme se s naším papežem (26.07.2010)
Pedofilie, církev a nový pohled některých médií (09.06.2010)
Co v televizi neuslyšíme (19.05.2010)
Pedofilie v církvi (18.05.2010)
Stanovisko českých biskupů k mediální kritice Benedikta XIV. (22.04.2010)
Nepravdivé obvinění Benedikta XVI. americkým listem New York Times (25.03.2010)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 07. 01. 2019 | 3640 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace